توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل AVO جهت شناسائی مستقیم هیدروکربن برروی یکی ازمیادین نفتی واقع در خلیج فارس
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله ، ابتدا مبانی نظری تحلیل AVO بیان می شود . سپس این تحلیل جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن، بر روی داده های لرزه ای یکی از میدانهای واقع در خلیج فارس اعمال می گردد . برای این منظور یک خط لرزه ای و دو چاه برروی این خط از این میدان انتخاب شد . ابتدا داده های لرزه ای با استفاده از نرم افزار ویستا ١ نسخه 5\1 تحت پردازش مخصوص قرار گرفت . در سکانس پردازشی که روی داده های لرزه ای خط موردنظر طراحی گردید، سعی بر آن شد تا کمترین آسیب به دامنه ها وارد گردد . همچنین برای اینکه از تأثیراتی که مراحل مختلف پردازشی روی داد ه ها م یگذارد، آگاه باشیم؛ بعد از هر مرحله از پردازش، نمایش داده ها را ملاحظه کردیم . در پردازش برای برای تصحیح اثر واگرائی کروی و اثر جذب از بازیافت دامنه واقعی و برای ارتقاء قدرت تفکیک از واهمامیخت و از تبدیل رادون جهت تضعیف نوفه و از بین بردن چندگانه ها استفاده شد . در تفسیر AVO که از نرم افزار همپسون– راسل ٢ استفاده شد، ابتدا بی هنجاری های AVO از طریق نمایش نشانگرهای AVO روی داده های لرزه ای واقعی مورد شناسائی قرار گرفت . سپس با پردازش نگارهای چاهی، مدل لرزه ای مصنوعی با روش معادله زوپریتس ٣ ساخته شد که استخراج نشانگر ها روی مدل مصنوعی، بی هنجاری های شناخته شده روی داده های واقعی را مورد تائید قرار داد . سپس از طریق عمل وارون سازی با مدل اولیه اشباع از گاز، زون هدف به سه منطقه با نسبتهای پواسن مختلف تقسیم شد که احتمالا نشاندهنده سه زون گاز و نفت و آب می باشد . همچنین مقطع سرعت موج تراکمی (P) را بدست آوردیم که در این مقطع یک بی هنجاری سرعت کم مشاهده گردید که دقیقا با بی هنجاری مشاهده شده از نشانگرهای AVO مطابقت داشت . در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده، می توان بی هنجاری مشاهده شده را به عنوان پوش گازی میدان مذکور تفسیر نمود.

۲مطالعه تلفیقی مخازن کربناته به طور طبیعی شکسته، با استفاده از نمودارهای متداول چاه پیمایی و نمودارهای تصویری
اطلاعات انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
نمودارهای تصویری، تصویر مجازی، با قدرت تفکیک بالا از دیواره چاه های نفت هستند . این نمودارها قادر به شناسایی
جزئیات ریز موجود در سازند می باشند. نمودار های متداول چاه پیمایی به دلیل قدرت تفکیک پایین در حد ٢ تا ٣ فوت،
قادر به شناسایی لایه های نازک و اشکال ظریف نیستند. این در حالی است که وجود میان لایه های نازک شیلی و یا
زون های شکسته ، تأثیر بسزایی در کیفیت مخزن داشته و شناسایی محلِ دقیق این زونها برای انجام عملیات تکمیل چاه
از جمله مشبک کاری ، آبشکافت و یا تعیین موقعیت چاه های افقی و انحرافی، بسیار حایز اهمیت است . نمودار های
تصویری دارای قدرت تفکیک بالایی بوده و توانایی تشخیص عوارض ظریف در حد ٥ میلی متر را دارد. لذا تلفیق جزئیات
نمودارهای تصویری با اطلاعات کسب شده از انواع نمودارهای چاه پیمایی، ابزار نیرومندی برای ارزیابی مخازن ناهمگن
کربناته فراهم می کند.
در این مطالعه دو چاه از یکی از میادین جنوب غرب ایران انتخاب و با استفاده از نمودارهای حاصل از چاه پیمایی،
ارزیابی پتروفیزیکی سازند مخزنی انجام گردید و با اعمال حدود آستانه ای برای تخلخل، درصد اشباع هیدروکربور و حجم
شیل، زون های با کیفیت خوب شناسایی شد . سپس در داخل این زون ها با استفاده از نمودارهای تصویری، زیر زون هایی
با کیفیت بهتر تفکیک شد . برای شناسایی این زیر زون ها، پدیده های تاثیرگذار بر روی تراوایی و تخلخل مخزن در اعماق
مختلف از روی نمودارهای تصویری استخراج و فواصل عمقی با تراکم بالای این پدیده ها شناسایی شد . این پدیده ها
عموما شامل شکستگی ها، است یلولیت ها، میان لایه های نازک شیلی، لایه های متراکم و گرهک های انیدریتی می باشد .
بررسی حاضر نشان داد که تلفیق استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و نمودارهای تصویری کیفیت استنتاج های حاصله را
به نحو قابل توجهی بهبود می بخشد.

۳زون بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان بر پایه روش آماری زون بندی
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یک واحد جریان، حجمی از سنگ مخزن است که به طور عمودی و جانبی پیوسته است و به طور میانگین دارای خصوصیاتی از سنگ است که روی جریان سیال تاثیر می گذارند. واحدهای جریان، بیانگر تجمعی از رخساره ها هستند که دارای ویژگی های مشاهبهی هستند و در ارتباط با رخساره های زمین شناسی هستند اما الزاما منطبق بر مرزهای رخساره ای نیستند. روش آماری زون بندی به طور موفقیت آمیزی برای تشخیص تفاوت های مهم بین نمونه ها مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این زون بندی تشخیص وجود بخش های عمودی مجزا یا واحدهای جریان سیال در پروفیل تراوایی هر چاه و بررسی پیوستگی واتحدها در چاه های مجاور می باشد. با توجه به آن که میزان انتقال سیال، جریان و تولید، تابعی قوی از میزان تراوایی است و بیشتر از هر پارامتر دیگری متاثر از تراوایی می باشد، برای تعریف واحدهای جریان سیال از این خصوصیت پتروفیزیکی استفاده می شود. روش آماری زون بندی تا کنون در میادین نفتی ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. آنچه که در این مقاله به آن پرداخته شده است، نتایج زون بندی به روش آماری در مخزن داریان میدان نفتی رشادت می باشد. سازند داریان مهمترین مخزن این میدان می باشد. میدان نفتی رشادت در قسمت مرکزی خلیج فارس در حدود 106 کیلومتری جنوب–جنوب غربی جزیره لاوان قرار دارد و در میان ساختارهایی قرار دارد که دلیل شکل گیری انها را نتیجه دوباره فعال شدن نمک های دوران قبل از کامبرین می دانند. تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین تراوایی به منظور پوشش کامل مخزن از داده های تراوایی در چاه های فاقد مغزه و فواصل فاقد مغزه چاه های مغزه دار مورد استفاده قرار گرفته است.

۴بررسی اثر آلیازینگ در بهینه سازی شبکه برداشت مغناطیس و تعیین مرز با استفاده از سیگنال تحلیلی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
حذف اثر آنومالی های سطحی (نوفه) بدنه مغناطیسی را بهتر نشان می دهد. سیگنال تحلیلی یکی از روش های تفسیر داده های میدان پتانسیل است. ماکزیمم در دامنه سیگنال تحلیلی میدان بی هنجاری کل مستقل از جهت مغناطیس شدگی است و در تعیین بدنه مغناطیسی راهنما است. به کار گیری این روش برای تعیین مرز بدنه مغناطیسی باعث کاهش محاسبات پیچیده و نیز کاهش اثر تداخل می شود.
مشکلات این روش یکی فاصله بدنه مغناطیسی نسبت به سطح زمین است که هر چه نزدیکتر باشد پاسخ مناسب تری داریم و دیگری اختلاف اثر خودپذیری بدنه مغناطیسی و سنگ های اطراف است که هر چه اختلاف بیشتر باشد نقشه سیگنال تحلیلی واضحتر است. در این مقاله تلاش شده است تا اثر آلیازینگ بر نقشه های پربندی میدان مغناطیسی و سیگنال تحلیلی بصورت کیفی نشان داده شود و تاثیر چگالی شبکه برداشت بر نقشه های سیگنال تحلیلی و میدان کل بررسی شود و شبکه مناسب نیز بررسی شود. در این مطالعه برای تهیه نقشه ها از نرم افزار سرفر 1 استفاده شده است. همچنین نقشه های سیگنال تحلیلی و تخمین عمق با استفاده از بسته نرم افزاری USGS با نام PF و ورژن 2\2می باشند

۵آنالیز AVO به شیوه کراس پلات های هودوگرامی و بر اساس نشانگرهای تبدیلی و غیرتبدیلی در دشت گرگان
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
آنالیز AVO با سه ابزار قدرتمند امواج غیر تبدیلی P–P، امواج تبدیلی برشی P–Sv و کراس پلات‌های هردوگرامی قادر به تشخیص هر نوع مخزن گازی ماسه سنگی است. به کارگیری تکنیک هردوگرام در تفسیر کراس پلات‌های AVO روشی نو محسوب می‌‌شود. شباهت روند زون‌های زمینه و آنومال، استفاده از این روش را اجتناب ناپذیر کرده است. در شیوه کراس پلاتی هردوگرامی ابتدا کراس پلات کل نقاط زمینه رسم می‌شود و در مرحله بعد کراس پلات پخش آنومال (اشباع آبی و گازی) بر روی نقاط زمینه پلات می‌شود و زوایای پلاریزاسیون با هم مقایسه می‌شود. در این مطالعه که در دشت گرگان انجام شده و طیف وسیعی از نشانگرها (نشانگرهای تبدیلی و غیرتبدیلی) را شامل می‌شود ابتدا به کمک نشانگر ضریب سیال، دو زون مخزنی در مقطع برگردان شده نشانگر مذکور شناسایی شده است و نکته جالب توجه این است که چاه 3–الف گرگان به هیچ کدام از این دو زون برخورد نکرده و تنها با یک زون گازی بسیارکوچک در ناحیه‌ای دیگر مواجه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که عموما روند زمینه و زون گازی در این کراس پلات‌ها یکی بوده و تفاوت در نحوه توزیع نقاط می‌باشد. در ضمن مقادیر زاویه پلاریزاسیون کراس پلات‌ها در حالت تبدیلی منفی و در حالت غیرتبدیلی مثبت بوده است. از نتایج جالب به دست آمده دیگر، شکل مشخصه اوالی (بیضوی کشیده) در هر دو زون گازی در کراس پلات زوایای برانبارشی تقریبا قایم مقابل بازتابندگی امپدانس موج تراکمی است که در حالت آبی و زمینه چنین شکلی را نداریم. در ضمن تغییر مقیاس کراس پلات‌ها به حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی توصیه نمی‌شود و تاکید می‌شود که کراس پلات‌ها در حالت‌های مدلیزه، کاملا ایده‌آل بوده و در تفسیرهای واقعی به علت تاثیر اثر زمینه عملا کاربردی ندارند. با توجه به فقدان اطلاعات زمین‌شناسی می‌توان به ماسه‌ای بودن (شیلی نبودن) زون‌های احتمالی مخزنی به کمک کراس پلات‌های هودوگرامی پی برد.

۶تعیین عمق بدنه مغناطیسی با استفاده از سیگنال تحلیلی
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
سیگنال تحلیلی یکی از روش‌های کمی تفسیر داده‌های میدان پتانسیل است. بر اساس مطالعات قبلی اثبات شده که خصوصیات بدنه مغناطیسی و جهت مغناطیس شدگی تاثیری در سیگنال تحلیل ندارد. سیگنال تحلیلی میدان آنومالی کل مستقل از جهت مغناطیس شدگی است و در تعیین بدنه مغناطیسی راهنما است. استفاده از سیگنال تحلیلی ندارد. سیگنال تحلیلی میدان آنومالی کل مستقل از جهت مغناطیس شدگی است و در تعیین بدنه مغناطیسی راهنما است. استفاده از سیگنال تحلیلی برای تعیین عمق بدنه مغناطیسی، باعث کاهش محاسبات پیچیده و نیز کاهش اثر تداخل می‌شود.
سیگنال تحلیلی با استفاده از مشتق در جهات مختلف اثر روند منطقه‌ای که از نوع درجه اول می‌باشد را در سه جهت حذف می‌کند و با حذف اثر آنومالی‌های سطحی (نوفه) بدنه مغناطیسی را بهتر نشان می‌دهد.
مشکلات این روش یکی فاصله بدنه مغناطیسی نسبت به سطح زمین است که هرچه نزدیک‌تر باشد پاسخ مناسب‌تری داریم و دیگری اختلاف اثر خودپذیری بدنه مغناطیسی و سنگ‌های اطراف است که هرچه اختلاف بیشتر باشد نقشه سیگنال تحلیلی واضح‌تر است.

۷برجسته‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از پردازش تصاویر
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
روش‌های متعددی برای برجسته‌سازی مرز لبه وجود دارند و اکثر آن‌ها فیلتر‌های بالاگذری هستند که بر اساس مشتق‌های افقی و قائم است. روش انحراف معیار نرمال شده، یک فیلتر جدید تشخیص مرز است که از انحراف معیار پنجره‌های متحرک بر روی داده‌های گرادیان استفاده می‌کند. با برجسته شدن مرز بی‌هنجاری با روش‌‌‌های پردازش تصاویر، کمک شایانی به تفسیر زمین‌شناسی خواهد شد. در این مقاله، نتایج این روش با روش سیگنال تحلیلی برای بی‌هنجاری مغناطیسی نهشته دفن شده در محوطه‌ی موسسهً ژئوفیزیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۸مدل‌سازی آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی و مدل‌سازی معکوس
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله از یک روش دو مرحله‌ای، برای مدل‌سازی آنومالی‌های مغناطیسی استفاده شده است. ابتدا برای یک پروفیل، مدل‌سازی دوبعدی توسط شبکه عصبی انجام شده است. سپس با توجه به نتایج حاصل، مدل‌سازی معکوس به صورت 2\5 بعدی صورت گرفته است. از این روش برای مدل‌سازی یکی از آنومالی‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان استفاده شده است که نتایج حاصل با اطلاعات حفاری و ترانشه‌ها تطابق بسیار خوبی دارد

۹وا هم آمیخت اولر با استفاده از مشتق های موجک
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
تخمین عمق اولر یکی روش های مهم تفسیری داده های میدان پتانسیل است. پایه این روش محاسبه مشتق های افقی و قائم میدان پتانسیل است. این مشتق ها معمولاً با استفاده از تبدیل فوریه محاسبه می شوند. اخیراً روش تبدیل گسسته موجک به عنوان یک جایگزین برای پردازش های داده های مغناطیسی معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از مشتق های محاسبه شده با استفاده از موجک تخمین عمق اولر بر روی یک مدل انجام شده است و نتایج آن با روش فوریه مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده تفکیک بهتر توده ها و تخمین دقیق تر عمق با استفاده از روش موجک است

۱۰طراحی بهینه برداشتهای مغناطیسی با توجه به اثر فاصله گیرنده نسبت به ساختار مدفون
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تهران، آذر, دوره  ۳۶ , شماره  ۳ (پیاپی ۷۷)، سال
تعداد صفحات: ۹
مطالعه حاضر بدنبال مطالعات قبلی که در ارتباط با طراحی شبکه برداشت در مطالعات مغناطیسی صورت پذیرفته بود جهت نشان دادن اثر عمق دفن ساختارهای مورد تجسس در انتخاب فاصله نقاط برداشت انجام گرفته است. بدین منظور روی ساختارهای مدفون در محوطه ژئومغناطیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران پس از اندازه گیری میدان مغناطیسی اثر فاصله نقاط برداشت با تکیه بر مساله آلیازینگ مورد تحلیل قرار گرفته و برای هر ساختار فاصله بهینه نقاط اندازه گیری مشخص شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که جهت تفسیر دقیق ساختارهای مدفون از دید مطالعات مغناطیسی بایستی فاصله 0\5 تا 1 متر برای ساختار ورقه ای شکل 2\5 متر برای ساختار گسلی و 1 متر برای ساختار استوانه ای مد نظر قرار گیرد.

۱۱تحلیل و مدلسازی داده‌های ژئوفیزیکی (IP,Rs,M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تهران، تير, دوره  ۳۹ , شماره  ۲ (پیاپی ۹۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مطالعات ژئوفیزیکی به سه روش مغناطیس سنجی(M) مقاومت ویژه ظاهری(Rs) و بارپذیری(IP)، در منطقه سوناجیل، واقع در 15 کیلومتری شرق شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی و در محدوده ای به ابعاد 800×2300 متر انجام شده است. واحدهای سنگی موجود در منطقه شامل توف و آندزیت می باشد که در اکثرقسمتها به شدت دگرسان شده اند. مطالعات اولیه، تیپ احتمالی کانی سازی را مس پورفیری تشخیص داده است. جهت بررسی پدیده های ساختمانی و یا توده های نفوذی که میتوانند منشا کانی سازی باشند ازروش مغناطیسی استفاده شده است. به این ترتیب در سه بخش، مناطقی با شدت میدان بالا تشخیص داده شد که احتمالاً در ارتباط با توده هایی از جنس آندزیت می باشد. جهت بررسی شکل و موقعیت پدیده های ساختمانی و توده های نفوذی روش دیکانولوشن اولر مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات ژئوالکتریک با آرایش الکترودی مستطیلی در کل منطقه و با آرایش دوقطبی–دوقطبی بر روی بیهنجاریهای بدست امده از مرحله اول صورت گرفته است. از تکنیکهای آمار کلاسیک، برای تشخیص حد آستانه ای در داده های بارپذیری و از ضریب همبستگی جهت پی بردن به ارتباط دو متغیر بارپذیری و مقاومت ویژه ظاهری استفاده گردید. آنگاه عملیات مدلسازی وارون سازی به روش هموار جهت پردازش داده های ژئوالکتریک به کار رفت. در نهایت با توجه به بیهنجاریهای به دست آمده از روشهای ژئوفیزیکی نقاطی جهت عملیات حفاری پیشنهاد شد.

۱۲بکارگیری روش رادار نفوذی زمین GPR به عنوان یک تکنیک غیرمخرب درآزمون بتن مطالعه موردی ساختگاه سی وسه پل اصفهان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، سال
تعداد صفحات: ۸
روش رادارنفوذی زمین که قابلیت ارایه تصاویرزیرسطحی با تفکیک پذیری بالا از محیطهای دی الکتریک کم اتلاف را دارد یک روش جدید مفید و بسیار قدرتمند برای آزمون غیرمخرب ساختارهای مصنوعی دست ساز بشربویژه بتن از طریق بازتاب امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا می باشد درمطالعه حاضر امکان کاربرد این روش برای تصویربرداری اسلبهای بتنی به مقاصد مختلف با توسعه کدهای شبیه سازی پاسخ GPR به روش اختلاف محدود دو بعدی مورد بررسی قرارگرفته است همچنین تجزیه و تحلیل نتایج برداشت محدود ساختگاه سی و سه پل اصفهان به عنوان یک مورد مطالعاتی عملی که دربخشهایی از آن از میلگرد و تیرآهن جهت تقویت ساختار پل استفاده شده آورده شده است.

۱۳بررسی پتانسیل کانی سازی مس درناحیه خضرآباد یزد با استفاده ازتلفیق داده های تصاویر ETM+ و مغناطیس هوابرد
اطلاعات انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
ازجمله زونهای فلززایی معروف ایران زونهای ارومیه دختر و سنندج سیرجان هستند که دارای پتانسیل بالای اکتشاف موادمعدنی فلزی مخصوصا مس میباشند فلز مس دارای ارزش صنعتی بالایی است که متعاقبا برای رسیدن به تولیدات مس اکتشاف این فلز اهمیت بالایی پیدا می کند دراین تحقیق داده های مغناطیس هوابرد و تصاویر ETM+ محدوده خضراباد مورد استفاده قرارگرفته است محدوده خضراباد دراستان یزد و دربرگه 1:100000 خضرآباد با موقعیت جغرافیایی قرارگرفته است ازلحاظ زمین شناسی درزون ایران مرکزی و دربرگیرنده پیکره های رسوبی و ولکانوپلوتونیسم می باشد استفاده از داده های مغناطیس هوابرد و تصاویر ETM+ بصورت منفرد مناطقی را با دقت پایین به عنوان نواحی دارای پتانسیل مشخص می کنند ولی بکارگیری با هم این دو نوع داده باعث اشکارسازی نواحی محدودترولی با دقت بیشتر می شود دراین مقاله ابتدا پس ازپیش پردازش و پردازش داده های مغناطیس هوابرد مناطقی که دارای مقادیر بالای مغناطیدگی بودند معین شدند و با اعمال سیگنال تحلیلی مرزهیا بی هنجاری مغناطیسی مشخص گردید.

۱۴کاربرد روش SAM جهت بارزسازی مناطق دگرسانی درمنطقه جبال بارز
اطلاعات انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
منطقه جبال بارز درکمربند آتشفشانی ایران مرکزی واقع شده و ازنظر پتانسیل کانی سازی دارای موقعیت مناسب و التراسیون های گسترده و همچنین اندیسهای کانی سازی بسیاری درفاز اکسیده و سولفوره می باشد که همگی موید وجود پتانسیل نسبتا بالایی دراین منطقه است باتوجه به ارتباط بین زونهای دگرسانی با کانی سازی های پورفیری شناخت و به نقشه درآوردن این زونها دراکتشاف این تیپ از کانسارها اهمیت زیادی دارد دراین تحقیق از داده های سنجنده aSTER توسط روش طبقه بندی هدایت شده آنالیز زاویه طیفی SAM برای شناسایی این زونها استفاده شده است این روش با محاسبه شباهت طیفی بین طیف پیکسلهای تصویر و طیف بازتابی مرجع به طبقه بندی پدیده ای مختلف درتصاویر می پردازد به منظوراعتبار سنجی نتایج بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره ای موقعیت اندیسهای معدنی ثبت شده و همچنین گسلها وتوده های نفوذی این منطقه با موقعیت زونهای دگرسانی پیشنهاد شده مقایسه شدند که تطبیق و همخوانی آنها بیانگر دقت این روش درتخمین موقعیت زونهای دگرسانی می باشد.

۱۵بهبود نتایج تخمین مس توسط کوکریجینگ هم مختصات با استفاده ازمدل مارکوف
اطلاعات انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
درپروژههای تخمین ذخیره همواره به دنبال کاهش واریانس تخمین و عدم قطعیت ناشی از آن هستیم ازسوی دیگر کاهش واریانس نیازمند حفاریهای گسترده و پرهزینه درمنطقه است دراینمطالعه روش کوکریجینگ هم مختصات به عنوان یک روش چندمتغیره جهت کاهش واریانس تخمین مس مرعفی شده است اساس این روش وجود هم بستگی بین داده های عیار مس و داده های ضریب سولفیدی است جهت تخمین چگونگی توزیع عیارمس درمنطقه از داده های ضریب سولفیدی استفاده شد زیرا نسبت به حفاریه ای انجام شده پوشش بیشتری درمنطقه داشته و با هزینه کمتری نیز همراه بودهاست دراجرای روش کوکریجینگ هم مختصات تنها داده های ثانویه هم مختصات با محل تخمین متغیر اولیه درنظرگرفته میشوند براساس فرضیه اثرغربالگری و استفاده از مدل مارکوف می توان روش کوکریجینگ هم مختصات را با موفقیت انجام داد این فرضیه تاکید می کند که وابستگی متغیرهای اولیه و ثانویه به همدیگر محدود به هم مختصات بودن دو متغیر میشود. مدل مارکوف 1 معمولا زمانی به کاربرده می شود که متغیر اولیه درحجمی برابر یا بیشتر ازمتغیر ثانویه برداشت شده باشد.

۱۶استفاده از روش FCMC جهت پردازش دادههای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای منطقه جبالبارز به منظور بارزسازی نواحی پتانسیلدار
اطلاعات انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در برداشتهای اکتشافی ژئوشیمیایی، تغییرپذیری به دو مولفه سنژنتیک و اپیژنتیک بستگی دارد. مولفه سنژنتیک در ارتباط با تغییرات لیتولوژی بوده و ربطی به کانیسازیهای احتمالی در منطقه ندارد. با حذف این مولفه از دادههای ژئوشیمیایی به ویژه دادههای مربوط به نمونههای برداشت شده از رسوبات آبراههای، میتوان به بارزسازی نواحی با پتانسیل بالا و همچنین تفکیک بین آنومالیهای واقعی و دروغین پرداخت. در همین راستا، آنالیز (Fuzzy C–Means Clustering) FCMC به عنوان یک روش کارآمد با حذف مولفه سنژنتیک از دادههای ژئوشیمیایی بدون تفکیک جوامع سنگی برای نمونهها و بر اساس مقادیر باقیمانده عناصر به بارزسازی نواحی پتانسیلدار میپردازد. از مهمترین پارامترهای مطرح در استفاده از روش FCMC تعیین مقدار ضریب فازی و تعداد کلاسترها میباشد. ضریب فازی معمولاً عددی بین ١ تا ٣ و تعداد کلاسترها نیز با توجه به فاکتورهای مختلف از جمله تنوع لیتولوژی در منطقه انتخاب میشود. در روش FCMC با توجه به فازی بودن درجه تعلق نمونهها به کلاسترها، حذف مولفه سنژنتیک از نمونهها با دقت بیشتری صورت میگیرد. الگوریتم مورد استفاده در این روش با توجه به دادههای ورودی که بایستی حتماً نرمالایز شده باشند، به محاسبه مرکز کلاسترها میپردازد. همچنین این الگوریتم با توجه به درجه تعلق نمونهها به کلاسترها، مقادیر باقیمانده عناصر را بدست میآورد. در نهایت میتوان با ترسیم نقشه حاصل از درونیابی این مقادیر باقیمانده توسط روشهای نظیر کریجینگ، تخمین شبکهای و ... نواحی پتانسیلدار را بارزسازی کرد. شناسایی نواحی پتانسیل دار منطقه جبالبارز واقع در استان کرمان با اعمال روش FCMC بر روی دادههای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای این منطقه، هدف اصلی این تحقیق و گامی در جهت بهینهسازی عملیات اکتشافی در این منطقه میباشد.

۱۷استفاده از روشهای MF و LS–Fit جهت بارزسازی مناطق دگرسانی گرمابی مرتبط با کانیسازی مس پورفیری در منطقه جبال بارز
اطلاعات انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با توجه به اینکه مناطق دگرسانی گرمابی مرتبط با کانسارهای پورفیری، از مهمترین کلیدهای اکتشافی این تیپ از کانسارها میباشند، لذا شناخت و بارزسازی این مناطق از اهمیت ویژهای برخوردار است. شناسایی این مناطق دگرسانی، موجبات تسریع در امر اکتشاف و همچنین پایین آمدن قابل ملاحظهای در هزینههای اکتشافی را به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه دادههای سنجنده ASTER به منظور بارزسازی دگرسانیهای گرمابی مرتبط با کانیسازی مس پورفیری در منطقه جبال بارز که در کمربند ولکانیکی ایران مرکزی واقع شده و از نظر پتانسیل کانیسازی دارای موقعیت مناسب و دگرسانیهای مختلف و گستردهای میباشد، مورد استفاده قرار گرفته است. تفکیک مناطق دگرسانی، مستلزم شناخت طیف جذب و انعکاس کانیهای شاخص این مناطق میباشد. جهت بارزسازی دگرسانیهای فیلیک، آرژیلیک و پروپلیتیک به ترتیب کانیهای شاخص آنها یعنی سریسیت، کائولینیت – مونتموریونیت و کلریت – اپیدوت مورد پردازش قرار میگیرند. در این مطالعه، برای برجستهسازی این مناطق آلتره مرتبط با کانیسازی، بر روی دادههای ماهوارهای روشهای متعددی از جمله نسبتهای باندی BR ترکیبهای رنگی کاذب FCC برازش کمترین مربعات (LS–Fit) و روش فیلتر تطبیق یافته (Matched Filtering) به کار برده شده است. جهت تعیین دقت این روشها در بارزسازی نواحی دگرسانی، از اندیسهای مس موجود در منطقه استفاده شده است. از میان این روشها، روش فیلتر تطبیقیافته با توجه به پارامترهای بیشترین تطابق با تودههای نفوذی و شکستگی های منطقه و همچنین بیشترین همپوشانی با اندیسهای مس موجود، مناسبترین روش جهت بارزسازی نواحی آلتره تشخیص داده شد.

۱۸زنجیره مارکوف ابزاری برای مدل سازی رخساره ها در مخازن نفتی
اطلاعات انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مدلسازی رخسارههای سنگی مخازن هیدروکربوری نقش کلیدی در مدیریت مخازن دارد. تا کنون روشهای متنوعی برای مدلسازی ویژگیهای گسسته مخازن هیدروکربوری، نظیر رخسارههای سنگی، ارائه شدهاند که اکثریت به مدلسازی درون چاهی پرداختهاند و در مدلسازی دو یا سه بعدی در فضای بین چاهها کاربرد ندارند. لذا ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق بهتری با واقعیت رخسارههای مخزنی داشته باشد همواره مورد توجه بوده و میتواند در کاهش ریسک تصمیمگیری در مراحل اکتشافی موثر باشد. امروزه زنجیره مارکوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدلسازی رخسارهها مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق به معرفی روش زنجیره مارکوف و چگونگی مدلسازی دو بعدی ناهمگنیهای زیرسطحی رخسارههای سنگی توسط این روش پرداخته شده است. با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه، اعتبارسنجی نتایج نشان داده که رخسارهها با دقت قابل قبولی مدل شده و در ضمن امکان پیادهسازی مدل با داده های محدودتر نیز وجود دارد. بنابراین نتیجهگیری شده است که ضمن استفاده از مدلسازی زنجیره مارکوف امکان صرفهجویی در زمان و هزین ههای اکتشاف وجود خواهد داشت.

۱۹تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از دادههای پتروفیزیکی در یک سازند ماسه شیلی
اطلاعات انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۵
شناسایی و ارزیابی زون های هیدروکربن دار مهمترین هدف اکتشافات نفتی است. یکی از پارامترهای بسیار مهم که تاکنون چندان مورد توجه نبوده است، اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی رس ها CEC است. این پارامتر که نشان دهنده ی میزان قابلیت و توانایی رس ها در جذب و آزاد سازی کاتیون ها است، به کمک روش های مختلف آزمایشگاهی و نیز لاگ های پتروفیزیکی قابل اندازهگیری است. از آنجاکه اندازه گیری های آزمایشگاهی علاوه بر هزینه بر بودن، به شرایط آزمایشگاه و اپراتور بستگی دارد، ارائه ی مدلی مناسب که بتوان به وسیله ی آن CEC را با لاگ های پتروفیزیکی تعیین کرد، ضروری به نظر می رسد. این مطالعه در بخش مخزنی یک سازند ماسه شیلی در یکی از میادین شمال شرق ایران انجام شده است. سازند مورد نظر عمدتا ماسهسنگی بوده و در بخشهایی دارای میانلایههای کربناته و بیشتر رس میباشد. پارامتر CEC برای ٢٠ نمونه از دو چاه به روش باور در آزمایشگاه اندازهگیری شد. سپس با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی مناسب و بهکارگیری تخمینگر شبکهی عصبی مقدار آن برای سازند مورد بررسی تخمین زده شد. در نهایت دقت این روش با معیارهای R2 و RMSE مورد ارزیابی قرار گرفته و این مقادیر به ترتیب 0\86 و 1\021 بدست آمدهاند.

۲۰ارائه روشی نوین جهت افزایش سرعت مدلسازی پیشرو داده های رادار نفوذی زمین GPR در حوزه فرکانسی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
رفتار حاکم بر میادینGPR را می توان از طریق حل معادلات ماکسول و شرایط مرزی مناسب، که پایه و اساس تئوری الکترومغناطیس را تشکیل می دهند، شبیه سازی نمود. تاکنون روشهای عددی مختلفی جهت مدلسازی پیشرو داده هایGPR بکار گرفته شده است که در این میان، روش اختلاف محدود در حوزه زمان FDTD( به دلیل سادگی و قابلیت بالا در شبیه سازی محیط های پیچیده، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. علیرغم دارا بودن این مزیتها، روش اختلاف محدود دارای نقاط ضعفی همچون زمان اجرای طولانی در مدلهای با محیط های میزبان پراکنده کننده و پراتلافLossy media( می باشد بطوریکه ممکن است فرآیند محاسباتی مدلسازی پیشرو، حتی بر روی یک کامپیوتر پرسرعت نیز ساعتها بطول بیانجامد. از آنجایی که فرآیند مدلسازی معکوس، نیازمند یک هسته مدلسازی پیشرو پرسرعت می باشد، لذا اخیراً تحقیقات در زمینه توسعه و بهینه سازیسرعت اجرای الگوریتمهای مدلسازی پیشرو، مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است.در مطالعه حاضر از الگوی رفتاری پاسخهایGPR که بصورت یک شبه هذلولی ظاهر می شوند در جهت کاهش زمان اجرای مدلسازی پیشرو، استفاده شده است. در حالت کلی نگاشت راداریRadargram) یک برداشت پروفیلی داده هایGPR مجموعه ای از تریسهای بازتابی می باشد که دارای یک جابجایی زمانی در محدوده وجود ناهمگنیهای زیرسطحی می باشند. این خاصیت، اجازه بکارگیری تبدیل فوریه تریسها و اعمال جابجایی زمانی در حوزه فرکانسی را فراهم می آورد. لذا در این تحقیق با استفاده از تبدیل فوریه و جابجایی زمانی تریسها در حوزه فرکانسی، قدرت تفکیک جانبی داده ها را در امتداد برداشت پروفیل، به روش درونیابی خطی تریسها و در مدت زمانبسیار کوتاه، افزایش داده و درنتیجه طول زمان کل محاسبات، بطور چشمگیری تا بیش از 70 برابر قبل از بکارگیری این روش، کاهش یافته است.

۲۱تخمین مرز و شیب تودههای مغناطیسی با استفاده از مشتقات میدان پتانسیل
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تعیین پارامترهای مربوط به تودههای مغناطیسی مانند مرز توده، جهت شیب و مقدار آن از اهداف پردازش دادههای مغناطیسی میباشند. در این مقاله بر اساس زاویه تتا، روابطی برای تخمین مقدار شیب تودههای مغناطیسی (کنتاکت و دایکنازک) ارائه شده است. این روش تنها از مشتقات مرتبه اول میدان مغناطیسی استفاده میکند و بدون نیاز به اطلاعاتی درباره عمق تودهها، که معمولا اکثر روشها برای تخمین شیب توده به آن نیازمندند، شیب توده را تخمین میزند. به منظور تعیین جهت شیب توده و تخمین دقیق مرز تودهها فیلترهای مشتق قائم، کسینوس زاویه تتا و سیگنال تحلیلی معرفی شدند.موقعیت ماکزیمم سیگنال تحلیلی تعمیم یافته به شیب توده بستگی نداشته و با استفاده از آن میتوان به طور دقیق مرز تودههای شیبدار را تخمین زد. مشتق قائم در جهت مخالف شیب توده مقدار منفی نشان میدهد و از آن میتوان جهت تعیین جهت شیب توده استفاده کرد. روشها و روابط ارائه شده بر روی دادههای مغناطیسی مصنوعی و دادههای واقعی کانسار آهن علیآباد واقع در استان زنجان اعمال شد. شیب تخمینی توده علیآباد در پروفیل بررسی شده 50 درجه به سمت شمال میباشد و نتایج حفاریهای اکتشافی شیب 55 درجه به سمت شمال را برای این توده نشان میدهند

۲۲کاهش واریانس تخمین با استفاده از روش کریجینگ با روند بیرونی و دادههای ضریب سولفیدی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف اصلی در پروژههای تخمین ذخیره کاهشواریانس تخمین و عدم قطعیت به منظور افزایشقدرت تصمیمگیری میباشد.این کاهش واریانس نیازمند حفاریهای گسترده و پرهزینه در منطقه است. از دیگر روشهای کاهشواریانس تخمین که باصرف هزینه کمتر قابل اجرا میباشد، روشهای زمینآماری چندمتغیره هستند. در این مطالعه روش کریجینگ با روند بیرونی به عنوان یک روش چندمتغیره جهت کاهش واریانس تخمین مسمعرفی شده است. به منظور تخمین چگونگی توزیع عیارمس در منطقه از دادههای ضریبسولفیدی استفاده شد،زیرا نسبت به حفاریهای انجام شده پوشش بیشتری در منطقه داشتهو با هزینه کمتری نیز همراه بوده است. در روش کریجینگ با روند بیرونی فرض بر این است که متغیر اولیه به صورت یک تابعخطی از متغیر ثانویه میباشد. یکی از مزیتهای اصلی این روش توانایی در کنترل مدل روند است.نتایج این مطالعه نشان دادکه استفاده از روش کریجینگ با روند بیرونی نسبت به روش کریجینگ معمولی که از متغیر ثانویه استفاده نمیکند سبب بهبود کیفیت نتایج توزیع مس شده است.اعتبارسنجی نتایج با استفاده از روش اعتبارسنجی حذفی انجام شد. بر اساس معیارهای میانگین قدر مطلق خطاMAE)ریشهی دوم میانگین مربع خطاRMSE) و ضریب همبستگی مقادیر مشاهدهای و واقعیR) روش کریجینگ با روند بیرونی نتایج بهتری را نشان میدهد

۲۳منطقه بندی دو مخزن نفتی ایران بر اساس داده های چاه نگاری و استفاده از روش آماری
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك زمين و فضا، , دوره  ۳۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴
داده های اندازه گیری و ثبت شده در چاه نگاری به اندازه ی گسترده و وسیع اند که دسته بندی و مقایسه آنها پیش از تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها ضروری است. دسته بندی داده ها، کیفیت و بازده نتایج حاصل را افزایش می دهد.منظور از منطقه بندی مخزن تقسیم لایه های مخزن بر اساس پارامترهای متفاوتی همچون سنگ شناسی، تخلخل، تراوایی، اشباع آب و غیره است. به طور کلی منطقه بندی مخزن را یا گروه زمین شناسی بر اساس خصوصیات چینه ای به انجام می رساند و یا با نرم افزارهای شبیه ساز از قبیل پترل و آر– ام– اس صورت می گیرد، لیکن در اینجا به معرفی روشی متمایز می پردازیم. به کارگیری روش های آماری راه حل های توانمندی را برای منطقه بندی داده ها در اختیار قرار می دهد. روش های متعددی برای منطقه بندی با داده های چاه نگاری ارایه شده است، که در آنها میانگین داده ها درحکم عدد نماینده (نماینده منطقه) انتخاب می شود. از جمله این روش ها می توان به مواردی همچون کراس – پلات تخلخل و تراوایی، شاخص های (آر– کیو– آی) و (اف– زد– آی)، روش پیکت و سودر و روش گیل اشاره کرد. روش منطقه بندی که در این بررسی از آن استفاده شده، روش تسترمن است که بر مبنای یک بررسی آماری بنا شده است. در این روش از پارامتر واریانس برای منطقه بندی استفاده می شود. از جمله مزایای این روش نسبت به روش های قبل این است که از ابتدا هیچ گونه پیش داوری نسبت به تعداد منطقه ها نیست و مرز بین منطقه ها به صورت خودکار تعیین می شود و این منطقه بندی با یک شرط خاتمه دهنده از پیش تعریف شده، کنترل می شود. در این بررسی پس از کدنویسی برنامه محاسباتی، داده های دو مخزن نفتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۴مقایسه کوکریجینگ و کریجینگ تا روند بیرونی در برآورد توزیع مس
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف اصلی در پروژه های تخمین ذخیره کاهش واریانس تخمین و عدم قطعیت به منظور افزایش قدرت تصمیم گیری می باشد. این کاهش واریانس نیازمند حفاری های گسترده در منطقه است. از دیگر روش های کاهش واریانس تخمین که با صرفه هزینه کمتر قابل اجرا می باشد، روش های زمین آماری چند متغیره هستند. در این مطالعه روش کریجینگ با روند بیرونی به عنوان یک روش چند متغیره جهت کاهش واریانس تخمین مس معرفی شده است و نتایج آن با روش کوکریجینگ مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور تخمین چگونگی توزیع عیار مس در منطقه از داده های ضریب سولفیدی استفاده شد، زیرا نسبت به حفاری های انجام شده پوشش بیشتری در منطقه داشته و با هزینه کمتری نیز همراه بوده است. در روش کریجینگ با روند بیرونی فرض بر این است که متغیر اولیه به صورت یک تابع خطی از متغیر ثانویه می باشد. یکی از مزیت های این روش توانایی در کنترل مدل روند است. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش کریجینگ با روند بیرونی نسبت به روش کوکریجینگ سبب بهبود کیفیت نتایج توزیع مس شده است. اعتبار سنجی نتایج با استفاده از روش اعتبار سنجی حذفی انجام شد. بر اساس معیارهای میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، ریشه ی دوم میانگین مربع خطا (RMSE) و ضریب همبستگی مقادیر مشاهده ای و واقعی (R)، روش کریجینگ با روند بیرونی نتایج بهتری را نشان می دهد.

۲۵کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین ( اردبیل )
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۹ نتیجه