توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱امکان استفاده از بازدارنده های سینتیکی تشکیل هیدرات در صنایع نفت و گاز ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله امکان استفاده از مواد شیمیایی جدید در جلوگیری از تشکیل هیدارت در صنایع نفت و گاز کشور به عنوان جایگزین بازدارنده های معمول مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه عملکرد مواد بازدارنده جدید در تشکیل هیدرات، معروف به LDHI (بازدارنده هیدرات با مصرف اندک) بررسی و با عملکرد بازدارنده های ترمودینامیکی معمول (اتانول و مونواتیلن گلیکول) مقایسه شد و مزایا، معایب و محدوده عملیاتی انواع بازدارنده های شیمیایی بررسی گردید. بر اساس این مقایسه مشاهده شده که هرچند بازدارنده های جدید درمقادیر بسیار کمتر عملکرد مشابهی با بازدارندههای معمول ترمودینامیکی دارند و به علاوه سمیت و مشکلات محیطی بسیار کمتری را موجب می شوند، اما هنوز در برخی موارد خاص عملکرد آنها نامطلوب یا مبهم است. در یک مطالعه موردی محسابات ترمودینامیکی تشکیل هیدرات برای خطوط انتقال گاز و میعانات گازی از دریا به مجتمع گاز پارس جنوبی انجام گرفت. این محاسبات نشان داد که با توجه به شرایط دمایی خلیج فارس، از مواد جدید می توان به عنوان جایگزین مناسب بازدارنده های معمول در انتقال گاز و میعانات گازی استفاده کرد.

۲محاسبات تعادل همزمان فازی و شیمیایی در سیستم کربنات کلسیم – آب – دی اکسید کربن به کمک الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله الگوریتمی برای محاسبه تعادل چند جزئی و چند فازی در سیستم کربنات کلسیم – آب – دی اکسید کربن با استفاده از قابلیت های الگوریتم ژنتیک ارائه شده است . محاسبات بر اساس روش استفاده از ثابت های تعادل انجام پذیرفته و ثابت های تعادل از معادلات ارائه شده توسط Plummer محاسبه گردیده است . همچنین از مدل ضریب اکتیویته بهبود یافته Debye–Huckel ، همراه پارامترهای تابع دما استفاده شده است و محاسبه تعادل فازی مایع – گاز با استفاده از معادله حالت PR انجام شده است . نتایج حاصل از این الگوریتم با داده های آزمایشگاهی موجود در منابع مقایسه شد و با بیشینه خطای 5\00 درصدی توانایی زیادی در پیش بینی ترکیب تعادلی سیستم از خود نشان داده است .


۳مطالعه آزمایشگاهی جداسازی آنیون های نمک مقاوم حرارتی از محلول دی اتانل آمین به روش تقطیر در خلاء ناپیوسته
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمک های آمین مقاوم حرارتی از مهمترین آلودگیهای محلول دی اتانل آمین محسوب می شوند. جداسازی آنیون های این نمک ها از نقطه نظر مسائل خوردگی و هزینه های پالایش گاز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق برای جداسازی آنیون های نمک مقاوم حرارتی (اگزالات، فرمات، استات، کلراید) از روش تقطیر در خلاء ناپیوسته در فشار 80 میلیمتر جیوه با خنثی سازی اولیه نمک های آمین مقاوم حرارتی توسط هیدروکسید سدیم استفاده شده است. برای اندازه گیری غلظت آنیون ها از دستگاه های کروماتوگرافی یونی و پتانسیومتر استفاده شده است. با استناد به نتایج بدست آمده از آزمایشات، کارایی بالای روش بکار رفته قابل تائید می باشد.

۴بهینه سازی پارامترهای مدل ترمودینامیکی فرآیند تشکیل هیدرات متان در یک محیط متخلخل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله ابتدا به مدل سازی ترمودینامیکی فرآیند تشکیل هیدرات در یک محیط متخلخل پرداخته شده است. مدل ترمودینامیکی استفاده شده در این مقاله مدل کلارک و همکارانش می باشد.برای بهبود نتایج مدل کلارک اثر کشش سطحی و حلالیت گاز درون آب بررسی شده است و نشان داده شده است که با تغییر کشش سطحی و همچنین در نظر
گرفتن حلالیت گاز درون آب میتوان نتایج مدل را بهبود بخشید. همچنین وابستگی دو پارامتر زاویه ترشوندگی و فاکتور شکل با دمای تشکیل هیدرات از طریق بهینه سازی به کمک روش الگوریتم ژنتیک بدست آمده است.

۵مقایسه عملکرد سوخت های CNG و دیزل در اتوبوسهای شهری با استفاده از تحلیل چرخه تولید تا مصرف (LCA)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی CNG، سال
تعداد صفحات: ۱۸
محدود بودن منابع انرژی اولیه از یک سو و افزایش روزافزون تقاضای انرژی دربخشهای صنعتی و غیرصنعتی از سوی دیگر موجب شده است تا مدیریت انرژی به اولویت بسیار مههمی در برنامه ریزی خرد و کلان کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه تبدیل شود.

۶ارتباط بین کیفیت زندگی و روشهای مقابله ای به کار گرفته توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۷بررسی آزمایشگاهی اثر حرارت موضعی بر روی فرایند VAPEX برای ازدیاد برداشت نفت سنگین
اطلاعات انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
برداشت از مخازن نفت سنگین به علت گرانروی بالای نفت بسیار کم بوده و بنابراین استفاده ازروشهای تزریق امتزاجی در بهبود راندمان برداشت توصیه میگردد. یکی از روشهای تزریق امتزاجی، VAPEX یا تزریق بخار حلالهای هیدرو کربنی است، که جایگزین مناسبی برای روشهای حرارتی مانند SAGD در مخازنی که اتلاف حرارت زیاد است، میباشد. گرانروی نفت سنگین و قیر بوسیله حل شدن بخار حلال های هیدروکربنی در آن کاهش مییابد که این پدیده، اساس فرایند VAPEX می باشد. یکی از معایب فرایندVAPEX که بوسله اکثر محققان پیشین گزارش شده است، نرخ تولید پایین آن میباشد. گرمایش ناحیه اطراف چاه تزریق میتواند موجب گرمایش حلال تزریقی شده و در نتیجه ضریب نفوذ آن بالاتر میرود. این عامل سبب افزایش نرخ تولید نفت میشود در این تحقیق اثرحرارت بر روی افزایش بازده و نرخ تولید این فرایند بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایشها در یک مدل استوانهای با دو نوع نفت سنگین مختلف cP 2173 و cP1500 انجام شدهاند نتایج آزمایشگاهی نشان می– دهد که افزودن حرارت تاثیر بسزایی در افزایش بازده و نرخ تولید فرایند VAPEX دارد.

۸تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: ملاسما به هیپرپیگمانتاسیون اکتسابی صـورت اطلاق می شـود که به طور عمده در خانم های 55–30 سال دیده می شود که در صورت عدم درمان به موقع، می تواند سبب بروز مشکلات زیبایی در آنان شود. هـدف از این مطالعه، تاثـیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیـدروکینون در درمـان ملاسما بود.روش بررسی: این پژوهش به صورت یک کار آزمایی بالینی بر روی 100 نفراز زنان مبتلا به عارضه ملاسمای اپیدرمی، مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان 22 بهمن مشهد انجام شد. تمام واحدهای مورد پژوهش، حداقل دارای دو ضایعه ملاسمایی به صورت قرینه بوده که شدت و وسعت ضایعات دو طرف نیز نسبتا یکسان بود. برای هر بیمار در طول مطالعه، کرم کوژیک اسید 4% موضعی جهت ضایعه ملاسمایی یک طرف صورت و کرم هیدروکینون 2% برای ضایعه ملاسمایی سمت دیگر صورت، به طور همزمان تجویز شد. در طول 3 ماه مصرف دارو، میزان بهبودی توسط محققین مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با استفاده از آزمون آماری غیر پارامتری ویلکاکسون تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: یک ماه پس از مطالعه، 7% به کرم کوژیک اسید و10 % به داروی هیدروکینون و دو ماه پس از درمان 24% به کرم کوژیک اسید و 22% به هیدروکینون پاسخ خوب دادند (P<0.05). اما سه ماه پس از شروع درمان، 58% بیماران با استفاده از کرم کوژیک اسید و 35% با کرم هیدروکینون بهبود یافتند (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به طول مدت درمان، کرم کوژیک اسید 4% روش درمانی مناسبی برای ضایعه ملاسما می باشد، لذا می تواند در پروتکل های درمانی این اختلال رنگدانه ای مورد توجه قرار گیرد.

۹بررسی اثر پارامترهای بر هم کنش در تعادل مایع–مایع برای سیستم های آب و هیدروکربن
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تحقیق حاضر به مطال ترمعه تعادلات ودینامیکی مایع–مایع سیستم آب و هیدروکربن در گستره وسیعی از دما K (270–500) توسط معادله حالت CPA (Cubic plus association) پرداخته است. بهینه سازی مقادیر پارامتر برهمکنش kij در قوانین اختلاط با استفاده از داه های تجربی موجود برای مقداری از آلکان های زمال در مخلوط های دو جزئی با آب انجام شد و وابستگی این پارامتر با دما توسط رابطه ای برای هر کدام از دو جزئی ها ارائه گردید. جهت بهبود نتایج حلالیت های متقابل آب در فاز غنی از هیدروکربن و هیدروکربن در فاز غنی از آب، پارامتر بر هم کنش (lij) نیز وارد معادلات شد و روابط بدست آمده به صورت هم زمان برای بیان وابستگی پارامترهای دمایی kij وlij ارائه شده است.

۱۰بررسی آزمایشگاهی تعادل فازی بخار – مایع سیستم متانول – نرمال هپتان درفشار85کیلوپاسکال و مدلسازی این سیستم به کمک الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مقاله داده های تعادلی بخار مایع برای سیستم متانول نرمال هپتان درفشار 85kpa بررسی شده است ازمایشات بوسیله دستگاه تقطیر اتمر اصلاح شده برای اندازه گیری دما و جز مولی های تعادلی فازهای بخار و مایع درفشار ثابت انجام شده است پارامترهای مدلهایمختلف انرژی گیبس مازاد شامل مدل NRTL Wilson به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه شده است نتایج بهینه سازی با برناهم محاسبه دما و نقطه شبنم امتحان گرددنتایج محاسبه شده حاصل ازمدلهای انرژی گیبس با داده های آزمایشگاهی تطابق خوبی دارند نتایج مدلسازی نشان میدهد که مدل Wilson نسبت به مدل NRTL بطور جزئی با دقت بهتری رفتار فازی سیستم متانول نرمال هپتان را نشان میدهد تست سازگاری ترمودینامیکی برای داده هیا آزمایشگاهی این سیستم انجام شد که با توجه به نتایج تست سازگار یداده های تعادلی از نظر ترمودینامیکی سازگار می باشند.

۱۱روشهای تعیین دبی جریان گاز و کاربرد آنها
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
مروری بر روشهای نظری تعیین دبی جریان گاز انجام شده است. معادله اصلی تعیین دبی سیال تراکمپذیر ومعادلهی ساده شده با فرض گاز ایدهآل و همچنین روش تعیین جریان با در نظر گرفتن پارامتر تجربی فاکتورانبساط به عنوان روشهای متداول مبتنی بر تئوری مکانیک سیالات ارائه شده است. روش ارتقای تعیین دبی با فرض ترمودینامیکی گاز حقیقی و با استفاده از معادلهی اصلی دبی سیال تراکمپذیر نیز ارائه شده است . دراین مطالعه همچنین روشهای مبتنی بر تئوری دینامیک گازها که با فرض پدیده ی جریان بحرانی بدست آمدهاند ارائه شده است. این روشها عموماً با فرض ساده کنندهی گاز ایده آل همراه هستند؛ همچنین روش بهبود یافته استانداردAPI و روش پیشرفته با فرض گاز حقیقی و کمک گیری از قوانین اول و دوم ترمودینامیک بیان شده است. طبق تطابق فرضیات ترمودینامیکی کاربرد روشهای مبتنی بر تئوری مکانیکسیالات در تعیین جریانهای عبوری از شیرها در خطوط لوله بوده و روشهای مبتنی بر تئوری دینامیک گازها مناسب تعیین دبی خروجی گاز از شیرهای اطمینان فشار و شیرهای تخلیه و تخلیه از مخازن تحت فشار می –باشد. این مطالعه اهمیت و جایگاه ترمودینامیک را در ارتقای یکی از مهمترین مسائل پدیدههای انتقال نشان میدهد.

۱۲تاثیر آمپول ونوفر بر میزان پاسخ دهی به اریتروپوئیتین در افزایش هموگلوبین بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱ (پي در پي ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: در بیماران دیالیزی کاهش تولید اریتروپوئیتین از کلیه ها، عامل اصلی کم خونی به شمار می آید و تزریق اریتروپوئیتین درمان انتخابی رفع کم خونی محسوب می شود. کمبود نسبی یا مطلق آهن شایع ترین علت ایجاد پاسخ نامطلوب در افزایش هموگلوبین به شمار می آید. هدف مطالعه تاثیر آمپول ونوفر بر میزان پاسخ دهی به اریتروپوئیتین در افزایش هموگلوبین بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز بود.روش بررسی: این پژوهش به صورت مقطعی و از نوع نیمه تجربی روی 48 بیماری که در هر هفته سه نوبت دیالیز می شدند و غلظت هموگلوبین سرمی آنها کمتر از 9 gr\dl بود، انجام گردید. به این بیماران به مدت 7 هفته در پایان هر جلسه دیالیز 2000 واحد آمپول اریتروپوئیتین به روش زیرجلدی تزریق شد. پس از پایان تزریق اریتروپوئیتین علاوه بر بررسی مجدد هموگلوبین، سطح سرمی فریتین بیماران نیز اندازه گیری شد. بیمارانی که همچنان هموگلوبین کمتر از 9 gr\dl و فریتین سرم کمتر از 200 ng\dl داشتند، انتخاب شدند 29) نفر(. در این بیماران علاوه بر ادامه تزریق اریتروپوئیتین، در 5 نوبت متوالی به هنگام دیالیز، 100 mg آمپول ونوفر به روش وریدی انفوزیون شد. پس از یک هفته از پایان آخرین دوز تزریق ونوفر، مجددا آزمایش هموگلوبین و فریتین سرم بررسی شد.یافته ها: میانگین هموگلوبین بیماران قبل از شروع تزریق اریتروپوئیتین 7.5 gr\dl و پس از 7 هفته تزریق اریتروپوئیتین 8.5 gr\dl جمع آوری شد. در ادامه مطالعه به دنبال تزریق دوره ای ونوفر میانگین هموگلوبین به 10.4 gr\dl افزایش یافت. میانگین فریتین سرم قبل از تزریق آمپول ونوفر 131 ng\dl و پس از یک هفته از آخرین دوز تزریق ونوفر 237 ng\dl تعیین شد.نتیجه گیری: کمبود آهن نقش کلیدی در پاسخ نامطلوب به تزریق اریتروپوئیتین در افزایش هموگلوبین بیماران همودیالیزی دارد. لذا ضروری است به منظور افزایش پاسخ به درمان با اریتروپوئیتین آهن سرم بیماران نیز سنجیده شود.

۱۳مقایسه اثرشارکول خوراکی با هیدروکسید آلومینیوم بر خارش اورمی بیماران همودیالیزی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، زمستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۷۲، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: خارش اورمی شکایتی شایع  و عذاب آور در نارسایی مزمن کلیوی است که در حدود 60 درصد بیماران از آن رنج می برند. علل متعددی در بروز آن دخالت دارد و به همین دلیل درمان های  مختلفی نیز برای آن توصیه شده است.هدف: مقایسه تاثیر شارکول خوراکی با شربت هیدروکسید آلومینیوم بر خارش اورمی بیماران همودیالیزی در بیمارستان 5 آذر گرگان.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی متقاطع (cross–over)، 30 بیمار با خارش متوسط و شدید (در دو گروه 15 نفره)، با دو داروی کپسول شارکول خوراکی به مقدار 6 گرم روزانه در سه دوز منقسم به مدت 2 هفته و شربت هیدروکسید آلومینیوم 30 سی سی، سه بار در روز(قبل از مصرف غذا)، به مدت 2 هفته درمان شدند (در مجموع 4 هفته مداخله برای هر گروه). فاصله زمانی 48 ساعته به عنوان Wash out بین دو رژیم دارویی در نظر گرفته شد. شدت خارش، با روش های   (Visual Analog Scale) VAS وMPS  ) (Measurement of Pruritus scale تعیین و آنالیز داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، من ویتنی، تی تست و تی زوجی انجام شد. در تمام آزمون ها سطح معنی دار 05\0 در نظر گرفته شد.نتایج: براساس معیار  VASو MPS در ابتدای مطالعه بیماران گروه اول 40 درصد خارش متوسط و 60 درصد خارش شدید و بیماران گروه دوم 7\46 درصد خارش متوسط و 3\53 درصد خارش شدید داشتند. شدت خارش بیماران  در هر دو گروه که از کپسول شارکول خوراکی استفاده کرده بودند به طور معنی دار کاهش یافت (05\0>P)، ولی در مورد شربت هیدروکسید آلومینیوم، کاهش خارش و فسفر سرم از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: کپسول شارکول خوراکی دارویی موثر در کاهش خارش بیماران همودیالیزی بوده و در مقایسه با شربت هیدروکسید آلومینیوم موثرتر است.

۱۴کفایت همودیالیز در بیماران با نارسایی مزمن و غیرقابل برگشت کلیه در گرگان طی سال 1387
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱ (پي در پي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: همودیالیز رایج ترین روش درمان جایگزینی نارسایی مزمن کلیه به شمار می رود. دیالیز ناکافی سبب افزایش مرگ ومیر بیماران می شود. لذا تعیین کفایت دیالیز در این بیماران از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه به منظور تعیین کفایت همودیالیز و رابطه آن با متغیرهای دموگرافیک بیماران با نارسایی مزمن و غیرقابل برگشت کلیه با معیار (Clearance Time Volume) kt\v و URR (urea reduction ratio) در مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی از 113 بیمار تحت همودیالیز دایم مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان که سابقه حداقل سه ماه و بیش از یک بار دیالیز در هفته داشتند؛ به روش سرشماری، نمونه خون قبل و بعد از انجام دیالیز طی سال 1387 تهیه گردید. سطح سرمی BUN قبل ازشروع همودیالیز و نیز در فاصله 5 دقیقه پس از خاموش کردن پمپ از مسیر شریانی اندازه گیری شد. سپس kt\v بیماران با استفاده از فرمول Daugirdas II اندازه گیری شد و رابطه آن با وزن، جنس، سطح تحصیلات، مدت زمان هرجلسه دیالیز، سرعت جریان خون، TMP (Terans Membran Presure) و (Clearance Ultrafiltration) Kuf فیلتر، بیماری زمینه ای، تعداد دفعات دیالیز و روش دست یابی به عروق محاسبه گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS–13 و آزمون های آماری تی، کای دو، فیشر و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: متوسط سابقه همودیالیز 37 ماه و میانگین سن بیماران 51.6±42 سال بود. 77.9 درصد از افراد مورد مطالعه با توجه به معیار kt\v و URR، دیالیز موثر داشتند. با وجود این که دوز تحویلی دیالیز از میزان استاندارد کمتر بود؛ اما تفاوت معنی دار آماری با میزان استاندارد مشاهده نشد. بین میزان کفایت دیالیز با مدت زمان هر جلسه دیالیز، تعداد دفعات دیالیز در هفته، سرعت جریان خون و روش دستیابی به عروق ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.05)؛ اما بین میزان کفایت دیالیز با وزن، جنس، تحصیلات، TMP، بیماری زمینه ای و  ku\fصافی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که کفایت دیالیز در گرگان در مقایسه با مطالعات انجام شده در دیگر نقاط کشور از وضعیت بهتری برخوردار می باشد.

۱۵مقایسه کفایت دیالیز در بیماران مراجعه کننده به بخش های همودیالیز استان گلستان
اطلاعات انتشار: مديريت ارتقاي سلامت، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: همودیالیز رایجترین روش درمان جایگزین نارسایی مزمن کلیه به شمار میرود و دیالیز ناکافی سبب افزایش مرگ بیماران می شود. لذا تعیین کفایت دیالیز در این بیماران از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف مقایسه کفایت همودیالیز در بیماران مراجعه کننده به مراکز دیالیز استان گلستان انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقایسه ای، تعداد 389 نفر بیمار دیالیزی مراجعه کننده به 8 مرکز دیالیز استان گلستان به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. فرم اطلاعات جمعیت شناسی (7 سوال) و پرسشنامه مشخصات ثبت شده در پرونده هر بیمار بر اساس اهداف پژوهش (12 سوال) به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. سطح سرمی BUN در ابتدا و همچنین در پایان همودیالیز به روش جریان خون آهسته از مسیر شریانی اندازه گیری شد. کفایت دیالیز با استفاده از معیار KT\V و مدل کسر اوره (URR) مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: میانگین KT\V و URR در مراکز همودیالیز، به ترتیب برابر با 1.33 و 63.22 بود. بالاترین میانگینKT\V  مربوط به مرکز دیالیز شهرستان کلاله با KT\V= 1.59 و کمترین آن در مرکز دیالیز آق قلا با KT\V= 1.03 بدست آمد که از نظر آماری این اختلاف بین این مقادیر معنی دار بود (P=0.03). ارتباط معناداری بین KT\V و زمان همودیالیز در هر جلسه، فاصله سوزن شریانی از سوزن وریدی و جهت تزریق سوزن شریانی – وریدی و سرعت جریان خون وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری: با وجود روش های نوین همودیالیز در مقایسه با گذشته، مراکز دیالیز مذکور دارای کفایت دیالیز نزدیک به حد استاندارد بوده است و می توان با رعایت برخی موارد مانند افزایش زمان دیالیز در هر جلسه، دور پمپ دستگاه، فاصله سوزن شریانی از سوزن وریدی و اصلاح نحوه دست یابی به عروق، کفایت دیالیز را بهبود بخشید.

۱۶تاثیر پروفایل سدیم و اولترافیلتراسیون بر برخی از عوارض شایع حین همودیالیز
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: افت فشار خون و کرامپ های عضلانی از عوارض شایع همودیالیز است. یکی از روش هایی که به تازگی برای پیشگیری از این عوارض مطرح شده، ترکیب پروفایل سدیم و اولترافیلتراسیون است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پروفایل سدیم و اولترافیلتراسیون بر برخی از عوارض شایع حین همودیالیز بود.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 22 بیمار تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان، در سال 1390 به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. برای هر گروه، دو پروتکل درمانی همودیالیز به روش متقاطع به اجرا در آمد. در پروتکل مداخله، سدیم مایع دیالیز خطی و اولترافیلتراسیون نیز خطی و در پروتکل روتین، سدیم ثابت و اولترافیلتراسیون نیز ثابت در نظر گرفته شده بود. به ازای هر پروتکل، 6 جلسه همودیالیز انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون کای دو و محاسبه خطر نسبی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری برای تمامی آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سنی بیماران 54.73±11.21 سال و 59.1 درصد زن بودند. میزان بروز افت فشار خون و کرامپ عضلانی در پروتکل مداخله در مقایسه با روش روتین به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.05)، ولی میزان بروز سردرد و استفراغ در پروتکل مداخله در مقایسه با روش روتین تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه‌گیری: از آنجا که استفاده از پروفایل های سدیم و اولترافیلتراسیون روشی ساده و بدون هزینه است و میزان بروز عوارض حین دیالیز را کاهش می دهد، لذا به منظور کاهش بروز این عوارض، استفاده همزمان از پروفایل سدیم و اولترافیلتراسیون را نسبت به روش روتین توصیه می کنیم.

۱۷ارتباط فشار مراقبتی با مهارت های مقابله ای مراقبین بیماران تحت درمان با همودیالیز
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، مهر و آبان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴ (پي در پي ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۸
پیش زمینه و هدف: بیماران مبتلا به نارسایی پایانی کلیوی نیازمند درمان و مراقبت طولانی مدت هستند، بنابراین مراقبین آن ها با مشکلات مربوط به درمان و سازگاری با مسوولیت ها و مسائل ناشی از مراقبت روبرو هستند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین فشار مراقبتی و مهارت های مقابله ای مراقبین بیماران تحت درمان با همودیالیز بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 120 نفر از مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان به صورت نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه فشار مراقبتی و پرسشنامه مهارت های مقابله جمع آوری شد. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار آماری SPSS 16 با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تی مستقل انجام شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن مراقبین 42.22±1.3 بود و مردان 62.5 درصد از نمونه ها را تشکیل می دادند. تحلیل رگرسیون نشان داد که با افزایش یک نمره در مهارت های مقابله ای مشکل مدار، فشار مراقبتی کل به میزان 0.295 کاهش می یابد (P<0.05) و همچنین با افزایش یک نمره در استفاده از راهبردهای هیجان مدار، فشار مراقبتی به اندازه 0.655 افزایش می یابد (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه بایستی برای آموزش مهارت های مقابله ای موثر به مراقبین، برنامه هایی را تدوین کرد. بهبود استراتژی های موثر سازگاری می تواند سبب کاهش فشار مراقبتی و نهایتا سلامت جسمی و روانی مراقبین ارتقا دهد.

۱۸شیوع خارش اورمیک و عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی مراکز دیالیز استان گلستان در سال 1388
اطلاعات انتشار: پوست و زيبايي، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: خارش یکی از ناتوان کننده ترین عوارض در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه می باشد که بر کیفیت زندگی این بیماران اثر منفی دارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع خارش اورمیک و عوامل مرتبط در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز دیالیز استان گلستان بود.روش اجرا: در این مطالعه مقطعی، تمامی 375 نفر بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به هشت مرکز همودیالیز استان گلستان در سال 1388، با استفاده از روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک و خارش یوسیپویچ جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و مربع کای انجام شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن بیماران 13.27±48.36 سال بود و 51.2% از بیماران مرد بودند. شیوع کلی خارش اورمیک 48.3% (181 نفر) بود. کمترین و بیشترین میزان شیوع خارش در بین مراکز بررسی شده به ترتیب 37.9% و 57.1% بود. 60.2% از بیماران خارش محدود داشتند و شایع ترین محل خارش، ناحیه پشت بدن (68.8%) بود. میزان شیوع خارش اورمیک با تعداد جلسات دیالیز بیماران در هفته (P=0.003) و سطح سرمی فسفر (P<0.001) ارتباط معنادار داشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که خارش اورمیک هنوز یکی از مشکلات شایع در بیماران همودیالیزی می باشد. اتخاذ راه کارهایی برای رفع یا کاهش این مشکل، ضروری به نظر می رسد.

۱۹بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی برسیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (مطالعه موردی : بیمارستان واسعی سبزوار )
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: این پژوهش با بهره گیری از برنامه اعتبار بخشی، به بررسی تاثیر آن در سیستم مدیریت بحران در بیمارستانها پرداخته است؛ بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، باید مکان های ایمنی، نه تنها برای بیماران بلکه برای کارکنان و برای عموم مردم علی الخصوص در زمان بحران و حادثه باشند؛ برنامه اعتبار بخشی به عنوان یک ارزشیابی کیفی و ابزار مدیریتی موثر، رویکردی است برای ارتقا ایمنی و کیفیت خدمات در مراکز درمانی و بهداشتی، که در تمام دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. مواد و روش: این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و زمینه یابی(پرسشنامه) در سال1392 بر مبنای نظرات 92 نفر از کارکنان اداری و درمانی بیمارستان واسعی سبزوار که به صورت تصادفی انتخاب شده، می باشد. و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای متغیرهای کمی از آزمون تی یک نمونه ای استفاده گردید. یافته ها: حاصل این پژوهش نشان می دهد ضریب آلفای کرونباخ از نظر پاسخگویان،83 درصد می باشد. یافته های بدست آمده با استفاده از آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که رابطه آموزش، ارتباطات سازمانی، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در جلوگیری از بحران و یا کاهش بحران ار حد متوسط بالاتر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که آموزش صحیح، اطلاعات صحیح و کامل در مورد مسائل کاری، رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، استفاده از تجهیزات مناسب در برابر بحران ها جهت جلوگیری و یا کاهش مخاطرات تاثیردلرد. و استفرار برنامه اعتبار بخشی بر سیستم مدیریت بحران تاثیر دارد و از حد متوسط بالاتر می باشد.

۲۰اثرات تغییر اولترافیلتراسیون و غلظت سدیم محلول دیالیز در پیشگیری از افت فشارخون و کرامپ عضلانی در طی فرآیند همودیالیز
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: افت فشارخون و کرامپ عضلانی در همودیالیز شایع است. برای پیشگیری از این عوارض، روش های جدیدی مانند تغییر در غلظت سدیم محلول دیالیز و اولترافیلتراسیون مطرح شده است. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر این تغییرات در پیشگیری از افت فشارخون و کرامپ عضلانی بود.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، 44 بیمار تحت همودیالیز با تخصیص تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. برای همه بیماران 4 پروتکل همودیالیز مختلف به اجرا درآمد. پروتکل یک: سدیم محلول دیالیزخطی و اولترافیلتراسیون ثابت. پروتکل دو: اولترافیلتراسیون خطی و سدیم ثابت. پروتکل سه: سدیم خطی و اولترافیلتراسیون خطی و پروتکل چهار (روش روتین): سدیم ثابت و اولترافیلتراسیون ثابت. به ازای هر پروتکل، 6 جلسه همودیالیز انجام شد. داده ها با آزمون مربع کای و محاسبه خطر نسبی تحلیل شدند. سطح معنی داری برای تمامی آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میزان بروز افت فشارخون در پایان ساعت چهارم دیالیز در پروتکل 3 نسبت به روش روتین به طور معنی داری کاهش یافته بود (p<0.05)، در حالی که در پایان ساعات 1، 2 و 3 این تفاوت معنی دار نبود. عارضه کرامپ عضلانی در روش روتین نسبت به سایر پروتکل ها بیشتر بود (p=0.034). خطر نسبی ایجاد کرامپ عضلانی در روش روتین 2.08 برابر پروتکل یک، 1.09 برابر پروتکل دو و 2.08 برابر پروتکل سه بوده است.نتیجه‌گیری: از آنجا که استفاده از مدلینگ سدیم و اولترافیلتراسیون روشی ساده و بدون هزینه است و میزان بروز عوارض افت فشارخون و کرامپ عضلانی را کاهش می دهد، بنابراین به منظور کاهش بروز این عوارض، استفاده همزمان از تغییر در غلظت سدیم محلول و تغییر در اولترافیلتراسیون را نسبت به روش روتین توصیه می کنیم.

۲۱بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری
اطلاعات انتشار: مديريت پرستاري، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: واژه ترک حرفه و کیفیت زندگی کاری وابسته به ویژگی های هر جامعه است. لذا، بررسی تغییرات کیفیت زندگی کاری پرستاران با پیامدهای متعدد آن مانند افزیش رضایت مندی و تعهد کاری و حتی توان پیشگویی کنندگی آن برای ماندگاری پرستاران در جامعه ما ضروری است.هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه پرستاری انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی– تحلیلی در سال 1390 با 167 پرستار انجام شد که از مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان به طور تصادفی انتخاب شدند.نسخه فارسی پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک حرفه پرستاری برای جمع آوری داده ها استفاده شدند. پایایی مقیاس کیفیت زندگی به روش آلفای کرونباخ 0.71 و مقیاس تمایل به ترک حرفه پرستاری با روش آزمون–آزمون مجدد 0.67 بود. داده ها با نرم افزار آماری 16 SPSSبا استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 61.3% از پرستاران در مقیاس کیفیت زندگی کاری نمره بیشتر از میانگین (9.21±47.7) کسب کرده بودند. 12.7% از پرستاران از نظر کیفیت زندگی بسیار نامطلوب و 28.2% در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. 42.5% از پرستاران کیفیت زندگی خود را در سطح مطلوب و 16.9% در وضعیت بسیار مطلوب گزارش کرده بودند. کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک حرفه پرستاری ارتباط معنادار و معکوس داشت (–0.362=r،  %0.487 (P=0.000از پرستاران هیچ تمایلی به ترک حرفه خود نداشتند و ما بقی درجاتی از تمایلی به ترک را گزارش نمودند. تمایل به ترک در 21.4% از شدت بالایی برخوردار بود. سابقه کار پرستاری با تمایل به ترک حرفه ارتباط مستقیم و معنادار داشت (0.242=r، P=0.003).نتیجه گیری: بهبود کیفیت زندگی کاری می تواند میزان تمایل ترک حرفه پرستاری را کاهش دهد اما بدلیل عدم فرصت های اشتغال در جامعه ما کیفیت زندگی کاری پیشگویی کننده مناسبی برای ماندگاری در پرستاری نیست.

۲۲موانع موفقیت تیم احیاء در عملیات احیاء قلبی ریوی از دیدگاه پرستاران
اطلاعات انتشار: حكيم سيد اسماعيل جرجاني، بهار و تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: با توجه به اینکه چندین سال است از شروع عملیات احیاء قلبی ریوی توسط تیم احیاء می گذرد، متاسفانه عملکرد تیم احیاء در بیمارستان ها ضعیف و نگران کننده است. تحقیقات نشان داده است به طور متوسط تنها 10 تا 15 درصد کسانی که تحت احیاء قلبی ریوی توسط تیم احیاء در بیمارستان ها قرار می گیرند، زنده ترخیص می شوند که این آمار در کشورهای مختلف متفاوت است. درنتیجه پرداختن به موانع موفقیت عملیات احیاء می تواند تا حدی راه گشای روش های پیشگیری از خطرات بالقوه و تهدیدکننده بعدی بیماران باشد. هدف از این پژوهش تعیین موانع موفقیت عملیات احیاء قلبی ریوی در بیمارستان توسط تیم احیاء از دیدگاه پرستاران است.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی تحلیلی که درسال 1390 انجام گرفت، تعداد 200 پرستار شاغل در 4 بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه خودساخته با عنوان بررسی موانع موفقیت احیاء قلبی ریوی بود. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16، آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از نمونه های مورد بررسی 34 درصد مذکر و 66 درصد مونث بوده اند. 83 درصد از پرستاران تجربه حضور در تیم احیاء را داشتند. مهمترین عللی که از دیدگاه پرستاران به عنوان موانع موفقیت احیاء قلبی ریوی موثر شناخته شد عبارت بودند از: بیماری زمینه ای بیماران (88 درصد)، عدم حضور به موقع تیم احیاء در بالین (98 درصد)، نداشتن مهارت ارتباطی اثربخش با اعضاء تیم (90 درصد)، کمبود تجهیزات و آماده نبودن وسایل CPR در هر بخش (92 درصد) و در نهایت عدم برگزاری منظم آموزش های ضمن خدمت استاندارد و اصولی (98 درصد).نتیجه گیری: عملیات احیاء قلبی ریوی در بیمارستان ها توسط تیم احیاء همچنان ضعیف و نگران کننده است بنابراین به نظر می رسد کاهش یا بهبود این چالش مستلزم توجه بیشتر برنامه ریزان و مسوولان بیمارستان ها به برگزاری برنامه های بازآموزی استاندارد و به روز رساندن دانش و ارتقاء سطح مهارت کادر درمان و تشکیل تیم احیاء متبحر و منسجم است.

۲۳رابطه فرسودگی پرستاران با برخی شرایط حرفه ای
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: فرسودگی بر سلامت پرستاران و همچنین رضایت و ایمنی بیماران اثرات منفی دارد. این مطالعه برای تعیین ارتباط فرسودگی با برخی ویژگی های حرفه ای پرستاران شاغل در مراکز آموزشی– درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی و تحلیلی تعداد 206 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی– درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه فرسودگی کپنهاگ به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شدند. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن پرستاران 34.66±7.38 بود و کارکنان زن 68 درصد از نمونه را تشکیل می دادند. به طور کلی 34 درصد از پرستاران دارای فرسودگی بودند و میزان فرسودگی فردی، کاری و مرتبط با مراقبت از بیماران در پرستاران به ترتیب 33.5، 41.3 و 22.3 درصد بود. سن، سابقه کار و استخدام رسمی در برابر سایر انواع استخدام (پیمانی، قراردادی و طرحی) از عوامل خطر افزایش فرسودگی فردی، کاری و مرتبط با مراقبت بودند. داشتن سمت سوپروایزر در مقابل سایر جایگاه های پرستاری، اشتغال در بخش روانپزشکی در برابر اشتغال در سایر بخش های بیمارستان و داشتن کار خصوصی در برابر اشتغال صرف در بیمارستان، سبب افزایش فرسودگی فردی می شدند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، با افزایش سن و سابقه کاری باید توجه به مقوله فرسودگی نیز بیشتر شود و همچنین میزان فرسودگی در برخی بخش های بیمارستانی و جایگاه های شغلی نیاز به برنامه ریزی منحصر به فرد دارد.

۲۴تاثیر محلول سرد همودیالیز بر افت فشار خون و برخی تدابیر درمانی مرتبط
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: برای بهبود افت فشار خون حین دیالیز، استفاده از محلول سرد دیالیز پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کاهش دمای مایع دیالیز بر این عارضه و برخی اقدامات درمانی جهت رفع آن طراحی گردید.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع، 50 بیمار به دو گروه مساوی تقسیم شدند. هر گروه در دو مرحله یکبار با دیالیز روتین (37oc) و بار دیگر با محلول دیالیز سرد (35.5oc) تحت همودیالیز قرار گرفتند. در هر مرحله دوازده جلسه همودیالیز انجام شد. فشار خون حین همودیالیز و اقدامات درمانی مرتبط با افت فشار خون در هر جلسه ثبت گردید. آنالیز داده ها با آزمون های کای دو، مک نمار، T مستقل و زوجی انجام شد.یافته ها: بطور کلی نرخ افت فشار خون در گروه روتین 18 درصد و در گروه دیالیز با محلول سرد 5 درصد بوده که بطور معناداری در گروه دیالیز با محلول سرد افت فشار کمتری دیده شده است (P=0.004) همچنین میانگین تعداد تدابیر درمانی انجام شده، در دو گروه نیز معنادار بود(P<0.001).نتیجه گیری: استفاده از محلول سرد همودیالیز در تثبیت متغیرهای همودینامیک در بیمارانی که مستعد افت فشار خون می باشند مفید می باشد. لذا استفاده از این روش در همودیالیز توصیه می شود.

۲۵تاثیر تجویزآهن تزریقی و خوراکی بر میزان پاسخ دهی به اریتروپویتین صناعی در درمان آنمی بیماران همودیالیزی
اطلاعات انتشار: Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty، سال
تعداد صفحات: ۷
پیش زمینه و هدف: تولید ناکافی اریتروپوییتین علت اصلی آنمی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه می‌باشد و کمبود آهن ذخیرشده یا در دسترس، شایع‌ترین علت کاهش پاسخ به اریتروپوییتین صناعی در درمان آنمی بیماران تحت همودیالیز می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر تجویز آهن تزریقی و خوراکی بر میزان پاسخ دهی به اریتروپویتین صناعی در افزایش هموگلوبین بیماران همودیالیزی انجام شد. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی یک سوکور 42 بیمار همودیالیزی مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان که غلظت هموگلوبین آن‌ها پس از هفت هفته درمان با 2000 واحد اریتروپویتین زیر جلدی (هفته‌ای سه نوبت پس از پایان هر جلسه دیالیز) کم‌تر از 10 بود وارد مطالعه شدند. پس از یک هفته فاصله زمانی از پایان آخرین دوز تزریق اریتروپویتین، اندازه‌گیری‌های پایه سطح سرمی Hb، Ferritin و SI\TIBC انجام شد. پس از تخصیص تصادفی، گروه اول مصرف اریتروپیتین همراه آهن خوراکی(قرص 50 میلی‌گرمی روزانه) و گروه دوم مصرف اریتروپیتین همراه آهن تزریقی (100 میلی‌گرم ونوفر هفته‌ای سه نوبت پس از پایان هر جلسه دیالیز) به‌مدت هفت هفته دریافت کردند و در نهایت متغیرهای وابسته مورد نظر مجدداً اندازه‌گیری شدند. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری تی مستقل و تی زوجی با نرم‌افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین هموگلوبین و درصد اشباع آهن در هر دو گروه بعد از مداخله افزایش معنی‌داری داشت (05\0 > P) ولی اختلاف میانگین قبل و بعد در گروه آهن تزریقی بیشتر از گروه آهن خوراکی بود و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود(05\0 > P). میانگین فریتین قبل و بعد در گروه آهن خوراکی معنی‌دار نبود(05\0 P) درحالی‌که در گروه آهن تزریقی این اختلاف معنی‌دار بود(05\0 > P). بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از آهن تزریقی در کنار اریتروپویتین، پاسخ بهتری در درمان آنمی بیماران همودیالیزی ایجاد می‌کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۱ نتیجه