توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱روند اجرا و تحلیل نتایج فنی – اقتصادی پروژه ملی کاهش تلفات شبکه توزیع شهرستان بناب
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
درصد قابل توجهی از توان تولیدی نیروگاهها بصورت تلفات در شبکه هـای توزیـع بـ ه هـدر مـی رود کـه ایـن میـزان بـه پارامترهای متعددی از جمله تعادل بار، ساختار شـبکه از نظـر مقاطع سیمهای هوایی فشـار ضـع یف و فشـار متوسـط، نـوع تجهیزات و چگالی بار بستگی دارد . اگرچه هزینـه هـای لازم سرمایه گذاری بـرای کـاهش تلفـات در شـبکه هـای توزیـع بالاست ولی مقایسه های فنی و اقتصادی لزوم اینکار را بـرای تمامی شبکه های توزیع ایران ضروری می سازد . در این مقاله به بررسی روند اجرا و راه کارهای بکار رفتـه و نتـایج فنـی و اقتصادی انجام پروژه پایلوت کاهش تلفات در شهرستان بناب می پردازیم . آنگاه با نگاهی دقیقتر، میزان اثربخشی هر یـک از فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن راه را مقایســه و محاســبات اقتصادی مربوطه از جمله هزینه های سرمایه گذاری و انـرژی صرفه جویی شده را بررسـی مـی کنـیم . آنگـاه ضـمن اثبـات موفقیت آمیز این طرح در کاهش تلفـات و بهبـود ویژگیهـای الکتریکی شبکه، لزوم انجام چنین پروژه هایی را برای تمـامی شبکه های توزیع ایران به رغم هزینه اولیه بالای آن بـه اثبـات می رسانیم .

۲بررسی تاثیرات محل نصب فیلترهای اکتیو موازی درسیستم های قدرت بر ویژگی های جبرانسازی و پایداری شبکه
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از فیلترهای اکتیو مـوازی یکـی از روشـ های مـوثر جبرانســازی تــوان راکتیــو و حــذف یــا محــدود نمــودن هارمونیکهای شبکه های توزیع است ولی در این میـان توجـه به محل نصب آن در شبکه اهمیت خاصـی دارد . از آنجاییکـه فیلترهای اکتیو همانند منابع جریان کنترل شده عمـل نمـوده و با مقایسه جریان بار، جریان منبـع و یـا ولتـاژ منبـع بـا شـکل موجهای سینوسی، جریانهای هارمونیکی را به مدار تزریق می کنند تا شک ل موجهای شبکه توزیع سینوسی گردد، در صورت عدم انتخاب محل ص حیح نصب فیلتـر اکتیـو، امکـان افـزایش میزان هارمونیکها در بعضی از باسهای شـبکه وجـود دارد کـه موجب کاهش کیفیت توان کلی شـبکه مـی گـردد . همچنـین سیستم کنترلی بکار رفته برای کنترل فیلتر اکتیو مـی توانـد در صورت عدم انتخاب صحیح محل نصب آن موجب ناپایداری فیلتر اکتیو و حتی شبکه توزیع گردد . در این مقاله بـه بررسـی تاثیر محل نصـب فیلتـر اکتیـو و روش کنترلـی آن بـر میـزان جبرانسازی و بهبود کیفیـت تـوان شـبکه هـای توزیـع و نیـز
پایداری سیستم کنترلی فیلتر و شبکه توزیـع پرداختـه شـده و روشی برای این منظور پیشنهاد و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه است . در این روش، ابتدا به بررسی پاسخ فرکانسـی و تحلیـل حساسیت ولتاژ شبکه توزیـع در باسـهای مختلـف شـبکه در صورت نصـب فیلتـر در باسـهای مختلـف پرداختـه و میـزان اعوجاج قبل از نصب فیلتر و پس از آن را در تمامی باسـهای شبکه مورد بررسی قرار دهیم تا بهترین محل نصـب فیلتـر را انتخاب نماییم . در انتها نیز نتایج شـبیه سـازیهای انجـام شـده برای یک شبکه توزیع توسط نرم افزار MATLAB\SIMULINK و روند انتخاب بهترین محل نصب فیلتر آورده شده است

۳بررسی اثرات قطار برقی تبریز – جلفا بر نامتعادلی ولتاژ شبکه فوق توزیع تغذیه کننده آن و ارائه راهکارهای بهبود و رفع نامتعادلی
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده از سیستمهای تکفاز یا دو فاز متداول بـرای تغذیـه قطارهای برقی موجـب ایجـاد نامتعـادلی در شـکل موجهـای جریان و ولتاژ شبکه های تغذیه کننده آن شده و نهایتاً موجب کاهش کیفیت توان شبکه می گردد . با توجه بـه رونـد رو بـه گسترش استفاده از سیستمهای قطارهای برقی برون شهری در ایران خصوصاً در مسیرهای تهران – اصفهان و تهـران – مشـهد لزوم بررسی مشکلات ن امتعادلی ولتـاژ و جریـان شـبکه هـای تغذیه کننده آنها ضروری بنظر می رسد . در این مقاله ابتدا بـه بررسی اثرات نامتعادلی ناشی از سیستمهای تغذیـه قطارهـای برقی بر شبکه های قدرت می پردازیم . آنگاه سـاختار سیسـتم قطار برقی تبریز – جلفا بعنوان یک بار نامتعادل در شبکه بـرق آذربایجان مورد بررسـی قـرار گرفتـه و ویژگیهـای نامتعـادلی شبکه بصورت شبیه سازیهای انجام شده بررسـی مـی گـردد . سپس راهکارهای بهبـود و حـذف نامتعـادلی در شـبکه هـای تغذیه قطارهای برقی پیشنهاد شده و ایـن راهکارهـا از لحـاظ حداقل و حداکثر میزان تولید نامتعادلی در شبکه مقایسـه مـی گردند .

۴بهبود ویژگیهای جبرانسازی فیلترهای پسیو با استفاده از فیلترهای اکتیو در سیستمهای قدرت
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از روشهای بهبود کیفیت توان و حذف هارمونیکهای سیستمهای قدرت استفاده همزمان از فیلترهای اکتیو و پسیو بصورت فیلتر هیبرید و بهمراه سیستم کنترلی مناسب آن در شبکه می باشد . یکی از ساختارهای فیلترهای هیبرید، اتصال سری فیلترهای اکتیو و پسیو بکمک ترانسهای کوپلینگ و موازی کردن مجموعه فیلتر هیبرید با بار غیرخطی شبکه است . در این مقاله به بررسی نحوه برانسازی هارمونیکها و تصحیح ضریب توان شبکه توزیع بکمک این ساختار از فیلتر هیبرید پرداخته شده، عوامل موثر بر کیفیت کار فیلتر پسیو و اکتیو و نحوه طراحی فیلتری با ویژگیهای فیلترینگ مناسب
مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین نتایج شبیه سازیهای انجام شده برای یک شبکه توزیع دارای بار غیرخطی بهمراه ساختار فیلتر هیبرید مورد بحث و بدون آن توسط نرم افزارPSCAD\EMTDC آورده شده و تاثیر ساختار فیلتر هیبرید را بر بهبود کیفیت توان با مقایسه شکل موجهای جریان و نمودار توزیع فرکانسی جریان شبکه نشان داده خواهد شد .

۵روش های مختلف و نوین بهینه سازی ابعاد دکل های خطوط انتقال و اثرات آن بر حریم، پارامترهای الکتریکی و هزینه های اقتصادی شبکه
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
احداث خطوط انتقال هوایی انـرژی الکتریکـی همـواره بـا مشکل حریم مسیر خط انتقال روبرو بوده است . کاستن حریم خط و مسائل مربوط به آن همواره مو رد توجـه بـوده و بـرای ین منظور نوع جدیدی از خطوط انتقال بنام خطوط کمپکـت مورد استفاده قرار گرفته است . آرایش دکـل، هـادی و کـراس آرمهای متفاوت در این خطوط می تواند به بهینه سازی ابعـاد آنها و کاستن هرچه بیشتر حریم منجر گردد . در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگیهای خ طوط کمپکت پرداختـه شـده و سـپس روشهای مختلف بهینه سازی ابعاد این دکلها نظیـر آرایشـهای مختلف هادی، مقره و کراس آرم بررسی شده اسـت و آنگـاه آرایشــهای مــذکور در خطــوط کمپکــت و خطــوط معمــولی مقایسه و با بهره گیـری از مقایسـه اقتصـادی و فنـی خطـوط کمپکــت و معمــولی، پیامــدهای اســتفاده از خطــوط کمپکــت بررسی شده است

۶بررسی اثرات اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد صاعقه به خطوط هوایی در کابلهای زمینی شبکه های توزیع
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
در اثر برخورد امواج صاعقه به خطوط هوایی شبکه های توزیع شاهد بوجود آمدن امواج ضربه ای و انتشار انها در هادیها می باشیم که اضافه ولتازهای گذرا را در انها ایجاد می نماید لذا بدلیل اتصال خطوط هوایی با کابلهای زمینی، اضافه ولتاژهای تولید شده به کابلها نیز انتقال داده می یابند. از آنجاییکه اضافه ولتاژ ها می توانند موجب آسیب دیدن عایق کابلها شوند، بایستی با استفاده از نصب برقگیرها در محلهای مناسب در شبکه توزیع از نفوذ اضافه ولتاژهای با دامنه های شدید به کابلهای توزیع جلوگیری گردد. در این مقاله به بررسی اثرات نصب برقگیرها در ابتدا، انتها و وسط کابل پرداخته و ماکزیمم ولتاژ تولید شده درکابل در هر یک از این حالات مورد بررسی قرار می دهیم. در این بررسی، شکل موج جریان ضربه، خاصیت اندوکتانسی برقگیر، ولتاژ سیستم و امپدانس موجی خطوط هوایی و کابلهای زمینی مد نظر قرار دارند. در انتها نیز شبیه سازیهای انجام گرفته توسط نرم افزار ATP–EMTP برای بررسی حالات گذرای برخورد صاعقه به خطوط هوایی و انتشار آنها در کابلهای متصل در شبکه های توزیع دارای برقگیر و بدون انها اورده شده است. همچنین نتایج بررسیهای انجام شده در مورد دامنه اضافه ولتاژهای گذرا و اثرات انها در دو نوع کابل متفاوت EPR , TR–XLPE مورد مقایسه قرار می گیرد.

۷بررسی ویژگیهای کیفیت توان شبکه توزیع دارای منابع تولید پراکنده
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
استفاده از سیستمهای تولید پراکنده از منابع انرژی تجدید پذیر در شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و فشار ضعیف بعنوان یکی ازروشهای اساسی تولید انرژی مطرح می باشد.با گسترش استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع، توجه به پارامترهای مختلف تکنیکی شبکه لازم و ضروری می باشد. در این مقاله به بررسی اثرات تولید پراکنده بر کیفیت توان شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و فشار ضعیف پرداخته شده و مشکلات کییت توان این سیستمها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین علل بروز مشکلاتی همچون نوسان و فلیکر ولتاژ، اعوجاج شکل موجب ناشی از هارمونیکها و هارمونیکهای میانی، افزایش سطح اتصال کوتاه و تلفات شبکه و میزان تاثیر آنها بررسی می گردد. در انتها نیز روشی برای تعیین حداکثر میززان استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع شعاعی برای جلوگیری از ایجاد نوسانات و هارمونیکهای بیش ازحد استاندارد در انها پیشنهاد و مورد استفاده قرار می گیرد.

۸پارامترهای انتخاب هادیهای سیستم توزیه انرژی الکتریکی قطارهای برقی و بررسی اضافه ولتاژ های گذرا دراین خطوط
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
بدلیل ماهیت متفاوت بار الکتریکی قطارهای برقی نسبت به سایر انواع بارهای الکتریکی شبکه توزیع، انتخاب هادیهای سیستم توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی مشابه انتخاب هادیهای سیستم توزیع شبکه نبوده و پارامترهای مختلف متفاوتی در این انتخاب تاثیر می گذارند. انتخاب هادیهای چنین سیستمهایی بامد نظر قرار دادن جریان حالت گذرا و پایدار سیستم، توان الکتریکی مصرفی قطار، شرایط جوی، حالت عادی و معیوب عملکرد سیستم و ... صورت می گیرد. از این رو در این مقاله به بررسی پارامترهای مختلف موثر بر انتخاب هادیهای سیستم های توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی میپردازیم و پارامترهای اساسی را بر می شماریم . همچنین در این سیستمها نیز شاهد وجود اضافه ولتاژهای سوئیچینگ وامواج صاعقه هستیم که تاثیرات نامطلوبی را بر بار الکتریکی قطار وشبکه توزیع انرژی دارند و در نتیجه روشهای مختلفی برای کاهش اثرات نامطلوب انها درشبکه توزیع انرژی قطار برقی بکار می رود. در این مقاله به بررسی انواع اضافه ولتاژها ، علت و نتایج آن بر شبکه توزیع قطارهای برقی پرداخته و روشهای موثر نظیر استفاده از برقگیر و آرایش زمین مناسب را برای حفاظت و کاهش اثرات نامطلوب آن مورد بررسی وتحلیل قرار میدهیم. در انتها نیز نتایج شبیه سازیهای انجام شده توسط نرم افزار ATP–EMTP برای بررسی اثرات اضافه ولتاژ های سوئیچینگ و صاعقه در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی ac و dc قطارهای برقی آورده شده است.

۹استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط انتقال هوایی کمپکت در مناطق با سطح ایزوکرونیک پایین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۵
توجه به نیاز شدید به ا ستفاده از خطوط کمپک ت بجای خطوط معمولی انتقال انرژی ، که برای دستیابی به اهدافی همچون کاهش ابعاد دکل و بط بع کاهش حریم و شدت میدان مغناطیسی در اطراف خطوط انتقال صورت می گیرد، تلاشهایی جهت کاستن هر چه بیشتر ابعاد کل صورت می گیرد . یکی از این روشها که در این مقا له مورد بحث قرار گرفته، حذف سیم زمین از روی دکلهای خطوط کمپکت می باشد که به این ترتیب از ارتفاع دکلها کاسته شده و برای محافظت از خطوط انتقال در برابر صاعقه، از برقگیرهایی که در بالای تمامی دکلها و بر روی بالاترین فاز استفاده می نماییم . در ای ن مقاله ضمن بیا ن عملکرد سیستمهای حفاظتی خطوط انتقال از جمله برقگیرها، به بیان ساختار و نحوه استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط کمپکت می پردازیم .

۱۰بررسی اصول تقسیم وظایف و اهداف استراتژیک در سیستمهای دیسپاچینگ
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
برای کنترل هر شبکه قدرت نیاز به یک سیستم دیسپاچینگ وجود دارد تا راهبری سیستم قدرت را انجام دهد . به علت حیاتی بودن حفظ شبکه قدرت سیستم کنترل آن بایستی دارای قابلیت اطمینان بسیار بالا بوده و احتمال وقوع خرابی در آن ناچیز باشد و همچنین اطلاعات بسرعت بین مراکز و تجهیزات شبکه منتقل شود . امروزه پیچیدگی و گسترش شبکه های قدرت به حدی رسیده است که کنترل با یک مرکز ممکن نبوده و چندین مرکز کنترل برای این کار در نظر گرفته می شوند . بنابراین بایستی تقسیم وظایف در شبکه های قدرت بنا به نوع عملکرد و یا محدودهای جغرافیایی صورت گرفته و هماهنگی های لازم بین مراکز مختلف برای نظارت ص حیح بر روی عملکرد سیستم قدرت وجود داشته باشد . همچنین بدلیل سرعت عملکرد بالای مورد نیاز در سیستمهای دیسپاچینگ از جدیدترین و پیچیده ترین تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری استفاده می شود که ً نتیجتا روشهای ساخت و ایجاد مراکز دیسپاچینگ را پیچیده تر می کند . بر اساس نظر صاحبنظران در صنعت برق، اهداف و فرایندهای کلیدی و استراتژیکی برای این سیستم در نظر گرفته شده و ارتباط میان این اهداف و فرایندها با اهداف کلی صنعت برق مورد مقایسه قرار گرفته است . در این مقاله قصد داریم تا ضمن بررسی لزوم استفاده و نحوه عملکرد سیستمهای دیسپاچینگ ، روشهای ایجاد این مراکز در کشور و نحوه تقسیم وظایف و هماهنگی بین آنها را مورد بررسی قرار دهیم . همچنین قصد داریم تا مقایسه ای بین نحوه ایجاد، تقسیم وظایف و برقراری هماهنگی بین مراکز دیسپاچینگ در ایران و سایر کشورها نیز انجام دهیم . در انتها نیز به بررسی و بحث اهداف و فرایندهای کلی و استراتژیک مورد نظر در این صنعت و ارتباط آنها با اهداف کلی صنعت برق می پردازیم .

۱۱بهبود کیفیت توانشبکه توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی با استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
الکتریکی قطارهای برقی یکی از مشکلسازترین انواع بارهای الکتریکی شبکه توزیع و دارای نامتعادلی ولتاژ و هارمونیکهاست که موجب اعوجاج در شکل موج جریان و ولتاژ شبکه توزیع انرژی الکتریکی می گردد . برای جبران توان راکتیو و حذف هارمونیکها میتوان از فیلترهای بهبود کیفیت توان استفاده نمود که دارای ساختارها و سیستمهای کنترلی متفاوتی بهمراه مزایا و معایب خود هستند . استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید بدلیل دارا بودن همزمان مزایای هر دو نوع فیلتر اکتیو و پسیو بدون وجود معایب آنها می تواند یکی از مناسبترین روشهای بهبود کیفیت توان در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی باشد . در این مقاله ابتدا به بررسی اثرات متقابل قطارهای برقی بر سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی پرداخته شده و مشکلات کیفیت توان ایجاد شده در این سیستمها مورد بررسی قرار گرفته است . آنگاه ویژگیها و اثرات استفاده از فیلترهای پسیو، اکتیو و هیبرید در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی بهمراه شبیه سازیهای انجام شده با نرم افزار PSCAD\EMTDC مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .

۱۲بررسی حالات گذرای بروز صاعقه در مجاورت شبکه های توزیع تغذیه کننده قطارهای برقی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
کنترل و محدود نمودن دامنه اضافه ولتاژهای گذرا در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی یکی از پارامترهای مهم و حساس در این زمینه می باشد. لذا بررسی دلایل ایجاد اضافه ولتاژها و تاثیرات آن بر سیستم تراکشن ضروری است. در این مقاله به بررسی عوامل و نحوه ایجاد اضافه ولتاژهای گذرا در قطارهای برقی DC پرداخته شده و استفاده از راهکار نصب برقگیرها در قسمتهای حساس شبکه جهت حفاظت تجهیزات سیستم قدرت در مقابل آسیب دیدگیهای احتمالی ناشی از اضافه ولتاژ پیشنهاد شده و تعیین نقاط بهینه برای این منظور بررسی می گردد. آنگاه با استفاده از شبیه سازیهای انجام شده در نرم افزار PSCAD\EMTDC به بررسی تاثیرات اضافه ولتاژها در شبکه قطار برقی در حالات وجود و عدم وجود برقگیرها در شبکه می پردازیم.

۱۳بررسی شرایط بروز خطای زمین در شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
استفاده از سیستمهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و فشار ضعیف بعنوان یکی از ر وشهای اساسی تولید انرژی مطرح می باشد . تجربه های عملی نشان می دهد که در شرایط کار غیرعادی و بروز عیب در شبکه توزیع لازم است برای جلوگیری از بروز آسیبهای اساسی به تجهیزات و بارها ، این منابع هرچه سریعتر از شبکه جدا گردند. برای شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده متعدد، در صورت قطع اتوماتیک همه منابع از شبکه در لحظات بروز عیب ، طرح استفاده از این منابع ناکارآمد خواهد بود. در این مقاله به بررسی استمرار وجود منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع در لحظات بروز عیب پرداخته شده است و دلایل وجود استانداردهایی برای قطع و همچنین نتایج قطع یا وصل بودن آنها را در زمان عیب مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی حالات گذرای عیب زمین در چنین شبکه ها ی توزیعی از نرم افزار ATP–EMTP استفاده شده است . تحلیلهای انجام شده حاکی از امکان در مدار نگاه داشتن این منابع در شبکه توزیع در صورت بروز عیب با رعایت شرایط خاصی است و نشان داده می شود که می توان در این لحظات، شبکه را بدون جدا کردن منابع تولید پراکنده مدیریت نمود.

۱۴مدلسازی حرارتی سیم پیچ ترانسفورمر با استفاده از کوپل میدانهای مغناطیسی و حرارتی در محیط المان محدود
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
محاسبه مولفه های مختلف تلفات ترانس فورمرها توسط روشهای محاسباتی بعلت پیچیدگی هندسی ساختمان ترانسفورمر، وابسته بودن خواص مواد بکار رفته با درجه حرارت و غیرخطی بودن رفتار مغناطیسی آنها معمولاً مشکل می باشد. در این بین استفاده از روشهای عددی همانند المان محدود یک روش کارآمد برای محاسبه و پیشگویی این تلفات به منظور محاسبه گرمترین نقطه ترانسفورمر می باشد. در این مقاله یک مدل دو بعدی مغناطیسی و حرارتی برای پیشگوئی حداکثر درجه حرارت سیم پیچی ترانسفورمرها ارائه شده است. مدل بکار رفته برای مطالعه حرارتی حالت ماندگار و گذرای سیم پیچهای فشار قوی و ضعیف بکار رفته است.

۱۵استفاده از فیلترهای هیبرید برای بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده توربینهای بادی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده از توربینهای بادی بعنوان سیستمهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و فشار ضعیف موجب ایجاد مشکلات کیفیت توان نظیر تولید هارمونیکها و نوسانات ولتاژ و فلیکر ولتاژ در شبکه های توزیع می گردد. در این مقاله استفاده از فیلترهای اکتیو و پسیو پراکنده در شبکه توزیع دارای توربینهای بادی برای بهبود کیفیت توان در این سیستمها مورد بررسی قرار می گیرد. هر یک از فیلترهای پسیو برای حذف هارمونیکهای اصلی در مرکز اصلی تولید بار غیرخطی طراحی شده اند و توان راکتیو مورد نیاز را به شبکه تزریق می کنند و فیلتراکتیو نیز برای تصحیح نامتعادلی ولتاژ و حذف هارمونیکهای باقیمانده بکار می رود. شبیه سازیهای نجام شده توسط نرم افزار PSCAD\EMTDC برای یک شبکه توزیع دارای توربینهای بادی متصل به شبکه است که ویژگیهای جریان و میزان هارمونیک شبکه توزیع بهمراه فیلترهای پسیو، اکتیو و هیبرید و نیز بدون آنها آورده شده است.

۱۶تحلیل و بررسی ویژگیهای اقتصادی استفاده از منابع انرزی تجدید پذیر بعنوان منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در شبکه های توزیع انرژی با عنوان منابع تولید پراکنده برای بارهای مصرفی پراکنده و کم در یک منطقه می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش هزینه های اقتصادی، کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش بهره وری انرژی گردد. از آنجاییکه مهمترین هدف از استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش هزینه هاست لذا لازم است تا بررسیهای اقتصادی دقیقی برای شبکه های توزیع مورد نظر صورت گیرد و نوع منبع انرژی تجدیدپذیر و مقدار انرژی تولید شده با توجه به سایر پارامترهای شبکه نظیر بارهای مصرفی، هزینه احداث و نیا یرادرب هرهب نیروگاهها و مقایسه آن با هزینه سوخت مصرفی نیروگاهها و شبکه های برق سراسری موجود مد نظر قرار گیرد. از اینرو، در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگیهای اقتصادی منابع انرژی تجدیدپذیر پرداخته و سهم این انرژیها را در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می دهیم. سپس به بررسی مسائل اقتصادی و میزان بهره وری انرژی در صورت استفاده از چنین منابعی بمنظور تولید انرژی الکتریکی می پردازیم. آنگاه نرم افزارهای تخصصی VIPOR,HOMER ویژه بررسیهای اقتصادی استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در شبکه های توزیع معرفی شده و میزان صرفه جوییهای اقتصادی و بهره وری انرزی را در صورت استفاده از منابع تجدید پذیر با انجام شبیه سازیهای نمونه و بررسی نتایج آنها مورد بررسی قرار می دهیم.

۱۷الگوریتم جدیدی برای پخش بار اقتصادی نیروگاههای حرارتی بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها در سیستمهای قدرت
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله یک الگوریتم جدید برای پخش بار اقتصادی نیروگاههای حرارتی در سیستمهای قدرت بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها ارائه می شود که بدون کاهش سرعت محاسبات، حل بهینه را نتیجه می دهد. در این مقاله، از روش جدیدی برای بهبود دقت و سرعت محاسبات پخش بار اقتصادی با استفاده از معکوس توابع هزینه افزایشی استفاده شده است که بکمک آن پخش بار اقتصادی می تواند به یک مسئله ساده بهینه سازی با یک تابع چند جمله ای درجهn تبدیل شود. این روش پیشنهادی توسط برنامه نویسی در نرم افزار Matlab برای یک سیستم نمونه آزمایش شده و کارآیی خود را نشان داده شده است. استفاده از این الگوریتم برای کاهش هزینه های کل شبکه جهت پخش بار اقتصادی بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن نیروگاهها و رعایت قیود شبکه بدلیل سرعت همگرایی بالا و دقت مناسب توصیه می شود

۱۸انواع آرایشهای مختلف زمین سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی تغذیه کننده قطارهای برقی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
سیستمهای متداول توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی همانند سایر سیستمهای الکتریکی بایستی دارای ایمنی زیادی باشند و به همین منظور نوع سیستم زمین آنها مورد توجه بسیاری است. بسته به نوع تغذیه قطار بصورت DC یا AC زمین شدن سیستم نیز متفاوت است زمین شدن سیستم بر دو عامل ولتاژ لمس و جریانهای نشتی در قطارهای برقی تاثیر فراوان می گذارد . به همین دلیل روشهای مختلفی بعنوان آرایش زمین برای سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی بکار گ رفته می شوند که هر یک دارای مزای ا و معایب خاص خود هستند . در این مقاله به بررسی روشهای مختلف زمین کردن این سیستمها، اهداف استفاده از آنها و همچنین بررسی مزایا و معایب این روشها می پردازیم

۱۹بررسی اثرات ساختارهای مختلف تغذیه قطارهای برقی شهری و برون شهری بر کیفیت برق شبکه های تغذیه کننده آن و ارائه راهکارهای آن
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
با افزایش روزافزون کاربردهای قطارهای برقی، انواع مختلف سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی در جهان برای تغذیه قطارها بکار می روند.سیستمهای بکار رفته با توجه به نوع بار قطارها، تعداد قطارها در یک مسیر و زمان رفت و برگشت آنها دارای توان الکتریکی نامی متفاوتی هستند که توسط ولتاژAC یا DC با فرکانسهای مختلف، سیستم تراکشن را تغذیه می کنند. سیستم تغذیه انرژی الکتریکی قطارهای برقی بدلیل متغیر بودن و غیر خطی بودن ذاتی سیستم قطار، همواره موجبات ایجاد اعوجاج و هارمونیک را خصوصاً در زمان شروع به حرکت و توقف قطار در ولتاژ شبکه برق سراسری تغذیه کننده قطار ایجاد نموده و موجب کاهش کیفیت توان شبکه می گردند. در این مقاله ابتدا به بررسی سیستمهای مختلف تغذیه انرژی الکتریکی قطارهای برقی با توجه به انواع مختلف قطارهای برقی از نظر بار الکتریکی و توان مصرفی می پردازیم. آنگاه چند نمونه از قطارهای بکار رفته در ایران را بررسی می کنیم و سپس به بررسی تاثیرات متقابل قطارهای برقی بر روی کیفیت شبکه برق سراسری و مسائل و مشکلات آنها پرداخته و روشهای بهبود کیفیت و افزایش بهره وری انرژی را در چنین سیستمهایی بررسی می نماییم

۲۰استفاده از فناوری نوین درایوهای فرکانس متغیر در بهبود بهره وری و مدیریت انرژی در صنعت
اطلاعات انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۶
بخش بزرگی از انرژی الکتریکی تولیدی هر کشور در الکتروموتورها مصرف می شود که مقدار آن به میزان صنعتی بودن آن کشور بستگی دارد. از اینرو توجه دقیق به میزان مصرف انرژی و راندمان الکتروموتورهای بکار رفته در صنعت نقش مهمی در مدیریت انرژی و بهبود بهره وری در صنعت دارد. در این مقاله، ابتدا به معرفی انواع درایوهای با سرعت متغیر بکار رفته در تجهیزات صنعتی کشور پرداخته شده و سپس ویژگیها و مشخصات فنی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار کرفته است. آنگاه به بررسی نقش و تاثیر استفاده از این تکنولوژی د رموضوع مدیریت و بهره وری در مصرف انرژی پرداخته می شود. ضمن معرفی بهترین نوع درایو موجود برای ایجاد بیشترین سازگاری بین قابلیتهای مورد نیاز با مشکلات موجود، درایوهای با فرکانس متغیر و کاربرد آنها در بهبود بهره وری و مدیریت مصرف انرژی مورد معرفی و بحث و بررسی قرار می گیرند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۰ از میان ۲۰ نتیجه