توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل آماری شکستگی ریل و جوش درز ریل در راه آهن ایران
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، سال
تعداد صفحات: ۸
شکست جوش و ریل در راه آهنها بدلایل مختلفی ازجمله جوشکاری نامناسب ، خستگی ریل ، ضربات سنگین ناشی از معایب چرخها و … اتفاق می افتد.مطالعات آماری می تواند علل پیدایش این خرابیها و روشهای جلوگیری از آنها یا کم کردن آنها را مشخص نماید. همچنین این تحلیل آماری می تواند در برنامه ریزی برای بهسازی و بازسازی مورد استفاده قرار گیرید. درراه آهن ایران بدلیل قدمت بالای بعضی خطوط و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای جوشکاری در حین انجام عملیات ، این نوع خرابی اتفاق می افتد. در این مقاله با توجه به داده های سه ساله نسبت به تحلیل آماری شکستگی ریل و جوش پرداخته و علل پیدایش و روشهای جلوگیری از آنها تشریح شده است

۲مقایسه مدلهای مختلف برآورد تابش مستقیم خورشید بر روی سطوح شیبدار
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دادههای تابش خورشید در معماری همساز با اقلیم، طراحی سیستمهای استفاده از انرژیهای پاک، برآورد نفوذ نور در مجتمعهای ساختمانی و یا پوششهای نباتی، مدلسازی برای محاسبات مربوط به نورپردازی و موارد متعدد دیگر کاربرد گستردهای دارند.در دیدهبانیهای معمولی هواشناسی عموماً مولفههای تابش بر روی سطح تراز اندازه گیری میشوند و الزاماً تابش بر رویههای شیبدار بطورغیر مستقیم برآورد میگردد. تاکنون مدلهای متعددی برای برآورد تابش مستقیم بر رویههای شیبدار با شیب و جهات مختلف گسترش داده شده که کاربرد آنها در هر محل نیاز به کالیبراسیون و واسنجی دارد. هدف از این مطالعه برازش دادن یک تابع توزیع مناسب بر دادههای ساعتی تابش روزانه جهت به دست آوردن مقادیرلحظهای تابش به کمک این تابع و همچنین برآورد مقادیر روزانه آن بر وی سطوح شیبدار بر پایه اندازهگیریهای انجام شده تابش بر رویه افقی است.مدلهای استفاده شده در این مطالعه شامل مدل کلین ( 1977 )، مدل کولارس–پریرا و رابل1979 ) و مدل جین و همکاران ( 1988 ) میباشند

۳پیشنهاد یک سیستم پهنه بندی اقلیمی از دیدگاه نیازهای گرمایش و سرمایش و اعمال آن بر گستره ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
یکی از پارامترهای مهم در بحث معماری همساز با اقلیم میزان انرژی پایه برای گرم کردن ساختمان در فصول سردHDD و سر کردن آن در فصول گرم سال CDD تا حدود آسایش گرمایی انسان است. در این بررسی ابتدا با تدوین یک مدل محاسباتی مقدار متوسط CDD و HDD در روزهای مختلف سال از روی میانگینهای ماهانه دما برآورد و سپس جمع نیاز به درجه روزهای سرمکایش و گرمایش سالانه محاسبه شده است. صحت کارکرد مدل با داداه های روزانه در 40 ایستگاه سینوپتیک ایران مقایسه شده که نتایج در سطح 0\01 معنی دار بوده است.

۴اعتبارسنجی نمایه AFI در تعیین عمق نفوذ یخبندان در تیپ های اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران (شهرکرد، ارومیه و یزد)
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پارامترهای دمایی خاک از جمله عمق نفوذ یخبندان یکی از شاخص های اقلیمی مهم در کشاورزی ، سازه، تأسیسات شبکه لوله کشی شهری و غیره است .دمای خاک به عوامل متعددی از جمله توپوگرافی، عوامل نجومی(تابش خورشید) ، دمای هوا ، میزان رطوبت خاک ، نوع و ویژگیهای حرارتی خاک نظیر ظرفیت گرمایی ، ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه بستگی دارد. مجموعه این عوامل عمق نفوذ یخبندان در خاک را مشخص می کنند. هدف از این بررسی برآورد عمق یخبندان خاک با استفاده از داده های دمای هوا می باشد. در این تحقیق داده های روزانه و ساعتی دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در دوره اقلیمی یازده ساله (2003–1992) برای ایستگاه های شهرکرد ، یزد و ارومیه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا نمایه یخبندان زایی هوا با استفاده از سه روش آمریکایی ، نروژی و فنلاندی برای ایستگاه های مذکور محاسبه شد. بررسی نشان می دهد همبستگی بین ارقام حاصل از این روش ها در سطح یک درصد معنی دار است ولی سه روش ارقام متفاوتی را عاید می سازند. مطالعات پیشینیان نشان می دهد که روش آمریکایی برای عرضهای جغرافیایی میانی از سایر روش ها مناسبتر است. براین اساس رابطه همبستگی بین نمایه یخبندان زایی هوا (روش US) و عمق نفوذ یخبندان در خاک (FPD) مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده شد که ضریب همبستگی بین این دو در ایستگاههای شهرکرد و ارومیه به ترتیب 0\88 و 0\82 و در سطح یک درصد معنی دار می باشند. متقاب ً لا ضریب همبستگی مذکور برای ایستگاه یزد به مراتب ضعیف تر ( برابر 0\65) و فقط در سطح پنج درصد معنی دار است. براساس این بررسی کاربرد نمایه های مورد مطالعه در اقلیم های نیمه خشک نسبت به اقلیم های خشک از اعتبار بالاتری برخوردار می باشد و در عین حال در نبود اطلاعات بیشتر از این نمایه برای خاکهای مناطق فراخشک نیز می توان استفاده کرد.

۵استفاده از نمایه AFI (شاخص یخ زدگی هوا) در تعیین عمق نفوذ یخبندان در تیپ های مختلف اقلیمی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
پارامترهای دمایی خاک از جمله عمق نفوذ یخبندان از شاخص های اقلیمی مهم در طراحی پی، تاسیسات شبکه لوله کشی شهری، کشاورزی ، و غیره است. دمای خاک به عوامل متعددی از جمله توپوگرافی، تابش خورشید، دمای هوا، میزان رطوبت خاک، نوع و ویژگیهای حرارتی خاک نظیر ظرفیت گرمایی، ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه بستگی دارد. مجموعه این عوامل عمق نفوذ یخبندان در خاک را مشخص می کنند. AFI(Air Freezing Index) از مهمترین شاخص های مورد استفاده برای تعیین پتانسیل یخبندان زمین در ارتباط با خصوصیات حرارتی خاک وپوشش سطحی خاک در هر اقلیم مورد نظر می باشد. یکی از اصلی ترین کاربردهای AFI تخمین تاثیر شرایط یخبندان بر فونداسیون سازه ها و خاک زیر و اطراف آن است. این شاخص همچنین در بررسی طبیعت وحد نهایی آسیب های برآمدگی ناشی از یخ زدگی، وضعیتهای منجر شونده به برآمدگی ناشی از یخ زدگی و روشهای کنترل و محافظت پی سازه ها در مقابل برآمادگی ناشی از یخ زدگی زمین مورد توجه می باشد. از آنجاییکه میزان عایق مور نیاز برای حفاظت پی سازه ها بصورت تابعی از AFI در نظر گرفته می شود، محاسبه این نمایه در یک دوره برگشت متناسب با اهداف طراحی، اولین گام مهم در بکارگیری روشهای FPSFs (Frost–Prost Shallow Foundations) می باشد. هدف از این بررسی برآورد عمق یخبندان خاک با استفاده از شاخص AFI است. در این تحقیق داده های روزانه و ساعتی دمای هوا ودمای اعماق مختلف خاک، تابش خورشید، رطوبت نسبی و سرعت باد در دوره اقلیمی یازده ساله (2003–1992) برای ایستگاه های شهرکرد و ارومیه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی نشان می دهد همبستگی بین ارقام حاصل از این روش ها در سطح یک درصد معنی دار است ولی سه روش ارقام متفاوتی را بیان می کنند. در نهایت رابطه همبستگی بین نمایه نفوذ یخبندان هوا و عمق نفوذ یخبندان در خاک FPD (Frost Pentrasion Depth) مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده شد که ضریب همبستگی نمایه AFI با مقادیر مشاهده شده عمق نفوذ یخبندان خاک قوی بوده و هر دو این ضرایب در سطح یک درصد معنی دار می باشند. بنابراین می توان با در دست داشتن نمایه یخبندان هوا حداکثر عمق نفوذ یخبندان در هر سال را محاسبه نمود.

۶ارزیابی مدل SWACROP جهت برآورد عملکرد گیاهان گندم و جو در اقلیم کرج
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۶
ارزیابی نحوه رفتار نظام های زیست محیطی به دلیل پیچیدگی فرآیندهای موجود و بر همکنش آن ها به سادگی میسر نیست و بدین جهت محققان همواره تلاش کرده اند تا به نحوی غیر مستقیم روابط حاکم بر پدیده های طبیعی را در قالب معادلاتی ریاضی یا منطقی در آورند. نیازهای روز افزون بشر به مواد غذایی و محدودیت منابع طبیعی تامین کننده غذا باعث شده است تا ضمن بررسی راه کارهای جدید برای افزایش تولیدات گیاهی، عملکرد گیاهان زراعی نیز به نحو مطلوب پیش بینی و برآورد شود. در مطالعه حاضر عملکرد شبیه سازی شده ارقام ولاین هایی از گیاهان زراعی استراتژیک گندم و جو توسط مدل عددی SWACROP (نسخه SWAP93) با مقادیر اندازه گیری شده در مزرعه مقایسه شده و بدین ترتیب مدل فوق ارزیابی و واسنجی قرار گرفته است. نظر به اینکه داده های شاخص سطح برگ (LAI) به عنوان یکی از پارامترهای مهم ورودی به مدل به صورت اندازه گیری شده در اختیار نبوده است، از مدل SWLEWW (فرشی و همکاران 1987) و رابطه بین درجه – روز رشد و LAI جهت بؤآورد این شاخص استفاده شد. جهت مقایسه و انتخاب بهترین روش تخمین مقدار تبخیر و تعرق (ET)، به غیر از روش های قابل گزینش در مدل SWAP93 (پنمن 1948، پریستل – تیلور و مانتیث – رایتما) با تهیه یک برنامه کامپیوتری ، داده های روزانه تبخیر و تعرق به روش پنمن – مانتیث استخراج و به صورت ورودی به مدل داده شد. نتایج حاصله نشان داد که با کاربرد معادلات پنمن و پنمن – مانتیث مقادیر عملکرد با دقت بیشتری برآورد می گردد و استفاده ازمعادله پریستلی – تیلور عملکرد را کمتر از واقع برآورد میکند. با تغییر ضریب آلبیدو مشخص شد که a=0\2 بیشترین همخوانی را بین داده های مشاهده ای و شبیه سازی ایجاد می کند. مدل SWLEWW شاخص LAI را بیش از مقدار واقعی برآورد می نماید و در صورتی که رابطه نمایی بین GDD و LAI برای تاریخ کاشت مورد نظر بدست آمده باشد، استفاده از این رابطه ارجح است.

۷ارزیابی دوره بازگشت و ریسک تداوم خشکسالی با استفاده داده‌های بارندگی سالانه در ایستگاههای قدیمی ایران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برآورد دوره بازگشت و ریسک پدیده های پیچیده نظیر خشکسالی ازموضوعات مهم مطالعات منابع آب است. هدف از این مطالعه، ارزیابی دوره بازگشت و ریسک تداوم خشکسالی در ایستگاه های قدیمی ایران (واجد بیش از یکصد سال آمار بارندگی سالانه) می باشد. نگرش مطالعه بر موضوع دوره بازگشت و ریسک خشکسالی، برگرفته از روابط و تعاریف ارایه شده برای ارزیابی ریسک شکست سازه های هیدرولیک در مقابل سیلاب T – ساله در طول عمر پروژه (دوره برنامه ریزی) است. در تعیین دوره بازگشت و ریسک خشکسالی در ایستگاه های مورد بررسی مراحل زیر دنبال گردید : 1) با فرض استقلال و ایستایی سریهای زمانی بارندگی سالانه (که فرض تقریبا درستی است)، بهترین توزیع آماری قابل برازش از بین 14 تابع توزیع احتمال تعیین گردید، 2) مقادیر بارندگی در هفت سطح احتمال (یا آستانه) از 0\1 تا 0\7 (با گام 0\1) استخراج گردید، 3) با در نظر گرفتن بارندگی مربوط به هر یک از سطوح احتمال و کسر آن از مقادیر بارندگی سالانه، سالهای کمبودمشخص وتداوم های خشکسالی بازای سطوح احتمال مذکور در طول دوره خشکسالی تعیین گردید و 4) با استفاده از روابط مربوطه، دوره بازگشت و ریسک خشکسالی بازای سطوح مختلف احتمال خشکسالی و تداوم های مربوطه محاسبه گردید. نتایج این مطالعه بر اساس سری های زمانی بارندگی سالانه در چهار ایستگاه بوشهر، اصفهان، تهران و مشهد نشان داد :1) برای یک تداوم معین خشکسالی با افزایش احتمال وقوع خشکسالی ، دوره بازگشت کاهش می یابد، و چنانچه احتمال وقوع خشکسالی ثابت بماند، با افزایش تداوم، دوره بازگشت نیز افزایش می یابد، 2) در احتمال وقوع 30 درصد خشکسالی، ایستگاه اصفهان خشکسالیهای با تداوم شش ساله را با دوره بازگشت 2000 ساله وسایر ایستگاه ها، خشکسالیهای سه ساله را با دوره بازگشت 51 ساله تجربه می نمایند، 3) بازای یک احتمال معین وقوع خشکسالی ، با افزایش دوره برنامه ریزی، ریسک خشکسالی افزایش می یابد. بعنوان نمونه، مشخص گردید که بازای 50 درصد احتمال وقوع خشکسالی، ریسک خشکسالی در ایستگاه بوشهر و تهرن بیشتر از اصفهان و مشهد است.

۸شبیه سازی تغییرات زمانی درجه حرارت خاک رسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۶
هدف این تحقیق بررسی کارآ یی مدل جعبه سیاه شبکه عصبی مصنوعی ) ) ANN از نوع پرسپترون سه لا ی ه ) ) MLP درشبیه سازی رژیم حرارتی خاک رسی با رطوبت ۰۱ % وزنی در اعماق مختلف در طول زمان می باشد . برای این منظور ابتدا در شرایط آزمای شگاهی تغیی رات حرارت ی ستونی از خاک رس به عمق یک متر در طول مدت زمان بالغ بر ۰۰۰۵۲ دقیقه ثبت گردید و این داده ها به منظور آزمون و آموزش شبکه مورد نظر استفاده شدند . از طرفی مدل رگرس یون غ یر خط ی از خانواده سیگموئید و از نوع ) ) MMF بهترین برازش را به مقاد یر ثبت شده درجه حرارت در طول زمان نسبت به سایر روابط همبستگی نشان داد . عملکرد دو مدل رگرسیون غیرخطی و مدل ANN در شبیه سازی رژیم حرارتی خاک مورد استفاده در اعماق و زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآیی بهتر مدل تجربی ANN نسبت به مدل آماریMMF در پیش بینی تغییرات حرارتی خاک رسی در تمامی اعماق مورد بررسی می باشد

۹برآورد تبخیر تعرق ساعتی مرجع چمن و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۱۴
با توجه به محدودیت منابع آب در اقلیم های خشک ایران، مدیریت صحیح منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لازم است دقت برآورد تلفات آن را در زمینه های مختلف افزایش یابد. تبخیر وتعرق یکی از مهمترین عوامل تلفات در این اقالیم محسوب می شود. در این مطالعه ازمدل های پنمن – مونتیث فائو – 56 و پنمن – مونتیث انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE) جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع چمن (ET0) در بازه زمانی ساعتی در اقلیم نیمه خشک کرمان استفاده گردیده است. مقادیر ساعتی حاصل از دو مدل فوق با مقادیر اندازه گیری شده توسط لایسیمتر وزنی الکترونیکی در طی ماههای فروردین لغایت خرداد سال 1384 مورد مقایسه قرار گرفته اند. جهت مقایسه مقادیر مشاهداتی و محاسباتی از تحلیل رگرسیون خطی و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و شاخص توافق (d) استفاده شده است. مقایسه مقادیر حاصل از روش پنمن – مونتیث فائو– 56 و مقادیر مشاهداتی نمایانگر بیش براورد نمودن ET0 لایسیمتر به میزان23%، 24%، 36%، 26% به ترتیب برای ماههای فروردین لغایت خردادبوده است. بیش برآورد مقادیر لایسیمتری نسبت به روش پنمن – مونتیث ASCE به ترتیب برای هر یک از ماهها عبارت است از : 20%، 24%، 22% همچنین روابط رگرسیون جهت تبدیل داده های ساعتی محاسباتی به داده های اندازه گیری شده به تفکیک هر ماه ارائه شده است.

۱۰برآورد احتمالات نیاز ابی و باران موثر در زراعت گندم در نمونه های منتخب اقلیمی کشور
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق 20 ایستگاه سینوپتیک که دارای دوره اماری بیش از 50 سال و پراکنش جغرافیایی – اقلیمی مناسب بودند انتخاب و داده های ماهانه آب و هوایی (شامل میانگین حداقل و حداکثر دما و رطوبت نسبی در هر روز از ماه، تعداد ساعات آفتابی، متوسط سرعت باد و بارندگی) در طی فصل رشد گند م از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. سپس تبخیر و تعرق از روش پنمن – مانتیث (FAO) و باران موثر از روش بیلان ابی برآورد شد و بدین ترتیب در هر ایستگاه مقادیر ماهانه و سالانه باران موثر و نیاز ابی در طی دوره 50 ساله بدست آمد. در مرحله بعد مقادیر ماهانه و سالانه نیاز ابی و باران موثر بر توزیع های اماری مختلف برازش داده شد و پس از انتخاب برازنده ترین توزیع احتمالاتی مقادیر نیاز آبی و باران موثر دز زراعت گندم تعیین شد. توزیع های آماری مورد استفاده شامل توزیع نرمال، لوگ نرمال، مقادیر حدی، گاما ، ویبول ، لاپلاس و نمایی بودند و برای انتخاب بهترین توزیع از ازمون های کای – اسکوی ، اندرسن – دارلین و کلموگروف – سمیرنف استفاده شده است. نتایج بدست امده در ایستگاه های مختلف نشان داد که در اکثر ایستگاه های علیرغم تامین حد بارندگی مورد نیاز گندم (300–250 میلیمتر) بخاطر عدم توزیع متناسب الگوی بارندگی و نیز بالابودن دما، نیاز ابی گیاه برآورده نمی گردد وگیاه نیاز به آبیاری دارد.

۱۱مدل سازی صوری و ارزیابی کارایی یک پروتکل کنترل دسترسی به رسانه در شبکه های حسگر بی سیم
اطلاعات انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
روش های صوری یکی از ابزارهای تحلیل سیستم ها هستند. این روش ها می توانند در شبکه های حسگر بی سیم که از جهات زیادی با شبکه های سنتی متفاوتند نیز اعمال شوند. شبکه های پتری رنگی که بسط شبکه های پتری هستند، از قوی ترین مدل های صوری به شمار می روند. در این مقاله به مدل سازی و ارزیابی کارایی یک پروتکل کنترل دسترسی به رسانه به نام S–MAC در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از شبکه های پتری رنگی پرداخته شده است. پروتکل S–MAC یک پروتکل با اتلاف انرژی محدود و با زمان بندی خواب و بیداری است. در مدل سازی این پروتکل، برای مدل سازی شبکه، از قابلیت سلسه مراتبی موجود در شبکه های پتری رنگ استفاده شده است. استفاده از این روش و چگونگی مدل کردن انتقالات پخشی، می تواند مبنایی برای مدل کردن دیگر پروتکل های لایه کنترل دسترسی به رسانه در شبکه های حسگر بی سیم یا شبکه های متحرک موردی باشد.

۱۲مدل سازی صوری و درستی یابی احتمالی یک سیستم هشدار نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، سال
تعداد صفحات: ۶
روشهای صوری و فنون درستی یابی، از ابزارهای تحلیل سیستم ها هستند. این روشها می توانند در مدل سازی شبکه های حسگر بی سیم که از جهات زیادی با شبکه های سنتی متفاوتند نیز به کار روند. ما در این مقاله، به درستی یابی احتمالی یک سیستم نمونه در شبکه های حسگر بی سیم خواهیم پرداخت. هدف این سیستم، تشخیص رخدادهای مورد نظر در محدوده شبکه است. در این راستا، در ابتدا یک مدل پایه برای شبکه مطرح شده وسپس با حذف بعضی پیش فرض ها سعی خواهد شد تا رفتار مدل به یک سیستم واقعی نزدیکتر شود. برای تحلیل و بررسی سیستم از ابزار درستی یابی احتمالی PRISM استفاده شده و با استفاده از مدل پاداش موجود در این ابزار و استفاده از درستی یابی احتمالی، بعضی از خصوصیت های شبکه به طور نمونه درستی یاب شده است.

۱۳بررسی اثر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه های سینوپتیک آبعلی، انزلی، بوشهر، تهران، سنندج و یزد
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۷
برآورد دقیق تبخیر و تعرق پتانسیل (Eto) در اکثر مطالعات مربوط به کشاورزی امری ضروری است. مطالعه تاثیر اقلیم بر تبخیر و تعرق به منظور انتخاب روش مناسب محاسبه (Eto) در اقالیم مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. سازمان خواروبار جهانی (EAO) روش پنمن مانتیث را به عنوان روش استاندارد برآورد (Eto) معرفی کرده است. این روش با اینکه دقت بالایی دارد، به داده های متعددی نیاز دارد که در معدودی از ایستگاه ها موجود است و متقابلا در برخی فرمولهای ساده نظیر سامانی هارگیوز یا بلانی کریدل از داده های کمتری استفاده می شود که واجد دقت کمتری می باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر اقلیم بر (Eto) به روش های ساده می باشد. بدین منظور از دو شاخص کسر تبخیر (نسبت تبخیر و تعرق به تابش خالص) و ضریب خشکی دومارتن استفاده گردید و مشاهده شد با افزایش کسر تبخیر، درصد اختلاف برآورد در روش سامانی هارگیوز نسبت به پنمن مانتیث روند افزایشی دارد. همچنین با افزایش ضریب خشکی دومارتن، درصد اختلاف برآورد در این روش کاهش می یابد. در روش بلانی کریدل نیز با افزایش کسر تبخیر تا حدود 0\5، درصد اختلاف برآورد در این روش کاهش و پس از آن روند افزایشی دارد. در نهایت این بررسی نشان می دهد با افزایش ضریب خشکی دومارتن، شاخص کسر تبخیر کاهش پیدا می کند.

۱۴آنالیز ریسک سختی خشکسالی هواشناسی برمبنای داده های مستقل و وابسته زمانی بارندگی(مطالعه موردی: ایستگاه سرارود کرمانشاه)
اطلاعات انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۹
در هر آنالیز ریسک خشکسالی، دو مولفه اساسی مورد بررسی قرار می گیرد: الف) تعیین امید ریاضی فاصله زمانی بین رخدادهای خشکسالی های بحرانی (دوره بازگشت)، ب)تعیین توزیع احتمال فاصله بین خشکسالی های بحرانی (ریسک خشکسالی). در این مطالعه خشکسالی بحرانی به عنوان خشکسالی هایی که سختی (مجموع کمبود بارندگی زیر آستانه معین) آنها از آستانه مشخصی بزرگتر باشد. تعریف گردید. پایش خشکسالی بااستفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) و برمبنای سری های تاریخی و مصنوعی مجموع بارندگی در مقیاس های زمانی سالانه وماهانه در ایستگاه کرمانشاه به انجام رسید. سپس، توزیع احتمال سختی خشکسالی به ازای تداوم معین برای سری های زمانی تاریخی و مصنوعی شاخص بارش استاندارد تحلیل شد. برمبنای توزیع های احتمال بدست آمده آنالیز ریسک خشکسالی در ایستگاه کرمانشاه به انجام رسید. یافته های تحقیق نشان داد: الف) ارزیابی های ریسک سختی خشکسالی بر مبنای سری های تاریخی SPI در مقیاس های ماهانه و سالانه انطباق کافی بر نتایج بدست آمده از سری های مصنوعی را ندارد. از اینرو، در تحلیل ریسک خشکسالی لازم است از سری های مصنوعی به جای سری تاریخی استفاده کرد.ب) دوره بازگشت های نظری سختی خشکسالی برمبنای سری ماهانه SPI (درمقایسه با سری سالانه) انطباق بهتری بر دوره بازگشت های مشاهده شده دارند.

۱۵ارزیابی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر عملکرد محصول گندم دیم سرداری تحت شرایط محدودیت داده (مطالعه موردی ایستگاه سرارود کرمانشاه)
اطلاعات انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله تاثیر مشخصه های خشکسالی (تداوم و سختی) بر عملکرد محصول گندم دیم رقم سرداری در ایستگاه هواشناسی سرارود کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این مطالعه از آمار هواشناسی مربوط به یک دوره 45 ساله و داده های فنولوژی وعملکرد قابل دسترس گندم دیم سرداری طی یک دوره 14 ساله استفاده گردید. با توجه به ناکافی بودن طول دوره آمار هواشناسی و عملکرد محصول بر ای تحلیل خشکسالی در ایستگاه مذکور، لازم است با روش های موجود این مشکل برطرف شود. به این منظور، برای افزایش طول دوره آمار هواشناسی از یک مدل تولید داده های هواشناسی و برای افزایش طول دوره آمار عملکرد گندم از یک مدل شبیه ساز رشد و نمو استفاده شد. مدل های مذکور قبل از استفاده در شبیه سازی داده ها مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار گرفتند. برای بررسی تاثیرخشکسالی هواشناسی بر عملکرد محصول گندم دیم، مفهوم ترکیبی خشکسالی هواشناسی – کشاورزی تعریف گردید که طی آن مجموع بارندگی سال زراعی و عملکرد محصول گندم دیم از آستانه معینی کمتر است. پس از تعیین دوره های خشکسالی هواشناسی – کشاورزی، دو مشخصه شامل مجموع افت بارندگی و مجموع ا فت تولید در هر یک از دوره های خشکسالی محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مجموع افت محصول در خشکسالی های با تداوم کمتر و افت بارندگی شدیدتر در مقایسه با خشکسالی های با تداوم بزرگتر و افت بارندگی کمتر، بزرگتر است. دلیل این امر آن است که در خشکسالی های با تداوم بزرگتر، افت بارندگی بین تعداد سالهای کمبود تقسیم می شود و در نتیجه مجموع آسیب محصول از خشکسالی در تداوم های بزرگتر خشکسالی کاهش می یابد. به عنوان مثال، اگر افت بارندگی معادل 400 میلی متر تنها در یک سال زراعی اتفاق افتد. عملکرد محصول گندم به طور متوسط تا 2850 کیلوگرم بر هکتار افت خواهد داشت ولی همین افت بارندگی در طی 4 سال سبب کاهش تا 2500 کیلوگرم محصول گندم در هکتار خواهد شد.

۱۶تحلیل شدت و گستره خشکسالی های ایران در دوره اقلیمی 2003–1965
اطلاعات انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۷
این مطالعه این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات سال به سال مساحت های تحت پوشش خشکسالی در گستره ایران در دوره اقلیمی 39 ساله بانجام رسیده است. برای این منظور، آمار بارشهای سالهای آبی 95 ایستگاه هواشناسی که واجد طولانی ترین آمار ممکن بودند، انتخاب گردید. خلاء های آماری این ایستگاه ها با شرط آنکه از 10 درصد کل آمار تجاوز نکنندبه روش همبستگی خطی تکمیل و شاخص بارندگی استاندارد (SIAP) آنها در دوره اقلیمی 39 ساله (2003–1965) حسب سالهای آبی محاسبه شد. سپس، برای هر سال، منحنی های توزیع جغرافیایی SIAP در گستره کشور با استفاده از نقشه مدل رقومی ایران به ابعاد 202 کیلومتر به روش میانگین متحرک وزنی عکس مجذور فاصله ترسیم و اطلس اقلیمی آنها تهیه گردید. سپس، مساحت گستره های با خشکسالی شدید، متوسط و ضعیف در هرسال مشخص شد. پس از این مرحله، تحلیل فراوانی گستر ه های خشکسالی با درجات مختلف، طی 39 سال مطالعاتی به انجام رسید. بررسی نشان می دهد که: 1) بدون ملاحظه مکانی و زمانی، شدت وخیم ترین خشکسالی های ایران تقریبا نصف شدیدترین ترسالی های آن است، 2) ماکزیمم فراوانی وقوع خشکسالی های شدید و متوسط به ترتیب 5 و 23 تکرار در هر صد سال است 3) گسترده ترین خشکسالی های ایران ( با وسعت بیش از 80 درصد مساحت کشور) در سالهای 71–1970 (21\82درصد)، 89–1988 (05\92درصد) ، 2000–1999 (27\96درصد ) اتفاق افتاده اند و 4) خشکسالی های فراگیر کشور ابتدا از نواحی مرزی شمال غربی یا جنوب شرقی شروع و بتدریج به نواحی مرکزی گسترش می یابند.

۱۷مدیریت پروژه های نرم افزاری موقعیتی در سازمان به شیوه مشاب
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مشاپ ها نسل بعدی برنامه های کاربردی تحت وب هستند. یک مشاپ، یک برنامه کاربردی مبتنی بر وب سبک وزن است که از ترکیب اطلاعات و یا قابلیت های دو یا چند منبع موجود، برای تحویل یک تجریه یکپارچه و جدید به کاربر بوجود می آید.مشاپ ها یک کلاس جدید از تکنیک های دو یا چند منبع موجود، برای تحویل یک تجربه یکپارچه و جدید به کاربر بوجود می آید. مشاپ ها یک کلاس جدید از تکنیک های یکپارچه سازی را در محیط های سازمانی برای مدیریت پروژه های نرم افزاری موقعیتی معرفی می کنند پروژه هایی که غیر قابل پیش بینی و زودگذر هستند و مورد توجه گروه محدودی از کاربران با نیازهای مشخص می باشند. مدیریت این پروژه ها با استفاده از روش های سنتی، زمانگیر و هزینه بر می باشد. در این مقاله برداشتی نوین و عمل گرا از مشاپ های وب که راهگشای استفاده بهینه تر در سازمانها خواهد بود ارائه گردیده است و یک زیر ساخت مشاپ برای مدیریت چابک پروژه های نرم افزاری موقعیتی در سازمان پیشنهاد شده است. همچنین، یک سناریو معنی دار برای درک بهتر مدل پیشنهادی آورده شده است و مزایای استفاده از مدل پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته اند.

۱۸ارزیابی برخی روش های جدید زمین آمار برای میانیابی داده های بارندگی در منطقه چهارباغ گرگان
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
یکی از فاکتورهای هواشناسی مؤثر بر رشد درختان و ضروری در مطالعات دندروکلیماتولوژی (اقلیم شناسی درختی) بارندگی می باشد. برای میان یابی داده های بارندگی روش های متفاوتی وجود دارد که بسته به اقلیم، وضعیت توپوگرافی، دوری و نزدیکی به دریا در هر منطقه متفاوتند. در این تحقیق، هشت روش شامل روش های:کریجینگ،کوکریجینگ،کریجینگ–رگرسیون، وزنی عکس فاصله، اسپلاین، گرادیان های سه بعدی خطی، هیبرید خطی و غیرخطی و Kriging With External Drift مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این تحقیق، مقایسه روش‌های مختلف میانیابی برای تخمین مقادیر بارندگی در منطقه چهار باغ گرگان است. برای این منظور، داده‌‌های20 ایستگاه با ارتفاع بیش از 400 متر در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. جهت اطمینان از عدم تغییر روش از سالی به سال دیگر داده های دو سال نماینده خشکسالی (1998) و ترسالی (1995) مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی دقت روش ها از شاخص های آماری شامل ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین مطلق انحرافات (MAD) مبتنی بر تکنیک اعتبار سنجی متقابل استفاده شد. بررسی‌ها نشان داد که روش هیبرید خطی و غیر خطی در 65 درصد از موارد دارای کمترین مقدار خطا است و به عنوان بهترین روش میانیابی بارندگی ماهانه در منطقه مطالعاتی پیشنهاد گردید.

۱۹مقایسه دمای میانگین روزانه حاصل از روش تجربی و نظری در مناطق خیلی مرطوب مطالعه موردی: ایستگاه بندر انزلی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
میانگین دمای روزانه هوا اهمیت زیادی در کشاورزی واقلیم شناسی از جمله در تعیین تبخیر تعرق ، تنش رطوبتی گیاه، برآورد غیر مستقیم تابش و طبقه بندی اقلیمی دارد. در این تحقیق، دمانگاشتهای 4 ماه ژانویه ،آوریل، ژوئیه و اکتبر سال 2006،ایستگاه بندر انزلی ( با اقلیم خیلی مرطوب)انتخاب شد. پس از اسکن این برگه ها و رقومی سازی با استفاده از نرم افزار ArcGIS، میانگین نظری دمای هوا با انتگرال گیری سطح زیر منحنی و میانگین تجربی دما با استفاده از مقادیر دمای بیشینه و کمینه استخراج شده از دمانگاشتها با روش مرسوم میانگین ساده عددی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصله نشان داد که قدر مطلق حداقل و حداکثر اختلاف بین دو روش در ماههای مختلف بین88\0 و43\2 بوده است. ‌بطوریکه تفاوت معنی داری بین مقادیر به دست آمده از روش نظری و تجربی وجود ندارد.

۲۰مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه)
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مطالعه تاثیر پارامترهای هواشناسی بر مقادیر روزانه تابش کل دریافتی از خورشید در سطح زمین مورد بررسی قرار گرفت و با انتخاب ایستگاه تهران شمال (اقدسیه ) بعنوان ایستگاه نمونه مطالعاتی تلاش شد تا مدلی برای برآورد مقادیر تابش خورشیدی ارائه گردد. بنابر تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بر روی آمار سالهای 2006–1992 ایستگاه، ابتدا رابطه ساده خطی(انگستروم)، رابطه دومتغیره با متغیرهای طوبت نسبی و کسر ساعات آفتابی، رابطه دو متغیره با متغیر های ساعات آفتابی و دمای ماکزیمم و رابطه 7 متغیره با متغیرهای ساعات آفتابی، دمای ماکزیمم، نقطه شبنم، رطوبت نسبی، فشاربخار آب، بارندگی و ابرناکی بعنوان روابط اولیه برای تجزیه و تحلیل های بعدی انتخاب شدندو در نهایت رابطه انگستروم با ضریب تبیین 48% و RMSE برابر cal\cm2 15\03 بعنوان مناسبترین رابطه و رابطه دو متغیره با متغیر های رطوبت نسبی و کسر ساعات آفتابی با ضریب تبیین (R2) برابر 46\1% و RMSE برابرcal\cm2 15\45 بعنوان دومین رابطه برگزیده شد

۲۱واسنجی و بررسی رژیم سالانه ضرایب رابطه انگستروم– پرسکات (a وb) در مقیاسهای زمانی مختلف ، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
رابطه آنگستروم–پرسکات (A–P) یکی از رایج ترین روش های برآورد تابش کل خورشیدی (Rs) برمبنای ساعات آفتابی است. در این مقاله تغییرات ضرایب رابطه A–Pدر مقیاس های زمانی مختلف مطالعه و چگونگی تاثیر این تغییرات بر دقت پیش بینی و برآورد Rs بررسی می شود. . برای انجام این مطالعه از داده های ایستگاه تهران شمال (اقدسیه) در دوره زمانی 15 ساله (2006–1992) استفاده شده و کالیبراسیون رابطه در سه مقیاس زمانی روزانه، متوسط ماهانه و متوسط سالانه صورت گرفته و مشاهده گردید که ضرایب رابطه A–P که با استفاده از داده های روزانه و ماهانه بدست می آیند تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند و بطور کلی رابطه حاصل از تحلیل داده های روزانه دارای ضریب تبیین بالاتری (0\48=R2) است

۲۲بورس نفتی ایران: ضرورت ها، منافع، راهکارها و استراتژی ها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ایران در بین اعضاء اوپک از جایگاه ویژه ای به لحاظ موقعیت استراتژیک، ذخایر نفتی، میزان تولید، راه های دستیابی به بازارهای بین المللی، همسایگی با کشورهای تولید کننده در منطقه که به دریای آزاد دسترسی مستقیم ندارند، برخوردار است. راه اندازی بورس بین المللی نفت در ایران می تواند فرصت های زیادی را در عرصه اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه آورد و به تقویت و توسعه هر چه بیشتر بخش نفت به عنوان مهم ترین رکن کشور کمک کند

۲۳توسعه فناوری تجهیزات رباتیک با روش TRIZ مورد کاوی: معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
وجود انواع روشهای طراحی و ساخت همگی برخاسته از میل بشری است که تمایل دارد بهترین ارزش را کسب کند صاحبان فرایند به عنوان مالک آن همیشه ارزش بالقوه را با پرسشهایی در مورد اهداف عملکرد زمان هزینه تعدیل و کمی می نمایندو همیشه بدنبال روشی هستند که فرایند طراحی، ساخت و تولید با بهترین ارزش انجام شود. از طرفی جعبه ابزار دانش خلاقیت شناسی TRIZ با رویکرد نوآوری در سازمان به عنوان یکی از این ابزارها اقدام به شناسایی و حل این گونه مسائل و خلق ارزش می نماید. همچنین تکنیک TRIZ به عنوان ابزاری جهت دستیابی سریع به اهداف می تواند در مراحل مختلف فرایندتوسعه فناوری موردتوجه قرار گیرد دراین مقاله ضمن مروری بر مفاهیم روش ابداعی TRIZ با هدف مستند سازی و انتقال تجربیات حاصله به مورد کاوی فعالیتهای اجرایی انجام شده در فرایندهای توسعه فناوری تجهیزات رباتیک مبتنی با رویکرد نوآورانه TRIZ در معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو پرداخته و سپس نتایج حاصله از این فرایندها تشریح می شود.

۲۴مدلسازی فنولوژی گندم پاییزه با استفاده از داده های هواشناسی، مطالعه موردی: پارس آباد مغان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از این تحقیق جستجوی مدلهای رگرسیونی مناسب برای پیش بینی تاریخ وقوع مراحل فنولوژی گندم پاییزه درا یستگاه پارس آباد مغان می باشد این مدلها برپایه 14 سال آمار فنولوژی معتبرموجود جستجو شدند. با توجه به محدودیت دوره آماری مدلهای فوق با سه ، دو و یک متغیر مستقل هواشناسی شامل دمای بیشینه، دمای کمینه، میانگین دما، بارندگی و رطوبت نسبی در مراحل فنولوژی سبز شدن، پنجه زدن ، ساقه رفتن، گل دهی، شیری شدن، خمیری شدن و رسیدگی کامل براساس شاخص های MAE, RMSE , R2 , Index of agreement در سطوح اعتماد 95 و 99 درصد انتخاب شدند. نوع معادله ریاضی اساس بالاترین ضریب تبیین از بین توابع خطی، نمایی، توانی و لگاریتمی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بجز مراحل پنجه زنی و رسیدگی کامل در بقه مراحل مدلها در سطح اعتماد 95 درصد معنی دار بودند.

۲۵پیشنهاد نمایه جدید و گسترش یک مدل برای ارزیابی کمی ریسک سرمازدگی بهاره محصولات زراعی و باغی در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف از این بررسی پهنه بندی اقلیمی ریسک سرمازدگی محصولات زراعی و باغی در مراحل مختلف فنولوژی در ایران و کمی کردن آن درگستره های زراعی، باغی و دیمزارهای کشور است برای این منظور ابتدا سری های زمانی آمار دمای حداقل روزانه هوا در 137 ایستگاه دماسنجی کشور از بدو تاسیس تا سال1994 گردآوری و در یک مدل تحت کنترل کیفی و بازسازی قرار گرفت و سری زمانی پیوسته آنها تشکیل گردید. برای تاریخ وقوع دماها از شماره روزهای سال دمایی از اول اگوست هرسال تا پایان جولای سال بعد TDN یا Thermal day number استفاده شد به این ترتیب کمترین و بیشترین مقدار TDN در هرسال دمایی معیار تاریخ وقوع سرماهای زودرس پاییزه تا دیررس بهاره برای 13 آستانه دمایی استاندارد از 8\9– تا 4\1+ درجه سانتی گراد قرار گرفت.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۹۳ نتیجه