توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱برخورد ناهمدوس میان دو سالیتون فضایی پوششی روشن یک بعدی در مواد نورشکستی
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
برخورد ناهمدوس بین سالیتونهای فضایی پوششی نورشکستی یک بعدی که مسیر آنها یکسان نیست معرفی می شود . همچنین تاثیر فاصله نسبی میان سالیتونها در برخورد و اثر متقابل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل مکمل برهمکنش میان سالیتونهاست و میتواند در ابزارهای فوتونیکی مورد استفاده قرار گیرد

۲ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی الکترون در سیم کوانتومی با مقطع دایره ای
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی الکترون در سیم کوانتومی با مقطع دایرای شکل به صورت تحلیلی با استفاده از جوابهای معادله بسل معرفی و با نتایج قبلی مبتنـی بر روشهای عددی گزارش شده مقایسه می گردد . همچنین نحوه تغییرات ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی برحسب شعاع معرفی می شود

۳زوج سالیتونهای پوششی نورولتاژی نورشکستی تاریک – تاریک یک بعدی
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
زوج سالیتونهای پوششی نورولتاژی نورشکستی تاریک – تاریک یک بعدی معرفی می شوند . با استفاده از مدل فیزیکی کوختاروف، میدان بارفضایی و زوج معادلات حاکم بر تولید و انتشار این زوج سالیتونها بدست می آیند . تابع توزیع شدت سالیتونی زوج سالیتون با استفاده از روش انتگرالی محاسبه می شود و عوامل موثر بر آن بررسی می شود . سپس با استفاده از روش عددی عناصر متناهی، انتشار این زوج سالیتونها شبیه سازی می گردد

۴شبیه سازی پاسخ فرکانس در یک موجبر توری غیر خطی ِکر با پاشندگی مثبت
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله انتشار پالس در یک موجبر توری غیر خطی را شبیه سازی کرده و به تحلیل پاسخ فرکانسی آن پرداخته ایم . نتایج نشان می دهد که تاثیر اثرات غیر خطی بر روی طیف انعکاسی و عبوری توری ، توری را به کلید خود کنترل کننده تمام نوری تبدیل می کند که می تواند به عنوان یکی از عناصر نوری فوق سریع در مدارهای مجتمع نوری مورد استفاده قرار گیرد .

۵سالیتونهای اپتیکی نورشکستی پوششی نورولتاژی یک بعدی و برهمکنش ناهمدوس میان آنها
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385، سال
تعداد صفحات: ۴
ا استفاده از مبانی نظری سالیتونهای اپتیکی، معادلات غیر خطی حاکم بر سالیتونهای نورشکستی پوششی نورولتاژی یک بعدی معرفی می شود و به کمک روش های عددی تابع توزیع شدت سالیتونی، نحوه تغییرات ضریب شکست محیط و پایداری آن بررسی می شود . همچنین اثر خود – خمشی سالیتون با در نظر گرفتن اثر دما مورد مطالعه قرار می گیرد . بر اساس مدل ارائه شده برهمکنش ناهمدوس میان سالیتونها با در نظر گرفتن فاصله جدایی مختلف میان آنها در یک بعد بررسی می شود

۶مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگ های کربناته ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله به بررسی اثر دبی بر منحنی های نفوذپذیری نسبی در سنگ های کربناته ایران پرداخته شده است. سنگ های مورد نظر از رخنمون سازند آسماری تهیه گردیده اند. آزمایشات به روش جابه جایی غیر یکنواخت در دبی های 2\55، 3\55، 4\55 و 5\55 سانتیمتر مکعب بر ساعت طی دو فرایند سیلابزنی با آب و نفت ( کروزین ) انجام شده اند. تحلیل داده ها از روش ترسیمی Jones و Roszelle صورت گرفته و پس از محاسبه تراوایی های نسبی و رسم نمودار های مربوطه به بررسی اثر دبی تزریق بر داده ها و منحنی های تراوایی نسبی پرداخته شده است. خاصیت تر شوندگی از محل برخورد منحنی های تراوایی نسبی و نیز نقاط انتهایی آنها به دست آمد وآب دوست بودن وغزه نتیجه گیری شد. همچنین مشاهده گردید که در فرآیند سیلابزنی با آب منحنی های نفوذپذیری آب و نقاط انتهایی آزمایش تحت تاثیر دبی قرار نمی گیرند. بر خلاف این حالت نتایج نشان می دهد که در منحنی های نفت با کاهش دبی تزریق نفوذپذیری این فاز در اشباع آب غیر قابل کاهش (SWir) کاهش یافته و در طول آزمایش مقادیر این پارامتر به یکدیگر نزدیک شده و در انتها برابر می گردند. در فرآیند سیلابزنی با نفت منحنی های نفوذپذیری نسبی آب همانند قبل تحت تأثیر دبی قرار نمی گیرند. در منحنی های فاز نفت اثر این پارامتر دیده می شود اما روند خاصی در آنها نمی توان یافت. در سنگ های کربناته مورد آزمایش در نمودار های هر دو فاز آب و نفت اثر تاریخچه اشباع (هیسترزیس) مشاهده گردید به طوری که دو منحنی فاز آب بر خلاف آنچه در سنگ های ماسه سنگی وجود داشته کاملا از یکدیگر فاصله دارند. در فاز نفت این پدیده با افزایش دبی کاهش می یابد. این مورد در منحنی های تراوایی نسبی آب رفتاری عکس از خود نشان می دهد.

۷بر همکنش ناهمدوس میان سالیتونهای روشن پوششی در مواد نور شکستی با ابعاد مختلف
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مبا نی نظری شکل گیری و انتشار سالیتونهای روشن پوششی در مواد نور شکستی به همراه برهمکنش ناهمدوس میان آنها معرفی و با روش عددی مناسب به حل معادلات غیر خطی جفت شده حاکم بر آنها پرداخته می شود . شبیه سازی بر همکنش میان دو سالیتون در ابعاد مختلف انجام شده و پدیده ه ای جالبی نظیر جذب سالیتونی در یک بعد ، جذب و دفع سالیتونی در دو بعد و جذب ، دفع و پیچش سالیتونی را در برهمکنش سالیتون یک بعدی با دو بعدی معرفی میگردد . نتایج حاصل علاوه بر روشن نمودن سیمای واقعی سالیتون های نور شکستی کاربردهای متنوعی در فوتونیک دارد .

۸طراحی یک کلید نوری کنترل شونده توسط دما با استفاده از توری براگ نوشته شده بر روی مزدوج موازی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
معادلات حاکم بر توری های براگ را برای توری های نوشته شده بر روی مزدوج موازی توسعه داده و با روش المان محدوده به بهینه سازی توان انتقالی و انعکاسی پرداخته ایم. در این محاسبات طول انتقال ، طول موج و دما را به عنوان پارامتر در نظر گرفته و یک کلید کنترل شونده توسط دما طراحی کرده ایم که با تغییر دما می تواند دو طول موج مختلف را از هم جدا و مسیر انتقال آنها را معکوس کند.

۹تاثیر متغیرهای چرخش ، غلظت و بار الکتریکی بر انرژی برانگیختگی الکترون های نانوذرات نقره سنتز شده با الکترود چرخنده
اطلاعات انتشار: همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این کار سعی شده است با تغییر در عوامل غلظت، چرخش و بار الکتریکی اعمالی به محلول، میزان تغییرات انرژی برانگیختگی الکترون های نانوذرات نقره سنتز شده مورد بررسی قرار گیرد. سنتز نانوذرات نقره به روش الکتروشیمی همراه با الکترود چرخنده و در یک محلول آبی صورت گرفته است. بررسی طیف سنجی نشان داد که انرژی برانگیختگی الکترون های نانوذرات نقره سنتز شده با این روش از عواملی چون غلظت محلول ، عامل چرخش و بار الکترکی اعمالی تاثیر می پذیرد.

۱۰سنتز نانوذرات نقره با استفاده از الکترود چرخنده
اطلاعات انتشار: همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۶
سنتز نانوذرات نقره به روش الکتروشیمی با الکترود چرخنده و در یک محلول آبی انجام و سپس خواص نوری آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی طیف سنجی نشان داد که تغییر در اندازه نانوذرات که نتیجه های جداگانه ای از تغییر در غلظت محلول و عامل حرکت الکترود است، می تواند جذب را در نواحی مختلف طول موج دچار تغییر نماید. سنتز و خواص نوری نانوذرات نقره به وسیله PSA ، TEM و UV \ Vis گزارش شده است.

۱۱برخورد نا همدوس رودر رو میان دو سالیتون فضایی پوششی روشن یک بعدی در مواد نور شکستی
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
برخورد ناهمدوس رودررو سالیتونهای فضایی پوششی نورشکستی یک بعدی می شود همچنین تاثیر فاصله نسبی میان سالیتونها دربرخورد واثر متقابل با یکدیگر مورد بررسی قرارمی گیرد نتایج حاصل مکمل برهمکنش میان سالیتونها دریک جهت است ومیتواند درکلیدهای فوتونیکی سریع وتمام نوری مورد استفاده قرارگیرد .

۱۲بررسی توزیع دما و اثر عدسی گرمایی در لیزر Nd:YAG با دمش عرضی با پروفایل دمش همگن
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
در این تحقیق سعی شده است که توزیع دما و اثر عدسی گرمایی را برای لیزر Nd:YAG که توسط چهار دیود لیزر با پروفایل دمش همگن پمپ می شود را به روش تحلیلی حل نماییم و تغییرات ضریب شکست را براساس تغییرات دما بررسی کنیم.

۱۳تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست خطی و غیرخطی در یک سیم کوانتومی با مقطع دایره ای با اعمال میدان الکتریکی محدود
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله تغییرات دو پارامتر ضریب جذب اپتیکی و ضریب جذب شکست بطور دقیق برای یک سیم استوانه ای با سطح مقطع دایره ای محاسبه می شود. با استفاده از دیدگاه ماتریس چگالی روابط تحلیلی برای حالتهای خطی و غیرخطی تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست به دست آمده است. و در نهایت نتایج عددی برای یک سیستم GaAs\ALx Ga(1–x) AS ارائه می گردد و نتیجه گیری می شود که این تغییرات به ابعاد هندسی و شدت نور فرودی بستگی دارد.

۱۴ساخت و بررسی نانوحفره های الومینیوم به روش اندایزینگ دو مرحله ای در الکترولیت اسید اگزالیک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۶
با استفاده از فرایند اندایز کردن در محلول اسید اگزالیک ارایه های منظم از نانو حفره ها درورقه ای از جنس الومینیوم با موفقیت تهیه گردید دراین مقاله تصویرهای نانوحفره های بدست امده از میکروسکوپ SEM نشان میدهد که قطر هریک از حفره ها 60 نانومتر می باشد این تصاویر نظم بلند برد نانوحفره های ایجاد شده در یک شبکه شش گوشه ای را نشان میدهد الومینا را با استفاده از محلول اسید اگزالیک که نقش الکترولیت را به عهده داشت ایجاد گردید به منظور بررسی سطح الومینیوم متخلخل از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده گردید.

۱۵شبیه سازی کانونی کردن و فاصله کانونی دسته پرتوالکترونی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله با روش عددی به شبیه سازی کانونی کردن و فاصله کانونی دسته پرتوالکترونی درون اینه های مغناطیسی می پردازیم دسته پرتوالکترونی را درون میدان مغناطیسی B = B r + B k ب مولفه های (فرمول در متن مقاله ) یعنی میدان نسبت به φ متقارن باشد بررسی میکنیم

۱۶بررسی تغییرات و رفتار فرکانس پلاسمون سطحی در نانوذره پوسته هسته ای Au–Ag
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور به دست اوردن مد پلاسمون سطحی جایگزیده در نانوذرات اندرکنش ذره با میدان الکترومغناطیسی بررسی شدهاست پس از به دست اوردن رابطه ی قطبش پذیری برای نانوذرات کروی شکل، بسامد پلاسمون نانوذره ی پوسته هسته ی Au–Ag برای ضخامتهای مختلف پوسته و هسته مورد بررسی قرارگرفته و نتایج به دست آمده ارائه شده است.

۱۷بررسی اثر دوشکستی القایی ناشی از تنش حرارتی در لیزر تیتانیوم سافایر تحت چشمه دهشی پالسی
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
اثر دوشکستی القایی تنش یکی از اثرات مستقیم تنشهای حرارتی در کریستالهای لیزری حالت جامد تحت دمش است که – منجر به ناهمسانگردی کریستالهای ناهمسانگرد می شودد ر این مقاله اثر دو شکستی القایی ناشی از تنش در کریستال لیزری تیتانیم سافایر محاسبه شده و توزیع واقطبیدگی کل در فرکانسهای تکرار مختلف طی زمانهای مختلف با چشمه دمشی پالسی سوپرگاوسی چندمدی مرتبه چهار و چشمه دمشی پالسی تاپ – هت بررسی شده است

۱۸زوج سالیتونهای فضایی جدا دربلورنورشکستی دوفوتونی بدون بایاس و بررسی اثرخودانحرافی
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
زوج سالیتونهای فضایی پایای تاریک– روشن یک بعدی برای یک مدار شامل دو بلور نورشکستی که حداقل یکی از آنها نورولتایی است بررسی میگردند، به طوری که هر بلور تنها یک سالیتون فضایی را هدایتمیکند. دوسالیتون در مجموع به عنوان زوج سالیتون فضایی جدا شناخته میشوند. مشاهده میشود که درحالت حدی که پهنای فضایی موج اپتیکی بسیارکمتراز پهنای بلوراست،تنها سالیتون تاریک برروی سالیتون روشن تأثیرگذار میباشد، درحالی که سالیتون روشن نمیتواند روی سالیتون تاریک در زوج سالیتون تأثیربگذارد. همچنین اثر خودانحرافی سالیتون روشن با درنظرگرفتن اثر پخش در محاسبات شبیهسازی میگردد.

۱۹بررسی عددی توزیع گرمایی در یک لیزر Nd:YAG با دمش تپی متوالی
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین مقاله توزیع گرما درون یک میله لیزر Nd:YAG تحت دمش تپی متوالی لامپ درخش از پهلو به صورتعددی شبیه سازی شده است به این منظور شکل زمانی تپ پمپ به صورت لورنتسی و جذب درون میله لیزر به صورت شعاعی در نظر گرفته شده و معادله گرما با دو شرط مرزی دما ثابت و همرفت دما حل شده است نتایج نشان میدهد که توزیع گرمایی درون میله لیزر بعد از 30 پالس به حالت پایداری می رسد.

۲۰بررسی انتشار موج پیوسته درفیبرتوری براگ چیرپ شده غیرخطی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
معادلات حاکم بر انتشار موج در فیبر نوری با توری براگ چیرپ شده غیر خطی بررسی شد و با استفاده از روشهای عددی انتشار موج پیوسته در چنین فیبری شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهدکه وقتی دامنه موج ورودی کم است اثرات غیر خطی قابل چشمپوشی است و میدان رفت در طول فیبر به صورت نمایی کاهشمییابد، اما هنگامی که دامنه موج ورودی افزایشمییابدآثار غیر خطی اثر بیشتری از خود نشان میدهند و موجهای رفت و برگشت در طول فیبر نوسان میکنند. همچنین با افزایشدامنه ورودی ، فرکانسبراگ به علت اثر کر جابهجا شده و فرکانسورودی دیگر در باند ممنوعه قرار نمیگیرد و موج از فیبر عبور میکند. این اثر با افزایشدامنه افزایشمییابد

۲۱سالیتونهای اپتیکی پوششی یک بعدی در موارد نورشکستی و برهمکنش ناهمدوس میان آنها
اطلاعات انتشار: پژوهش فيزيک ايران، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مبانی نظری سالیتونهای اپتیکی پوششی یک بعدی در بلورهای نورشکستی بر اساس نظریه پراش یک بعدی و مدل کوختاروف مطالعه می شود. به منظور یافتن جواب سالیتونی معادلات غیرخطی حاکم و بررسی انتشار سالیتون در طول بلور، روش مناسب و جدیدی بر اساس روش عددی کرانک– نیکلسون به همراه روش عددی تفاضل مرکزی معرفی و تابع توزیع شدت سالیتونی و نیز چگونگی تغییرات ضریب شکست در اثر واکنش غیرخطی محیط به دست آورده می شود. همچنین پایداری سالیتون در طول انتشار بررسی می شود. بر اساس مدل ارایه شده برهمکنش ناهمدوس میان سالیتونها در یک بعد شبیه سازی و تاثیر فاصله نسبی میان سالیتونها در اثر متقابل با یکدیگر و نیز تاثیر شدت میان پرتوها در برهمکنش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل علاوه بر اینکه راهنمای خوبی به منظور استفاده در کارهای تجربی است، زمینه مناسبی برای مطالعه خواص فیزیکی سالیتونهای نورشکستی دو بعدی را فراهم می آورد.

۲۲سنتز و تعیین خصوصیات –AlOOH با ساختار نانو
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
نانوساختارهای –AlOOH بوهمیت( بدون استفاده از سورفکتانت و با ( γ استفاده از روش هیدروترمال و نیترات آلومینیوم بعنوان پیش ماده و عامل رسوبساز هیدروکسید پتاسیم در شرایط بازی سنتز گردید. محلولشیری رنگ حاصل از ترکیب نیترات آلومینیوم و KOH که به pH برابر 12 رسیده است در شرایط هیدروترمال ) 222 درجه سانتی گراد و به مدت 24 ساعت( منجر به تولید –AlOOH نانوساختار خالص می شود. آنالیزهای γ XRD ، FTIR ، FESEM و TEM برای تعیین خصوصیات این نانوساختار بکار رفتند. نتایج آنالیزهای XRD و FTIR نشان دادند که فاز –AlOOH بدست آمده خالص و γبدون هیچ گونه ناخالصی میباشد. تصاویر FESEM و TEM نشان دادند که –AlOOH سنتز شده دارای ساختار نانو پره پره یا لایه لایه با پهنای متوسط γ پره یا لایهها حدود 15 نانومتر میباشد

۲۳سالیتونهای اپتیکی پوششی یک بعدی در مواد نورشکستگی و بر همکنش ناهمدوس میان آنها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش فيزيك ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۴اثر دما و فیدبک نوری خارجی بر مدولاسیون شدت و فرکانس برای لیزر فابر ی–پرو، فیبرتوری براگ با در نظر گرفتن چگالی حامل آستانه در رژیم سیگنال کوچک
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
شبیه سازی عددی مدولاسیون شدت و فرکانس برای یک لیزر فابری پرو فیبر توری براگ (FBG–FP) در رژیم سیگنال کوچک انجام گرفته است. اثر جریان تزریقی، دما و بازخورد نوری خارجی (OFB) بر روی مدولاسیون شدت و فرکانس توسط معادلات آهنگ لیزر بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند بهینه دمای کار برای لیزر FGB–FP در حدود اختلاف 20C از دمای مرجع ( 25C در این تحقیق) است و همچنین مدولاسیون به شدت به OFB، جریان تزریقی و دما وابسته است.

۲۵انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی در محیط عدسی گرمایی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی در یک محیط عدسی گرمایی بررسی شده است. ابتداشکل انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی عبوری از یک سیستم نوری پیرامحوری و فرمول صریح و تحلیلی چگالی سطح مقطع طیفی این پرتو با استفاده از ماتریس ABCD مورد مطالعه قرار می گیرد؛ سپس به کمک آن، به بررسی انتشار این پرتو در یک محیط عدسی گرمایی پرداخته می شود و در نهایت فاصله کانونی این محیط عدسیگرمایی محاسبه می گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۵ نتیجه