توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر غلظت محلول بر خواص فیزیکی لایه های نازک اکسید روی
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
اثر تغییرات غلظت در محلول های اولیه یکی از پارامترهای مهم در بررسی خواص فیزیکی لایه های اکسید روی در این مقاله بوده است. بررسی ساختاری لایه های تهیه شده با غلظت های مختلف با استفاده از پراش پرتو x حاوی دو نتیجه اساسی می باشد. اول آنکه افزایش غلظت محلول ، فاز غالب درجهت گیری صفحات بلوری را تغییر نمی دهد. و شدت طیف نیز در این راستا در محلول های با غلظت بیشتر از 0\4M بدون تغییر باقی می ماند و دوم آنکه در صورتیکه به دنبال یافتن راستاهای جدید بلوری باشیم می باید توجه خود را معطوف به لایه های تهیه شده با غلظت های پایین نماییم . بررسی خواص الکتریکی و نوری این لایه ها نیز به ترتیب مقاومت سطحی در حدود 200 امگا بر سانتی متر مربع و طیف عبوری در ناحیه مرئی را به بالاتر از 75 درصد نشان می دهد.

۲شبیه سازی و مطالعه طیفهای اپتیکی لایه های نازک TCO بر اساس پارامترهای الکتریکی لایه
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال، سال
تعداد صفحات: ۴
با توجه به کاربرد روزافزون لایه های نازک TCO در زمینه های گوناگون اپتوالکتریکی، تعیین ویژگی های اپتیکی لایه ها پیش از تهیه آنها، می تواند جالب باشد . در این مقاله با یک توضیح در باره تئوری درود و نحوه بدست آوردن ثابتهای اپتیکی از پارامترهای الکتریکی لایه، به شبیه سازی طیف عبور و بازتاب و جذب با استفاده از این تئوری می پردازیم . اهمیت پارامترهای الکتریکی در تعیین و پیشگویی تابع دی الکتریک مختلط، ضریب شکست، ضریب خاموشی و شفافیت اپتیکی بر اساس تئوری درود، به صورت محاسباتی وشبیه سازی تئوری نشان داده شده است . در نهایت نمونه طیف عبور لایه های ITO و ZTO ، شبیه سازی و با طیفهای تجربی مقایسه شده اند

۳بررسی ساختار نواری در بلورهای فوتونیکی دو بعدی
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
با استفاده از حل عددی معادله ی موج به روش عددی موج تخت، نوارگاف فوتونی و پارامترهای موثر بر آن و رابطه ی پاشندگی در بلورهای فوتونیکی دو بعدی را مورد بررسی قرار می دهیم. در بلورهای فوتونیکی دو بعدی با افزایش شعاع سوراخهای هوا، پهنای ساختار نواری افزایش یافته و با افزایش شعاع میله های دی الکتریک، پهنای ساختار نواری کاهش یافته و به سمت فرکانسهای بالاتر انتقال می یابد. همچنین با افزایش اختلاف بین ضریبهای گذردهی الکتریکی، پهنای ساختار نواری افزایش خواهد یافت. با مقایسه ی نمودار پاشندگی بلورهای فوتونیکی سوراخدار و میله ای شکل مشاهده می کنیم که ساختار نواری مد TM در بلورهای فوتونیکی نوع میله ای بزرگتر از مد TE بوده و برعکس آن در بلورهای فوتونیکی سوراخدار، ساختار نواری در مد TE بزرگتر از مد TM می باشد.

۴تاثیر میزان آلایش بر خواص اپتوالکتریکی و مورفولوژی لایه های نازک SnO2:F
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
لایه های نازک اکسید قلع الاییده شده با فلوئور به روش اسپری پایرولیزز برروی زیرلایه های شیشه ای انباشته شده اند. اثر میزان آلایش فلوئور برروی خواص اپتوالکتریکی و مورفولوژی لایه مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز مورفولوژیکی لایه ها نمایان می سازد که اندازه دانه ها با افزایش میزان آلایش لایه ها، نسبت به اندازه دانه در لایه های بدون آلایش، افزایش یافته است. همچنین میانگین شفافیت اپتیکی لایه ها نیز با آلایش لایه ها افزایش می یابد و خواص الکتریکی لایه ها نیز با افزایش میزان آلایش فلوئور بهبود می یابد. لایه هایی با میزان 25 درصد اتمی آلایش فلوئور بهترین خواص فیزیکی را از خود نمایش می دهند.

۵تأثیر دمای زیرلایه بر خواص اپتیکی لایه های نازک اکسید ایندیم آلائیده شده با فلوئور
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین تحقیق لایه های اکسید ایندیم آلائیده شده با فلوئور (In2O3:F) برروی زیرلایه های شیشه های در دماهای مختلف به روش اسپری پایرولیزز تهیه شده و سپس تاثیر دمای زیرلایه برخواص اپتیکی و الکتریکی لایه ها مورد بررسی قرار گرفت. این آنالیزها دردمای اتاق و توسط دستگاههای اسپکتوفتومتر UV–Visible و روش دو پراب انجام گرفت. علاوه بر آن تغییرات ضخامت و ثابتهای اپتیکی (ضریب شکست و ضریب خاموشی) و نیز تغییرات باند گاف ماده با افزایش دمای زیرلایه مورد بررسی قرار گرفت.

۶تأثیر دهای زیر لای بر شفافیت اپتیکی لایه های نازک CdO رشد یافته بروش اسپری – پایرولیز
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین مطالعه فیلمهای نازک اکسید کادمیم برروی زیرلایه شیشه به روش اسپری انباشته شد تغییر خواص ساختاری و اپتیکی فیلم با تغییر دمای زیرلایه مورد بررسی قرارگرفت به منظور مطالعه ی خواص ساختاری فیلم ها از طرح پراش اشعه X(XRD و بررسی ویژگی های اپتیکی از دستگاه انالیز UV _visible استفاده شد از نتیجه انالیز XRD ساختار لایه بهینه با دمای زیرلایه 325درجه سانتی گراد و حالت تک کریستالی با جهت ترجیحی 200 مشاهده شد و همچنین نمودار های بدست آمده از طیف UV، شفافیت بالای 70% رانشان داد.

۷مقایسه خصوصیات سطحی و اپتیکی فیلمهای نازک کبالت، کروم ونیکل سیاه تهیه شده به روش الکتروانباشت
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، سال
تعداد صفحات: ۹
فیلم های نازک کبالت، کروم و نیکل سیاه روی زیرلایه برنج به روش الکتروانباشت تهیه شدند. فیلمهای انباشته شده به دلیل خصوصیات اپتیکی مناسب در کلکتورهای خورشیدی استفاده می شوند مورفولوژی سطحی فیلمهای تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و ترکیب شیمیایی انها با انالیز پاشندگی اشعه ایکس EDAX مشخصه یابی شدند. طیف انعکاسی فیلمهای تهیه شده در ناحیه UV–Vis–NIR توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و در ناحیه IR توسط دستگاه FTIR اندازه گیری شدند

۸تأثیر مولاریته محلول بر شفافیت اپتیکی و خواصساختاری لایه های نازک CdO رشد یافته به روشاسپری–پایرولیز
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مطالعه، فیلم های نازک اکسید کادمیم بر روی زیر لایه شیشه به روشاسپری انباشته شد. خواصاپتیکی فیلم با تغییرغلظت محلول مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعه ی خواصمیکرو ساختاری فیلم ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) و پراشاشعه (XRD) X بررسی ویژگی های اپتیکی از دستگاه آنالیزUV_visible استفاده شد. شفافیت اپتیکی لایه با غلظت 0.05 مولار 70% در حالیکه این پارامتر در نمونه با غلظت 0.045 مولار، 20 % اندازه گیری شد. همچنین طول موج قطع از 450nm به 550nm جابجا شد که بیانگر کاهشانرژی گاف نواری است که با درشت شدن دانه ها مطابقت دارد.

۹نقد و بررسی نظریه ملاصدرا درباره ادراک مفاهیم کلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مقالات و بررسيها، زمستان, دوره  ۳۵ , شماره  دفتر ۷۲، سال
تعداد صفحات: ۵
یکی از مسایل مهم فلسفی، بحث و بررسی درباره چگونگی ادراک صور کلی و معقولات به وسیله نفس انسان است. فلاسفه اسلامی نیز به بررسی و تبیین آن پرداخته اند. نظریه ملاصدرا یکی از نظریات مهم و برجسته در این زمینه به شمار می آید.در این نوشتار ابتدا نظریه صدرالمتالهین و مبانی مهم آن به بیان درآمده، و آنگاه مورد نقد قرار می گیرد.

۱۰تخریب فوتوکاتالیزی رنگ های آزو با استفاده از نانو فیلم هایZnO:Al و ZnO به عنوان کاتالیزور نیمه رسانا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۵
نانوفیلم های ZnO:Al و ZnO با استفاده ازروش اسپری پیرولیز تهیه شدند د و برای اینکه تبلور بالای این نانوفیلم ها تایید شود از آنهاXRDپراش پرتو ایکس)گرفته شد. تاثیرAlدوپ شده بر روی خواصفوتوکاتالیزی نانوفیلمZnO مورد مطالعه قرار گرفت.در این پروژه تخریب فوتوکاتالیزی دو رنگ آزو؛ متیلن بلوMB)متیل اورانژMO)در حضور نانوفیلم هایZnO:Al و ZnO در جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.MBطی 60 دقیقه تابشUVبا استفاده از نانوفیلمZnO:Al و ZnOبه ترتیب بیش از 80 % و 85 % تخریب شدهMOطی 2 ساعت با استفاده از نانوفیلم هایZnO:Al و ZnOبه ترتیب بیش از 65 % و 70 % تخریب شد که در نهایت این رنگ هاCO2آب تجزیه شدند. تخریب فوتوکاتالیزیMO و MBدر حمام نور با لامپ جیوه ی فشار بالای 400 وات انجام گرفت.

۱۱بررسی برهان های صدرالمتالهین در باب اصالت وجود
اطلاعات انتشار: فلسفه و كلام اسلامي (مقالات بررسي ها)، پاييز و زمستان, دوره  ۴۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
با مطالعه در تمام آثار ملاصدرا چهارده برهان برای اثبات اصالت وجود به دست می آید که این نوشتار آن ها را مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه رسیده است که صدرالمتالهین برای اثبات اصالت وجود به مثابه محور هستی شناسی حکمت متعالیه دو رهیافت کلی را به کار گرفته است:1. اثبات اصالت وجود از راه سلب ویژگی های امر اصیل از ماهیت،2. ابطال اصالت ماهیت از طریق لوازم محال.و در پایان، معلوم می شود که رهیافت نخست و برهان هایی که بر آن مبتنی است وافی به مقصود و قوی تر از رهیافت دیگر و استدلالهای ناشی از آن است.

۱۲مطالعه خواص فیزیکی لایه های نازک نانو ساختار ZnO:Cu به روش افشانه پایرولیزز
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این پروژه، اثر آلایش مس بر روی خواص فیزیکی لایه های اکسید روی رشد یافته به روش افشانه پایرولیزز، تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تغییر غلظت مس به عنوان آلایش پارامتر مهمی در تهیه لایه های ZnO:Cu می باشد. لایه های ZnO بر روی زیرلایه هایی از جنس شیشه لایه نشانی شدند.از آنالیزهای پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، برش مقطع عرضی برای بررسی خواص لایه ها استفاده شده است.

۱۳متمرکزکننده های انرژی خورشیدی ٬ طراحی و ساخت دیش خورشیدی سهموی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله ٬ طراحی و ساخت متمرکزکننده ی خورشیدی سهموی شرح داده شده و همچنین به صورت تجربی مورد مطالعه قرارگرفته است. در دستگاه مورد آزمایش از یک دیش به قطر40cm40 استفاده شده است. فضای داخل دیش با لایه نازک آلومینیوم ٬ با بازتابندگی تقریبا % 100 در مقایسه با نقره با بازتابندگی تقریبا% ٬97 که بر روی شیشه های مربعی شکل لام و در ابعاد 2.5cm×2.5cm توسط دستگاه تبخیر در خلاء تهیه شده ٬ پوشش داده شده است. دیش مجهز به یک دریافت کننده در فاصله کانون خود است. سیستم ردیابی دیش خورشیدی سهموی بر اساس دو روش نقشه خورشیدی و سنسور نوری ٬ با استفاده از میکروکنترلرAVR و با دو درجه آزادی موقعیت خورشید را شناسایی می کند. پیشبینی موقعیت دقیق خورشید از طریق عرض جغرافیایی محل ٬ امکان پذیر است. در این سیستم از دو موتور برای کنترل دیش به منظور ردیابی خورشید استفاده شده که یک موتور برای ردیابی سمتی و دیگری برای ردیابی ارتفاع است. استفاده از میکروکنترلر ٬ از پیچیدگی و اجزای مدار کاسته و همچنین هزینه های ساخت دستگاه را به حداقل خود می رساند. اندازه گیری شار خورشیدی و توزیع دما در دریافت کننده انجام شد ٬ این نتایج آزمایشی توصیف درستی از انتظار فیزیکی پدیده است

۱۴بررسی ساختار و مورفولوژی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید نهشت شده به روش افشانه پایرولیزز
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۶
در این کار پژوهشی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید (TiO(2 به روش اسپری پایرولیزز تهیه شدند وسپس در دمای 500 به مدت 30 دقیقه درکوره با حضور سه نوع گاز (O(2 و (N(2 و Ar بازپختشدند و تغییرات مربوط به ساختار فیزیکی و مورفولوژی سطح به کمک آنالیز های XRD و FESEM مشخص شد و برای تایید و تشخیص پیوند شیمیایی موجود از آنالیز تبدیل فوریه فرو سرخ (FTIR) استفاده شد و ویژگی های اپتیکی این لایه ها از طریق طیف سنج (UV–Vis)مورد مطالعه قرار گرفت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه