توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تابلوی بیماریهای شایع در شهرستان زلزله زده بم و ارائه منشور پیشنهادی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای بعنوان راهکاری برای ارتقاء مدیریت
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۷
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در هر شهرستان و استان می تواند با ایفای نقش خویش و کاهش آثار منفی و تبعات ناگوار بهداشتی، به یازی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه بشتابد. در این رابطه، مشخص نمودن حداقل وظایف این گروه در هنگام بحران و شیوه انجام فعالیتها، بمنظور پیشگیری از بروز موازی کاریها و تداخل شرح وظایف گروه های مختلف بهداشتی در هنگام بحران ضروری به نظر می رسد. نگارنده این مقاله که توفیق حضور یک ماهه در سیستم مراقبت بیماریها در بحران زلزله بم را داشته، کوشیده است تا ضمن معرفی تابلوی بیماریهای شایع (واگیر و غیر واگیز) در شهرستان زلزله زده بم، منشوری را تحت عنوان خدمات پیشگیری و مبارزه با بیماریها برای مدیریت بحران بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه پیشنهاد دهد.
روش کار: این مطالعه یک بررسی مشاهده ای اپیدمیولوژیک از نوع توصیفی – تحلیلی است که شیوه جمع آوری اطلاعات آن بصورت مراقبت اکتیو و با بررسیهای میدانی در هفته های اول بحران زلزله بم در منطقه 10 شهرستان زلزله زده بم با 1900 چادر و جمعیتی بالغ بر 8350 نفر و استفاده از صورتجلسات رسمی کمیته نظام مراقتب بیماریها ، ارتباط و بحث و گفتگو با بازماندگان و امدادگران زلزله و بررسیهای کتابخانه ای و آموخته های نگارنده از سیستم مراقبت بیماریها در کشور بوده است. بمنظور ملاحظات اخلاقی و رازداری، رضایت شفاهی شرکت کنندگان در مطالعه، اخذ و داده های فردی محرمانه تلقی شدند. اطلاعات با نرم افزار EPI2000 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: از 1900 چادر با 8350 نفر سرشماری و مراقبت فعال و پاسیو انجام شده توسط 2 نفرپزشک و 2 نفر کارشناس مبارزه با بیمارها و 1 نفر کاردان بیماریها، درمنطقه 10 شهرستان بم ، شیوع کلی موارد بیماریها 1\17% با دامنه اطمینان (18–16\1%) و تابلوی فراوانی موارد بیماریهای واگیر و غیر واگیر گزارش گردید:
بحث: همانند نوشته های معتبر متون علمی پزشکی ، مبنی بر بروز بیماریهای عفونی و اعتیار و بیمارهای رونی عصبی و … در هنگام بروز بلایا، در می یابیم که تابلوی بیماری های واگیر و غیر واگیر شایع در حوادث غیر مترقبه تقریبا از الگوی خاصی تبعیت نموده که یافته های مطالعه ی ما نیز ضمن معرفی مجدد این الگو، بر اهمیت پرداختن به آن نیز در زمان بلایا تاکید دارد. و ضمن ارائه منشور پیشنهاد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در بحران، پیشنهاد نموده است. به منظور بهره وری لازم در زمان بحران، همه بخشهای سلامت (واحدهای درمانی، بهداشتی اعم از: محیط، حرفه ای ، خانواده، مدارس، دهان و دندان، روان، پرستاری، اورژانس ، مامایی و …) قلمرو فعالیتهای خویش را برای یاری نمودن مدیریت بحران به عنوان اساسی ترین راهکار، برای ارتقاء مدیریت بحران تهیه ومنتشر نمایند. مشروح منشور پیشنهادی در چهار مرحله: پیش از بحران، هنگان بحران، روزهای نخست بحران و هفته های اول بحران به پیوست آمده است.

۲تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباری
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سرعت ذره ای امواج لرزه ای ناشی از انفجار در جهات گوناگون بخاطر عوامل متعددی متفاوت است. در بررسی تئوریکی علل اختلاف در میزان انتقال امواج مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل متعددی در کاهش سرعت ذره ای موثرند.عواملی مانند تعداد درزهها، فرکانس ناپیوستگی، کیفیت توده سنگ( RQD) و چگالی سنگهای مسیر عبور امواج در تغییر میزان انتشار و انعکاس امواج لرزه ای و کاهش میزان سرعت ذره ای موثرند[ 1]. مطالعات این تحقیق در منطقه رسوبی و لایه ای سد مسجد سلیمان انجام گرفته است. اندازه سرعت ذره ای در جهات گوناگون توسط ژئوفون 1500 UVS ثبت شده است. در این جهات خواص ناپیوستگیها و فاکتورهای ناپیوستگی با برداشتهای زمین شناسی و مطالعات آزمایشگاهی اندازه گیری شده اند. تاثیر عواملی مانند فرکانس ناپیوستگی(λ ) کیفیت توده سنگ ( RQD ) و فاصله داری درزه ها( S ) بر روی میزان انتقال امواج مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی انجام شده نتیجه گیری شده استکه هر سه عامل فوق تاثیر زیادی بر تغییرات سرعت ذره ای دارند ، در میان سه عامل بررسی شده تعداد ناپیوستگی تاثیر به مراتب بیشتری بر سرعت ذره ای دارد.

۳بین ضریب انتقال امواج لرزه ای حاصل آتشباری و خواص ناپیوستگی در سنگهای رسوبی
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
برای تعیین خسارت ناشی از انفجار در معادن سنگی از معیار ارائه شده توسط شاب، دیمن و داویس( 1986 (DIMEN&DAVIS,SHOB, استفاده می شود که از رابطه V = KWα Rβ تبعیت می کند.V، سرعت موج ذره ای W ، خرج در تاخیر R فاصله از محل انفجار α ,β ، ضرایب ثابت وابسته به آتشباری و K در این رابطه ضریب ثابت انتقال امواج که به خواص زمین شناسی وابسته است. در این مجموعه ابتدا سرعت موج ذره ای در راستاهای مختلف ثبت شده است و فاصله نقاط انفجار تا نقطه ثبت توسط ژئوفون بدست آمده است. با رسم نمودار سرعت ذره ای در مقابل فاصله اندازه گیری توسط نرم افزارdatafit ضریب K بدست آمده است. با تعیین خواص مختلف لایه بندی مانند امتیاز توده سنگ ، تعداد ناپیوستگی ، دانسیته سنگهای در بر گیرنده هر مقطع و زاویه بین راستای هر مقطع و راستای امتداد لایه بندی هر مقطع ، رابطه بین این خواص ناپیوستگی و ضریب انتقالK در سنگهای رسوبی ارائه می شود و سپس با استفاده از نرم افزارSPSS تحلیل می شود.

۴حذف اثر پوشش گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه ورزقان (آذربایجانشرقی) با استفاده از تصاویرTM
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
فعالیتهای ماگماتیسم منطقه ورزقان از جنس سنگهای نفوذی آذرین و ساب ولکانیک همراه با زونهای آلتراسیون بصورت نواری به عرض 30 کیلومتر با روند غربی شرقی در بخش میانی منطقه
تجلی میابد. اکثر فرآیندهای آلتراسیون هیدروترمال در منطقه موجب تشکیل کانیهای دارای بنیان OH و فرآیند سوپرژن تولید اکسید و هیدروکسیدهای آهن را نموده است. لذا ثبت هاله های
آلتراسیونی کانه های مذکور می تواند با روشهای سنجش از دور تعیین گردند. در این مورد کاربرد روشهای Crosta نسبتهای باندی و روشی بر پایه آنالیز مولف ههای اصلی مستقیم ، (softrwaredefoliation technique ) منجر به ثبت هاله های آلتراسیونی در منطقه ورزقان گردید، ولی , استفاده از این روشها در قسمتهای شمالغرب منطقه که پوشش گیاهی زیادی داشت, منجر به ثبت آنومالیهای کاذب و ایجاد نوفه نمود که از معضلات اساسی در تفسیر داده های TM است. در این مقاله با روش حذف باند 4 از محاسبا ت، اثر نوفه ایجاد شده از پوششهای گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه رفع می گردد..

۵علل افزایش سختی درروتورهای نیروگاهی و اصلاح آن به روش تمپرینگ
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
افزایش سختی موضعی در سطح روتورهای نیروگاهی که گاهی اوقات عملکرد روتور را دچار اختلال می کند ، می تواند منشاء زیادی داشته باشد . در این مقاله اصلاح محلهای تحت سایش ژورنال روتورهای نیروگاهی که بعلت ایجاد اختلال ناگهانی در سیستم روغن رسانی مابین شفت روتور – یاتاقان دچار افزایش سختی موضعی شده اند ،بروش عملیات حرارتی تمپرینگ مورد بررسی قرار گرفت . به همین منظور ، پس از انجام تست سختی سنجی ( غیرمخرب ) بر روی سطح ژورنال روتور مشخص گردید علت اصلی افزایش بیش ازحد سختی با دامنه پراکندگی فراوان ( 300 – 650 HV) عمدتا استحاله فازی مارتنزیتی بوده و بعضا عوارض ناشی از تنشهای مکانیکی در حوالی محلهای مزبور . بر این اساس سیکل عملیات حرارتی تمپرینگ تدوین و اجرا شد . مبنای طراحی سیکلهای حرارتی در روش عملیات حرارتی تمپرینگ در جهت تامین دو هدف استوار گردید (1: کاهش سختی محلهای آسیب دیده ژورنال روتوردر حد قابل قبول ) 230–(2 ( و 280HV عدم کاهش سختی یا کاهش معقول سختی محلهای سالم . بدین منظور پس از بررسیها ومحاسبات مربوط به فولاد روتور (AISI4340) ، سیکل عملیات حرارتی مزبور با انتخاب دمای 640 C و زمان 4hr بعنوان حداقل دما و زمان بهینه جهت تأمین دو هدف مزبور به مورد اجرا گذاشته شد . حذف نواحی ترد ( محلهای دارای حداکثر سختی (650–450HV) ،کاهش دامنه پراکندگی سختی در سطح ژورنال روتور از جمله نتایج این پروژه می باشد

۶مطالعه توزیع تنش– کرنش در اطراف گشودگی مدور پوسته استوانه ای تحت ممان خمشی به روشهای تجربی و عددی
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله توزیع تنش – کرنش دراطراف گشودگی مدور پوسته استوانه ای تحت ممان خمشی به روشهای تجربی و عددی مورد بررسی قرار می گیرد . در روش عددی از روش اجزاء محدود (FEM) با بکارگیری نرم افزارهایABAQUS و PATRAN جهت تجزیه و تحلیل تنش استفاده شده است . در روش تجربی با اعمال خمش خالص روی نمونه با استفاده از دستگاه خمش خالص ، سیستم اندازگیری کرنش ( کرنش سنجها ) و سیستم جمع آوری داده(DAQ) ، کرنشها و سپس تنشهای طولی و پیرامونی در اطراف گشودگی اندازگیری شده است . نتایج حاصل از روشهای عددی و تجربی نشان می دهند که مقدار کرنش طولی در پیرامون استوانه از لبه گشودگی تا محور خنثی با افزایش بار تا نزدیکیهای بار گسیختگی مطابق پیش بینی کاهش یافته ولی در ادامه بارگذاری تحت تنشهای فشاری شدیدی قرار می گیرند . همچنین مقدار کرنش پیرامونی از لبه گشودگی به سمت محور خنثی در جهت پیرامونی با دور شدن از لبه گشودگی کاهش و به سمت صفر میل می کنند . ضریب تمرکز تنش در لبه گشودگی پوسته های استوانه ای با افزایش شعاع گشودگی شدیدا افزایش یافته و باعث ایجاد کرنشهای الاستو پلاستیک موضعی می گردد .

۷اصلاح مدل تجزیه ثانویه قطرات در کد محاسباتی KIVA
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
در مقاله حاضر مدل تجزیه ثانویه قطرات اسپری در کد محاسـباتی KIVA اصلاح می گردد . برای ایـن منظـور مـدل تجزیـه مـوجی کلـوین هلمهـوتز جایگزین مدل تجزیه تـشا به تیلـور 2 کـه در کـد محاسـباتی KIVA مـورد استفاده قرار می گیرد، شده است . روش جدیـد براسـاس تحلیـل ناپایـداری جت مایع استوار است و مـی توانـد رژیمهـای مختلـف تجزیـه کـه ناشـی از ترکیبهای گوناگون نیروی اینرسی، کشش سطحی و آیرودینـامیکی اسـت را پیش بینی نمای د . در مدل جدید بر خلاف مدل قبلی دو توزیع اندازه قطـرات ثانویه پیش بینی می گردد که این مساله تاثیر بسیاری در پـیش بینـی توزیـع بخار سوخت دارد . پس از مدلسازی عددی تجزیه موجی کلوین هلمهـولتز و اعمال آن به کد محاسباتی KIVA ، خصوصیات اسپری از قبیـل پیـشروی، انــدازه قطــرات و مکــان ذرات بــرای مــدل جدیــد بــا مــدل قبلــی و نتــایج آزمایشگاهی مقایسه شده است .

۸بررسی غیر مخرب پره های فن خنک کننده ژنراتور از جنس آلیاژ آلومینیم
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در تعمیرات روتور ژنراتور 127 مگاواتی یک واحد نیروگاهی پس از انجام آزمایش مایع نافذ بر روی پره های فن خنک کن ژنراتور، برخی از پره ها بعلت وجود ترک غیر قابل استفاده اعلام گردیدند. تعداد 9 عدد پره ای که در آنها ترک ایجاد شده بود مورد بازدید چشمی، سختی سنجی، آنالیز شیمیایی، آزمایش مایعات نافذ و شکست نگاری غیر مخرب سطحی با استفاده از استریومیکروسکوپ قرار گرفتند. در این بررسیها یکی از پره ها تخریب شد و سپس عمق ترکها و نحوه پیشروی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت با توجه به پراکندگی، جهت گیری و نحوه رشد ترکها و همچنین عمق ومحل قرارگیری آنها این نتیجه حاصل شد که با استفاده از پولیش سطحی و زدودن ترکها این عیب برطرف خواهد شد. همچنین از آنجایی که ترکهای ایجاد شده محصول خوردگی مرزدانه ای بودند جهت جلوگیری از رخداد مجدد این مسئله یک فرآیند اکسیداسیون سطحی (آندایزینگ) بر روی پره اعمال گردید تا با تشکیل یک لایه اکسیدی پیوسته با خوردگی مرزدانه ای مقابله به عمل آید. با انجام مراحل فوق پره ها مورد بهره برداری مجدد قرار گرفتند و تاکنون در حدود 10 هزار ساعت بدون مشکل به کار خود ادامه داده اند.

۹کاربردآزمایشات غیر مخرب در ارزیابی وضعیت و تخمین عمر باقیمانده روتورهای توربین گازی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از این تحقیق تخمین عمر باقیمانده یک روتور توربین گازی از جنس فولاد کم آلیاژی 1% Cr–Mo–V می باشد. بدین منظور از آزمایشات غیر مخربی همچون بررسیهای متالوگرافی به روش رپلیکا، جریان گردابی (E.C.T)، ذرات مغناطیسی (M.P.T)، آلتراسونیک و سختی سنجی در محلهای از قبل تعیین شده استفاده شد. آزمایش های مزبور بر مبنای آگاهی از رخداد احتمالی تغییرات ریز ساختاری در طول مدت زمان سرویس دهی روتور مزبور استوار شده است. یافته های آزمایشگاهی حاکی از زوال تدریجی ریز ساختار فولاد روتور بود. بدین ترتیب که در بررسیهای نمونه های رپلیکا به کمک میکروسکوپ نوری، حضور آخالها همراه با ترکهایی به طول 0\1 میلی متر ، جدایش مرزدانه ای و توزیع تجمعی کاربیدها در مرزدانه ها بوضوح مشخص شد. نتایج آزمایش U.T
بیانگر حضور ترکهایی با عمق 0\3 تا 0\6 میلی متر در سطوح داخلی محلهای جوشکاری شده و نتایج آزمایش E.C.T بیانگر حضور ترکهایی با عمق 0\3 میلی متر در محل استقرار ریشه پره ها در دیسک می باشد. با توجه به یافته های آزمایشگاهی و محاسبات مکانیک شکست میزان عمر باقیمانده مجاز روتور با بررسی مجدد با رعایت موارد محافظه کارانه 50000 ساعت تخمین زده شد.

۱۰عکس العمل فتوسنتز و هدایت روزنه ای ماش به تنش شدید و خفیف خشکی در مراحل مختلف رشدی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حبوبات، سال
تعداد صفحات: ۵
ماش بعنوان یک لگوم دیم در معرض شدت ها و زمانهای مختلف تنش خشکی قرار دارد که منجر به تنوع در فتوسنتز ، هدایت روزنه ای و بازده مصرف آب فتوسنتزی می گردد. بنابراین هدف این مطالعه ارزیابی اثرات شدت ها و زمان های مختلف تنش خشکی روی پارامتر های تبادل گازی ماش بود. آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج انجام گردید.شش تیمار آبیاری بصورت ترکیبی از آبیاری (خفیف ،شدید و شاهد) در دو مرحله رشدی (رویشی و زایشی)ترتیب داده شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند که از میان پارامتر های تبادل گازی اندازه گیری شده ، میزان فتوسنتز هم در مرحله رویشی و هم در مرحله زایشی بوسیله تنش خشکی تحت تاثیر قرار گرفت، ولی میزان کاهش فتوسنتز ناشی از اعمال تنش رطوبتی در مرحله زایشی بیش از رویشی بود و در مرحله زایشی تیمار های تنش خفیف و شدید رویشی تبادلات گازی یکسانی با شاهد داشتند. در مرحله رویشی تیمار تنش شدید و در مرحله زایشی تیمار شاهد بیشترین بازده مصرف آب فتو سنتزی را بخود اختصاص دادند.

۱۱بررسی رفتار حلالیت کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با استفاده از روشهای الکتروشیمایی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بررسیهای الکتروشیمیایی حلالیت کانیها با الکترودهای خمیر – کربنی – کانی ، ابزار قویی برای تشریح مکانیسم واکنش ها و سینتیک حلالیت است و تطابق خوبی با شرایط لیچینگ واقعی دارد . به منظور بررسی حلالیت الکتروشیمیایی کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه از مخلوطی از کنسانتره کالکوپیریتی پولورایز شده ، گرافیت و روغن پارافین به عنوان الکترود کاری در یک سلول سه الکترودی ، استفاده گردید . با استفاده از ولتاموگرامهای چرخه ای و رویش خطی پتانسیل ، تاثیر pH ، محیط کشت باکتریایی ، دما و غلظت یونهای فریک و فرو بر جریان آندی کنسانتره مذکور بررسی شد . نتایج نشان داد که غیر فعال شدن کنسانتره در دامنه پتانسل V 0\5–0\7 (S.C.E) و دمای پایین (35درجه سانتیگراد) رخ می دهد . در پتانسیلهای بالاتر جریان آندی ، حساسیت بیشتری به pH دارد . همچنین مشاهده شد که حضور یونهای فریک باعث کاهش جریان آندی و یونهای فرو موجب افزایش آن شده اند . که احتمالا به دلیل تشکیل رسوبات پایدار (سدی برای انتقال الکترون) در حضور یونهای فریک است.

۱۲پالایش صفحات وب بر اساس تحلیل هوشمند محتوا
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
روش های موجود برای پالایش صفحات وب بیشتر مبتنی بر سد کردن نشانی های اینترنتی خاص از طریق جستجو در یک لیست مرجع از صفحات غیر مجاز و یا با استفاده از تحلیل ساده متن از طریق جستجوی کلمات کلیدی خاص در صفحات است. مشکل اصلی این روش ها نیاز برای به روزرسانی مداوم فهرست نشانی ها و نیز میزان قابل توجه اشتباه گرفتن صفحه های مجاز در آنهاست. در این مقاله یک روش پالایش هوشمند برای پالایش صفحات غیراخلاقی را پیشنهاد کرده ایم که با استفاده از هر سه نوع ویژگی ساختاری، متنی و تصویری و ترکیب سلسله مراتبی آنها یک دسته بندی هوشمند با دقت بالا (روی FN و FP هر دو) را به دست می دهد. الگوریتم روی 2600 صفحه وب شامل 1400 صفحه غیراخلاقی (دارای متن، تصویر، یا هر دو) انگلیسی
و فارسی و 1200 صفحه مجاز شامل صفحات پزشکی، سلامت، ورزشی و غیره مورد آزمایش قرار گرفته و دقت دسته بندی بالای 95 % را به همراه داشته است.

۱۳بررسی پدیده های بین سطحی در سیستم فلوتاسیون آپاتیت
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
خصوصیات شیمی فیزیکی سطحی کانیها در سیستم سه فازی آب\کانی\هوا از پارامترهای مهم و تعیین کننده در فلوتاسیون مواد معدنی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش پدیده های سطحی در سیستم فلوتاسیون آپاتیت است. در این راستا با استفاده از کشش سطحی محلولها و ترشوندگی کانی، رفتار سه نمونه کلکتور اسید چرب ASAM–S–17 ،ASAM–S–102 ،Procoll flo–ys20 متداول در فلوتاسیون فسفات بررسی میشود. تأثیر مقدارکلکتور pH و حضور یونهای کلسیم و منیزیم بر کشش سطحی محلولها با روش Wilhelmy plate و ترشوندگی با اندازه گیریهای زاویه تماس آپاتیت تحت شرایط مختلف بررسی و ارزیابی میگردد. با وجود شباهت و نزدیکی ویژگیهای کلکتورها، نتایج تحقیق نشان میدهد که کلکتور Procoll flo ys20 تا حد زیادی به یونهای کلسیم و ASAM–S– 17 تا حدودی به یونهای منیزیم حساس است و این کلکتورها در حضور یونهای مذکور تشکیل رسوب کلوئیدی سفید رنگی میدهند که موجب کاهش غلظت مفید کلکتور و کارآیی جدایش در فرآیند فلوتاسیون میشود، همچنین برای هر سه نوع کلکتورمشخص شد هنگامیکه غلظت افزایش مییابد ابتدا زاویه تماس روی سطح کانی آپاتیت زیاد، سپس در غلظتهای بالاتر،کاهش مییابد که ممکن است به علت تشکیل لایه های بعدی جذب روی سطح کانی باشد. همچنین، مشخص شد که pH نقش مهمی بر ترشوندگی آپاتیت دارد.

۱۴اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی و دانه‌بندی بر ریزش دانه و صفات موفولوژیکی کلزا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۶
ریزش دانه در طول مدت برداشت و همچنین قبل از آن یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش محصول کلزا در ایران و مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان می‌باشد. اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی و دانه‌بندی بر میزان ریزش و صفات مورفولوژیکی 14 رقم تجاری کلزا شامل آر.جی.اس 003، ساری گل، هایولا 60، هایولا 308، هایولا 401، هایولا 420، طلایه، الایت، اس.ال.ام، زرفام، اکاپی، لیکورد، اَپرا و مودنا در قالب کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی واقع گردید. رژیم آبیاری، عامل اصلی و ارقام مورد مطالعه به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تنش خشکی در مرحله گلدهی به صورت قطع آبیاری در این مرحله تا رسیدن ظرفیت آب خاک به کمتر از 5\1– مگا پاسکال و تنش در مرحله دانه‌بندی به صورت قطع کامل آبیاری از این مرحله تا پایان برداشت محصول اعمال گردید. صفات مورفولوژیکی اندازه‌گیری شده عبارت بودند از: ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه فرعی، تعداد و طول خورجین در گل آذین اصلی، تعداد دانه در خورجین گل آذین اصلی، وزن هزار دانه، تعداد شاخه فرعی درجه 1 و درجه 2، تعداد خورجین‌ در شاخه فرعی درجه و درجه2، طول خورجین‌های شاخه‌های فرعی، تعداد دانه در خورجین‌های شاخه‌های فرعی، و تعداد روز تا رسیدن کامل. پس از رسیدن ارقام و برداشت‌ آنها، درصد ریزش با انجام سه تکان یکسان با دست روی پارچه برزنتی اندازه‌گیری شد. تنش در مرحله گلدهی سبب کاهش ارتفاع، قطر طوقه، ارتفاع اولین شاخه فرعی، طول گل‌آذین اصلی، طول خورجین، وزن هزار دانه و تعداد روز تا رسیدن کامل و افزایش درصد ریزش گردید. اما تنش در مرحله دانه‌بندی تاثیر معنی‌داری روی صفات مورد بررسی نداشت و حتی درصد ریزش را نسبت به شرایط شاهد تا حدی کاهش داد. هم در شرایط آبیاری طبیعی و هم در شرایط تنش خشکی گلدهی و دانه‌بندی، رقم اپرا و اس.ال.ام بیشترین و رقم آر.جی.اس 003 و رقم الایت کمترین میزان ریزش بذر را داشتند.

۱۵بررس اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر ارقام بهاره کلزای کشت شده در پائیز
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۶
مطالعه تغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد در شرایط تنش خشکی می‌تواند به شناسایی فاکتورهای موثر در مقاومت به تنش کمک کند. به منظور بررسی این عوامل اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر صفات زراعی 6 رقم تجاری کلزای بهاره شامل ار.جی.اس 300، پ‌اف، هایولا 60، هایولا 308، هایولا 401 و هایولا 420 در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) در سال زراعی 1387–1386 مورد بررسی واقع گردید. رژیم آبیاری، عامل اصلی و ارقام موردمطالعه به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تنش خشکی در مرحله گلدهی به صورت قطع آبیاری در این مرحله تا مشاهده پژمردگی برگها و رسیدن ظرفیت آب خاک به کمتر از 5\1– مگاپاسکال اعمال گردید. صفات مورد ارزیابی در طی این آزمایش شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، طول بوته، تعداد شاخه فرعی ، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و درصد روغن بودند که پس از رسیدگی کامل بوته‌ها و برداشت آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که در بین تیمارها از نظر صفات شاخص برداشت، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه و در بین ارقام از نظر صفات عملکرد دانه،‌عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشت و تعداد خورجین در بوته اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین اثر متقابل تنش و رقم در هیچ کدام از صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری را نشان نداد. با اعمال تنش در مرحله گلدهی طول بوته، تعداد خورجین در بوته و در نهایت عملکرد دانه نسبت به شرایط شاهد کاهش چشمگیری یافت. تحت شرایط تنش در مرحله گلدهی ارقام هایولا 401 و هایولا 60 هر کدام با 1597 و 953 کیلوگرم به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه و ارقام هایولا 401 و پی‌اف با 61\43 و 31\40 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد روغن را داشتند.

۱۶اثر عوامل هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک آبخوان دشت خاش بر انتقال آلودگی های ناشی از فعالیت آتش فشان تفتان
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی، سال
تعداد صفحات: ۷
آبخوان دشت خاش مهم ترین منبع تامین آب شهرستان خاش و روستاهای اطراف، محسوب می شود. این آبخوان در 40 کیلومتری جنوب آتش فشان تفتان واقع شده است وضعیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز خاش اثر قابل توجهی بر حرکت عناصر ناشی از فعالیت تفتان در چندصدهزارسال گذشته و ورود انها به آبخوان دشت خاش داشته است بررسی فاکتورهای هندسی حوضه نشان داده اند که حوضه آبریز خاش دارای مساحلت 1865 کیلومترمربع، 93 کیلومتر مربع طول و 5 تا 29 کیلومتر عرض بوده و در زمره ی حوضه های بزرگ قرار می یگرد. ضریب فشردگی برای حوضه آبریز خاش 54\1 ، ضریب شکل 22\0 ضریب دایره ای 42\0 ضریب کشیدگی 52\0 به دست آمده که نشان می دهد حوضه از شکل کشیده برخوردار است. بیشترین مساحت حوضه ارتفاعی بین 1366–1440 متر قرار دارد. بخش اصلی تغذیه ی سفره آب زیرزمینی از سمت شمال حوضه وعمدتا به صورت جریانهای زیرزمینی صورت می گیرد. بخشی از جریانات آب زیرزمینی نیز از سمت غرب به جنوب شرق است و ضریب انتقال ویژه در بخشهای مرکزی و شرق آبخوان بیشتر است و بین 1600 تا 2000 مترمکعب در روز تغییر می کند. محاسبه بیلان آب سفره آب زیرزمینی دشت خاش نشان میدهد مهمترین عوامل تخلیه آبخوان، چاه ها و قنوات می باشن. بخش کوچکی از آب زیرزمینی حوضه نیز از سمت مشرق آبخوان خارج می شوند. مقدار تغییرات حجم مخزن آب زیرزمینی بین شهریور 1385 تا شهریور 1386 برابر 40\16– میلیون متر مکعب به دست آمده که نمایانگر بیلان منفی آب زیرزمینی دشت خاش در این دوره ی زمانی است.

۱۷ژئوشیمی ارسنیک و گوگرد در آبخوان دشت خاش
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی، سال
تعداد صفحات: ۶
آتش فشان تفتان در شمال آبخوان دشت خاش، جنوب شرق ایران، در حال حاضر با خروج گازهای گوگردی به فعالیت خود ادامه می دهد PH گازهای خروجی از آتش فشان د رحدود 4\1 بوده و مقادیر PH آبهای زیرزمینی بین 43\4 تا 88\ 7 در تغییر است عنصر گوگرد پس از ورود به سیستم های آبهای سطحی و سپس آبهای زیرزمینی دراین کاهش PH نقش موثری داشته است مقادیر Eh اندازه گیری شده برای نمونه های آب زیرزمینی بین بیش از 350 تا 361 میلی ولت تغییر می کند. دراین نوشتار شیمی عناصر گوگرد و آرسنیک به عنوان عناصر حاصل از فعالیت آتش فشان مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت عنصر گوگرد در نمونه های آب زیرزمینی بین 4\72 تا 528 میلی گرم برلیتر تغییر می کند گوگرد می تواند به مقدار ناچیز، کمپلکس هیی با عناصر جیوه ، کادمیوم و نقره تشکیل دهد. این عناصر در مقایسه با عنصر گوگرد از غلظتهای ناچیزی برخوردار هستند. ارسنیک به عنوان عنصری که حاصل تبادلات یونی باتشکیلات زمین شناسی حاصل از فعالیت تفتان در طول دوره ی چند صدهزارساله ی فعالیت آن در منطقه است. غلظتی بین کمتر از 005\0 تا 101\0 میلی گرم برلیتر نشان میدهد. با توجه به محاسبات انجام شده برای رسم نمودارهای Eh–Ph گونه های غالب گوگردی و ارسنیکی به ترتیب HAsO4 2– ,H2AsO4,SO4 2– هستند. هر دو عنصر به صورت کمپلکس های آبی حمل می شوند.

۱۸بررسی خوردگی دیرگدازهای ذوبی آلومینا – زیرکونیا – سیلیس (AZS) توسط مذاب شیشه سربی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دیرگداز و کوره، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در صنعت شیشه از دیرگدازهایی استفاده می شد که علاوه برداشتن طول عمر مناسب، برروی کیفیت شیشه نیز تاثیر منفی نداشته باشند. لذا بررسی رفتار خوردگی دیرگدازهای مصرفی در ذوب شیشه از اهمیت زیادی برخودار است در این تحقیق اثر خوردگی مذاب شیشه سربی مورد استفاده در هات سل با مقدار سرب بالا (>60%wt) ، برروی سه نوع دیرگداز از نوع زاک با محدوده ترکیبی 37–32 درصد وزنی ZrO2، 51–47 درصد وزنی Al2O3 و 15–14 درصد وزنی SiO2 بررسی شد. مقاومت به خوردگی آنها در محدوده دمایی 1350–1200 درجه و زمان 100 ساعت مطابق با استاندارد ASTM از طریق اندازه گیری ابعاد نمونه قبل و بعد از آزمایش خوردگی و با مقایسه آنها با یکدیگر انجام گرفت. مکانیزم خوردگی دیرگدازها از طریق بررسیهای میکروسکوپی SEM و آنالیز شیمیایی با EDS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میداد که شیشه سربی با فازشیشه دیرگدازها واکنش داده و با ورود اکسید سرب به داخل آن، فاز شیشه جدید با نقطه ذوب پایین تر ایجاد می شود. این فاز در دمای کاری دیرگداز به صورت مذاب از دیرگداز خارج شده و باعث فرسایش و خوردگی آن می شود. از این رو با توجه به واکنش پذیری شیشه سربی با فاز شیشه دیرگداز ، مقدار فاز شیشه کمتر همراه با دیرگدازی بیشتر این فاز در بهبود مقاومت به خوردگی دیرگدازها موثر می باشد.

۱۹بررسی میزان رضایت گردشگران از تسهیلات و خدمات سیاحتی و اقامتی گردشگری شهر بانه
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف گردشگران از سفر به نواحی شهری عمدتا معطوف بازدید از مکانهای تاریخی فرهنگی، شرکت در همایشها و جشنواره ها و بهره گیری از جاذبه های شهری می باشد دراین میان رشد روزافزون گردشگری شهری و نیز رقابتی شدن این کارکرد لزوم توسعه و ارتقا کمی و کیفی تاسیسات و تجهیزات اقامتی و پذیرایی شهری مورد نیاز گردشگران (محصول گردشگری) را انکار ناپذیر نموده است این مقاله با هدف بررسی وضعیت تسهیلات و خدمات گردشگری موجود شهربانه و میزان رضایت گردشگران از این تاسیسات اقامتی و سیاحتی با توجه به رونق و رشد چشمگیر گردشگری تجاری شهر بانه در چند ساله اخیر انجام گرفته است برای این منظور از روش جمع آوری میدانی داده ها و به کارگیری ابزار پرسشنامه و پس از تعیین حجم نمونه به تعداد 150 عدد با استفاده از رابطه کوکران و به روش طبقه بندی تصادفی، پرسشنامه ها تکمیل و داده های ان استخراج گردیده و سپس نسبت به تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی اقدام شده است نتایج و یافته ها ی حاصل از بررسی های میدانی و نیز تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصل از پرسشنامه ها گویایی این واقعیت است که وضعیت تاسیسات و تجهیزات گردشگری موجود شهر بانه با توجه به اقبال قابل توجهی که در سالهای اخیر به این شهر از سوی گردشگران و بازدیدکنندگان به ویژه توریستهای تجاری شده است در سطح مطلوبی نمی باشد و این امر می تواند بر مقصد سفرهای آتی آنها و انتخاب مقاصد دیگر به جای بانه تاثیر بگذارد و لازم است به منظور پرهیز از این روند، اقدام مناسب در راستای تعادل بخشی به تاسیسات و تجهیزات اقامتی و ارتقای استاندارهای کیفی و کمی آنها متناسب با تقاضا و نیز انتظارات کیفی گردشگران صورت پذیرد .

۲۰تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه تخریب محیط زیست به بحرانی جهانی تبدیل شده که روز به روز بر عمق و دامنه این بحران افزوده می شود. به این دلیل حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخلاقی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری می نماید. با ماشینی شدن زندگی انسان و پیشرفت های تکنولوژیک وی ، زمینه مهار بیشتر طبیعت فراهم گردید. از این پس انسان به عنوان ارباب بلامنازع طبیعت ظاهر گشت و برای دستیابی به اهداف و رفع نیازهای رو به رشد خود راه چپاول طبیعت را در پیش گرفت. در نتیجه رابطه انسان و طبیعت از یک رابطه متعادل و برابر به رابطه ای نابرابر تبدیل شد که انسان حاکم طبیعت شناخته می شد. به این ترتیب دستیابی به توسعه پایدار را با مشکل روبرو ساخت.با توجه به اینکه در راستای عدالت محیطی دستیابی به توسعه پایدار متضمن وجود چهار عامل الف) محیط ب)جمعیت و منابع ، ج) اقتصاد ، د)فرهنگ و جامعه می باشد ، بنابراین نبود هریک از این عوامل مانع از دستیابی به توسعه پایدار و عدالت محیطی خواهد شد. در این بین محیط زیست نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار که در حیات انسانی نقش مؤثری را ایفا می نماید به وسیله ای اساسی برای دستیابی به توسعه زودهنگام بر اساس دیدگاههای سودمحور موجود در جهان سرمایه داری تبدیل شده است.در صورتیکه روند فعلی بهره برداری و تخریب محیط زیست با تکیه بر مکاتب اصالت فایده و سرمایه داری ادامه یابد نه تنها مانع از تحقق توسعه پایدار خواهد شد بلکه آینده حیات را در زمین در معرض خطر نابودی قرار می دهد.

۲۱جهانی شدن و پیامدهای آن در ساختارهای شهری جهان اسلام
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۳
جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرایند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار اقتصادی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، و فرهنگی ان توجه خاص اندیشمندان ، سیاستمداران ، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است این فرایند تحت شرایط مختلف جغرافیایی تاثیرات متفاوتی را برجای می گذارد . تحقیق حاضر از نوع تحقیقاتی است که به شیوه کتابخانه ای و بررسی تحقیقات قبلی صورت گرفته و هدف از ان روشن ساختن ماهیت جهانی شدن و تاثیراین فرایند برشهر در جهان اسلام به عنوان محدوده ای جغرافیایی با ویژگیهای خاص فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد بررسی به عمل امده نشان داده است که جهانی شدن دارای اثار مثبت و منفی می باشد آثار مثبت آن باتوجه به نظر محققان عبارتند از پخش دانش و تکنولوژی ، بهبود حقوق جنسیتی زنان، بهبود شاخصهای بهداشتی، کاهش فقر مطلق و آثار منفی ان نیز عبارتند از افزایش بی عدالتی ، راکد ماندن رشد اقتصادی و افزایش نابرابری در درآمد در کشورهای مختلف، اولین مکانی که در معرض آثار ناشی از جهانی شدن قرار می گیرد شهرها هستند این مکانها به حکم ارتباط خود با دنیای خارج درمعرض تحولات ناشی از جهانی شدن قرار می گیرند در کشورهای اسلامی نیز تحت تاثیر فشردگی زمان – فضا جنبشهای شهری مدرن، تغییرات کالبدی – فضایی شهرها، تحولات اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی، در شهرها رخ داده است و شهرهای این جوامع نیز به اشکال جهانی بخصوص اروپایی و امریکایی خود نزدیک شده اند و یا می شوند.

۲۲بررسی تاثیرات شرایط رسوبی بر مقطع پایدار هندسی رودخانه کارواندر
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از جمله مشکلات عمده در مدیریت رودخانه‌ها و مسیلها، معضل فرسایش و رسوب می‌باشد. همه ساله مقادیر زیادی رسوب وارد سیستمهای انتقال سطحی شده و در ضمن پر کردن مخازن سدها سبب تنش بر مدیریت منابع آب می‌گردند. منطقه مورد مطالعه شامل حوضه آبریز رودخانه کارواندر است که در شمال دشت ایرندگان و در مجاورت دشتهای سیب سوران، خاش و پشتکوه در استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده است، این محدوده در عرض جغرافیایی 27 درجه و 34 دقیقه تا 28 درجه و 2 دقیقه و در طول جغرافیایی 60 درجه و 35 دقیقه تا 61 درجه و 14 دقیقه قرار دارد. مساحت حوضه آبریز کارواندر 2128 کیلومتر مربع می‌باشد که با 1789 کیلومتر مربع آن را ارتفاعات پوشانیده است و مابقی دشت می‌باشد. وجود سازندهای حساس به فرسایش به همراه عذم کاربردی مناسب اراضی سبب ورود رسوبات به پهنه آبی این رودخانه شده است. به منظور انجام این تحقیق ابتدا بر اساس نقشه توپوگرافی منطقه اقدام به شناسایی محدوده حوضه و مسیر رودخانه کارواندر صورت گرفت، سپس اطلاعات فیزیوگرافی محدود مورد بررسی مورد مطالعه قرار گرفت، در مرحله بعد اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مورفولوژی، لیتولوژی، فرسایش کناری و بستر، رژیم رودخانه، محل و استخراج منابع قرضه، پوشش گیاهی و همچنین اطلاعات ایستگاه هیدرومتری و رسوب سنجی گردید. نتایج نشان می‌دهد پوشش گیاهی منطقه بیشتر از نوع بوته‌ای–علفی می‌باشد که این موضوع تاثیر چندانی در جهت جلوگیری از فرسایش و نیز حمل رسوبات به پایین دست رودخانه نمی‌شود. بطور کلی ارتباط معناداری در سطح 95٪ حوضه کارواندربین پارامترهای زمین‌‌شناسی، پوشش گیاهی، برداشت منابع قرضه، سازندهای زودفرسا (حساس به فرسایش) با تشکیل و گسترش مقاطع پایدار هندسی (پیچانرود) و مورفولوژی رودخانه وجود دارد، که حاکی از تاثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل فوق‌الذکر بر تعیین نوع فرسایش، چگونگی حمل رسوبات و رسوبگذاری این حوضه می‌باشد.

۲۳بررسی پایداری شهرهای تاریخی ایران
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
توسعه پایدار مفهومی است که سال های زیادی از ورود آن به عرصه علوم شهری نمی گذرد.این توسعه علاوه بر مفاهیمی همچون برآوردن نیازهای مردم در حال حاضر،از مصرف بی رویه منابع نیز جلوگیری می کند. ورود این مفهوم به شهر،رفاه،ارتقاء کیفیت سکونت، تنوع، برابری و بسیاری مسائل اینجنینی را به شهر آورد،اما این موارد دغدغه های دنیای امروز نیست بلکه در طول تاریخ مردم سعی در ارتقاء سطح زندگی و توسعه کیفی آن در شهرها بوده اند، شهرهای ایرانی نیز از این قضیه مستثنی نیستند. در این تحقیق بیش از 15 بافت تاریخی از شهرهای کشور انتخاب شد که علاوه بر پراکنش مناسب، شناخت نگارندگان و وجود اطلاعات کافی نیز مد نظر بود. بابلسر، خوی، مراغه، نجف آباد، نطنز، شوشتر، عقدا، اردکان، احمد آباد، بهاباد، ابرکوه، گناباد، تربت حیدریه، نهبندان و گراش شهرهای مورد مطالعه بودند. پس از بررسی دقیق این شهر ها مولفه های سازگاری، هویت، تنوع، دسترسی، و سرزندگی– از مولفه های توسعه پایدار– به ترتیب بیشترین امتیاز را در شهرهای مذکور کسب کردند.

۲۴بررسی تاثیر ترک در شکست ترد یک چهار شاخه گاردان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله علت شکست یکی از گاردانهای مورد استفاده در دستگاه بالانس روتور مورد بررسی قرار گرفته است . گاردان مزبور نو بوده و در اولین استفاده کاری به طور ناگهانی دچار شکستی گردید و موجب وارد آوردن خساراتی به دستگاه و تجهیزات جانبی شد. در ابتدا توسط روش های آزمایشگاهی جنس، سختی و ابعاد گاردان مشخص و سپس با انجام محاسبات مکانیکی ثابت گردید که گاردان توانائی تحمل بار وارده را از لحاظ استاتیکی و خستگی دارا بوده و یا به عبارتی بار وارده کاملا در محدوده کارکرد مجاز گاردان قرار داشته است. در مرحله بعد با استفاده از استریو میکروسکوپ از مقطع شکست عکس برداری گردید و مشخص شد که بر روی چهار شاخه گاردان ترکی که می تواند در حین مراحل ساخت بوجود آمده باشد وجود داشته و چهار شاخه گاردان در اثر رشد این ترک دچار شکستگی شده است. همچنین با بررسی سطح شکست، شکست چهار شاخه گاردان از نوع ترد تشخیص داده شد. و در آخر با استفاده از روابط مکانیک شکست ثابت گردید که بعلت وجود ترک ، بار وارده به چهار شاخه گاردان فراتر از حد تحمل چهار شاخه بوده است.

۲۵بررسی ارتباط متقابل کاربری اراضی شهری و سیل گرفتگی شهری(مدیریت یکپارچه و جامع نگر)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
پدیده شهر نشینی به عنوان بزرگترین اثر انسان بر محیط ، تشدید کننده اثرات انسان بر محیط و بالعکس می باشد. لذا می توان برخی از رویداد های آینده را پیش بینی کرد و در مورد بعضی راه حل های جایگزین تفکر نمود. بنابراین امکان آماده شدن برای آینده (با محدودیت هایی) و یا تلاش برای شکل دادن به آن به صورت فعالانه وجود دارد. مکانیابی کاربری زمین یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش اثرات این پدیده زیست محیطی می باشد. با استفاده از این ابزار می توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربری های اراضی شهری را تعیین کرد وخسارات و تلفات سیل گرفتگی را به حداقل رساند. چنانچه از تعریف کاربری زمین استنباط میگردد ، یکی از ویژگی ها و ماهیت زمین و کاربری آن این است که زمین به عنوان محیطی امن زیبا و آسایش بشری به شمار می آید، که با در نظر گرفتن معیارهای کاربری اراضی و طبقه بندی کاربری های شهری و همچنین فعالیت های پیرامونی شهر که در مقیاس پدیده های زیست محیطی تاثیر گذار بر شهر می باشند می توان به این مهم دست یافت.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۰۷ نتیجه