توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی روشهای روندیابی هیدرولوژیکی در مخزن سد وشمگیر گرگان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
سد وشمگیر بر روی رودخانه گرگان از جمله سد های خاکی کشوراست که مخزن آن دارای ویژگی خاصی از جمله عمق کم و سطح وسیع می باشد. این سد دارای یک مخزن اصلی و سه مخزن فرعی است که نقش بسیار مهمی در ذخیره آب و کنترل سیل در دشت گرگان دارد. در تحقیق حاضر که هدف انتخاب مناسب ترین روش روندیابی سیلاب در این مخازن است، روشهای روندیابی هیدرولیکی بررسی و مقایسه شده است. با توجه به حجم زیاد مخازن سد ، عمق کم و فرض افقی بودن سطح آب، روشهای روند یابی سطح مخزن نظیر پالس، سعی و خطا، منحنی های تجمعی و روشهای عددی اولر و رانگ کوتا برای چندین رویداد سیلاب بکار گرفته شد و هیدروگرافهای خروجی با موارد مشاهده شده آن مقایسه شد.نتایج اگر چه بیانگر تطابق خوب هیدروگرافهای بر آوردی و مشاهده ای در همه این روشهاست، ولی روش پالس از کیفیت مناسب تری بر خوردار می باشد. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که در همه روشها با افزایش گام زمانی، از دقت نتایج روندیابی کاسته می شود، ولی نرخ کاهش دقت در روشهای معمولی کمتر از روشهای عددی است. روش پالس با گام زمانی ٣ ساعته از نظر دقت، سرعت انجام محاسبات و هزینه مناسب ترین روش روندیابی مخزن برای مخازن سد وشمگیرشناخته شده است

۲بسط تئوریهای هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک– مطالعه موردی در حوزه آبخیز سمنان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
پیش بینی و درک کمی فرآیندهای تولید رواناب و انتقال آن به نقطه خروجی حوزه آبخیز، یکی از اساس یترین مباحث درعلم هیدرولوژی محسوب می گردد. توسعه و بسط تئوریها در زمینه ارتباط واکنش هیدرولوژیک و ساختار ژئومورفولوژی وبعبارتی واکنش هیدرولوژی حوزه در مقابل بارندگی با توجه به تغییرات زمانی و مکانی حرکت آب در شبکه آبراهه هامورد توجه محققان بسیاری بوده است. براساس این تئوریها و معلوم بودن پارامترهای نسبتا ثابت ژئومورفولوژیکی حوزه، میتوان شکل هیدروگراف سیلاب و دبی اوج آن را برای یک رگبار معین برآورد نمود. در این پژوهش، با توسعه و بسط تئوریهای هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک، روابط ریاضی تعیین شکل واکنش هیدرولوژی حوز ههای با رتبه ٣ تا ٥ به صورت تابعی از مشخصات بارندگی (شدت و مدت بارش موثر)، پارامتر دینامیکی سرعت جریان و نسبت های ژئومورفولویکی هورتون یعنی نسبت انشعاب، نسبت طول و نسبت مساحت بدست آمد. به منظوربررسی میزان کارآیی و قابلیت روابط مذکور، تابع واکنش هیدرولوژی یا ابعاد هیدروگراف واحد لحظه ای برای ٦ واقعه باران–رواناب در حوزه آبخیز سمنان با رتبه ٥ برآوردگردید. مقایسه آماری هیدروگرافهای محاسب های و مشاهد های بیانگر نسبت به (GcIUH) و ژئومورفوکلیماتیک (GIUH) این است که مدلهای هیدروگراف واحد لحظ های ژئومورفولوژیک در استخراج هیدروگراف واحد و برآورد شکل هیدروگراف رواناب حوزه آبخیز مورد مطالعه، از SCS روش متداول دقت و کارآیی بسیار خوبی برخوردارند

۳همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق ابتدا کمیتهای مورفومتری مختلف در حوزه های آبخیز انتخابی در محیط GIS استخراج شد. سپس بر اساس تجزیه و تحلیل عاملی، کمیتهای مساحت، شیب متوسط وزنی و تراکم زهکشی حوزه های آبخیز و متغیر اقلیمی بارندگی متوسط سالیانه به عنوان متغیرهای اصلی انتخاب گردید. بر اساس این متغیرها و کاربرد روشهای آماری تجزیه و تحلیل خوشه ای و توابع متمایز کننده و نیز روش گرافیکی منحنی آندرو ، حوزه های آبخیز انتخابی به گروههای همگن طبقه بندی گردید. بمنظور بررسی کارآیی گروههای همگن، با انتخاب دو حوزه آبخیز شاهد در منطقه، از طریق روش توابع متمایز کننده، مخیزان تعلق آنها به هر یک از گروههای همگن مشخص گردید. با استفاده از روابط رگرسیونی مربوط به کل منطقه و گروههای همگن بدست آمده، مقادیر دبی حداکثر لحظه ای سیلاب در دوره های بازگشت مختلف برای دو حوزه شاهد برآورد گردید. مقایسه مقادیر دبی برآورد شده از روابط رگرسیونی و مقادیر حاصل از توابع توزیع فراوانی سیلاب نشان داد که روابط رگرسیونی ارائه شده برای گروه های همگن نسبت به رابطه کلی برای منطقه از دقت و کارایی بیشتری برخوردار می باشند.

۴برآورد ارزش کاکردهای غیر تجاری و مراتع کشور از دیدگاه آبخیزداری
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۷
جنگلها و مراتع که از دیرباز جایگاه زیست موجودات زنده و حیات وحش و منبع تهیه مایحتاج بشری بوده اند و امروزه نیز پناهگاه تمدن ها هستند. در خصوص ارزشهای اقتصادی این منابع و جنبه های تولیدی آن نظیر چوب صنعتی، کاغذ، هیزم ، انواع صمغها، علوفه، گیاهان دارویی و سایر محصولات فرعی ارزیابی های بسیاری ارایه شده است. اما جنبه های غیر تجاری این منابع تجدید شونده تاکنون کمتر مورد مداقه و ارزیابی قرار گرفته است و به همین لحاظ ارزشهای چندگانه آن بدرستی روشن نگردیده و درمحاسبات و تجزیه و تحلیل های اقتصادی به کار گرفته نمی شود. در این مقاله سعی شده است با تکیه به بررسی ها و تجربیات جهانی و ملی، ارزش های غیر بازاری حاصل از وجود جنگل ها و مراتع کشور در شرایط فعلی تحلیل گرددو بر اساس اطلاعات موجود برآورد ریالی از عملکرد غیر تجاربی آن ها از دیدگاه آبخیزداری صورت گیرد. بر اساس این بررسی تحلیلی ارزش اقتصادی این موهبت الهی درکشور سالانه بالغ بر 91 تریلیون ریال می باشد.

۵بررسی پوشش گیاهی و مدیریت چرای دام در فرسایش خاک مراتع لسی مراوه تپه
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۵
اراضی لس مراوه تپه بصورت قطب دامداری استان گلستان و محل چرای قشلاقی دام عشایر کرد استان خراسان همواره مورد بهره برداری بیش از حد ظرفیت قرار دارند. به منظور شناخت تغییرات نفوذ پذیری، وزن مخصوص تولید روانآب این مراتع، که در فرسایش خاک موثر می باشد این تحقیق در قالب آزمایش بلوکهای کامل تصادفی و برای 5 تیمار قرق، چرای معادل نصف ظرفیت ، چرای معادل ظرفیت، چرای معادل دو برابر ظرفیت و چرای معادل سه برابر ظرفیت تولید مراتع و در سه تکرار انجام شده است. اندازه گیری مقدار روانآب سطحی ناشی از هر بارندگی در سطح کرتهای آزمایشی صورت گرفته و در پایان هر سال مقدار نفوذپذیری و وزن مخصوص خاک سطحی تعیین گردید. نتایج نشان داد که چرای دام معادل سه برابر ظرفیت مرتع موجب کاهش نفوذپذیری سطحی تا حد 11\67 سانتی متر بر ساعت می شود. در تیمار نصف ظرفیت چرا و قرق نفوذپذیری حداکثر و معادل 25\54 سانتی متر بر ساعت بوده است. وزن مخصوص ظاهری در تیمار 3 برابر ظرفیت چرا نیز حداکثر و معادل 1\27 گرم بر سانتی متر مکعب و در تیمارهای قرق نصف ظرفیت چرا حداقل و معادل 1\09 گرم بر سانتی متر مکعب بودهاست. رواناب سطحی و رسوب در تیمار سه برابر ظرفیت چرا، به ترتیب برابر 130\28 متر مکعب و 956\6 کیلوگرم و در تیمار قرق به ترتیب 45\6 متر مکعب و 212\54 کیلوگرم در هکتار بوده است. تجزیه و تحلیل های آماری اختلاف معنی داری را بین تیمار سه برابر ظرفیت چرا با تیمارهای قرق و نصف ظرفیت چرا در مقادیر رواناب، وزن مخصوص ظاهری و نفوذپذیری سطحی خاک نشان می دهد. بر اساس نتایج فوق عدم تعادل منطقی بین دام و مرتع باعث افزایش فشردگی خاک و رواناب گردید. لذا جهت کاهش آسیب های حاصل از فرسایش خاک و بروز سیل در مراتع لس مستعد فرسایش لازم است مطابق ظرفیت مرتع و کمتر از آن چرای دام برنامه ریزی شود.

۶تهیه و ترسیم منحنی های عمق – سطح – تداوم در استان تهران
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۴
دو عامل بارش و شرایط فیزیوگرافی حوزه در بروز سیلاب موثر می باشند. برای مطالعه حجم و دبی سیلاب در حوزه های فاقد آمار جریان، از تبدیل بارش به رواناب استفاده می شود. بین مقدار، وسعت و مدت بارش روابطی حاکم است به طوری که هرچه مدت بارندگی بیشتر شوود، گستردگی آن نیز افزایش می یابد. تعیین مقدار واقعی بارش به ازاء مساحتهای مختلف امری لازم در مطالعات هیدرولوژی و منابع آب محسوس می شود. بدین منظور ابتدا کلیه رگبارهای اتفاقی در طول دوره آماری 31 ساله (1377 – 1346) که دارای مقادیر حداکثر و بیشترین فراگیری را داشته استخراج و در میان آنها (210 رگبار) تعداد 46 رگبار به عنوان رگبارهای حداکثر و فراگیر منطقه و رگبارهای انتخابی معین شده است. با استفاده از آمار باران نگارهای موجود در منطقه، تداوم رگبارهای انتخابی از 1 ساعته الی 48 ساعته مشخص گردیده تا در رسم منحنی های همباران در هر تداوم از آنها استفاده شود.
رسم منحنی های همباران در تداوم های مختلف با استفاده از نرم افزار ILWIS به روش های گرادیان بارندگی و ژئواستاتیستیک (زمین آمار) انجام گرفته و با انتقال داده ها به نرم افزار Excel محاسبات لازم برای رسم منحنی های اولیه DAD انجام گردید و بر اساس مساحت بین محدوده همباران و میانگین بارش حاصله ازمنحنی های اولیه DAD منحنی های نهائی DAD ترسیم و ارائه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش مساحت در کلیه تداوم ها عمق بارش کاهش پیدا می کند و روند کاهش در منحنی هایی که از روش گرادیان بارندگی تهیه شده نسبت به روش ژئواستاتیستیک نسبتا بیشتر بوده است. حداقل مساحتی که حداکثر بارش در آن اتفاق افتاده، بر اساس طبقه بندی 5 میلی متری به طور متوسط 28 کیلومتر مربع به دست آمده است. علاوه بر این تغییرات بارندگی در مساحتهای ثابت در تداوم های 36 تا 48 ساعته و 24 تا36 ساعته اختلاف بیشترین را نسبتبه بقیه تداوم ها نشان میدهد.

۷اولویت بندی خطر پذیری مناطق از خشکسالی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
اطلاعات انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
خشکسالی با مفهوم کمبود منابع آب نسبت به مقدار نرمال آن از ویژگی های طبیعی اقلیم است که احتمال وقوع آن در تمامی شرایط اقلیمی ممکن بوده اما مشخصات آن از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. میزان خسارت ناشی از خشکسالی و یا هزینه طرح های آمادگی برای مواجهه با خشکسالی، با میزان درصد کاهش از میانگین مقادیر آب در خشکسالی متناسب است. از سوی دیگر در گزینه یابی مناطق برای فعالیت های جدید و یا در اولویت بندی مناطق برای تخصیص طرح های مقابله با خشکسالی، شاخص «میزان تغییر پذیری شرایط آب وهوایی به سمت کاهش از میانگین» به عنوان یک شاخص موثر مطرح می باشد. در این بررسی با تحلیل فراوانی شاخص درصد از میانگین بارش سالانه در مناطق مختلف استان، کرمانشاه به پهنه بندی منطقه ای «تغییرپذیری مقادیر بارش سالانه به سمت کاهش از میانگین» در این استان پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که «تغییر پذیری مقادیر بارش سالانه به سمت کاهش از میانگین» با میانگین و انحراف از معیار داده های بارش سالانه همبستگی معنی داری ندارد. ضریب تغییرات همبستگی نسبتا خوبی با این داده ها دارد، اما لزوما بیانگر تغییرات به سمت کاهش از میانگین نمی باشد.

۸بررسی روش ترکیبی داده ها در برآورد دبی سیلاب در زیر حوضه های رودخانه مند، کر، سیوند و شاپور – دالکی
اطلاعات انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برآورد بده اوج لحظه ای سیلاب در مناطق بدون آمار و یا با آمار ناقص یکی از مسائل مهم در طراحی سازه های آبی، مدیریت منابع آب، آبخیزداری و حفاظت خاک بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد این مسئله سبب شده است که بسیاری از طرحهای اجرا شده در زمینه های فوق الذکر با مشکلات عدیده ای مواجه شوند. بدین منظور استفاده از روشهای که بتوان با استفاده از امار های ناقص موجود در هر منطقه برآورد دقیق تری را انجامداد همواهر مورد توجه بوده است.
اگرچه روش سیل شاخص از جمله روش های مرسوم تحلیل منطقه ای سیلاب دربرآورد دبی اوج می باشد اما یکی از روشهایی که اخیرا در تحلیل منطقه ای سیلاب موجود اعم از آمار کامل و یا ناقص استفاده میگردد. این روش در ماقع یک نوع روش سال – ایستگاه است که مدلهایی را برای برآورد دبی اوج لحظه ای ارایه می کند. در اینروش نیازی به بازسازی آمار در ایستگاه های ناقص نمی باشد.
روش ترکیبی داده ها در کنار روشهای سیل شاخص ورگرسیون چند متغیره در زیر حوضه های رودخانه های کر، سیوند، شور، دالکی و مند مورد بررسی قرار گرفت. برای حوضه های کر، سیوند، شاپور، دالکی، مند و ساحلی دو روش سیل شاحص و رگرسیون چند متغیره همراه با روش ترکیبی داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در زیر حوضه های تحت بررسی با استفاده از اطلاعات 34 ایستگاه هیدرومتری و ویژگی های فیزیگرافی آنها ابتدا بر روش آنالیز خوشه ای زیر حوضه های همگن انتخاب شد وسپس روش سیل شاخص یکبار برای کل منطقه و یکبار برای گروه های همگن بررسی و روابط مربوطه معرفی گردید. در مرحله بعد روش ترکیبی داده ها بر پایه طبقات مساحت حوضه ها بررسی شد. نتایج نشان داد که روابط بدست آمده از کاربرد روش ترکیبی داده ها برای دوره های بازگشت کوتاه مدت دقت بیشتری در مقایسه با دو روش دیگر داشته است. مقایسه نتایج دوروش دیگر با داده های مشاهده ای نیز مطلوب میابشد اما با توجه به دقت بیشتر این روش برای دوره های بازگشت کوتاه مدت و مسله کمبود و نقص آمار در مناطق خشک و نیمه خشک این روش اغلب برای طراحی عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوضه هایی که نیاز به برآورد دبی اوج لحظه ای در دوره های بازگشت کوتاه مدت دارند، مفیدتر می باشد.

۹کاربرد مولفه زمان در سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی و پایش سیر قهقرایی عرصه های منابع طبیعی
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
سیر قهقرایی اراضی را می توان با در نظر گرفتن عواملی که نشان دهنده هدر رفت بالقوه و یا بالفعل حاصلخیزی اراضی باشد، مورد بررسی قرار داد . منظور از اراضی تمامی منابعی است که با محصولات کشاورزی نظیر : محصولات دامی، جنگلداری و غیره در ارتباط باشند . در قرن بیستم بررسی و تحقیق در مورد سیر قهقرائی اراضی یکی از موضوعات اصلی محققین بود و با توجه به اهمیت آن، ادامه این روند در فرن بیست ویکم نیز پیش بینی گردیده استـ [.6] برآوردهای انجام شده حاکی از آنست که نزدیک به چهار میلیارد هکتار از اراضی و یا 75 درصد از سطح خاکی کره زمین تحت تاثیر عوامل مختلف و به شکلهای گوناگون روند قهقرائی شدن را طی می کنند و بیش از 15 درصد از جمعیت کره زمین متاثر از این پدیده می باشند . پیش بینی می شود [2] ، در صورت عدم بکارگیری روشهای مناسب و موثر در Eswaran et al.( 2001) ، کنترل آن، این وضعیت بدتر نیز شود . برای کنترل این روند، سه مرحله پیشنهاد نموده که شامل : تشخیص و
ارزیابی، پایش، و اجرای فن آوریهای مناسب می باشد . با توسعه علوم کامپیوتر و همچنین پیشرفت در زمینه مدیریت بانکهای اطلاعاتی، ظرفیت استخراج اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی بطور مستمر افزایش یافته و همچنان ادامه دارد [.5] طراحی صحیح یک بانک اطلاعاتی در ارتباط باسیر قهقرائی اراضی ما را قادر به ذخیره، بازیابی، مدیریت، پردازش و نمایش اطلاعات مربوط به روند قهقرائی اراضی خواهد ساخت . بنابراین امکان پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی محدوده وسیعتری از استفاده کنندگان فراهم می شود . روند و شدت قهقرائی شدن در زمان و مکان های مختلف تغییر می کند . از اینرو دسترسی به داده ها و مقادیر مربوط به آن و همچنین چگونگی توزیع مکانی این روند در طول زمان، برای تصمیم گیری جهت انتخاب روشهای مناسب ضروری می باشد .
با توسعه فن آوریها در زمینه سیستمهای اطلاعاتی، روند طراحی و ذخیره داده ها نیز پیشرفت نمود . این روند با طراحی بانکهای اطلاعاتی مکانی که تنها قادر به ذخیره داده های مکانی بودند آغاز
گردید . ادامه پیشرفت در طراحی این مدلهاباعث شد تا علاوه بر ذخیره داده های جاری، داده های مربوط به دوره های قبل نیز بطور جداگانه ذخیره گردند . در حال حاضر این روند امکاناتی را فراهم ساخته تا با طراحی مدلهای جدید بتوان علاوه بر حفظ و ایجاد روابط بین داده های جغرافیائی، چگونگی تغییرات آنها در دوره های زمانی مختلف را مورد بررسی و پایش قرار داد [.3] سامانه های اطلاعاتی قادر به ذخیره داده با حفظ خصوصیات زمانی و مکانی ( مدل بانک اطلاعات مکانی – زمانی (Spatio–temporal database model بوده و در پایش محیط زیست، مسائل کشاورزی، مدیریت جنگل، تحقیق و توسعه، تولید نقشه، حمل و نقل و موارد بسیار از آنها استفاده می شود [3] ، [5] و [.8]هر تغییر در دنیای واقعی سبب تغییر در یک عارضه یا شی (Object)
، نابود شدن آن و یا تولید عارضه ای جدید می گردد . طراحی مدل بانک اطلاعاتی مکانی – زمانی مورد نظر، بر اساس روش شی گرا (Object oriented) بوده و متکی بر مدل کردن تغییرات
عوارض با نسخه دار کردن خصوصیات آن ( اضافه کردن خصوصیات تغییر یافته به خصوصیات اصلی با ثبت پارامترهای زمانی موردنیاز و مقادیر جدید آن در طول زمان) (Attribute versioning) است [.9] Raza (2000) ، تغییرات در عوارض را به دو دسته طبقه بندی نموده : تغییرات اساسی (Essential changes) و تغییرات غیر اساسی ).Non–essential change) تغییرات اساسی،تغییراتی هستند که با ایجاد تغییر در خصوصیات اصلی عارضه، سبب بوجود آمدن یک عارضه و یا شی (Object) جدید با مشخصه های تازه می گردند . در صورتیکه تغییرات غیر اساسی با ایجاد تغییر در خصوصیات فرعی و با اهمیت کمتر، تنها باعث بوجود آمدن یک حالت و یا شکلی جدید از عارضه قبلی می شوند . نتایج این تغییرات، به تنهائی و یا بطور
توام در ژئومتری، توپولوژی و یا خصوصیات (Attributes) عوارض بروز می کند . هدف از ارائه این مقاله نشان دادن توانائی های کاربرد مولفه زمان در سامانه های اطلاعاتی برای ارزیابی و پایش سیر قهقرائی منابع طبیعی می باشد . که با توجه به خلاصه ای از ویژگیهای این مولفه که به آن اشاره شده، نحوه بهره گیری از آن در پایش و ارزیابی روند سیر قهقرائی منابع طبیعی با ذکر یک مثال فرضی مورد بررسی قرار گرفته است .

۱۰تهیه منحنی های عمق – مساحت و تداوم بارش عامل مهم تخمین سیلاب حوضه ها ( مطالعه موردی استان مرکزی )
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۷
ترسیم منحنی های عمق – مساحت و تداوم بارندگی از مسائل کاربردی در هیدرولوژی وآبخیزداری ، بخصوص در مناطق فاقد آمار است . این منحنی ها ارتفاع و سطح تحت پوشش بارش را در هر تداومی نشان می دهنـد . ایـن اطلاعات در برآورد دبی ورودی به س ازه های آبی مثل سد ها ، مسیل ها ، کانالها ، پل ها ، ودر طراحی و سامان دهی رود خانه ها و عملیات آبخیزداری حائز اهمیت است . در این تحقیق پـس از جمـع آوری اطلاعـات و آمـار بارنـدگی ایستگاه های باران سنجی و باران نگ اری در استان مرکزی ، برای دوره زمانی ٣٠ سال ، ٦٠ بارش ٢٤ سـاعته از
ایستگاه سینوپتیک اراک استخراج شد . با انطباق بارش های مذکور با بارندگی های روزانـه ایـستگاه هـای بـاران سنجی ،١٠ بارش فراگیر ٢٤ ساعته انتخاب شد . بارش های کوتاه مـدت ١٢، ٦ و ٣ سـاعته از بـارش هـای ٢٤ ساعته استخراج شد . با تشکیل معادلات گرادیان بارندگی برای ٤ تداوم مذکور و استفاده از نقشه های توپو گرافی ١:٥٠٠٠٠ استان و بهره گیری از نرم افزار الویس نقشه های هم باران ترسیم شد . با محاسبه مساحت تجمعـی، حجم بارش خالص ، حجم بارش تجمعی و متوسط حداکثر بارش ، ٤٠ منحنی عمق – مساحت و تداوم بارنـدگی اولیه برای٤ تداوم مذکور ترسیم شد . در نهایت منحنی های نهایی عمق – مـساحت و تـداوم بارنـدگی بـرا ی ٤ تداوم ٢٤ ، ١٢ ، ٦ و ٣ ساعته برای کاربرد در سطح استان ترسیم و معرفی شده است . در این منحنی ها با داشتن
مساحت و زمان بارش طرح ، ا رتفاع بارش بدست می آید . با توجه به ضریب رواناب مـی تـوان حجـم سـیلاب را محاسبه نمود

۱۱بررسی توزیع مکانی بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بارش همچون دیگر پدیدهای هیدرولوژیکی جزو متغیرهایی است که از تغییرات مکانی برخوردار می باشد . برای تعیین سیلاب طراحی که خود یکی از گامهای اساسی در طراحی و اندازه یابی انواع سازه ها و تأسیسات هیدرولیکی و پروژه های کنترل سیلاب می باشد . بررسی نحوه الگوی توزیع مکانی بارش ضروری می باشد . در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مکانی بارشهای حدکثر 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 18 ، 24 ، 36 و 48 ساعته در محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد با جمع آوری و بررسی رگبارهای مشاهداتی تعداد 45 رگبار فراگیر و حداکثر انتخاب گردید . با توجه به اینکه در هر رگبار، نحوه پراکنش مکانی مقادیر بارش متفاوت می باشد . الگوی مکانی هر یک از رگبارهای مشاهداتی با سه روش زمین آماری کریکینگ، کوکریکینگ، عکس فاصله مورد تحلیل قرار گرفت . این بررسی نشان می دهد که در اکثر رگبارها روش کریکینگ از خطای کمتری برخوردار بوده است . با ارزیابی و مقایسه نتایج روشهای ذکر شده، الگوی بهینه در هر یک از رگبارهای مورد نظر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) تعیین گردید و رابطه عمق ، سطح و تداوم بارشهای حداکثر در تداومهای مذکور در محدوده مورد مطالعه ارائه شده است .

۱۲بررسی روشهای مختلف تخمین سیلاب در استان اصفهان
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
کنترل سیلاب بوسیله طراحی و اجرای سازه هائ آبی و سایر اقدامات اجرائی آبخیزداری نیازمند شناخت دقیق دبی طراحی در دوره بازگشت مورد نظر است . بدلیل نبود و یا عدم کفایت تعداد ایستگاه ها و یا قدمت ایستگاه ها بخصوص برای حوضه های کوچک ، استفاده از روشهای برآورد سیلاب اجتناب ناپذیر است . تحلیل منطقه ای سیلاب و تعیین روابط رگرسیونی بین بده سیلابی و خصوصیات کمّی حوضه های آبخیز در هر منطقه و بر پایه داده های محلّی یکی از روشهای کاربردی در برآورد بده جریان سیلابی است . تحقیق حاضر، آزمون روشهای مخلف برآورد سیلاب با
دوره بازگشتهای مختلف در استان اصفهان است . هدف از این طرح تعیین روابطی در کل منطقه و مناطق همگن برای برآورد بده سیلابی با احتمالات مختلف از طریق روش های آماری و همچنین روابط رگرسیونی بین جریان های سیلابی و خصوصیات کمّی حوضه ها است . در این تحقیق در ابتدا حوضه های همگن با استفاده از روش های متداول تحلیل کلاستر، منحنی اندرو، لانگبین و گشتاور خطی تعیین گردید . سپس روش های متداول تحلیل منطقه ای سیلاب یعنی رگرسیون چندگانه، سیل شاخص، هیبرید و گشتاورهای خطی مورد آزمون قرار گرفت .

۱۳بررسی و تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از روش احتمالاتی Huff
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
الگو ، احتمالاتی ، بارش ، تداوم ، زمانی ، کهگیلویه و بویر احمدبرآورد سیلاب طراحی یکی از گام های اصلی در طراحی و اندازه یابی انواع سازه ها و تاسیسات هیدرولیکی است که به روش های مختلفی انجام می شود. اولین گام در برآورد سیلاب طراحی یک حوزه، تهیه باران یا رگبار طراحی می باشد. باران طرحی که خودمولد سیلاب طراحی است ، دارای ویژگی هایی نظیر چگونگی توزیع زمانی مقدار باران در طول مدت بارندگی است. دراین تحقیق با استفاده از داده های باران نگار 4 ایستگاه باران سنجی ثبات در استان کهگیلویه و بویر احمد به منظور تعیین الگوی توزیع زمانی بارش از روش احتمالاتی Huff استفاده شده است. برای این منظور، کلیه رگببارهای شدید به رگبار های 1، 2، 3، 6، 9، 12، 18 و 24 ساعته تقسیم گردید و رگبارهای هر گروه بر اساس اینکه بیشترین مقدار بارش درکدامین چارک از تداوم رگبار ریزش کرده است به رگبارهای چارک اول، تا چهارم تقسیم گردید، سپس مقدار بارندگی هر 25 درصد از کل مدت تداوم، از طریق جداول فراوانی با احتمالات 10 تا 90 درصد تعیین و الگوی توزیع زمانی بارش در هر یکی از احتمالات ذکر شده حاصل شد. نتایج نشان می دهد که بارشهای 1، 2، 3 و 6 ساعته جزء بارشهای چارک دوم و بارشهای 9 ساعته جزء بارشهای چارک دوم و سوم ، بارشهای 12 و 18 ساعته جزء بارشهای چارک سوم و بارشهای 24 ساعته جزء بارشهای چارک چهارم می باشد.
نتایج مقایسه الگوهای منطقه ای استخراج شده با الگوهای تیپ SCS نشان می دهد که الگوهای حاصله تطابق مناسبی با الگوی مورد نظر نداشته و تنها الگوی تیپ احتمالاتی چارک دوم با احتمال 50 درصد همخوانی نسبی با الگوی تیپ SCS–IA دارد. بنابراین کاربرد الگوهای تیپ SCS بجز در این مورد در استان توصیه نمی شود.

۱۴تعیین روابط عمق، مساحت و تداوم بارش در استان خراسان
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۸
تهیه منحنی های عمق، سطح و تداوم (DAD) برای برآورد مقدار بارش متوسط یـک سـطح، از نیازهـای اساسی اکثر پروژه های عمرانی و منابع آب می باشد . در این رابطه در قالب یک طرح تحقیقاتی ایـن منحنـی هـا برای استان خراسان تهیه گردید . برای این منظور با استفاده از دادههای بارنـدگی روزانـه 190 ایـستگا ه بـاران – سنجی استان خراسان و اطراف آن، درصد روزهای فراگیر بارش ایستگاهها در دوره 8 ساله 70–71 لغایت 77–78 د ر هر سال آبی محاسبه گردید . بررسیها نشان داد بیشتر بارشها دارای فراگیری با درصـد پـایین مـی باشـند . لـذا روزهای با فراگیری بیش از 50 درصد که حداقل 50 درصد ایستگاهها هم دارای بارش بیش از 5 میلیمتـر باشـند، به عنوان رگبارهای قابل استفاده انتخاب گردید . برای 63 رگبار انتخابی اقدام به تعیین تداوم واقعی رگبارها بـا استفاده از گراف باران نگارهای موجود گردید . برای تهیه نقشه های هم باران رگبارهـا از نـرم افـزار زمـین آمـار GS+ رگبار حداکثر انتخابی در 41 استفاده و روشهای مختلف میانیابی مورد آزمون قرار گرفت . در نهایت برای تداومهای 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 18 و 24 ساعته، منحنی های DAD نهایی ت هیه و ترسیم گردید . با توجه به میـانگین درصـد فراگیری بدست آمده برای تداومهای 6 گانه، دقت منحنی مربوط به تداوم 18 ساعته از سابر تداومها کمتر بوده و بایستی در استفاده از آن احتیاط لازم مد نظر قرار گیرد . مدلی به فرم [معادله در متن اصلی مقاله] بهتـرین برازش را با این منحنی ها از خود نشان داد . با توجه به قرار گرفتن اکثر ایستگاههای باران سنجی در بخش شمالی استان، ناحیهبندی استان امکانپذیر نشد .

۱۵تلفیق مدلهای HEC–HMS و HEC–RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)، سال
تعداد صفحات: ۸
توسعه مناطق مسکونی و شهری در حاشیه رودخانه ها و بستر سیلابدشت ها بدون توجه به شرایط هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حاکم بر حوزه آبخیز بالادست و رودخانه، از یک سوافزایش خطر پذیری از سیلاب و از طرف دیگر اتلاف سرمایه گذاری در این م ناطق را به دنبال دارد . مطالعه حاضر به منظور بررسی رفتار سیلاب و نحوه گسترش آن در بازه ای از رودخانه جاغرق در استان خراسان رضوی از تلفیق مدلهای هیدرولوژیکی HEC–HMS و مدل هیدرولیکی HEC–RAS استفاده گردید بدین منظور با استفاده از بارش و رواناب ایستگا ه های بارانسنجی و هیدرومتری حوزه مدل HEC–HMS کالیبره گردید و با برداشت مقاطع عرضی رودخانه در محل بازه مسکونی حوزه , پهنههای سیلابی مربوط به بارش های با دوره بازگشت های 10، 20 و 50 سال در GIS با استفاده از الحاقیه HEC–GeoRAS در Arc View نمایش داده شد. نتایج مطالعه حاضر نحوه گسترش پهنه های سیلابی در بازه مورد مطالعه را به خوبی نشان می دهد و ضمن تایید کارایی تلفیق مد ل های مذکور کاربرد آن را در برنامه ریزی شهری و مدیریت توسعه مناطق مسکونی توصیه مینماید.

۱۶محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی در ساماندهی رودخانه های درون شهری مطالعه موردی: ساماندهی رودخانه وردآورد تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۱۲
توسعه شهری و گسترش کارخانجات، صنایع، کارگاه های تولیدی و راه های ارتباطی پیرامون شهرها، دشتهای سیلابی، حریم رودخانه ها ومسیلها را در نظر بر رگفته است. تجاوز به حریم آبراهه ها و رودخانه ها از یکسو و افزایش ضریب رواناب در حوزه هایی شهری و همچنین حوزه های مشرف به شهرها تعادل بین میزان جریانهای سیلابی و ظرفیت عبور رودخانه ها و مسیلها را بر هم زده است. این شرایط موجب وقوع طغیان رودخانه و گسترش سیلاب در سطح شهرها، امکانات مهم اقتصادی و تولیدی و جاد ه های ارتباطی، گردیده است. یکی از روشهای مرسوم در مقابله با این قبیل رویدادها و از طریق کاهش اثرات نامطلوب، ساماندهی رودخانه است. اما مسایل اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی حاکم در این قبیل عرصه ها، محدودیتهای فنی زیادی را در انتخاب گزینه های ممکن، ایجاد نموده است. به دنبال وقوع سیل در سال 1373 در رودخانه وردآورد واقع در کیلومتر 15 جاده تهران – کرج که چندین میلیارد ریال خسارات محسوس و نامحسوس را داشت، تصمیم بر ساماندهی رودخانه مذکور در شرایط فعلی گردید. اما ارایه برگزیدن طرح های فنی ساماندهی رودخانه با مشکلات زیادی نظیر وجود پلهایی در مسیر مترو، اتوبان و جاده های مخصوص و قدیم ، راه آهن تهران– تبریز و همچنین وجود کارخانجات، صنایع مهم، واحدهای تولیدی و حتی سازمانهای دولتی روبرو گردید. لذا ساماندهی این رودخانه به منظور پیشگیری از بروز سیل و گسترش آن در منطقه بر اساس تنظیم شیب در بازه های مختلف و یا انحراف آن و تغییرات اندکی در سازه هایی نظیر پلها و آبگذرهای موجود، انتخاب گردید که در این مقاله راه کارهای عملی و محاسباتی هیدرولیکی مربوطه ارائه گردیده است.

۱۷بررسی کارائی MUSLE در برآورد رسوب رویدادهای منفرد در زیر حوضه افجه در حوضه لتیان
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
مدل MUSLE نسخه اصلاح شده معادله جهانی تلفات خاک است که برای برآورد رسوبدهی معلق حوضه ها بکار می رود. در این معادله فرسایندگی رواناب جایگزین فرسایندگی باران شده است . مزیت این رابطه امکان برآورد رسوبدهی رودخانه ها در رویدادهای منفرد می باشد. به منظور ارزیابی یکارایی این مدل یکی از زیر حوضه های لتیان به نام افجه واقع در شمال شرقی شهر تهران، که به لحاظ تامین آب شهری نیز اهمیت دارد، انتخاب گردید. ابتدا خصوصیات حوضه مشتمل بر عوامل فرسایش پذیری خاک، توپوگرافی ، پوشش گیاهی و عملیات حفاظتی با استفاده ازمطالعات صحرایی و دفتری تعیین شد. در مرحله بعد حجم و بده اوج جریان و میزان رسوبدهی چند هیدروگراف واقعی محاسبه و براورد گردید. نتایج کاربرد مدل مذکور نشان داد که برآورد رسوبدهی هر یک از رویدادها با استفاده از ضریب و نمای اولیه مدل به مراتب بیشتر از مقادیر مشاهده ای است . با توجه به موضوع ضریب و نمای مدل اصلاح شد و نهایتا رسوبدهی هر رویداد برآورد گردید که اختلاف قابل قبولی نسبت به ارقام مشاهده ای نشان داد.

۱۸تلفیق مطالعات در طرح های جامع کنترل سیلاب؛ مطالعه موردی: استان لرستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
عوامل متعددی در بروز سیلاب و یا تشدید خسارات آن دخالت دارند . اصولا موضوع سیل را بایستی از سه جنبه اساسی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. نخست با بررسی عوامل اقلیمی و حوضه ای شدت سیل خیزی در زیر حوضه های مختلف منطقه موردمطالعه بایستی برآورد گردد و درگام بعد ویژگیهای رودخانه ها و دشت های ابرفتی و سیلابی از نظر شدت سیل خیزی بررسی شود. سرانجام با توجه به جنبه های اقتصادی واجتماعی حاکم بر هر یک از زیر حوضه ها و مقایسه آنها با یکدیگر می توان اولویت بندی را برای اجرای برنامه ها و عملیات کنترل سیلاب و آبخیزداری در منطقه انجام داد.
در مقاله حاضر به منظور معرفی روشی جهت تعیین سیل خیزی و سپس اولویت بندی زیر حوضه ها از نظر اهمیت اجرای عملیات آبخیزداری وکنترل سیلاب مطالعات انجام شده در طرح جامع کنترل سیلاب در استان لرستان با لحاظ جنبه های سه گانه اشاره شده مورد بررسی قرار گرفت.
از میان روشهای موجود جهت اولویتبندی زیر حوضه ها از نظر شدت سیل خیزی از یک روش انتخابی استفاده گردید که نتایج در مقایسه با مشاهدات از قابلیت خوبی برخوردار بوده است.
عملی بودن اجرای عملیات، امکانات و تخصصی و شرایط طبیعی منجر به تعیین گزینه های مناسب با امکانات و تنگناها در قالب طرح های کوتاه، میان و بلند مدت گردیده است.

۱۹مکان یابی عرصه های مستعد اجرای عملیات پخش سیلاب با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش در مناطق خشک و نیمه خشک، علاوه بر ایجاد سیلهای مخرب، موجب هدر رفت رواناب سطحی می شود. از این رو مهار رواناب سطحی و بهره برداری از آن می تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از هدر رفت آب شود. تعیین عرصه های مناسب برای استفاده بهینه از سیلاب یکی از مهمترین عوامل و تعیین کننده موفقیت طرح های پخش سیلاب می باشد. درمقاله حاضر که متکی بر نتای حاصل از تحقیق در زمینه مکان یابی مناطق مستعد برای پخش سیلاب است. از معیارها و شاخص های تعیین عرصه های مستعد پخش سیلاب با هدف تغذیه مصنوعی آبخوانها از لایه های اطلاعات محیطی نظیر شیب، بافت خاک، نفوذپذیری ، عمق ابرفت و ...در محیط GIS استفاده شده است. افزون بر این به منظور دستیابی به هدف تحقیق به بررسی و مقایسه مدلهای مختلف تلفیق لایه های اطلاعاتی که برای تعیین اولویت مناسب اراضی برای پخش سیلاب استفاده می شوند پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که چنانچه شاخص های مناسب محیطی و اقلیمی به نحوی که تطابق زمانی و مکانی بین آنها حاصل شده باشد ، انتخاب شده و از مدل مناسب تلفیق نیز استفاده شود، مکان یابی بهتر و با دقت بیشتری انجام شده و در سرعت انجام کار افزون بر دقت آن تاثیر قابل ملاحظه ای میگذارد به نحوی که می توان مناطق وسیعی را با استفاده از یافته های تحقیق حاضر مورد بررسی قرار داد. به اینترتیب می توان چنین استنباط نمود که برای دستیابی به دستور العمل جامع نیاز به تکرار تحقیق مشابه در مقیاس های کوچک و با توجه به شرایط اقلیم مختلف موجود در کشور می باشد و تکرار روش های به کار گرفته قابل واسنجی و تعیین حدود اعتماد خواهد بود.

۲۰ارزیابی مدل زمان – مساحت در پیش بینی تغییرات زمانی رسوب در حوزه آبخیز گاران در استان کردستان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
رابطه بین غلظت رسوب و بارندگی در یک سیستم رودخانه نتیجه کنش های پیچیده فاکتورهای درون حوزه و خصوصیات رویدادهای بارندگی می باشد . با این وجود تخمین بار رسوب معلق در طول رویدادهای بارندگی برای پیش بینی میزان بار رسوبی ناشی از یک واقعه بارندگی ضروری می باشد . رودخانه گاران زیرشاخه ای از سیروان در استان کردستان در طول 12 رویداد بارندگی از آذر 82 تا اردیبهشت 83 مورد بررسی و آمار برداری قرار گرفت و یک مدل مفهومی ایجاد شده با ترکیب مدل زمان – مساحت و سریهای زمانی فاکتور فرسایندگی در طول هر رویداد برای شبیه سازی تغییرات زمانی رسوب معلق در طول رویداد های بارندگی مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه منحنی های رسوب مشاهدهای و محاسبه ای با استفاده از معیارهای اشتباه نسبی و مربع اشتباه کل مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش مدت – مساحت حتی پس از واسنجی نیز کارایی لازم را در پیش بینی میزان رسوبدهی ندارد . اما با این وجود، مدل به خوبی تغییرات رسوبدهی را از نظر کیفی بیان می کند

۲۱بررسی مدیریت برمنابع طبیعی درحفاظت منابع خاک وآب
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۹
جهت حفاظت منابع آب و خاک درمنابع طبیعی برحسب شرایط هر منطقه مدیریتهای مختلف اعمال می شود یکی ازمدیریت ها در اراضی لسی مراوه تپه که بصورت قطب دامداری استان گلستان و محل چرای قشلاقی دام عشایر کرد استان خراسان همواره مورد بهره برداری بیش از حد ظرفیت قرارمی گیرد مدیریت استفاده از دام در مراتع می باشد . به منظور شناخت تغییرات تولید روان آب و رسوب این مراتع، که مؤثر در فرسایش خاک می باشد این تحقیق در قالب آزمایش بلوکهای کامل تصادفی و برای 5 تیمار قرق، چرای معادل نصف ظرفیت ، چرای معادل ظرفیت، چرای معادل دو برابر ظرفیت و چرای معادل سه برابر ظرفیت تولید مراتع و در سه تکرار انجام گردیده است . اندازه گیری مقدار روان آب سطحی ناشی از هر بارندگی در سطح کرتهای آزمایشی صورت گرفت و در پایان هر سال مقدار روان آب و رسوب اندازه گیری واز طریق تجزیه واریانس مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد در تیماری که چرای دام معادل سه برابر ظرفیت مرتع بود،روان آب سطحی برابر با 132\98 متر مکعب در هکتار است . در تیمار نصف ظرفیت چرا و قرق روان آب معادل 52\03 متر مکعب در هکتار بوده است . رسوب در تیمار 3 برابر ظرفیت چرا نیز حداکثر و معادل 959\6 کیلوگرم در هکتار بود،درصورتی که در تیمارهای قرق و نصف ظرفیت چرا حداقل و معادل 212\54 کیلو گرم در هکتار بوده است . تجزیه و تحلیل های آماری اختلاف معنی داری را بین تیمار سه برابر ظرفیت چرا با تیمارهای قرق و نصف ظرفیت چرا در مقادیر روان آب و رسوب نشان می دهد . براساس نتایج فوق عدم تعادل منطقی بین تعداد دام و مرتع باعث افزایش و روان آب ورسوب شده است . لذا جهت کاهش آسیب های حاصل از فرسایش خاک واز دست رفتن منابع آب وخاک و بروز سیل در مراتع لسی مستعد فرسایش لازم است مدیریت بهینه چرای دام
برنامه ریزی شود

۲۲بررسی کمّی تغییرات ریخت شناسی ( مرفولوژیک ) رودخانه کرخه با استفاده ازمقاطع برداشت شده و تصاویرماهواره ای
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
رودخانه هاتحت تاثیرعوامل طبیعی و یا دخالت های انسانی دچار فرسایش بستر، کناره و جابجایی عرضی میگردند . این عوامل باعث تغییرات مرفولوژیکی رودخانه ها شده و موجب برهم زدن تعادل موجود در آنها می شود . در این تحقیق جابجایی پلان رودخانه کرخه مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور بازه ای به طول 190 کیلومتر در پایین دست سد مخزنی کرخه تا سد تنظیمی حمیدیه انتخاب گردید . این رودخانه از نظر ریخت شناسی در بعضی قسمت ها از نوع مئاندری و در بعضی قسمت های دیگر شریانی بوده و شیبی در حدود 7 الی 12 در ده هزار دارد . در این تحقیق الگوی رودخانه ازنقشه های 1:50000 که درسال 1377 بهنگام سازی گردید، استخراج و با الگوی رودخانه حاصل ازتصاویر ماهواره ای سال 1381 مقایسه گردید . علاوه بر این 211 مقطع عرضی که به صورت نقشه برداری زمینی از بازه مورد نظر تهیه گردیده بود نیز مورد بهره برداری قرار گرفت . با مقایسه این دو الگو مقادیر جابجایی رودخانه در 211 مقطع عرضی برداشت شده اندازه گیری شد . بر اساس این پژوهش از 211 مقطع مورد بررسی 80 مورد جابجایی رودخانه به سمت شرق و 110 مورد نیز جابجایی به سمت غرب تش خیص داده شد . مقدار جابجایی از صفر تا 477 متر در مقاطع مختلف متغییر بوده است

۲۳تعیین اثر شیب دامنه، تداوم باران و بافت خاک در مقدار فرسایش خاک با استفاده از باران ساز مدل FEL3
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، سال
تعداد صفحات: ۱۷
فرسایش خاک یکی از مهمتری ن مسائل زیست محیطی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است که تأث یرات مخربی بر تمام اکوسیستم های طبیعی تحت مدیریت انسان دارد . تحقیقات مرتبط با سیکل هیدرولوژی و فرسایش وابسته به وقوع بارانهای طبیعی هستند، اما ویژگیهای باران طبیعی بخصوص در پایه زمانی کوتاه مدت با علم و ابزار موجود تقریباً غیر قابل پیش بینی تلقی می گردند . برای سالیان دراز محققین در این فکر بوده اند که با به کار بردن باران مصنوعی ساخته دست بشر از وقوع باران طبیعی بی نیاز گشته و کنترل بیشتری بر روی خصوصیات فیزیکی باران ایجاد نمایند که با تحت اخ تیار درآمدن و امکان کنترل بیشتر برخی از مهمترین متغیرهای بارندگی نتایج تحقیقات از دقت و قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار خواهند شد . درهمین راستا در مطالعه حاضر کارایی باران ساز مدل FEL3 در شبیه سازی خصوصیات فیزیکی باران و نقش اثر شیب دامنه، تداوم باران و بافت خاک در مقدار فرسایش خاک با استفاده از باران شبیه سازی شده مورد بر رسی قرار گرفته است . نحوه آماده سازی نیمرخ خاک و موفقیت در دستیابی به شرایط تقریباً طبیغی نیمرخ خاک در آزمایشگاه و همچنین آگاهی از مشکلات و محدودیت های کشور در این زمینه و شناسایی آنها نیز از اهداف فرعی این تحقیق بوده است . البته با توجه به پیچیدگیهای شرایط طبیعی محیط در این تحقیق سعی شده که محیط و شرایط آزمایشگاهی به عنوان یک فضای کاملاً کنترل شده نیز جهت عرصه فغالیت های پژوهشی کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی کشور معرفی گردد . پلات آزمایشی یک فلوم زهکش دار به ابعاد 1*1 متر بوده که ابتدا لایه ای از ماسه درشت ب ه ضخامت 10 سانتیمتردر کف آن به منظور فراهم نمودن امکان زهکشی آزاد ریخته شده و سپس بر روی آن لایه ای از خاک موردنظر به ضخامت 20 سانتی متر قرار گر فت . سپس فلوم حاوی خاک در زیر دستگاه باران ساز بر روی یک قاب نگهدارنده که امکان تغییر شیب آن از 0 تا %25 وجود داش ت، قرار داده شد . در این تحقیق آزمایشات در 3 شیب مختلف 5 ، 15 و %25 و در دو نوع بافت سیلتی کلی لوم و سیلت لوم انجام شدند . هر آزمایش با شدت بارندگی 65 میلیمتر بر ساعت و به مدت 30 دقیقه بطول انجامید . نتایج نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین مقادیر حجم رواناب و وزن رسوب در سطوح مختلف شیب ، بافت خاک و فواصل زمانی 10 دقیقه ای ابتدایی، میانی و پایانی تداوم باران وجود دارد . میزان تولید رواناب در بافت سیلتی کلی لوم 10 درصد بیشتر از بافت سیلت لوم بوده است در حالی که میزان تولید رسوب در بافت سیلت لوم 63\5 درصد بیشتر از بافت سیلت کلی لوم بوده است . دلیل افزایش حجم رواناب در بافت سیلتی کلی لوم نسبت به بافت سیلت لوم بیشتر بودن درصد ذرات رس می باشد و دلیل افزایش میزان رسوب در بافت سیلت لوم نسبت به بافت سیلتی کلی لوم بیشتر بودن درصد ذرات سیلت و میزان نسبت جذب سدیم و همچنی ن کمتر بودن میزان مواد آلی و ظرفیت نگهداری آب خاک بوده است . همانطور که مشاهده می کنید بعضی از داده های این مطالعه نتایجی را ارائه می دهد که بعضی از قوانین مربوط به فرایندهای فرسایش و هیدرولوژی را مورد سؤال و تردید قرار می دهد که در این مطالعه نمی توان ادعایی مبنی بر تأیید نتایح مذکور ارائه داد، بلکه لازم است که این گونه مطالعات در سطح وسیعی در کشور انجام گیرد تا به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یابیم .

۲۴تعیین ضریب منطقه ای در تبدیل شاخص های آماری کوتاه مدت به بلند مدت سیلاب در جنوب شرق ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۲
جنوب شرق ایران که شامل استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و هرمزگان است در خود، بیابان وسیع لوت را جای داده و از گرمترین و خشکترین نواحی کشور می باشد. تعداد کم و عدم یکنواختی در پراکندگی ایستگاه های هیدرومتری از شاخصه های این منطقه بوده و مسئله دیگر، وجود داده های کوتاه مدت در این منطقه است. با بازسازی و تطویل آمار در این ناحیه، حداکثر به امکان داشتن تعداد 43 ایستگاه با داده های 20 ساله و تعداد 10 ایستگاه با داده های دوره 30 ساله منجر شده است. از طرفی در هیدرولوژی برای برازش توزیع های آماری بر بارش و رواناب، حداقل به داشتن یک دوره 30 ساله و بیشتر داده اشاره شده است. لذا با داشتن 13 ایستگاه طولانی مدت هیدرومتری در منطقه، اقدام به ایجاد رابطه منطقه ای تبدیل شاخص های آماری کوتاه مدت 20 ساله به بلند مدت 30 ساله شد، 10 ایستگاه به عنوان کالیبراسیون و 3 ایستگاه با پایه زمانی مختلف به عنوان اعتبار سنجی انتخاب شدند. نتایج یکی از ایستگاه ها نشان می دهد که با داده های کوتاه مدت موجود تخمین دبی حداکثر روزانه در دوره بازگشت های بالاتر از 20 سال با خطای افزایشی 17% به 25% تا دوره بازگشت 100 سال است، در حالی که استفاده از ضریب اصلاحی منطقه ای خطای کاهشی از 17% به 11% را نشان میدهد.

۲۵کاربرد منطق فازی در اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیزشهرستانک کرج
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی امکان استفاده از تئوری و منطق فازی در اولویت بندی عملیات آبخیزداری با هدف کنترل سیلاب و کاهش رسوبدهی، حوزه آبخیز شهرستانک کرج به مساحت ۱۴۴۰۰ هکتار انتخاب گردید. این حوزه آبخیز به ۱۴ زیر حوزه تقسیم گردید. ۹ پارامتر مربوط به روش PSIAC تعیین و یا محاسبه شد. ابتدا برای هر زیر حوزه ۲۶ پارامتر هیدرولوژیکی، فیزیوگرافی، زمین شناسی و اقلیمی انتخاب و سپس این پارامترها با استفاده از روش تجزیه عامل ها به ۱۰ عامل با بیشترین تاثیر کاهش داده شدند. بین عوامل مذکور و نسبت (Q100\Q10 به عنوان شاخص سیلخیزی روابط رگرسیونی برقرار گردید. با استفاده از روابط رگرسیونی و روابط فازی، وزن دهی یه هر یک از عوامل دهگانه در ۱۴ زیر حوزه داده شد. در نهایت حوزه ها با توجه به وزن دهی و مشخص شدن مقادیر عضویت آنها در منطق فازی برای انجام عملیات آبخیزداری اولویت بندی شده اند
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۱۴ نتیجه