توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ایجاد مدل بیومکانیکی بدن انسان در معرض ارتعاشات قائم به منظور ارزیابی پارامترهای راحتی سرنشین از طریق بهینه سازی همزمان توابع هدف با کمک الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، یک مدل بیومکانیکی هفت درجه آزادی از تمام بدن انسان در حالت نشسته و بدون پشتی که در معرض ارتعاشاتعمودی قرار دارد از طریق بهینه سازی همزمان چند تابع هدف، ایجاد و مورد تحلیل قرار گرفته است. این مدل بر اساس انطباق منحنی و درمقایسه با سه نمونه از نتایج آزمایشگاهی شامل انتقال پذیری ارتعاشات از صندلی تا سر، مقاومت مکانیکی نقطه حرکتی و جرم ظاهری بدنانسان در حوزه فرکانسی 0\5 تا 20 هرتز بهوجود آمد. پارامترهای مدل با کمک الگوریتم ژنتیک در نرم افزار مطلب به گونهای بهدست آمد که میزان خطا در هر سه حالت به طور همزمان به کمترین مقدار خود برسد. مدل ایجاد شده بهطور قابل ملاحظهای میزان خطای کمتری را نسبتبه سایر مدلهای معتبر که پیش از این ایجاد گردیده نشان میدهد. سپس با آنالیز مودال مدل بیومکانیکی، فرکانسهای طبیعی بدن به دستآمد. از این مدل میتوان در طراحی صندلی و سیستم تعلیق خودرو به نحوی که ارتعاشات وارد به بدن انسان به کمترین مقدار خود برسند،استفاده کرد. همچنین میزان راحتی سرنشین در وضعیت های جاده ای گوناگون را می توان با کمک این مدل مورد محاسبه و ارزیابی قرار داد.

۲تاثیر الگوهای فشار روزانه تراز دریا بر بارش سپتامبر گیلان (1976–2005)
اطلاعات انتشار: چشم انداز جغرافيايي، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در این پژوهش، سعی شده تا با استفاده از روش همبستگی لوند، رابطه الگوهای فشار روزانه تراز دریا با بارش استان گیلان، طی دوره 1976 تا 2005 در ماه سپتامبر مطالعه شود. در روش همبستگی لوند که روش ویژه ای برای شناسایی رابطه بین الگوهای گردشی و عناصر اقلیمی می باشد، رابطه بین الگوهای فشار تراز دریا و بارش های روزانه ماه سپتامبر در گیلان شناسایی و بررسی گردد. در این راستا فشار روزانه تراز دریا در محدوده طول جغرافیایی 0 تا 70 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 10 تا 60 درجه شمالی با تفکیک مکانی 2.5×2.5 از پایگاه داده های جوی NCEP\NCAR استخراج شد. داده های بارش روزانه 23 ایستگاه از سازمان هواشناسی و وزارت نیرو تهیه شد. با اعمال روش لوند بر روی داده های فشار، 6 الگو برای سپتامبر استخراج گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که استقرار الگوی های فشار و تامین رطوبت آن ها از دریای خزر و دریای سیاه، تاثیر زیادی در تولید بارش دارد، به طوری که اگر هم فشارهای گسیل شده به سمت گیلان از روی دریای خزر و یا دریای سیاه عبور کند، در سواحل گیلان بارش قابل ملاحظه ای ایجاد می کنند. بارش های حاصل از این الگوها، در امتداد ساحل خزر بیش تر از مناطق مرتفع استان می باشد. حضور پرفشار سیبری و کم فشار بر روی اروپا و یا حضور پرفشار بروی اروپا موجب تولید بارش در استان گیلان می شود. اما با استقرار کم فشار روی سیبری و عبور زبانه های گرم این سامانه از روی دریای خزر، شرایط تولید بارش مهیا نمی شود و یا میزان بارش تولید شده ناچیز است.

۳تحلیل چرخه های سری زمانی دبی و بارش ایستگاه آب سنجی ماشین خانه (حوضه آبریز گرکان رود تالش)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، آذر و دي, دوره  ۲۶ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بارش و دبی دو عنصر هیدرولوژیکی غیر خطی و تغییرپذیر در مقیاس زمانی و مکانی هستند. یکی از روش های مطالعه و تحلیل توام این دو فراسنج بررسی نوسانات آشکار و نهان آن هاست. تحلیل طیفی روشی کارآ و مفید برای آشکارسازی این نوسانات در سری های زمانی است. در پژوهش حاضر تلاش می شود با استفاده از روش تحلیل طیفی چرخه های موجود در سری های زمانی بارش و دبی ایستگاه ماشین خانه (حوضه ابریز گرکانرود تالش) از مهر ماه 1354 تا شهریور 1386 در دو مقیاس زمانی سالانه و ماهانه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از اعمال رویه تحلیل طیفی به روی سری های زمانی دبی و بارش در سطح 95% اطمینان، حاکی از عدم وجود چرخه غیر سینوسی (روند) معنی دار است. چرخه های سینوسی معنی دار متنوعی در دو سری زمانی استخراج گردید. چرخه 4–2 ساله و 4– 5.3 ساله بیش ترین تکرار را در دو سری زمانی دبی و بارش در مقیاس ماهانه و سالانه دارد. در مقیاس سالانه، چرخه 6.4 ساله و در مقیاس ماهانه چرخه های 4–2، 5.3 –4، 6.4، 8، 10.7 و 16 ساله استخراج گردید. بر اساس مطالعات انجام شده توسط بسیاری از پژوهشگران در سایر نقاط جهان، چرخه های مذکور هماهنگ با النینو نوسانات جنوبی (ENSO)، نوسانات اقیانوس اطلس شمالی (NAO) و نوسانات دوسالانه تروپسفری (QBO) است.

۴تحلیل زمانی– مکانی و پهنه بندی احتمال وقوع خشک سالی ها و ترسالی های شمال غرب ایران
اطلاعات انتشار: فضاي جغرافيايي، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۱۸
شمال غرب ایران به دلیل وضعیت توپوگرافیکی، موقع و مقر آن دارای تنوع زیست محیطی، گیاهی و جانوری است که با وضع کنونی اقلیم سازگاری یافته اند. نوسان و تغییرپذیری طولانی مدت در عناصر اقلیمی ناحیه می تواند پیامدهای زیان بار محیطی، کشاورزی، اقتصادی و حتی انسانی داشته باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش گردید بخش های مستعد وقوع ترسالی ها و خشک سالی ها در پهنه شمال غرب ایران طی دوره آماری 20 ساله (2005–1986)، با استفاده از داده های 55 ایستگاه همدید، اقلیم شناسی و باران سنجی مستقر در پهنه شناسایی و ارزیابی شود. بدین منظور از شاخص SPI در بازه زمانی 12 ماهه بهره گرفته شد. جهت بررسی شدت خشک سالی و ترسالی های ناحیه، 240 نقشه مربوط به تمامی ماه های مورد بررسی با استفاده از تکنیک میان یابی کریجینگ در محیط نرم افزار Surfer\win تولید شد. سپس نقشه ها به داده تبدیل شده و محاسبات مربوط به آماره های توصیفی آن شامل مرکز میانگینی، دایره و بیضی استاندارد بر روی 4236 یاخته در محیط نرم افزار Arcview محاسبه گردید. بررسی ماهانه خشک سالی ها و ترسالی ها با شدت های مختلف طی 240 ماه، نشان دهنده عدم هم خوانی و پیروی درصد احتمال وقوع خشک سالی های شدید و ترسالی های ضعیف از توزیع احتمال نرمال بوده و درصد احتمال وقوع ترسالی های ضعیف در بخش های شرقی و مرکزی ناحیه و خشک سالی های شدید در نیمه جنوبی پهنه بیش تر از سایر حالات است. محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی مکانی هر یک از دو حالت یاد شده نیز نشان داد که پراکندگی مکانی احتمال وقوع ترسالی ضعیف در عرض های شمالی بیش تر و احتمال وقوع خشک سالی های شدید در عرض های پایین تر چشم گیرتر است. با این وجود احتمال وقوع خشک سال های شدید از پایداری مکانی بیش تری برخوردار می باشد.

۵نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان کاکان شهرستان بویراحمد
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده ترین فعالیت های اقتصادی در دنیا است که بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد میکند و بطور مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد. گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می آید به طوری که بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می کنند و گردشگری روستایی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد روستایی است که نقش موثری را در توسعه پایدار روستایی ایفا می کند. امروز رکود اقتصادی روستاها، پایین تر بودن درآمد سرانه روستایی نسبت به درآمد ملی، بالا بودن سطح بیکاری در سطح روستاها و در نتیجه مهاجرت جوانان از روستا و تخلیه روستاها ضرورت توجه به گردشگری روستایی را افزایش داده است. گردشگری روستایی پایدار، سبب احیای فرهنگ محلی و سنتی روستاها، تشویق فعالیت های جمعی روستاها، افزایش درآمد روستاییان، مهاجرت و تخلیه روستاها و ... می شود و بهترین راهکار برای توسعه روستاها، توسعه و گسترش گردشگری روستایی است. مقاله حاضر از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع، سعی شده است که ضمن تعریف مفاهیم توریسم روستایی و توسعه پایدار به شناسایی پتانسیل های گردشگری روستایی و همپنین به بررسی نقش گردشگری روستایی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه پایدار پرداخته شود.

۶تشخیص زیردنباله های مشترک مولکولی با استفاده از الگوریتمهای پویا
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یک الگوی غیر معمول در یک توالی DNA یا پروتئین و یا یک ناحیه ی بسیار شبیه به هم که توسط دو یا چند توالی به اشتراک گذاشته شدهاند از اهمیت بیولوژیکی زیادی برخوردار است به همین دلیل است که شناسایی زیر دنباله های متشابه در طول یا چنددنباله ی طولانی از یکی از مهمترین موضوعات در تحلیل دنباله های مولکولی به حساب می آیددر این مقاله با بهره جستن از ایده ی الگوریتم پویا؛ سعی بر یافتن دو زیر دنباله ی مشترک در طول دو دنباله ی DNA شده است.

۷تحلیلی برتغییر، روند و چرخه های بارش و دبی در غرب استان گیلان(مطالعه موردی: حوضه ناورود)
اطلاعات انتشار: Geographical Landscape، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۸تحلیلی بر بارشهای سنگین روزانه سپتامبر در ارتباط با الگوهای همدید در استان گیلان (2005 – 1976)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۱۶
شناخت بیشتر سامانه های همدید در هر منطقه، تصویر روشنی از اقلیم منطقه را به‎دنبال خواهد داشت. اقلیم به‎عنوان یکی از ساختارهای اساسی کره‎ی زمین، در کنش مستقیم با زندگی و فعّالیّت بشر است. شناسایی شرایط گردشی جو در هر منطقه، تعیین کننده ی الگوهای غالب آب‎وهوایی است که می تواند کمک شایان‎توجّهی به شناخت بیشتر شرایط زیستی کند. در پژوهش پیش رو تلاش شده، بارش های سنگین استان گیلان در ماه سپتامبر، در ارتباط با الگوهای همدید، طیّ سال های 1976 تا 2005 مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. برای تحلیل همدید بارش های مذکور، از نقشه های فشار روزانه‎ی تراز دریا، 850 و 700 هکتوپاسکال، وزش باد و وزش رطوبتی استفاده شده است. همچنین، از داده های بارش روزانه‎ی 23 ایستگاه (9 ایستگاه سازمان هواشناسی و 14 ایستگاه باران‎سنجی وزارت نیرو) در سطح استان استفاده شد. در این نوشتار با یک رویکرد محیطی به گردشی، از روش صدک ها، برای استخراج روزهای همراه با بارش سنگین و از روش همبستگی لوند، برای طبقه بندی نقشه های تراز دریا و استخراج الگوها استفاده شده است. نتایج حاکی از تاثیر سامانه های پُرفشار (شمال‎غرب دریای سیاه، شمال روسیه ـ جنب قطبی، شمال‎غرب اروپا ـ دریای نروژ، شمال دریای خزر و غرب دریای سیاه ـ دریای مدیترانه) بر بارش های سنگین، در پنج الگوی استخراج شده است. شکل‎گیری ناوه در سطوح بالا، ریزش هوای سرد عرض های بالا روی دریای خزر و دریای سیاه و واقع شدن جلوی محور ناوه بر فراز گیلان، به‎همراه مهیّایی شرایط همرفت در سطح زمین ، شرایط مناسب برای ناپایداری و درنتیجه وقوع بارش های سنگین را در الگوهای مورد مطالعه به‎همراه داشته است. در برخی از الگوها، افزون‎بر رطوبت دریای خزر، دریای سیاه نیز در بارش های منطقه دخیل بوده است. همچنین در الگوهای استخراج شده، سازوکار همرفت وزشی را می‎توان مشاهده کرد.

۹تحلیل و مدل سازی آماری میانگین دمای سالانه ایستگاه گرگان (2005– 1956)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه نيوار، شماره۸۶-۸۷، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
روش های آماری ابزاری مفید جهت شناخت رفتار متغیرهای اقلیمی هستند. در این مطالعه برای شناسایی رفتار میانگین سالانه دمای گرگان طی دوره آماری 1956 تا 2005 از تکنیک های آماری شناخت روند، نوسان و افت و خیز استفاده شده است. آزمون Run test با خطای 05\0 نشان داد که داده های میانگین دمای سالانه تصادفی هستند. نتایج آزمون های تعیین روند همبستگی پیرسون، اسپیرمن و من – کندال و همچنین رگرسیون خطی نشان داد که سری زمانی میانگین دمای سالانه گرگان روند معنی داری ندارد. برای پیش بینی تداوم و توالی سال های با دمای بالاتر از میانگین (ناهنجاری دمایی) از مدل زنجیره مارکوف استفاده شد. با آزمون اعمال شده بر ماتریس تغییر حالت داده های میانگین دمای سالانه، دو حالته و چند حالته بودن آن مورد پذیرش قرار نگرفت. هم چنین تکنیک تحلیل طیفی جهت تعیین افت و خیزهای موجود در دما نیز اعمال شد که نتایج حاکی از عدم وجود روند است. در بازه اطمینان 95% در تکینک تحلیل طیفی چرخه ی 20 با دوره بازگشت کوتاه مدت 5\2 ساله معنی دار است که می توان آن را به نوسانات شبه دوسالانه نسبت داد. برای پیش بینی رفتار میانگین دمای سالانه گرگان از مدل های ARIMA استفاده شد، در این روش سه الگو به عنوان الگوهای اولیه برازش داده شد. آزمون آکاییک (AIC) نشان دادکه الگوی سوم (1، 1، 0) ARIMA بهترین انتخاب برای پیش بینی دما است و بر همین اساس برای 10 سال آینده (2015– 2006) با بازه اطمینان 95 % پیش بینی دما صورت گرفت.
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه