توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱روش ارزیابی عملکرد بهره برداری و تشکیلاتی پیمانکاران و تأثیر آن در بررسی مناقصات خرید تجهیزات پست های فشار قوی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از تدوین این مقاله با توجه به حجم تجهیزات برقی مورد نیاز در سطح کشور که باید از خارج خریداری شود و اهمیت موضوع، ارائه روش ارزیابی پیمانکاران در مناقصه تجهیزات پست ها می باشد . با توجه به روش هایی که تاکنون اعمال می شد، اکثر امتیازات براساس مدارک تئوری پیمانکاران متمرکز بوده است و این روش باعث می شد اطلاعات تئوری ارائه شده پیمانکاران ازنظر درجه بندی با اختلاف کمی نزدیک یکدیگر قرار می گرفتند و نهایتاً پیمانکاری که تجهیزات چندان مرغوبی نداشت با اختلاف قیمت ناچیز می توانست برنده مناقصه شود . و در عمل مشخص می شد ضرر و زیانی که بعلت عملکرد نامطلوب تشکیلات و کیفیت پائین تجهیزات آن به کار فرما وارد می شود به مراتب بیش از اختلاف امتیاز پیمانکارانی است که تجهیزات مرغوب تر ارائه نموده بودند .
در این مقاله سعی شده روش نوینی جهت ارزیابی مناقصات ارائه گردد . که علاوه بر بررسی فنی اسناد و مدارک تئوری و مالی پیمانکاران سوابق بهره برداری تجهیزات استفاده شده و عملکرد تشکیلاتی پیمانکاران در طول اجرای پروژه های قبلی به روشی که توضیح داده خواهد شد در بررسی مناقصات منظور گردد .

۲مقایسه میزان بهرهوری از فاوای آموزشی در بین اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاههای کاشان
اطلاعات انتشار: همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۲۲
پژوهش حاضر به منظور بررسی تطبیقی میزان بهره وری از ICT در فرایند یاددهی – یادگیری یا فاوای آموزشی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 87–1386 و راهکارهای گسترش آن انجام گرفت. روش انجام این پژوهش از نوع پژوهشهای تطبیقی – پیمایشی در رده مقطعی است و همچنین از روش نمونه– گیری تصادفی ساده استفاده شده است. از بین 255 نفر کل اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان و علومپزشکی کاشان تعداد 193 نفر به عنوان نمونه و از طریق جدول «مورگان و جرسی» انتخاب شد ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت میباشد، که ضریب آلفای کرونباخ آن 0\80 بدست آمد برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان در میزان استفاده از ICT تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه دیگر اینکه بین محل دسترسی به کامپیوتر ومیزان استفاده از ICT در هر دو دانشگاه تفاوت معنا دار وجود دارد. ولی بین سن، سابقه تدریس، آخرین مدرک تحصیلی در هر دو دانشگاه و رشته تحصیلی فقط در دانشگاه علوم پزشکی تفاوت معنا داری وجود ندارد.

۳بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق بشر در برنامه درسی دوره متوسط ایران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است شاکله اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مولفه های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مولفه های حقوق بشر در برنامه های درسی مدارس متوسط در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مولفه های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مدنظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مولفه ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی بررسی شده است. سوالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ 88% می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و نیز استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهدکه دانش آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه ریزی درسی با آموزش مفاهم مطروحه حقوق بشر در حیطه های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مولفه های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتا کم ارزیابی کرده اند. بین نظرات دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی داری وجود ندارد.

۴رهیافت های تربیتی پست مدرنیسم در ایران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
«همه چیز تکه پاره شده و همتافتگی از دست رفته است» (جان دون،:1631:21) در جهان معاصر اصول، مبانی و آموزه های پست مدرنیستی در حال گسترش است، چنانکه در عرصه های» مختلف علمی چون سیاست، هنر، ادبیات و از جمله تعلیم و تربیت مسائل تازه ای را باعث شده است در عرصه تعلیم و تربیت شناسایی آموزه های تربیتی پست مدرنیسم و پی بردن به نقاط ضعف و قوت آن می تواند آمادگی لازم را در ما برای مواجهه با این پدیده ایجاد کند و این امکان را فراهم کند که به پیامدهای آموزش و پرورش مدرن به دید انتقادی بنگریم و به تغییراتی که آموزش وپرورش امروز و مدارس ما بدان نیازمندند، ژرف تر بنگریم و مورد بررسی و استفاده قرار دهیم. بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین مبانی فلسفی پست مدرنیسم و استخراج رهیافتهای تربیتی این فلسفه از دیدگاههای صاحبنظران این مکتب بپردازیم بدین منظور مبانی فلسفی پست مدرنیسم در زمینه های معرفت شناسی ارزش شناسی تبیین شده و اقتضائات آنها در ابعاد مختلف از جمله اهداف تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، روشی آموزش معلم و دانش آموز، مدیریت کلاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است امیدواریم که مباحث موجود پاسخگوی گوشه ای از سوالات و ژرف انگاریهای دوستان عزیز بوده و مثمرثمر قرار گرفته باشد

۵آسیب شناسی نوستالوژیک علوم انسانی: رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۴
تجزیه و تحلیل مسائل علوم انسانی، یکی از مباحث معرفت شناختی حوزه پژوهش ساختاری فلسفه علم است که ارتباط علم را با فلسفه، هنر و صنعت وفناوری به نقد می کشد همچنین ش ناخت مبادی، مفاهیم، مفروضات، خاستگاه و آموزه های هر یک از علوم نیاز به فهم هرمنیوتیکی نقاد دارد تا حدود و ثغور عرصه فعالیت های اجرایی، آموزشی و پژوهشی علوم انسانی ب ه طور عام وحوزه های تخصصی به طور خاص، تحدید گردند . این مهم وقتی ممکن می گردد که علاوه بر تع یین حد و مرز جنبه عام و خاص فعالیت های پژوهشی علوم انسانی، قلمرو و حوزه های تخصصی علوم میان رشته ای در هزاره سوم نیز تبیین گردند. شناخت هر پدیده ای نیاز به ساز و کارهای خاصی دارد و از آن مهم تر شناخت آفت ها و کاست ی های آن پدیده علاوه ب ر ساز و کارها، نیاز ب ه هنرعرضه راهکارهای عملی برای رفع، حل و کاهش مصائب آن پدیده را می طلبد، بی شک شناخت مولفه های علوم انسانی از غیر علوم انسانی در قالب شناخت یک پدیده و آسیب شناسی پارادایم آن به عنوان هدف این مقاله مطرح است . تفکیک و انقسام منطقی رشته های علوم انسانی با غیر علوم انسانی از نظر صورت بندی فلسفی مدرنیسم و پسامدرنیسم می تواند همچنین نوع تغییر نگاه سخت افزاری به نرم افزاری رشته های علوم انسانی از هدف های دیگر این مقاله محسوب می شود. روش تحقیق مورد استفاده ، روش توصیفی است که واقعیت های موجود پیرامون حدود و ثغور علو م انسانی از غیر علوم انسانی در جوامع جهانی ب ه طور عام و جامعه اسلامی ایران به طور خاص آشک ار می کند . در این مقاله آسیب شناسی علوم انسانی از جهت حذف مبادی نهضت سخت افزاری 1 و جایگزینی فروضات، آموزه ها و خا ستگاه نهضت نرم افزاری 2 بحث و تحلیل شده است .برای تحقق چنین موضوعی، مسایل علوم انسانی مشتمل بر مسایل معرفت شناختی، ساختار شناختی و روان شناختی،بررسی شده است

۶فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT) راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی و یادگیرنده
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از این مقاله بررسی بافت دانش و ضرورت مدیریت دانش در سازمان های آموزشی و یادگیرنده، کاربری مدیریت دانش در آموزش وپرورش به عنوان کشف آنچه ما میدانیم، راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی میباشد که با روش تحقیقتوصیفی از نوع پژوهش بنیادی انجام شده است. دانش و رویکرد های نظام مند بر آن است تا در سایه فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی نیز این مفهوم بررسی و چگونگی اجرای آن در سازمان های آموزشی مطرح شود. از آنجا که مدیریت دانش یعنی فرایند استفاده خلاق و مؤثر از کلیه دانش و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و نیز فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش کاربردی محسوب میشود. در سالهای اخیر رویکردهای متعددی در زمینه مدیریت دانش ظهور نموده است. قدرت دانش یک منبع مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری محتوای تازه در حل مسائل و بنیان نهادن موقعیت های جدید، برای فرد و سازمان در حال حاضر و آینده است. مدیریت دانش رویکرد نظام مند دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته های تخصصی در نظام های علمی – اجرایی است و در سازمان آموزشی به بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری بیشتر و بهبود انگیزه کمک میکند. پس یکی از راهکارهای پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT) و مدیریت دانش در سازمان های آموزشی و یادگیرنده این است که دانش را با دو طیف، دانش بدیهی یا آشکار و یا دانش کدگذاری شده و طیف دیگر دانش تلویحی یا ضمنی از نوع دانش شخصی در نظر گرفت. در مقاله حاضر از فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی با عنوان پشتیبان های مدیریت دانش یاد شده با هدف تهیهی ابزارهای کاربردی برای مدیران کاربردی و کارکنان آموزش و پرورش است و ارائهی بینش و بصیرتی روشن نسبت به دنیای مدیریت دانش تا قادر باشد به استفاده از فرایند های مدیریت برای مقابله با چالش های عصر دانش باشد و نیز آگاهی از اینکه دانش چگونه خلق و اداره می شود برای آموزش و پرورش ضروری است

۷نقش برنامه ریزی درسی آموزش عالی درارتقای آموزش و اشاعه فرهنگ کارآفرینی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، سال
تعداد صفحات: ۲۴
یادگیری و آموزش عالی از زمان های دور مورد توجه بوده است. از آنجائیکه تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درنقاط مختلف جهان موجب شده است که در امر آموزش برای یادگیری بر چهار محور(دانستن، بودن، انجام دادن و با هم زیستن) تاکید شود. از جمله این محورها یادگیری برای انجام دادن است، ویژگی های کارآفرینی (پرورش خلاقیت، روحیه ابتکار عمل، عمل به استقلال، خودآگاهی، یادگیری از طریق انجام امور، مهارت های خود اشتغالی و...) است. از این رو بر آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها تاکید شده است. این مقاله با روش تحقیق توصیفی انجام شده است. هدف از مقاله حاضر ترسیم نقش برنامه درسی آموزش عالی وتوسعه آن در آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی مورد بحث قرار می گیرد و موضوعاتی چون اهمیت وضرورت کار آفرینی، مهارت های کارآفرینی، اهداف دوره های آموزشی کارآفرینی، افراد تحت پوشش آموزش کارآفرینی، انواع آموزش های کارآفرینی، روش های آموزش کارآفرینی و پشنهاداتی در جهت بهبود آموزش و ارتقای کیفی برنامه درسی آموزش عالی در راستای علمی و کاربردی و توجه بیشتر به کارآفرینی ارائه می شود.

۸اولویت بندی استراتژی ها و مولفه ای کارآفرینی در آموزش عالی از دیدگاه متخصصان و دانشجویان دانشگاه
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق به اولویت بندی ایتراتژیها و مولفه های کارآفرینی در دانشگاه پرداخته شده است که در قالب 5 فرضیه آورده شده است. روش اجرای تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل دانشجویان است که در دانشگاه های ایلام در حال گذراندن درس کارآفرینی بوده اند که تعداد 285 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. متخصصان نیز شامل اساتیدی بوده که در دانشگاه های ایلام مشغول به تدریس درس کارآفرینی بوده اند که تعداد آنها 30 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات «پرسشنامه محقق ساخته» بوده که در این پرسشنامه تعداد 5 استراتژی گنجانده شده بود. و برای هر کدام از این استراتژیها تعداد 6 مولفه مربوط به آنها برای اولویت بندی آورده شده است که از ترکیب آنهاشاخص استراتژی مورد بررسی به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل از آزمونهای آماری t تک نمونه های و آزمون فریدمن و کای اسکور و تحلیل واریانس استفاده شده است. در اولویت بندی استراتژی تعامل بین صنعت و دانشگاه با میانگین (3\28) رتبه برتر و استراتژی افزایش قابلیت فرصت آفرینی رد دانشگاه با میانگین (2\62) در رتبه پایانی قرار گرفته است.

۹اولویت بندی استراتژی ها و مولفه های کارآفرینی درآموزش عالی از دیدگاه متخصصان و دانشجویان دانشگاه
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
دراین پژوهش با مطالعه استراتژی ها و مولفه های کارافرینی دردانشگاه از دیدگاه متخصصان و دانشجویان راهکارهایی ارایه شده که دانشگاه ها با تغییر استراتژی ها اموزشی و پژوهشی نامناسب خود قابلیت هایی را درمخاطبان بوجود آورند تا درمقابله با نیازها پاسخگو باشند دراین تحقیق به اولویت بندی و استراتژی ها و مولفه های کارافرینی دردانشگاه پرداخته شده است که درقالب 5فرضیه نیز آورده شده است روش اجرای تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل دانشجویانی است کهدردانشگاه های ایلام درحال گذراندن درس کارافرینی بوده اند که تعداد 285 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید متخصصان نیز شامل اساتیدی بوده که دردانشگاه های ایلام مشغول به تدریس درس کارافرینی بوده اند که تعداد آنها 30نفر بود ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که دراین پرسشنامه تعداد 5 استراتژی گنجانده شده بود و برای هرکدام ازاین استراتژی ها تعداد 6 مولفه مربوط به آنها برای اولویت بندی اورده شده است که ازترکیب آنها شاخص استراتژی مورد بررسی بدست آمده است.

۱۰بازخوردهای معلمان مجری الگوی ارزشیابی توصیفی (کیفی)
اطلاعات انتشار: پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۱۶ (پياپي ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف پژوهش حاضر، شناخت چگونگی درک و فهم و ارائه بازخوردهای توصیفی (کیفی) معلمان مدارس ابتدایی شهرستان آران و بیدگل است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدار شناسی است. جمع آوری اطلاعات بر اساس سه ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، مشاهده و تحلیل محتوا است. این پژوهش در چارچوب منطق نمونه گیری در روش پدیدار شناسی و به صورت هدفمند انجام شد و تعداد 32 نفراز برای مصاحبه انتخاب شدند. همچنین 10 کلاس مورد مشاهده قرار گرفت. در راستای مثلث سازی، محققان از یکصد نمونه بازخورد نوشتاری معلمان نیز تحلیل محتوا به عمل آوردند. نتایج نشان داد که بیشتر معلمان نمونه (66 درصد) تحقیق، فهم درستی از مفهوم باز خورد داشتند و بخش کوچکی (18 درصد) از آنان برداشت ناقصی داشتند. همچنین بخش محدودی (16 درصد) از آنان، فهم درستی از چیستی و چگونگی مفهوم بازخورد نداشتند. در زمینه چگونگی بازخورد دادن در کلاس درس مشاهدات نشان داد که معلمان از انواع بازخوردها استفاده نموده اند که بازخوردهای عاطفی، کلامی فردی، کلامی گروهی و کتبی به ترتیب بیشتر موارد بوده اند. تحلیل محتوای بازخوردهای کتبی نیز نشان داد که معلمان عمدتا از بازخوردهای ملاکی، توصیفی و تشویق آمیز استفاده می نمایند.

۱۱بررسی رویکردهای آموزشی–مشاوره ای دانشگاه در گرایش دانشجویان به آموزش، کسب مهارت ها و کارآفرینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه های ایلام
اطلاعات انتشار: مهارت آموزي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در پژوهش حاضر، در قالب پنج فرضیه، رویکردهای آموزشی مشاوره ای موثر در گرایش دانشجویان به آموزش، کسب مهارت ها و کارآفرینی، از منظر 200 دانشجو و 50 استاد از دانشگاه های ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. داده های فراهم شده از اجرای یک پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای و فریدمن تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که رویکرد ایجاد دانش، نگرش و توانش نسبت به کارآفرینی دیجیتالی با میانگین (3.25) رتبه برتر و رویکرد آشنایی با شبکه های اطلاعاتی، شناسایی فرصت های کارآفرینی با میانگین (2.59) در رتبه پایانی قرار دارد. نتایج پژوهش موید آن است که آموزش کارآفرینی و مهارت آموزی در دانشگاه باعث افزایش نوآوری و تولید دانش فنی و توزیع درآمد می شود. این پژوهش، راهکارهایی را برای ایجاد قابلیت ها و مهارت های کارآفرینی در دانشجویان مطرح کرده است.

۱۲بررسی اثربخشی آموزش های حرفه ای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکت های بیمه از نظر مهارت های کارآفرینی(مطالعه موردی: استان اصفهان)
اطلاعات انتشار: توسعه كارآفريني، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف این مقاله بررسی رابطه‌ی بین آموزش های حرفه ای بیمه با مهارت‌های کارآفرینی (شخصی، مدیریتی و فنی) و ارایه‌ی راهکارهای عملی برای تقویت آموزش حرفه ای کارکنان بیمه می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل 1600 نفراز کارکنان بیمه در استان اصفهان در سال 1388 می–باشد که حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 301 نفر برآورد و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 84 درصد است. برای سنجش فرضیه‌ها از آزمون t برای نمونه های وابسته، آزمون کراسکال– والیس و آزمون t برای نمونه های مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که مهارت های کارآفرینی کارکنان بیمه بر حسب آموزش های دانشگاهی و آموزش های ضمن–خدمت متفاوت است. هم‌چنین مهارت های شخصی و مدیریتی کارآفرینی کارکنان بر مبنای نوع فعالیت شان متفاوت می باشد اما تفاوت معنی داری بین مهارت های فنی کارآفرینی کارکنان مشاهده نشد. نتیجه‌ی دیگر این‌که بین عملکرد کارکنان آموزش دیده در رشته‌ی مدیریت بیمه و در رشته‌های دیگر از نظر مهارت های کارآفرینی تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، دلیل روشنی بر اهمیت آموزش حرفه ای مهارت–های کارآفرینی کارکنان بیمه است.

۱۳تحلیل اثر گذاری فلسفه برنامه درسی چندفرهنگی بر خط مشیهای نظام آموزش و پرورش ایران و نحوه رویارویی با مسایل و رویدادهای آن
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
تنوع، جزء لاینفک مشخصه های اساسی جهان امروز و عاملی موثر در تعاملات بین فردی و اجتماعی است اما جامعه جهانی امروز اسیر نگرش ها و رفتارهایی توام با پیش داوری و تبعیض است، غافل از اینکه پیدایش تنوع در جامعه غیرارادی است. لذا بهجای ستیز و مبارزه با آن باید به فکر برخورد موثر با این پدیده بود در گذشته ای نه چندان دور تصور بر این بود نظام های تعلیم و تربیت بدون توجه به تنوع و گوناگونیفرهنگ ها برنامه ریزی کنند اما امروزه با از میان رفتن مرزها و در نظر گرفتن تاثیر فرهنگ ها بر یکدیگر در امر برنامه ریزی و به ویژه در طراحی برنامه درسی به این مهمباید توجه شود. در چنین شرایطی علی رغم حضور اقلیت های گوناگون در نهاد مدرسه، آموزش و پرورش برای پاسخ گویی به چنین نیازی ناگزیر است که به تدوین برنامه درسی چندفرهنگی بپردازد.در این راستا هدف از این مقاله، توصیف عناصر برنامهدرسی چندفرهنگی و تحلیل عقاید موافق و مخالف همراه با تبیین ویژگی ها و توانمندی معلم برنامه درسی چندفرهنگی و تحلیل تاثیر برنامه درسی چندفرهنگی بر خط مشیهای نظام آموزش و پرورش ایران و نحوه رویارویی با مسایل و رویدادهایآن با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد.در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته که عبارتند ، عسگریان ( 1385 ) در مقاله ای تحت عنوان جایگاه فرهنگ های قومی درتربیت شهروند در جوامع چندقومیتی مانند ایران، به کارگیری فرهنگ های قومی در آموزش رسمی و اشاعه آن از طریق برنامه درسی، زمینه پیوند اقوام و نژادهای جامعه رابه وجود می آورد و وحدت بخشی فرهنگی و وحدت ملی را ایجاد می کند. خسروی( 1387 ) در مقاله خود تحت عنوان آموزش چندفرهنگی ،الزامی برای جهانیشدن مشخص شد که اصطلاح چندفرهنگی مفهومی است که در سال های اخیر ، بر آن تاکید شده و منظور از آن است که با وجود گسترش ارتباطات بین کشورها وحرکت آن ها به سوی نظامی جهانی یا حداقل منطقه ای مسئله اقوام و تفاوت هایفرهنگی بین آن ها همچنان اهمیت خاصی دارد.عراقیه،فتحی واجارگاه،فروغی ابری،فاضلی ( 1388 ) در مقاله خود تحت عنوان تلفیق راهبردی مناسب برای تدوینبرنامه درسی چندفرهنگی با ذکر این نکته که بسیاری از کشورها مانند ایران به طور مستقیم درگیر تنوع اقوام و فرهنگ های مختلف هستند وظیفه آموزش عالی را فراهمکردن بسترهای مناسب در برنامه های درسی برای آشنایی با فرهنگ های مختلف بیان 2009 ) در تحقیق خود ضمن اشاره به نیاز امروز معلمان در فهم ) می کند.سیسچیلی 1 آموزش چندفرهنگی نقش محتوا را در تحقق اهداف آموزش چندفرهنگی بیش از سایر 2010 ) این مقاله تحت عنوان مفهوم ) عناصر برنامه درسی ارزیابی کرده است.باگچ 2 آموزش چندنژادی در میان معلمان و نحوه اجرا در مدارس و دانشگاهها است این مطالعات در راستای اجرای مفهوم آموزش چندنژادی در مدارس آزمایشگاهی وابسته به دانشگاه کمپس آمریکای جنوب شرقی است در این مدارس یک سری قوانین خاصبرای این روش در نظر گرفته شد تا شانس این طرح را در ساختار تمام مدارس و یا حتی تمام دانشگاهها افزایش دهد . یکی از جنبه های مهم ساختاری نحوه استفاده زبان در چگونگی بیان نقاط همگرا و واگرای فرهنگ های مختلف است در تدریس مقاطع ، 2011 ) در مقاله ی خود تحت عنوان ) دانشگاهها و مدارس موثر واقع شود. جانسون 1 آیا آموزش و پرورش مبتنی بر فرهنگ های مختلف باعث بهبود نگرش دانش آموزاننسبت به نژادهای گوناگون می شود به این نتیجه رسیدند که کودکانی که تحت آموزش مبتنی بر فرهنگ های متفاوت قرار می گیرند کمتر به خاطر اختلافات و تفاوتهای نژادی آسیب می بینند با توجه به آنچه ذکر شد، سوالات زیر در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. –1 عناصر برنامه درسی چندفرهنگی چیست؟–2 عقاید موافق و مخالف برنامه درسی چندفرهنگی چیست؟–3 معلم برنامه درسی چندفرهنگی چه ویژگی ها و توانمندی های نیازدارد؟ –4 تاثیر فلسفه برنامه درسی چندفرهنگی بر خط مشیهای نظام آموزش و پرورش ایران و نحوه رویارویی با مسایل و رویدادهای آن چگونه می باشد؟ –5 پیشنهادات اجرایی برای به کارگیری برنامه درسی چندفرهنگی کدام است؟

۱۴آموزش از طریق تلفن همراه: روش تدریس نو در فرایند یاددهی یادگیری
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با رشد و توسعه اینترنت در دهه های اخیر و ارائه آموزش از طریق آن، آموزش الکترونیک در دهه 1990 پدیدار گشت و همچنان نیز به عنوان یک روش پذیرفته شده آموزشی در سراسر جهان مورد استفاده بسیاری از دانش پژوهان قرار می گیرد .در این مقاله به تعریف آموزش سیار و جایگاه و چالش های آن و تحقیقاتی که در آن انجام شده پرداخته شده و در پایان با توجه به مفید آموزش سیار،پیشنهاداتی در زمینهورود آموزش سیار ارائه شده است.

۱۵روش تدریس اکتشافی: راهی برای ارتقای ژرف گرایی از ذهنیت فلسفی فراگیران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به نظر اسمیت یکی از قوای سه گانه ذهنیت فلسفی ، قوه تعمق در کنار قوای انعطاف و جامعیت می باشد و روش آموزشی آن ، روش تدریس اکتشافی است لذا به عنوان هدف تحقیق در این مقاله در صددیم ان را بررسی، تحلیل و تبیین نماییم. ابتدا به تشریح الگوی کاوشگری و مراحل اجرای الگوی کاوشگری پرداخته شده و بعد تعریف ، ویژگی و نراحل اجرای روش اکتشافی توضیح و نام برده می شود. در پایان محاسن و محدودیت های روش تدریس اکتشافی گفته شده است. این نتیجه حاصل شد که آموزش با روش کاوشگری موجب بهبود مهارت حل مسئله ، توانایی تلفیق، تعمیم شده و علت این امر توانایی روش کاوشگری برای ترغیب خودانگیختگی دانش اموزان است.

۱۶عوامل اجتماعی، خانوادگی و فردی موثر بر انتخاب رشته های فنی و حرفه ای دانش آموزان
اطلاعات انتشار: مطالعات علوم تربيتي، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۷بررسی دلالت های تربیتی بازسازیگرایی اجتماعی در برنامه درسی
اطلاعات انتشار: دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلالت های تربیتی بازسازیگرایی اجتماعی در برنامهدرسی است. که برای دستیابی به این هدف از روشپژوهش توصیفی_ تحلیلی بهره گرفته شد. فرایند تربیت ازنگاه بازسازیگرایان و مؤلفه های تربیتی ازجمله برنامه درسی و آموزشی، اهداف آموزشیو روش های تربیتی مورد بررسی قرارگرفته است. به طور کلی، نتایج حاصل از بررسی دلالت های تربیتی بازسازی گرایان نشان می دهد نقش مدرسه به عنوان اهرمی برای هنجارهای اجتماعی و اقتصاد است.اهداف برنامه درسی بازسازی گرایان تربیتی کاملاً بازسازی شده است تا مقتضیات بحران فرهنگی کنونی برآورده گردد. محتوای برنامه درسی وآموزشی بازسازی گرایی برنامه جهانی است که بر صداقت، برادری و برابری تأکید می کند بازسازی گرایان همه روش های تدریس در حال حاضر را مورد انتقاد قرارمی دهند زیرا این روش ها نگرش های سنتی را تقویت می کند.

۱۸بررسی تاثیر آموزش های حرفه ای بر مهارت های کارآفرینی کارکنان شرکت های بیمه از لحاظ ویژگی های فردی آنان در استان اصفهان
اطلاعات انتشار: مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي، سال
تعداد صفحات: ۲۶
کارآفرینی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی، مسیله مهمی است و به همین خاطر کشورهای مختلف جهان توجه خاصی بدان نموده و تربیت کارآفرینان را در اولویت های برنامه های توسعه خود قرار داده اند. در این مقاله تاثیر آموزش های حرفه ای بر مهارت های کارآفرینی (شخصی، مدیریتی و فنی) کارکنان شرکت های بیمه از لحاظ ویژگی های فردی آنان مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نوع کاربردی و با روش تحقیق توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 1600 نفر کارکنان بیمه در استان اصفهان در سال 1388 می باشد که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 301 نفر برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه–ای انتخاب و مطالعه شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ % 84 با 52 سوال بسته پاسخ پنج گزینه ای با طیف لیکرت و 1 سوال تشریحی می باشد. برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون t برای نمونه های مستقل و آزمون همبستگی دومتغیره (اسپیرمن) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد مهارت های کارآفرینی کارکنان شرکت های بیمه بر حسب مدرک تحصیلی شان متفاوت است بین مهارت های کارآفرینی کارکنان بیمه برحسب رشته تحصیلی تفاوت وجود ندارد. مهارت های شخصی کارآفرینی بر حسب جنس کارکنان شرکت های بیمه متفاوت اما بین مهارت های مدیریتی و فنی کارآفرینی در دو گروه مرد و زن تفاوت وجود ندارد. بین مهارت های کارآفرینی و سابقه شغلی کارکنان شرکت های بیمه همبستگی وجود ندارد. بین مهارت های شخصی کارآفرینی متاثر از آموزش های بدو یا ضمن خدمت کارکنان شرکت های بیمه بر حسب مدرک تحصیلی (دیپلم و بالای دیپلم) تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین مهارت های مدیریتی و فنی کارآفرینی متاثر از آموزش های بدو یا ضمن خدمت کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی (دیپلم و بالای دیپلم) تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش، دلیل روشنی بر اهمیت آموزش حرفه ای مهارت های کارکنان بیمه می باشد.

۱۹رویکردی بر هرمنوتیک درعلم مراقبت انسانی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
روش های تحقیق کیفی زیادی وجود دارد که پژوهشگران علوم انسانی مانند پرستاران جهت توسعه درک تجارب زیسته انسان ها استفاده می کنند. یکی از این روش ها هرمنوتیک می باشد. جهت استفاده از این روش تحقیق لازم است با تاریخچه و فرایندهرمنوتیک آشنایی داشته باشیم. هدف این مقاله، مروری بر هرمنوتیک و ارتباط آن با علم پرستاری است. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی اسنادی است که اطلاعات از طریق جستجوی کتابخانه ای و جستجو در سایت های SID ، MagIran ، PubMed و GoogleScholar به دست آمده است. امروزه هرمنوتیک نه تنها در متن و نوشتار بلکه در گفتار و تمام زمینه های دیگر می تواند نقش داشته باشد. در پرستاری وظیفه هرمنوتیک، توصیف و تبیین پدیده های انسانی مانند سلامتی و بیماری است. هدف این توصیف و تبیین، کسب و ایجاد درک از طریق تفسیر پدیده های تحت مطالعه است. هرمنوتیک به عنوان یک تئوری و روش تفسیر با افزایش فهم تجارب زیسته انسان ها دانش منحصر به فردی را در اختیار پژوهش گران پرستاری قرار می دهد. با توجه به این کهمحور بالین پرستاری حرفه ای، مراقبت همه جانبه و خودداری از تحلیل مددجو به اجزای کوچک تر است و روش تحقیق هرمنوتیک نیز مستلزم داشتن یک دید جامع و یک کل تلفیق شده است، روش مناسبی برای تحقیق روی پدیده های مهم بالین، آموزش و مدیریت در پرستاری محسوب می شود .

۲۰سبکهای تفکر جنسیت هنرآموزان با عملکرد تحصیلی انها درهنرستانها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف مقاله بررسی سبکهای تفکراجرایی قضایی و قانونگذارانه دانش آموزان یا هنرآموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی آنها بودروش تحقیق توصیفی ـ هبمستگی رگرسیون گام به گام است جامعه نمونه تحقیق ازمیان 250نفر دانش اموز125دخترو125پسر سال دوم هنرستان شهرهای استان ایلام سال تحصیلی 1392–93 باروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند ابزار تحقیق شامل: پرسشنامه ی سبک تفکراسترنبرگ1997 \پرسشنامه محقق ساخته بودند داده های پژوهش بابهره گیری ازروشهای امارتوصیفی ضریب همبستگی پیرسون درازمون تفاوت ها و همبستگی ها و رگرسیون چندمتغیری مدل مرحله ای رگرسیون گام به گام بااستفاده ازنرم افزار spssنسخه 21 موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت یافته های پژوهش نشان داد که دانش آموزان یاهنراموزان مورد بررسی غالبا انهایی که دارای سبک تفکراجرایی بودند ازنظر تفکرعملکردی اغلب تابع و مجری دستورات بودند و ازلحاظ پیشرفت تحصیلی دردروس مورد نظرپژوهش مبانی اطلاعات، ریاضیات پودمانی و برنامه نویسی ازدیگردانش آموزان نمرات پایین تری را کسب نمودند و دانش اموزان دارای سبک تفکرقضایی ازلحاظ تفکرعملکردی و پیشرفت تحصیلی دردروس موردنظر پژوهشگرازمابقی دانش آموزان مورد پژوهش نمره بالاتری و بهتری را کسب نمودند

۲۱رویکرد تربیتی افضل الدین مرقی کشانی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه كاشان، پنجم،شماره۷-۸، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
افضل الدین محمد ابن حسن مرقی کاشانی، حکیم و عارف قرن ششم و هفتم، تربیت را عبارت از فراهم کردن زمینه ها و عوامل به فعلیت رساندن استعدادهای انسان در جهت مطلوب می داند. از نگاه او، این جهت مطلوب، کسب زندگانی عقلانی و روحانی است و هدف غایی تربیت، خداشناسی و معرفت صفات او از طریق تربیت اخلاقی و عرفانی است. وی معتقد است که آدمی باید در آغاز زندگی با تعلیم و تعلم پرورش یابد تا خردورز شود و گفتار و کردارش بارور گردد، زیرا زندگی بدون تعلیم، تعلم و خردورزی، بی حاصل و بیهوده خواهد بود. این مقاله در صدد است با روش توصیفی، هدف تربیت اخلاقی و عرفانی، مراتب اصول تربیت اخلاقی و عرفانی را در اندیشه های بابا افضل، تجزیه و تحلیل کند، و معنا و مفهوم تربیت، چیستی استعدادهای انسان، شرایط لازم برای تحول آدمی و حفظ تحول و نیز شیوه آموزش به فعلیت رساندن استعدادها را از دیدگاه وی بررسی کند.

۲۲تقابل رویکردهای معرفت شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم انسانی و طبیعی: با تاکید بررویکرد معرفت شناسی تلفیقی
اطلاعات انتشار: مجله عيار پژوهش در علوم انساني، سوم،شماره۱(پياپي ۵)، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف این مقاله، شناسایی مفهوم و ماهیت پژوهش کمی و کیفی، درعرصه تحقیقات علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی می باشد. در این مقاله ضمن پاسخ به تقابل ها، راه حل گریز از این تقابل معرفت شناسانه فرسایشی در عرصه علوم انسانی و طبیعی بیان شده است و مشخص می شود نظریه، پارادایم ها، راهبردها و روش شناسی در پژوهش کیفی درهم تنیده شده اند و بر این فرض استوار است که رفتار انسان می تواند بر مبنای واقعیت اجتماعی و به کمک روش شناسی هایی که از منطق قیاسی و کل گرای علوم طبیعی پیروی می کنند، مورد مطالعه قرار گیرد؛ اما در تحقیق کیفی، ماهیت های مبادی علوم و مفروضات آنها، دچار تغییروتحول می شوند، همچنین در هزاره سوم تحقیق کیفی گرایانه برعکس پژوهش کمی گرایانه در علوم انسانی و طبیعی، یک اقتضای اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که حاکی از تقابل این دو رویکرد است و برای رفع این تقابل معرفت شناسانه، دیدگاه سوم یعنی: رویکرد معرفت شناسی تلفیقی پیشنهاد می شود که منبعث از تفکرات دین مبین اسلام است که دو رویکرد معرفت شناسی کمی گرا و کیفی گرا در عرصه علوم انسانی و طبیعی را به شکل مکمل،برهم افزایانه و تلفیقی به کار می گیرد.

۲۳نقش تعلیم وتربیت مرزی با تاکید بر دلالتهای تربیتی ژیرو در تحولات نظام آموزشی
اطلاعات انتشار: مطالعات تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تعلیم و تربیت مرزی با تاکید بر دلالت‌های تربیتی هنری ژیرو در تحولات تربیتی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی– تحلیلی بهره گرفته شد. ژیرو به عنوان یک نظریه پرداز معاصر پست مدرنیسم با طرح نظریه انتقادی درصدد ارائه نوعی از تعلیم و تربیت است که در آن مسئله سیاست، اخلاق و فرهنگ از اهمیت خاصی برخوردار است. او ضمن انتقاد از آموزش و پرورش حاکم کنونی جهان که مبتنی بر آموزه های مدرنیته است، دیدگاه تعلیم و تربیت مرزی را پیشنهاد می‌کند. به طورکلی، نتایج حاصل بررسی دیدگاه ژیرو در خصوص تعلیم و تربیت نشان می‌دهد که تعلیم و تربیت به خودی خود روندی سیاسی دارد و هدف تعلیم و تربیت مرزی، ایجاد یک جامعه مساوات خواه دموکراتیک می‌باشد و بسیاری از هدف‌های سنتی تعلیم و تربیت را طرد می‌کند و معطوف به شناخت مرزها و دیدن تفاوت‌ها و دریافت آنهاست. تعلیم و تربیت مطلوب این است که در آن صداهای دیگر نیز شنیده شود و اندیشه و فلسفه تعلیم و تربیت مرزی نمی‌تواند از کنار مسائل و زبان اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها بگذرد چرا که محکوم به شکست می‌شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۳ از میان ۲۳ نتیجه