توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق میزان دلبستگی
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه و پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق دلبستگی به مادر، پدر و همسالان و هم چنین سایر ابعاد آن یعنی اعتماد، ارتباط و بیگانگی با والدین و همسالان می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق 200 نفر (100 نفر دختر و 100 نفر پسر) از دانش آموزان سال اول دبیرستان بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت سنجش دلبستگی، پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA) بود.معدل دروس نهایی دانش آموزان در سال سوم راهنمایی به عنوان ملاک سنجش پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش نشان دهنده رابطه معنی دار دلبستگی مادر، پدر و همسالان، با ضریب همبستگی 0.378=r، 0.352=r و 0.342=r با پیشرفت تحصیلی بود. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که دلبستگی به مادر بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی را دارد. بر این اساس دلبستگی به مادر توانایی پیش بینی 14.3% از تغییرات پیشرفت تحصیلی را دارد. از طرف دیگر از میان خرده مقیاس های دلبستگی (اعتماد، ارتباط و بیگانگی با والدین و همسالان)، اعتماد به مادر با پیش بینی 15.5% از تغییرات پیشرفت تحصیلی بیشترین توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارد.

۲سبکهای مکانیزم دفاعی در انواع شخصیت خوددوستدار: یک همبستگی بنیادی
اطلاعات انتشار: روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۸، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مکانیزمهای دفاعی نمو نایافته در انواع اختلالهای شخصیت دیده می شوند. در این پژوهش، به بررسی میزان نمو نایافتگی و انواع مکانیزمهای دفاعی در طیف اختلال شخصیت خوددوستدار پرداخته شد. 263 دانشجو (156 دختر و 107 پسر) از مقطـع کارشنـاسی و کارشنـاسی ارشد بـا روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک مکانیزم دفـاعی (DSQ؛ اندروز، سینگ و باند، 1993 و دو مقیاس فهرست شخصیت خود ـ دوستـدار (NPI؛ راسکیـن و هال، 1979) و خوددوستداری آسیب پذیر (VNS؛ پیمنتل و دیگران، 2004)، به منظور متمایزکردن دو نوع خود ـ دوستداری پنهان و آشکار پاسـخ دادند. تحلیل یافته ها با استفـاده از همبستگی بنیادی وجود رابطه بین نوع خوددوستداری و نحوه استفاده از مکانیزمهای دفاعی را مشخـص کرد. تحلیل جزیی تر نیز نشان داد که رابطـه خوددوستداری آسیـب پذیر، بـا مکانیزمهای دفـاعی نمو نایافتـه و مکانیزمهای دفاعی روان آزرده وار، مثبـت و معنادار، رابطه خوددوستداری بزرگ منـش با مکانیزمهای روان آزرده وار منفی و معنادار و با مکانیزمهای نمو نایـافته مثبت و معنادار بود. متمایزکردن خوددوستداری به دو بخـش بزرگ منش و آسیب پذیر می تواند از اشتباههای تشخیصی پیشگیری کند و امکان به کار بردن روشهای درمانگری مناسب را فراهم سازد.

۳مقایسه عناصر آزمون «ترسیم آدمک رنگی» در کودکان مبتلا به اختلال تضادورزی مقابله ای و عادی
اطلاعات انتشار: مجله علوم رفتاري، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور مقایسه عناصر آزمون ترسیم آدمک رنگی در کودکان 7 تا 10ساله مبتلا به اختلال تضادورزی مقابله ای (ODD) و کودکان عادی انجام شد.روش: این تحقیق از نوع علی – مقایسه ای است. جمع آوری نمونه، در دو مرحله تصادفی و مبتنی بر هدف صورت گرفت و در نهایت از 16 مدرسه ابتدایی (هشت مدرسه دخترانه و هشت مدرسه پسرانه) انتخاب شده از مدارس شهر تهران، 60 دانش آموز در محدوده سنی 7 تا 10سال بر اساس فهرست رفتاری کودک و فرم گزارش معلم (دارای نمره بالاتر از نقطه برش در مقیاس تضادورزی مقابله ای) به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. 60 دانش آموزان نیز به عنوان گروه گواه انتخاب شدند که در تمام مقیاس های هر دو پرسش نامه مذکور، نمره کمتر از نقطه برش داشتند. آزمون ترسیم آدمک رنگی روی همه کودکان اجرا شد. از آزمون مجذور کای برای مقایسه فراوانی سطوح عناصر در آزمون ترسیم آدمک رنگی استفاده شد.یافته ها: فراوانی 18 مورد از عناصر آزمون ترسیم آدمک در گروه آزمایشی به طور معنی داری بالاتر از گروه گواه (P≤0.05) و فراوانی 13 مورد از عناصر نیز در گروه گواه به طور معنی داری بالاتر از گروه آزمایش بود (P≤0.05). میان فراوانی عناصر آزمون ترسیم آدمک دختران و پسران مبتلا به ODD، تفاوت معنی داری به دست نیامد.نتیجه گیری: عناصری در ترسیم آدمک رنگی کودکان مبتلا به اختلال تضادورزی مقابله ای وجود دارند که می توان به واسطه آنها به تشخیص کودکان مبتلا به این اختلال نزدیک شد و این عناصر، صرف نظر از جنس، به شکل مشابهی در آزمون ترسیم آدمک رنگی این کودکان دیده می شوند.

۴بررسی ارتباط سبک فرزندپروری ادراک شده، راه های دانستن و مباحثه طلبی دانشجویان
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۷
تقریبا در همه روابط بین فردی در متن زندگی اجتماعی می توان ردپایی از مباحثه یافت. با توجه به نقش سازنده ای که خصیصه مباحثه طلبی در زندگی فردی و اجتماعی افراد ایفا می کند، این نکته حائز اهمیت به نظر می رسد، عواملی که موجب رشد و بازداری این ویژگی می شوند مورد شناسایی قرار گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک فرزندپروری ادراک شده، راه های دانستن و مباحثه طلبی دانشجویان در نمونه ای متشکل از 401 آزمودنی دختر و پسر صورت گرفت.آزمودنی ها به مقیاس های مباحثه طلبی، نگرش به یادگیری و تفکر و پرسشنامه سبک های فرزندپروری پاسخ دادند.یافته های پژوهش نشان دادند، فرزندان والدین مقتدر در مقایسه با والدین مستبد گرایش بیشتری به مباحثه طلبی و دانستن مجزا دارند. نتایج پژوهش هم چنین تفاوت معنادار افراد دو جنس را در متغیر راه های دانستن نشان می دهد؛ مطابق این یافته پسران در مقایسه با دختران میانگین بالاتری در دانستن مجزا دارند، این در حالیست که بین جنس افراد و مباحثه طلبی ارتباطی یافت نشد. مطابق یافته های فوق سبک فرزندپروری والدین و راه های دانستن هر دو در تعیین میزان مباحثه طلبی فرزندان تاثیرگذار می باشد.

۵نقش فرزندپروری ادراک شده در رابطه بین سبک های دلبستگی و جمع گرایی در دانشجویان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۲
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین شیوه های فرزندپروری، سبک های دلبستگی و جمع گرایی روانشناختی و فرهنگی در بین دانشجویان می باشد.روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. بدین منظور تعداد 250 نفر از دانشجویان دختر و پسر (133 دختر، 117 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جهت انجام پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور AAQ، مقیاس ادراک از شیوه فرزندپروری PSQ و آزمون جمع گرایی جکسون و همکاران است.نتایج: تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و تحلیل واریانس یکراهه نشان داد بیش از 33 درصد از آزمودنی ها شیوه فرزندپروری خود را مستبدانه گزارش کردند. همچنین، بین سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که نزدیک به 50 درصد آزمودنیها با شیوه فرزندپروری مقتدرانه، دارای سبک دلبستگی ایمن بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان جمع گرایی روانشناختی دانشجویان با شیوه فرزندپروری مقتدرانه و سبک دلبستگی ایمن به طور معنی داری بالاتر از دانشجویان دیگر میباشد. در نهایت بین میزان جمع گرایی روانشناختی دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

۶نقش مولفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی
اطلاعات انتشار: روان شناسي كاربردي، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴ (پياپي ۱۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف: پژوهش تعیین نقش حالت فراشناختی و مولفه های آن در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. روش: پژوهش از نوع همبستگی بود و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 دانش آموز دبیرستانی (64 پسر، 75 دختر) از مناطق آموزشی 2 و 6 شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی (1996) پاسخ دادند. میانگین ترم اول به عنوان شاخص عملکرد تحصیلـی آنان در نظـر گرفـته شد. داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیری و آزمون t مستقل تحلیل شد. یافته ها: نشان داد رابطه حالت فراشناختی و عملکرد تحصیلی مثبت است و سه مولفه حالت فراشناختی (آگاهی فراشناختـی، خود بازبینـی و راهبرد شناختی)، 69 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، چون حالت فراشناختی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دارد، بنابراین آموزش مولفه های حالت فراشناختی می تواند در عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر باشد.

۷تاثیر موسیقی درمانی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان
اطلاعات انتشار: سالمند، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و احساس تنهایی سالمندان انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه تجربی با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 38 سالمند (20 مرد و 18 زن) با روش نمونه گیری در دسترس از شهرستان سیرجان انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه افسردگی سالمندان، پرسشنامه احساس تنهایی و بسته آموزشی موسیقی درمانی بود. مداخله شامل 13 جلسه موسیقی درمانی بود.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که افسردگی سالمندان پس از مداخله کاهش یافته است. همچنین احساس تنهایی زنان در قسمت ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی، بهبود معنادار داشته است اما بر احساس تنهایی مردان تاثیر معنادار نداشت.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان دادند که موسیقی درمانی می توان به عنوان راهکاری برای کاهش شدت افسردگی سالمندان به کار رود؛ تاثیر این گونه مداخلات بین افراد دو جنس می تواند متفاوت باشد؛ و این تفاوت در زمینه کاهش احساس تنهایی نیز به چشم می خورد.

۸نقش مولفه های حالت فراشناختی در خود نظم جویی
اطلاعات انتشار: روان شناسي كاربردي، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲ (پياپي ۲۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش حالت فراشناختی و مولفه های آن در خود نظم جویی دانش آموزان بود.روش: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه شامل 31263 نفر دانش آموز دبیرستانی بود. بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، 139 دانش آموز شامل 64 پسر، 75 دختر از مناطق 2 و 6 شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی، 1996 و پرسشنامه خودنظم جویی پنتریچ و دی گروت، 1990 پاسخ دادند. داده ها با استفاده از رگرسیون چند گانه و تحلیل واریانس چند متغیری یک راهه تحلیل شد. یافته ها: یافته ها رابطه مثبت حالت فراشناختی و خود نظم جویی را نشان داد به گونه ای که مولفه های حالت فراشناختی شامل آگاهی فراشناختی، راهبرد شناختی، خود بازبینی و برنامه ریزی 57 درصد از واریانس خودنظم جویی را پیش بینی می کردند. علاوه براین، تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر در مولفه برنامه ریزی معنادار بود و دختران وضعیت بهتری در این مولفه نسبت به پسران داشتند. ولی تفاوت آن ها در سایر مولفه های فراشناختی، معنادار نبود.نتیجه گیری: با توجه به رابطه مثبت حالت فراشناختی با خودنظم جویی، آموزش مولفه های حالت فراشناختی می تواند در افزایش بازبینی فراشناختی، کنترل فراشناختی و خودنظم جویی دانش آموزان موثر باشد و پیشرفت تحصیلی آن ها را تسهیل کند.

۹تاثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان
اطلاعات انتشار: روان شناسي كاربردي، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱ (پياپي ۱۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان است. روش: روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان 60 تا 80 ساله شهرستان سیرجان است که با شیوه نمونه گیری در دسترس 40 نفر از آن ها (20 زن و 20 مرد) به طور تصادفی به چهار گروه (دو گروه آزمایش و دو گروه گواه) اختصاص پیدا کردند. گروه های آزمایش در 13 جلسه خاطره گویی شرکت کردند که مدت زمان هر جلسه بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم بود. در این مدت گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی سالمندان، پرسشنامه احساس تنهایی و بسته آموزشی خاطره گویی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد خاطره گویی موجب کاهش افسردگی و احساس تنهایی سالمندان شده است. افزون بر این مشخص شد تفاوت بین زنان و مردان از نظر تاثیر خاطره گویی و افسردگی معنادار است. نتیجه گیری: خاطره گویی در خانواده ها و خانه های سالمندان می تواند برای بهبود وضعیت بهداشت روانی این افراد، کاهش احساس تنهایی و نیز افسردگی سالمندان موثر باشد.

۱۰تاثیر موسیقی درمانی، خاطره گویی و انجام فعالیت های دلخواه بر کاهش احساس تنهایی سالمندان
اطلاعات انتشار: روان شناسي كاربردي، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳ (پياپي ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی خاطره گویی، موسیقی و انجام فعالیت های دلخواه، بر احساس تنهایی سالمندان بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه ای متشکل از 78 فرد سالمند (40 مرد و 38 زن) در شهرستان سیرجان به شیوه در دسترس انتخاب و با استفاده از بسته های آموزشی موسیقی درمانی، خاطره گویی و انجام فعالیت های دلخواه و آزمون احساس تنهایی بررسی شدند. گروه گواه متشکل از 10 مرد و 10 زن بود و در هر گروه آزمایش 20 نفر، 10 زن و 10 مرد شرکت داشتند (به استثنای گروه موسیقی درمانی خانم ها که به دلیل افت ازمودنی 8 نفر عضو داشت). برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد موسیقی درمانی بر احساس تنهایی زنان ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی، و خاطره گویی بر احساس تنهایی مردان و زنان ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی، و انجام فعالیت دلخواه در مردان بر احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان تاثیر گذار است و در زنان احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده و نشانه های عاطفی تنهایی را کاهش داده است. در مردان خاطره گویی و در زنان موسیقی درمانی در کاهش احساس تنهایی آن هم در خرده مقیاس احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان تاثیر بیشتری نسبت به دو مداخله دیگر داشتند.نتیجه گیری: این مداخلات را می توان به عنوان راهکارهایی در راستای کاهش احساس تنهایی سالمندان مطرح کرد و برای رفع احساس تنهایی آن ها را در دستور کار فرهنگسراهای سالمند، خانه های سالمندان و افرادی که در منزل سالخورده ای دارند قرار داد.

۱۱اثربخشی درمان دلبستگی محور با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی بر کاهش استرس والدینی و مشکلات برونی سازی کودکان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان دلبستگی محور با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی در کاهش استرس والدینی در مادران دارای کودکان پیش دبستانی واجد رفتارهای برونی سازی و همچنین کاهش این نوع مشکلات رفتاری در کودکان بود. برای این منظور 25 زوج مادر–کودک 3 تا 5 ساله انتخاب و به دو گروه آزمایش (12 زوج) و گواه (13 زوج) تقسیم شدند. مادران فهرست رفتاری کودک (CBCL) و پرسشنامه استرس والدینی (PSI) را تکمیل کردند. مداخله گروه آزمایش شامل 8 جلسه انفرادی و هفتگی به مدت 60 دقیقه بود و مادران گروه گواه بسته آموزشی متمرکز بر افزایش مهارت های شناختی کودکان را دریافت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که استرس والدینی در مادران گروه آزمایش در هر دو حیطه شاخص های مربوط به والدین و کودک کاهش معناداری داشت. مشکلات برونی سازی کودکان، شامل رفتارهای مقابله ای، پرخاشگری و بیش فعالی – نقص توجه نیز کاهش معناداری در گروه آزمایش داشت. با توجه به مولفه های دلبستگی محور بسته مداخله ای، به نظر می رسد که افزایش حساسیت مادرانه و بهبود الگوی رابطه مادر – کودک موجب کاهش استرس والدینی و مشکلات رفتاری در کودکان شده باشد.

۱۲ویژگی های روان سنجی ابزار سنجش رفتار مادرانه Q–sort
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۲ (پياپي ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۱۳پیش بینی احساس تنهایی جوانان بر اساس کیفیت ارتباط آن ها با خدا
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه روانشناسي مثبت، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۱ (پياپي ۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی احساس تنهایی جوانان، با توجه به کیفیت ارتباط آن ها با خداوند، انجام شد. جمعیت این مطالعه جوانان 18 تا 35 ساله شهر تهران بود که از میان آن ها 232 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به دو پرسش نامه احساس تنهایی ایرانی (ILQ) (رحیم زاده) و پرسش نامه کیفیت ارتباط با خدا (بام اول؛ مظاهری، پسندیده و صادقی) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بود که مولفه های بیم و یأس نسبت به خدا، پیش بین های مثبت احساس تنهایی و محبت به خدا، پیش بین منفی احساس تنهایی است. به طور کلی، هر چه فرد ارتباط مطلوب تری با خدا داشته باشد و جنبه های ایمان را در خود تقویت نماید، احساس تنهایی کمتری خواهد داشت و هر چه این رابطه از مطلوبیت کمتری برخوردار باشد، احساس تنهایی فرد نیز بیشتر خواهد بود.

۱۴ابعاد استفاده از پیام کوتاه و حمایت اجتماعی ادراک شده :یک همبستگی بنیادی
اطلاعات انتشار: علوم روانشناختي، سال
تعداد صفحات: ۲۲
چکیده پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد استفاده از پیام کوتاه و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان انجام شد. گروه نمونه شامل 287 دانشجو (210دختر، 77پسر) بود. ابزار پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی ادارک شدهPSSS (فلمینگ، بام، گیسریل و گچل، 1982) و پرسشنامه سنجشِ نوع استفاده از پیام کوتاه TSAQ (شهیاد، پاکدامن، حیدری و توکلی، 1388) بود. تحلیل داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و همبستگی بنیادی انجام شد. نتایج اولین همبستگی بنیادی نشان داد که با افزایش انگیزه صرفه‌جویی، انگیزه اطلاع‌رسانی ایمنی‌بخش و کاهش محتوای غیرمتعارف در استفاده از پیامک، حمایت اجتماعی ادارک شده از طرفِ خانواده، دوستان، همکلاسی‌ها و عموم افزایش می‌یابد. نتایج دومین همبستگی بنیادی نشان داد که با کاهش انگیزه متعارف خوشایند و افزایش محتوای غیرمتعارف در استفاده از پیامک، حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده و همکلاسان کاهش می‌یابد. براساس سومین همبستگی بنیادی، با افزایش انگیزه صرفه‌جویی، انگیزه متعارف و انگیزه اطلاع‌رسانی در استفاده از پیامک، حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف دوستان افزایش می‌یابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه