توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱همه گیری شناسی خودکشی در استان گلستان (سال1382)
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، آذر و دي, دوره  ۱۶ , شماره  ۵۵، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: خودکشی از علل مهم مرگ و میر در جهان است. فراوانی خودکشی در مناطق مختلف ایران و جهان متفاوت است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی خودکشی و ارتباط آن با جنس، سن، سطح تحصیلات، نوع خودکشی و ابزار خودکشی در استان گلستان در سال 1382 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی– مقطعی بر روی 1857 بیمار اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان  های استان گلستان در طی سال 1382 انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه های طراحی شده و انجام مصاحبه با بیمار و بستگان، گردآوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: فراوانی خودکشی در کل جمعیت ، مرد و زن به ترتیب 117.8 و 88.5 و 147.4 در صد هزار نفر تعیین گردید. میزان خودکشی در گروه سنی 24–20 سال 285.5 در صد هزار نفر بود. بیش ترین میزان خودکشی در فصل بهار بود و 31 درصد از جمعیت مورد مطالعه، سطح تحصیلات متوسطه داشتند و 48 درصد از موارد اقدام به خودکشی با استفاده از داروهای شیمیایی و مواد مخدر انجام گرفت. براساس قومیت، میزان خودکشی در قومیت فارس بومی، ترکمن و سیستانی به ترتیب 177 و 79.6 و 270 در صدهزار نفر تعیین شد.استنتاج: این مطالعه نشان داد که میزان خودکشی در این منطقه در مقایسه با سایر مناطق ایران و کشورهای دیگر بالا می باشد و مطالعات تکمیلی به منظور سبب شناسی آن ضروری می باشد.

۲میزان اضطراب و رابطه آن با برخی متغیرها در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه مهرآباد
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاییز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه و هدف: از جمله شایع ترین اختلالات روانپزشکی، بیماری های اضطرابی می باشد که در تمام سنین به ویژه سنین جوانی و میان سالی خود را نشان می دهد. بعضی از اقشار جامعه از جمله مراقبین پرواز برج های مراقبت فرودگاه به علل متعدد نسبت به این بیماری ها آسیب پذیر می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح اضطراب پرسنل برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و تعیین رابطه بین متغیرهای مختلف مثل سن، سابقه کار، جنس و میزان تحصیلات، تاهل، مصرف سیگار، ورزش کردن، رضایت شغلی با سطح اضطراب می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی در بهار سال 1382 انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه تمامی پرسنل (101 نفر) برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد تهران بودند که با استفاده از پرسشنامه استاندارد 33 سوالی اضطراب مورد مطالعه قرار گرفتند و رابطه اضطراب به عنوان یک متغیر وابسته با 8 متغیر مستقل ذکر شده، سنجیده شد.یافته ها: در این جامعه آماری 22.8 درصد اضطراب ناچیز تا مرزی، 52.5 درصد اضطراب خفیف تا متوسط و 24.8 درصد اضطراب شدید تا بسیار شدید داشتند. ارتباط رضایت شغلی و سطح اضطراب از آماری معنی داری بوده است در صورتی که رابطه سابقه کار، سطح تحصیلات، سن، تاهل، سیگار، ورزش و سطح اضطراب از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: افزایش رضایت شغلی نقش مهمی در پیشگیری از اضطراب دارد و با توجه به این که عدم تمرکز ناشی از اضطراب در این شغل حساس، می تواند منشا حوادث ناگوار باشد، لذا پیشنهاد می شود که مسوولین مربوطه با انتخاب مناسب افراد و همچنین برقراری شرایط مناسب جهت ایجاد رضایت شغلی، گامی مهم در ارتقا سطح ایمنی پروازهای هوایی بردارند.

۳افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پی در پی ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: میزان افسردگی و هزینه های مراقبت در بیماری های جسمی به خصوص نارسایی مزمن کلیه از افزایش چشمگیری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین میزان افسردگی در بیماران همودیالیزی و رابطه آن با عوامل مرتبط تدوین و اجرا گردید.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود. نمونه های پژوهش شامل کلیه بیماران تحت درمان با همودیالیز در استان گلستان (129 نفر با دامنه سنی 11 تا 77 سال) بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی آزمودنی ها و مقیاس سنجش افسردگی بک انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS–11 و نیز از آمار توصیفی و استنباطی (کای دو) استفاده شد.یافته ها: 37.2 درصد بیماران همودیالیزی از افسردگی خفیف و متوسط و 31 درصد از افسردگی شدید و بیش از حد رنج می برند. همچنین از بین متغیرهای مورد بررسی، افسردگی تنها با اتیولوژی نارسایی مزمن کلیه و قومیت ارتباط معنی داری وجود داشت(0.05 P<).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که افسردگی در بیماران همودیالیزی خطری جدی محسوب می شود و می تواند سلامت بیماران را به مخاطره اندازد. بنابراین پیشنهاد می شود برای تشخیص به موقع و در نهایت درمان افسردگی در بیماران همودیالیزی معاینات دوره ای روانپزشکی صورت گیرد.

۴مقایسه فراوانی تمایلات سایکوتیک و نوروتیک مصرف کنندگان حشیش با افراد غیر مصرف کننده در استان گلستان طی سال 1384
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱ (پي در پي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر یکی از مشکلات بزرگ پزشکی و اجتماعی جوامع عصر حاضر است که سلامت بشر را تهدید می کند. در بین این مواد حشیش به عنوان رایج ترین آنها باعث بروز علایم و نشانه های روانپزشکی متعدد از قبیل علایم شبه سایکوتیک و رفتارهای ضداجتماعی می گردد. این مطالعه به منظور مقایسه فروانی تمایلات سایکوتیک (تمایلات روان پریشی) و نوروتیک (تمایلات روان نژندی) افراد سوء مصرف کننده با افراد غیرمصرف کننده حشیش در استان گلستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی 100 مصرف کننده حشیش که برای تهیه حشیش به پارک های شهرهای استان گلستان مراجعه نمودند و 100 فرد که سابقه مصرف حشیش نداشتند و برای گذران اوقات فراغت به همان پارک ها مراجعه نموده بودند؛ طی سال 1384 انجام شد. دو گروه مورد و شاهد از نظر سن و میزان تحصیلات همسان بودند. داده ها از طریق پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنگ نسخه بالغین، به روش خود گزارش دهی جمع آوری و توسط نرم افزار آماری SPSS–13.5 و آزمون های تی، کای دو و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمرات سایکوتیزم در گروه مورد و شاهد به ترتیب 9.37 و 5.75 تعیین گردید (P<0.05). همچنین میانگین نمرات نوروتیزم در گروه مورد و شاهد به ترتیب 15.9 و 12.19 تعیین شد (P<0.05). بین نمره سایکوتیزم و الگوی مصرف حشیش رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.05). همچنین بین مصرف حشیش با الگوی سوء مصرف مواد مخدر در خانواده و سوء مصرف هم زمان سایر مواد رابطه آماری معنی داری یافت شد (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمایلات سایکوتیک در مصرف کنندگان حشیش نسبت به افراد غیرمصرف کننده حشیش بیشتر است که نشان دهنده اهمیت اقدامات پیشگیرانه در سوء مصرف مواد برای ارتقا بهداشت روان می باشد.

۵وضعیت سلامت روان زنان 15 سال و بالاتر در جمعیت شهری گرگان و برخی عوامل مرتبط با آن
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: مطالعات عمومی اختلالات روانی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که میزان شیوع این اختلالات به دلایل متعدد در حال افزایش است؛ به گونه ای که در حال حاضر این اختلالات، مسوول حدود یک درصد مرگ ها در سطح جهان، بخصوص در ایران می باشد. با توجه به ویژ گی های اختلالات روانی و حساسیت بیشتر جامعه زنان و محدودیت مطالعات در این زمینه، این مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت روان زنان 15 سال و بالاتر در جمعیت شهری گرگان و ارتباط آن با برخی عوامل انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی و توصیفی – تحلیلی، تعداد 1088 نفر از زنان 15 سال و بالاتر جمعیت شهری گرگان، بر اساس نمونه گیری تصادفی – خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ–28 استفاده شد. آزمون های آماری مورد استفاده، آزمون کای دو و تست دقیق فیشر بوده اند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در مجموع 17.5 درصد بوده که بر اساس نمره برش 6 برای هر یک از اختلالات چهارگانه، اختلال اضطرابی و بی خوابی با 5.5 درصد بیشترین میزان شیوع و افسردگی با 3.1 درصد کمترین میزان شیوع را داشته است. این مطالعه نشان داد که شیوع اختلالات روانپزشکی با سن، وضعیت تاهل و وجود فرد معتاد در خانواده ارتباط معنی داری دارد (p<0.05).نتیجه گیری: اگر چه میزان شیوع مقطعی اختلالات روانپزشکی در جامعه مورد مطالعه در مقایسه با پژوهش های مشابه از شیوع متوسطی برخوردار می باشد، لیکن ضرورت توجه بیشتر به سلامت روان زنان بیش از پیش احساس می شود. نتایج این مطالعه همچنین نیاز به تربیت نیروهای انسانی کارآمد و تامین امکانات و تسهیلات مناسب به منظور ارائه خدمات بهداشت روان به ساکنان شهری و روستایی را با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد تاکید قرار می دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه