توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نظریه سه فازی و ارتباط آن با رابطه اساسی جریان ترافیکی
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
در طول سال ها,تنها سنگ بنای تمام تحقیقات در زمینه علم ترافیک نظریه دو فازی موجود می باشد. از آنجا که نظریه دو فازی در بیان علل معضلات ترافیکی, توانایی کافی ندارد نظریه جدید تحت عنوان نظریه سه فازی توسط پروفسور کرنر مطرح گردید. در نظریه جدید سعی بر بیان مجدد حالات فشردگی جریان در بزرگراه ها و نتایج حاصل از آن گردیده است.در نظریه سه فازی سعی بر بیان عدم کفایت کاربرد ظرفیت جریان آزاد در روش های مدیریت پویای ترافیک دارد. این مقاله به معرفی این نظریه, مدل های ترافیکی سه فازی و ارتباط این نظریه با رابطه اساسی جریان ترافیکی در راستای توصیف و فهم مدل ها , الگو ها و موارد مرتبط با این نظریه و در قدم بعدی به بیان کنترل ترافیک بر اساس نظریه سه فازی می پردازد.

۲مقایسه سبکهای دلبستگی در مادران با سابقه سقط جنین (عمدی و خود بخودی) و مادران بدون سابقه سقط
اطلاعات انتشار: باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱ (مسلسل ۳۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: نظریه دلبستگی نه تنها نظریه عمومی کودک؛ بلکه یک نظریه تحول در گستره حیات است. با این حال کمتر مطالعه ای الگوی دلبستگی والدـ کودک را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی در مادران با سابقه سقط جنین (عمدی یا خود بخودی) و مادران بدون سابقه سقط طراحی و اجرا گردید.روش بررسی: 86 مادر با سابقه سقط (42 نفر مادر با سابقه سقط عمدی و غیر قانونی و 44 نفر مادر با سابقه سقط خود بخودی) و 45 نفر مادر فاقد سابقه سقط به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (هزن و شیور، 1987) و پرسشنامه ای محقق ساخته را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش های آماری مورد استفاده آمار توصیفی، مجذور کای دو راهه و تحلیل واریانس یکراهه بود و سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد بین سقط و سبک دلبستگی مادران رابطه معنی دار وجود دارد؛ بدین معنا که در مادران با سابقه سقط عمدی سبک دلبستگی اجتنابی از فراوانی بیشتری برخوردار بود، در حالی که مادرانی که سابقه سقط نداشتند فراوانی بیشتری از دلبستگی ایمن را نشان دادند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که نمرات سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی در سه گروه مادران دارای تفاوت های معنی داری است. آزمون های تعقیبی شفه تفاوت های معنی داری را در نمرات سبک های دلبستگی نشان داد؛ بدین ترتیب که نمرات سبک ایمن در گروه مادران بدون سابقه سقط و با سابقه سقط خودبخودی و نمرات سبک اجتنابی در مادران با سابقه سقط عمدی بالاترین میانگین را دارا بود.نتیجه گیری: در تبیین نتایج حاصل به نقش تعیین کننده سبک های دلبستگی در چگونگی نگرش افراد نسبت به رابطه و کنترل الگوی روابط صمیمی و نزدیک فرد (از طریق عواملی همچون بازنمایی مثبت یا منفی ذهنی از خود و دیگران و خصوصیات ارتباطی منفی و مثبت) اشاره شده است. از سوی دیگر رابطه نزدیک و صمیمانه مادرـ کودک نیز، به اهمیت سبک های دلبستگی در چگونگی نگرش مادر نسبت به فرزندداری و تاثیرات گسترده و عمیق سبک های دلبستگی بر الگوی روابط و نوع رفتار مادر نسبت به کودک استناد می کند.

۳بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا، و جهت گیری مذهبی در دانشجویان
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۱ (پياپي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۴بررسیتجربی نقش جریان هوا روی الگوهای ورق مایع شکل گرفته درجریان برخوردی جتهای مایع
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین مقاله به برخورد جت های مایع درجریان هوای غیرساکن با سرعت ثابت پرداخته شده است جت هایمایع درسرعتهای مختلف و تحت زاویه ی ثابت به یکدیگر برخورد داده شده است برای انجام آزمایشات از ریز جت های آب با قطر 0\4 میلی متر استفاده گردیده است برای ایجاد اختلاف فشار از مخازن هوای فشرده استفاده شده است برای ایجاد جریان از یک تونل باد دمنده استفاده شده است که درسرعت ثابت 25 متر برثانیه هوا را میدمد هدف از انجام آزمایشات بررسی الگوهای ورق مایع شکل گرفته در اثر برخورد جت های آب بوده است همچنین تاثیر جریان هوا برروی این الگوها درسرعتهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است برای بررسی این الگوها از روش مرئی سازی تصاویر استفاده شده است دراین مقاله تغییر الگوهای ورق مایع تولید شده در اثر برخورد جت ها با علت تغییر سرعت جت هایمایع و حضور جریان هوا مورد بررسی قرارگرفته است درمرحله تصاویر ثبت شده از لحاظ کیفی مورد مقایسه قرارگرفته اند.

۵بررسی تجربی نفوذ جتهای آب درجریان هوای عرضی و مخالف
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
دراین مقاله تاثیر نقش تغییرسرعت آب برروی نفوذ جت آب درجریان هوای مخالف وهمچنین انحراف جت آب درجریان عرضی هوا مورد بررسی قرارگرفته است که برای یک کاربردخاص از ریزجت های با قطر 0\4 میلیمتر با نسبت طول به قطر 110 استفاده شده است جت های آب درسرعتهای مختلف به درون جریان هوا پاشیده شده اند و سرعت جت های آب نهایتا به 17\6 متربرثانیه می رسد برای پاشش آب از هوای فشرده ا ستفاده شده است جریان هوا با سرعت ثابت به سمت جت های آب دمیده می شود این جریان هوا توسط یک تونل باد طراحی شده توسط نویسندگان تولید شده است میزان نفوذ جت ها درجریان مخالف و الگوی انحراف جت ها درجریان عرضی بصورتتصویری نمایش داده شده است برای میزان عمق نفوذ رابطه ای توانی برحسبنسبت سرعت جت مایع به سرعت جریان هوا استخراج شده است.

۶بررسی رابطه رفتارهای متفاوت ارتباطی – نظارتی والدین دروضعیت های مختلف تحصیلی و اجتماعی فرزندان دانشجو
اطلاعات انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه، سال
تعداد صفحات: ۲۱
هدف ازمقاله حاضر به عنوان بخشی از یک پژوهش ملی بررسی تاثیر رفتار ارتباطی و نظارتی والدین بروضعیت تحصیلی اجتماعی دانشجویان می باشد تعداد 2636 نفرمتشکل از 1318 نفر دانشجو از میان دانشجویان مجرد دوره های کارشناسی دانشگاه های شهیدبهشتی تبریز اصفهان شهرکرد و گیلان دانشگاه های جامع دولتی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری درگروه های آموزشی پنج گانه و 1318 نفر پاسخگو والد یا یکی از افرادی که بهعنوان مراقب اصلی با دانشجو زندگی می کند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند معیار انتخاب پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی با محیط دانشگاه بوده است که دراین چارچوب از میان دانشجویان 421 دانشجوی مشروط و 411 نفر معادل مشروط 237 نفر دانشجوی کمیته انضباطی 245 نفر معادل کمیته انضباطی انتخاب شدند سپس هر دو عضو خانواده های شرکت کننده درطرح دانشجو والد پاسخگو بطور جداگانه مقیاس سنجش کیفیت ارتباطبا خانواده و میزان نظارت والدین را تکمیل کردند یافته های پژوهش با استفاده از روشها آماری T مستقل تحلیل واریانس یکراهه و دوراهه و آزمون رگرسیون لوجستیک تحلیل شد.

۷برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین با استفاده از مدلسازی چندهدفه
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، سال
تعداد صفحات: ۲۵
امروزه بدلیل اهمیت کاهش هزینه ها برای سازمان ها و رقابت شدید بین تولید کنندگان و درنتیجه اهمیت هماهنگی بین اجزا یک زنجیره در کاهش هزینه ها برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین برای سازمان ها به یک مقوله مهم تبدیل شده است دراین مقاله سعی بربرنامه ریزی جهت یک زنجیره تامین متشکل از چندتامین کننده چندتولید کننده چندمرکز توزیع و چندین مرکز مشتری درحالت چنددوره ای و با وجود چند محصول و چند سناریو درنظر گرفته شده است فرمول بندی مساله مدلهای ارایه شده درگذشته را توسعه میدهد تا بسیاری از ویژگیهای دیگر زنجیره تامین به منظور ارایه مدلیواقع بینانه تر را دربرگیرد به همین منظور برنامه ریزی تولید یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت درنظر گرفته شده و یک مدل تصادفی دو مرحله ای ایجاد شده است مدل ارایه شده با درنظر گرفتن اهداف مختلف از قبیل افزایش ارزش فعلی خالص حداکثر کردن میزان کیفیت محصولات حداقل کردن کمبود محصولات دربازار حداقل کردن ریسک مالی و حداکثر کردن میزان ارضای تقاضا سعی دربرنامه ریزی زنجیره بصورت یکپارچه دارد.

۸استفاده ازبرنامه ریزی تصادفی چندهدفه و ارائه مدلی جهت افزایش مطلوبیت زنجیره تامین یکپارچه
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه سیرتحولات پرشتاب جهانی سازمان ها را برآن داشته تا برای غلبه برشرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق درمدیریتزنجیره تامین بپردازند زیرا تمامی فعالیت های سازمان را به منظور تولید محصولات و ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تاثیر قرارمیدهد دراین مقاله ارتقای زنجیره تامین متشکل از چند تامین کننده چندتولید کننده چندمرکز توزیع و چندین مرکز مشتری درحالت چنددوره ای و با وجود چندمحصول وچندسناریو درنظر گرفته شدهاست و به منظور ارایه مدلی دقیقتر برنامه ریزی تولید یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت نیز درنظر گرفته شده و یک مدل تصادفی دومرحله ای ایجاد شده است درادامه یک مدل تصادفی چندهدفه معرفی می کنیم که ازمقیاس شش سیگما به منظور حداقل سازی عیوب مواد اولیه استفاده می شود همچنین با استفاده از کمینه سازی کمبودها و بیشینه سازی حداقل میزان ارضای تقاضا مدل سعی درایجاد رضایت برای مشتری دارد از سوی دیگر توانایی درنظر گرفتن و مهار کردن ریسک مالی مربوط به گزینه های مختلف طراحی درمدل ایجاد شده است و درنهایت هدف مساله یعنی بررسی عملکرد زنجیره تامین با درنظر گرفتن سود درسرتاسر دورههای زمانی و درسناریوهای گوناگون ارزیابی شده است نتیجه کاریک مجموعه جواب بهینه پارتو استکه می توانددرتصمیم گیری به کارگرفته شود.

۹تغییر ملاک های ازدواج در سه نسل: ارائه یک مدل زمینه ای مقدماتی
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییر ملاک های ازدواج در سه نسل، در میان اهالی روستای کبودان از توابع شهرستان قائن انجام شده است، تا علاوه بر تعیین تغییرات در ملاک ها، علل و عوامل موثر بر این تغییرات را در بین سه نسل بررسی کند. به این منظور از روش نظریه زمینه ای (GT)، به عنوان یک روش تفسیری استقرائی که مبتنی بر کدبندی داده هاست استفاده شده است.این بررسی یک مطالعه کیفی می باشد که از مصاحبه عمیق و شرکت کننده مشاهده گر استفاده شده است. جهت تحلیل اطلاعات یافته های بدست آمده شامل هشت مقوله عمده می باشند که عبارتند از: کاهش خویشاوندگرایی، اجبار در برابر اختیار، ورود عناصر نوسازی (آموزش مدرن، رسانه های جمعی، رفت و آمد به شهر) و رفاه، الگوبرداری از فرهنگ های غیرمحلی، افزایش تحصیلات، افزایش آگاهی، تغییر شکل خانواده و مقوله هسته این بررسی «جایگزینی نسبی» است که مقولات عمده فوق را در برمی گیرد. بر این اساس، شرکت کنندگان در تغییر ملاک های ازدواج یک جایگزینی نسبی می بینند. نظریه حاضر در قالب یک مدل زمینه ای شامل سه بعد شرایط، تعاملات و پیامدها که خود بیانگر نظریه زمینه ای نهایی می باشد، ارائه شده است.

۱۰اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۷
بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که خانواده های کودکان اتستیک، به خصوص والدین آن ها با استرس شدیدی مواجه می شوند و دچار مشکلات روان شناختی می گردند. بنابراین به کارگیری مداخلات درمانی که علاوه بر کودک والدین را نیز مدنظر دارند، شایان توجه است.یکی از این برنامه ها پرنده کوچولو است که در این تحقیق اثر آن بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک سنجیده شده است. تحقیق از نوع شبه آزمایشی است که در آن یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل مورد مطالعه قرار می گیرند. بدین منظور 24 مادر کودک اتیستیک انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، شیوه نمونه گیری به صورت همتاسازی بود. مداخله روی گروه آزمایش اجرا و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. در هفته قبل از اجرای برنامه، در هفته شانزدهم (هفته اتمام برنامه) و یک ماه پس از اجرا پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) به دو گروه آزمایش و کنترل داده شد و در انتها نتایج دو گروه مقایسه گردید. داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس با استفاده از اندازه های مکرر صورت گرفت. نتایج نشان دادند برنامه بر بهبود سلامت عمومی اثرگذار بوده است.برنامه با تصحیح بازخوردها و ادراک هایی که والدین نسبت به رفتارهای دشوار فرزندشان داشته اند، به افزایش توانایی مقابله در رویارویی با وظایف والدگری منجر شده و کاهش استرس والدینی و در نتیجه بهبود سلامت روان را به دنبال داشته است.

۱۱ارزیابی تحولی کیفیت روابط دوستی نوجوانان
اطلاعات انتشار: روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف پژوهش حاضر بررسی تحولی کیفیت ارتباط نوجوانان با دوستان هم جنس و غیر هم جنس بود. بر اساس روش نمونه برداری در دسترس، 182 دانش آموز نوجوان دختر و پسر 13، 15 و 17 ساله ساکن شهر تهران که در سال تحصیلی 90–89 مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند و کیفیت رابطه آنها با دوستان هم جنس و غیر هم جنس با سیاهه شبکه روابط (فورمن و بارمستر، 1985) مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند عاملی و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که برای دختران مهم ترین ابعاد کیفیت رابطه گزارش شده با دوست هم جنس، عاطفه و خودافشاگری و با دوست غیر هم جنس، عاطفه و همنشینی بود. برای پسران نیز مهم ترین ابعاد کیفیت رابطه با دوست هم جنس، همنشینی و حمایت ورزی و با دوست غیر هم جنس، عاطفه و حمایت ورزی بود. در هر دو گروه، کیفیت رابطه با دوستان هم جنس تحت تاثیر سن و جنس قرار داشت اما در مورد ارتباط با دوست غیر هم جنس اثر سن معنادار نبود. افزون بر آن، نتایج نشان دادند که کیفیت رابطه نوجوانان فاقد دوست غیر هم جنس با پدر، بهتر از همتاهای دارای دوست غیر همجنس بود.


۱۳اثربخشی درمان دلبستگی محور با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی بر کاهش استرس والدینی و مشکلات برونی سازی کودکان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان دلبستگی محور با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی در کاهش استرس والدینی در مادران دارای کودکان پیش دبستانی واجد رفتارهای برونی سازی و همچنین کاهش این نوع مشکلات رفتاری در کودکان بود. برای این منظور 25 زوج مادر–کودک 3 تا 5 ساله انتخاب و به دو گروه آزمایش (12 زوج) و گواه (13 زوج) تقسیم شدند. مادران فهرست رفتاری کودک (CBCL) و پرسشنامه استرس والدینی (PSI) را تکمیل کردند. مداخله گروه آزمایش شامل 8 جلسه انفرادی و هفتگی به مدت 60 دقیقه بود و مادران گروه گواه بسته آموزشی متمرکز بر افزایش مهارت های شناختی کودکان را دریافت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که استرس والدینی در مادران گروه آزمایش در هر دو حیطه شاخص های مربوط به والدین و کودک کاهش معناداری داشت. مشکلات برونی سازی کودکان، شامل رفتارهای مقابله ای، پرخاشگری و بیش فعالی – نقص توجه نیز کاهش معناداری در گروه آزمایش داشت. با توجه به مولفه های دلبستگی محور بسته مداخله ای، به نظر می رسد که افزایش حساسیت مادرانه و بهبود الگوی رابطه مادر – کودک موجب کاهش استرس والدینی و مشکلات رفتاری در کودکان شده باشد.

۱۴کیفیت ارتباط والد – فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان
اطلاعات انتشار: خانواده پژوهي، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۱۵اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي تجربي حسابداري، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این مقاله ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی بررسی شده است. نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 انتخاب گردید. دوره تصدی به عنوان معیاری برای سنجش میزان افق تصمیم گیری مدیرعامل در نظر گرفته شد. آزمون های تجربی نشان داد که دوره تصدی بلند مدت مدیرعامل با ریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد. ولی میان دوره تصدی مدیرعامل و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

۱۶ویژگی های روان سنجی ابزار سنجش رفتار مادرانه Q–sort
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۲ (پياپي ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۱۷تاثیر مداخله مبتنی بر دلبستگی بر پرخوری و چاقی دختران
اطلاعات انتشار: (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۲۹، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر دلبستگی بر پرخوری و چاقی بود. این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه  آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی بودند و روش نمونه گیری هدفمند بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اختلال دلبستگی کودکان، پرسشنامه اختلال پرخوری و شاخص توده بدنی بود. پس از تشکیل گروه ها (آزمایش و کنترل) و اجرای پیش آزمون، مادران گروه آزمایش به مدت 10 جلسه در طول 2 ماه و نیم در برنامه مداخله مبتنی بر دلبستگی شرکت نمودند و گروه کنترل مداخله ای دریافت ننمود. پس از پایان مداخله، بر روی دو گروه پس آزمون، و پس از 45 روز آزمون پیگیری انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که با کنترل پیش آزمون، بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری در نمرات پرخوری و شاخص توده بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، درمان مبتنی بر دلبستگی می تواند به عنوان شیوه درمانی در جهت کاهش اختلال پرخوری در کودکان دارای اضافه وزن و چاق به کار گرفته شود.

۱۸طراحی مدل و پیاده سازی فرایند جریان کار در صنعتی با ساختار سازمانی ماتریسی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه جریان کار و مشخص نمودن فرایندهای سازمان و توسعه آن به عنوان یکی از شاخصهای توسعه بهره وری سازمان مطرح می باشد. مهندسی مجدد و مشخص نمودن فرایندها، و همچنین مشخص نمودن گردش کار در سازمان از ابزارهای بسیار کارآمدی است که می تواند در این ارتباط کارساز باشد. در این مقاله روشی ارائه شده که پس از سازماندهی یا مهندسی مجدد و سپس پیادهسازی و اجرای آن، مدلی برای ایجاد سیستم گردش کار در سازمان ها با ساختار سازمانی ماتریسی بدست آمده است. با کمک روش ارایه شده در این تحقیق و طبق مدل ارائه شده، ابتدا وضعیت موجود صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، در این تحلیل در ابتدا مشخص گردید که آیا پروژه ها و وظایف محوله با سازمان سنخیت و ارتباط منطقی دارد یا خیر، در جایی که سنخیت مشاهده نشد کمی تهای به منظور بررسی مجدد انجام پروژه ها و وظایف محوله تشکیل گردید و پس از تعیین تکلیف پروژه ها با توجه به تعدد پروژه های صنعت و پیچیدگی تقسیم نفرات در پروژه ها به این نتیجه رسیدیم که باید ساختار ماتریسی را برای صنعت انتخاب نماییم، پس از انجام این انتخاب، تمامی مشاغل مورد نیاز تعریف و شناسنامه های شغلی تدوین و مصوب گردید، با انجام این مرحله سازماندهی نیروی انسانی بر اساس چارت سازمانی و شناسنامه مشاغل صورت گرفته و با تشکیل کمی ته ها فرایندهای کاری صنعت شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت، در ادامه تمامی دستورالعملها و روشهای اجرایی مورد نیاز فرایندها تدوین و مصوب گردید، پس از انجام سازماندهی و مهندسی مجدد صورت گرفته در صنعت، وارد فاز پیادهسازی و اجرایی پژوهش گردیدیم که در این مرحله فعالیتهای مربوط به پروژه ها مطابق با روش اجرایی فرایند برنامه ریزی و کنترل پروژه صورت گرفته و سازماندهی درخواستهای پروژه ها و صدور حکم کار مطابق با دستورالعمل صدور حکم کار انجام گردید، پس از آن توزیع حکم کارها جهت انجام کار مطابق با روش اجرایی گردش درخواستهای پروژه ها صورت گرفته و انجام حکم کارهای پروژه ها طبق روشهای اجرایی و دستورالعملهای فرایندها تا تکمیل و تحویل پروژه ادامه دارد. روش مذکور درسال1391 در صنعت مورد آزمون و استفاده قرار گرفته است و در نهایت نتایج کسب شده از این پژوهش طبق نظرسنجی انجام شده از کارشناسان خبره صنعت توسط پرسشنامه طراحی شده نشان داد که مدیریت و نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف و یا افراد مختلف در سازمان پس از اجرای این طرح افزایش یافته، زمان لازم برای تحویل کار به واحدهای مربوطه کاهش یافته، میزان دوباره کاریها در خصوص جمعآوری و پردازش داده ها کاهش داشته، وضعیت تخصیص مناسب نیروی انسانی به هر یک از بخشها و مدیریت داده ها و اطلاعات بهبود یافته و در نهایت ارتباطات سازمانی و انسانی تا حد زیادی تسهیل و تسریع گشته است .

۱۹بکارگیری سلول های خورشیدی در تجهیزات کنترل ترافیک شهری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه بر اثر افزایش بهای سوخت های فسیلی و محدودیت منابع و از طرف دیگرمشکلات زیست محیطی ازقبیل آلودگی و پسماند، استفاده از انرژی های نو مورد توجه بیشتری قرار رفته است. انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک و قابد دسترس یکی از منابع انرژی است. در سیستم های خورشیدی مقداری ازتابش جذب شده در دمای محیط به انرژی الکتریکی تبدیل میشود پس می توان دما و تابش خورشید را به عنوان ورودی سیستم و جریان و و تاژ را به عنوان خروجی سیستم در نظر گرفت میزان دما و تابش خورشید را می توان فقط پیش بینی کرد. از جمله کاربرد های انرژی خورشیدیتبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به ا تتریسیته به وسیله پند های خورشیدی است. استفاده از این نوع انرژی در مناطق شهری و بخصوص در استفاده عمومی بسیار مقرون به صرفه است با و نیز نصب پند خورشیدی در کنار چراغ و تجهیزات کنترل ترافیک، از وجود تاسیسات و تجهیزات که در محیط نصب می شوند، کاسته می شود.. در این مقا ه ابتدا به بررسی سلول های خورشیدی و اهمیت استفاده آنها دربکارگیری انرژی بسیار پرکاربرد و ارزان خورشیدی پرداخته خواهد شد. سپس با ارئه راهکار هایی سعی دراستفاده این سلولها کنترل ترافیک شهری پرداخته شد.

۲۰ویژگیهای روان سنجی ابزار سنجش رفتار مادرانه Q–sort
اطلاعات انتشار: روانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۱۹
هدف این پژوهش تعیین ویژگیهای روان سنجی نسخه کوتاه ابزار رفتار مادرانه Q–sort در نمونه ایرانی بود. به این منظور 37 زوج مادر– کودک (2 تا 5 ساله) از مهد کودک هایی در سطح تهران به طور در دسترس انتخاب شده و تعامل میان آنها در جلسات بازی به مدت 20 دقیقه مورد مشاهده قرار گرفت. سپس 3 مشاهده کننده مستقل قیلم های ضبط شده از تعامل را نمره گذاری نمودند. برای بررسی روایی ابزار از مقیاس های کیفیت مراقبت مادرانه و فهرست رفتاری آشنباخ (,CBCL 5\1 تا 5 سال) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که نسخه کوتاه ابزار سنجش رفتار مادرانه دارای همسانی درونی مناسبی بوده (95\0 تا 96\0?=) و توافق خوبی میان مشاهده کنندگان وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت معنادار نمره حساسیت مادرانه با نمره حساسیت نسخه اصلی، کیفیت مراقبت مادرانه نشان دهنده روایی توافقی و سازه ابزار، و همبستگی منفی با نشانگان درونی سازی شده و برونی سازی شده، نشان دهنده روایی پیش بین ابزار بود. نتایج آزمون– باز آزمون نشان دهنده ثبات خوب نمرات در طول 6 ماه بود. در کل نتایج نشان داد که نسخه کوتاه ابزار رفتار مادرانه Q–Sort، ابزاری مفید برای پژوهشگران و متخصصان بالینی کودک می باشد.

۲۱تحلیل پایداری پی و کوله های سد بلطاق با بهره گیری از شبیه سازی عددی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به کاهش نزولات جوی در چند دهه اخیر و مشکلات ناشی از کمبود آب در استان اصفهان، جمع آوری آب های سطحی و سیلاب ها امری اجتناب ناپذیر است. به این منظور سد بلطاق در غرب استان اصفهان که یک سد پاره سنگی با هسته رسی است در حال ساخت است. با توجه به اطلاعات حاصل از گمانه های حفاری شده، آزمایش های ژئومکانیکی و درزه های برداشت شده ساختگاه سد با بهره گیری از طبقه بندی مهندسی RMR ارزیابی شده و پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ محاسبه شده است. سپس با استفاده از نرم افزار FLAC پایداری تکیه گاه های سد و میزان نشست در پی سد بررسی شده و تحلیل حساسیتی بر روی پارامترهای ملاک شکست موهر–کلمب انجام شده است. نتایج تحلیل نشان داد که میزان نشست پی توسط مدول تغییر شکل و ضریب پایداری شیروانی ها توسط مقدار چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی کنترل می شود. میزان نشست پی کمتر از یک سانتی متر و حداقل فاکتور پایداری کوله ها 2 است که بیانگر شرایط مساعد برای احداث سد است.

۲۲مقایسه سبک های دلبستگی در مادران با سابقه سقط جنین (عمده و خودبخودی ) و مادران بدون سابقه سقط
اطلاعات انتشار: Journal of Reproduction and Infertility (JRI)، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳تحلیلی بر عملکرد بازار بورس اوراق بهادار 1392
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانش ارزيابي، پنجم،شماره۱۶، تابستان، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۴رابطه سبکهای همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج
اطلاعات انتشار: فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوم،شماره۵، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۲۵ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان
اطلاعات انتشار: فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني، نهم،شماره۳۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف پژوهش حاضر بررسی تحولی کیفیت ارتباط نوجوانان با دوستان هم جنس و غیر هم جنس بود. براساس روش نمونه برداری دردسترس، 182 دانش آموز نوجوان دختر و پسر 13، 15 و 17 ساله ساکن شهر تهران که در سال تحصیلی 90 ـ 89 مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند و کیفیت رابطه آنها با دوستان هم جنس و غیر هم جنس با سیاهه شبکه روابط (فورمن و بارمستر، 1985) مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند عاملی و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که برای دختران مهم ترین ابعاد کیفیت رابطه گزارش شده با دوست هم جنس، عاطفه و خودافشاگری و با دوست غیر هم جنس، عاطفه و همنشینی بود. برای پسران نیز مهم ترین ابعاد کیفیت رابطه با دوست هم جنس، همنشینی و حمایت ورزی و با دوست غیر–هم جنس، عاطفه و حمایت ورزی بود. در هر دو گروه ، کیفیت رابطه با دوستان هم جنس تحت تاثیر سن و جنس قرار داشت اما درمورد ارتباط با دوست غیر–هم جنس اثر سن معنادار نبود. افزون بر آن، نتایج نشان دادند که کیفیت رابطه نوجوانان فاقد دوست غیر هم جنس با پدر، بهتر از همتاهای دارای دوست غیر همجنس بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۷ نتیجه