توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تغییرات تولید چهار گونه گیاهی در اثر پخش سیلاب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۴
در این بررسی سیستم پخش سیلاب و تغذیه آبخوان تنگستان با عرصه همجوار آن در سال 1378 مقایسه گردید. برای این بررسی از طرح آماری اسپلیت در پایه بلوک های کامل تصادفی با ده تکرار در هر عرصه استفاده شد. عوامل مورد بررسی عبارتند از فاکتورهای اصلی A1 (عرصه پخش سیلاب نشده) و A2 (عرصه پخش سیلاب شده) و فاکتورهای فرعی چهارگونه گیاهی Lophochloa phleoides, Plantago Pentaneme divaricatum , avata, Stipa capensis می باشد، که تولید آنها پس از تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری و اندازه گیری ها در هر کدام از دو عرصه از طریق پلات گذاری به ابعاد 50 ضربدر 50 سانتی متر صورت گرفت.
نمونه های خاک در هر پلات و عوامل مربوط اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری تولید از روش قطع و توزین استفاده شد. در این بررسی مشخص شد که تفاوت معنی داری از نظر تولید بین دو منطقه وجود دارد. این تفاوت بین گونه ها نیز وجود دارد.

۲تحلیلی بر عوامل تغییرات زمان و هزینه در پروژه های سدسازی و میزان تاثیر کارفرما، مشاور و پیمانکار در آن
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پروژه های سد از جمله بزرگترین پروژه های عمرانی کشوری است که سالیانه مبالغ قابل توجه ای از بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص می دهد . طراحی و ساخت این پروژه ها معمولا به طور متوسط حداقل 6 سال به طول می انجامد . از اینرو علیرغم اشتغال زایی فراوان این طرح ها، به علت طولانی بودن مدت انجام آنها عوامل متعددی انجام موفق آنها را تهدید نموده و همواره
باعث عدم حصول اهداف برنامه ریزی شده در این طرح ها یعنی اتمام به موقع و با هزینه و کیفیت پیش بینی شده است . بررسی، شناسایی و ارایه راهکارهایی برای رفع علل نامبرده عواید قابل توجه ای را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت . از اینرو در این تحقیق ضمن بررسی اجمالی موضوع افزایش هزینه و زمان پروژه ها در کشورهای دیگر، به بررسی علل افزایش زمان و هزینه در تعدادی از پروژه های بزرگ سد سازی کشور پرداخته و ضمن شناسایی، تحلیل و جمع بندی دلایل مربوطه از دیدگاه عوامل مختلف درگیر در این طرح ها ( به تفکیک کارفرما، مشاور و پیمانکار ) به ارایه راهکار هایی برای بهبود این وضعیت می پردازد .

۳اتصال سیستم های فتوولتائیک به شبکه توزیع برق، با استفاده ازمبدل بوست جریان DC و اینورتر جریان با کنترلر فازی
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه انرژی های تجدی د پـذیر بـه عنـوان منـابع مهـم بـدون آلودگی و رایگان انرژی مورد توجه هستند . انرژی خورشیدی در قالب سیستمهای فتوولتائیـک یکـی از مهمتـرین ایـن نـوع انرژی هاست . استفاده از این نوع انرژی مـی توانـد در جهـت تامین انرژی الکتریکی مصرف کنندگانی که بـه شـبکه توزیـع برق به علت شرایط جغرافیایی دسترسی ن دارند، بسیار مقـرون به صرفه و مشکل گشا واقع شود . روش جدیدی کـه در ایـن مقاله پیشنهاد شده است به کار گیری آرایـه هـای فتوولتائیـک (PV) بر اساس مدل الکترونیکی آنها به عنوان منابع جریان DC مــی بــا شــد . بــرای ردیــابی نقطــه حــداکثر تــوان آرایــه DC ( از کنترلر فـازی و مبـدل بوسـت جریـان MPPT 2 ) متصل به آرایه استفاده شده اسـت . بـا اتصـال اینـورتر تکفـاز جریان به خروجی مبدل بوست و فیلتر کردن جریان خروجی اینورتر، تزریق یک جریان سینوسی همفاز با ولتـاژ شـبکه، در نتیجه تزریق توان آرایه به شبکه برق میسر می گردد

۴معرفی اینورتر نیم پل فرکانس بالای کنترل شده به روش PWM با ویژگی کلیدزنی نرم جهت استفاده در سیستم های القاء گرمایی
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اینورترهای نیم پل فرکانس بـالای متـداول بـا بهـره گیـری از خصوصیاتی مانند سادگی ساختار و کنترل پذیری ، کاربردهای زیادی در مصارف خانگی و صنعتی پیدا کرده اند . بـرای ایـن مبدلها رنج توان تولیدی بخصـوص در روش کنترلـی PWM ، به منظور داشتن شرایط کلیدزنی نرم، بسیار محدود مـی شـود . برای حل ایـن مشـکل اینـورتری بـا سـاختار جدیـد معرفـی شده است . این مقاله یک اینورتر نیم پل فرکانس بالا ، با ویژگی کلید زنی نرم ، را معرفی می کند که با یک مدار snubber اکتیو شبه تشدیدی ترکیب شده است . این اینورتر براسـاس سـاختار اینورترهای نیم پل فرکانس بالای متـداول طراحـی شـده کـه برای تنظیم پیوسته توان خروجی در فرکـانس ثابـت از روش کنترلی PWM استفاده می کند . محـدوده کلیـدزنی نـرم بـرای اینورتر نیم پل پیشنهادی بطور قابل توجهی نسبت به اینـورتر نیم پل مرسوم گسترش می یابد . از جمله کاربردهای این مـدار می توان به اجاقهای آشپزی اشاره کرد که با بازده حرارتی بـالا و در فرکانسهای ثابت حـدود 20 kHz کـار مـی کننـد . نتـایج عملی علاوه بر ت ا یید نتایج شبیه سازی، کاربردی بـودن مـدار پیشنهادی را تایید می کند

۵تحلیلعملکرد D–STATCOM و DVR برای کنترل ولتاژ سیستم های توزیع با استفاده ازیک روش کنترلی جدید
اطلاعات انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این م قاله به معرفـی روشـهای مدلسـازی و تحلیـل کنتـرل کننده های سیستم توزیع قدرت و نسل جدیـدی از ابزارهـای مبتنی بر الکترونیک قدرت که برای بررسی پایداری و کیفیـت پخش توان در شبکه های توزیـع ولتـاژ پـایین مـورد اسـتفاده دارند، پرداخته شده است . روش کنترل جدیدی که مبتنـی بـر اندازه گیری ولتاژ بوده و نیازی به سنجش توان راکتیـو نـدارد پیشنهاد شده است .
عملکرد ایـن روش کنتـرل در دو نـوع تجهیـز کنتـرل کننـده سیســتم قــدرت یعنــی جبــران کننــده اســتاتیکی توزیــع ( D–STATCOM ) و نگهدارنده دینامیکی ولتاژ ( DVR )ارائـه شده است . تحلیل ها و شبیه سـازی هـا بـرای ایـن نـوع روش کنترل بـرای دو سیسـتم پیشـنهادی بـا اسـتفاده از نـرم افـزارPSCAD\EMTDC انجام شده است . با توجه به نتایج بدست آمــده فابلیــت و توانــایی روش کنتــرل در پاســخ سیســتم بــه نوسانات ولتاژ ناشی از تغییرات بار و یا بروز خطا در سیستم، نشان داده شده است .

۶بررسی تاثیرات محل نصب فیلترهای اکتیو موازی درسیستم های قدرت بر ویژگی های جبرانسازی و پایداری شبکه
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از فیلترهای اکتیو مـوازی یکـی از روشـ های مـوثر جبرانســازی تــوان راکتیــو و حــذف یــا محــدود نمــودن هارمونیکهای شبکه های توزیع است ولی در این میـان توجـه به محل نصب آن در شبکه اهمیت خاصـی دارد . از آنجاییکـه فیلترهای اکتیو همانند منابع جریان کنترل شده عمـل نمـوده و با مقایسه جریان بار، جریان منبـع و یـا ولتـاژ منبـع بـا شـکل موجهای سینوسی، جریانهای هارمونیکی را به مدار تزریق می کنند تا شک ل موجهای شبکه توزیع سینوسی گردد، در صورت عدم انتخاب محل ص حیح نصب فیلتـر اکتیـو، امکـان افـزایش میزان هارمونیکها در بعضی از باسهای شـبکه وجـود دارد کـه موجب کاهش کیفیت توان کلی شـبکه مـی گـردد . همچنـین سیستم کنترلی بکار رفته برای کنترل فیلتر اکتیو مـی توانـد در صورت عدم انتخاب صحیح محل نصب آن موجب ناپایداری فیلتر اکتیو و حتی شبکه توزیع گردد . در این مقاله بـه بررسـی تاثیر محل نصـب فیلتـر اکتیـو و روش کنترلـی آن بـر میـزان جبرانسازی و بهبود کیفیـت تـوان شـبکه هـای توزیـع و نیـز
پایداری سیستم کنترلی فیلتر و شبکه توزیـع پرداختـه شـده و روشی برای این منظور پیشنهاد و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه است . در این روش، ابتدا به بررسی پاسخ فرکانسـی و تحلیـل حساسیت ولتاژ شبکه توزیـع در باسـهای مختلـف شـبکه در صورت نصـب فیلتـر در باسـهای مختلـف پرداختـه و میـزان اعوجاج قبل از نصب فیلتر و پس از آن را در تمامی باسـهای شبکه مورد بررسی قرار دهیم تا بهترین محل نصـب فیلتـر را انتخاب نماییم . در انتها نیز نتایج شـبیه سـازیهای انجـام شـده برای یک شبکه توزیع توسط نرم افزار MATLAB\SIMULINK و روند انتخاب بهترین محل نصب فیلتر آورده شده است

۷بررسی اثرات قطار برقی تبریز – جلفا بر نامتعادلی ولتاژ شبکه فوق توزیع تغذیه کننده آن و ارائه راهکارهای بهبود و رفع نامتعادلی
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده از سیستمهای تکفاز یا دو فاز متداول بـرای تغذیـه قطارهای برقی موجـب ایجـاد نامتعـادلی در شـکل موجهـای جریان و ولتاژ شبکه های تغذیه کننده آن شده و نهایتاً موجب کاهش کیفیت توان شبکه می گردد . با توجه بـه رونـد رو بـه گسترش استفاده از سیستمهای قطارهای برقی برون شهری در ایران خصوصاً در مسیرهای تهران – اصفهان و تهـران – مشـهد لزوم بررسی مشکلات ن امتعادلی ولتـاژ و جریـان شـبکه هـای تغذیه کننده آنها ضروری بنظر می رسد . در این مقاله ابتدا بـه بررسی اثرات نامتعادلی ناشی از سیستمهای تغذیـه قطارهـای برقی بر شبکه های قدرت می پردازیم . آنگاه سـاختار سیسـتم قطار برقی تبریز – جلفا بعنوان یک بار نامتعادل در شبکه بـرق آذربایجان مورد بررسـی قـرار گرفتـه و ویژگیهـای نامتعـادلی شبکه بصورت شبیه سازیهای انجام شده بررسـی مـی گـردد . سپس راهکارهای بهبـود و حـذف نامتعـادلی در شـبکه هـای تغذیه قطارهای برقی پیشنهاد شده و ایـن راهکارهـا از لحـاظ حداقل و حداکثر میزان تولید نامتعادلی در شبکه مقایسـه مـی گردند .

۸بهبود ویژگیهای جبرانسازی فیلترهای پسیو با استفاده از فیلترهای اکتیو در سیستمهای قدرت
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از روشهای بهبود کیفیت توان و حذف هارمونیکهای سیستمهای قدرت استفاده همزمان از فیلترهای اکتیو و پسیو بصورت فیلتر هیبرید و بهمراه سیستم کنترلی مناسب آن در شبکه می باشد . یکی از ساختارهای فیلترهای هیبرید، اتصال سری فیلترهای اکتیو و پسیو بکمک ترانسهای کوپلینگ و موازی کردن مجموعه فیلتر هیبرید با بار غیرخطی شبکه است . در این مقاله به بررسی نحوه برانسازی هارمونیکها و تصحیح ضریب توان شبکه توزیع بکمک این ساختار از فیلتر هیبرید پرداخته شده، عوامل موثر بر کیفیت کار فیلتر پسیو و اکتیو و نحوه طراحی فیلتری با ویژگیهای فیلترینگ مناسب
مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین نتایج شبیه سازیهای انجام شده برای یک شبکه توزیع دارای بار غیرخطی بهمراه ساختار فیلتر هیبرید مورد بحث و بدون آن توسط نرم افزارPSCAD\EMTDC آورده شده و تاثیر ساختار فیلتر هیبرید را بر بهبود کیفیت توان با مقایسه شکل موجهای جریان و نمودار توزیع فرکانسی جریان شبکه نشان داده خواهد شد .

۹کنترل کننده نوین مبتنی برحداقل انرژی برای DVR درجبران سازی کمبود ولتاژ بارهای حساس
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۱
برای جبران ولتاژ بار، از 1 DVR استفاده می شود که بین منبع تغذیه و بار حساس قرار می گیرد و در طول کمبود ولتاژ توان اکتیو را از منبع ذخیره کننده انرژی به شبکه تزریق می کند . به علت محدود بودن ظرفیت سیستم ذخیره کننده انرژی، باید انرژی تزریقی به شبکه حداقل شود . دراین مقاله استراتژیهای مختلف جبران کمبود ولتاژ در سیستم توزیع ارائه می شود . بعلاوه یک کنترل کننده نوین برای استراتژی حداقل انرژی پیشنهاد می شود . نتایج شبیه سازیها که با استفاده از نرم افزارSCAD\EMTDC انجام گرفته اند، توانایی کنترل کننده پیشنهادی را در حداقل کردن انرژی برای کمبود ولتاژ متقارن و نامتقارن نشان می دهند .

۱۰مدل سازی جدید UPFC برای مطالعات دینامیکی و میراسازی نوسانات سیستم های قدرت
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
این مقاله مدل سازی جدیدی برای مطالعات دینامیکی ومیرا سازی نوسانات سیستمهای قدرت برای UPFC ارائه می کند . مدل جدید دارای چهار کنترل کننده توان اکتیو و توان راکتیو عبوری از خط و ولتاژ باس بار DC مبدلها و ولتاژ AC باس باری که UPFC به آن وصل شده است می باشد . این مدل بر مبنای محاسبه ولتاژ DC قسمت مشترک مبدلهای سری و موازی از روی ولتاژها و جریانهای لحظه ای مبدلها وحذف عملکرد کلیدها بنا نهاده شده است . بدین ترتیب با حذف دینامیک سویچینگ سرعت شبیه سازی بالا رفته ومطالعات نوسانات فرکانس کم در سیستمهای قدرت در زمان بسیار کوتاهی انجام می شود .

۱۱Statcom بهبود کیفیت توان متروی تهران با استفاده از
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله , از یک Statcom به همراه فیلتر پسیو , برای بهبود کیفیت توان شبکه متروی تهران استفاده شده است که ساختار آن , اینورتر منبع ولتاژ کنترل شده با جریان می باشد . این Statcom دریک بازه زمانی به صورت فیلتر اکتیو , برای جبران توان راکتیو بار متغیر ( قطار ) و حذف هارمونیک عمل می کندو در یک بازه زمانی به صورت اینورتر , برای برگشت انرژی ایجاد شده توسط قطار به شبکه , عمل می کند . [1]

۱۲بررسی عملکرد هارمونیکی لینک HVDC در شبکه های نامتقارن
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
سیستم انتقال توان HVDC که امروزه به منظور افزایش انـدازه تـوان انتقالـی و کـاهش هزینه های مربوط به آن ، افـزایش پـایداری و همچنیـن لیـنک شـبکه های AC با فرکانسهای مختلف به یکدیگر استفاده می شود از مبدلهای ا لکترونیک قدرت تشکیل شده است . ایـن مـبدلها حـاوی ا لمانهای غیر خطی می باشند ، بنا برایـن سیستم انتقال HVDC با توجه به غیر خطی بودن ساختار آن در کنار مزیتهای فوق به عنوان یکی از مهمترین مـنابع مولد هارمونیک در شبکه به شمار می آید . مبدلهای تشـکیل دهنده این سیستم انتقال در صورت قرار گرفتن در شـبکه های نامتقارن ، هارمونیکهای جدیدی تحت عنوان هارمونـیکهای نـا مشخص تولید می نمایند . این دسته از هارمونـیکها ، علاوه بر افزایش تلفات و ایجاد اعوجاج در سـیگنالهای قـدرت ، در بعضی از موارد موجب ناپایداری هارمونیکی نیز می شوند . [1, 2]
بزرگی هارمونیکها به میزان توان انتقالی توسط لینک HVDC و درصد نامتعادلی شبکه بستگی دارد ، به قسمی که در صورت بالا بودن مقدار توان انتق الی ، هارمونیکهای ذکر شده می توانند اندازه ولتاژ و جریان جاری بر روی خط انتقال را تاحد قابل توجهی افزایش دهند که این افزایش موجب عملکرد اشتباه تجهیزات حفاظتی نصب شده بر روی شبکه انتقال خواهد شد . از مهمترین پیامد های عملکرد نابجای تجهیزات حفاظتی می توان به خاموشی های بی مورد صنایع کوچک و بزرگ و رشد میزان انرژی توزیع نشده اشاره کرد . بـا توجـه به استقبال وزارت نیرو از نصب سیستم انتقالHVDC در شـبکه انتقال ایران پیدایش معضلات فوق امری اجتـناب ناپذیـر بـه نظـر مـی رسـد ، لذا جهت شناخت بهترهارمونـیکهای ذکـر شده در این مقاله سعی شده است نحـوه تولـید و عملکرد آنها از طریق مراحل ذیل در یک شبکه نمونه IEEE مورد بررسی قرار گیرد . ابتدا با استفاده از توابع سوئیچینگ هارمونیکهای نا مشخص تولید شده در این شبکه استخراج گردیده است .

۱۳یکروش جدید برای بکارگیری و کنترل U.P.S. های موازی در شبکه های قدرت
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله روش جدیدی برای بکارگیری U.P.S. های سه فاز موازی شده در شبکه های قدرت و کنترل آنها ارائه شده است . دراین روش از ترکیب اینورترهای کنترل شونده با ولتاژ و کنترل شونده با جریان استفاده شده است . اینورتر یکی از U.P.S. ها با ولتاژ کنترل شده ) U.P.S. اصلی ) و اینورتر سایر U.P.S. ها ( واحدهای فرعی ) با جریان کنترل می شوند . در این ساختار توان هر بار را چند U.P.S. فرعی موازی شده همراه با واحد اصلی تأمین می کنند . در کارکرد عادی شبکه، منبع شبکه به عنوان واحد اصلی عمل می کند . در زمان قطعی منبع، U.P.S. اصلی به عنوان واحد اصلی وارد شبکه می شود . واحدهای فرعی علاوه بر تأمین قسمتی از جریان بار، جریان های جبران سازی جهت جبران توان راکتیو، نامتعادلی بار و هارمونیکها را نیز تأمین می کنند . در این روش کنترلی، نیازی به سنکرون کردن ولتاژهای خروجی واحدهای موازی شده نمی باشد . ساختار پیشنهادی برای لینک کردن توان DC حاصل از منابع جدید انرژی مانند انرژی باد، انرژی خورشید و پیل های سوختی به توان AC شبکه قدرت مناسب می باشد . این ساختار دارای سه قسمت اساسی می باشد، که عملکرد هر کدام از آنها بیان شده و یک سیستم نمونه شبیه سازی شده و نتایج آورده شده است

۱۴جداسازی کلرید منیزیم از شورابه کویر بزرگ ایران به روش های فیزیکی و شیمیایی
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
شورابه کویر بزرگ ایران بعنوان منبع غنی از KCl , MgCl2 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، بمنظور اقتصادی کردن فرایند، آزمایشات زیادی برای افزایش راندمان جداسازی و بالا بردن درجه خلوص کلرید منیزیم صورت گرفته است. اگرچه میزان غلظت کلسیم در شورابه باعث پیچیدگی خالص سازی شده، لیکن پس از حذف کلسیم توسط سولفات سدیم، بکمک روش های شستشوی کارنالیت با آب و انحلال کارنالیت در شورابه طی یک فرایند دوره ای، کلرید منیزیم موجود درمحلول با درصدد قابل قبولی بازیابی شده است. با این روش بیشوفیت (MgCl2 , 6H2O) با درصد خلوص 98\62 و راندمان 74\8 درصد بدست آمده است. بمنظور افزایش درجه خلوص و نیز حداقل کردن هزینه ها، شرایط بهینه عملیاتی که طی آزمایشات مختلفی نتیجه شده عبارتست از : دانسیته محلول 1\2927 ، دمای تبخیر 27 درجه سانتی گراد ، زمان لازم جهت تشکیل بلورهای سولفات کلسیم 40 دقیقه و نسبت SO4=Ca++ برابر با 1\03.

۱۵بررسی توزیع اندازه قطره و لزجت مایعات در افزایش مقیاس مخازن همزندار
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
با افزایش مقیاس مخازن همزندار در توان ثابت بر واحد حجم، بمنظور بررسی پراکندگی مایع ، دیده شده که قطرات ، کوچکتر شده و سریعتر خرد می شوند ، لذا با تدوام چرخش، قطرات به آهـستگی
شیمی ایران , بسمت کوچک شدن میل می کنند و توان عدد وبر با گذشت زمان پایین تر از Multifractal متلاطم برای ارزیابی اثر افزایش مقیاس بر روی میزان خرد شدن و پیوستگی قطرات
با ویسکوزیته بالا و پایین ، و در بررسی چندین ضابطه مهم افزایش مقیاس استفاده شده است . نشان داده شده که ب ا توان در واحد جرم برابر و هندسه مشابه، قطرات ویسکوز و غیر و یسکوز در مقیـاس بزرگتر سریعتر خرد می شوند . قطرات با حرکت جزئی در سطح مشترک در مقیاس بـزرگ سـریعتر بهم می پیوندند، اما قطرات بی حرک ت در سطح مشترک به تغییر شکلـشان بـستگی دارد . میـزان پیوستگی قطرات صلب کوچک با افزایش مقیاس مخزن، کاهش می یابد، در حالیکه قطـرات تغییـر شکل یافته بزرگتر درون مخازن بزرگتر سریعتر بهم آمیخته میشود . همچنـین پیوسـتگی قطـرات صلب ً اساسا در منطقه پروانه صورت می گیرد، در حالی که قطرات تغییر شکل یافته با حرکت جزئی و با سطح مشترک ثابت، در ناحیه توده بهم می پیوندند . بهترین نتیجه افزایش مقیاس تـوان ورودی در واحد جرم و متوسط زمانی چرخش برابر بدون داشتن تشابه هندسی می باشد .

۱۶بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
سنگ بوکسیت منبع اصلی در تولید آلومینیوم می باشد. این سنگ معدن در ابتدا پس از پودر شدن با بهینه سازی شرائط عملیاتی از جمله دما، زمان لیچینگ ، نسبت جامد به مایع، غلظت اسیدی (اسید سولفوریک)، همچنین اندازه ذرات بوکسیت (در پودر)، با اسید سولفوریک شستشو داده می شود، منظور از بهینه سازی شرائط، کمترین نسبت Fe+3\Al3+ می باشد، که آهن ناخالصی آن محسوب می شود. در مرحله بعد از اتانل برای خالص سازی محلول سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاس (alum) استفاده و میزان آهن کنترل می گردد. سپس توسط فرایند استخراج با حلال، میزان آهن (III) محلول را به کمترین مقدارمی رسانیم. در این تحقیق هدف اصلی بیان راهکاری برای کنترل اهن از ابتدای فرایند لیچینگ تا مرحله استخراج و بررسی پارامترهای مهم در استخراج و همچنین پیدا کردنت ارزان ترین استخراج کننده و ارزان ترین رقیق کننده آلی بدون استفاده از افزودنی های گران قیمت در این روش می باشد.

۱۷بررسی هیدرودینامیک بستر سیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله هیدرودینامیک دو بعدی راکتور بستر سیال با استفاده از CFD مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج ناشی ازشبیه سازی بکمک نرم افزار شبیه ساز،CFD بسته فلوئنت 16. 6.2 با داده های تجربی بستر سیالی که حاوی مهره های شیشه ای کروی با قطر میانگین ۲۷۵ میکرون بوده، مقایسه شده است. برای شبیه سازی جریان گاز جامد از مدل دو سیاله استفاده گردیده، خواص ذرات جامد نیز به کمک تئوری سینتیکی دانه ای تعیین شده اند. ضرایب تبادل مومنتوم با استفاده از مدل های دراگGidaspow ،Syamlal–O’Brien و Wen–Yu محاسبه گردیده و همچنین
نیز بررسی شده است. نتایج مدل تطابق نسبتاً خوبی با نتایج تجربی نشان می دهد.

۱۸اتصال تکفاز سیستمهای فتوولتائیک به شبکه توزیع برق، با قابلیت جبرانسازی توان راکتیو مصرفی بار
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه انرژی های تجدید پذیر به عنوان منابع مهم بدون آلودگی و رایگان انرژی مورد توجه هستند . انرژی خورشیدی در قالب سیستمهای فتوولتائیک یکی از مهمترین این نوع انرژی هاست . استفاده از این نوع انرژی می تواند در جهت تامین انرژی الکتریکی مصرف کنندگانی که به شبکه توزیع برق به علت شرایط جغرافیایی دسترسی ندارند، بسیار مقرون به صرفه و مشکل گشا واقع شود . روش جدیدی که در این مقاله پیشنهاد شده است به کار گیری آرایه های فتوولتائیک (PV 1 ) بر اساس مدل الکترونیکی آنها به عنوان منابع جریان DC می با شد . برای ردیابی نقطه حداکثر توان آرایه (MPPT 2 ) از روش dP dI feedback control و مبدل بوست جریان DC متصل به آرایه PV استفاده شده است . با اتصال اینورتر تکفاز جریان به خروجی مبدل بوست و فیلتر کردن جریان خروجی اینورتر، یک جریان سینوسی با فاز مناسب نسبت به ولتاژ خط به شبکه تزریق می گردد . در نتیجه ی این روش، ضمن تحویل توان آرایه PV به شبکه، توان راکتیو مصرفی بار نیز تامین می گردد .

۱۹بررسی عملکرد یک محدودسازجریان تریستوری جدید درکاهش سطح اتصال کوتاه
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
قدرت اتصال کوتاه شبکه های نیرورسانی برق همراه با توسعه شبکه در حال افزایش می باشد که درنتیجه علاوه بر گسترش دامنه خرابی تجهیزات در شرایط اتصال کوتاه ، سرمایه گذاریهای موجود شبکه را با تهد یدمواجه خواهد نمود . لذابا توجه به پیشرفت و افزایش قابلیت تجه یزات الکترونیک قدرت،مسئله کنترل قدرت اتصال کوتاه شبکه های الکتریکی با استفاده از قابلیتهای تجهیزات فوق تحت عنوان محدود ساز جریان خطا ) ) FCL ازمباحث تحقیقاتی روز علمی دنیا محسوب می شود . محدود کننده های جریان خطا وظیفه دارند جریان اتصال کوتاه را قبل از رسیدن ب ه حداکثر مقدار خود محدودکنند بطوریکه تجهیزات حفاظتی و کلیدهای قدرت توانایی قطع آن را داشته باشند . این مقاله مزایای استفاده و کاربرد یک نوع محدود ساز جریان خطا ) ) FCL در شبکه را مورد بررسی قرار داده است . محدود ساز جریان پیشنهادی در این مطالعه در نقطه نو ترال ترانسفورمر نصب شده و با مدلسازی کامپیوتری تاثیر آن درشرایط مختلف اتصال کوتاه بررسی می شود .

۲۰مبدل dc–dc دوطرفه برای سیستم مدیریت انرژی پیل سوختی
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
استفاده از المان های ذخیره انرژی برای تامین پیک بار و راه اندازی پیل های سوختی در حالات گذرا امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . باتری های ولتاژ پایین که توسط یک مبدل دوطرفه به باس ولتاژ بالا متصل شده اند، گزینه مناسبی برای سیستم مدیریت انرژی در پیل های سوختی می باشد . در این مقاله یک مبدل dc–dc دو طرفه ایزوله با ویژگی کلید زنی نرم برای کاربردهای مذکور ارائه می گردد . این مبدل با دارا بودن مزایایی چون سادگی توپولوژی مدار، کلید زنی نرم بدون نیاز به افزودن المان های اضافی به مدار، راندمان بالا و سادگی کنترل از مبدل های تمام پل و نیم پل مرسوم متمایز می گردد . علاوه بر بررسی اصول عملکرد و آنالیز حالت دائمی، مدار پیشنهادی با استفاده از نرم افزار PSCAD\EMTDC شبیه سازی شده تا صحت تحلیل های نظری تأیید گردد . بر اساس مدل متوسط مدار، سیستم کنترلی مبدل طراحی و با نرم افزارMatlab\Simulink شبیه سازی شده است .

۲۱بهبود کنترل کننده بار – فرکانس غیر متمرکز در سیستم های دو ناحیه ای به روش جدید با استفاده از الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله سعی شده است با بهبود کنترل کننده بار – فرکانس و پیاده سازی یک روش جدید مقدار انحراف فرکانس در حین حالت دینامیکی کاهش یابد . روش جدید بکار گرفته شده مبتنی بر حداقل سازی مجموع مربعات زمان نشست و اوج پاسخ پله انحراف فرکانس به ازای تغییرات بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد . کنترل کننده مذکور برای یک سیستم قدرت دو ناحیه ای غیر متمرکز طراحی شده است . شبیه سازی های انجام گرفته بر روی سیستم قدرت دو ناحیه ای نشان دهنده بهبود پارامترهای سیستم همچون زمان نشست و اوج پاسخ پله می باشد

۲۲بهبود قابلیت انتقال در دسترس سیستم قدرت توسطSSSC
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله افزایش قابلیت انتقال در دسترس ATC 1 با به کار بردن یکی از ادوات FACTS 2 به نام SSSC 3 مجهز به عناصر ذخیره ساز انرژی مورد بررسی قرار گرفته است . برای نیل به این منظور تعیین محل نصب و پارامترهای بهینه SSSC هدف قرار داده شده است . در حل این مساله، قیود قابلیت اطمینان، قیود بازة دامنه ولتاژ شینهای شبکه، قیود مربوط به پایداری گذرای ژنراتورها و خطوط و همچنین قید فروپاشی ولتاژ به صورت استاتیک لحاظ شده اند . برای انجام محاسبات، نرم افزار جامعی به زبان دلفی تهیه شده که قابلیت شبیه سازی و تعیین پارامترهای SSSC قرارداده شده برروی خط تعیین شده را دارد . بنا به دلایل زیادی تهیه نرم افزار ضروری می باشد که در مقاله به آنها اشاره شده است . نرم افزار تهیه شده دارای قابلیتهای محاسباتی زیادی میباشد و به کمک آن می توان کلیه محاسبات مربوط به ATC و TTC 4 و میزان بیشینه بهبود آنها با به کار گیری SSSC را محاسبه کرد

۲۳بهبود کیفیت توان با بکارگیری سیستم HVDC چند ترمینالة مبتنی بر مبدلهای منبع ولتاژ
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
انواع زیادی از تجهیزات الکترونیک قدرت به منظور بهبود کیفیت توان از قبیل کاهش هارمونیک، حذف اغتشاشات ولتاژ و نوسانات فرکانس، در سیستم قدرت بکار می روند . این مقاله یک راه حل کلی برای مساله کیفیت توان با بکارگیری سیستم VSC–MTDC ارائه می نماید . کنترلرهایی برای VSC–MTDC طراحی شدند که ترکیبی از بخشهایی هستند که کنترل ولتاژ dc چند ترمیناله و کنترل مستقل جریان را ارائه می دهند و شامل یک جبران کننده فیدفوروارد ولتاژ dc می باشند . مطالعات نمونه با استفاده از نرم افزار PSCAD\EMTDC انجام یافته و نتایج حاصله اثرات MTDC را در بهبود کیفیت توان بررسی و تائید می نمایند .

۲۴تحلیل حالت ماندگار یک پیکربندی جدید برای اینورتر نیم پل کنترل شده به روش PWM ، جهت استفاده در سیستم های Ballast
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله یک اینورتر نیم پل فرکانس بالای PWM ، با ساختار جدید و قابلیت کلیدزنی نرم، جهت استفاده در سیستمهای روشنایی ) ) ballast system معرفی شدهاست . در این پیکربندی جدید، یک روش کم هزینه جهت کاهش تلفات کلیدزنی و نویز EMI به منظور دسترسی به یک اینورتر راندمان بالا ارائه شدهاست . در این مدار از روش کنترلیPWM نه تنها برای کاهش تنش کلیدزنی بلکه تنظیم رنج وسیعی از توان خروجی جهت تنظیم مناسبتر روشنایی لامپهای فلوئورسنت استفاده شدهاست . تاثیر تلفات کلیدزنی بر روی راندمان یک سیستم کنترل کننده روشنایی از دیدگاه
عملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا دلیل استفاده از اینورتر جدید مشخص شود . اینورتر پیشنهادی با سود جستن از قابلیت بازیافت انرژی ) ) energy recovery ، قادر است ناحیه کلیدزنی نرم و در نتیجه رنج توان خروجی را گسترش دهد . علاوه بر این، جهت تامین ولتاژ ورودی اینورتر از یک یکسوساز Boost و یک فیلتر پسیو استفاده شدهاست . بنابراین ضریب توان و THD (Total Harmonic Distortion) در طرف منبع AC ورودی بهبود داده شدهاند . آنالیز حالت مانا توسط نرم افزار PSCAD\EMTDC شبیهسازی شدهاست . نتایج عملی علاوه بر تصدیق نتایج شبیهسازی، کاربردی بودن مدار پیشنهادی را تایید میکند

۲۵توپولوژی جدیدی از اکتیو فیلتر جهت اصلاح ضریب توان , جبران سازی هارمونیک ها و کنترل توان راکتیو و متعادل سازی بار در سیستم های سه فاز چهار سیمه
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
این مقاله توپولوژی جدیدی از اکتیو فیلتر ) AF[1]) موازی با الگوریتم کنترلی پیشرفته ارائه می کند . تئوری توان راکتیو مدارهای سه فاز جهت بدست آوردن جریانهای مرجع اکتیو فیلتر موازی استفاده شده است . الگوریتم کنترلی پیشرفته ابتدا توسط مدل استاندارد اکتیو فیلتر , آزمایش می شود وسپس این الگوریتم به توپولوژی جدید اکتیو فیلتر اعمال می شود . آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی قادر به جبران سازی هارمونیک ها , توان راکتیو , اصلاح ضریب توان و نامتعادلی سیستمهای سه فاز چهار سیمه با بارهای متعادل \ نامتعادل خطی \ غیرخطی می باشد . همچنین آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی قادر به جبران سازی کامل جریان سیم خنثی سیستمهای سه فاز چهار سیمه با بارهای نامتعادل و غیر خطی می باشد بدین ترتیب مانع از افزایش گرمای هادی خنثی و عواقب ناشی از آن می شود . آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی در مقابل خطا های ممکنه مقاوم بوده و همچنان عمل کرد مطلوبی را جهت جبران سازی تضمین می نماید . عملکرد توپولوژی جدید اکتیو فیلتر موازی با ال گوریتم کنتر لی پیشرفته با ا ستفاده از نرم افزارmatlab . شبیه سازی می شود و نتایج حاصل آورده می شود
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۸۱ نتیجه