توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارتباط بین اضطراب و کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی شهر برازجان در سال 1393
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (ويژه نامه بهداشت روان)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی، با مشکلات روان شناختی و تنش زا متعددی همچون اختلال خواب و اضطراب مواجه هستندکه تهدیدی علیه سلامتی آن ها بوده و از نظر بالینی قابل توجه است. لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه کیفیت خواب و اضطراب در بیماران همودیالیزی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی– تحلیلی بر روی 74 بیمار تحت درمان با همودیالیز بیمارستان 17 شهریور برازجان در سال 1393 انجام شد. بیماران واجد شرایط با روش سرشماری وارد مطالعه شدند و داده ها از طریق پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ و اضطراب حالت اسپیل برگر جمع آوری و با استفاده از آزمون های t، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی تحلیل شد.یافته ها: اکثر بیماران (89.2 درصد) اضطراب متوسط داشتند و کیفیت خواب 63.3 درصد آنان پایین بود. میانگین اضطراب و کیفیت خواب بیماران به ترتیب 49±6.5 و 11.7±2.4 بود. ضریب همبستگی بین اضطراب وکیفیت خواب بیماران 0.515 بود (p=0.001). با طبقه بندی بر روی متغیرهای مداخله گر، بین اضطراب و کیفیت خواب همبستگی قابل توجه ای مشاهده شد، به طوری که با افزایش اضطراب، ابعاد کیفیت خواب ذهنی، تاخیر در به خواب رفتن و طول مدت خواب، اختلالات خواب تحت تاثیر قرارگرفته و سطح کیفیت خواب بیماران کاهش می یافت، اما بین اضطراب و کیفیت خواب با استفاده از داروهای خواب آور و اختلال عملکرد روزانه همبستگی معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به همبستگی بین اضطراب و کیفیت خواب بیماران، هر عاملی که منجر به بهبود یکی از این حالات شود، می تواند عارضه دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه