توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱غیبت انسان، سیطره تکنولوژی (بررسی مطالعات و آئین نامه های مصوب انجام شده در موضوع آلودگی هوا)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۲۱
فرض بنیادی این مقاله غیبت مطالعات علوم انسانی و عوامل انسانی در مطالعات و برنامه‌های توسعه‌ای است. برای بررسی این فرض، با استفاده از روش اسنادی به مطالعه و بررسی طرح‌های پژوهشی و برنامه‌ها . آئین نامه های تصویب شذه دو دهه‌ی اخیر اقدام کرده‌ایم. یافته‌ها نشان می‌دهد که پژوهش‌ها و برنامه‌های توسعه با محوریت عناصر سخت افزاری (غیر انسانی) طراحی و انجام شده ، علیرغم اذعان به اهمیت این عناصر استفاده چندانی از آنها به عمل نیامده است. به علاوه، پیوستگی بین پروژه‌های پژوهشی تک بعدی و تکنولوژی محور بسیار کم بوده است. پروژه‌های پژوهشی نیز در درون خود دارای مشکلاتی روش شناختی و رویکردی بوده‌اند.

۲مدل سازی نوسانات بازار سهام تهران
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها، سال
تعداد صفحات: ۲۲
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. در بررس عملکرد بازار سهام معمولاً شاخص قیمت سهام آیینه ی تمام نمای بورس کشور تلقی می شود. متداول ترین نقطه ی شروع برای سرمایه گذاران در موقع خرید سهام، ارزیابی روند تغییرات قیمت سهام و نوسانات این عامل است. این پژوهش با استفاده از داده های روزانه ی دوره ی زمانی 1376\7\6 تا 1390\12\14 به مدل سازی نوسانات بازار سهام تهران می پردازد. بدین منظور به بررسی وجود حافظه بلند مدت و اثر اهرمی در شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. حافظه بلند مدت بودن یک سری زمانی بدین معناست که اثر تکانه های وارده بر آن پایدار است و برای مدت نسبتاً طولانی باقی می ماند. برای محاسبه ی پارامتر حافظه ی بلند مدت از روش چگالی طیفی استفاده شده است و میزان پارامتر مورد نظر 0\43 به دست آمد که بیانگر آن است که سری تحت بررسی دارای حافظه ی بلند مدت است. ه مچنین نتایج وجود اثر اهرمی در بازار سهام تهران را نشان می دهد یعنی اثرات نامتقارن در شوک های وارده به بازار وجود دارد و واکنش شاخص کل قیمت در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست.

۳گردشگری فقرزدا و آثار آن بر توسعه روستایی مطالعه موردی: شهر دهدز، شهرستان ایذه
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۸
گردشگری روستایی یکی از زمینههایی است که اخیراً به ادبیات توسعه روستایی اضافه شده و به عنوان صنعتی پایدار و مکمل بخش کشاورزی خود را مطرح کرده است. در کشور ما نواحی روستایی با توجه به موقعیت و پتانسیلهایشان انواع مختلفی ازگردشگری ها را )مذهبی، تاریخی و طبیعی و ...( در خود جای دادهاند که در حال حاضر بصورتی کاملاً مردمی مدیریت می شوند وهنوز بصورت شایسته مورد بهره برداری قرار نگرفتهاند. با افزایش روزافزون مشکلات در بخش کشاورزی و با توجه به کمبودهایفراوان در بخش های روستایی به نظر میرسد گردشگری روستایی بتواند نقش موثری در توسعه روستاهای کشور ایفا کند. در اینمقاله با استفاده از چارچوب مدل S.W.O.T سعی شده گردشگری بعنوان عاملی در جهت توسعه روستایی در منطقه دهدز مورد بررسی قرار داده شود. این پژوهش، تحقیقی توصیفی تحلیلی است که داده های آن از طریق مصاحبه و با استفاده از نظریات – کارشناسان جمعآوری شده است و نتایج حاصل از آن میتواند در فرآیند توسعه منطقه مذکور موثر باشد

۴رابطه علیمیان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و تولید در ایران به روشتودا و یاماموتو
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
از آنجا که ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانهایی و مصرفانرژی، در شرایط کنونی جهان که حجم بالای گازهای گلخانهایی مشکلات زیادی را در جهان از جمله بالا رفتن سریع دما را ایجاد کرده و مصرفروز افزون انرژیهای فسیلی به صورت روزمره افزایشمییابد،اهمیت بالایی دارد، در این مطالعه سعی شده رابطه علی میان این متغیرها طی سالهای 1350 تا 1388 مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در تصمیمگیریها و اولویتبندیها آنها را مد نظر قرار داد

۵آزمون تجربی منحنی زیست محیطی کوزنتس : روش گشتاورهای تعمیم یافته : شواهدی از100 کشوردنیا
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، سال
تعداد صفحات: ۹
طی دهه های اخیرمسائل زیست محیطی ازجنبه های مختلفی مورد توجه قرارگرفته است و اهمیت آن درپیشبرد توسعه اقتصادی کشورها غیرقابل انکار است نظر به اینکه عدم استفاده بهینه ازمحیط زیست سبب بروز مشکلات اقصتادی اجتماعی و سیاسی درهرکشوری میشود هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه مصرف انرژی و دی اکسید کربن طی دوره زمانی 2010–1999 با استفاده ازروش گشتاورهای تعمیم یافته GMM در100کشور دنیا است نتایج بررسی نشان داد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه ردنمی شود و هم زمان با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان دی اکسید کربن افزایش می یابد ولی پس ازرسیدن به به سطح معینی نقطه برگشت به تدریجی کاهش می یابد همچنین اثرمصرف سرانه انرژی برمیزان دی اکسید کربن دراین کشورها مثبت و معنی دار است

۶بررسی وضعیت اکولوژیکی منطقه حفاظت شده سهند جهت زون بندی
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۸
ارتفاعات سهند در مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده که فیزیوگرافی آن تحت تاثیر سنگ شناسی آتشفشانی قرار داشته است. هدف از این تحقیق زون بندی منطقه حفاظت شده سهند می باشد. این مطالعه به صورت کتابخانه ای، میدانی، تفسیر تصاویر ماهواره ای، تحلیل آماری در محیط نرم افزار GIS با توجه به روش مخدوم و دستورالعمل طرح مدیریت مناطق می باشد. بررسی زون بندی منطقه نشان می دهد بدلیل شرایط زیستگاهی و توپوگرافیکی منطقه، بیشترین سطح به ترتیب در زون حفاظت شده، احیاء و سپر بازدارنده بوده که 27\4،؛ 25\5، 13\6 درصد از سطح منطقه را شامل می شود.

۷بررسی وضعیت اکولوژیکی منطقه حفاظت شده دیزمار جهت زون بندی
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۸
دیزمار قسمتی از کوهستان قره داغ در شمال استان آذربایجان شرقی می باشد که به دلیل ویژگی های فیزیکی و تنوع گونه های گیاهی و جانوری دارای اهمیت می باشد. هدف از این تحقیق زون بندی منطقهحفاظت شده دیزمار می باشد. این مطالعه به صورت کتابخانه ای، میدانی، تفسیر تصاویر ماهواره ای، تحلیل آماری در محیط نرم افزار GIS با توجه به روش مخدوم و دستورالعمل طرح مدیریت مناطق می باشد. اراضی با پوشش جنگلی انبوه، بعنوان زون امن و حفاظت شده و در اراضی با پوشش جنگلی تنک و مراتع مشجر سایر زون ها قرار دارد.

۸ارزیابی اثرات زیست محیطی سد باطله معدنی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHP مطالعه موردی تولید کنسانتره آهن_روستای قیطول_زنجان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این تحقیق به منظور بررسی پیامدهای حاصل از احداث سد باطله تولید کنسانتره آهن که در اراضی قریه قیطول از توابع دهستان چایپاره بالا در بخش رنجان رود از توابع شهرستان و استان زنجان واقع گردیده است انجام گرفت. برای انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد باطله پس از جمعآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، مراجعات سازمانی و منطقه ای به دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان زنجان، برداشتهای میدانی و عملیات صحرایی، تهیه و تکمیل پرسشنامه ها به طور کلی جمع آوری اطلاعات در راستای روش شناسی متداول رویکردEIA انجام شده است. با هدف بررسی آثار مثبت و منفی اثرات زیست محیطی پروژه به تفکیک فاز ساختمانی و بهرهبرداری، در سه محدوده بلافصل، محدوده اثرات مستقیم و محدوده اثرات غیر مستقیم مورد بررسی قرارگرفت. جهت بررسی پیامدهای زیست محیطی سد باطله از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP در محیط نرم افزارExpert Choiceاستفاده گردید.بررسی نتیجه وزن دهی شاخص های محیطی در طرح سد باطله نشان می دهد در مجموع محیط بیولوژیکی بیشترین اثر منفی با میزان 14\4–وسپس محیط فیزیکی به –13ومحیط اقتصادی با 10\9 امتیاز مثبت وهمچنین محیط اجتماعی و فرهنگی با 6\6 مثبت به ترتیب بیشترین و کمترین اثر مثبت و منفی را دارا می باشند. میتوان چنین نتیجه گرفت که با اتخاذ راهکارهای پیشنهادی جهت تقلیل اثرات سوء در محیط فیزیکی میتوان تا حدود زیادی اثرات منفی حاصل از پروژه بر پارامترهای بیولوژیکی را نیز کاهش داد.

۹بررسی وضعیت اکولوژیکی منطقه حفاظت شده تالاب بین المللی قوری گول جهت زون بندی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
منطقه حفاظت شده تالاب بین المللی قوری گول با مساحت 493 هکتار در 30 کیلومتری جنوب شرقی تبریز درمسیر آزاد راه تبریز تهران و 18 کیلومتری شهرستان بستان آباد قرار گرفته است. این منطقه به دلیل وجود تالاب که به عنوان یکی از تالاب های بین المللی سایت رامسر ارتقاء سطح یافته است دارای تالابی به وسعت 200 هکتار میباشد. مطالعه زون بندی تالاب مذکور با توجه به شرح خدمات سازمان حفاظت محیط زیست و با استفاده از مدل تواناکولوژیکی در محیط نرم افزار ARCGIS ، Expert choice و به صورت کتابخانه ای ، بازدید میدانی و سرشماریحیات وحش به روش تصادفی منظم سیستماتیک و تفسیر تصاویر ماهواره ای و همچنین تحلیل گرافیکی و استفاده ازروش های روی هم گذاری لایه های رقومی در محیط نرم افزار GIS و تحلیل آماری داده های کمی می باشد.محدوده حوضه آبریز قوری گل دارای سه زیستگاه کوهستانی، تپه ای و آبی بوده که زیستگاه کوهستانی دارای تنوعارتفاعی کمتری می باشند در زیستگاه آبی که شامل تالاب و تا حدودی مصب زیر حوضه رودخانه ها بوده، بدلیلحفاظت دارای امنیت نسبی می باشد. حضور و زادآوری پرندگان آبزی همچون اردک سفید، اردک مرمری و اردکبلوطی بر اهمیت این تالاب می افزاید . بررسی زون بندی منطقه حفاظت شده تالاب قوری گول نشان می دهد زونامن شامل تالاب می باشد که حدود 29\5 درصد، زون حفاظتی شامل ساحل تالاب حدود 2\6 درصد از سطح منطقه را شامل می شود که متصل به زون امن می باشد.

۱۰مقایسه فضای کسب و کار ایران با سایر کشورها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۸
تورم بعنوان معضلی اقتصادی شناخته شده، تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور دارد ولی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم بر رشد تولید مشخص نیست. این مطالعه با توجه به داده های فصلی از تابستان 1369 تا زمستان 1389 روابط بین این عوامل را بررسی کرده است. بدین منظور نااطمینانی تورم با استفاده از روش (1،1) EGARCH برآورد گردید و مشخص شد که شوکهای قیمتی نامتقارن است و اثر شوکهای مثبت بر نااطمینانی تورم نسبت به شوکهای منفی بیشتر است. همچنین، رابطه بلندمدت میان تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید، رابطه منفی ولی ضعیف است در حالی که رابطه بین نااطمینانی تورم و رشد تولید، یک رابطه ی منفی ولی قوی است. به علاوه رابطه بین تورم و رشد تولید، در کوتاه مدت منفی ولی در بلندمدت معنی دار نیست.

۱۱رابطه بین تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۹
تورم بعنوان معضلی اقتصادی شناخته شده، تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور دارد ولی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم بر رشد تولید مشخص نیست. این مطالعه با توجه به داده های فصلی از تابستان 1369 تا زمستان 1389 روابط بین این عوامل را بررسی کرده است. بدین منظور نااطمینانی تورم با استفاده از روش (1،1) EGARCH برآورد گردید و مشخص شد که شوکهای قیمتی نامتقارن است و اثر شوکهای مثبت بر نااطمینانی تورم نسبت به شوکهای منفی بیشتر است. همچنین، رابطه بلندمدت میان تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید، رابطه منفی ولی ضعیف است در حالی که رابطه بین نااطمینانی تورم و رشد تولید، یک رابطه ی منفی ولی قوی است. به علاوه رابطه بین تورم و رشد تولید، در کوتاه مدت منفی ولی در بلندمدت معنی دار نیست.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه