توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱افزایش باربری شمعهای کوبیده شده در رس نرم با گذشت زمان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
ظرفیت باربری شمع‌های کوبیده شده در رسهای نرم با گذشت زمان افزایش پیدا می‌کند. علت اصلی این امر محو فشار آب حفره‌ای ایجاد شده در اثر کوبش و تحکیم در خاک مجاور شمع می‌باشد. در این مقاله ابتدا به کمک مدل انبساط حفرة استوانه‌‍ای برای کوبش شمع، معادلة حاکم بر تحکیم در خاک مجاور شمع بیان شده است. سپس این معادله با فرضیات مختلف از فشار اضافی آب حفره‌ای اولیه حل شده است. در ادامه با ترکیب مدل‌های موجود در ادبیات فنی با نتایج قسمت قبل، روابطی بین تحکیم در خاک مجاور شمع و افزایش باربری شمع بیان شده است. در انتها مدل‌های ارائه شده به کمک دو اندازه‌گیری میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است

۲بررسی آزمایشگاهی فرورفت مصالح خاکریز در بسترهای لجنی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
فرورفت موضعی مصالح دانه‌ای خاکریز در هنگام اجرای خاکریز روی بستر‌های سست لجنی باعث عدم تشکیل پی شده و در این حالت حجم زیادی از مصالح خاکریز در بستر فرو می‌رود. این مقاله به بررسی آزمایشگاهی پدیده فرورفت مصالح خاکریز (به طور خاص لایه مترس در کف موج‌شکن) در بسترهای لجنی پرداخته و اثر عوامل مختلف از قبیل اندازه دانه‌های مصالح درشت دانه ریخته شده روی خاک لجنی و خصوصیات خاک لجنی بررسی شده است. " کنترل فرورفت موضعی دانه‌ها " باید در طراحی علاوه بر کنترل‌های متداول مثل کنترل ظرفیت باربری و نشست مورد توجه قرار گیرد. در انتهای این مقاله نتیجه‌گیری شده است که می‌توان با تغییر مصالح خاکریز یا موج‌شکن در نزدیکی بستر (مترس) باعث کاهش نفوذ و فرورفت مصالح شده و یک بستر اولیه مناسب ایجاد نمود. رابطه تقریبی برای تعیین ضخامت لایه مترس نیز پیشنهاد شده است.

۳ارزیابی فرمول هیلی برای تعیین باربری درجای شمع
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به عدم اطمینان نتایج روابط متداول محاسبه ظرفیت باربری شمع هاکه به علت تغییرات خاک اطراف شمع در حین اجرا می باشد، نیاز به انجام آزمایشهای درجا محسوس است. یکی از روشهای تعیین باربری شمع استفاده از فرمولهای دینامیکی است. رابطه هیلی یکی از انواع این فرمولهاست که با استفاده از مقدار فرورفت و برجهندگی شمع تحت ضربات چکش، باربری را تخمین می زند. در این مقاله رابطه هیلی و مبنای تئوری وتاریخچه استفاده از آن ذکر می گردد. همچنین برخی تجربیات استفاده از آن در ایران بیان شده ودر نهایت با ارزیابی این رابطه، حساسیت آن را نسبت به پارامترهای مختلف ذکر کرده و پیشنهادهایی جهت بهبود نتایج ارائه می گردد.

۴ناحیه بندی بهسازی درز و ناحی هبندی طرح اختلاط در سدهای بتن غلتکی بر اساس توزیع تنشهای استاتیکی و دینامیکی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به توسعه روز افزون ساخت سدهای بتن غلتکی در دنیا موضوعات تحقیقی د ر خ صوص طراحی واجرای آنها مطرح می شود. تنشهای ناشی از زلزله یکی از مهمترین تنشهای ایجاد شده در سدهای وزنی بتن غلتکی در مناطق زلزله خیز است . دراین مقاله ابتدا مقطع فعلیِ سریز و غیر سریز سد بتن غلتکیِ زیردان در نزدیکیِ چابهار در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته می شود و سپس با روش ترکیبی اجزاء محدود _جرم معادلِ افزوده ، در برابر زلزله DBE به کمک نر م افزار اجزاء محدودANSYS ، به صورتِ خطی _ارتجاعی ، تحلیل م ی شود. این روش اندرکنش سد با پی ومخزن را در برابر بار زلزله با دقت خوبی در نظر می گیرد.سپس ضرایب ا طمینان در برابر تنش برشی در درزهای افقی بتن غلتکی به دست م ی آید و با توجه به این تحلیلها و تجربیات حاصل از اجرای سدهای بتن غلتکی ، درباره ناحی ه بندی بهسازی درزِ سرد و ناحیه بندی طرح اختلاط بحث ونتیجه گیری می شود. در پایان سدهای بتن غلتکی از نوع Hard–fillدر مقایسه با سدهای بتن غلتکی معمول مورد بررسی قرار م یگیرد.

۵تعادل حدی دیوارهای خاک مسلح حین زلزله
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله مساله پایداری دیوارها و شیبهای خاک مسلح و غیر مسلح با استفاده از یکی از روشهای جدید تعادل حدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش جدید برای تحلیل پایداری دیوارها و شیبهای خاک مسلح و غیر مسلح از تقسیم گوه لغزنده به قطعات افقی استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این روش با قرار دادن نیروی شبه استاتیکی زلزله در مرکز جرم هر قطعه می توان پایداری شیب یا دیوار مورد بحث را حین زلزله بررسی نمود. در این مقاله سه دسته فرمولبندی بر اساس این روش ذکر شده و نتایج فرمول بندی ساده شده با نتایج برنامه Reslip(برای خاک مسلح) مقایسه گردیده است. در پایان این مقاله به فرمولبندی کامل اشاره شده و نتیجه گیری لازم ارائه گردیده است.

۶جنبه‎‏ های ژئوتکنیکی کنترل شیرابه و نشست زباله ‎های شهری در ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
بحث کلیدی در طراحی کمدفن مهندسی–بهداشتی زباله جلوگیری از نفوذ شیرابه در لایه های تحت الارضی به کمک لایه محافظ یانفوذپذیر به همراه زهکش می باشد. از آنجا که همواره خاک مناسب برای ساخت لایه نفوذپذیر در دسترس نمی باشد. نتایج تحقیق انجام شده در خصوص اصلاح خاک جهت استفاده در لایه نفوذ پذیر مدفن در این مقاله تشریح گردیده است. مطالعات این تحقیق نشان دادند که بنتونیت و آهک به عنوان ماده افزودنی به منظور اصلاح خصوصیات خاک برای ایجاد لایه نفوذپذیر مدفن در خاکهای ریزدانه مناسب می باشند. در حالیکه در خاکهای درشت دانه تر، بنتونیت مناسب است. نکته قابل توجه این است که اختلاط توام بنتونیت و آهک به خاک در کاهش میزان نفوذپذیری چندان موثر نیست.

۷جنبه های ژئوتکنیکی آبگیر پروژه پارس جنوبی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۸
ابگیر پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی در نزدیکی بندر عسلویه در شرق استان بوشهر احداث می شود. هدف از اجرای آن، آبگیری از دریا و انتقال به پالایشگاه مربوطه است. در هنگام مطالعات برای شناسایی وضعیت زمین، عملیات ژئوتکنیک نسبتا کاملی صورت گرفته که طی آن 21 گمانه با اعماق مختلف حفر شده است. همچنین با توجه به اهمیت نفوذپذیری لایه های زمین در محل حوضچه، از آزمایشات پمپاژ و لوفران برای بدست آوردن ضریب نفوذپذیری استفاده شده است. سطح آب زیر زمینی در محل حوضچه در عمق حدود 2 متری واقع بوده که با جزر و مد نیز نوساناتی را متحمل می شد. مطالعات ژئوتکنیکی در محل حوضچه نشان داد که لایه های زمین تا عمق 10 متری شامل 3 لایه اصلی می باشد لایه های بالایی و پایینی از شن و ماسه با نفوذ پذیری نسبتا زیاد و لایه میانی از سیلات و رس سیاه رنگ با نفوذپذیری کم تشکیل شده است. همچنین بر اساس مطالعات ژئوتکنیکی، لایه های زمین در مسیر خط لوله انتقال آب در بستر دریا، از شن و ماسه قلوه سنگ دار همراه با میان لایه های کنگلومرائی و ریف مرجانی تشکیل شده است. هنگام خاکبرداری حوضچه مشخص شد که میزان نفوذپذیری لایه های زمین کمتر از مقدار برآورد شده بوسیله آزمایشها می باشد. همچنین در موقع گودبرداری مسیر انتقال آب در بستر دریا، لایه های ضخیمی از سنگهای مرجانی دیده شد که با نتایج حاصل از حفاریهای ژئوتکنیکی قدری متفاوت بود.مهمترین علت ایت تفاوت را می توان به خاصیت شکنندگی و حفره دار بودن سنگهای مزبور نسبت داد که در موقع حفاری ژئوتکنیکی خرد شده و بصورت شن و ماسه جلوه کرده اند. اهداف این مقاله تشریح شرایط ژئوتکنیکی، بررسی علل بروز خطا در اکتشافات ژئوتکنیکی بخصوص در زمینهای مرجانی و بیان درس های آموخته شده است.

۸شکل مناسب اسکله های بلوک بتنی در مناطق لرزه خیز
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
استفاده از اسکله های بلوک بتنی غیرمسلح از دیرباز به عنوان یک روش متداول در ساخت ﭘﻬلوگیرها و دیوارهای ساحلی مطرح بوده است. امروزه استفاده از این نوع اسکله ها کاربرد زیادی دارد .از دلایل این امر میتوان به تکنولوژی ساده ساخت (نسبت به دیگرانواع اسکله مثل اسکله شمع و عرشه و اسکله کیسونی) ، ارزانی بتن نسبت به فولاد وهمچنین دوام آﻧﻬا اشاره نمود.اسکله های بلوکی در انواع گوناگونی اجرا می شوند. نوع چیدمان بلوکها بر روی هم موضوع بسیار مهمی می باشد. در این بین می توان به اسکله بلوکی با چینش آجرچینی (Staggared) چینش ستونی قائم (Column) و ستونی مایل (Sliced) اشاره نمود. انتخاب هر یک از انواع ذکر شده بستگی به شرایط محیطی بویژه شرایط ژئوتکنیکی و نیروهای اعمالی دارند. این موضوع ابتدائاً در مقاله تشریح می شود.هدف اصلی مقاله حاضر تشریح شکل مناسب اسکله بلوکی در مناطق لرزه خیز است. در این مناطق نیروی زلزله به عنوان یک متغیربسیار موثر در طراحی و انتخاب نوع اسکله می باشد. اگر در این مناطق از شکل مناسب استفاده نشود، ممکن است طرح بلوک بتنی را نسبت به دیگر انواع اسکله غیراجرایی و غیراقتصادی نماید.کاهش نیروی وارده از طرف خاک م یتواند سبب کوچکتر شدن مقطع و کاهش هزینه ساخت گردد. راه حل مناسب برای کاهش فشار خاک به انتخاب شکل مناسب پشت دیوار بستگی دارد. مقطع دیوار به اشکال مختلفی ساخته می شود؛ (الف) مقطع گوژپشتی؛ (ب) مقطع یکنواخت ستونی بهمراه بلوکهای بزرگ در بالا و (ج) مقطع پله ای با کاهش تدریجی ابعاد بلوکها. شکل گوژپشتی سبب میشود که بجای تکیه خاک بر بلوک، بلوک برخاک تکیه نماید که این موضوع در روابط ضریب فشار جانبی خاک که توسط کولمب ارائه شده ، تاثیرکاهش دهنده خود را نشان میدهد. از طرف دیگر، تمایل بلوکها به سمت عقب سبب افزایش لنگرهای مقاوم و به تبع افزایش ضریب اطمینان واژگونی و کاهش خروج از مرکزیت خواهد شد که در ﻧﻬایت ظرفیت باربری را نیز افزایش خواهد داد که یکی از معیارهای با اهمیت و تاثیرگذار در تعیین ابعاد دیوار در مناطق زلزله خیز میباشد.از ایده شکل گوژپشتی در طراحی اسکله ساحلی بندر پتروشیمی پارس استفاده شده است. با انجام تحلیلهای تعادل حدی و استفاده از ضرایب فشار جانبی خاک کولمب و مونونوبه–اوکابه، نشان داده شده است که فشار خاک حین زلزله برای مقطع گوژپشتی کمتر از فشارخاک برای دیگر انواع مقاطع دیوار می باشد. نتایج حاصل از تحلیلهای فوق با نتایج آزمایشهای مدل فیزیکی میز لرزه (مدل1G) مقایسه شده و اثر کاهنده مقطع گوژپشتی در فشار خاک از این طریق نیز نشان داده شده است. بدین ترتیب با انجام تحلیلهای متعدد نشان داده شده است که کاهش فشار جانبی خاک با استفاده از مقطع گوژپشتی به دستیابی به طرح بهینه کمک خواهد نمود. نتایج مطالعات دیوار بلوکی بندر پتروشیمی به عنوان مطالعه موردی درمقاله مورد اشاره قرار میگیرد.با توجه به زلزله خیز بودن کشور بویژه سواحل خلیج فارس و نیاز روزافزون کشور به ساخت بنادر جدید، استفاده از این نوع اسکله های بلوکی که تکنولوژی ساخت و اجرای آﻧﻬا نیز در داخل کشور مهیا و فراهم میباشد، در زمینهای با مقاومت کافی قابل توصیه است. اگر مقاومت زمین کافی نباشد، حداکثر ارتفاع ممکن برای گزینه بلوک بتنی کاهش می یابد.

۹ملاحظات نشست در عبور خطوط لوله محصولات نفت و گاز از روی تاج مو جشکن
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۷
خطوط لوله محصولات نفت و گاز ا ز روی موج شک نهای بندر پتروشیمی پا رس در عسلویه عبور می کند. این لوله ها نسبت به نشست غیریکنواخت بسیار حساس هستند . از آنجا که نشست غیر یکنواخت بصورت درصدی از نشست کل برآورد می گردد و پی شبینی نشست کل در موج شکن بسیار مشکل است، جهت تخمین نشست کل از مدلسازی فیزیکی و عددی بهره گیری شد . اصولاً توجیه هزینه های کنترل نشست غیرمجاز، تخمین دقیق را ضروری می کرد. نهایتاً بر اساس هر دو نوع مدلسازی نتیجه گیری شد که مقادیر نشست کل بسیار زیاد ا ست و امکان محدود کردن نشست غیر یکنواخت در طول خط لوله به دلیل ناهمگنی مصالح و ناهمسانی لرزش زلزله در طول موج شکن، وجود ندارد. لذا گزینه استقرار خطوط لوله بر روی شمع برگزیده شد.

۱۰استفاده از نفوذسنجهای دینامیکی در پروژه های بهسازی زمین
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین، سال
تعداد صفحات: ۹
استفاده ازآزمایشهای نفودسنجی یکی از بهترین روشها به منظور ارزیابی افزایش مقاومت خاک در پروژه های بهسازی زمین می باشد . آزمایشهای نفوذسنجی به دو دسته کلی تقسیم می شوند :دسته اول از نوع است اتیکی بوده که متداولترین آنها آزمایش نفوذ مخروط (CPT) است. دسته دوم از نوع دینامیکی می باشدکه آزمایشهای نفوذ استاندارد (SPT) و نفوذسنجی دینامیکی (Dynamic Probing) از مهمترین آزمایشهای این دسته هستند. نفوذسنجی دینامیکی نیاز به حفر گمانه ندارد و از این نظر برآزمایش نفوذ استاندارد ارجحیت دارد. ابزار مکینتاش (Machintosh Probe) که وسیله ای برای انجام آزمایش نفوذسنجی دینامیکی می باشد ، وسیله ای است سبک ، دستی و قابل حمل که آئین نامه BS آنرا به عنوان یک ابزار آزمایش ساده صحرایی به رسمیت می شناسد. ارزان بودن د ستگاه مکینتاش ، عدم نیازبه نیروی انسانی با تخصص بالا و عدم نیاز به حفر گمانه که از ویژگیهای این آزمایش می باشد ، باعث می گردد که هزینه های مطالعات صحرایی جهت کنترل بهسازی خاک در صورت استفاده ازاین آزمایش بشدت کاهش یابد . از طرف دیگر با توجه به پیوسته بودن نتایج آن امکان تشخیص لایه ای ضعیف با ضخامت ناچیز نیز وجود دارد. در این مقاله ضمن بیان پاره ای از ویژگیهای ابزار مکینتاش به بررسی نتایج حاصل از کاربرد آن در کنترل بهسازی خاک در منطقه بندر امام خمینی (ره) پرداخته شده است . علاوه بر این با توجه به انجام سایر آز مایشهای متداول ژئوتکنیکی در منطقه مذکور و نیز تجربه بکارگیری این ابزار در پروژه های دیگر در ایران پاره ای از روابط تجربی بدست آمده بین متغیرهای مقاومتی خاک و نتایج حاصل از آزمایش نفوذسنجی با ابزار مکینتاش ارائه شده است

۱۱مطالعه موردی پیش بارگذاری با زهکش قائم در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
در بسیاری از مناطق ساحلی کشور به خاکهای ریزدانه و سست برخورد می شود . از جمله این مناطق می توان به سواحل جنوبی استان خوزستان علی الخصوص بندر امام خمینی (ره) و نواحی اطراف آن اشاره کرد. یکی از مشکلات اصلی در احداث تأسیسات ساحلی در اینگونه خاکهای نرم و سست عدم باربری و نشست زمین می باشد . با توجه به گستردگی و اهمیت ساخت انواع سازه ها و تأسیسات در این مناطق ، بهسازی و اصلاح خاک اجتنا ب ناپذیر بوده چرا که همیشه امکان استفاده از پی سطحی یا عمیق وجود ندارد.این مقاله به تجربیات حاصل از اصلاح خاک در بندر امام خمینی (ره) با روش بارگذاری و بکارگیری زهکش قائم می پردازد . نخست مبانی تئوریک و روشهای محاسباتی مورد استفاده جهت طراحی پیش بارگذاری با زهکشهای ژئوسنتتیک بیان می شود . سپس روش عمل و نکات اجرایی مهم و تجربیات حاصل در این زمینه تشریح می گردد . همچنین نحوه رفتارسنجی و نتایج حاصل از آنها مورد اشاره قرار میگیرد.پس از اتمام پیش بارگذاری انواع آزمایشهای صحرایی جهت حصول اطمینان ازاثربخشی پیش با رگذاری و نحوه انتخاب آزمایشهای مناسب مورد بحث قرار گرفته و نتایج آنها با تئوریهای محاسباتی مقایسه می شود. از آنجا که در بسیاری از پروژه های ساحلی به خاکهایی مشابه خاک ریزدانه و سست بندرامام خمینی (ره) برخورد میگردد، نتایج حاصل از این مقاله به گونه ای بیان می شود که مورد استفاده مهندسان حرفه ای باشد.

۱۲بهینه نمودن عرض مغزه موج شکن های بنادر جهت حفظ منابع سنگی کشور
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با مطالعه اجمالی بر مقاطع موج شکن های پاره سنگی در حال احداث در کشوربه نظر میرسد به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی وذخایر محدود سنگ میبایست تدبیری اندیشیده شود عدم هم سو نگری طراحان داخلی در طراحی و اجرای سازه های دریائی موجب شده است ک ه ایده های متفاوت درانتخاب عرض لایه مغزه این نوع موج شکن ها مشاهده شود دراین مقاله ابتدا بصورت مختصربه شناسائی موج شکن های پاره سنگی پرداخته شده است سپس اهمیت موضوع مقاله از نظر اقتصادی باتوجه ه حجم بالای پروژه های دریائی در کشو ربیان گردیده است مطالعه آماری اؤ عرض مغزه چندموج شکن داخلی و خارجی وتحلیل ان ومطالعه عملکرد اجرائی ماشین الات ونهایتا ارایه چند راهکار اجرائی و نتیجه گیری ازجمله موارداین مقاله میباشد

۱۳تغییر شکل پذیری غیر خطی نهشته های درشت دانه تهران
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
رسوبا درشت دانه تهران دارای ویژگی های خاصی مثل ناهمگنی و سیمانتاسیون متغیر است. خصوصیات تغییر شکل پذیری این خاکها مورد تحقیق بوده و ثابت شده است که تابع مقدار کرنش می باشد. تا کن.ن مدل های غیرخطی مثل مدل Fahey برای تغیی شکل پذیری خاکها پیشنهاد شده است که مدل فاهی بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد لیکن این مدلها نمی توانند نشانگر رفتار شن ها از جمله نهشته های درشت دانه تهران باشند. در مقاله حاضر نخست داده هایی از مدئل غیرخطی مثل فاهی در پیش بینی رفتار این نوع مصالح نشان داده می شود در گام بعدی مدل جدید پیشنهاد مولفین که در واقع نوع مدل اصلاح شده فاهی است بیان می گردد.

۱۴توصیه هایی برای بهبود گودبرداری های سنتی در تهران با استفاده از تیرکهای مایل در مجاورت ساختمان همسایه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، سال
تعداد صفحات: ۱۸
گودبرداری های سنتی با استفاده از تیرکهای مایل در مجاورت ساختمان همسایه در ابتدا تشریح شده و سپس مکانیزم عملکرد آنها به نقل از تحقیقات قبلی مولف بیان گردیده است. سپس در بخش اصلی این مقاله توصیه هایی برای بهبود گودبرداری های سنتی در مجاورت ساختمان همسایه ارائه شده است. لازم است تیرک مایل به اعضای باربر ساختمان همسایه مثل ستون و پی متصل گردد و اتصالاتی با تحمل باربر ساختمان همسایه مثل ستون و پی متصل گردد و اتصالاتی با تحمل بار برشی قائم برای دیوارهای آجری باربر بکار رود. اتصال تیرک مایل به پی ساختمان همسایه بیش از اتصال به ستون و دیوار باربر موثر است. لازم است پی مناسب برای محل اتصال تیرک مایل به گود در نظر گرفته شود. همچنین توصیه می گردد که گودبرداری بصورت مرحله ای انجام شود. بدینصورت که نخست حاشیه خاکی در اطراف گود باقی گذاشته شود و گودبرداری تا نیمی از عمق انجام گیرد. سپس تیرک ها نصب شود و بعد گودبرداری تکمیل گردد.

۱۵شناسایی ژئوتکنیکی برای ساختمانهای سبک در تهران
اطلاعات انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
رویکرد قانونی به مسائل فنی ژئوتکنیک درمورد ساختمان های سنگین و متوسط، با ساختمانهای سبک تهران متفاوت است. چشم پوشی از بررسیهای ژئوتکنیکی ساختمانهای سبک بسته به موقعیت ساختگاه در تهران، مخاطرات متعددی را به دنبال خواهد داشت. شناخت خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفتهای تهران و بررسی امکان پذیری در تهران می باشد. تاثیر فرایندهای آب و هوایی از یکسو و فعالیتهای تکنوتیکی از سوی دیگر، سبب بر جای گذاشته شدن رسوبات آبرفتی متنوعی– از نظر جنس و متغیرهای مقاومتی – در تهران شده است. اولین بار ریبن بر پایه ویژگیهای چینه شناسی، رسوبات آبرفتی تهران را به چهار سازند D, C, B, A تقسیم نمود. عمده آزمونهای متداول ژئوتکنیکی در آبرفتهای درشت دانه تهران، نتایج خوبی را بدست نمی دهند. در آبرفتهای ریزدانه، بیشتر آزمونهای متداول هزینه ای بیش از مقادیر معقول به ساختمانهای سبک تحمیل می کنند. در آبرفتهای درشت دانه تهران، استفاده از طراحی ملی و شهری بر مبنای شناخت ویژگیهای عمومی زمین و در آبرفتهای ریزدانه استفاده از آزمونهای بر جای ارزان قیمت (مانند آزمون نفوذ وزنی سوئدی) راه حلهایی مناسبی برای بررسی ساختگاه سازه های سبک در تهران می باشند.

۱۶مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفتهای سازند هزار دره تهران (سازند A) با آزمایشهای برجا
اطلاعات انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
شهر تهران بر روی نهشته های دوران چهارم زمین شناسی بنا شده است. در گذشته ویژگیهای این رسوبات توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ولی از همه بیشتر طبقه بندی ریبن (Rieben) مورد توجه و استناد بوده است. ریبن در سال 1995 رسوبات آبرفتی تهران را از قدیم به جدید به چهارگروه A، B، C و D تقسیم نمود. بخش اعظمی از نواحی شمالی تهران و عمده تپه های سطح شهر توسط آبرفتهای گروه A (سازند هزار دره) پوشیده شده است. لذا تعیین پارامترهای مهندسی این آبرفتها لازم و ضرورت است. در این مقاله خصوصیات زمین شناسی و شرایط تشکیل آبرفتهای تهران توضیح داده شده و برخی آزمایشهای برجا برای تعیین خصوصیات مکانیکی آبرفتهای سازند A معرفی گردیده است، آنگاه ضمن بیان نقاط ضعف و قوت هر آزمایش نتایج حاصله از این آزمایشها که در انتهای کوی نصر انجام شده تعبیر و تفسیر گردیده و با برخی آزمایشهای مشابه دیگر که توسط محققین مختلف در این محل انجام شده مقایسه شده و شباهت و تفاوتهای بین آنها تشریح گردیده است.

۱۷اطمینان پذیری نتایج آزمون دینامیکی شمع با استفاده از PDA
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
آزمون دینامیکی شمع با استفاده از Pile Driving Analyzer، امروزه به عنوان روشی جدید در تخمین ظرفیت باربری شمع مورد استفاده قرار می­گیرد. در حال حاضر، تطابق اطلاعات نمودار نیرو– زمان محاسبه شده با اطلاعات ثبت­شده و انتخاب متغیرهای مقاومتی خاک، با استفاده از نرم­افزار مکمل آن، CAPWAP، جهت بدست آوردن ظرفیت باربری شمع، یک روند تجربی است. لذا با در نظر گرفتن طبیعت آزمون و خطای موجود در الگوریتم برنامه و تنوع در تعداد متغیرهای موثر خاک که CAPWAP در طی فرآیند بدست­آوردن بهترین تطابق از آن استفاده می­کند، این امکان وجود دارد که با انتخاب متغیرهای مختلف به شاخص تطابق (Match quality) یکسان با نتایج ظرفیت باربری متفاوت دست یافت. در این مقاله سعی شده است میزان تغییر در پارامترهای مختلف خاک و اثر آن روی توزیع ظرفیت باربری بین جدار و نوک شمع و ظرفیت باربری کلی، با هدف رسیدن به شاخص تطابق مشابه برای یک رکورد مشخص، مورد بررسی قرار گیرد.

۱۸بررسی امکان کاهش عرض مغزه موج شکن های سنگریزه ای در ایران
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۷
با بررسی پروژه های موج شکن در کشور و مقایسه با نمونه های خارج از کشور مشخص می شود که عرض های مغزه در داخل، معمولابیشتر از انواع مشابه در خارج کشور می باشند لذا تحقیق ارائه شده در این مقاله انجام شد. این تحقیق با بررسی مراجع وآیین نامه های مختلف جهت تعیین اثر عرض موج شکن بر رفتار آن آغاز شد سپس خلاصه بررسی ها نشان داد که عامل تعیین کننده عرض مغزه موج شکن ، متغیرهای هیدرولیکی یا ژئو تکنیکی نبوده وعامل اصلی فراهم آوردن امکان فعالیت مطمئن ماشین آلات در روی موج شکن می باشد که طراحان مختلف هر کدام از زاویه ای به این موضوع توجه نموده اند. در ادامه تحقیق بررسی هائی درخصوص ماشین آلات متداول در ایران برای اجرای موج شکن وروشهای کاهش عرض مغزه انجام گردید که به نظر می رسد موجب کاهش عرض موج شکنها وکم کردن هزینه های آنها باشد.

۱۹بررسی رفتار شمع­های مایل در اسکله­ها تحت بارقائم و جانبی به روش عددی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله به بررسی رفتار شمع­های مایل در گروه شمع متدوال در اسکله­ها و سایر سازه­های دریایی پرداخته شده است. تحقیق و مطالعه به روش عددی و با استفاده از نرم­افزار FLAC3D انجام گرفته است، این نرم­افزار بر اساس روش عددی تفاضل‌های محدودFD استوار است. خاک به­صورت محیط پیوسته و با مدل رفتاری موهر–کولمب درنظر گرفته شده و شمع­ها و سرشمع ازجنس بتن و با مدل رفتاری الاستیک فرض شده­اند. به­منظور صحت سنجی نتایج, یک شمع مدل گردیده و نتایج به­دست آمده با نتایج ارائه شده توسط سایر محققین و روابط موجود مقایسه شده است. در این مقاله4 آرایش مختلف برای قرارگیری شمع­ها در یک اسکله شامل4 شمع تحت اثر بارهای قائم و جانبی تحلیل شده و در نهایت مقادیر نیروها و تغییرمکان سرشمع برای این آرایش­ها با هم مقایسه شده است. از مقایسه این نتایج می­توان رفتار شمع‌های مایل قرار گرفته در گروه‌های شمع را بهتر درک کرد و از آن جهت بهینه‌سازی طراحی‌ها استفاده نمود.

۲۰رابطة ساده‌ای برای تخمین تغییر باربری شمع‌های کوبیدنی در بستر‌های نرم با گذشت زمان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
این مقاله به تغییر باربری شمع‌های کوبیدنی در زمین‌های رسی نرم و متوسط مربوط می‌شود و در ادامة مقالة قبلی مؤلفین (مدل‌سازی عددی) به ارائة رابطه‌ای ساده و کاربردی می‌پردازد. خاک اطراف شمع در حین کوبش به‌شدت دست خورده می‌شود و فشار اضافی آب حفره‌ای بوجود می‌آید. با پایان یافتن عملیات کوبش شمع، فشار اضافی آب حفره‌ای بتدریج محو ‌شده و به دنبال آن، تنش مؤثر و مقاومت برشی خاک افزایش می‌یابد. همچنین در رسهای تیکسوتروپ، قسمتی از مقاومت برشی خاک که در اثر دست‌خوردگی کاهش یافته‌ است، بازیافت می‌شود. این عوامل باعث شده که ظرفیت باربری شمع‌های کوبیده شده در رس نرم و متوسط با گذشت زمان افزایش یابد. شناخت پدیده افزایش باربری شمع با گذشت زمان، نه تنها در تعیین باربری دراز مدت شمع، بلکه در تفسیر نتایج آزمایش بارگذاری اهمیت دارد. در این مقاله، رابطة ساده‌‌ای توسط مؤلفین پیشنهاد شده است که به کمک آن می‌توان با دانستن مشخصات ژئوتکنیکی بستر و ابعاد هندسی شمع، تغییرات ظرفیت باربری شمع با گذشت زمان را پیش‌بینی کرد. مزیت رابطة پیشنهادی این است که نیاز به حل عددی ندارد و بصورت بسته ارائه می‌گردد و همچنین نیاز به آزمایشهای بارگذاری متوالی برای تعیین ورودی‌های رابطه نیست. در انتها نیز دقت رابطة پیشنهاد شده با اندازه‌گیری‌های میدانی ارزیابی شده است.

۲۱گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه‍ای اسکله ها برای ایران
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۶
این مقاله گزارشی از تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای اسکله ها برای ایران را ارائه می دهد و ضمن تشریح مبانی این دستورالعمل به توضیح برخی نکات مهم آن می پردازد. مانند بسیاری از مراجع جدید، مبانی "طراحی بر مبنای عملکرد" به عنوان فلسفه محوری این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته است. زلزله طرح به صورت سه سطحی برای احتمال وقوع 50%، 10% و 5% در طول عمر مفید اسکه تحت عنوان زلزله های سطح 1، سطح 2 و سطح 3 تعریف شده است. بر اساس درجه اهمیت اسکله و سطح عملکرد مورد نیاز روش یا روشهای مناسب تحلیل برای سطوح مختلف زلزله های طرح پیشنهاد شده است. این روشها که در سه دسته با عنوانهای "شبه استاتیکی"، " دینامیکی ساده شده یا شبه دینامیکی" و "دینامیکی" تقسیم بندی شده و برای انواع مختلف اسکله ها به تفضیل تشریح شده اند. ملاحظات مختلف طراحی لرزه ای در دستورالعمل مذکور ارائه شده اند.

۲۲مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر مهار شده
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
فشار آب حفره ای خاکهای دانه ای اشباع در شرایط زهکشی نشده، در اثر بارگذاری دینامیکی افزایش می یابد. با توجه به اینکه اکثرا خاک پشت دیوار های ساحلی مصالح دانه ای اشباع هستند، در هنگام وقوع زلزله فشار آب حفره ای در پشت این دیوارها افزایش می یابد. افزایش فشار آب حفره ای و به دنبال آن کاهش مقاومت برشی خاک، باعث ایجاد تغییر شکلهای بزرگ و در نتیجه خرابی وسیع این دیوارها در اثر پدیده روانگرایی می شود، بنابرین طراحی این دیوارها بدون توجه به تغییرات فشار آب حفره ای در هنگام زلزله میسر نمی باشد.
یکی از انواع رایج دیوارهای ساحلی، دیوارهای انعطاف پذیر مهار شده می باشد. در این تحقیق یک سری آزمایش مدل توسط میز لرزه بر روی این دیوارها انجام شده است. فشار آب حفره ای در هنگام اعمال بارهای لرزه ای در نقاط مختلف پشت دیوار اندازه گیری شده است. مشاهده گردیده است که نحوه افزایش فشار آب حفره ای با توجه به شرایط خاک متفاوت می تواند باشد و افزایش فشار آب حفره ای تاثیر زیادی بر عملکرد این دیوارها دارد. همچنین افزایش فشار آب حفره ای در پشت دیوار، با توجه به جابجایی دیوار می تواند متفاوت باشد، به عبارت دیگر افزایش فشار آب حفره ای پشت دیوار ممکن است به سبب جابجایی دیوار به سمت دریا کاهش یابد.

۲۳مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
اسکله‌های شمع و عرشه یکی از متداول‌ترین سازه‌های دریایی هستند که توجه به مسائل لرزه‌ای و رفتار آنها در زلزله ضروری است. از جمله مسایلی که درباره عملکرد اسکله‌های شمع و عرشه مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، به‌کارگیـری « شمع مایل» در این اسکله‌ها است. شمع مایل به خاطر دارا بودن سختی محوری بالا به کنترل تغییرمکان اسکله و همچنین کاهش تعداد کل شمع‌ها و نهایتاً اقتصادی‌تر کردن طراحی کمک شایانی می‌کند. اما با وجود مزایا و قابلیت‌های شمع‌های مایل، این شمع‌ها دارای معایبی نیز می‌باشند. در این مقاله ابتدا مشکلات شمع‌های مایل با توجه به مشاهدات انجام شده در زلزله های بزرگ معرفی شده است. مشکل اصلی شمع‌های مایل عملکرد لرزه‌ای نامطلوب آنهاست که تمرکز اصلی این مقاله نیز بر روی همین مشکل است. در ادامه تحقیق برای بررسی تحلیلی عملکرد شمع مایل، یک اسکله شمع و عرشه نمونه در دو حالت بدون شمع مایل و با شمع مایل مدلسازی شده و مورد تحلیل و ارزیابی لرزه‌ای قرار گرفته است و در مرحله بعد نتایج آنها مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور مدلسازی و پیش‌بینی عملکرد لرزه‌ای سازة اسکله از آنالیز غیرخطی استاتیکی (pushover) استفاده شده است. مطالعات و تحلیل‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که سختی زیاد شمع‌های مایل باعث افزایش سختی کل سازه و نتیجتاً افزایش تقاضای لرزه‌ای می‌شود. علاوه بر این، از آنجا که شمع مایل به ناچار مقداری بار ثقلی تحمل می‌کند و تحت نیروی محوری فشاری قرار می‌گیرد، قادر نیست شکل‌پذیری مناسبی از خود نشان دهد. این امر روی شکل‌پذیری و ضریب رفتار کل سازه تأثیر نامطلوب می‌گذارد و می‌تواند طراحی را به طور قابل توجهی غیر اقتصادی ‌کند. همچنین شمع مایل به خاطر سختی جانبی زیاد قسمت عمده‌ای از نیروی جانبی را جذب می‌کند و باعث ایجاد تمرکز تنش در نواحی سرشمع و عرشه و همچنین پخش نامتوازن بار در کل سازه می‌گردد که متعاقباً به بروز خسارت در اعضا و افزایش احتمال تخریب در کل اسکله می‌انجامد. بر اساس نتایج این مطالعه و بر مبنای درک عمیقتری که از رفتار اسکله‌ها و شمع‌های مایل حاصل می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت امکان باید از ترکیب شمع قائم و شمع مایل گریز کرد. در عین حال در صورتی که به دلایلی استفاده از شمع مایل اجتناب‌ناپذیر باشد، باید ملاحظات و تدابیر خاصی جهت ترکیب شمع قائم و مایل در نظر گرفته شود.


۲۴فن آوری مورد نیاز در کشور در زمینه شناسایی های ژئوتکنیکی دور از ساحل و نحوه دستیابی به آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
شناسایی های ژئوتکنیکی به منظور شناخت وضعیت زمین جهت احداث ابنیه دریایی صورت می گیرد. در ایران فن آوری و تجهیزات شناسایی های ژئوتکنیکی دور از ساحل از دیرباز در انحصار شرکتهای خارجی بوده است. در این مقاله نیازهای کشور در زمینه شناسایی ژئوتکنیکی دور از ساحل تشریح شده و به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دسته اول شامل نیازهای مربوط به احداث سازه های دریایی سنگین مانند سکوهای دریایی است و دسته دوم عبارت از نیازهای مربوط به احداث پروژه های خطی سبک نظیر خطوط لوله یا کابلهای زیر دریا می باشد. پس از تشریح نیازهای کشور در دو زمینه فوق، روشهای متداول در جهان جهت شناسایی ذکر می شود. در پایان مقاله ضرورتها و روش های محتمل برای ورد وبومی کردن فن آوری مورد نیاز در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد .

۲۵بررسی به کارگیری فیوز ساز های جهت بهبود عملکرد لرزه ای اسکله های شمع و عرشه
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
از جمله مسایلی که درباره عملکرد اسکل ههای شمع و عرشه مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد، به کارگیری شمع مایل در این اسکله هاست. شمع مایل به خاطر دارا بودن سختی محوری بالا، به کنترل تغییرمکان اسکله کمک شایانی می کند. اما با توجه به مطالعات انجام شده یکی از مشکلات مهم شمع های مایل عملکرد لرزه ای نامطلوب آنهاست. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که سختی زیاد شمع های مایل باعث افزایش سختی کل سازه و نتیجتاً افزایش تقاضای لرزه ای می شود. علاوه بر این، از آنجا که شمع مایل به طور ناخواسته در باربری ثقلی مشارکت می کند، قادر نیست در برابر نیروی جانبی شکل پذیری مناسبی از خود نشان دهد. همچنین شمع مایل به خاطر سختی جانبی زیاد قسمت عمده ای از نیروی جانبی را جذب می کند و باعث ایجاد تمرکز تنش در نواحی سرشمع و عرشه می گردد. در این مطالعه به بررسی نحوه به کارگیری یک عضو شک لپذیر به عنوان فیوز ساز های برای بهبود عملکرد لرزه ای و ایجاد یک خط دفاعی برای سایر اعضا پرداخته شده است. با توجه به دشوار بودن ترمیم خسارت های وارد بر اعضای این نوع اسکله ها، در این طرح سعی می شود خسارت ها در این عضو فداشونده و قابل تعویض متمرکز شود. برای بررسی دقیقتر موضوع، فیوز پیشنهادی در یک اسکله نمونه به کار گرفته شده است. در مدلسازی و پیش بینی عملکرد لرزه ای سازة اسکله از آنالیز غیرخطی استاتیکی(pushover) استفاده شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۹۸ نتیجه