توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر عدد فرود در تعیین مشخصات انحناء کانالهای باز درجریان های فوق بحرانی
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مسا یل موجود در طراحی کانال های باز ، وجود انحناء در مسیر کانال می باشد . برای کم نمـودن اثـرات سوء جریان در یک انحناء لازم است که هندسه انحناء مناسب بوده تا خطوط جریـان بـر مرزهـا ی آن منطبـق گردد و مسا یلی چون جر یان ثانو یه و آشفتگ ی بوقوع نپ یوندد . در این مقاله اثرات عدد فرود در تعیین مشخصات انحناء در نظر گرفته شد ه است . جریان مورد بررسی جریان فوق بحران ی بوده و بـا ارا یـ ه روابطـ ی ، محـدودیت تغییرات زاو یه انحناء بر حسب عدد فرود به تصو یر کش یده شده است . همچنین با مقا یسه قوسـها ی دا یـروی و سهمی شکل ، مشخص گرد ید تنها عامل ی که با در نظر گرفتن عدد فرود محدود می شود زاویه راس قوس بوده و هیچگونه محدودیتی در شعاع قوس و نوع مسیر بوجود نمی آید

۲بررسی تاثیر سرعت جریان بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شوندة لوله های تخلیه کننده و آبگیر سدها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی تاثیرسرعت بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شونده در لوله ها از Fluent که یک نرم افزار حجم محدود می باشد، استفاده شده است . بدین منظور ابتدا هندسه و شبکۀ یک تبدیل ناگهانی و پنج تبدیل تدریجی با شیب دیواره های متفا وت، به صورت دو بعدی در نرم افزار Gambit که یک نرم افزار پیش پردازنده است، مدل شده و سپس هر یک از مدلهای ایجاد شده، توسط نرم افزار Fluent ، با اعمال 16 سرعت اولیه متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . جهت حل معادلات آشفتگی در این نرم افزا ر از مدل آشفتگی k استاندارد استفاده شده است .
نتایج نشان میدهد که ضرایب افت انرژی بر خلاف نظر پیشینیان علاوه بر هندسۀ تبدیل به سرعت جریان نیز وابسته میباشد و این وابستگی با تدریجی شدن تبدیل کاهش می یابد اما از بین نمی رود . همچنین طول گردابه در تبدیل ناگهانی مستقل از سرعت بوده و تابعی از هندسه تبدیل میباشد

۳بررسی الگوی جریان در قوس تند 60 درجه با استفاده از مدل عددی سه بعدی و مطالعات آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق، به بررسی سه بعدی الگوی جریان اشفته در قوس تند 60 درجه با استفاده از سه مدل آشفتگی k–e استاندارد، k–w و RSM جهت مدلسازی تنش های رینولدز و حل عددی معادلات ناویر – استوکس پرداخته شده است. حل معادلات با استفاده از نرم افزار Fluent و به روش حجم محدود صورت گرفته است. برای صحت سنجی نتایج حاصل، از نتایج مطالعات آزمایشگاهی بر روی مدل موجود در دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که هر سه مدل مزبور، الگوی کلی جریان در قوس را به خوبی مدل نموده و انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. مدل RSM و K–w در محاسبه پروفیل سرعت محوری نسبت به مدل k–w عملکرد بهتری را نشان می دهند چرا که مدل k–e توانایی پیش بینی برگشت پروفیل سرعت به دلیل جدایی جریان بعد از قوس را نداشته است. در محاسبه پروفیل سطح آب اختلاف بین مدل ها بسیار جزیی است با این وجود مدل k–e نسبت به دو مدل دیگر عملکرد بهتری را نشان می دهد. انتقال محل سرعت ماکسیمم به دیواره خارجی و همچنین تغییر فاصله محل سرعت ماکسیمم در لایه های مختلف به دلیل تدثیر جریان ثانویه در قوس می باشد. همچنین تأثیر تغییرات جریان در قوس بر کانال مستقیم بالادست موجب انحناء سطح آب و تشکیل جریان های عرضی یکسویه خواهد شد.

۴تحلیل سیرکولاسیون در سطح دریاچه ها در اثر وزش باد و ارائه مدل عددی اجزاء محدود در بررسی مخزن سد کریت
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این بررسی ابتدا معادلات حاکم بر سیرکولاسیون آب های کم عمق در دریاچه ها، بازنویسی می شود. در ساده سازی این معادلات، با در نظر گرفتن دایمی بودن جریان، حذف پارامترهای مربوط به ویسکوزیته و فرض فشار صفر در سطح اب، از اثرات غیر خطی بودن صرف نظر شده است. در نهایت معادلات فوق، به شکل معادلات مشتقات جزئی از توابع جریان غیرهمگن تبدیل شده است. اثرات وزش باد و تغییرات سرعت و جهت باد در ترم های منبع و تغذیه مد نظر قرار گرفته که پس از بسط این معادلات و ارائه مدل ریاضی اجزاء محدود از المان مثلثی سه گرهی استفاده شده است. جهت کنترل مدل ریاضی اجزاء محدود، نتایج مدل ریاضی با مطالعات Cheng بر روی دریاچه Erie که بین سواحل جنوبی کانادا و سواحل شمالی ایالات متحده آمریکا واقع گردیده، مقایسه و انطباق بسیار مناسبی مشاهده شده است. در نتیجه این مدل ریاضی برای مخازن سد کریت به عنوان مطالعه موردی ارایه گردیده و نتایج سیر کولاسیون ناشی از وزش باد در دریاچه سد کریت نمایش داده شده است.

۵بررسی رفتار زهکشهای عمقی در کاهش نیروهای بالآبرنده در پی سدهای بتنی وزنی به کمک حل سه بعدی معادله تراوش
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از عوامل موثر درکاهش نیروی مخرب بالآبرنده درسدهای بتنی وزنی، ایجاد زهکشهای عمقی است همچنین با احداث پرده های آب بند که معمولاً بعد از تزریق آب بندی پی ایجاد می شود می توان نیروی بالآبرنده را کاهش داد. در این تحقیق با فرض فضای سه بعدی معادله تراوش در حالت پایدار به کمک روش المانهای محدود و با استفاده از نرم افزار ANSYS5.4 حل گردیده سپس رفتار زهکشهای عمقی برای سد بتنی وزنی زاوین به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. از جمله عوامل موثر در بررسی اثرات زهکشها، قطر، ارتفاع و فاصله آنها از یکدیگر است. همچنین زاویه و موقعیت حفاری زهکش در مقاطع سد نقش بسزایی در مقدار نیروی بالآبرنده دارد. در این مقاله ضمن بررسی پارامترهای موثر در نیروی بالآبرنده، به بهینه سازی هرکدام از فاکتورها در کاهش این نیرو پرداخته شده است. در نتیجه مشخص شد که افزایش قطر زهکش اثر کمی در کاهش نیروی بالآبرنده دارد. اما افزایش عمق، موقعیت، زاویه حفاری و کاهش فاصله زهکش ها از بالادست، می تواند نقش بسزایی در کاهش نیروی بالآبرنده داشته باشد.

۶تعیین ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی در جریان فوق بحرانی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
سرریزهای جانبی در انحراف آب اضافی در سیستمهای جمع آوری فاضلاب شهری سازه های کنترل سیلاب و کاربرد زیادی دارند یکی از روشهای کارآمد جهت تعیین مناسب ترین رابطه برای ضریب شدت جریان دراین سرریزها الگوریتم ژنتیک می باشد دراین مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک روابط ضریب شدت جریان در سرریزهای جانبی در شرایط جریان فوق بحرانی با استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت بدست آمده اند .

۷مقایسه نتایج فرمول ماسکینگهام به روش حداقل مربعات خطا و شبکه ی عصبی در روند یابی سیلاب
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سیل همواره یکی از مهمترین سوانح روبروی بشر بوده که در کشوری چون ایران با توجه به نامنظمی مکانی و زمانی بارش اهمیت آن دو چندان حس می شود روندیابی سیلاب یکی از مهمترین مسائل روبروی مهندسی هیدرولیک بوده زیرا امکان پیش بینی چگونگی طغیان و فروکش کردن سیلاب رادر نقطه ای از رودخانه فراهم می کند برای حل مسائل روندیابی از تکنیک ها و شیوه های مختلفی استفاده می شود دراین مقاله روندیابی با دو روش فرمول ماسکینگهام به روش حداقل مربعات خطا توسط برنامه نوشته شده در محیط MATLAB و شبکه های عصبی مورد بررسی قرارگرفته است ابتدا سه مدل پیشنهادی شبکه ی عصبی با توابع انتقال Transfer Function متفاوت مورد ارزیابی قرارگرفته و مدل برتر شناسایی شده و سپس نتایج آن با روش حداقل مربعات خطا مقایسه و با مدل پیشنهادی پ. جودری و آ . سانکاراسابرامانیانASCE2009 اعتبار سنجی شده است.

۸مدل سازی عددی سه بعدی جریان در سرریز های جانبی مایل و در کانال های مستطیلی غیر منشوری
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
در تحلیل سرریزهای جانبی در صورتیکه درصد جریان انحراف یافته نسبت به دبی ورودی به سرریز قابل ملاحظه باشد و درصد بیشتری از جریان منحرف و درصد کمتری در کانال اصلی باقی بماند، طول سرریز جانبی بسیار طولانی میگردد و یک راه عملی جهت کاهش طول سرریز استفاده از مقاطع غیر منشوری در سرریز است. از طرفی تغییر عرض کانال منجر به تغییرات ممنتوم در جهت جریان میگردد که استفاده از معادلات سرریزهای جانبی را پیچیده میکند و لذا لازم است بررسی بیشتری در این خصوص صورت پذیرد. در این مقاله، جریان عبوری از سرریز جانبی مایل با کانال غیر منشوری مورد مطالعه قرار گرفته و به کمک نرمافزار 12FLUENT مدلسازی عددی سه بعدی صورت پذیرفته است همچنین جهت افزایش دبی انحرافی از این سرریزها، تراز تاج سرریز مایل در نظر گرفته شده است. در این مقاله ابتدا مدلسازی سه بعدی جریان صورت میگیرد و سپس براساس مطالعه محققین دیگر و نتایج آزمایشگاهی منتشر شده، اعتبار مدل عددی به چالش کشیده میشود. پس از واسنجی مدل عددی و مقایسه نتایج عددی با نتایج مدل فیزیکی مشاهده شد که مدل حاضر دارای دقت قابل قبولی است و می توان با تغییر پارامترهای مختلف در مدل سه بعدی به بررسی همزمان تاثیر عرض کانال اصلی و شیب تاج سرریز بر روی دبی عبوری از روی تاج پرداخت.

۹بررسی عددی طول و ضخامت جداشدگی جریان پس از تغییر مسیر ناگهانی مقاطع بسته
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
پدیدهی جداشدگی که در اثر گرادیان فشار معکوس ایجاد میگردد موجب کاهش راندمان سیستمهای هیدرولیکی میگردد. بدلیل جریانهای گردابهای ایجاد شده، حل تحلیلی امکانپذیر نمیباشد. در این مقاله ارتباط بین طول و ضخامت ناحیه جداشدگی در برابر تغییر سرعت، با استفاده از نرمافزار فلوئنت، در تغییر مسیر ناگهانی مقاطع مربعی بسته با زاویه شکست متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته شدهاست. ابتدا جهت اطمینان از صحت مدل و برخی عوامل موثر نظیر مدلهای آشفتگی، پروفیل سرعت در یک انبساط ناگهانی در چندین مقطع با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است و بر مبنای نتایج بدست آمده ناشی از این مدلسازی، در تحلیل دوبعدی خمها از مدل آشفتگی(RNG) k– e و حالت دائمی جریان بهره گرفته شده است. در این مدل سازی دامنه وسیعی از سرعت جریان در مقاطع بسته مربعی بکار گرفته شد و با بررسی نتایح مدل سازی مشخص گردید که برای انحناء تند با زاویه مرکزی کمتر از 45 درجه صرفه نظر از سرعت جریان، هرگز جدا شدگی جریان از دیوار داخلی بوجود نمیآید. برای تغییر مسیر ناگهانی جریان با زاویه مرکزی 45 تا 90 درجه، جدایی جریان پس از خم تابع زاویه انحراف و سرعت جریان در مقطع بسته می– باشد. در این تحقیق روابطی که طول و ضخامت ناحیه جدایی را بیان میدارد برحسب مطالعات عددی فراوان گردآوری شده است

۱۰بررسی آزمایشگاهی تاثیر ژئوگرید در افزایش انعطاف پذیری تیرهای بتنی فاقد آرماتور
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از خطرات استفاده از بتن در سازه ها و بخصوص در هنگام وقوع بارهای ناگهانی مثل نیروی زلزله، متلاشی شدن ناگهانی بتن و تردشکنی آن تحت نیروهای وارده می باشد یکی از روشهای مقاوم سازی و بهسازی سازه ها در مقابل زلزله جلوگیری از شکست ترد اعضا تشکیل دهنده سازه می باشد تا آن که ساکنان فرصت کافی برای انجام عمل مقتضی را داشته باشند بتن غیرمسلح به علت مقاومت کششی بسیار پایین شکل پذیری بسیار کمی دارد و درصورت قرارگیری عضو تحت بارهای خمشی بدون هیچگونه خیر قابل ملاحظه ای خواهدشکست . دراین تحقیق آزمایشگاهی تیرهای غیرمسلح بتنی و تیرهای بدون آرماتور مسلح شده از شبکه های ژئوگرید با یکدیگر مقایسه شده است درمسلح سازی تیرها از مصالح پلاستیکی ژئوگرید که هم از لحاظ هزینه وزن و سختی اجرا از تسلیح کننده های فولادی به مراتب کم هزینه تر کم وزن تر و اجرای بسیاراسان دارد استفاده شده است و تاثیر ژئوگرید درکاهش دامنه ترد شکنی تیر بتن مسلح و همچنین اثر محل استقرار ژئوگرید درناحیه فشاری و کششی تیرهای بتنی بررسی شده است.

۱۱مدلسازی سه بعدی جریان آشفته با سطح آزاد در تقاطع کانال باز
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تقاطع های کانال باز از اجزای جدایی ناپذیر و مهم در رودخانه ها و مهندسی هیدرولیک هستند. ساختار جریان در آنها تاثیرات زیادی بر روی نتایج اندازه گیری، انتقال رسوب و پخش آلودگی در تقاطع دارند. پدیده های محلی هیدرولیکی در نزدیکی تقاطع کانال ها، به سبب تاثیر در شرایط جریان کانالهای بالادست از لحاظ طراحی اهمیت زیادی دارند. سطح آزاد، توزیع سرعت و تنش برشی در آنها بطور طبیعی سه بعدی می باشد. توزیع کمیت های دیگر از قبیل پخش و ضرائب پراکنش و همه فرایندهای انتقال سه بعدی هستند. در این پژوهش جریان در یک تقاطع بوسیله نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی سه بعدی، و بر اساس مدل آشفتگی تنش های رینولدز RSM مدلسازی شده است و اثرات دبی نسبی( نسبت دبی بالادست به پایین دست) بر روی میدان های سرعت بالادست تقاطع و ناحیه جریان برگشتی بطور تفصیلی بررسی شده است. روابط همبستگی طول و عرض اختلاط برای یک تقاطع با زاویه انشعاب 30 درجه ارائه شده است. . نتایج عددی با داده های آزمایشگاهی مقایسه و تطابق بالایی را نشان داده اند. اهداف اصلی این مقاله عبارتند از 1) توصیف الگوی جریان در تقاطع های کانال باز، 2) بررسی اثرات پارامترهای هیدرولیکی روی میدان سرعت و عمق جریان، و 3) مطالعه اثر پارامترهای هیدرولیکی روی ناحیه – جداشده در تقاطع ها.

۱۲کاربرد روش اجزاء محدود در شبه سازی جریان غیردائمی یک بعدی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۹
اجزاء محدود، یکی از روش های عددی برای حل مسائلی است که در حالت کلی جواب تحلیلی ندارند . از جمله مسائلی که می توان آنرا با روش اجزاء محدود حل نمود معادلات سنت ونانت و اندازه حرکت و پیوستگی است که معادلات پایه در مسائل مهند سی آب می باشد . در جریان غیر دائمی، عمق یا دبی و یا هر دو، در اثر تغییرات زمانی تغییر می نماید که این تغییر می تواند در اثر عوامل طبیعی مانند نوسان امواج ، جزر و مد اقیانوس و یا سیلاب ناشی از شکست سد باشد و به همین ترتیب محاسبه تغییرات عمق و سرعت آب در رودخانه و در اثر حرکت موج سیلاب جهت بررسی امکان غرقاب شدن مناطق مسکونی اطراف رودخانه اهمیت خاصی دارد . در این مقاله ابتدا معادلات آبهای کم عمق تشریح شده وسپس جهت کاربرد روش اجزاء محدود ، به روش ریلی ریتز با المان های دو گره ای گسسته سازی وماتریس سختی جزء و کل محاسبه می شود. باحل دستگاه معادلات حاکمه به روشهای غیر صریح، عمق و سرعت جریان در طول کانال و در زمان های مختلف بدست می آید . مدل عددی با نتایج تحلیلی سایر محققین صحت سنجی شده و انطباق بسیار مناسبی مشاهده گردید . در انتها، مدل اجزاء محدود با المان های س ه و چهار گرهی گسسته سازی شده و نتایج آنها از نظر سرعت ،عمق ودبی در طول کانال مقایسه می شود . کلیه شبیه سازی ها باکد های برنامه نویسی شده با امکانات برنامه نویسی ویؤوال بیسیک صورت گرفته است

۱۳بررسی لایه حفاظتی سنگچین در جریانهای خروجی از حوضچه آرامش در کف کنی رودخانههای آبرفتی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۸
باتوجه به اینکه در انتهای سازههایی چون سرریز سدها، تندابها، آبشارها و دریچهها بدلیل سرعت زیاد جریان نیاز به سازهای برای استهلاک انرژی و کاهش سرعت جریان به منظور جلوگیری از فرسایش و حفاظت از تاسیسات پاییندست میباشد، لازم است از سازههای مستهلک کنندهی انرژی استفاده کرد که یکی از این سازهها، حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی میباشد. که در آن با شکلگیری پرش هیدرولیکی و عبور جریان ازرژیم فوقبحرانی به زیربحرانی انرژی مستهلک میشود. ولی حتی با به کار بردن این سازهها استهلاک کامل انرژی در حوضچه آرامش اتفاق نمی– افتد و مقداری از انرژی دورتر از خروجی حوضچه آرامش مستهلک می شود. به دلیل استهلاک انرژی در خارج از رودخانه و امکان انتقال پرش هیدرولیکی به داخل رودخانه، آبشستگی در پاییندست حوضچههای آرامش اتفاق میافتد. خسارات ناشی از این آبشستگی ، ممکن استباعث آسیب رساندن به پنجه سدها یا خرابی حوضچه و در نهایت خرابی کل سازه و از بین رفتن سازهای شود که حوضچه برای آن طراحی شده است. برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از آبشستگی در پاییندست حوضچههای آرامش اجرای یک لایه حفاظتی از مصالح با قطری درشتتر از مصالح بستر رودخانه که به آن ریپ راپ می گویند بسیار سود مند است. ریپ راپ در واقع یک لایه حفاظتی بوده که در هر سطحیهمچون اطراف پایههای پل، ناحیه مجاور جریانهای خروجی از لولهها، کالورتها و همچنین پاییندست حوضچههای آرامش که در معرضفرسایش و آب شستگی است به کارمی رود. استفاده از لایه های ریپ راپ به دلیل انعطافپذیر بودن، راحتی اجرا، تعمیر و نگهداری و از همه مهمتر اقتصادی بودن آن در اکثر سازههای هیدرولیکی توصیه شده است.در طراحی حوضچههای آرامش برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح حوضچه بایستی مطالعات آبشستگی پاییندست این سازه در نظر گرفته شود. مشخصه های یک ریپ راپ عبارت است از طول لایه ، ضخامت ،قطر مناسب سنگ، وزن سنگ و دوام و پایایی سنگ که در ابنیه هیدرولیکی طراحی می شود. در محاسبه قطر سنگ پایدار عواملی چونخصوصیات جریان، خصوصیات مصالح سنگی و خصوصیات رودخانه دخالت دارد. در این مقاله به معرفی و بررسی خصوصیات لایه حفاظتی و کارهای محققین پیشین به منظور به دست آوردن قطر سنگچین پایدار پرداخته شده و در نهایت مقایسهای در رابطه با روشهای مختلف طراحی صورت گرفته است

۱۴مدل سازی عددی جریان غیر دائمی با روش اجزاء محدود با المانهای خطی یک بعدی ومقایسه آن با روشهای مشخصه و اختلافات محدود
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۹
اجزاء محدود، یکی از روش های عددی برای حل مسائلی است که در حالت کلی جواب تحلیلی ندارند. از جمله مسائلی که می توان آنرا با روش اجزاء محدود حل نمود معادلات سنت ونانت و اندازه حرکت و پیوستگی است کهمعادلات پایه در مسائل مهندسی آب می باشد.در جریان غیر دائمی، عمق یادبی و یاهردو،دراثر تغییرات زمانی تغییر می نماید که این تغییر می تواند در اثر عوامل طبیعی مانند نوسان امواج،جزرومداقیانوس ویاسیلاب ناشی از شکستسد باشدوبه همین ترتیب محاسبه تغییرات آب در رودخانه ودراثرحرکت موج سیلاب جهت بررسی امکان غرقاب شدن مناطق مسکونی اطراف رودخانه اهمیت خاصی دارد . در این مقاله ابتدا معادلات آبهای کم عمق تشریح شده و سپسجهت کاربردروش اجزاءمحدود، به روش ریلی ریتز با المان های دو گره ای گسسته سازی وماتریس سختی جزء و کل محاسبه می شود. با حل دستگاه معادلات حاکمه به روشهای غیر صریح، عمق و سرعت جریان در طول کانال و در زمان های مختلف بدست می آید . مدل عددی با نتایج تحلیلی سایر محققین صحت سنجی شده و انطباق مناسبیمشاهده گردید. در انتها مدل اجزاء محدود با مدل های مشخصه و اختلاف محدود مقایسه می شود که نمایانگر اختلاف بسیار کم بین هر سه مدل می باشد . کلیه شبیه سازی ها باکد های برنامه نویسی شده با امکانات برنامه نویسیExcel صورت گرفته است.

۱۵مدلسازی عددی شکست سد با روش ا جزاء محدود با المانهای غیرخطی یک بعدی و بررسی تعداد گره های المان برپاسخ مسئله
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اجزاء محدود یکی از روشهای عددی برای حل مسائلی است که درحالت کلی جواب تحلیلی ندارند از جمله مسائلی که می توان آن را با روش اجزا محدود حل نمود معادلات سنت ونانت و اندازه حرکت و پیوستگی است که معادلات پایه درمسائل مهندسی آب می باشد شکست سد از معادلات آبهای کم عمق تبعیت می کند که کاربرد وسیعی دراقیانوس شناسی و رودخانه ها و مخازن و مهندسی هیدرولیک و جریانهای جزرومدی دردهانه های رودخانه و خط ساحلی دارنددراین مقاله ابتدا معادلات آبهای کم عمق تشریح شده و سپس جهت کاربرد روش اجزا محدود به روش ریلی ریتز با المان های سه گره یی گسسته سازی شده و ماتریس سختی جز و کل محاسبه می شود با حل دستگاه معادلات حاکمه به روشهای غیرصریح عمق و سرعت جریان درطول کانال و درزمانهای مختلف بدست می آید مدل عددی با نتایج تحلیلی سایر محققین صحت سنجی شده و انطباق مناسبی مشاهده گردید.

۱۶بررسی عددی تأثیر اختلاف ارتفاع کف دو کانال اصلی و انشعابی، بر دینامیک جریان تقاطع کانالهای باز T شکل
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
ورود انشعاب به یک جریان اصلی، یک پدیده متداول در کانال های روباز است.اگرچه اختلاف ارتفاع کف بین کانال اصلی و کانال انشعابی، یک رخداد معمول در بسیاری از نقاط تقاطع در رودخانه ها است، اما این مسئله در بسیاری از مدل ها نادیده گرفته شده است. مقاله حاضر به بررسیعددی این پدیده، بر دینامیک جریان کانال های باز T شکل می پردازد. اختلاف ارتفاع کف دو کانال، منجر به بالارفتن جریان در گوشه پایین دست تقاطع و از بین رفتن زون جدایش نزدیک کف در گوشه پایین دست تقاطع و اثرات فرسایش در کف می شود.

۱۷مقایسه 62 روش عددی با مدل عددی اجزاء محدود، در شبیهسازی پدیده شکست سد
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله ابتدا معادلات حاکم با مدل عددی اجزاء محدود ، به روش ریلی ریتز با المان های سه گره ای گسسته سازی وماتریس سختتی جخزء و کل محاسبه می شود. مدل عددی با نتایج عددی دیگر محققین صحت سنجی شده و پس از اطمینان از کارایی درست مدل عددی اجزاء محدود، با22 روش عددی صریح، از نظر سرعت و عمق در طول کانال، مقایسه میشود. از نتایج این تحقیق این است که مدل عددی اجزاء محدود نسبت بخه روشهای صریح مرتبه اول و دوم بهترین انطباق را با واقعیت امواج شکست سد دارد.

۱۸مقایسه روشهای عددی شبیه سازی سطح آزاد در خم تند 90 درجه کانال رو باز
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
دو روش تک فازی و دوفازی به منظور شبیه سازی سطح آزاددریک کانال روباز با خم تند90درجه بوسیله مدل سه بعدی فلوئنت استفاده گردید دروش تک فازی میدان جریان صرفا شامل فاز آب است و شرایط مرزی تقارن درسطح اعمال می شود درروش دوفازی میدان جریان بصورت دوفاز آب و هوا درنظرگرفته میشود و روش VOF( جهت شبیه سازی سطح آزاد استفاده میشود نتایج این مدلها با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شد که نتایج حاکی از برتری روش دوفازی درپیش بینی مکانیزم های جریان خصوصا درنزدیک سطح می باشد درحالیکه روش تک فازی با ارایه نتایج قابل قبول دارای هزینه محاسباتی بسیارکمتری می باشد.

۱۹بررسی کارایی مدل های چندفازی و آشفتگی در تحلیل جریان روی سرریز اوجی باروش رئوس سلول همپوشان
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در تحقیق حاضر، ابتدا مروری بر تئوری انواع مدل های آشفتگی و چندفازی انجام شده و سپس کاربرد آنها در آنالیز جریان عبوری ازروی سرریز اوجی مورد بررسی قرار می گیرد. معادلات حاکم به روش رئوس سلول همپوشان و با بهره گیری از یک کد CFD گسسته سازی وجهت تعیین موقعیت مکانی و زمانی سطح آزاد جریان از مدل های VOF و Mixture ، و برای شبیه سازی اثر گردابه های آشفتگی جریان، ازمدل های RSM ، k–ε Standard ، k–ε RNG و k–ε Realizable استفاده شده است. داده های بدست آمده از هشت مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و واسنجی شده، نهایتا دقیق ترین مدل و فرم شبکه بندی معرفی گردیده است

۲۰بررسی مشخصات جریان در قوس تند 90 درجه کانال باز با استفاده از مدل عددی سه بعدی
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
ازانجایی که اکثررودخانه های موجود درطبیعت دارای مسیرهای خمیده میب اشند بنابراین جهت مطالعه رفتار یک رودخانه لازم است تا الگوی جریان حاکم برخم ها کاملا شناخته شود درتحقیق حاضر با بهره گیری ازنرم افزار FLUENT الگوی جریان آشفته درقوس تند 90درجه با استفاده ازمدل اشفتگی K–eRNG و روش VOF شبیه سازی و سپس صحت سنجی شده است مقایسه پروفیل های سرعت طولی درعرض و عمق کانال حاصل از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که مدل عددی حاضر درپیش بینی الگوی جریان حاکم برمسیر قوس 90درجه ازعملکرد خوبی برخوردار است خصوصیات جریان ازجمله نحوه اثرجریان ثانویه برباز توزیع سرعت و توزیع تنش برشی دربستر و جداره ها مورد مطالعه قرارگرفته و براین اساس محلهای محتمل وقوع آبشستگی و رسوبگذاری درکانال پیش بینی می شود.

۲۱بررسی عددی و آزمایشگاهی تغییرات عرضی سرعت و عمق جریان درقوس تند90درجه
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
وجود قوس موجب تغییر درالگوی جریان پروفیل سرعت و سطح آب میگردد که مورد توجه محققین است درتحقیق حاضرمدل آزمایشگاهی و عددی برگرفته ازنرم افزار فلوئنت با مدل اشفتگی K–Erng درقوس تند 90درجه مقایسه و صحت سنجی شده است سپس پروفیل های عرضی و عمقی سرعت و نیز جریانهای ثانویه درمقاطع مختلف ازکانالها بررسی شده است نتایج بررسی نشان میدهد که ازمقطع شروع قوس تا حوالی مقطع انتهایی آن امکان حداکثر سرعت درنزدیکی های دیوار داخلی قرار دارد اما درانتهای قوس به نیمه ی خارجی کانال منتقل میشود همچنین با بررسی پروفیل عرضی و طولی سطح آب به بررسی شیب سطح آب در مقاطع مختلف ازکانال پرداخته شده که حاکی ازتغییرات غیرخطی سطح آب است.

۲۲بررسی عددی تاثیر شعاع انحنای کانال برالگوی جریان درقوس 90درجه
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
ازجمله عوامل موثربرتغییر الگوی جریان درقوسها نسبت شعاع انحنا به عرض کانال می باشد این نسبت پارامتر تعیین کننده نوع قوس اعم از قوس تند ملایم و یا حدواسط است دراین تحقیق به بررسی عددی تاثیر نسبت فوق برالگوی جریان درخم 90 درجه پرداخته لذا برای سه نسبت شعاع انحنا به عرض کانال 1\5و3و4\5 مطالعات عددی برگرفته ازنرم افزار فلوئنت با مدل آشفتگی k–e RNG انجام پذیرفته و با مقایسه با نتایج آزمایشگاهی موجود مدل عددی صحت سنجی شده است نتایج نشان میدهد که الگوی جریان و توزیع سرعت حاکم برهرسه قوس مذکور متمایز از یکدیگر می باشد درقوس های تند قدرت جریان طولی به حدی است که همیشه برجریانهای ثانویه غالب بوده و سرعت ماکزیمم درطول قوس درنزدیکی دیواره داخلی باقیمانده درحالیکه درقوسهای ملایم تاثیر سرعت طولی به نحوی است که سرعت حداکثر به سمت دیواره خارجی منتقل می شود.

۲۳بررسی عددی الگوی جریان در خم های تند و مرکب 120درجه
اطلاعات انتشار: همایش ملی عمران و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
درکانالهای روباز خم ها به دودسته تندوملایم تقسیم بندی میشوند درخم های تند الگوی جریان دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به خمهای ملایم می باشد دراین تحقیق سعی شده با استفاده ازمدل عددی فلوئنت و باترکیب این دو نوع خم که متشکل ازدو خم تند و ملایم 60 درجه می باشد الگوی جریان خم مرکب را درقیاس با خم تند 120 درجه بهبود بخشیم نتایج حاکی ازتاثیر مثبت این روش درتعدیل سرعت ها کاهش تغییرات سطح آب درقوس و کاهش سرعت جریان ثانویه درخم مرکب درقیاس با خم تند می باشد.

۲۴مطالعه ی عددی و آزمایشگاهی الگوی جریان و تنش برشی کف در شرایط هیدرولیکی مختلف در قوس تند 90 درجه
اطلاعات انتشار: همایش ملی عمران و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
درتحقیق حاضر با استناد به نتایج ازمایشگاهی موجود درسه شرایط هیدرولیکی مختلف به شبیه سازی الگوی جریان و توزیع تن برشی کف در قوس تند 90درجه پرداخته و به همین منظور ازمدل عددی سه بعدی فلوئنت بصورت دوفازی اب وهوا با استفاده ازروش احجام محدود همراه با مدل اشفتگی k–eRNG استفاده شدهاست خطای کم بین نتایج عددی با داده های ازمایشگاهی صحت مدل را تایید م یکند نتایج نشان میدهد که با افزایش عمق جریان دریک قوس تند تاثیر قوس درتغییر سطح آب کمتر است و همچنین با تغییر عمق آب تغییر اشکاری درالگوی سرعت و توزیع تنش برشی اتفاق نمی افتد

۲۵مطالعه عددی سه بعدی جریان ها در محل تلاقی کانال های روباز
اطلاعات انتشار: همایش ملی عمران و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
پیوستن جریان ازیک شاخه فرعی به جریان شاخه اصلی یک پدیده متداول دربسیاری ازسازه های هیدرولیکی ازجمله رودخانه هاست مقاله حاضر الگوی سه بعدی جریان درمحل تلاقی دوکانال روباز مستطیلی با زاویه تقاطع 90درجه را با استفادها زمعادلات ناویر استوکس و برپایه مدل RNG k–e بصورت عددی و توسط نرم افزار Fluent 6.3.26 تخمین می زند معادلات توسط روش حجم محدود و درشرایط جریان غیردائمی و دوفازی اب وهوا حل شده اند اطلاعات ازمایشگاهی Shumate برای اعتبار سنجی مدل عددی به کاربرده شدها ند شباهت نزدیکی بین مقادیر عددی و اطلاعات ازمایشگاهی مشاهده میشود درادامه تاثیر افزایش عرض کانال فرعی برطول و عرض ناحیه جدایش جریان و تنش برشی کف بررسی شده است مشاهده میشود که افزایش عرض کانال اثرمعکوس برابعاد ناحیه جدایش دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۹ نتیجه