توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی ریسک به روش ETBA در یکی از واحدهای ریخته گری قزوین در سال 89
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه و هدف: پیشرفت روز افزون و به تبع آن صنعتی شدن، سبب شده است که انسان در معرض خطرات روز افزون فراوانی قرار گیرد که تا قبل از این هرگز وجود نداشته است. امروزه شناسایی و بررسی خطرات ، روشهای متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده Energy Trace & Barrier Analysis اشاره نمود. مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع توصیفی0مقایسه ای بشمار می رود که با هدف ارزیابی ریسک های موجود در واحد ماهیچه سازی شرکت بالین تک انجام می گیرد. مواد و روشها: در این تحقیق ارزیابی ایمنی با روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده (ET&BA) و ارزیابی ریسک های شناسایی شده به روش کیفی انجام گردیده است. بدین منظور از ماتریکس ریسک ارائه شده در استاندارد نظامی آمریکا MIL–STD–882E بهره گرفته شده است که بر اساس طبقه بندی کیفی شدت و احتمال بروز ریسک طراحی گردیده است. یافته ها: در مجموع 16 ریسک شناسایی شد که 4 مورد غیر قابل قبول، 6 مورد نامطلوب و 6 مورد قابل قبول با تجدید نظر می باشد. در این میان سقوط افراد از ارتفاع با عدد ریسک (1A) بالاترین ریسک می باشد. بحث و تنیجه گیری: این تحقیق اعمال اقدامات کنترلی مناسب از طریق برقراری سیستم های نظارت و بازرسی، انجام اقدامات مهندسی، برقراری برنامه های منظم Housekeeping، آموزش مسایل ایمنی به پرسنل، برنامه تشویق و تنبیه در مورد رعایت مسائل ایمنی را جهت کاهش ریسک ها تا سطح قابل قبول پیشنهاد می کند.

۲بررسی وضعیت شنوایی رانندگان اتوبوس شهرستان ایلام در سال 1387
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه: مواجهه مداوم با سر وصدا موجب صدماتی به سیستم شنوایی، تداخل با مکالمه کاهش راندمان کار و .... می گردد. از مشاغلی که رد معرض سرو صدای زیادی می باشند رانندگان وسایل نقلیه هیتند که مواجهه مداوم با سرو صدا می تواند تاثیرات سوء و نامطلوبی بر سلامت راننده داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شنوایی رانندگان اتوبوس صورت گرفته است. مواد و روش: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیل می باشد که در یک مقطع زمانی خاص از بین کلیه رانندگان اتوبوسهای مسافربری مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان ایلام انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری بصورت سرشماری شامل تمام رانندگانی است که در 6 ماهه اول سال 1387 به مرکز بهداشت شهرستان ایلام مراجعه نموده اند. انجام تست شنوایی سنجی با استفاده از ادیومتر و از طریق Phone و Bone صورت پذیرفت همچنین پرسشنامه ای طراحی گردیده است. که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. و نتایج بدست آمده پس از ورود اطلاعات به کامپیوتر توسط نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مربوطه تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین توزیع معلولیت گوش راست و چپ از طریق phone و Bone مربوط به گوش چپ بوده است. همچنین آزمون دقیق فیشر ارتباط معین داری بین معلولیت گوش راست از طریق Bone و سن را نشان داد (0\41=P و 4=df و 11\5=X2). به عبارتی بیشترین معمولیت گوش راست بر حسب سن مربوط به رانندگانی که در رنج سنی (55–45) سال با 46\7 درصد بوده است. همچنین آزمون آماری ارتباط معین داری بین سابقه رانندگی و فراوانی معلولیت گوش چپ را نشان داد (0\001=p و 3=df و 16\55=X2) و بیشترین درصد معلولیت گوش و چپ بر حسب سابقه رانندگی از طریق Bone مربوطه به رانندگانی با سابقه رانندگی (25–15) سال بوده است. بحث و نتیجه گیری: بیشترین افت شنوایی گوش راشت و چپ از طریق phone و Bone مربوط به فرکانس 4000 هرتز بوده که نشان دهنده کاهش شنوایی شغلی می باشد. همچنین بیشترین میزان افت شنوایی از طریق phone و Bone مربوط به گوش چپ رانندگان مورد بررسی بوده است که به علت آن بدلیل مجاورت ناحیه چپ سر با شیشه کناری ماشین و مواجهه بیشتر با صدای حاصل از ترافیک، اگزوز ماشین ها و صدای حاصل از عبور وسایل نقلیه از طریق چپ بیشتر است. همچنینی با افزایش سابقه رانندگی میزان معلولیت گوش افزایش پیدا کرده است.

۳عنوان:طراحی وساخت زره هوشمند محافظ سر وگردن موتور سوار درهنگام تصادف
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقدمه و هدف:به منظور حفاظت از سلامت وجان موتورسواران اولین قدم از اقدامات مختلف استفاده ازکلاه ایمنی است. کلاه ایمنی موتورسوار:وسیله حفاظت فردی بوده که دارای لایه های مختلف می باشد.لایه بیرونی آن معمولا از جنس فایبرگلاس می باشد لایه داخلی از جنس فوم فشرده ولایه میانی یک پوشش معمولا پارچه ای می باشد. دارای یک بندمی باشد که به عنوان محکم کننده کلاه برروی سر استفاده می شود. مواد وروشها:زره هوشمند محافظ سروگردن موتور سوار درهنگام حادثه سیستم هوشمندی است که به منظور حفاظت از سروگردن موتور سوار طراحی وساخته شده است ودارای ثبت اختراع به شماره 38564 از اداره ثبت اختراعات کشور می باشد. این سیستم از قسمتهای زیرساخته شده است. 1–جعبه سوار برموتور 1–1– قسمت جعبه 1–2–منبع جریان برق 1–3–سنسور تشخیص حادثه:تازمانی که یک موتورسیکلت به حالت عمودی می باشد خطر خاصی برای راکب آن وجود نداردوسنسور غیر فعال است .اما زمانی که موتور به هر دلیل از حالت عمودی خارج شده وزاویه استقرار آن به 45 درجه برسد سنسور فعال شده وموجب فعال شدن مدار فرستنده می شود.چنانچه موتور به هریک از جهات چهار گانه ویا جهات فرعی مابین جهات چهار گانه منحرف شده وبیش از 45 درجه کج شود سیستم سنسور تحریک شده وموجب فعال شدن مدار فرستنده می شود.این سنسورثقلی می باشد.ودرواقع یک گوی فلزی از جنس برنج است ومتصل به یک میله می باشد که متصل به یک میله بوده ودرانتها یک گوی وکاسه دارد.این گوی وکاسه قابلیت چرخش روان درزوایای مختلف رادارد.این گوی متصل به یک سیم نرم می باشد که سیم نیزبه عنوان رابط کلید استارتر مدار فرستنده عمل می کند.درواقع مجموعه این گوی کاسه ووزنه آویزان به عنوان یک کلید ثقلی عمل می کند .این گوی به خاطر وزنش همیشه به صورت قائم باقی می ماند .وبه خاطر وجود مفصل گوی وکاسه درانتهای خود همراه با تغییرات درزاویه موتورو جعبه نگهدارنده تغییر زاویه نمی دهد.یک سیم دیگر که به عنوان رابط جریان درکلید استارتر مدار فرستنده عمل می کندبه یک حلقه فلزی متصل است که پس از اتصال گوی با این حلقه عملا کلید استارتر مدار فرستنده ON می شود ومدار فرستنده نیز فعال می شود.زمانی که موتور سیکلت از جلو به مانعی برخورد کند ویااینکه خودروی دیگر از پشت به آن برخورد کند ویا در هر یک از جهات بیشتر از 45 درجه از حالت قائم خود خارج شود گوی به حلقه برخورد کرده وکلید ON می شود.دراین حالت مدار فرستنده فعال می شود. 1–4–مدار فرستنده 1–5–آنتن مدار فرستنده 2–سیستم گیرنده. قسمتهای تشکیل دهنده گیرنده عبارتند از: 2–1–منبع جریان 2–2– مدار الف:آنتن گیرنده ب:برد مدار 2–3–رله 3–موتور الکتریکی) 4–اهرم نگهدارنده 5–بازوی کشنده 6– بلیرینگ ) 7– فنرها 8–محافظ عملگرها 9–کلید قطع جریان 10 –رابط های پوشش دارانتقال نیرو 11 –کلاه موتورسوار:این قسمت مجموعا یک کلاه است که از قسمتهای زیر تشکیل شده است: 1–11– قسمت اصلی کلاه 2–11 صفحه متعادل کننده کلاه 3–11– پوشش محافظ داخلی 4–11– دوران دهنده ها 5–11– صفحات محافظ قسمت جلوی سر 12–صفحات شانه ای :این صفحات به منظور انتقال نیرو وتوزیع نیروبرروی شانه ها وهمچنین کمک به حفظ تعادل کلاه به کار می رود.از یک طرف وصل به صفحه متعادل کننده می باشد ودرطول خود قوس می خورندتا برروی شانه ها بیفتند.این صفحات دوتا هستند ودور آنها با فوم پوشیده شده است ودور فوم بااستفاده ازچرم پوشش داده شده است. . 1–12–حفاظ گردنی ثابت) 2–12– حفاظ گردنی متحرک 13–حفاظ باد جلوی چشم 14 –رابط انتقال فرمان 15 –فنرها نحوه کلی عملکرد سیستم: جعبه مخصوص سنسورها برروی موتور سیکلت جاسازی شده است .زمان کج شدن موتور بیش از راویه 45 درجه به هرجهتی ویا برخورد موتور به مانع درجلو ویا برخورد وسایل نقلیه از عقب موتور،سنسور فعال شده ومدار گیرنده امواج FM رابافرکانس 760 KHZ درفضا به صورت کروی منتشر می کند.گیرنده ای که دور کمر موتور سوار قرار دارد ،پس از دریافت این امواج فعال می شود ورله ای را ON می کند.با ON شدن این رله ،جریان برق از مخزن به موتور الکتریکی می رود.سپس موتور استارتر می خورد واهرم نگهدارنده را می کشد.با کشیده شدن این بازو،مسیر حرکت بازوی کشنده آزاد می شود وفنرهای کشنده اهرم کشنده جمع می شوند.این اهرم موجب کشیده شدن سه عدد سیم رابط انتقال نیروی پوشش دار می شوند که درنهایت این سیمها صفحات محافظ جلوی سر واسکلت قسمت محافظ گردن را کشیده وموجب به کار گیری آنها می شوند. نتیجه گیری:زره هوشمند محافظ سروگردن مخصوص موتورسوار درهنگام حادثه طوری طراحی وساخته شده است که می تواند از سر وگردن موتور سوار درمقابل صدمات وضربات وارده درهنگام تصادف جلوگیری کندویا اینکه درحالت بد بینانه صدمات را به حد اقل ممکن تقلیل دهد.با توجه به اینکه وزن این سیستم برروی سر موتور سوار نمی افتد وموجب بوگرفتگی سر وصورت موتور سوار نمی شود واز سر وگردن همزمان حفاظت می کند می تواند به عنوان یک وسیله حفاظتی مناسب جهت رانندگان موتور سیکلت ارائه شود تابتوان میزان مرگ ومیر راکبین موتور سوار راکاهش داد.

۴اندازه گیری همزمان بریلینت بلو و کارمویزین درنمونه های غذایی با استفاده از روش جدید سیستم دو فازی آبی (ATPs)واسپکتروفتومتری
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۲
رنگها برای قابل پسند کردن ظاهر مواد غذایی و جلب نظر مصرف کننده از اهمیت فوق العاده ای برخوردارهستند. رنگها حتی در حد مجاز نیز می توانند عوارضی نظیر آسم، کهیر، هایپراکتیویتی در کودکان، تضعیف سیستم ایمنی، واکنش های آنافیلاکتیک، اختلال در خواب، ایجاد فشارخون، اثر بر تنفس میتوکندریایی، تاثیر بر عملکرد کلیه وکبد و هورمون ها را بهمراه داشته باشند. لذا هدف از انجام این طرح ابداع روشی نوین ساده، کم هزینه و کارآمد براساس تشکیل سیستم دو فازی آبی بدون استفاده ازمواد شیمیایی خطرناک می باشد. مواد و روشها: این مطالعه یک مطالعه تحلیلی کاربردی است. اندازهگیری جذبها توسط دستگاه اسپکتروفتومتری Varian مدل BU 300 انجام شد. برای شناسایی و اندازه گیری رنگ های مورد نظر، این روش براساس تشکیل دوفاز آبی بین آب و پلی اتیلن گلیکول به کمک نمک سدیم سولفات انجام شد که پس از اضافه کردن به فاز آبی حاوی نمونه، رنگ مورد نظر به فاز آبی بالایی استخراج گردید. برای دست یابی به بازیابی بیشتر تاثیر پارمترهای مختلفی از جمله نوع پلی اتیلن گلیکول، مقدار پلی اتیلن گلیکول، نوع نمک و مقدار نمک، pH، دما، زمان سانتریفیوژ بررسی شد و پس از رسم نمودار و بهینه سازی شرایط پارامترهای فوق بهینه گردید. یافته ها: در روش دو فازی آبی رنگهای بریلینت بلو و کارمویزین در فاز آلی پلی اتیلن گلیکول اندازه گیری و اختلاف جذب نمونه و شاهد در ماکزیمم طول موج 527 و623 نانومتر بدست آمد. اثر یونهای مختلف نیز بررسی و یونهای مزاحم مشخص شد. با شرایط بهینه فوق منحنی کالیبراسیون برای اندازهگیری بریلینت بلو و کارمویزین رسم شد. با توجه به شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در محدوده ng\mL 120 – 1\ 0 و ng\mL 260 –2\0 ، ضریب همبستگی 9991\0 و 9995\0 حد تشخیص 014\0 و 017\0 ، انحراف استاندارد نسبی 17\3% و 87\1 % به ترتیب برای بریلینت بلو و کارمویزین می باشد.نتیجه گیری:در این مطالعه جهت بررسی کارایی روش فوق نمونه های غذای از قبیل نوشمک ، اسمارایز، ژله ،بستنی ، نوشابه ،نوشیدنیها و آب نبات از شرکتهای مختلف بعنوان نمونه حقیقی آزمایش شدند که نتایج مطلوبی بدست آمد. روش فوق روشی حساس، کم هزینه، باکارایی بالایی است. با توجه به محدوده خطی و حد تشخیص بدست آمده این روش نسبت به روشهای دیگر بهتر، ساده تر ودارای دقت و صحت بالایی می باشد.

۵طراحی و ساخت دستگاه محافظ چشم راننده در مقابل نور بالا و نور پائین ماشین های بلند
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، سال
تعداد صفحات: ۶

۶انواع گمشدگی در مطالعات طولی و روش ‌های مبنی بر درستنمایی برای تحلیل آن ‌ها
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، سال
تعداد صفحات: ۱۵
چکیده وجود مقادیر گمشده در مجموعه‌ داده ‌ها به وفور در پژوهش ‌های علوم مختلف از جمله علوم پزشکی و به ویژه در مطالعات طولی، که در آن‌ ها هر فرد در طول زمان تحت اندازه ‌گیری ‌های مکرر قرار می‌گیرد، به چشم می ‌خورد. در چند دهه اخیر فعالیت‌ های آماری وسیعی در این زمینه، در حوزه ‌های مفاهیم، مباحث، روش ‌های تیوری و نرم افزاری، انجام شده است. با وجود گسترش استفاده از نتایج حاصل از این فعالیت ‌ها، در بسیاری از موارد شاهد برداشت ‌های مبهم محققین از مفاهیم و در نتیجه استنباط‌ های ناصحیح هستیم. بنا بر این با توجه به اهمیت مساله و نیاز جامعه علمی به آشنایی صحیح و دقیق با مباحث داده ‌های گمشده، در مقاله حاضر به مرور و مقایسه مفاهیمی مانند الگوها و مکانیزم ‌های گمشدگی و مدل‌ های موجود برای تحلیل داده‌ های طولی با مقادیر گمشده پرداخته شده است. علاوه بر این کاربرد این مدل ‌ها در داده‌ های یک کارآزمایی بالینی ترک سیگار با متغیر پاسخ پیوسته نشان داده خواهند شد.

۷ارزیابی ریسک به روش ETBA در یک واحد صنعتی ریخته گری
اطلاعات انتشار: نشريه علوم و فنون ايمني ايران، دوم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۹
در سال های اخیر صنایع تولید فلزات اساسی رشد سریعی داشته و با پیشرفت روز افزون آن، کنترل حوادث به منظور حفظ نیروی انسانی به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ودر این میان صنایع ریخته گری به عنوان یکی از صنایع مادر کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. امروزه با توجه به اهمیت موضوع برای شناسایی و بررسی خطرات ، روشهای متعدد گوناگونی از آن جمله روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده« Energy Trace & Barrier Analysis» وجود دارند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی – مقایسه ای بشمار می رود که با هدف ارزیابی ریسک های موجود در واحد ماهیچه سازی شرکت بالین تک انجام می گیرد. در این تحقیق ارزیابی ایمنی با روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده (ET&BA) و ارزیابی ریسک های شناسایی شده به روش کیفی انجام گردیده است. بدین منظور از ماتریکس ریسک ارائه شده در استاندارد MIL–STD–882E بهره گرفته شده است که براساس طبقه بندی کیفی شدت و احتمال بروز ریسک طراحی گردیده است. در این مطالعه که در مجموع 16 ریسک شناسایی شد که 4 مورد غیر قابل قبول، 6 مورد نامطلوب و 6 مورد قابل قبول با تجدید نظر می باشد. در این میان سقوط افراد از ارتفاع با عدد ریسک (1A) بالاترین ریسک می باشد. این تحقیق اعمال اقدامات کنترلی مناسب از طریق برقراری سیستم های نظارت و بازرسی، انجام اقدامات مهندسی، برقراری برنامه های منظم Housekeeping، آموزش مسایل ایمنی به پرسنل، برنامه تشویق و تنبیه در مورد رعایت مسائل ایمنی را جهت کاهش ریسک ها تا سطح قابل قبول پیشنهاد می کند.

۸ارزیابی ریسک اقتصادی و ایمنی به روش فرانک مورگان در یک صنعت پلاستیک سازی
اطلاعات انتشار: نشريه علوم و فنون ايمني ايران، دوم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در دنیای امروز محیط های کاری ایمن یکی از مهمترین مولفه های لازم برای رسیدن به بهبود مستمر بهره وری است.یکی از تکنیک های ارزیابی ایمنی روش فرانک مورگان در آنالیز ریسک می باشد که برای بررسی میزان خطرات و کنترل های مربوط به آن ها است .در این روش شاخص ریسک نسبی ،کل سرمایه در معرض خطر و ریسک کلی مربوط به کارخانه کارتن پلاست اصفهان برآورد شده و در نهایت واحد های مورد پژوهش بر اساس ریسک کلی رده بندی شده اند.این پژوهش به روش توصیفی و مقطعی در 3 کارگاه اکسترودر ، چاپ و شابلون ، دایکات یک شرکت پلاستیک سازی صورت گرفت .در این روش با استفاده از چک لیست ، میزان ریسک های موجود و راه های کنترل آن ها برای هر واحد تعیین شده و با محاسبه کل سرمایه در معرض خطر و ریسک کلی مقایسه نهایی صورت گرفت.با توجه به بررسی های انجام شده در 3 گارگاه مختلف این کارخانه نتایج زیر بدست آمد : نمره خطر ، نمره کنترل ، شاخص ریسک ، ریسک نسبی ، درصد شاخص ریسک ، ریسک کلی مربوط به اکسترودر ، چاپ و شابلون ، دایکات با ارزش ریالی746319306.7 و 394317296.8 و 10132582.65 ریال به ترتیب عبارت است از (79 ، 166، 77)، (73، 61،53) ، (6–، 105–، 24–)، (0 ،99–، 18–)، (0،61\84،34\15)، (0 ، 5868198747 ، 1848634280) کنترلهای بکار گرفته شده در واحد اکسترودر 1% و در واحد چاپ شابلون 28% و در واحد دایکات 6% کمتر از خطرات موجود در این کارگاه هاست . یکی از روشهای بسیار موثر پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار مدیریت ریسکهای موجود در هر محیط کاری می باشد. بنابراین لازم است هر محیط کاری برای اطمینان از اینکه در مورد هر ریسک شناسایی شده، پیش بینی ها و اقدامات لازم اتخاذ شود دارای یک برنامه مدون مدیریت ریسک باشد.

۹ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی–عضلانی در کارگران کارخانه سیمان شهرستان شیروان چرداول به روش QEC
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، سال
تعداد صفحات: ۱۱
چکیده مقدمه: آسیب های اسکلتی–عضلانی مرتبط با کار در اثر تخریب تجمعی بافت، تاندون و مفاصل رخ می دهد. پیشگیری از آن مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی–عضلانی ناشی از کار به روش QEC در سال 1390 در کارگران کارخانه سیمان شهرستان شیروان چرداول انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی–مقطعی، جامعه آماری آن شامل 162 کارگر شاغل در 12 پست کاری کارخانه سیمان شهرستان شیروان چرداول بود که با روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی–عضلانی از روش QEC و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS vol.17 و آزمون های T–test, ANOVA وX2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: میانگین سن، سابقه کار و BMIافراد مورد مطالعه به ترتیب22\7±03\37 سال و 53\6±14\12 سال و 88\3±22\26 می باشد. بیشترین درصد و امتیاز سطح مواجهه، به ترتیب برای اندام های کمر(3\33 درصد و بسیار بالا(56–41))، مچ دست\دست(7\32 درصد و بالا(40–31))، شانه\بازو(7\32 درصد و بسیار بالا(56–41))، گردن(7\40 درصد و امتیاز متوسط(10–8)) و کل بدن(5\39 درصد و در سطح ریسک 4 بیش از 70 درصد) که بایستی اقدامات اصلاحی بی درنگ انجام گیرد. نتایج آزمون کای دو نشان داد که بین امتیاز سطح ریسک کل QEC با امتیاز سطح مواجهه در نواحی چهارگانه بدن(گردن، کمر، شانه\بازو و مچ دست\دست) در جامعه مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود دارد.(P 0.05) بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، پوسچر نامناسب بدن، اعمال نیرو، حرکات تکراری، ارتعاش، استرس باعث بالا رفتن خطر ایجاد اختلالات اسکلتی–عضلانی در صنعت مورد مطالعه بالا می باشد. بنا بر این انجام مطالعات بیشتر و هم چنین انجام مداخلات ارگونومیکی به منظور کاهش سطح ریسک در واحدهای با ریسک بالا، ضروری می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه