توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی
اطلاعات انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات مشهور و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی درمورد آن آمده است به زعم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند.

۲مطالعه رهبری معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر کارافرینی در سازمان ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۲
رهبری عنوانی با کاربردی جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند دراین تحقیق رهبری معنوی در یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز امید، ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقا معنوی را در هم آمیخته است منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزشها درماورای رهبری استراتژیک می باشد رهبری معنوی یا فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی می گردد که سایر ویژگیهای مثبت سازمانی از قبیل سازمان یادگیرنده ، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و ... امکان ظهور می یابند.

۳تحلیل ارتباط عوامل جمعیت شناختی کارکنان شهرداری تهران با دوره های آموزشی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۲۸
امروزه اکثر سازمانها دوره های آموزشی متعددی را در مراکز آموزش خود و یا مراکز آموزش بیرون از سازمان جهت توسعه کارکنان خود برگزار می کنند. و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری های هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است. لذا آگاهی از میزان اثر بخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق با هدف تحلیل ارتباط عوامل جمعیت شناختی کارکنان شهرداری تهران با دوره های آموزشی برگزار شده، با استفاده از نظر سنجی از کارکنان و مدیران، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. به طور خوشه ای 22 منطقه شهرداری تهران را به 5 خوشه مناطق شمالی، شرقی، غربی، مرکزی و جنوبی تقسیم شد و در بین این 5 خوشه در هر خوشه 2 منطقه را انتخاب و به صورت تصادفی از بین کارکنان این 10 منطقه 700 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.جهت سنجش پایایی پرسشنامه ،میزان آلفای کرونباخ 0\944 و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تاییدی 0\816 بدست آمد. در بررسی نظرات افراد پاسخ دهنده می توان به این نتیجه رسید که وضعیت دوره های برگزار شده از نظر هدف و محتوای دوره ها، دارای نتیجه و عملکرد متوسط می باشد. روشهای برگزاری دوره ها اعم از تمام وقت یا نیمه وقت بودن زمان دوره ها، محل برگزاری دوره ها، توان علمی و عملی اساتید مدعو، نوع برگزاری دوره ها اعم از سخنرانی، مربی گری و ... نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این بعد هم نظر پاسخ دهندگان متوسط رو به پایین است. از نظر بعد شرایط شرکت کنندگان در دوره های آموزشی نیز نتایج نشان از متوسط رو به پایین بودن این بعد در دوره های آموزشی برگزار شده در شهرداری تهران دارند

۴بهره گیری از سناریو نویسی هنجاری و مدیریت دانش راهبردی نوآور در تجاری سازی ایده های خلاق در صنعت بیمه
اطلاعات انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه تلاش سازمانهای پیشرو بمنظور مقابله با بحرانها جهت حفظ حیاتشان از یک سو، ظهور جامعه فرا صنعتی با حرکت از اقتصاد تولیدی به اقتصاد خدماتی با محوریت دانش به عنوان منبع نوآوری از سوی دیگر، همچنین ایفا ء نقش سازنده و فزاینده ساختارهای محوری نظیر دانشگاهها، سازمانهای تحقیقاتی، مراکز رشد و توسع ه در سازمانها موید ضرورت پرداختن به پدیده آینده نگری است. نویسندگان در این مقاله با تشریح کامل ابزار سناریونویسی هنجار ی یا انتظاری که یکی از متدولوژیهای آینده نگاری است نسبت به معرفی و تبیین مدل مدیریت دانش راهبردی نوآو ر بعنوا ن اکسیری برای حفظ حیات شرکتهای فعال در صنعت بیمه اهتمام نموده اند.

۵نقش سرمایه های فکری در عملکرد سازمانی، مطالعه موردی در شرکت پخش پگاه
اطلاعات انتشار: مطالعات كمي در مديريت، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۸
شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت ها باعث شده است تا مزیت رقابتی آنها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آنها نباشد. آن چیزی که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید اداره اثربخش دانش و نیز تاکید مستمر بر عوامل کلیدی دارایی های دانشی نظیر سرمایه های فکری آنهاست. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه های فکری در عملکرد سازمانی در شرکت پخش پگاه می پردازد. سوال اساسی تحقیق عبارتست از اینکه آیا میزان بالای سرمایه های فکری در سازمان به سطوح بالای عملکرد سازمانی منتهی می شود. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه حضوری بوده و از روش توصیفی میدانی استفاده شده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که سرمایه های فکری تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد سازمانی شرکت پخش پگاه دارند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی برای مدیران در جامعه آماری ارائه شده است.

۶الگوی یادگیری دوجانبه گرایانه و سازگاری آن با اشکال مختلف دارایی های دانشی سازمان
اطلاعات انتشار: رشد فناوري، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۹، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از جریان های نو پژوهشی که علاقه مدیران و پژوهشگران را به میزان فزاینده ای تحت تاثیر خود قرار داده است، دوجانبه گرایی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف سازمانی می باشد، بدین معنی که یک سازمان با بهره مندی از چه سازوکارهایی می تواند در هر دو بعد اکتشاف و انتفاع موفق عمل نماید. در این مقاله نگارندگان با بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه یادگیری دوجانبه و نحوه تعامل آن با ذخایر دانش سازمانی یعنی سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مشتری جهت سازگاری و توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان ها برآمده اند. در نهایت بر اساس مدل سه سطحی دوجانبه گرایی در سازمان و تلفیق آن با نوع شناسی یادگیری دو جانبه به مدل تحلیلی دست یافته اند که در سه سطح ورودی، فرایند و خروجی اقدامات لازم را جهت دسترسی به انواع مختلف دوجانبه گرایی در سازمان پیشنهاد می نماید. مدل مفهومی حاصله می تواند با توجه به منطق هماهنگی همه جانبه به عنوان راهنمای بسیاری از پژوهش های آتی در حوزه های دوجانبه گرایی، یادگیری دوجانبه و ذخایر دانشی قرار گیرد.

۷یادگیری و اعتمادسازمانی حلقه های مینجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمان
اطلاعات انتشار: فرايند مديريت و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۲۹

۸معنویت به عنوان حلقه بین توانمندسازی و بروز رفتارهای کارآفرینانه
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي مديريت منابع سازماني، سال
تعداد صفحات: ۲۸
چکیده توانمند‌سازی تاثیر زیادی بر کارایی و اثربخشی مدیریتی و سازمانی دارد و از سویی به‌نظر بسیاری از محققان و نظریه‌پردازان، نقشی که افراد کارآفرین در ایجاد مزیت رقابتی ایفا می‌کنند، قابل‌توجه است. چنانچه شرایطی فراهم شود که کارکنان بتوانند رفتارهای کارآفرینانه را در سازمان بروز دهند و به نتیجه برسانند، می‌تواند نوید‌بخش دستیابی به سازمانی کارآفرین باشد. مزایای معنویت کاری از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان، افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و ... می‌باشد. همه این موارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمانی می‌شوند. این مقاله در تلاش برای بررسی تاثیر ابعاد توانمند‌سازی روان‌شناختی و معنویت کاری بر بروز رفتارهای کارآفرینانه درسازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران است. بر اساس مدل مفهومی به‌دست آمده از ترکیب سه متغیر توانمندسازی روان‌شناختی، معنویت کاری و بروز رفتارهای کارآفرینانه، شش فرضیه تدوین شد و با آزمون‌های آماری کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، آزمون فریدمن، تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز مدل تحقیق بر اساس تحلیل مسیر بررسی شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است از این رو پس از گردآوری داده‌‌ها از طریق پرسشنامه با 51 سوال به تجزیه و تحلیل یافته‌‌ها پرداخته شد. جامعه آماری، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌باشد و 148 نفر از کارکنان این سازمان، واقع هفت استان (تهران، فارس، اصفهان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان وضوی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد از آن است که بین سه متغیر ‌بررسی در این پژوهش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: توانمند‌سازی، توانمند‌سازی روان‌شناختی، کارآفرینی، رفتارهای کارآفرینانه، معنویت، معنویت کاری.

۹نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل نوآوری سازمانی از راه توسعه دانش کارکنان
اطلاعات انتشار: مطالعات منابع انساني، سال
تعداد صفحات: ۲۰
تغییرات مداوم و مستمر در محیط کسبوکار، چالشهایی را برای مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مقابله با این چالشها، به‌کارگیری قابلیتهای مدیریت دانش و ایجاد نوآوری در سازمانها میباشد. بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش مدیریت منابع انسانی به‌طور مستقیم و از مجرای مدیریتدانش بر نوآوری سازمان میباشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان مستقر در واحد تحقیق و توسعه بانک پارسیان بوده و از روش تحقیق توصیفی– پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده‌است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از تایید هفت فرضیه تحقیق است. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی به جامعه علمی و سازمان ارایه شده‌ است.

۱۰مطالعه عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان دانشی و ارایه راهکارهای ارتقای آن
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي مديريت منابع سازماني، سال
تعداد صفحات: ۲۳
چکیده کلید موفقیت در اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن داشتن مزیت رقابتی باعث تمایز یک سازمان از سایر سازمان‌ها می‌شود، سرمایه انسانی دانش‌مدار است .یکی از مهم‌ترین عوامل در اداره شایسته این سرمایه ارزشمند، عامل رضایت شغلی است. در این پژوهش، محقق به‌دنبال آن است تا عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت مواد غذایی کاله را در دو گروه مختلف – کارکنان بازاریابی و کارکنان سایر قسمت‌ها– شناسایی و مورد مقایسه قرار دهد. به این منظور از یک الگوی ترکیبی با ابعاد متنوع و بر‌اساس نظر اندیشمندان مختلف در حوزه مسایل رفتاری و رضایت شغلی استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده و تحقیق حاضر براساس نتیجه، کاربردی؛ بر‌اساس هدف، توصیفی؛ بر‌اساس نوع داده، کمی– کیفی و بر‌اساس نقش محقق مستقل از فرایند تحقیق است. شاخص‌های شش‌گانه موثر بر رضایت شغلی دانشگران در بخش فروش بیانگر این موضوع است که سه شاخص حقوق و دستمزد، نظام ترفیع ، ارتقا و امکانات رفاهی وضعیت به‌نسبت نامطلوبی دارند، اما شاخص‌های ماهیت شغل، سرپرستی و ارتباط با همکاران از وضعیت به‌نسبت مطلوبی برخوردار است و تحلیل نتایج مقایسه کارکنان فروش و بازاریابی با کارکنان سایر بخش‌ها بیانگر این است که هیچ گونه تفاوت معنا‌داری میان واحدها در شش شاخص مورد تحقیق در دو دسته از کارکنان وجود ندارد. هم‌چنین تحقیق حاضر به لحاظ نتیجه کاربردی از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها کمی و از لحاظ هدف توصیفی می‌باشد. کلمات کلیدی: کارکنان دانشی، سرمایه انسانی، رضایت شغلی، ماهیت شغل.

۱۱تدوین عرصه زندگی بر مبنای الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت
اطلاعات انتشار: مديريت سازمان هاي دولتي، سال
تعداد صفحات: ۱۶
توسعه و پیشرفت یکی از مهم‌ترین خواسته‌های جوامع مدرن است که صور مختلف از اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را ترسیم می‌کند. هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی و تبیین نقشه راه برای تدوین و طراحی الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت با استفاده از فن(تکنیک) آینده‌پژوهشی است. روش تحقیق مطالعه حاضر، از نظر هدف، توسعه‌ای و از نظر روش، توصیفی با استفاده از دلفی است. جامعه آماری آن را مدیران و کارکنان بخشهای فرهنگی، اعضای هییت علمی دانشگاهها و اعضای جامعه روحانیت تشکیل می‌دهند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و تحلیل شده‌اند. همچنین ابزار گردآوری داده‌های این مطالعه، پرسشنامه است که در سه مرحله برای شناسایی و تبیین مولّفه‌ها و شاخصهای الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت تدوین شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الگوی نهایی با توجه به روش آینده‌پژوهی دارای شش بُعد (بهداشت جسمی و روانی، ثروت، دین، نسل، جامعه و عقل)، شش مولّفه و 96 شاخص است. همچنین بیانگر آن است که یک انسان با توجه به الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت، از جنبه‌های مختلف دارای چه ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی است.

۱۲الگوی هم ردیفی مفاهیم رفتار سازمانی (مفاهیم انگیزش، مشارکت و کنترل کارکنان) جهت توسعه یادگیری دوجانبه (مورد مطالعه: صنعت داروسازی)
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات رفتار سازماني، سوم،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۲۸
یکی از رویکردهای جدید پژوهشی که علاقه مدیران و پژوهشگران را به میزان فزاینده­ای تحت تاثیر خود قرار داده است، دوجانبه­گرایی و تاثیر آن بر جنبه­های مختلف سازمانی است. بدین معنی که یک سازمان با بهره­مندی از چه سازوکارهایی می­تواند از هر دو بعد اکتشاف و انتفاع، کارایی و نوآوری به طور هم­زمان استفاده نموده و موفق عمل نماید. این مقاله به بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه یادگیری دوجانبه و نحوه] تعامل آن با بحث رفتار سازمانی در سه سطح: فردی، گروهی و سازمانی(انگیزش، مشارکت و کنترل) جهت سازگاری و توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان­ها می­پردازد. مدل طراحی­شده با منطق دوجانبه گرایی سازگار بوده و از حالت­های عمود بر هم استفاده شده است.به منظور آزمون مدل، پرسشنامه ای با 7 پرسشِ باز طراحی و بین مدیران ارشد 26 شرکت فعال در صنعت دارو و بورس کشور توزیع شد. تعداد 91 پرسشنامه با پرسش­های بازپاسخ جمع­آوری و داده­ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیو دی ای[1] تحلیل شد. نتایج نشان داد برای توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان نیاز است، مفاهیم رفتار سازمانی نیز به صورت دوجانبه­گرایی با مفهوم یادگیری هم ردیف شوند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه