توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ولکانیسم زیر دریایی ژوراسیک در بخشی از زون سنندج – سیرجان (شمال شهرکرد)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
پتروژنز و پتروگرافی سنگهای آتشفشانی زون ساختاری سنندج – سیرجان از نکات جالب توجه در زمین شناسی ایران بوده که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. بخشی از این نوار از شمال استان چهارمحال و بختیاری عبور می کند که تحت عنوان کمربند سنگهای سبز شمال شهرکرد از آن یاد می کنیم. این کمربند با مساحتی بالغ بر 60 کیلومتر مربع در فاصله 20 کیلومتری شمال شهرکرد، مرکز استان قرار دارد. طول متوسط رخنمونهای مطالعه یاد شده 20 و عرض آنها نیز 3 کیلومتر اندازه گیری شده است. مجموعه سنگهای موجود در این کمپلکس آذرین عبارتند از : سنگهای ولکانیک شامل پیروکسن آندزیت، هورنبلند آندزیت، داسیت و بازالت. سنگهای نفوذی با گسترش بسیار محدود مشتمل بر دیوریت با بافت پگماتیتی و سنگهای نیمه عمیق شامل دولریت، میکرودیوریت و اسپلیت با بافتهای خاص دولریتی، اوفیتیک و ساب اوفیتیک که بصورت دایک، استوک و گاها سیل تزیریق شده اند. سنگهای پیروکلاستیک نیز معمولا بصورت توف همراه با برش ولکانیک و آگلومرا رخنمون دارند.
بحث اصلی این مقاله بر روی پتروگرافی و طبقه بندی ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی این کمپلکس متمرکز بوده که در پایان نیز با استناد به دیاگرامهای پتروژنیتیکی موجود نوع ماگما نیز تعیین گردیده است. بطور کلی بررسیهای پترولوژیکی و ژئوشیمیایی نشان دهنده ولکانیسم زیر دریایی احتمالا از نوع جزایر قوسی با دو روند ماگمایی کالکوآلکالن و تولئیتی می باشد. سنگهای نیمه عمیق نیز ویژگیهای ژئوشیمیایی بازالتهای میان اقیانوسی (MORB) را نشان داده که در برخی دیاگرامها به سمت بازالتهای جزایر قوسی (OIB) میل می کند. سن مجموعه ولکانیک ژوراسیک لیاس تا مالم) و سنگهای نیمه عمیق، کرتاسه و پس از آن بوده است. سنگهای آتشفشانی مزبور در کل ناحیه متحمل دگرگونی درجه بسیار ضعیف (رخساره پمپلی ایت – پرهنیت یا پرهنیت – اکتینولیت) تا درجه ضعیف (ابتدای رخساره شیست سبز) گردیده اند. و بعلاوه یک فاز دگرشکلی از نوع بریتل نیز بطور همزمان و یا کمی پس از تبلور سنگها سبب خرد شدن کانیها بخصوص پیروکسنها و پلاژیوکلازها شده است.
پس از بررسی های کامل پتروگرافی، مجموعه آذرین شمال شهر کرد که در نقشه زمین شناسی چهارگوش شهر کرد صرفا به دو سازند J4 , J2 محدود شده بود، به 8 واحد مستقل لیتوگرافی تفکیک گردید.

۲بررسی سازندهای زمین شناسی، شیب و رخساره های ژئومرفولژی در تولید رسوب
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۷
این تحقیق در حوضه آبخیز بازیافت استان چهار محال و بختیاری با هدف اولویت بندی بعضی از سازندهای زمین شناسی از نظر حساسیت به فرسایش و تولید رسوب و مقایسه رسوب تولید شده از سطح رخساره های ژئومرفولوژی انجام گردیده است. مراحل انجام کار کار بددین شرخ بود که پس از رسم نقشه واحدهای کاری، بر روی 14 واحد کاری با سازندهای کنگلومرای بختیاری، آغاجاری، آسماری و هرمز با رخساره فرسایش شیاری، آبراهه ای و دامنه منظم اقدام به احداث پلات گردید. اطلاعات بدست آمده از نمونه برداریهای انجام شده از هرز آب و رسوب در قالب برنامه کامپیوتری ذخیره و سپس، با ساخت یک برنامه میزان رسوب تولید شده از سطح هر پلات در نمونه برداریهای مختلف محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از Quattropro هیستوگرامهای مربوطه رسم شدند تا مقایسه میزن رسوب تولیدی از سطح پلاتهای مختلف در فواصل زمانی متفاوت امکانذیر شود. بر اساس اطلاعات بدست آمده از میران هرز آب و رسوب انباشته شده درون بشکه ها، رسوب تولید شده از سطح هر پلات بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر بود:
1– تشکیلات بختیاری با رخساره فرسایش شیاری در کلاسهای شیب 10–19% ، 20–29% و 30–39% با افزایش شیب میزان رسوب افزایش می یابد و در کلاس شیب 50–59% تولید رسوب کاهش می یابد.
2– در تشکیلات بختیاری با رخساره فرسایش آبراهه ای، تشکیلات آغاجاری با فرسایش شیاری و همچنین تشکیلات آسماری با رخساره فرسای شیاری نیز افزایش مقدار رسوب همگام با افزایش شیب وجود دارد.
3– در شتکیلات آغاجاری با رخساره فرسایش آبراهه ای نسبت به تشکیلات بختیاری یا رخساره مشابه رسوب کمتری تولید می شود.
4– میزان رسوب تولید شده از تشکیلات هرمز بالائی از میزان رسوب تولید شده از تشکیلات بختیاری و آغاجاری با شیب و رخساره مشابه کمتر و از آسماری بیشتر است.
5– پس از تشکیلات بختیاری سازندهای آغاجاری، هرمز و آسماری به ترتیب از نظر میزان تولید رسوب در اولویت های 2 تا 4 قرار دارند.

۳ارزیابی تناسب روش مورا وارسون جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش درزاگرس مرکزی(استان چهارمحال وبختیاری)
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به توسعه روزافزون عملیات عمرانی از جمله جاد هسازی، احداث تأسیسات آبی خاکی همچون سدها، مخازن، تون لها و ... نیاز به ایجاد روشهای آمایش سرزمین متناسب با مناطق مختلف بیش از پیش احساس م یگردد. یکی از مخاطرات عمده در مناطق کوهستانی ایران وقوع انواع ناپایداریهای طبیعی بویژه زمین لغزشها م یباشد. در استان چهارمحال وبختیاری باشرائط زمین شناختی و جغرافیایی خاص زاگرس در دو دهه اخیر و بویژه پس از آغاز و احداث عملیات اجرایی دو جاده شهرکرد– ایذه و شهرکرد– مسجدسلیمان شاهد وقوع انواع حرکات تود های بوده ایم. تاکنون مشخصات بیش از ٢٥٠ مورد لغزش دراین منطقه ثبت گردیده است. امروزه درنواحی مختلف دنیا محققین زمین شناس ازشیوه های تجربی متنوعی جهت تفکیک مناطق مستعد ناپایداری دامنه وبه ویژه زمین لغزش استفاده می کنند. یکی ازمعتبرترین وکارآمدترین این روشها توسط موراووارسون ارائه شد. باتوجه به شباهتهای اقلیمی وزمین شناختی زاگرس مرکزی با منطقه تحقیق محققین
یادشده ونیز امکان استفاده سریع وآسان متخصصین زمین شناس وغیرزمین شناس، این روش درحوضه دوآب صمصامی درغرب استان چهارمحال وبختیاری موردآزمون وارزیابی دقیق قرار گرفت.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که با اندک تغییری درکلاسهای ایجاد شده درنقشه پهنه بندی نهائی به روش مورا– وارسون می توان ازاین شیوه با دقتی حدود ٥٧ درصد درزاگزس مرکزی استفاده نمود.بدین ترتیب این روش جهت بکارگیری درنواحی با مشخصات زمین ریخت شناسی مشابه زاگرس مرکزی کاربرد نسبتا مناسبی دارد. .بااینحال به جهت دراختیار داشتن روشهای مختلف دیگر پیشنهاد می گردد که دقت شیوه های گوناگون پهنه بندی تاحصول به دقتهای بالای ٨٠ درصد بطور دقیق وعلمی مورد واسنجی قرارگیرد.

۴بررسی پدیده دگرسانی گرمابی با تاکید برپهنه های کلریتی وسریسیتی درمجموعه آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک شمال شهرکرد
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مجموعه سنگهای آتشفشانی – رسوبی شمال شهرکرد با سن منتسب به ژوراسیک دربخش مرکزی پهنه زمین ساختی سنندج – سیرجان قرارگرفته است.سنگهای آتشفشانی همراه با رخنمونهایی ازسنگهای نفوذی بصورت استوک ونیز سنگهای نیمه عمیق جوانتر به فرم دایک مهمترین عضو های آذرین تشکیل دهنده این مجموعه بوده که طبق شواهد صحرایی دربین گری واکها ، اسلیتها وشیلهای ژوراسیک بصورت همزمان ویا بااندک زمانی تاخیر جایگزین شده اند. بررسیهای صورت گرفته حاکی ازآن است که بیش از ٩٠ درصد ازسنگهای آذرین رخنمون یافته درمنطقه تحت تاثیر
دگرسانی گرمابی ضعیف تا متوسط (پهنه های پروپیلیتی تا آرژیلیک متوسط) قرارگرفته اند وهمین امر موجب تغییراتی درترکیب شیمیایی سنگها وبه ویژه نوساناتی درالگوهای عناصر نادر خاکی (REE) گردیده است.بنابراین میتوان سنگ شناسی غالب دراین منطقه را متابازالت نامید. دراین مقاله ضمن معرفی پدیده ها وپهنه های دگرسانی شکل گرفته دراین ناحیه به تغییرات ژئوشیمیایی ناصر اصلی ونادرخاکی درپهنه کلریتی وسریسیتی نگاه ویژه ای خواهیم داشت.

۵پتروگرافی وتفکیک پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی کانه دار کهنگ ( زون ارومیه – دختر )
اطلاعات انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
مجموعه سنگهای آتشفشانی روستای کهنگ درشمال شرق اصفهان ودرزون آتشفشانی ارومیه – دخترقرار گرفته ومتشکل ازسنگهای حدواسط آندزیتی، داسیتی، مونزونیتی می باشند . براساس نمودارهای ژئوشیمیائی مبتنی بر عناصراصلی این مجموعه سنگ شناسی ماهیت کالکو آلکالن دارد . ازسوی دیگرنمودارهای تفکیکی محیط های ژئوتکتونیکی، نشانگرقرارگیری این سنگهادرمحدودةسنگهای پرآلومینه می باشد . برا ین اساس مجموعه سنگهای مورد مطالعه ازدیدگاه سنگ شناسی، ژئوشیمی ومحیط ژئوتکتون یکی باسنگهای کالکوآلکالن زون ارومیه – دختر کاملاًمشابه می باشند . این سنگها تحت تاثیر آلتراسیون هیدروترمال قرارگرفته اند ، بطوریکه فرمهای آلتراسیون فراگیر شامل زونهای کلریتی، سریسیتی وآرژیلیک حدواسط و غیرفراگیربصورت رگه ها ورگچه ها وپرکننده حفرات درتمام واحده ای سنگی مشهود است . کانه زایی مس عمدتا درزون سریسیتی ( فیلیک ) ودرسنگهای مونزونیتی به وقوع پیوسته است

۶سنگ نگاری و تفکیک پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی کانه دار کهنگ (زون ارومیه–دختر)
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۹
مجموعه سنگ های آتشفشانی روستای کهنگ در شمال شرق اصفهان و در زون آتشفشانی ارومیه–دختر قرار گرفته و متشکل از سنگ های حد واسط آندزیتی، داسیتی، مونزونیتی می باشند. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی مبتنی بر عناصر اصلی این مجموعه سنگ شناسی ماهیت کالکوآلکالن دارد. از سوی دیگر نمودارهای تفکیکی محیط های ژئوتکتونیکی، نشانگر قرارگیری این سنگ ها در محدوده سنگ های پرآلومینه می باشد، بر این اساس مجموعه سنگ های مورد مطالعه از دیدگاه سنگ شناسی، ژئوشیمی و محیط ژئوتکتونیکی با سنگ های کالکوآلکالن زون ارومیه– دختر کاملا مشابه می باشند. این سنگ ها تحت تاثیر آلتراسیون هیدروترمال قرار گرفته اند، بطوریکه فرم های آلتراسیون فراگیر شامل زون های کلریتی، سریستی و آرژیلیک حد واسط و غیر فراگیر به صورت رگه ها ورگچه ها و پرکننده حفرات در تمام واحدهای سنگی مشهود است، کانه زایی مس عمدتا در زون سریسستس (فیلیک) و در سنگ های مونزونیتی به وقوع پیوسته است.

۷تعیین محیط تشکیل سنگهای نیمه عمیق شمال شهرکرد
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۷
از سنگ های نیمه عمیق کرتاسه در پهنه سنندج– سیرجان، می توان به دولریت های روستای چلوان در شمال شهرکرد اشاره کرد. کانی های اصلی موجود در دولریت هاشامل کلینوپیروکسن از نوع اوژیت، دیوپسید و یااوژیت دیوپسیدی و فلدسپات ( پلاژیوکلازسدی کلسیک) می باشد. با استفاده از تجزیه ریزپردازنده ی الکترونی بر روی کانی کلینوپیروکسن در دولریت ها حرارت تشکیل سنگ های نیمه عمیق1292\5 تا 1316\69 درجه سانتی گراد و فشار نیز معادل 11\05 تا 12\20 کیلوبار محاسبه شده است. بر این اساس این سنگها از عمق 41 تا 45 کیلومتری منشأ گرفته اند.

۸تکتونوماگماتیسم سنگ های نیمه عمیق شمال شهرکرد با استفاده از عناصر نادر خاکی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۸
سنگ های نیمه عمیق شمال شهرکرد در زون سنندج– سیرجان واقع شده اند و به شکل دایک و استوک در سه منطقه شامل روستای چلوان، درازدره بن و روستای یان چشمه رخنمون دارند. سنگ های مورد مطالعه دارای ترکیب بازیک بوده و دولریت نام دارند. بر اساس نمودار های فراوانی عناصر کمیاب و نادر خاکی ، نمونه های یان چشمه تهی شدگی بیشتری ازHREE ها نسبت به نمونه های درازدره بن و چلوان نشان می دهند و این نکته موید تفاوت بین منشأ و محیط تکتونوماگمایی این سنگ ها با یکدیگر است. به عبارتی سنگ مادر دولریت های یان چشمه یک اکلوژیت حاوی کلینوپیروکسن بوده که از نظر محیط تکتونوماگمای ی دررده بازالت های پشته میان صفحه ی اقیانوسی قرار گرفته اند. این در حالی است که غنی شدگی عناصر کمیاب LIL و HFS نسبت به مورب در دولریت های دراز دره بن و چلوان نشان می دهد که این سنگ ها در زون فرورانش و از یک سنگ منشأ پریدوتیتی به وجود آمده اند.

۹تعیین مهمترین ویژگیهای شکل شناسی خندقها در طبقه بندی مورفوکلیماتیک مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۴ (پي آيند ۷۷) در منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۹
فرسایش خندقی یکی از انواع فرسایش آبی است که موجب تخریب اراضی و بر هم خوردن تعادل در پهنه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می شود. از آنجا که شکل خندق حاصل عملکرد فرآیندهای ایجادکننده آن است، لذا درک شکل شناسی خندقها، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق سعی شده مهم ترین ویژگیهای شکل شناسی خندقها به منظور طبقه بندی مورفوکلیماتیک مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در استان چهارمحال و بختیاری ارایه شود. برای این منظور، در هر یک از اقالیم تحت تاثیر فرسایش خندقی دو منطقه با مساحت حداقل 500 هکتار و از هر منطقه، سه خندق معرف انتخاب و خصوصیات مختلف شکل شناسی آنها اندازه گیری گردید. مناطق خندقی شده با استفاده از تحلیل خوشه ای مورد طبقه بندی قرار گرفت. به منظور تعیین مهم ترین متغیرهای موثر در طبقه بندی، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها در گروه های مختلف انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی با مساحتی بالغ بر 245.2 کیلومتر مربع با سطح تشابه 70.04 درصد به سه گروه قابل تقسیم می باشد که بیشترین میزان تشابه در آنها به 94.12 درصد می رسد. گروه های سه گانه از نظر متغیرهای بارش سالانه، ارتفاع منطقه از سطح دریا و طول خندق در سطح احتمال 1 درصد و از لحاظ متغیرهای مساحت منطقه خندقی شده و عرض بالای خندق در مقطع 50 درصد طول در سطح احتمال 5 درصد دارای تفاوت معنی دار بوده و سایر متغیرها نقش موثری در طبقه بندی مناطق و تفکیک گروه ها نداشته اند. استفاده از اراض در اطراف خندقها غالبا به صورت مرتع و زراعت دیم می باشد. جمع بندی حاصل از انجام این تحقیق بیانگر این است که از بین کلیه ویژگی های شکل شناسی خندقها، دو متغیر طول خندق و عرض بالای خندق در مقطع 50 درصد طول، در طبقه بندی مورفوکلیماتیک خندقها بیشترین نقش را ایفا نموده اند.

۱۰تعیین محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق شمال شهرکرد با استفاده از گرما– فشارسنجی (Geothermobarometry) آمفیبول ها
اطلاعات انتشار: بلورشناسي و كاني شناسي ايران، تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
براساس نتایج حاصل از گرما– فشارسنجی آمفیبول های موجود در سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق حاصل از آتشفشانی ژوراسیک فوقانی در بخش مرکزی زون سنندج– سیرجان، واقع در شمال شهرکرد به روش های هاماراستروم، اشمیت– جانسون– رادرفورد و هالیستر، این کانی ها در دماهایی بین 635 تا 715 درجه سانتیگراد و فشارهای 3.52 تا 7.5 کیلوبار و معادل 20 تا 25 کیلومتر عمق تشکیل شده اند. نتایج محاسبات به دست آمده در تعیین فشار حاکم بر تشکیل آمفیبول ها از دقت متوسطی برخوردار بوده اند. پایین بودن میزان Fet\(Fet+Mg) در آمفیبول های یاد شده و به طور کلی پایین بودن نرخ افزایش پارامتر مورد نظر از ویژگی بارز مجموعه های ماگمایی آهکی– قلیایی است. دما، فشار و عمق به دست آمده برای آمفیبول های مورد بررسی که غالبا هستنگزیت تا منیزیو هستنگزیت اند، با شرایط پایداری هورنبلند سبز سازگار بوده و موید شکل گیری این گروه از آمفیبول ها در یک زون فرورانش همراه با ماگماتیسم آهکی– قلیایی است، به طوری که عمق بیشینه ی تشکیل آمفیبول ها روی قطعه ی فرورانده، 25 کیلومتر و با توجه به فاصله ی مجموعه سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق در بردارنده این کانی ها تا گسل زاگرس که حدود 35 کیلومتر است، زاویه ی فرورانش کمتر از 45 درجه ارزیابی می شود. با توجه به مقادیر Aliv>1.5 در آمفیبول های مورد بررسی، سنگ های حامل این کانی ها در قلمرو جزائر قوسی قرار می گیرند. این مجموعه سنگ های آذرین یکی از جزایر قوسی ژوراسیک مورد انتظار و گمنامی است که در کمربند کوهزاد زاگرس حضور آن پیش بینی شده است.

۱۱زمین گرما – فشارسنجی دولریت های روستای چلوان با استفاده از شیمی کلینوپیروکسن ها
اطلاعات انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۵
از سنگ های نیمه عمیق کرتاسه در پهنه سنندج– سیرجان، می توان به دولریت های روستای چلوان در شمال شهرکرد اشاره کرد. کانی های اصلی موجود در دولریت هاشامل کلینوپیروکسن از نوع اوژیت،دیوپسید و یا اوژیت دیوپسیدی و فلدسپات (پلاژیوکلازسدی کلسیک) می باشد. با استفاده از تجزیه ریزپردازنده ی الکترونی بر روی کانی کلینوپیروکسن در دولریت ها حرارت تشکیل سنگ های نیمه عمیق 1292\5تا1316\69درجه سانتی گراد و فشار نیز معادل 11\05تا12\20کیلوبار محاسبه شده است. بر این اساس این سنگ ها از عمق 41 تا 45 کیلومتری منشأ گرفته اند.

۱۲بررسی خصوصیات مورفوکلیماتیک خندق ها به منظور طبقه بندی مناطق خندقی در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: مهندسي و مديريت آبخيز، , دوره  ۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
انجام تحقیقات کاربردی در راستای جلوگیری از وقوع فرسایش خندقی و نحوه گسترش و کنترل آن، نیازمند اطلاعات پایه درباره انواع خندق ها و ویژگی های شکل شناسی است. هدف از انجام این تحقیق، طبقه بندی مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس خصوصیات مورفوکلیماتیک بوده است. برای این منظور، در هر یک از اقلیم های تحت تاثیر فرسایش خندقی دو منطقه، با مساحت کمینه 500 هکتار و در هر منطقه، سه خندق معرف انتخاب و ویژگی های مورفومتریک آن ها اندازه گیری شد. طبقه بندی مناطق خندقی با استفاده از تحلیل خوشه ای و بر مبنای تشابه بین خصوصیات کمی اندازه گیری شده انجام گرفت.نتایج حاصل نشان داد که مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس خصوصیات مورفوکلیماتیک، با سطح تشابه 70.04 درصد به سه گروه قابل تقسیم است که بیش ترین میزان تشابه در آن ها به 94.12 درصد می رسد. بررسی تجزیه واریانس متغیرهای اندازه گیری شده در گروه ها و مقایسه میانگین گروه ها نشان داد که متغیرهای بارش سالانه، ارتفاع منطقه از سطح دریا، طول خندق، مساحت منطقه خندقی و عرض بالای خندق در مقطع 50 درصد، مهم ترین عوامل اصلی در تفکیک گروه ها بوده اند. بنابراین دریک جمع بندی کلی می توان گفت که از بین کلیه ویژگی های مورفومتریک خندق ها، دو متغیر طول خندق و عرض بالای آن، در طبقه بندی مورفوکلیماتیک خندق ها نقش اساسی تری داشته است.

۱۳کانی شناسی و تعیین محیط تکتونوماگمایی سنگ های نیمه عمیق شمال شهرکرد با استفاده از شیمی کانی های کلینوپیروکسن
اطلاعات انتشار: بلورشناسي و كاني شناسي ايران، تابستان, دوره  ۱۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سنگ های نیمه عمیق شمال شهرکرد واقع در جنوب غربی ایران، در پهنه زمین ساختی سنندج– سیرجان به صورت دایک های بازی رخنمون یافته اند. ترکیب این سنگ ها دولریتی بوده و دارای بافت های ویژه ای همچون اینترگرانولار، اینتر سرتال، افیتیک و پوئی کلیتیک هستند. کانی های اصلی تشکیل دهنده دولریت ها عبارتند از پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن و دیگر کانی های موجود در آن ها از کانی های ثانویه از جمله سریسیت، کلریت، کلسیت و به میزان کمتر اپیدوت، زوئیزیت، اسفن و کانی های فرعی مثل آپاتیت، مگنتیت، تیتانومگنتیت و ایلمنیت تشکیل شده اند. کلینوپیروکسن های موجود در دولریت ها، شامل اوژیت و دیوپسید به صورت فازهای کانیایی جداگانه و یا تنوع ترکیبی از اوژیت در مرکز تا دیوپسید در حاشیه یک فاز دیده می شوند. شواهد ژئوشیمیایی و کانی شناسی دلالت بر ماهیت تولئیتی دایک های منطقه دارد. بر اساس نمودارهای جدایشی محیط های ژئوتکتونیکی مبتنی بر شیمی کانی کلینوپیروکسن، سنگ های نیمه عمیق مورد بررسی در یک محیط کشش متعاقب فرورانش تشکیل شده اند. بر این اساس، می توان ماگماتیسم مورد بررسی در این منطقه را به فاز کوهزایی سیمرین میانی تا فوقانی به سن ژوراسیک فوقانی تا کرتاسه تحتانی نسبت داد که سنگ های نیمه عمیق به مراحل انتهایی این رخداد وابسته اند.

۱۴دگرسانی گرمابی فسیل در مجموعه آتشفشانی– رسوبی ژوراسیک شمال شهرکرد (پهنه سنندج– سیرجان)
اطلاعات انتشار: نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي)، , دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۸
مجموعه سنگ های آتشفشانی– رسوبی شمال شهرکرد، به صورت کمربندی با راستای شمال باختری– جنوب خاوری، در شمال شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری و در بخش مرکزی پهنه سنندج سیرجان استقرار یافته است. سنگ های آذرین موجود در این ناحیه به دو بخش عمده ماگمایی و آذر آواری تفکیک شده که گروه اول شامل سنگ های آتشفشانی خاصه بازالت، بازالت آندزیتی و آندزیت و سنگ های نیمه عمیق به ویژه دولریت و میکرودیوریت بوده و سنگ های آذرآواری نیز غالبا «توف، توفیت، لاپیلی توف و آگلومرا به سن ژوراسیک فوقانی و فاز کوهزایی کیمرین میانی می باشند که در محیط تکتونیکی جزایر قوسی تشکیل شده اند. تمامی واحدهای سنگ شناسی تحت تاثیر محلول های ماگمایی قلیایی با (pH=8–9) و حرارت 226 (در پهنه آرژیلیک حد واسط) تا 300 درجه سانتیگراد (در رگه های کوارتز– اپیدوت) در فشار حدود 200 بار متحمل درجاتی از دگرسانی شده اند و پهنه های سریسیتیک – آرژیلیک حدواسط و پروپیلیتیک (کلریتی) را تشکیل داده اند (دگرسانی فراگیرانتخابی). به علاوه حفرات و شکاف ها با کانی های ثانویه ای همچون کوارتز، اپیدوت، کلریت و کلسیت (دگرسانی غیرفراگیر) پر شده اند. بررسی تغییرات جرم در سنگ های پهنه های دگرسانی نشان دهنده کاهش جرم در نتیجه دگرسانی است که نرخ آن از دگرسانی سریسیتیک به آرژیلیک متوسط و تا کلریت فزونی می یابد. تهی شدگی شدید از Na2O و غنی شدگی از CaO درپهنه کلریتی، غنی شدگی تا 100 درصد ازMgO  و تهی شدگی شدید از K2O،Na2O  در پهنه سریسیتیک و تهی شدگی ازK2O ، Na2O،FeO  در پهنه آرژیلیک حدواسط از شاخص های کلیدی تشخیص پهنه های دگرسانی فسیل می باشند.

۱۵نقش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: منطقه افسرآباد چهارمحال و بختیاری)
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
وقوع بیش از 400 مورد زمین لغزش در سه دهه اخیر در استان چهارمحال و بختیاری بیان گر حساسیت خاص این سرزمین به عوامل فرسایش می باشد. بخش عمده ای از این ناپایداری ها در دودهه اخیر و روی واحدهای نئوژن و به طور خاص واریزه های دامنه ای و به دنبال دوره های ترسالی و فعالیت های عمرانی به ویژه جاده سازی رخ داده است. برای بررسی نقش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک عامل زمینه ساز در وقوع لغزش، در دامنه جنوبی منطقه افسرآباد دو آب صمصامی واقع در غرب استان چهارمحال و بختیاری، شش پروفیل در مرز لغزش و محدوده پایدار (شاهد) روی واریزه های دامنه ای کواترنری انتخاب و حفر گردید. پس از تشریح مورفولوژیکی پروفیل ها، نمونه برداری در سه عمق انجام شد. آزمایشات فیزیکی نظیر وزن مخصوص ظاهری و حقیقی، درصد اشباع، بافت و آزمایشات شیمیایی شامل مواد آلی، آهک، گچ و کاتیون های محلول انجام گردید. نتایج نشان داد که کلاس بافت خاک در هر دو تیمار غالبا لومی رسی سیلتی می باشد. نتایج آزمایشات با روش های آماری و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که تفاوت معنی داری بین مقادیر رس، ماده آلی، سیلت، Ca2+، Mg2+ و EC بین نمونه های شاهد و لغزش یافته وجود دارد. سیلت رابطه مستقیمی با لغزش دارد به این دلیل که در اثر افزایش سطح آب زیرزمینی، فرسایش زیرسطحی به راحتی موجب شست وشوی سیلت و پدیده رگاب می شود. وجود رس در مقادیر کم تا ماز سوی سبب پایداری خاک دانه و ساختمان خاک شده و مانعی در برای وقوع پدیده رمبش می باشد. مقدار Ca2+ رابطه معکوس با لغزش دارد که این امر می تواند نشانگر نقش چشم گیر این کاتیون در افزایش پایداری ساختمان خاک و افزایش مقاومت برشی و در نهایت استحکام در برابر وقوع گسیختگی های دامنه ای باشد. میزان EC بالاتر در اراضی لغزش یافته موید تاثیر انحلال نمک های Nacl و احتمالا Kcl در اثر بارش های شدید منطقه (حدود 900 میلی متر در سال) و افزایش سطوح آب زیرزمینی می باشد. همه این عوامل که از آن به عنوان عوامل زمینه ساز یاد می کنند می توانند در آینده موجب زمین لغزش های جدیدی گردند. بدین ترتیب، با انجام عملیات اصلاح شیمیایی می توان به تثبیت و پایداری دامنه ها کمک کرد.

۱۶تعیین منشاء سیالات گرمابی همراه با ولکانیسم ژوراسیک شمال شهرکردبه روش ایزوتوپ پایدار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی، سال
تعداد صفحات: ۹
ایزوتوپ های پایدار هیدروژن ( یا ) شاخص های ارزشمندی برای تعیین ماهیت و منشاء سیالات گرمابی می باشند. به منظور تعیین نقش محلول های گرمابی در ایجاد کانسارهای ارزشمند فلزی وغیرفلزی، تعیین منشاء این محلول ها ضروری می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین ماهیت و نوع محلول های گرمابی همراه با ولکانیسم ژوراسیک در شمال شهرکرد که جزیی از بخش مرکزی پهنه ساختاری سنندج – سیرجان می باشد، آنالیز D\H بر روی دو نمونه کلریت در دانشگاه اورگون آمریکا انجام گردید. براساس نتایج حاصله می توان منشاء ماگمایی را محتمل ترین منبع تأمین برای تولید سیالات گرمابی در سنگ های ولکانیک مورد مطالعه در نظر گرفت.

۱۷شناسایی پهنه های دگرسانی با استفاده ازتغییرات عناصرنادر و نادر خاکی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تغییرات عناصر نادر و نادر خاکی شاخص های ارزشمندی هستند برای شناسایی پهنه های دگرسانی در مناطقی که تفکیک این پهنه ها دشوار است. مجموعه سنگ های آذرین شمال شهرکرد به صورت کمر بندی با راستای شمال باختری– جنوب خاوری، بین ˝10 و´40 و°50 تا ˝1 و´06 و°51 طول شرقی و ˝44 و´25 و°32 تا ˝51 و´39 و°32 عرض شمالی واقع بوده که به طور وسیع تحت تأثیر پدیده دگرسانی قرار گرفته اند. در این پژوهش ضمن بررسی های صحرایی نمونه برداری ازسنگ های سالم و دگرسان شده انجام گرفت و عناصرنادر با استفاده از طیف سنج جرمی آزمایشگاه ACME در شهر ونکوور کانادا اندازه گیری شد. سپس با استفاده از نرم افزار SAS نتایج آنالیزها تجزیه و تحلیل گردید ومنتج شد به اینکه سنگ های دگرسان شده در پهنه آرژیلیک حدواسط ازHf وDy نسبت به سنگ های دگرسان شده در زون کلریتی غنی و از نظر Au تهی شده اند. همچنین زون کلریتی به واسطه غنی شدگیHo قابل تشخیص و در پهنه سریسیتی فاحش ترین ناهنجاری موجود غنی شدگی V می باشد.

۱۸معیارهای مکان یابی سدهای زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک
اطلاعات انتشار: همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، سال
تعداد صفحات: ۴
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در مناطقی که بارندگی به صورت فصلی و غیر قابل پیش بینی است، واقع شده اند دراین کشورهاتهیه آب تا حد زیادی از طریق ذخیره کردن آن در فصل پر باران برای فصل های کم باران و در سال های مرطوب برای سال های خشک انجام می شود یکی از راه های برطرف کردن کمبودهای فصلی آب، استفاده از آب های زیرزمینی است ولی در برخی نواحی در اواخر فصل خشک حتی منابع آب زیرزمینی نیز به انتها می رسند و یا آب زیرزمینی در دسترس نیست و برای بهره برداری از آن، نیاز به حفر چاه های عمیق و نصب پمپ می باشد که البته ایک روش مقرون به صرفه نیست یکی از روش های ذخیره آب که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سدهای آب زیرزمینی است در ایک مقاله پس از معرفی انواع سدهای زیر زمینی و کارایی آن ها، به ارائه معیارهای فنی وزیست محیطی جهت مکان یابی احداث این سازه ها پرداخته می شود

۱۹منشاء یابی رسوبات با استفاده از رفتارژئوشیمیایی عناصر فلزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، سال
تعداد صفحات: ۶
اتلاف رسوبات از سطح حوضه ها هرساله مقادیر هنگفتی خاک زراعی مناسب را ازحیز انتفاع خارج کرده و عملاً موجب آسیب رسانی به فعالیت های کشاورزی وباغداری می گردد. از سوی دیگر همراه با تبدیل سنگ به خاک و رسوب، بخش قابل ملاحظه ای از عناصر از جمله عناصراصلی، نادر و نادر خاکی همراه با فلزات پایه و فلزات سنگین مهاجرت می نمایند. تعیین منشاء رسوبات در جهت هزینه کرد بهینه اعتبارات حفاظت خاک و آبخیزداری و اولویت بندی نواحی مستعد رسوب زایی از اهمیت زیادی برخوردار اسیت. تیا کنیون منشاء یابی رسوبات صرفاً با استفاده از روش های تجربی و یا ایزوتوپ هایی همچون سزیم 731 صورت پذیرفته که متاسفانه همواره برسرنتایج و امکان پذیری این شیوه ها بحث ها وابهامات فراوانی مطرح بوده است. استفاده از عناصر به ویژه فلزات قلیایی، قلییایی خاکی و پایه ونیز فلزات سنگین در محیط های تحت پوشش سنگ های آذرین و رسوبی می تواند روشی ارزان قیمت جهت تشخیص منشا رسوبات را در اختیار قرار دهد. وجود بیرون زدگی های مجزا و توام سنگ های آذرین و رسوبی در شمال شهرکرد موقعیت مغتنمی است تا این تحقیق بدیع و نو به انجام رسد. دراین تحقی با نمونه برداری از سنگ های سالم و هوازده ورسوبات حاصله درواحدهای آذرین، رسوبی و تلفیقی و انجام آزمایشات XRD و ICP–MS فراوانی عناصر فلزی قلیایی و قلیایی خاکی و فلزات پایه وسنگین در سنگ و رسوب مربوطه به روشآماری بررسی شده و معنی داری مقادیراین عناصردرسنگ و رسوب حاصله به عنوان مبنائی برای تعیین منشاء رسوبات مورد استفاده قرار گرفته است. نتای حاصله نشان می دهد که روی Zn (، نیکل) Ni (، سرب) Pb (، مس) Cu ( و آرسنیک) As حساس به هوازدگی می باشند و بنابر این می توانند درردیابی رسوبات مورداستفاده قرارگیرند

۲۰ارزیابی اثر بارندگی بر پایداری لغزش افسر آباد با استفاده از روش اجزای محدود
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، سال
تعداد صفحات: ۸
بارندگی به دلیل کاهش پارامترهای مقاومتی توده خاک و افزایش وزن آن، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ناپایداری دامنه ها می باشد. در اینمطالعه روش اجزای محدود برای تحلیل پایداری شیب دامنه افسرآباد استفاده شده است. برای این منظور لغزش افسرآباد با توجه به پارامترهایبه دست آمده از آزمایش های برجا و آزمون های آزمایشگاهی در نرم افزار plaxis مدل شده است. جهت تعیین اثر یارندگی بر پایداری دامنه، باتوجه به گمانه های حفر شده، تحلیل پایداری در دو سطح مختلف آب (2\5 متر برای فصل بارندگی و 5 متر برای فصل خشک) انجام شده است و نتایج آن مقایسه گردید. ضرایب اطمینان برای پایداری دامنه در فصل خشک (0\77 و در فصل تر (0\6) محاسبه گردیده است. توده لغزشی دررسوبات عهد حاضر در هنگام بارندگی به دلیل اشباع شدن، افزایش فشار آب منفذی و کاهش پارامترهای مقاومتی مواد، رخ داده است. همچنین سطح لغزش بحرانی بین لایه MH–ML و سنگ بستر مارنی واقع شده است. شواهد زمینی موجود مؤید نتایج تحلیل با این روش بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۰ از میان ۲۰ نتیجه