توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مکانیزم پیر سختی سوپرآلیاژ پایه نیکلIN738LC پیرسازی شده در دماهای زیر 850 درجه سانتیگراد
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
اثر پیر سازی به مدت 24 ساعت در دماهای مختلف بین 650 C تا 850 C بر مقدار رسوبات ′ γ وسختی ویکرز سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC ، بررسی گردیده است . نتایج نشان می دهند با افزایش دما مقدار رسوبات ′ γ ثانویه و سختی افزایش یافته در حالی که مقدار رسوبات ′ γ اولیه وکاربیدها تغییری نکرده است . با توجه به اثر مقدار وابعاد رسوبات ′ γ ثانویه بر استحکام سوپرآلیاژها، نتایج محاسبه شده ازمدلهای پیشنهادی مختلف با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است . بهترین همخوانی بین نتایج تجربی و مدلهای گرولد – هابرکورن وگلیتر – هامبوگن بوده که نشان می دهد مکانیزم برش رسوبات ′ γ ثانویه، مکانیزم اصلی افزایش سختی دراثر پیرسازی در دماهای زیر 850 C است

۲ایجاد لایه نانو کریستال نیکل و اثر دمای آبکاری بر ساختار میکروسکپی آن
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق با بکارگیری حمام واتس پوشش نانو کریستال نیکل با اندازه دانه زیر nm40 بر روی زمینه مسی ایجاد گردیده و با استفاده از XRD اثر دمای وان آبکاری در محدوده Cº45 تا Cº65، بر اندهزه دانه ها و بافت کریستالی پوشش ایجاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهند با افزایش دما تا Cº55 اندازه دانه ها و مجموع ضریب بافت مربوط به صفحات کریستالی (111) و (222) کاهش و ضریب بافت مربوط به صفحات کریستالی (200) افزایش یافته است. افزایش بیشتر دما اثر معکوسی داشته است.

۳بررسی فرآیند آج زمانی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۱۲
فرایند آج زنی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش روش نوینی است که امکان ایجاد آج بر روی سطوح تخت مانند سطح گیره های صنعتی با ماشین ابزار گرد تراش را فرام می کند.در این فرایند قلم با استفاده از یک قلمگیر مناسب به سه نظام بسته شده و حرکت دورانی دارد اما قطعه کار بر روی کشوی عرضی دستگاه نصب شده و دارای حرکت عرضی است.در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار Matlabاثر پارامترهای موثر مانند شعاع دوران (R)گام پیشروی (K)و فاصله مرکز آج ها از مرکز سه نظام (Y)بر پهنا یا عرض (P)و ارتفاع یا بلندی (h)آج ها بررسی و بر مبنای نتایج حاصل حداکثر پهنای قابل آج زنی یک قطعه کار با روش مذکور تعیین گردیده است.مطابق نتایج این تحقیق پهنای آج ها همواره برابر گام پیشروی است درحالیکه بلندی آج ها به هر سه متغیر Y,k,R بستگی دارد موقعیت مرکز آجهای با پارامتر شکلی یکسان Z=h\p مستقل از گام پیشروی بوده و با شعاع دوران به صورت خطی Y=m.r تغییر می کند که درمحدوده z=0.5 تا z=2.25 ضریب خط m تابعی درجه دو از z می باشد همچنین برای بدست آوردن سطح آج دار با ظاهر جذاب حداکثر پهنای قابل آج زنی یک قطعه کار با دستگاه های معمولی گردتراش حدود 65 میلیمتر است که با توجه به ارتفاع دهانه اکثر گیره های صنعتی 30 ت ا 50 میلی متری روش پیشنهادی برای آج زدن سطوح آنها مناسب است.

۴بررسی خواص مکانیکی چدن نشکن با زمینه دو فازی (1) فرینی – مارتنریتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ريخته گري (نشريه جامعه ريخته گران ايران )، سال
تعداد صفحات: ۵

۵بررسی اثر عملیات حرارتی بر عملکرد ممانعت کننده خوردگی مرکاپتوبنزاکسازول
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اثر عملیات حرارتی بر عملکرد بازدارنده خوردگی مرکاپتوبنزاکسازول بر روی فولاد خط لوله API 5L X42 در محیط آب دریا و با غلظت ppm50 توسط تکنیک وزن سنجی و آنالیز SEM و EDS بررسی گردید.ابتدا نمونه ها تحت عملیات حرارتی آنیل ،نرماله و عملیات حرارتی آستمپر و کوئنچ با 4 سرعت سرد شدن قرار گرفتند و عکس میکروسکپی آنها تهیه شد سپس نمونه ها صیقل کاری شده و تحت آزمونهای خوردگی قرار گرفتند . نتایج حاکی از آن بود زمانیکه بازدارنده خوردگی استفاده میشود بهترین محافظت از سطح به ترتیب توسط نمونه های نرماله، کوئنچ،آستمپر و آنیل حاصل شده همچنین تصاویر و میکروسکوپ الکترونی روبشی حاکی از آن بود که در حضور ممانعت کننده لایه محافظ تشکیل شده و آنالیزهای EDS نشان داد که میزان کربن و عناصر اکسید شده در سطح حداقل است اما زمانیکه ممانعت کننده بکار برده نشود سطح دچار خوردگی های یکنواخت و حفره ای شده و حضور لایه های اکسید شده عناصر در سطح مشهود است، همچنین نتایج نشان داد که نرخ سرد شدن نمونه ها بر مقاومت بخوردگی و سرعت رسوب FeCo_3 که باعث قفل شدن مناطق فعال کاتدی میشود تاثیرگذار است.

۶مقایسه راندمان بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی با دماهای مختلف عملیات حرارتی دوفازی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۶
اثر میکروساختار فولاد دوفازی و اثر دمای دوفازی بر عملکردبازدارنده خوردگی مرکاپتوبنزاکسازول بر روی فولاد خط لوله API 5L X42در محیط آب دریا و با غلظتهای 0و50و150و250ppm توسط تکنیک الکتروشیمیایی سیکلیک پتانسیو ولتامتری، وزن سنجی و آنالیز SEM و EDS بررسی گردید.ابتدا نمونه ها تحت عملیات حرارتی آنیل ،نرماله و عملیات حرارتی دوفازی در دماهای ) 730و755و780درجه سانتیگراد قرار گرفتند و عکس میکروسکپی آنها تهیه شد سپس نمونه ها صیقل کاری شده و تحت آزمونهای خوردگی قرار گرفتند منحنی های پلاریزاسیون آندی و کاتدی نشان دادند کهبازدارنده فوق از نوع مختلط بوده اما سهم واکنشهای آندی بیشتر بوده و مکانیزم حفاظت بیشتر بر پایه تشکیل فیلم محافظ خوردگی است.نتایج نشان داد که افزایش یا کاهش غلظت از ppm 50 باعث کاهش درصد بازدارندگی در اکثرنمونه ها میشود.همچنین با افزایش دمای دوفازی ابتدا بازدارندگی ثابت و زمانیکه دما از حد مشخصی بیشتر شد بازدارندگی افزایش داشته است.نتایج حاکی از آنست که نمونهکوئنچ شده بدون بازدارنده از نمونه آنیل شده مقاومت بخوردگی بهتری دارد و زمانیکه بازدارنده خوردگی استفاده میشود بهترین محافظت از سطح به ترتیب توسط نمونه های نرماله ،دوفازی و آنیل حاصل شده همچنین تصاویر و آنالیزمیکروسکوپ الکترونی روبشی حاکی از آن بود که در حضور ممانعت کننده لایه محافظ تشکیل شده و میزان کربن و عناصر اکسید شده در سطح حداقل است اما زمانیکه ممانعت کنندهبکار برده نشود سطح دچار خوردگی های یکنواخت و حفره ای شده و حضور لایه های اکسید شده عناصر در سطح مشهود است، همچنین افزایش دمای دوفازی باعث افزایش ایجاد جزایرفاز ثانویه )مارتنزیت( در زمینه فریتی فولاد شده که با افزایش فازهای ثانویه ی پیوسته در شرایط بهینه راندمان بازدارندگی خوردگی افزایش داشته است.

۷مقایسه راندمان بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی با عملیات حرارتی های مختلف
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
اثر عملیات حرارتی بر عملکرد بازدارنده خوردگی مرکاپتوبنزاکسازول بر روی فولاد خط لولهAPI 5L X42در محیط آب دریا و باغلظت50ppm توسط تکنیک وزن سنجی و آنالیزSEMوEDS بررسی گردید.ابتدا نمونه ها تحت عملیات حرارتی آنیل نرماله و عملیات حرارتی آستمپر و کوئنچ با 4 سرعت سرد شدن قرار گرفتند و عکس میکروسکپی آنها تهیه شد سپس نمونه ها صیقل کاری شده و تحت آزمونهای خوردگی قرار گرفتند . نتایج حاکی ازآن بود زمانیکه بازدارنده خوردگی استفاده میشود بهترین محافظت از سطح به ترتیب توسط نمونه های نرماله، کوئنچ،آستمپر و آنیل حاصل شده همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی حاکی از آن بودکه در حضور ممانعت کننده لایه محافظ تشکیل شده و آنالیزهای EDS نشان داد که میزان کربن و عناصر اکسید شده در سطح حداقل است اما زمانیکه ممانعت کننده بکار برده نشود سطح دچارخوردگی های یکنواخت و حفره ای شده و حضور لایه های اکسید شده عناصر در سطح مشهود است، همچنین نتایج نشان داد که نرخ سرد شدن نمونه ها بر مقاومت بخوردگی و سرعت رسوب FeCO3 که باعث قفل شدن مناطق فعال کاتدی میشود تاثیرگذار است.

۸اثر پوشش نانوکامپوزیتی NVSIC بر آهنک نازک شدن دیواره ردیوسرهایم ودر استفاده در صنعت گاز
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی، سال
تعداد صفحات: ۵
جداره اجزا در معرض جریان سیال در اکثر پدیده هایی چون خودرگی فرسایشی به مرور زمان نازک و نازک تر می شوند این پدیده می تواند منجر به از کارافتادگی اجزا شود یکی از راه های کاهش نرخ کاهش ضخامت اعمال پوشش های مقاومت در برابرخ ودرگی فرسایش مانند نانوکامپوزیت ها است. در این تحقیق برروی نمون های فولادی تهیه شده از یک ردیوسر گاز پوشش نانوکامپوزیتی نیکل – کاربید سیلیسیم اعمال شد و سپس به همراه نمونه بدون پوشش درد اخل ردیوسر در شرایط واقعی کاری قرار داده شدند وزن نمونه ها پیش از قرارگیری در معرض محیط گازی و بعد از هر بار خروج از آن با دقت بالای 0.1mg اندازه گیری شد نتایج نشان می دهند سختی پوشش نانوکامپوزیتی بیش از 2\3 برابر نشمونه بدون پوشش بوده و در هر دو سری نمون های بدون پوشش و پوشش داده شده آهنگ کاش جرم در فصل زمستان به مراتب شدید تر از فصل پایز است میانگین نرخ کاهش ضخامت نمونه های پوششد اده شده در کل دوره آزمایش حدود هفت و نیم برابر کمتر از آ]نک ناز کشدن نمون ههای بدون پوشش بوده است.

۹تاثیر دمای آنیل بحرانی در ریز ساختار فولاد گرافیتی دو فازی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی صنایع آهن و فولاد، سال
تعداد صفحات: ۹
با هدف تولید فولاد گرافیتی دو فازی نمونه هائی از فولاد CK45 تحت عملیات حرارتی گرافیت زایی دو مرحله ای الف) حرارت دهی 950°C\2h–750°C\8h و سپس کوئنچ در آب یخ و ب) حرارت دهی مجدد در دمای 710°C به مدت 12h و سرد کردن در کوره قرار گرفتند. نمونه های گرافیت زایی شده در مدت 35 دقیقه و دما های مختلف آستنیته جزئی شدند. سطح مقطع نمونه با میکروسکپ نوری و SEM بررسی شد و آزمون سختی سنجی و عملیات اچ رنگی حرارتی بر روی آن انچام گرفت. طبق نتایج حاصل شده، طی چرخه اول حدود 1\3 درصد سطحی کره های گرافیتی با اندازه 10μm ایجاد شده، طی چرخه دوم مقدار گرافیت ها تا 2\9 درصد افزایش یافته است. در اثر افزایش دمای آنیل بین بحرانی ساختار دوفازی فریتی– بینیتی و فریتی مارتنزیتی ایجاد شده و مقدار فاز فریت با افزایش دما آنیل کاهش یافته اما سختی نمونه افزایش یافته است.

۱۰اثر اعمال پوشش کامپوزیتی پایه نیکل میکرو و نانوساختار بر خوردگی فرسایشی ردیوسرهای مورد استفاده در ایستگاه توزیع گاز درون شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۶
جداره اجزاء ایستگاه های توزیع گاز درون شهری مانند ردیوسرها در اثر تماس با جریان گاز و رخ دادن پدیده ی خوردگی فرسایشی به مرور زمان لاغر می شود. این پدیده می تواند به شکست فاجعه بار آنها منجر شود. یکی از راه های پیشگیری ، اعمال پوشش های کامپوزیتی مقاوم در برابر خوردگی فرسایشی است. برای بررسی تجربی این موضوع، در این تحقیق بر روی نمونه های فولادی تهیه شده از یک ردیوسر، پوشش نانوکامپوزیتی پایه نیکل تقویت شده با نانوذرات کاربید سیلیسیم با فرایند آبکاری اعمال شد. نمونه های با پوشش درشت دانه با حرارت دهی بسیار سریع تهیه شدند. هر دو سری نمونه های پوشش دار به همراه نمونهبدون پوشش در معرض جریان گاز با شرایط واقعی با قرار دادن آنها در داخل ردیوسر واقع شدند. آهنگ خوردگی فرسایشی با روش وزن سنجی نمونه ها تعیین شد. طبق نتایج حاصل شده، هر سه سری نمونه ها در فصل زمستان دچار خوردگی فرسایشی به مراتب شدیدتری نسبت به دو فصل پائیز و بهار شدند. میانگین نرخ خوردگی فرسایشی نمونه بدون پوشش به ترتیب حدود 8 و 2 برابر نمونه های دارای پوشش نانوکریستال و درشت دانه بود

۱۱تولید نانوذرات شیشه از پسماند شیشه به روش آلیاژسازی مکانیکی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه کاربرد شیشه و فرآورده های آن بسیار گسترده شده و در نتیجه، زباله های حاصل از این مواد نیز بسیار زیاد است. بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود تا زباله شیشه قابل استفاده در صنعت بوده و بتواند به عنوان یک ذخیره ارزشمند عمده از این مواد بازیافتی استفاده شود. ازاینرو تحقیقات اندکی در زمینه استفاده مجدد این مواد بازیافتی در ابعاد نانومتری و رساندن ذرات شیشه به نانو پودر انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر آسیاب کاری بر روی پسماند پودر شیشه در زمانهای 2،16،23،32 ساعت و مقایسه آنها با هم از لحاظ ریزساختاری ، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در زمان های مختلف آسیاب کاری می توان اینگونه بیان کرد در زمانهای اولیه آسیاب کاری ذراتی به ابعاد نانومتری که حدود 1191 نانومتر بدست آمده که با افزاش زمان آسیابکاری ابعاد نانو پودر های بدست آمده روند نزولی داشته که تا 32 ساعت آسیاب کاری به حدود 8192 نانومتر رسیده است

۱۲بررسی تاثیر ریزساختار اولیه و دما بر سنتیک کروی سازی فولاد CK100
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد، سال
تعداد صفحات: ۷
ساختار کروی نسبت به دیگر ساختارهای ممکنه برای فولاد شکل پذیری بیشتری از خود نشان می دهد ولی، سختی و استحکام تسلیم کمتری دارند. بیشتر، عملیات کروی سازی برای بهبود شکل پذیری سرد و افزایش خواص مکانیکی فولادهای هایپربوتکنیک و همچنین فولادهای ابزار، انجام می شوند. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر دما و ریز ساختار اولیه بر مدت زمان لازم برای کروی سازی فولاد CK100 انجام گرفت. عملیات حرارتی کروی سازی بر روی فولاد با ریز ساختار اولیه پرلیتی و مارتنزیتی با درصدهای مختلف فاز مارتنزیت، در درصدهای مختلف فاز مارتنزیت، در دماهای مختلف و زیر دمای بحرانی AC1 انجام گرفت. در طی عملیات حرارتی ریزساختار نمونه ها با میکروسکوپ مشاهده و مقادیر سختی آنها اندازه گرفته شدند. نتایج حاصل نشان می دهند که افزاشش دمای عملیات حرارتی موجب افزایش سرعت کروی سازی می شود و سرعت کروی سازی فولاد با ریز ساختار ماتنزیتی بیشتر از ریز ساختار پرلیتی می باشد و همچنین با افزایش درصد فاز مارتنزیت سرعت کروی سازی افزایش پیدا می کند. نمودار سختی نمونه ها در دماهای مختلف نیز نشان می دهند که با افزایش درصد فاز کروی شده مقادیر سختی کاهش می یابند.

۱۳تاثیر کبالت بر رفتار خوردگی پوشش نانوکریستال نیکل
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۹
تحقیق حاضر به بررسی تولید پوشش نانو کریستال نیکل با اثر افزودن کبالت (8\5 و 18 درصد وزنی) بر رفتارخوردگی آن با اندازه دانه های در مقیاس نانو کریستال و میکروکریستال پرداخته است. به منظور بررسی ریزساختاری وفازی از میکروسکپ الکترونی روبشی و آنالیز XRD استفاده شد . بررسی رفتار خوردگی به دو روش الکتروشیمیایی(پلاریزاسیون پتاسیودینامیک) و روش اتمسفری (غوطه وری در محلول درصد وزنی کلرید سدیم) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد افزودن کبالت با میزان 8\5 درصد وزنی به نسبت پوشش نانوکریستال نیکل اندازه دانه ریزتری درپی داشت، کبالت در پوشش نیکل موجب بهبود رفتارخوردگی می شود.

۱۴آلومینایزینگ نیکل نانو کریستال
اطلاعات انتشار: پ‍وش‍ش‍ه‍اي‌ س‍طح‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۵آسیب شناسی آموزش موسیقی در ایران امروز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه هنر موسيقي، هفتم،شماره۵۶، مهر ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه