توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش تغییر اقلیم بر انتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی حوضه زاب و دریاچه ارومیه )
اطلاعات انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از روش های سودمند در تفسیر رابطه بین فرآیندهای هیدولوژیکی و تغییرات محیطی با انتقال آب بین حوضه ای، بررسی روند سری های زمانی هیدرولوژیکی در مناطق مورد مطالعه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین روند داده های ماهانه درجه حرارت و جریان رودخانه با تغییرات اقلیمی و نقش آن در انتقال آب بین حوضه ای است. روند جریان رودخانه زاب واقع در جنوب غرب دریاچه ارومیه در سه مقطع زمانی ماهانه، فصلی و سالانه با روش من–کندال و کندال فصلی در سطوح معنی داری 1% و 10% مورد آزمون قرار گرفت . نتایج نشان داد که جریان رودخانه زاب در سه مقیاس زمانی روند نزولی معنی داری دارد. شدیدترین روند مربوط به اواخر فصل تابستان و اوایل فصل بهار می باشد. با توجه به روند کاهشی دبی جریان رودخانه شهرچای ارومیه و روند افزایشی درجه حرارت به نظر می رسد یکی از عوامل مهم خشکی دریاچه ارومیه تغییرات اقلیمی باشد، ازطرفی در این منطقه جهت تامین کمبود آب دریاچه ارومیه انتقال آب بین حوضه ای جهت رفع این مشکل مدنظر قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که حوضه زاب تحت تاثیر تغییرات اقلیمی بوده به طوریکه در رودخانه منتخب آن روند کاهشی معنی داری وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد انتقال آب از حوضه زاب به دریاچه ارومیه می تواند در صورت ادامه این روند کاهشی اثرات مخربی بر حوضه زاب داشته باشد.

۲تحلیل ایستایی سری زمانی جریان رودخانه در مقیاسهای زمانی مختلف مطالعه موردی رودخانه باراندوزچای ارومیه
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از فرضیات اساسی در مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی ایستا بودن سری زمانی است. این در حالی است که بسیاری از سریهای هیدرولوژیکی بنا به دلایل مختلف مانند روند، ناایستا هستند. بنابراین ارائه روشهایی که بتواند ایستایی را بررسی کرده و قبل از مدلسازی درتشخیص وجود یا عدم وجود ایستایی به ما کمک کند، بسیار مفید خواهد بود. هدف از این تحقیق کاربرد آزمونهای ADF ، KPSS ،DFGLS ، PP و ERS جهت آزمون ایستایی سریهای زمانی جریان رودخانه باراندوزچای در مقاطع زمانی روزانه، ماهانه و سالانه میباشد. نتایج این تحقیق نشان داد که به غیر از سری سالانه جریان رودخانه، مابقی سری های زمانی ماهانه و روزانه در اکثر روشهای آزمون ایستایی، ناایستا هستند.

۳تعیین رفتار خطی یا غیرخطی سریهای زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS مطالعه موردی رودخانه نازلوچای
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق جهت بررسی رفتار خطی و غیرخطی سریهای زمانی جریان سالانه، ماهانه و روزانه رودخانه نازلوچای واقع در غرب دریاچه ارومیه از آزمون BDS استفاده شده است. شرط اساسی در این روش ایستا بودن سریهای زمانی بوده که بدین منظور آزمونهای ADF و KPSS مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که سریهای سالانه جریان رودخانه نازلوچای، رفتار خطی داشته، در حالیکه جهت افزایش دقت مدل سازی و پیشبینی سریهای ماهانه و روزانه جریان، استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی ضروری است

۴ارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی درمدلسازی جریان روزانه رودخانه مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف ازتحقیق حاضرمدلسازی جریان روزانه رودخانه با استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک و مقایسه دقت این روش با مدل شبکه های عصبی مصنوعی که به عنوان یکی از دقیقترین روشها مرسوم است می باشد عملکرد حافظه دردو مدل فوق برای پیش بینی دبی جریان روزانه رودخانه باراندوز چای بررسی شده است و درنهایت نتایج حاصل از دو مدل مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که الگوی ورودی به پنج تاخیر بهترین حافظه را داشته و برنامه ریزی ژنتیک با دقت بهتری نسبت به شبکه عصبی جریان روزانه رودخانه را مدل بندی می کند.

۵تحلیل ایستایی و بررسی ماهیت جریان رودخانه درمقیاسهای زمانی مختلف مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف ازاین تحقیق تحلیل ایستایی و تعیین ماهیت رفتار رودخانه ازنظر خطی یا غیرخطی بودن جریان می باشد برای بررسی رفتارخطی و غیرخطی سریهای زمانی جریان سالانه ماهانه و روزانه رودخانه باراندوز چای واقع درغرب دریاچه ارومیه ازمون BDS مورد استفاده قرارگرفت شرط اساسی دراین روش ایستا بودن سریهای زمانی بوده که جهت تحلیل ایستایی ازمون aDF به کاربرده شد نتایج این مطالعه نشان داد که سری های سالانه جریان رودخانه باراندوز چای رفتارخطی داشته و سریهای ماهانه و روزانه جریان دارای رفتار غیرخطی می باشند و از این رو استفاده ازمدلهای غیرخطی سری زمانی ضروری است.

۶مدلسازی دما با استفاده از سریهای زمانی پریودیک آرما مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شهر کرمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
مدلسازی بسیاری از فرایندهای هیدرولوژی که نتیجه تاثیرات متقابل پارامترهایی است که اولا تعداد آنها زیاد و ثانیا در اندرکنش با یکدیگر سیستم پیچیده ای را به وجودمیآورند، امری مشکل ولی حائز اهمیت است. در طراحیها و بهره برداری از سیستمهای منابع آب، نیاز است با توجه به آمارهای گذشته و ثبت داده شده به صورت سریهایزمانی و مکانی، اقدام به پیش بینی عوامل هیدرولوژی نظیر دبی رودخانه، میزان بارندگی، رطوبت هوا، درجه حرارت و غیره نمود. این امر میتواند در تعیین پیشبینی خشکسالی و به ویژه در نحوه بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب نظیر سدها، رودخانه ها، آبهای زیرزمینی و سیستم های تلفیقی از آنها بسیار حائز اهمیت است. در اینمطالعه سری زمانی 55 ساله دادههای میانگین ماهیانهی متوسط دمای روزانه شهر کرمان از سال 9159 تا 0225 با آزمون های مختلف آماری تصحیح و تکمیل شد و در نهایتتمام عوامل نا ایستایی را از بین رفت و سری ایستا و نرمال داده ها را با استفاده از نرم افزار SAMS2007 مدل سازی و با استفاده از مدل برتر، داده های مربوطه تا سال 0202پیش بینی شد و با توجه به همبستگی 15 درصد بین داده های تاریخی و داده های پیش بینی شده، مدل های معرفی شده برای هر فصل، مدل های مناسبی جهت پیش بینی وتولید داده برای سال های آینده شهر کرمان خواهد بود و همان طور که مشاهده شد، دمای هوا در سال های 0225 به بعد نسبت به سال های قبل به نسبت افزایش دارد

۷مدلسازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای خطی سری زمانی مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
پیش بینی دقیق جریان رودخانه ها درمدیریت علمی منابع آبهای سطحی اهمیت بسزایی دارد مدلهای فیزیکی مفهومی رگرسیونی و سریهای زمانی ازمعمولترین روشهای تحلیل جریان رودخانه می باشند دراین مطالعه دبی جریان ماهاانه رودخانه باراندوزچای ارومیه دردوره اماری 1388–52 با استفاده زمدلهای سری زمانی خطی ARMA مدلسازی شد قبل ازانجام مدلسازی تقارن سریهای جریان ثبت شده توسط آزمون چولگی مورد بررسی قرارگرفت این ازمون نشان داد که داده ها ازتوزیع نرمال تبعیت نمی کنند ازاین رو تابع انتقال مناسب انتخاب و سری های ماهانه نرمال شدند جهت بررسی ایستایی سریهای نرمال شده ازازمون aDF استفاده شد و مشخص گردید که با حذف عوامل نایستایی ازقبل تناوب و با استاندارد کردن سریهای جریان رودخانه ایستامیشوند.

۸کاربرد برنامه ریزی ژنتیک در پیشبینی جریان روزانه رودخانه مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
درمطالعه حاضر ازروش نوین برنامه ریزی ژنتیک جهت پیش بینی جریان روزانه رودخانه باراندوزچای ارومیه دردوره آماری 1386 تا 1389 استفاده شد همچنین تاثیر توالی درکاهش یا افزایش دقت پیش بینی مورد بررسی قرارگرفت جهت مدلسازی جریان رودخانه با برنامه ریزی ژنتیک ازحافظه های دبی یک روزقبل دوروزقبل تا شش روزقبل استفاده شد نتایج تا دبی پنج روزقبل رو به بهبود بوده و بعدازآن کاهش دقت درمدلسازی مشاهده گردید دربهترین حالت مدل برنامه ریزی ژنتیک دبی پنج روزقبل ضریب همبستگی و جذرمیانگین مربعات خطا درمرحله اموزش 0\944 و 0\021 و درمرحله تست 0\979و0\014 محاسبه گردیدند که نشان ازدقت بالای این مدل دارد.

۹کاربرنرم افزار DIP درتعیین شاخصهای خشکسالی هواشناسی مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک سنندج
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر ازدیرباز درپهنهوسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقر درمناطق گرم وخشک به کرات وقوع یافته و میابد مطالعه ها و بررسیهای انجام شده نشانگر ان است که کشور ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود همچون بسیاری ازکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دروضعیت مناسبی ازلحاظ تامین اب قرارندارد قدرمسلم آن که درصورت اعمال مدیریت های ناکارامد فنی و استفاده از راه کارهای نامناسب علاوه برهدررفت منابع موجود و تشدید خشکسالی زمینه را برای بروز خشکسالیهای بعدی به طور فزاینده ای فراهم می کند ازانواع خشکسالی دیگر میتوان به خشکسالی کشاوریز و خشکسالی هیدرولوژیک اشاره کرد اما این نوع خشکسالی ها بعداز یکدوره خشکسالی هواشناسی رخ میدهند لذا پایش خشکسالی هواشناسی ازاهمیت خاصی برخوردار است.

۱۰بررسی کیفیت آب خروجی منبع آب شرب زرینه رود شهرستان تبریز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۵
ازدیرباز تاکنون بحران اب یک یازمهترین مسائل فراروی جوامع بشری بوده لذا به منظور تسکین این چالش طرح ها و ایده های متفاوتی توسط محققین و دست اندرکاران علوم اب ارایه شده است ازجمله این طرح ها طرح تامین آب درکوتاه مدت درشهرستان تبریز میب اشد برای این منظور تصمیم بران شد که درکنار استفاده ازمنابع ابزیرزمینی ازمنابع اب سطحی نیز برای جبران کمبود اب شرب استفاده گردد دراین بین یکی ازمهمترین موضوعاتی که می بایستی مدنظر قرارمیگرفت کیفیت اب سطحی مورد استفاده برای شرب بود که دراین مقاله به این مهم پرداخته شده است.

۱۱کاربرد نرم افزار SAMS2007 در مدل سازی اقلیم آینده استان کردستان جهت پیش بینی دما و بارندگی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۶
به علت پیچیدگی و عدم داشتن دانش کافی در مورد فرایندهای فیزیکی موجود در چرخه هیدرولوژیکی، ساخت مدل های آماری و گسترش آنها برای بیان این فرایندها همیشه مورد توجه مهندسین بوده است. همچنین اساس بسیاری از تصمیم گیری–ها در فرایند های هیدرولوژیکی و بهره برداری از منابع آب بر پایه پیش بینی و تحلیل سری های زمانی می باشد. در این مطالعه، داده های دما و بارندگی ماهانه شهر سنندج از سال 1960 تا 2011 با استفاده از نرم افزار SAMS2007 و مدل های پریودیک موجود در این بسته نرم افزاری مدل سازی و تا سال 2026 پیش بینی شدند. مدل های PARMA(0,1) و PARMA(1,1) با داشتن کمترین مقدار معیار آکایکه به عنوان مدل های برتر مورد استفاده قرار گرفتند. ضریب همبستگی مدل های منتخب جهت مدل سازی دما و بارندگی به ترتیب 956\0و 787\0 محاسبه گردیدند که نشان از دقت قابل قبول مدل های برازشی دارد. نتایج نشان داد دمای هوا و بارندگی شهر سنندج در سال های آینده افزایش خواهد داشت و استفاده از نرم افراز SAMS2007 نیز در مدل سازی عوامل اقلیمی موثر بوده است.

۱۲بررسی اثر تعداد چاههای مشاهدهای در تخمین سطح ایستابی با استفاده از ژئواستاتیستیک
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از راه های مدیرت کمی آبخوانها تخمین سطح آب برداشت شده از شبکه چاههای مشاهدهای است. هدف این پژوهشبررسی اثر تعداد چاه های مشاهدهای بر تخمین سطح آب با استفاده از سه روش زمین آماری کوکریجینگ، کریجینگ و روشمعین عکس فاصله در سه دشت مهم استان خوزستان می باشد. نتایج نشان داد که اگر تعداد چاههای مشاهدهای بیشتر و پراکنشآنها منظمتر باشد، تخمین سطح آب با استفاده از روشهای زمین آماری دقیقتر و دارای معیارهای ارزیابی مناسبتری می باشد.نتایج حاصل از برازش سه نوع نیمتغییرنما و نیم تغییرنمای متقابل کروی، نمایی و گوسین حاکی از برتری مدل گوسین داشت.همچنین در دو دشت دزفول و رامهرمز روش کوکریجینگ و در دشت زیدون روش کریجینگ به عنوان بهترین روش برای تخمینسطح ایستابی انتخاب شدند.

۱۳بررسی روند تغییرات متغیرهای کمی و کیفی آب زیرزمینی واحد پنج عمرانی دشت زرینه رود میاندوآب
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۸
بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی در هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. افزایش روزافزون جمعیت، احداثبی وقفه کارخانههای صنعتی و بالارفتن سطخ بهداشت در دهههای اخیر از یک طرف، و دفع فاضلاب های صنعتی ، شهری،کشاورزی و بروز خشکسالی ها از طرف دیگر، کمیت و کیفیت آهای زیرزمینی را تحت تاثیر قرار داده است. در این مطالعه روند متغییرهای کیفی و کمی (TDS, SAR, EC و سطح ایستابی) آب زیرزمینی واحد پنج عمرانی دشت زرینه رود میاندوآب واقع دراستان آذربایجان غربی در دوره آماری 1381 تا 1390 با استفاده از ازمون من–کندال نقطهای و منطقهای مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که سطح ایستابی در منطقه مورد مطالعه روند کاهشی یا افزایشی معنی دار نداشته است اما متغییرهای EC و TDS دارای روند افزایشی معنی دار میباشند و پارامتر SAR نیز روند فزایشی غیر معنی دار را تجربه کرده است.

۱۴معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL–ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، خرداد و تير, دوره  ۲۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
استفاده از مدلهای سری زمانی یکی از راههای کاربردی در شبیه سازی و پیش بینی داده های هیدرولوژیکی است. یکی از نقاط ضعف مدل های سری زمانی در پیش بینی داده های هیدرولوژیکی، نحوه تولید داده های تصادفی است. به طوریکه داده های تولیدی نیز با تغییر سری تصادفی، تغییر خواهند کرد. این تحقیق با الگوی غیرخطی ARCH بخش تصادفی مدل سری زمانی مختص آن رودخانه را مدل سازی می کند. سپس سری تصادفی تولید می شود. مدل تلفیقی پیشنهادی BL–ARCH برای پیش بینی جریان رودخانه، با تلفیق مدل ARCH و مدل غیرخطی BL ارائه گردیده است. داده های روزانه 31 ساله دبی رودخانه شهرچای ارومیه واقع در غرب دریاچه ارومیه و استان آذربایجان غربی، برای پیش بینی 11 ساله جریان رودخانه استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که مدل تلفیقی پیشنهادی با خطای 4.52، نسبت به مدل دوخطی با خطای 6.77 برازش بهتری نسبت به مدل دوخطی دارد. این مدل می تواند در پیش بینی جریان های کوتاه مدت رودخانه به ویژه جریان های روزانه به کار گرفته شود.

۱۵ویژگی های جریان و اتلاف انرژی در سرریز های پلکانی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، سال
تعداد صفحات: ۱۵
سریزهای پلکانی به عنوان یک روش کم هزینه و دارای پتانسیل قابل توجهی برای حفاظت از سدهای خاکی و سریز های شیب دار (اوجی) در برابر فرسایش توسط سیلاب های عظیم و جریانات بزرگ می باشد. سریز های پلکانی با استفاده از پله پله شدن پروفیل کف سرریز، مقاومت هیدرولیکی در برابر جریان را افزایش داده و بخش قابل توجهی از انرژی جریان آب در ضمن عبور از پله ها مستهلک می گردد. در نتایج آزمایشگاهی بدست آمده معلوم می شود که میزان استهلاک انرزی در این نوع سریز ها با افزایش دبی کاهش می یابد و نیز در تعداد پله های سریز به ازای پله های کمتر در طول مساوی میزان کاهش انرژی بیشتر می باشد. به گونه ای که در سریز دارای 32 پله میزان کاهش انرژی 23 درصد کمتر از سریز دارای 23 پله می باشد.در این مطالعه برای ایجاد پراکندگی (اتلاف) انرژی اضافی در دیواره و پنجه (پایه) سرریز، شیب منفی 8تا 23 درجه به طور متناسب ساخته شده است. در سریز های پله ای طول حوضچه آرامش نسبت به سریز های شوت کمتر می باشد بنابراین در مکان هایی که فضای کافی برای گسترش سازه وجود ندارد سریز پله ای در اولویت قرار می گیرد.

۱۶تحلیل رفتار خطی و غیرخطی سری های زمانی هیدرولوژیک (مطالعه موردی رودخانه های غرب دریاچه ارومیه)
اطلاعات انتشار: تحقيقات منابع آب ايران، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۲ (مسلسل ۳۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
تعیین الگوی مناسب یکی از مسائل مهم در مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی، با توجه به مکانیسم سیستم مورد نظر است. اغلب، بدون بررسی خطی یا غیرخطی بودن سیستم از مدل های رایج خطی سری زمانی استفاده می شود. در این تحقیق فرآیند جریان رودخانه های نازلوچای، شهرچای و باراندوزچای واقع در استان آذربایجان غربی و غرب دریاچه ارومیه با آزمون غیرخطی BDS در سه مقیاس زمانی (سالانه، ماهانه و روزانه) بررسی شده است. ایستا بودن سری های زمانی شرط اساسی در این روش بوده که بدین منظور از آزمون های ADF و KPSS  استفاده شده است. طبق نتایج حاصله هرچه مقیاس زمانی کوچک تر می شود، درجه غیرخطی بودن افزایش می یابد. به طوری که برای سری های سالانه (به دلیل خطی بودن نتیجه آزمون) می توان از مدل های خطی نظیر خانواده ARMA در سطح معنی داری قابل قبول استفاده کرد. در حالی که برای افزایش دقت پیش بینی سری های ماهانه و روزانه جریان رودخانه های مورد مطالعه بایستی از مدل های غیرخطی مانند Bilinear، TAR و ARCH استفاده کرد. مدل های مناسب خطی و غیرخطی برای سری های زمانی هر رودخانه در مقاطع زمانی مختلف بر اساس نتایج آزمون BDS تعیین و الگو های پیشنهادی ارائه شده است.

۱۷تحلیل روند متوسط درجه حرارت نیمه جنوبی ایران در چهار دهه اخیر
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، , دوره  ۲۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تغییر اقلیم و افزایش متوسط درجه حرارت هوا یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر به حساب می آید که در سال های اخیر مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده است. در این مطالعه روند متوسط درجه حرارت هوای منطقه نیمه جنوبی ایران در مقیاس ماهانه و سالانه با استفاده از آزمون ناپارامتری من– کندال مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورداستفاده اطلاعات دمای 14 ایستگاه سینوپتیک، در دوره آماری 2010–1971 می باشند. به منظور تخمین شیب خط روند، از روش تخمین گر شیب سن استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقیاس سالانه، یازده ایستگاه (79 درصد ایستگاه های منتخب) از 14 ایستگاه مورد بررسی، روند افزایشی معنی دار را تجربه کرده اند و فقط دو ایستگاه (بیرجند و چابهار) افزایش معنی دار در سری های درجه حرارت هوا نداشتند. ایستگاه شهرکرد روند کاهشی (غیرمعنی دار) نشان داد. بیشترین نرخ افزایش دما در مقیاس سالانه مربوط به ایستگاه کرمان با شیب 0.061 (oC\Year) بود. در مقیاس ماهانه، تعداد ماه ها با روند افزایشی 13 برابر تعداد ماه ها با روند کاهشی بود. به جز ایستگاه های بیرجند، چابهار و شهرکرد که تلفیقی از روند های مثبت و منفی را تجربه کرده بودند، سایر ایستگاه ها فقط روند افزایشی را نشان دادند. ماه های فوریه و نوامبر نیز به ترتیب بیشترین (تمامی ایستگاه ها) و کمترین (7 ایستگاه) تعداد ایستگاه با روند افزایشی معنی دار را داشته اند.

۱۸کاربرد شاخص کمبود توام (JDI) در تحلیل خشکسالی های حاشیه جنوبی دریای خزر
اطلاعات انتشار: تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)، پاييز, دوره  ۴۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
خشک سالی پدیده ای اقلیمی است که به کندی شروع می شود و طبیعتی پنهان دارد. مدت زمان وقوع آن طولانی است و خسارت های ناشی از آن در بخش های مختلف، مانند کشاورزی و محیط زیست و اقتصاد، به صورت تدریجی ظاهر می شود. پایش و پیش بینی خشک سالی ها، به ویژه تعیین دقیق زمان شروع و تداوم آن، در مدیریت منابع آبی و برنامه ریزی جهت کاهش آثار مخرب خشک سالی اهمیتی ویژه دارد. در این مطالعه، خشک سالی های سه استان گلستان، گیلان و مازندران (استان های حاشیه دریای خزر) با استفاده از شاخص کمبود توام (JDI) ارزیابی شد. همچنین عملکرد شاخص JDI با دو شاخص بارش استانداردشده (SPI) و SPI اصلاح شده (SPImod) مقایسه شد. بدین منظور، از داده های بارش ماهیانه پنج ایستگاه سینوپتیک بابلسر، بندرانزلی، رامسر، گرگان، و رشت، در دوره آماری 1971 تا 2011، برای محاسبه شاخص های مورد بررسی استفاده شد. نتایج نشان داد در سال های اخیر تعداد ماه های خشک در منطقه مطالعه شده افزایش یافته است؛ طوری که در همه ایستگاه ها (به جز بابلسر) درصد ماه های خشک به بیش از 50 درصد در ده سال اخیر (2002 2011) رسیده است. بر اساس محاسبات انجام شده برای شاخص های JDI و SPI و SPImod، هر چه فاصله ایستگاه ها از دریای خزر بیشتر می شود مقدار خشکی ها و کمبود بارش نیز افزایش می یابد. همچنین، نتایج نشان داد شاخص JDI، علاوه بر توصیف علمی وضعیت کلی خشک سالی، قابلیت مشخص کردن ظهور (آغاز) خشک سالی ها و نیز خشک سالی های طولانی مدت را دارد و ارزیابی وضعیت خشک سالی را به صورت ماه به ماه میسر می سازد.

۱۹مقایسه مدلهای خطی و غیرخطی سریهای زمانی در پیشبینی جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از بین مدلهای مختلف جهت برازش و پیشبینی جریان رودخانه مدلهای سری زمانی به دلیل تلفیق بخش تصادفی با بخش جبری، تطابق بیشتری با داده های هیدرولوژیکی دارد. فرآیند جریان رودخانه می تواند در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی غیرخطی باشد هرچه مقیاس زمانی کوچکتر میشود، شدت غیرخطی بودن افزایش مییابد به طوری که سریهای سالانه خطی و سریهای ماهانه جریان میتواند غیر خطی باشند. در این تحقیق از داده های 31 ساله دبی جریان سالانه و ماهانه رودخانه شهرچای ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی، جهت انتخاب و برازش مدل سری زمانی مناسب استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین مدلهای خطی خانواده ARMA برای جریان ماهانه مدل ARMA(1,2) مدل منتخب برای داده های جریان این رودخانه میباشد. در ضمن برای جریان ماهانه مدل غیرخطی Bilinear(1,2,1,1) نیز برازش داده شد. نتایج اینتحقیق نشان داد برای جریان ماهانه مدل غیرخطی بیلینیر خطای کمتری داشته و مناسبتر است. طبق نتایج حاصله مدل غیر خطی بیلینیر در عین سادگی و شباهت به مدل های خطی، نتایج مطلوبی در پیشبینی جریان رودخانه شهرچای ارومیه داشته است و میتوان از این مدل در پیشبینی داده های مختلف هیدرولوژیکی کوتاه مدت رودخانه نظیر جریان ماهانه رودخانه استفاده کرد.

۲۰آلودگی هوا ناشی از گازهای (SO(x), NO(x و VOCs بر محیط زیست و جانداران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۲۰
رشد و توسعه ی بی رویه و فزاینده شهرهای جهان باعث به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی فراوانی در نقاط مختلف دنیا گردیده است. از سوی دیگر پیشرفت های صنعتی امروز پیامدهای منفی ویژه خود را دارد. افزایش آلاینده های محیط زیست خطراتی هستند که چرخه توسعه را از همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به ویزه زیست محیطی تهدید می کنند. یکی از مهمترین معضلات جهانی محیط زیست به ویژه در شهرهای بزرگ، آلودگی هوا می باشد که به عنوان یک تهدید دائمی و جدی برای سلامت و بهداشت جامعه و محیط می باشد. انواع مختلفی از الاینده ها از منابع طبیعی و مصنوعی ناشی از فعالیت های انسان، وارد اتمسفر می شوند که از خطرناک ترین این گازها می توان اکسیدهای ازت، اکسیدهای سولفور و ترکیبات الی فرار را نام برد.

۲۱کاربرد مدلهای غیرخطی سری زمانی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
نیاز روزافزون به آب سبب گردیده است که برنامه ریزی های مدیریتی به منظور کنترل مصرف آب در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. با پیش بینی نمودن آبدهی رودخانه ها علاوه بر بهره برداری از منابع آب، می توان حوادث طبیعی نظیر سیل و خشکسالی را نیز پیش بینی و مهار نمود. در این مطالعه دبی جریان روزانه رودخانه باراندوزچای ارومیه در دوره آماری 1352–1388، با استفاده از مدل های سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی دو خطی مدل سازی شد. جهت بررسی ایستایی سری های جریان از آزمون ADF استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان داد که با حذف عوامل ناایستایی، سری های جریان رودخانه ایستا می شوند. مدل های (1,11)ARMA و (1,11,1,1)BL مدل های منتخب جریان روزانه بوده که ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا در مدل خطی به ترتیب 90% و (m3\s)3\52 و برای مدل غیرخطی 0\86 و (m3\s)4\30 محاسبه گردیدند. طبق نتایج بدست آمده، استفاده از مدل دوخطی در مقیاس روزانه سبب کاهش مقدار خطا به میزان 22\1 درصد شده و ضریب همبستگی را 4\6 درصد افزایش داده است.

۲۲اثرات پلی سیکلیک آروماتیک ها بر مواد غذایی و تأثیرات آن بر انسان ها و جانوران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۹
هنگام کباب کردن گوشت با حرارت بالا ماده ای به نام پلی سیکلیک آروماتیک هیدروکربن PAHs به وجود می آید. میزان زیاد این ماده در دود سیگار و اگزوز خودرو نیز یافت می شود. هیدروکربن های پلی سیکلیک آروماتیک (PAH) گروه بزرگی از آلاینده های شیمیایی ارگانیک لیپوفیلیک پایدار حاوی 2 یا بیشتر حلقه آروماتیک متصل به هم هستند که عامل سرطان زاهای بالقوه ای می باشند و حضور آن ها در غذا، حتی در مقادیر کم، نامطلوب است . صدها PAH به عنوان فرآورده های جانبی احتراق ناقص شناسایی شده اند اما تا کنون PAH ای که بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته بنزو پیرن یا BaP است

۲۳کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)
اطلاعات انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب، سال
تعداد صفحات: ۹
روش های متعدی همچون مدل های سری زمای، شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی و برنامه ریزی ژنتیک برای پیش بینی جریان رودخانه به کار می رود. در مطالعه حاضر به منظور پیش بینی جریان رودخانه باراندوزچای از روش جدید ماشین بردار پشتیبان (SVM) استفاده شد. در این مطالعه دبی جریان روزانه رودخانه باراندوزچای ارومیه در دوره آماری 1389–1385 برای ایجاد مدل استفاده شد. جهت بررسی و ارزیابی نقش حافظه در افزایش یا کاهش دقت، الگوهای ورودی متعددی به سیستم وارد شد ودر نهایت مشخص گردید که با افزایش حافظه دقت مدل سازی نیز افزایش می یابد به طوری که بیشترین دقت در الگوی سوم (سه تاخیر زمانی در ورودی های مدل) به دست می آید و سپس با افزایش حافظه از دقت مدل سازی کاسته می شود. نتایج نشان داد که مدل ماشین بردار پشتیبان به ترتیب با دارا بودن ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطای 0\936 و (m3\s)2\77 در مرحله آموزش و 0\976 و (m3\s) 1\80 در مرحله صحت سنجی از دقت قابل قبولی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه برخوردار است.

۲۴کاربرد هوش مصنوعی و اهمیت آن در هوش تجاری و زندگی انسان ها
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۵
امروزه به دلیل گسترش دانش و پیچیدهتر شدن فرآیند تصمیم گیری، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی به خصوص سیستم های در حمایت از هوش مصنوعی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است . همچنین به کمک این علم بشر به دستاوردهای زیادی رسیده است که خواه مفید و خواه خطرناک است. ازجمله ی این موفقیت ها می توان به پیشرفت در تجارت و کمک به زندگی انسان ها در خدمات رسانی بهتر و به صرفه تر نام برد. هوش مصنوعی رابطهی تنگاتنگی با علوم مختلف دارد که از مهمترین آنها میتوان به منطق ریاضی و مهندسی نام برد که کمک زیادی به علم رباتیک کرده است و موجب شده انسان به پیشرفت های قابل توجهی دست یابد. بعلاوه در هوش تجاری که مقوله ای از هوش مصنوعی است با جست و جو، استفاده از فناوری ها، ابداع، آزمون و تصمیم گیری کسب و کار مردم و همچنین بازار های جهانی و به طور کل اقتصاد جهانی به پیشرفت های زیادی رسیده است

۲۵کاربرد سیستم های استنتاج عصبی – فازی تطبیقی و برنامه ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال غرب ایران
اطلاعات انتشار: پژوهش آب در كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تبخیر و تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی است که تخمین دقیق آن در طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری، شبیه سازی تولیدات گیاهی و مدیریت منابع آب ضروری است. در این مطالعه به منظور برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از دو مدل برنامه ریزی ژنتیک (GP) و سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی (ANFIS) در مقیاس زمانی ماهانه، شش ایستگاه سینوپتیک در منطقه شمال غرب کشور در دوره آماری 38 ساله (2010–1973) انتخاب شد. در ابتدا مقادیر تبخیر تعرق ماهانه گیاه مرجع برای ایستگاه های منتخب توسط روش فایو– پنمن– مونتیث محاسبه و به عنوان خروجی مدل ها در نظر گرفته شد. سپس یک رابطه رگرسیونی بین متغیرهای اقلیمی مختلف موثر در پدیده تبخیر و تعرق به دست آمد و الگوهای مختلف ورودی برای مدل های مورد استفاده مشخص گردید که بر این اساس رطوبت نسبی با داشتن کمترین تاثیر از ورودی ها حذف شد. همچنین در مطالعه حاضر سعی گردید تا نقش حافظه در پیش بینی تبخیر تعرق ماهانه گیاه مرجع بررسی و از تاخیرهای یک، دو، سه و چهار ماهه نیز به عنوان ورودی برای مدل ها استفاده شد. به طور کلی برای هر مدل نه الگوی ورودی ایجاد شد که نتایج حاصله نشان دهنده دقت بالا و خطای کم هر دو مدل در پیش بینی تبخیر تعرق ماهانه گیاه مرجع بوده و کارآیی مدلANFIS بهتر از روش GP بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۴ نتیجه