توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عوامل تاثیرگذار بر عملکرد اساتید در تدریس دروس نظری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: ارزشیابی اساتید به عنوان یکی از استراتژی های مهم برای ارتقای کیفیت آموزشی مورد توجه دانشگاههاست. این مطالعه با هدف تعیین ملاک های سنجش عملکرد اساتید در دروس نظری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی– تحلیلی در سال 1387 بر روی 330 دانشجوی رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان که از طریق تصادفی (طبقه ای) نمونه گیری شدند، صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای روا و پایا مشتمل بر 63 سوال بسته، در حیطه های عوامل حرفه ای، علمی و فردی بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS و از طریق آمار توصیفی و آزمون های آماری t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت.یافته ها: نمونه ها 73.3 درصد (242نفر) دختر و 26.7 درصد پسر بودند. ویژگی های حرفه ای اساتید با میانگین 4.22±0.42، مهم ترین عامل در ارزشیابی بود و ویژگی های علمی و فردی آنان به ترتیب با میانگین 4.14±0.55 و 3.86±0.52 در اولویت بعدی قرار داشتند. در بخش ویژگی های حرفه ای «توانایی اساتید در تفهیم درس» با میانگین 4.64±0.96، در بخش ویژگی های علمی « توان علمی و دانش اساتید» با میانگین 4.65±0.57 و در بخش ویژگی های فردی«صبر و حوصله و اخلاق خوب اساتید» با میانگین 4.61±0.68 بیشترین نمره را به خود اختصاص دادند. 62.4 درصد معتقد بودند که در بیان نظراتشان صداقت دارند و 59.4 درصد نیز ارزیابی شان را قابل اعتماد دانستند.نتیجه گیری: علی رغم مهم بودن ویژگی های علمی اساتید، توانایی وی در تفهیم درس و بیان شیوا از اهمیت بالایی در نزد دانشجویان برخوردار است. می توان از نظرات دانشجویان به عنوان یک بخش مهم از ارزشیابی اساتید استفاده کرد و همراه با آن نواقص و کاستی های موجود را شناسایی و مرتفع کرد.

۲مهارت های مطالعه و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی دانشجویان
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، فروردين, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۵۱)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: داشتن مهارت های مطالعه از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه وضعیت تحصیلی با مهارت های مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام گرفت.روش ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 292 دانشجو از بین 558 دانشجوی مقطع کاردانی رشته های بهداشت خانواده، بهداشت مبارزه با بیماری ها، بهداشت محیط، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و رشته های مقطع کارشناسی پرستاری، مامایی و دکترای پزشکی عمومی از طریق سرشماری در نیم سال اول سال تحصیلی 88–1387 وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه شش قسمتی سنجش مهارت های مطالعه کانگاس بود. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت های مطالعه دانشجویان مورد بررسی 0.36±2.44 از 4 بود. بین معدل تحصیلی و میانگین نمرات عادت های مطالعه همبستگی مثبت و پایینی مشاهده شد (p=0.001، r=0.20). میانگین نمرات مهارت های مطالعه در دانشجویان با معدل 17 و بالاتر به طور معناداری بالاتر از دیگر دانشجویان بود (p=0.001، f=7.93).نتیجه گیری: دانشجویان با معدل تحصیلی بالا از مهارت های مطالعه بهتری برخوردار بودند. آموزش و مداخله برای افزایش مهارت های مطالعه دانشجویان به شکل تدریس کارگاهی و یا واحد درسی در ابتدای ورود به دانشگاه توصیه می شود.

۳اثرات تغییر اولترافیلتراسیون و غلظت سدیم محلول دیالیز در پیشگیری از افت فشارخون و کرامپ عضلانی در طی فرآیند همودیالیز
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: افت فشارخون و کرامپ عضلانی در همودیالیز شایع است. برای پیشگیری از این عوارض، روش های جدیدی مانند تغییر در غلظت سدیم محلول دیالیز و اولترافیلتراسیون مطرح شده است. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر این تغییرات در پیشگیری از افت فشارخون و کرامپ عضلانی بود.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، 44 بیمار تحت همودیالیز با تخصیص تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. برای همه بیماران 4 پروتکل همودیالیز مختلف به اجرا درآمد. پروتکل یک: سدیم محلول دیالیزخطی و اولترافیلتراسیون ثابت. پروتکل دو: اولترافیلتراسیون خطی و سدیم ثابت. پروتکل سه: سدیم خطی و اولترافیلتراسیون خطی و پروتکل چهار (روش روتین): سدیم ثابت و اولترافیلتراسیون ثابت. به ازای هر پروتکل، 6 جلسه همودیالیز انجام شد. داده ها با آزمون مربع کای و محاسبه خطر نسبی تحلیل شدند. سطح معنی داری برای تمامی آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میزان بروز افت فشارخون در پایان ساعت چهارم دیالیز در پروتکل 3 نسبت به روش روتین به طور معنی داری کاهش یافته بود (p<0.05)، در حالی که در پایان ساعات 1، 2 و 3 این تفاوت معنی دار نبود. عارضه کرامپ عضلانی در روش روتین نسبت به سایر پروتکل ها بیشتر بود (p=0.034). خطر نسبی ایجاد کرامپ عضلانی در روش روتین 2.08 برابر پروتکل یک، 1.09 برابر پروتکل دو و 2.08 برابر پروتکل سه بوده است.نتیجه‌گیری: از آنجا که استفاده از مدلینگ سدیم و اولترافیلتراسیون روشی ساده و بدون هزینه است و میزان بروز عوارض افت فشارخون و کرامپ عضلانی را کاهش می دهد، بنابراین به منظور کاهش بروز این عوارض، استفاده همزمان از تغییر در غلظت سدیم محلول و تغییر در اولترافیلتراسیون را نسبت به روش روتین توصیه می کنیم.

۴تبیین تجربیات بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان از اخلاق پزشکی در اتاق عمل
اطلاعات انتشار: حكيم سيد اسماعيل جرجاني، پاييز و زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹

۵احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: از آنجا که احساس ذهنی بهزیستی، حوزه ای از روانشناسی مثبت نگر است که تلاش می کند ارزیابی شناختی و عاطفی زندگی افراد را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به استرس هایی که دانشجویان پرستاری و مامایی در محیط بالینی تجربه می کنند، بررسی احساس ذهنی بهزیستی می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. نمونه گیری به شکل تصادفی ساده انجام شده و در این مطالعه 104 دانشجوی پرستاری – مامایی ازسال های مختلف تحصیلی شرکت داشتند. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل دو بخش: 1)مشخصات فردی 2) پرسشنامه احساس ذهنی بهزیستی Keyes دارای سه حیطه: هیجانی، روانشناختی و اجتماعی بوده که بوسیله دانشجویان تکمیل شد. جهت توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیارو جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های T–test و ANOVA استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره کلی احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری 203.20 و در دانشجویان مامایی 210.21 بوده است. میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری در حیطه هیجانی (44.05)، در حیطه روانشناختی (93.40) و در حیطه اجتماعی (65.74) و میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان مامایی در حیطه هیجانی (45.72)، در حیطه روانشناختی (94.78) و در حیطه اجتماعی (69.55) بوده است ودر گروه پرستاری فقط جنس ارتباط معنی داری با احساس ذهنی بهزیستی داشته است (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن نمره کل احساس ذهنی بهزیستی و حیطه های آن در دانشجویان پرستاری و مامایی، لذا تداوم و اتخاذ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در بعدهای هیجانی، روانشناختی و اجتماعی دانشجویان جهت توانمند سازی ضروری می باشد.

۶بررسی شیوع درد ناشی از اختلالات اسکلتی– عضلانی و ارتباط آن با عوامل خطر روانی– اجتماعی در کارکنان ادارات شهرستان گرگان در سال 1392
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی– عضلانی از شایع ترین گزارش ها در خدمات مراقبت سلامت شغلی است که باعث بار مالی بالا و کاهش مسوولیت عملکرد اجتماعی می شود. هدف از این تحقیق، تعیین شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و ارتباط آن با عوامل روانی اجتماعی در میان کارکنان ادارات بود.روش بررسی: 675 نفر از کارکنان اداری شهر گرگان از طریق نمونه گیری ترکیبی (طبقه ای و خوشه ای) در این مطالعه مقطعی شرکت کردند. در تعیین بررسی شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی، پرسشنامه استاندارد پرسشنامه Nordic و محتوای شغلی شامل حیطه های مطالبات شغلی، آزادی تصمیم گیری، ماهیت شغلی، تقابل اجتماعی با مدیر و همکاران، به ارزیابی درد و وضعیت روانی– اجتماعی در محل کار استفاده شد. تحلیل داده ها با آزمون های تی مستقل، کای دو و رگرسیون لجستیک انجام شد. سطح معنی داری آزمون ها 0.05 بود.یافته ها: در مطالعه حاضر 77 نفر ( 11.4درصد) گردن درد، 39 نفر (5.8 درصد) شانه درد و 97 نفر ( 14.4درصد) کمر درد را گزارش کردند. رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که بین حمایت سرپرست و همکاران با گردن درد ارتباط معنی داری وجود دارد. آزادی تصمیم گیری و حمایت سرپرست به ترتیب تنها عامل در ارتباط با شانه و کمر درد بوده است.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهد حمایت سرپرست، همکاران و آزادی تصمیم گیری ریسک فاکتورهای در ارتباط با اختلالات اسکلتی– عضلانی محسوب می شوند.

۷هوش هیجانی و رابطه آن با برخی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان پرستاری و مامایی؛ گزارش کوتاه
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری و مامایی، استرس های متعددی را در رابطه با برنامه های آکادمی و محیط های بالینی تجربه می کنند. با توجه به اهمیت نقش هوش هیجانی در ارتقای بهداشت روان و عملکرد تحصیلی، بررسی هوش هیجانی در این قشر می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر مهم با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی و مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. 125 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی به شیوه تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل مشخصات فردی و پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ (دامنه نمرات 165–33) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (میانگین و انحراف معیار ) و آزمون تی و آنالیز واریانس تحلیل شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری 12.27±109.12 و در دانشجویان مامایی 13.26±113.32 بود. در گروه پرستاری و مامایی هر یک از حیطه های هوش هیجانی و نمره کل آن با سن، محل سکونت، علاقه و وضعیت اقتصادی تفاوت معنی دار نداشت. در گروه پرستاری جنس و معدل فقط با حیطه خود آگاهی هوش هیجانی ارتباط معنی دار داشت (P<0.05). نمره حیطه خود آگاهی هوش هیجانی در دانشجویان دختر و دارای معدل بالا بیشتر بود.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط برخی مشخصات دموگرافیک با هوش هیجانی، می توان با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر به تقویت این عنصر مهم کمک نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه