توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱انواع اختلالات خواب در پرستاران
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۵
خواب یکی از عناصر مهم در چرخه های شبانه روزی است که با بازسازی قوای فیزیکی و هیجانی همراه است. از آن جا که انسان ها یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانند و بیش از 30 درصد مردم دنیا از اختلالات خواب رنج می برند، می توان گفت، اختلالات خواب از بزرگترین اختلالات روانی می باشد. پژوهش توصیفی حاضر به منظور تعیین بعضی از انواع اختلالات خواب نظیر بی خوابی ها، خواب آلودگی مفرط و اختلالات عملکردی خواب پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفت. در این مطالعه 751 پرستار 45–20 ساله شرکت داشتند. بعد از جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه و انجام آزمون های آماری ایفته ها نشان داد بیشترین اختلالات خواب از نوع بی خوابی ها(اختلال در تداوم خواب با72.4 درصد، اختلال در شروع خواب با55.8 درصد)، بیدار شدن زودرس (52.7 درصد)، خواب آلودگی مفرط(65.5 درصد) و ناهنجاری خواب (36.9 درصد) بود. همچنین بین بعضی از عوامل جمعیتی شناختی نظیر سن، جنس، سابقه کار، سمت، وضعیت ازدواج و وضعیت نوبت کاری با اختلالات خواب همبستگی معنی داری وجود داشت نتیجه این وجود اختلالات خواب در بین پرستاران نشانگر درگیر بودن شغل پرستاری با اختلال دوره زیستی خواب می باشد.

۲میزان استرس کارکنان اتاق عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گرکان و رابطه آن با برخیاز عوامل مرتبط
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، سال
تعداد صفحات: ۶

۳رابطه بین شیوه های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی پرستاران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳ (پي در پي ۲۳)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: رضایت شغلی از جمله مقوله هایی است که تحت تاثیر شیوه رهبری مدیران بوده و می تواند بر عملکرد سازمان های بهداشتی اثر بگذارد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه شیوه های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی کارکنان پرستاری انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 720 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان طی سال 1385 انجام شد. متغیرهای اصلی مطالعه شیوه رهبری و رضایت شغلی و ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه استاندارد رهبری بارک بود. داده های جمع آوری شده با کمک آزمون های آماری کای اسکوار، من ویتنی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که اکثریت نمونه ها زن (74.3 درصد)، با سمت پرستار (86.6 درصد)، دارای میانگین سنی 32.7±7.32 سال و سابقه خدمت 8.53±6.16 سال بودند. رضایت اکثر آنان (79.8 درصد) در حد کم و متوسط بود. 63.2 درصد از واحدهای پژوهش مدیران خود را وظیفه گرا و 34.9 درصد نمونه ها آنان را تحول گرا می دانستند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، آن دسته از کارکنانی که سرپرستاران خود را وظیفه گرا می دانستند، در مقایسه با افراد معتقد به مدیریت پرستاری تحول گرا، از رضایت شغلی بالاتری برخوردار بودند (میانگین نمره رضایت 88.01 در برابر 86.36). این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: باتوجه به این که بین شیوه رهبری سرپرستاران و رضایت پرستاران رابطه ای یافت نشد، انجام مطالعات بیشتر به منظور شناخت سایر عوامل مرتبط با رضایت شغلی ضروری به نظر می رسد.

۴تاثیر آموزش به شیوه مبتنی بر حل مساله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: پرستاران برای ارایه مراقبت با کیفیت در محیط های بالینی با پیچیدگی ها و تغییرات سریع تکنولوژی، نیاز به تقویت مهارت حل مساله دارند. آموزش با رویکردهای یادگیری فعال و دانشجو – محور در بهبود این مهارت موثرتر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش به شیوه مبتنی بر حل مساله بر سطوح یادگیری دانشجویان پرستاری اجرا شد.روش کار: مطالعه نیمه تجربی حاضر بر روی 32 دانشجوی نیم سال پنجم رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان که درس بهداشت روان را انتخاب نموده بودند، درسال 86 صورت گرفت. دانشجویان بصورت تصادفی به دو گروه مداخله (8 نفر) و شاهد (24 نفر) تقسیم شدند. پس از آموزش به دو شیوه حل مساله و سخنرانی، میزان یادگیری در هر دو گروه از طریق آزمون کتبی با محتوا و سطوح شناختی مشابه، بلافاصله و دو ماه پس از آموزش اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و من ویتنی آنالیز شد. سطح معنی داری 0.05 درنظر گرفته شد.یافته ها: اکثر نمونه های مورد پژوهش مجرد (90.62%) با میانگین سنی 21.85 (21.85±) سال و مقیم خوابگاه (75%) بودند. میانگین نمرات گروه مداخله، دو ماه پس از آموزش بیش از گروه سخنرانی بود، ولی تفاوت آماری معنی داری بین میزان یادگیری دانشجویان دو گروه وجود نداشت. این تفاوت در سطوح شناختی مختلف از نظر آماری معنی داری بود (P<0.0001). بدین معنی که دانشجویان گروه سخنرانی در سطح دانش و گروه حل مساله در سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی نمره بیشتری کسب نمودند.نتیجه گیری: اگرچه هر دو شیوه آموزشی موثر بودند اما روش حل مساله در ارتقا سطح دانش و یادگیری ماندگار، موثرتر از روش سخنرانی بود.

۵ادراک مدرسین پرستاری از دشواری نقش: مطالعه کیفی
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: احساس ناخوشایند در انجام انتظارات و الزامات نقش و در برقراری تعادل بین ابعاد مختلف نقش، منجر به ایجاد دشواری نقش می گردد. دشواری نقش یک وضعیت ذهنی به تجربیات استرس زا نقش است. هدف از این مطالعه تبیین ادراک مدرسین پرستاری از دشواری نقش بود.روش بررسی: این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوای قراردادی در سال 1392 انجام شد. با نمونه گیری هدفمند 21 نفر از مدرسین پرستاری از دانشکده های پرستاری و ما مایی کشور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای گرانهیم و لاندمن 2004 انجام شد. برای صحت و استحکام داده ها از معیار لینکلن و گوبا استفاده گردید.یافته ها: تحلیل داده ها در 16 زیر طبقه و 5 طبقه اصلی خلاصه شد و ادراک مدرسین پرستاری درباره دشواری نقش در طبقات تداخل وظایف، گرانباری کاری، مشکلات آموزش بالینی، مشکلات سیستم آموزشی و مشکلات دانشجویان شکل گرفت.نتیجه گیری: تا زمانی که تقاضا های پیچیده مرتبط با کار و ضروریات نقش فراتر از توان عملکردی مدرسین پرستاری باشد، آنان استرس های زیادی را متحمل می شوند، لذا ضروریست که مدیران و تعیین کنندگان خط مشی سلامتی با بکارگیری راهبردهای حمایتی به کاهش و یا حذف دشواری های نقش کمک نمایند.

۶دشواری نقش و عوامل مرتبط با آن در مدرسین پرستاری کشور: چالش مدیران آموزشی
اطلاعات انتشار: مديريت پرستاري، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: در سیستم آموزش پرستاری، نقشهای چندگانه آموزش نظری، بالینی، پژوهشی و نقش های اجرایی به مدرسین پرستاری تفویض میشود. احساس فشار و استرس در به انجام رساندن انتظارات و الزامات این نقشهای متنوع منجر به دشواری نقش میگردد. هدف: این مطالعه جهت بررسی میزان دشواری نقش و عوامل مرتبط با آن در مدرسین پرستاری انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی– مقطعی است که در سال 1391 بر روی 302 نفر از مدرسین پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی کشور انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ای – طبقه ای انجام گردید. ابزار گرداوری داده ها نسخه روانسنجی شده ابزار اصلی دشواری نقش و یک پرسشنامه خود گزارش دهی بود که روایی آن از طریق تعیین روایی اعتبار محتوا و سازه و پایایی آن با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 92\0 و آزمون مجدد تامین شد. داده ها به وسیله آمار توصیفی و آنالیز واریانس، آزمون تی و آزمون همبستگی پیرسون در برنامه SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که 43 % مدرسین پرستاری دارای دشواری نقش متوسط به بالا بودند [میانگین کل (23\0) 48\3]. از بین خرده مقیاس ها، گرانباری و ناهمخوانی نقش بیشتر از بقیه خرده مقیاس ها معرف دشواری نقش بود] (72\0) 28\3 ، (76\0) 20\3 [که بیشترین و کمترین میانگین دشواری نقش به ترتیب به عبارات «احساس میکنم که در پایان روز از نظر عاطفی تحلیل رفته ام» و «چون تخصص بالینی کافی ندارم نگران هستم»، اختصاص داشت. علاوه بر این، بین دشواری نقش و متغیرهای سن، جنس، وضعیت ازدواج و سابقه کار شرکت کنندگان تفاوت معنادار آماری مشاهده گردید(05\0 > P). نتیجه گیری: ضروری است که مدیران آموزشی و تعیین کنندگان خط و مشی سلامتی با به کارگیری راهبردهای حمایتی نظیر کاهش حجم کاری و فشار کاری مدرسین پرستاری به حذف دشواری های نقش کمک نمایند.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه