توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:حوضه سولگان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از عواملی که سبب حفظ خاک و عدم فرسایش آن در مقابل بروز سیلا بها م یشود، پوشش گیاهی است. اما امروزه تغییرکاربری اراضی و عدم استفاده صحیح از اراضی سبب گردیده سطح زمین قدرت خود را در حفظ و نگهداری خاک از دست بدهد و شدت فرسایش و به طبع شدت بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه بیشتر شود. لذا بررسی ارتباط بین تغییرات به وجود آمده در نوع کاربری و پیامدهای ناشی از آن در امر مدیریت کاملاً ضرورری است در این مطالعه از تصاویر ماهواره لندستTM سه دوره زمانی 1990 ، 2003 و 2009 استفاده شد. پس از اعمال تصحیحات هندسی و اتمسفری بر روی تصاویر کاربری اراضی مختلف در هر سه بازه مشخص گردید. بار رسوب نیز در دو دوره مورد مطالعه ( 1990 –2003 و 2003–2009 نشان داد که با تغییر کاربر یها در این دو دوره بار رسوب به طور متوسط از 29003\11 به 37193\17 تن در سال به ترتیب برای دوره اول و دوم تغییر کرده است. بیشترین روند تغییرات کاربری کاهش باغات، مناطق بدونه پوشش، مراتع متوسط وخوب و بیشترین روند افزایشی در اراضی زراعت دیم، مرتع ضعیف، مناطق شهری و خاک لخت م یباشد. که باعث گردیده میزان رسوب در حدود 28 % افزایش یابد

۲تخمین پارامترهای شیمیایی آب زیرزمینی در روش های مختلف میانیابی (مطالعه موردی:آبخوانهای سفید دشت، فارسان جونقان و شهرکرد)
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اطلاع از کیفیت منابع آب زیرزمینی کمک شایانی بهمنظور مدیریت بهینه، استفاده و در نهایت بهرهبرداری مناسب از آنها می کند. در این تحقیق با استفاده از روش های مختلف میانیابی، پراکنش پارامترهای سدیم، کلسیم، کلر، هدایتالکتریکی و سختی آب های زیرزمینی سه دشت فارسان جونقان، سفیددشت و شهرکرد، واقع در استان چهارمحال و – بختیاری بررسی شده است. برای بررسی خطای هر روش میانیابی و انتخاب بهترین روش، از تکنیک اعتبارسنجیحذفی، استفاده شد. همچنین جهت مقایسه آماری مدل ها از مقادیر درصد خطای نسبی ) E( و میانگین خطای انحراف MBE برای هر مدل استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که روش انحنای کمینه با داشتن میانگین خطای 13\11 درصد، مناسب ترین روش برای میانیابی پارامترهای کیفی مورد نظر در دشت های مورد مطالعه است. همچنین در این دشت ها روش رگرسیون چند جمله ای با داشتن میانگین خطای 42 درصد در اولویت بعدی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که چهار عامل اصلی پراکنش نقاط نسبت به مرکز ثقل دشت، تعداد آن ها، اختلاف ارتفاع مطلق دشت و نوعمتغیر در دقت روش های میانیابی موثر است.

۳وضعیت ناپایدار آبخوان های مسیر انتقال آب و متاثر از عواقب تونل بهشت آباد
اطلاعات انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
جریان آب و بالا بودن سطح تراز آب زیرزمینی در سازه های زیرزمینی از جمله تونل سازی به منظور انتقال آب یکی از مسائلی است که می تواند مشکلات زیادی در حین اجراء و آثار مخرب فراوانی در مرحله بهره برداری بر طرح و منطقه داشته باشد بنابراین باید سعی گردد حتی المکان روشی را برای انتقال آب تعیین نمود که حداقل آثار مخرب را بر منطقه داشته باشد. در تحقیق حاضر با توجه به مسیر تونل انتقال آب بهشت آباد به بررسی وضعیت آبخوان های که تحت تاثیر این سازه قرار می گیرند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که دشت های شهرکرد، کیار شلمزار و جونقان که در محل برخورد تونل می باشند، دارای شرایط بحرانی هستند به گونه ای که بر آوردها نشان می دهد حفر تونل بهشت آباد 66 میلیون مترمکعب در سال از آبدهی چشمه ها و قنوات موجود در محدوده مسیر تونل را کاهش خواهد داد و این امر موجب می شود در آبدهی چاه های آب دشتهای مذکور 50 میلیون مترمکعب در سال کاهش ایجاد می گردد، بنابراین با حفر تونل بهشت آباد این احتمال وجود دارد که 116 میلیون مترمکعب در سال از منابع آب زیر زمینی منطقه مسیر از دست برود و چون اجرای طرح به بیش از 3 دهه به طول خواهد انجامید، لذا این افت منابع آب زیرزمینی در بلند مدت می تواند زمینه مهاجرت گسترده از منطقه را فراهم آورد و از این جهت شایسته است با بررسی گزینه های جایگزین حفر تونل، از این بحران پیشگیری کرد

۴بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آقبلاغ با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست TM
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از کاربردهای مهم و اساسی سنجش از دور استخراج پوشش گیاهی و بررسی روند تغییرات آن در طی گذر زمان می باشد. در تحقیق حاضر از داده های ماهواره لندست 5 به منظور تعیین انواع کاربری ها در حوضه آقبلاغ در سال 1369 و 1388 1990 و 2009 میلادی) استفاده شد. از آنجاکه پوشش گیاهی به علت دارا بودن سبزینگی، بازتاب خوبی از امواج قرمز ومادون قرمز دارد بنابراین از ترکیب باندهای 4 3و 2 استفاده شد. به منظور دست یابی به صحت اطلاعات بدست آمده طی بازدید میدانی به عمل آمده، 50 نقطه به عنوان مبناء کنترل زمینی برداشت گردید و کاربری آنها مشخص شد.پس از تجزیه و تحلیلی که توسط نرم افزارIlwis گردید، اراضی به ده نوع کاربری مختلف تقسیم شد. نتایج بدست آمده با صحت کلی متوسط 91 % در ابتدا و انتهای دوره نشان داد که طی گذر زمان در حوضه مورد مطالعه به ترتیب بیشترین تغییرات کاهشی سال 1369 نسبت به سال 1388 مربوط به مراتع خوب،زراعت آبی آیش، باغ و جنگل و در نهایت مناطق بدون پوشش می باشد که به ترتیب برابر با 95\13و68\70 و 37\56 و 34\24 درصد می باشد و در مقابل زراعت دیم مراتع ضعیف و خاک لخت افزایش یافته است

۵مطالعه استفاده از پساب تصفیه شده شهری در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: محدودهای از مرغزار دشت شهرکرد)
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب، سال
تعداد صفحات: ۹
با افزایش نیاز آبی بویژه در بخش کشاورزی، تصفیه و استفاده مجدد از منابع تجدید شونده جهت جبران بخشی از این نیازها، بطور فزایندهای اهمیت پیدا کرده است. در این تحقیق مطالعات انتقال پساب تصفیه شده به مرغزار دشت شهرکرد جهت تامین نیاز آبی گیاهان منطقه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این مطالعات نفوذپذیری منطقه 5\5 میلیمتر بر دقیقه برآورد شد که با توجه به مساحت منطقه مورد نظر پساب با دبی 200 لیتر بر ثانیه نیاز میباشد که بصورت ثقلی تا سطح مرغزار انتقال مییابد. در این طرح برای بخش پساب در سطح مرغزار یک کانال خاکی به طول 1200 متر عرض 0\3 متر با دریچههایی با فواصل 50 متر در نظر گرفته شده است. به منظور پیشگیری از اثرات سو آبیاری با پساب، پیشنهاد میشود این عمل بعد از یک دوره قرق و به عنوان طرحی کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد.

۶آنالیز حساسیت دبی اوج سیل نسبت به تغییرات شماره منحنی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از مباحث مورد مطالعه در امور آب برآورد دبی اوج سیلاب در یک حوضه است که از روشهای مختلفی بدست می آید که یکی از این روشها، روش شماره منحنی است که در این روش یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر روی دبی اوج تغییرات شماره منحنی استکه این تحقیق که در حوزه آبخیز تنگ درکش ورکش در استان چهارمحال وبختیاری صورت گرفته است. در این تحقیق بعد از اینکه شبیه سازی بارش رواناب با استفاده از مدلHEC–HMS انجام گرفت میزان حساسیت دبی اوج در دوره بازگشتهای مختلف به ازای تغییرات شماره منحنی به میزان افزایش 5 و 10 درصد و کاهش به همین میزان مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن است که عکس العمل حوزه در مقابل افزایش شماره منحنی نسبت به کاهش شماره منحنی شدیدتر میباشد و در دوره بازگشتهای کمتر این درصد تغییرات بیشتر مشاهده شده است. از دوره بازگشتهای بیشتر از 25 سالتغییرات دبی پیک سیلابها روند تقریبا یکسانی را نشان میدهند. آنالیز حساسیت زیر حوضه ها نسبت به تغییرات شماره منحنیدر کلیه دوره های بازگشت نشان داد زیرحوضه درکش ورکش و تنگ پرنجان نسبت به تغییرات شماره منحنی به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را دارند بعلاوه نتایج نشان می دهند که میزان حساسیت زیرحوضه های فوق در دوره های بازگشت بزرگ تر کمترمی باشد به گونه ای که در هر دو زیر حوضه در قسمت افزایش شماره منحنی درصد تغییرات دبی اوج تقریبا در یک سطحمی باشند.از آنجای که حجم و میزان دبی اوج در سیلاب ها با دوره بازگشت بالاتر، مخرب تر می باشند، بنابراین باید اقداماتحفاظتی در زیرحوضه های به گونه ای اعمال گردد تا بتواند حتی الامکان تغییرات دبی را در سیلاب های بزرگ کنترل نماید.

۷بررسی کیفیت چشمه های استان چهارمحال و بختیاری با رویکرد آب های معدنی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادرات، سال
تعداد صفحات: ۹
با وجود اینکه بخش اعظمی از حجم کره زمین را آب تشکیل میدهد، اما کمتر از 3 درصد از این منابع قابلیت شرب دارند. با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و رشد روزافزون صنعت، نیاز بشر به آب قابل شرب بیشترشده است. در این راستا استانداردهای گوناگونی ارائه گردیده است که از نظر فیزیکی و شیمیایی منابع موجود را مورد بررسی قرار میدهد. به منظور احداث یک کارخانه تولید آب شرب، علاوه بر محدودیتهای موجود دراستفاده از منابع آب، باید به محدودیتهای مهندسی نیز توجه ویژهای داشت. با توجه به اینکه پارامترهای فراوانی در انتخاب مناسبترین منبع نقش ایفا میکنند، تعیین آن امری دشوار و پیچیده میباشد. یکی از بهترینو در دسترس ترین منابع به منظور استفاده جهت بسته بندی آب چشمه های معدنی و قابل شرب است. مقاله حاضر به مطالعه کیفیت چشمه ای استان به منظور بهره برداری برای صنعت آب معدنی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 9 درصد چشمههای استان قابلیت معدنی داشته که با توجه به پارامترهای احداث کارخانه در مجاور آنها میتوانند برای صنعت آب بسته بندی و معدنی استفاده شوند.

۸بررسی مسائل و مشکلات توسعه شهرک های تخصصی بسته بندی آب معدنی در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادرات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
آب معدنی ، محصول بسته بندی شده، آب قابل شرب با ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی تعریف شدهای است که مستقیماً از چشمه و یا نقاط حفر شده از طبقات زیرزمینی بدست میآید و دارایخواص بهداشتی و درمانی بوده و در معرض هیچگونه پالایش استانداردی قرار نمی گیرد و در محل استحصال تحت شرایط خاص بهداشتی بسته بندی میشود. اما همواره از زمان تولید تا زمانی که مصرف کننده در حالاستفاده از محصول میباشد همواره مشکلات و چالشهای فراوانی وجود دارد که به سادگی قابل چشم پوشی نمیباشد. در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان استان 1111 چشمه حرکت به سوی ایجاد شهرک هایتخصصی از جمله صنعت بستهبندی آب معدنی در قالب شهرک های تخصصی آب معدنی مورد توجه است و این کار توسط مسئولین ذیربط استانی در دست پیگیری و انجام است. از آنجای که همواره ایجاد یک فرصتشغلی با چالشها و مشکلات همراه میباشد، بنابراین در مقاله فوق مشکلات احداث شهرک های صنعتی از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی شده است که عمدترین مشکل بروکراسی اداری بانکها میباشد. در نهایت برای حل مشکلات راهکارهای مفیدی پیشنهاد شده است.

۹بررسی اثر ذوب برف برآبدهی و تغذیه منابع آبی حوزه آبخیز کوهرنگ علیا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)، سال
تعداد صفحات: ۸
افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف منابع آبی محدود باعث گسترش زمینه های مختلف تحقیقاتی در مورد این منابع و راهکارهای استفاده بهینه از آن ها به عنوان منبع الزامی حیات، شده است.برف، یکی از مؤلفه های اصلی چرخه هیدرولوژی در بسیاری از حوزه های آبریز کوهستانی است و میتواند در زمره منابع پایدار و ثابت به منظور تغذیه منابع سطحی و زیرزمینی قرار گیرد.با ذوب تدریجی برف جریان مداوم آب در رودخانه ها، دریاچه ها، چشمه ها، قنات ها و سفره های زیرزمینی ایجاد خواهد شد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر ذوب برف برآبدهی و تغذیه منابع آبی حوزه آبخیز کوهرنگ علیا ، منحنی کاهش سطح پوشش برف منطقه طی ۳ سال آبی 89–1388، 88–1387، 87–1386 به کمک تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS برآورد و با منحنی بارندگی و دبی حوضه مقایسه شد. نتایج نشان می دهد رژیم آبدهی حوزه آبخیز کوهرنگ علیا بیشتر متأثر از ذوب برف می باشد.

۱۰سنجش از دور غیر فعال، ابزاری کارآمد در برف سنجی و پایش منابع آب حاصل
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)، سال
تعداد صفحات: ۸
برف یکی از مهمترین مؤلفه های بارشی در بسیاری از حوزه های آبخیز کوهستانی و عرض های جغرافیایی بالا به حساب می آید. قابلیت ذوب تدریجی باعث شده است برف به عنوان یکی از مهمترین منابع پایدار و مطمئن تأمین ورودی حوزه های آبخیز بهشمار آید. تجربه خشکسالی های پی در پی و افزایش احتمال تغییر رژیم بارشی از برف به باران، باعث شده است پایش های برف سنجی از لحاظ دوره های وقوع، سطح، عمق و مقدار آب حاصل از ذوب، برای متولیان امر حفاظت از منابع آبی از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. پایش پیوسته سطوح پوشیده از برف از نظر بررسی های اقلیمی، بوم شناختی و آب شناختی نیز اهمیت ویژه ای دارد. یکی از منابع ارزشمند پایش پیوسته سطوح برف گیر استفاده از تولیدات سنجش از دوری به همراه برداشت های ایستگاهی است. در این بین تصاویر سنجنده MODIS به دلیل قدرت تفکیک زمانی، مکانی و طیفی مناسب کاربرد گسترده ای یافته اند. اما بهترین و قابل اعتمادترین نتایج با تلفیق چنین داده هایی با داده های مایکروویو با قابلیت منحصر بفرد تعیین آب معادل برف در کنار داده های دقیق برداشت های ایستگاهی، حاصل می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه