توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱راهکارهای ساماندهی گروههای داوطلب محلی جهت مدیریت سانحه زلزله مطالعه موردی بافت تاریخی یزد محله فهادان
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سالانه حوادث و سوانح زیادی درکشور اتفاق می افتد که جان بسیاری ازمردم را درمعرض خطرقرار د اده و خسارت های هنگفتی به اموال دولتی و مردمی وارد م ینماید یکی ازسوانحی که همواره اسیب های جانی و مالی و اجتماعی فراوانی درپی داشته است سانحه زلزله می باشد وقوع زلزله درشهر بم اسیب پذیری شهرها خصوصا شهرهای دارای بافت تاریخی را دربرابر زلزله نشان داد و همچنین مشکلات مرتبط با امدادرسانی و مدیریت حادثه دیدگان به خوبی نمایان گردید گستردگی بافت های تاریخی درسطح شهریزد و دربرداشتن شاخصهای فرسودگی مدیریت بحران این شهر را نیز با مشکل مواجه ساخته است طرح های متعددی درزمینه احیای بافت های تاریخی و ایمن سازی آنها انجام گردیده است اما به دلیل درنظر گرفتن مشارکت شهروندان و همچنین گروه های مردمی چندان موفق نبوده اند درصورت توسعه مشارکت مردم درقالب خانوارها گروه های محلی و سازمان های مردم نهاد میتوان به خوبی اقدامات مرتبط با افزایش امادگی درجامعه دربرابر سوانح را هدایت و سا ماندهی نمود درانی مقاله ضمن اشاره به مشکلات مرتبط با فعالیت نهادهای مردمی و رویکردهای مشارکتی درجوامع محلی به ارایه راهکارهای مناسب جهت پررنگ شدن نقش شهروندان درامرمدیریت بحران به تقویت رویکرد جامعه محور درمحله فهادان به عنوان قدیمی ترین محله شهریزد پرداخته میشود

۲نقش شورایاری ها در مدیریت محلات شهر یزد
اطلاعات انتشار: اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، سال
تعداد صفحات: ۱۰
محله ها در شکل دهی و سازماندهی امور شهری جایگاه ویژه ای داشتند.در تمام مسائل مربوط به محله ، نقش شهروندان حائز اهمیت بود، ولی به مرور این نقش از مردم سلب شد و ساکنان محله ها از هویت خاص محله خود تهی شدند . در چنین وضعیتی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کردند و همچنین مسائل شهر در غیبت شهروندان اداره می شد. شورایاری ها به منظور ایجاد بستری برای شکل گیری ارتباط و تعامل سازنده و فراگیر بین ساکنین محدوده های محلی با یکدیگر از یک سو و با تشکل ها و نهادهای مردمی از سوی دیگر به وجود می آیند در صورت برقراری مطلوب این ارتباط و تعامل ضلع سومی نیز تشکیل خواهد شد که آن ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی یا فرا محله ای است و به زبان ساده تر شورایاری ها منتخبین مردم جهت اداره بهتر محلات و رابط بین مردم و مسئولین(شورای شهر، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی) در انعکاس مشکلات و ارائه دهندگان راهکارها برای هر چه بهتر اداره کردن محله به شمار می روند. با توجه به گذشت چهار دوره انتخابات شوراها در شهر یزد، نقش و اهمیت شوراها و شرح خدمات ارائه شده از طرف این نهاد مردمی برای شهروندان مشخص و جایگاه آنها را در ساختار حکومتی تثبیت نموده است. این مطلب از یک طرف به واسطه میزان اقبال مردم از نقشی که این نهاد در نظارت بر شهرداری ها ایفا می نماید یک فرصت تلقی می گردد ولی به جهت افزایش حجم خواسته های مردم، گسترش روز افزون فعالیت های شهرداری در مدیریت شهری و رشد و نمو شهرها در این چند دهه اخیر می تواند در آینده به عنوان تهدید تلقی گردد. در این مقاله ، روش تحقیق نیز با توجه به نظری بودن موضوع پژوهش ، به صورت اسنادی(مطالعات کتابخانه ای ) می باشد. همچنین سعی شده است، ابتدا اهمیت و لزوم به کارگیری شورایاری ها در محلات شهر یزد بررسی و سپس نقاط ضعف و قوت تشکیل شورایاری ها در محلات را بر شمارد.

۳بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در کاهش خطر زلزله در بافت تاریخی یزد (مطالعه موردی محله فهادان)
اطلاعات انتشار: مطالعات شهر ايراني اسلامي، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بافتهای تاریخی به عنوان یکی از بخش?های مهم شهری که واجد ارزشهای میراثی و هویت?بخش در شهرهای ایران هستند، هنوز در بسیاری از شهرها محل سکونت و معیشت میلیونها نفر از شهروندان?اند. این بافتها در مقابل زلزله، ناپایدار و آسیبپذیرند. با تهیه برنامه?های عملیاتی جامعه محور مبتنی بر استفاده از سرمایه?های اجتماعی و برنامه?ریزی صحیح قبل از وقوع سوانح و تدوین طرحهای مدیریت بحران، ناشی از وقوع سوانح می?توان به میزان قابل توجهی از تلفات و خسارات ناشی از وقوع سوانح کاست. از این رو به طور کلی می?توان با شناسایی سرمایه?ها و گروههایی اجتماعی موجود در محلات، میزان تاثیر آن?ها را در کاهش خسارات ناشی از وقوع زلزله از طریق مشارکت در برنامه?های در نظر گرفته شده در محلات شهری سنجید. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه?های اجتماعی در کاهش خطرپذیری شهرها در برابر زلزله با رویکرد کیفی با روش توصیفی و تحلیل داده?های کمی صورت گرفته است. در جمع?آوری داده?ها از روشهای مرور اسناد و مدارک، توزیع پرسشنامه و مصاحبه با استادان، خبرگان و متخصصان امر و همچنین بررسی نقشه?های آسیب?پذیری کالبدی محله در برابر زلزله استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای ساکن در محله فهادان یزد و تعداد نمونه?ها 300 نفر بوده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (86 درصد) و روایی آن از سوی صاحب نظران و اساتید مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده?ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم?افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می?دهد که میزان تمایل مردم محله برای شرکت در برنامه?های کاهش خطر زلزله با میزان مشارکت، وضعیت روابط اجتماعی و خویشاوندی و اعتماد ساکنان به گروههای موجود در محله ارتباط مثبت دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه