توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی وجود ژن های بتالاکتامازی blaSHV و blaTEM در سویه های اشریشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از نمونه های کلینیکی از بیمارستان های تهران
اطلاعات انتشار: مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و اهداف: پیدایش سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک امروزه بعنوان یکی از چالش های درمان بیماران مبتلا به عفونت های ناشی از این سویه ها مطرح است و تحقیقات زیادی در این رابطه از جمله در مورد آنتی بیوتیک های بتالاکتام انجام شده است. تـولیـد آنزیـم های بتـالاکتـامازی از جمله آنزیم هـایSHV  و TEM در باکتـری اشریشیاکلی باعـث مقـاوم شدن آن در بـرابر آنتی بیوتیک های بتالاکتام مختلف شده است. همچنین این باکتری قادر به تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) نیز هست. هدف از انجام این تحقیق بررسی الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و تحقیق پیرامون وجود ژن های بتالاکتامازی blaSHV و blaTEM در نمونه های بالینی E .coli می باشد.روش بررسی: برای انجام این تحقیق 200 سویه اشریشیاکلی از نمونه های مختلف شامل ادرار، خلط، زخم، مایع مغزی نخاعی، از 5 بیمـارستان تهـران ایزولـه و جمع آوری شد بـرای تعییـن مقـاومت نمونه ها، تست آنتی بیوگرام با روش Disk diffusion صورت گرفت آنتی بیوتیک های تحت بررسی عبارت بودند از: سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سفتری آکسون، سیپروفلوکساسین، سفتیـزوکسیم، ایمی پنم، کربنـی سیلین، آمیکـاسین، جنتـامـایسین، پیپراسیلیـن و پیپراسیلین \ تازوباکتام (BBL). سپس MIC سوش های جدا شده نسبت بـه آنتی بیـوتیک هـای سفتـازیدیم و ایمی پنم بـه روش Micro dilution تعییـن شـد (طبـق پروتکل NCCLS). برای بررسی وجـود ESBLs در سویه های ایزوله شده از روش Disk diffusion با استفاده از تست فنوتیپی تاییدی(Phenotypic Confirmatory Test=PCT)  استفاده گردید و با استفاده از روش PCR ژن های blaSHV و blaTEM در سویه های ایزوله شده مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در این تحقیق بخش اعظم نمونه ها مربوط به عفونت های ادراری بود (89%) n=178. همچنین بیشترین میزان مقاومت سوش ها در برابر کربنی سیلین (73.5%) n=147 و بیشترین میزان حساسیت آنها در برابر ایمی پنم دیده شد (100%) n=200. همچنین (52.5%) n=105 از نمونه های تحت بررسی، دارای ژن های ESBL بودند که بیشترین میزان مقاومت در این نمونه ها نیز در برابر کربنی سیلین دیده شد (%95). همچنین (%24) n=48 از سویـه هـای مورد بررسی حاوی ژن blaTEM و (%6) n=12 از سویه ها حاوی ‌‌ژن blaSHV بودند.نتیجه گیری: با توجه به درصد بالای مقاومت به سفتازیدیم ومیزان بالای تولیدESBLs  باید در مصرف سفالوسپورین های نسل سوم دقت نمـود. همچنیـن بـه منظـور درمـان وجلوگیری از گسترش عفونت های ناشی از ارگانیسم های ESBL+، انجام دقیق تست های آنتی بیوگرام قبل از تجویز آنتی بیوتیک و پرهیز از مصرف بی رویه و خودسرانه دارو بویژه آنتی بیوتیک های سفالوسپورینی ضروری است.

۲تشخیص مولکولی ژنهای بتالاکتامازی CTX&PER در سویه های E.coli جداشده از نمونه های کلینیکی از بیمارستان های تهران
اطلاعات انتشار: بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴۳، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: باکتری اشریشیاکلی قادر به تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) از جمله آنزیمهای CTX و PER می باشد که سبب مقاومت بالای آن در برابر آنتی بیوتیکهای بتالاکتام می شود. با توجه به اینکه E. coli درصد قابل توجهی از عفونتهای بیمارستانی و خارج بیمارستانی را شامل می شود، بنابراین شناخت الگوی مقاومت و حساسیت این باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در درمان و کنترل عفونتهای ناشی از این باکتری نقش بسزایی دارد. هدف از انجام این تحقیق تعیین الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و تحقیق پیرامون وجود ژنهای بتالاکتامازی PER, CTX در نمونه های بالینی E. coli می باشد.روش کار: تعداد 260 نمونه E. coli، جمع آوری گردید. الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی با روش disk diffusion تعیین گردید. تشخیص ایزوله های تولید کننده ESBL براساس تست فنوتیپی تاییدی انجام پذیرفت، همچنین MIC سفتازیدیم با استفاده از روش Microbroth Dilution تعیین شد. در نهایت ژنهای blaCTX, blaPER در نمونه های مورد نظر با روش PCR شناسایی گردید.یافته ها: سوش مقاومی نسبت به ایمی پنم یافت نشد. MIC سفتازیدیم برابر یا بیش از 4 میکروگرم در میلی لیتر بود. 18.1 درصد از نمونه های دارای بتالاکتاماز نوع CTX بودند و نمونه ای حاوی ژن PER یافت نگردید. 42.7 درصد از کل نمونه های تحت بررسی دارای ژنهای ESBL 111) نمونه) و 39.7 درصد از نمونه های ESBL مثبت حامل ژنهای CTX بودند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که سویه های مقاوم به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام و سویه های تولید کننده ESBL در E. coli روبه افزایش است و تولید ESBL می تواند یکی از دلایل افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باشد.

۳ارتباط فعالیت بیماری لوپوس بر اساس شاخص ارزیابی BILAG با سطح مارکرهای سرولوژیک فعالیت بیماری در بیماران
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، آبان, دوره  ۲۸ , شماره  ۱۱۱، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: لوپوس اریتماتوس سیستمیک یک بیماری التهابی با علت ناشناخته است که می تواند ارگان های مختلف بدن را درگیر نماید. با توجه به تفاوت هایی که چهره بیماری در اجتماعات مختلف دارد، بر آن شدیم تا بیماران لوپوس شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار دهیم. روش ها: بیماران مبتلا به فرم قطعی بیماری، طی سال های 1387–88 در درمانگاه روماتولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط میان ESR، C3، C4 و Anti–dsDNA و فعالیت بیماری لوپوس و نیز تعیین اعتبار و ارزش شاخص ارزیابی کننده BILAG جهت ارزیابی فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس انجام شد. طی یک مطالعه مقطعی، بیماران مبتلا به لوپوس مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات در مورد فعالیت بیماری لوپوس بر اساس نمرات به دست آمده از شاخص ارزیابی کننده BILAG مورد بررسی قرارگرفت. میزان سطوح ESR، C3، C4 و Anti–dsDNA و نمرات به دست آمده از شاخص SLEDAI–2k در تجزیه و تحلیل و بررسی اعتبار شاخص استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از رگرسیون لجستیک ترتیبی انجام شد.یافته ها: از 100 بیمار مبتلا به لوپوس 90 درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران 9.8±31.1 سال بود. افزایش نمره شاخص ارزیابی کننده BILAGبا افزایش  ESRو Anti–dsDNA و کاهش سطوح C3 و C4 و افزایش نمره SLEDAI–2K همراه بود (عدد P در همه موارد کمتر از 0.01 بود). نتیجه گیری: نتایج این مقاله نشان داد که ESR، C3، C4 و Anti–dsDNA باید در ارزیابی و پی گیری بیماران مبتلا به لوپوس مورد استفاده قرارگیرد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص ارزیابی کننده BILAG دارای ارزش و اعتبار زیادی در تعیین فعالیت بیماری لوپوس است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه