توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عوامل موثر در پاسخ پرستاران به فرسودگی شغلی
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: مسایل و مشکلات دیرپای حاکم بر مراکز سوختگی تهران، منجر به فرسودگی شغلی پرستاران شده است. این پدیده، پاسخ‌های شدیدی را برانگیخته و منجر به تحت فشار قرار دادن پرستاران، بیماران و سازمان گشته است. چالشی که پیش روی مسوولین و مدیران پرستاری قرار دارد، شناسایی عوامل افزاینده یا کاهش دهنده پاسخ پرستاران به فرسودگی شغلی، توسعه نظام‌های اجرایی مناسب برای ارتقاء سازگاری مثبت و تسهیل مراقبت با کیفیت است. بنابراین مطالعه حاضر به عنوان بخشی از پژوهشی وسیع، به هدف کاوش و توصیف ادراکات پرستاران از عوامل موثر بر پاسخ‌های آنان به فرسودگی شغلی انجام گرفت. روش بررسی: در این پژوهش، از روش تحقیق کیفی نظریه پایه استفاده شد. 38 نفر، از طریق نمونه‌گیری هدف‌دار و نظری، در مطالعه شرکت کردند و داده‌ها، با استفاده از مصاحبه‌های بدون ساختار و 21 جلسه مشاهده با مشارکت در نوبت‌های کاری مختلف، جمع‌آوری گردید. تمامی مصاحبه‌ها بر روی نوار، ضبط و سپس وارد رایانه گردیدند و مشاهدات بر روی فرم‌های مخصوص، ثبت شدند. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش مقایسه مداوم استفاده شد و کدگذاری داده‌ها در سه سطح باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و طبقه اصلی، طبقات فرعی و خصوصیات هر طبقه پدیدار گردید. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که خصوصیات فردی پرستاران و بیماران و حمایت اجتماعی سازمان، پاسخ پرستاران به فرسودگی شغلی را تحت تاثیر قرار داده است. تعامل مشخصات فردی پرستاران و بیماران، تاثیر قدرتمندی بر درک فرسودگی شغلی داشت و پاسخ‌های عاطفی، نگرشی، رفتاری و سازمانی به فرسودگی شغلی را تعدیل نمود و نوع رفتار مراقبتی را معین کرد. حمایت اجتماعی، اثری تسکین دهنده داشت و پاسخ‌های عاطفی و برخی از جنبه‌های پاسخ‌های نگرشی را تغییر داد. نتیجه‌گیری: تاثیر قدرتمند خصوصیات مثبت فردی و حساسیت آن به فشارهای طولانی و شدید سازمانی، مطرح کننده اجرای روشهای کاهش تنیدگی و پا برجا نگهداشتن اخلاقیات از طریق اهمیت دادن بیش‌تر، به جنبه‌های اخلاقی مراقبت است. بعلاوه با توجه به اثر تسکین دهنده حمایت اجتماعی سازمان و اهمیت آن برای رفاه پرستاران، مدیران پرستاری، مسوول ایجاد محیط‌های کاری حمایت کننده و برانگیزنده برای پرستاران می‌باشند.

۲ارتباط رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری از دیدگاه بیماران با رضایت بیماران
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۲۰ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: با این که مراقبت انسانی اصل و جوهره پرستاری را تشکیل می دهد، اما در نظام مراقبت بهداشتی فعلی، این جنبه از مراقبت در نتیجه پیشرفت های فن آوری و محدودیت های سازمانی همچون کمبود تعداد پرستاران با مشکلاتی مواجه می باشد. در عین حال، کوتاه شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان و کاهش زمان مراقبت مستقیم درک بیماران از مراقبت پرستاری و رضایت از مراقبت ها را تغییر می دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری از دیدگاه بیماران و رضایت آن ها از مراقبت ها انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع همبستگی، توصیفی بود. 250 بیمار بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی (CBI) و ابزار رضایت بیمار (PSI) گردآوری شد.یافته ها: یافته ها نشان داد، که در مقیاس رفتارهای مراقبتی، زیرمقیاس دانش و مهارت حرفه ای بیشترین نمره و زیرمقیاس احترام قایل شدن برای دیگری کمترین امتیاز را دارا بوده اند. در مقیاس رضایت بیمار نیز، زیرمقیاس مراقبت فنی، حرفه ای بیشترین نمره و آموزش به بیمار کمترین نمره را به خود اختصاص داد. همچنین ارتباط معنی داری بین زیرمقیاس های رفتارهای مراقبتی با زیر مقیاس های رضایت بیمار از مراقبت ها و بین کل مقیاس رفتارهای مراقبتی و رضایت بیمار از مراقبت ها وجود داشت (r=0.72, P=0.000).بحث و نتیجه گیری: ارتباط مثبت بین رفتارهای مراقبتی و رضایت بیمار گویای آن است که پرستاران دلسوز که عواطف انسانی و هنر پرستاری را در مراقبت های خود تلفیق نموده و زمان بیشتری را صرف مراقبت مستقیم از بیمار می کنند، نقش مهمی را در رضایت بیماران ایفا نموده و از این طریق به متابعت بیشتر بیماران از درمان ها و بهبود وضعیت عملکردی آن ها کمک می کنند. افزودن بر زمان مراقبت مستقیم از طریق افزایش تعداد پرستاران بالینی، توجه هوشیارانه پرستاران به مراقبت انسانی می تواند سطوح نارضایتی را کاهش دهد.

۳رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری پس از کارآموزی به دو روش ایفای نقش و سنتی
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۱۳
زمینه و هدف: مراقبت مفهومی چند بعدی در پرستاری است و ارزش های اصلی مراقبتی می تواند از طریق آموزش هدف دار و دانشجو محور، در طول دوره کارشناسی واقعیت یابد. آموزش موضوعات بین فردی از طریق ایفای نقش امکان پذیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف توصیف رفتارهای مراقبتی دو گروه دانشجویان اصول و فنون پرستاری پس از کارآموزی به روش ایفای نقش (بیمار استاندارد) و سنتی انجام شد.روش بررسی: این مقاله بخشی از یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل معادل و طرح پس آزمون است. پنجاه و یک دانشجوی اصول و فنون پرستاری به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی کارآموزی خود را به روش ایفای نقش و گروه کنترل به طور معمول (روش سنتی) طی کردند. سپس رفتارهای مراقبتی هر دو گروه با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی (CBI) مشاهده و بررسی شد.یافته ها: یافته ها به طور کلی نشان داد که، رفتارهای مراقبتی بعد «احترام قایل شدن برای دیگری» بیشترین فراوانی و رفتارهای مراقبتی بعد «دانش و مهارت حرفه ای»، کمترین فراوانی را در هر دو گروه به خود اختصاص داده اند.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که دانشجویان در آغاز مراقبت حرفه ای برای ارزش های نوع دوستانه، اهمیت زیادی قایل هستند. در این راستا کاربرد رویکردهایی جهت حفظ و تداوم جنبه های بین فردی مراقبت در برنامه های آموزشی پرستاری، همزمان با تغییر شیوه های آموزش جنبه های عملی کار پرستاری و تلفیق مناسب تیوری و عمل پیشنهاد می شود.

۴وضعیت های تاثیرگذار بر کیفیت مراقبت پرستاری در مراکز سوختگی تهران
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، پاييز, دوره  ۲۰ , شماره  ۵۱، سال
تعداد صفحات: ۱۸
زمینه و هدف: پرستاری در بخش های سوختگی نیازمند مراقبتی دقیق و چالش انگیز است که تحت تاثیر عوامل متعددی برقرار می گیرد. کیفیت مراقبت توسط پرستاران به عنوان بزرگترین گروه مراقبتی در مراکز سوختگی از اهمیت به سزایی برخوردار است. پیچیدگی و چندبعدی بودن مراقبت در این بخش ها تفسیرهای متعددی را ایجاد می کند. لذا کاوش و توصیف دیدگاه افراد درگیر در مراقبت جهت پی بردن به عوامل موثر در کیفیت مراقبت ها ضرورت می یابد. این مطالعه با هدف کاوش و توصیف وضعیت های تاثیرگذار بر کیفیت مراقبت پرستاری در مراکز سوختگی تهران صورت گرفت.روش بررسی: در این پژوهش از روش تحقیق کیفی گراندد تئوری استفاده شد. بوسیله نمونه گیری هدف دار و نظری، 38 نفر در مطالعه شرکت کردند و داده ها با استفاده از مصاحبه های بدون ساختار و مشاهده با مشارکت، جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم استفاده شد.یافته ها: داده ها بیانگر آن بود که دو طبقه از عوامل ساختاری شامل وضعیت های درون سازمانی و برون سازمانی در کیفیت مراقبت ها تاثیرگذار بوده اند. وضعیت درون سازمانی شامل وضعیت های مربوط به مدیران، کارکنان، مشکلات مالی، سنگینی بار کاری، اعضای تیم، امکانات و تجهیزات، شرایط و عوامل محیطی و بیماران بود. وضعیت های برون سازمانی به صورت خودگردانی بیمارستان ها، عدم وجود سازمان های حمایت کننده از بیماران و سنگین هزینه درمان، بالا بودن هزینه زندگی و کم بودن حقوق کارکنان دولت، عدم وجود مجوز استخدام، بی توجهی مدیران ارشد و بازرسین به فرایندها و توجه بیش از حد آنان به موارد نوشتاری، قوانین دست و پاگیر مربوط به تخلفات اداری، پزشک سالاری و بازتاب منفی حرفه پرستاری در جامعه پدیدار گردید.نتیجه گیری: تعامل وضعیت های درون سازمانی و برون سازمانی منجر به تنیدگی جسمی و روحی کارکنان پرستاری، کاهش انگیزه و نارضایتی و در نتیجه کاهش کیفیت مراقبت ها شد. یافته های پژوهش لزوم تعدیل و اصلاح عوامل برون سازمانی و درون سازمانی و برنامه های کاهش تنیدگی را مطرح می کند.

۵تجزیه و تحلیل مفهوم شایستگی در پرستاری: تحقیق کیفی و ارایه یک مدل هیبرید
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، آذر و دي, دوره  ۱۸ , شماره  ۶۷، سال
تعداد صفحات: ۸
سابقه و هدف: شایستگی مفهومی پیچیده و مبهم است و یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه مراقبت سلامتی است که در حیطه های مختلف پرستاری از جمله آموزش، بالین و مدیریت پرستاری اهمیت زیادی دارد. به دلیل وجود ابهامات زیاد در این زمینه پژوهشگر بر آن شد تا در این مقاله به تجزیه و تحلیل مفهوم شایستگی بپردازد.مواد و روش ها: در این پژوهش تجزیه و تحلیل مفهوم به روش هیبرید، در سه مرحله انجام شد. در مرحله مروری بر مطالعات (نظری) 475 مقاله مرتبط موجود در پایگاه های اطلاعاتی تا سپتامبر 2007 ارزیابی و تحلیل شدند. در مرحله کار در عرصه به دلیل اهمیت سیستم آموزش در تربیت نیروی انسانی پرستاری، مصاحبه از 5 نفر از مربیان پرستاری انجام شد و نتایج بعد از گوش دادن به نوار، دستنویس شد و آنالیز محتوا صورت گرفت. در مرحله نهایی، از دو مرحله قبل تحلیل کلی انجام شد.یافته ها: بر اساس مرحله مرور بر ادبیات، بهترین تعریف و خصوصیات شایستگی انتخاب شد. در مرحله کار در عرصه با توجه به اینکه مصاحبه از مربیان در بافت آموزش پرستاری ایران انجام گردید علاوه بر ابعاد و خصوصیات آشکار شده در مرور ادبیات، نگاه کلی نگر در بعد نگرش و خلاقیت در بعد مدیریت نیز نمایان گردید. در مرحله نهایی از ادغام دو مرحله تعریف، ابعاد، خصوصیات، پیش مقدمها، عوامل موثر و پیامد شایستگی به منصه ظهور رسیدند و سرانجام مدل هیبرید ارایه شد.استنتاج: بر اساس معیارهای شایستگی به دست آمده از این مطالعه، برنامه ریزی آموزشی، ابزار سازی و ارزیابی دانشجویان و پرستاران در عرصه نظام پرستاری ایران مقدور خواهد شد.

۶کاربرد دونظریه آموزشی در کلاس درس : نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پرستاري ايران، سال
تعداد صفحات: ۷

۷تحلیل داده ها در روش تحقیق نظریه پایه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پرستاري ايران، سال
تعداد صفحات: ۷

۸درک بیماران تحت درمان با همودیالیز از حمایت اجتماعی
اطلاعات انتشار: حيات، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی، همراه با تغییر در شیوه زندگی، بیماران تحت درمان با همودیالیز را با دشواری های زیادی مواجه می سازد. در عین حال به نظر می رسد که حمایت اجتماعی تنش های روانی فرد را کنترل کرده و سبب بهبود کیفیت زندگی وی می شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت درک بیماران تحت همودیالیز از حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن صورت گرفته است.روش بررسی: این مقاله حاصل بخشی از یک مطالعه وسیع تر است که به صورت یک طرح همبستگی – توصیفی انجام گرفته. 202 بیمار مراجعه کننده به بخش های همودیالیز مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرداد تا آبان 1386 به روش سرشماری در مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از بخش دوم پرسشنامه منابع شخصی (PRQ 85–part 2) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS v.14 تحلیل شد.یافته ها: بالاترین میانگین پاسخ به گویه های درک حمایت اجتماعی به گویه «از این که بتوانم با انجام کاری هر چند کوچک، دیگران را خوشحال کنم، لذت می برم» و کمترین میانگین پاسخ به گویه «من عضو گروهی هستم که در آن احساس می کنم، آدم مهمی هستم»، مربوط می شد. یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی درک شده در اکثر بیماران مورد مطالعه (64.9%) در سطح بالایی قرار داشته است. همچنین بین حمایت اجتماعی درک شده و وضعیت اقتصادی، جنسیت و وضعیت تاهل ارتباط معنادار آماری وجــود داشت (p<0.05).نتیجه‏ گیری: با عنایت به تنوع درک بیماران تحت همودیالیز از حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن، پرستاران می توانند با شناسایی گروه های پر خطر از نظر دریافت و درک حمایت اجتماعی، از انزوای این گروه از بیماران جلوگیری نمایند و با ارایه مداخلات حمایتی مناسب در کاهش تنش و ارتقای کیفیت زندگی آن ها قدم بردارند.

۹ارتباط حمایت اجتماعى درک شده و کیفیت زندگى در بیماران تحت همودیالیز
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، پاييز و زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۱۰-۱۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: کیفیت زندگى بیماران تحت همودیالیز، همواره تحت تاثیر اختلالات جسمى، روانی– اجتماعى و تغییرات سبک زندگى این گروه مى باشد. به نظر مى رسد حمایت اجتماعى درک شده بتواند در بهبود کیفیت زندگى این افراد دخالت نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط حمایت اجتماعى درک شده و کیفیت زندگى در بیماران تحت همودیالیز انجام شد.روش: این مطالعه از نوع همبستگى– توصیفى بود. 202 بیمار مبتلا به نارسایى مزمن کلیوى تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بخش هاى همودیالیز مراکز آموزشى درمانى دانشگاه علوم پزشکى ایران از طریق تمام سرشمارى در این مطالعه شرکت کردند. داده ها با بهره گیرى از بخش دوم پرسشنامه منابع شخصى و ابزار کیفیت زندگى فرانس و پوورس طی چهار ماه جمع آورى و با استفاده از نرم افزار SPSS v.14 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد بیشتر بیماران از سطح بالاى حمایت اجتماعى درک شده (64.9%) و کیفیت زندگى مطلوب (54%) برخوردار بودند. حمایت اجتماعى درک شده با بعد سلامتى و عملکرد (p£0.05 و r=0.65)، اقتصادی– اجتماعى (p£0.05 و r=0.67)، روانی– معنوى (p£0.05 و r=0.63) و خانوادگى کیفیت زندگى (p£0.05 و r=0.51) در ارتباط بود. علاوه بر این کیفیت زندگى کلى با حمایت اجتماعى درک شده ارتباط معنادار آمارى داشت (p=0.0001 و r=0.72).نتیجه گیری: حمایت اجتماعى از طریق فراهم کردن تجربیات مثبت، رضایت از نقش هاى اجتماعى و افزایش سازگارى با شرایط تنش زا در بیماران تحت همودیالیز مى تواند سبب بهبود کیفیت زندگى آن ها شود. وجود ارتباط بین کیفیت زندگى و حمایت اجتماعى درک شده، لزوم توجه پرستاران به منابع حمایتى بیمار را آشکار مى سازد. بنابراین پرستاران باید برنامه هایى را در جهت افزایش درک حمایت اجتماعى در بیماران تحت همودیالیز فراهم ساخته و از این طریق به بیماران در بهبود کیفیت زندگى آن ها کمک نمایند.

۱۰اهمیت نیازهای یادگیری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از دیدگاه بیماران و پرستاران
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، ارديبهشت, دوره  ۲۲ , شماره  ۵۷، سال
تعداد صفحات: ۱۲
زمینه و هدف: بسیاری از دلایلی که منتهی به تشدید نارسایی قلبی می شود از طریق آموزش قابل پیشگیری است. با کوتاه شدن مدت بستری، پرستاران ناچار به اولویت بندی نیازهای یادگیری این بیماران می شوند. مساله ویژه در توجه به نیازهای آموزشی بیماران تعیین اهمیت آن ها برای یادگیری است و در این راستا پرستاران باید تصمیمات خود را نه بر پایه تجربیات روزمره بلکه بر اساس یافته های تحقیقی بنا کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه دیدگاه بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و پرستاران از اهمیت نیازهای یادگیری این بیماران انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقایسه ای 251 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی به روش نمونه گیری آسان و 181 پرستار از طریق سرشماری از بیمارستان قلب شهید رجایی تهران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از بخش اهمیت ابزار نیازهای یادگیری بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (CHFPLNI) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بیماران اطلاعات دارویی و پرستاران عوامل خطرآفرین را به عنوان مهم ترین عناوین یادگیری درجه بندی کردند و در مورد اهمیت اطلاعات رژیم غذایی با هم توافق داشتند. یادگیری عناوین فعالیت، آناتومی و فیزیولوژی و عوامل روانی از نظر دو گروه اهمیت چندانی نداشت. اهمیت یادگیری تمامی زیر مقیاس ها و کل نیازهای یادگیری از نظر پرستاران بیش از بیماران بود (000\0=P). بیماران زن (007\0=P) و با تحصیلات لیسانس (001\0=P) و پرستارانی که دوره های آموزش به بیماران قلبی را گذرانده بودند (040\0=P) اهمیت بیشتری به نیازهای یادگیری دادند.نتیجه گیری: تاکید بیشتر پرستاران بر اهمیت نیازهای یادگیری بیماران و تفاوت هایی که در درجه بندی اهمیت نیازها از دیدگاه دو گروه وجود داشت، احتمال عدم توجه به نیازهای مهم یادگیری از نظر بیماران را مطرح می کند. یافته های این مطالعه می تواند رهنمودی برای مشخص کردن اولویت های آموزشی بیماران نارسایی قلبی بستری در بیمارستان در اختیار پرستاران قرار دهد.

۱۱توسعه مفاهیم در نظریه پایه :کاربرد ابزار تحلیلی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۲مجموعه حداقل داده های پرستاری: یک نیاز ضروری برای نظام مراقبت بهداشتی درمانی در ایران
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، شهريور, دوره  ۲۴ , شماره  ۷۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: در مراکز و مجموعه های مراقبت بهداشتی، پرستاران بزرگترین گروه را شکل می دهند. نظام های اطلاعات پرستاری برای بهبود عملکرد پرستاری، افزایش دانش پرستاری و فراهم کردن داده ها و اطلاعات مورد نیاز پرستاری دارای اهمیت فراوان هستند و تعیین مجموعه حداقل داده های پرستاری نخستین گام برای توسعه یک نظام اطلاعات پرستاری می باشد. با توجه به نبود مجموعه حداقل داده های پرستاری در ایران این پژوهش با هدف بررسی نیازهای مربوط به مجموعه حداقل داده های پرستاری و ارائه پیشنهاد برای نظام مراقبت بهداشتی درمانی ایران انجام شده است.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع کاربردی می باشد که در سال 1388 انجام گرفت. پس از مطالعه متون و بررسی مجموعه حداقل داده های پرستاری در کشورهای مختلف، عناصر داده ای پرستاری در این مجموعه داده در چک لیستی پایا و روا گردآوری شده و در اختیار شرکت کنندگان برای تعیین اولویت قرار گرفت. اولویت نیازها با چهار گزینه اولویت اول، دوم، سوم و بدون اولویت مشخص شدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16.5، میانگین اولویت ها محاسبه شده و مواردی که بالای 80 درصد یعنی میانگین 2.4 را کسب کرده اند انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که اغلب عناصر داده ای به جز «وضعیت اقامت (2.34)»، «تاریخ شروع کار پرستار (2.36)»، «تعداد بیمار یا مددجو (نسبت بیمار به پرسنل) (2.32)»، «تاریخ پایان کار پرستار (2.29)»، «نوع نظام بازپرداخت هزینه (2.23)»، «جنس پرستار (2.05)» و «بودجه بخش پرستاری (1.97)»، همگی از دیدگاه شرکت کنندگان به عنوان نیاز برای سیستم های اطلاعات پرستاری شناخته شده و دارای اولویت بودند.نتیجه گیری کلی: عناصر داده ای در سه سطح عناصر داده ای مربوط به مراقبت پرستاری (5 عنصر داده ای)، بیمار (14 عنصر داده ای) و ارائهْ خدمات بخش پرستاری (14 عنصر داده ای) و بر اساس اولویت بندی شرکت کنندگان برای نظام مراقبت بهداشتی درمانی ایران پیشنهاد و ارائه شده اند. در نهایت تعیین پایایی و روایی محتوای مجموعه داده، آموزش پرستاران و مطالعات جامع تر در خصوص استفاده بالینی از این مجموعه داده توصیه شد.

۱۳بررسی مقایسه ای تاثیر کارآموزی بالینی اصول و فنون به روش ایفای نقش و روش سنتی بر رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، آبان, دوره  ۲۲ , شماره  ۶۰، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: مراقبت در پرستاری یک مفهوم چند بعدی است که می تواند از طریق آموزش هدف دار و دانشجو محور و با استفاده از روش های مختلف در طول دوره کارشناسی گسترش یابد. هر چند اعتقاد بر این است که مراقبت قابل یادگیری است، اما هنوز شواهد تحقیقی کافی در مورد آن وجود ندارد.هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی کارآموزی بالینی اصول و فنون به روش ایفای نقش و روش سنتی بر رفتارهای مراقبتی دانشجویان سال اول دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.روش کار: این مطالعه آزمایشی یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل معادل و طرح پس آزمون است. پنجاه و یک نفر دانشجویان اصول و فنون پرستاری بطور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی کارآموزی اصول و فنون را به روش ایفای نقش در مرکز مهارت های بالینی و گروه کنترل، کارآموزی خود را بطور معمول در مراکز آموزشی دانشگاه طی کردند. سپس رفتارهای مراقبتی هر دو گروه با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی(CBI)  در اولین کارآموزی داخلی و جراحی مشاهده و مقایسه شد.نتایج: نتایج نشان داد که رفتارهای مراقبتی در بعد «قایل شدن احترام برای دیگری» بیشترین فراوانی و رفتارهای مراقبتی در بعد «دانش و مهارت حرفه ای» کمترین فراوانی را در هر دو گروه به خود اختصاص داده است. آزمون آماری من ویتنی نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگین بعد «اطمینان از حضور انسانی» در دو گروه وجود داشته است (P=0.038). استفاده از همین آزمون نشان داد که بین میانگین کل رفتارهای مراقبتی دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشته است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به عدم تفاوت میانگین کل رفتارهای مراقبتی در دو گروه، لازم است طرح های پژوهشی مشابه با استفاه از حجم نمونه بزرگ تر همراه با تغییراتی در طرح پژوهش صورت گیرد. اهمیت دانشجویان به قایل شدن احترام برای بیماران، کاربرد رویکردهایی جهت حفظ و تداوم جنبه های بین فردی مراقبت در برنامه های آموزشی پرستاری را مطرح می کند. عدم برخورداری دانشجویان از دانش و مهارت کافی، تغییر شیوه های آموزش جنبه های عملی کار پرستاری را مطرح می سازد.

۱۴مقایسه دیدگاه های بیماران و پرستاران در مورد رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری
اطلاعات انتشار: حيات، زمستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: مراقبت، مفهومی پیچیده و کاملا ذهنی است و با وجود تعاریف زیادی که از آن صورت گرفته، توافقی بین محققان در مورد این تعاریف وجود ندارد. در امر مراقبت، رضایت بیماران زمانی حاصل می شود که توافق و مجانست بین انتظارات بیماران از یک سو و مراقبت های دریافت شده از سوی دیگر موجود باشد. همچنین بیماران دریافت کننده مراقبت هستند و نظر آن ها در مورد مراقبت های ارایه شده مهم است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه های پرستاران و بیماران در مورد رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی–مقایسه ای است. 150 بیمار بستری و 50 پرستار شاغل در بیمارستان های شهر بوشهر به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رفتارهای مراقبتی (CBI) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و آزمون تی مستقل در نرم افزار SPSS n.15 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در دیدگاه های بیماران و پرستاران نسبت به زیرمقیاس های رفتارهای مراقبتی شامل «اطمینان از حضور انسانی» و «توجه به تجارب دیگری» وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان دهنده تفاوت معناداری در دیدگاه بیماران و پرستاران نسبت به کل مقیاس رفتارهای مراقبتی بود (p<0.01).نتیجه گیری: تفاوت معنادار در دیدگاه های بیماران و پرستاران در مورد رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری گویای آن است که هر چند دیدگاه پرستاران این است که مراقبت را به خوبی انجام می دهند، اما از دیدگاه بیماران، پرستاران نتوانسته اند انتظارات و نیازهای آن ها را برآورده سازند. توجه بیشتر پرستاران به مراقبت انسانی و آگاهی یافتن بیماران از مراقبت حقیقی، می تواند این شکاف را کم کند.

۱۵بررسی ارتباط فضای اخلاقی محیط کار پرستاران با رضایت شغلی آنان در بخش های منتخب مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388 (ه.ش)
اطلاعات انتشار: اخلاق پزشكي، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۱۴
فضای اخلاقی جزو مهمی از فضا یا فرهنگ سازمانی است که هم کارکنان سازمان و هم بازده کاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط فضای اخلاقی محیط کار پرستاران با رضایت شغلی آنان است. مطالعه حاضر مقطعی از نوع همبستگی است که در آن 210 نفر از پرستاران شاغل در بخش های منتخب مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388 ه.ش. انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه مشخصات دموگرافیک، پرسش نامه فضای اخلاقی اولسون و رضایت شغلی مینه سوتا بود. یافته های این مطالعه حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین فضای اخلاقی با رضایت شغلی پرستاران بود (r=0.39، .(P≤0.001 از بین متغیرهای دموگرافیک، شیفت کاری ((p=0.02، سطح درآمد ( (p=0.00و نوع تقسیم کار در پرستاران ( (p=0.02ارتباط معنی داری با رضایت شغلی داشته است. مسوولان امر باید به اهمیت عوامل موثر در ایجاد انگیزش شغلی پرستاران از جمله فضای اخلاقی محیط کار توجه بیشتری نمایند.

۱۶ارتباط حمایت اجتماعی درک شده از سوی منابع حمایتی مختلف و اندازه شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، دي, دوره  ۲۲ , شماره  ۶۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: سرطان مشکلات فراوانی در کلیه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می کند و باعث و افزایش نیازهای حمایتی افراد می گردد. با توجه به افزایش روز افزون تعداد این بیماران، فراوانی درمان ها و هزینه های بهداشتی این گروه، تلاش برای ارتقا ‌کیفیت زندگی و محیط اجتماعی آن ها مهم به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده از سوی منابع حمایتی مختلف و اندازه شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی است. 220 بیمار مبتلا به سرطان بستری در سه بیمارستان فیروزگر، حضرت رسول (ص) و انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران با روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی نورتوس و کیفیت زندگی فرانس و پوروس ویرایش بیماران مبتلا به سرطان جمع آوری و با نرم افزار SPSS ویرایش 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از تست های کا اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و آنالیز رگرسیون خطی چندگانه برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.یافته ها: بیش از نیمی از بیماران (56.4 درصد) کیفیت زندگی نسبتا مطلوب داشتند و حمایت اجتماعی را در سطح متوسطی از شبکه اجتماعی شان درک کردند، متوسط اندازه شبکه اجتماعی بیماران (2–7 نفر) بود. همسران و اعضای خانواده مهم ترین منابع حمایتی آن ها بودند. کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی درک شده (P=0.00، rs=0.415) به خصوص حمایت همسران و اعضای خانواده و اندازه شبکه اجتماعی (P=0.00، rs=0.245) ارتباط معنی دار و مثبتی داشت. همچنین آزمون رگرسیون خطی چندگانه نشان داد، 31.6 درصد تغییرات کیفیت زندگی مربوط حمایت اجتماعی درک شده، نوع درمان و وضعیت اقتصادی (R2=0.316) می باشد.نتیجه گیری: پرستاران با استفاده از یافته های پژوهش حاضر می توانند در جهت توسعه و تقویت شبکه اجتماعی بیماران برای ارایه هر چه بهتر حمایت و ارتقا کیفیت زندگی بیماران اقدام نمایند. نتایج این مطالعه فقط %31.6 تغییرات کیفیت زندگی را توجیه می کند، پیشنهاد می‌شود مطالعات دیگری برای شناخت عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی این بیماران انجام شود.

۱۷مقایسه عناصر داده ‌ای مجموعه حداقل داده‌ های پرستاری
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: داده ‌پردازی استاندارد نقش مهمی در مراقبت از بیمار ایفا می ‌کند. داده‌ های پرستاری، سطح اولیه انفورماتیک پرستاری را تشکیل می‌ دهند. این داده‌ ها، ابزار اصلی مورد استفاده برای ثبت شرح دقیق فرایند پرستاری از طریق روش ‌شناسی ارزشیابی، تشخیص ‌ها، مداخلات، پیامدها، مستندسازی و ارزیابی مراقبت بیمار هستند. همچنین نخستین اقدام برای استاندارد ‌کردن جمع ‌آوری داده‌ های یکسان و ضروری پرستاری برای استفاده در بین مراکز و گروه ‌های بیماران، مجموعه حداقل داده‌ های پرستاری می ‌باشد. این پژوهش با هدف مقایسه عناصر داده‌ ای مجموعه حداقل داده‌ های پرستاری در کشورهای منتخب و ارایه پیشنهاداتی برای ایران انجام گرفته است.روش: این پژوهش مطالعه توصیفی – مقایسه ‌ای می ‌باشد که در سال 1388 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کشورهای آمریکا، تایلند، بلژیک، فنلاند، کانادا، هلند و سوئیس می‌ باشد که از طریق جستجوی کتب، نشریات و اینترنت عناصر اطلاعاتی مجموعه حداقل داده‌ های پرستاری آنها مورد بررسی قرار گرفت و در قالب چک لیست گردآوری شدند. با مطالعه مجموعه حداقل داده ‌های آنها، هر یک از عناصر بررسی و وضعیت آنها در چک لیست وارد شد. مهمترین معیار برای انتخاب این کشورها دارا بودن مجموعه حداقل داده پرستاری ملی بوده است.یافته ‌ها: یافته ‌ها نشان داد که تمام کشورهای منتخب دارای مجموعه حداقل داده پرستاری ملی می ‌باشند. در تمام مجموعه حداقل داده ‌های پرستاری، عناصر پرستاری به سه گروه تقسیم شده ‌اند: عناصر پرستاری مربوط به مراقبت پرستاری، بیمار و ارایه خدمات. در آمریکا مجموعه داده ‌ای خاص مدیریت پرستاری نیز ایجاد شده است. در ایران مجموعه حداقل داده پرستاری وجود ندارد.نتیجه ‌گیری: از آنجایی که هر کدام از کشورهای مورد مطالعه، مجموعه حداقل داده ‌های پرستاری بومی شده ‌ای داشتند و با توجه به این که در ایران استانداردی برای این که چه اقلام اطلاعاتی باید در پرونده الکترونیک سلامت در خصوص پرستاری ذخیره شوند وجود ندارد و با توجه به اهمیت داده‌ های پرستاری در ارایه مراقبت، ایجاد یک مجموعه حداقل داده‌ های پرستاری ایرانی ضروری می‌ باشد. در خصوص تعیین مجموعه حداقل داده‌ های پرستاری ایرانی پیشنهاد می ‌شود که نهاد یا سازمانی که به لحاظ تخصصی و قانونی در زمینه پرستاری صاحب ‌نظر می ‌باشد، متولی تهیه عناصر داده ‌ای مجموعه حداقل داده ‌های پرستاری باشد.

۱۸واضح ‌سازی مفهوم ترجمان دانش در نظام سلامت
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: ترجمان دانش یکی از مفاهیمی است که با کاربرد دانش در بالین ارتباط نزدیک دارد و امروزه به کرات در مقالات علوم سلامت به چشم می‌ خورد. با این حال در تعریف و خصوصیات این مفهوم ابهام و عدم توافق وجود دارد. تحلیل مفهوم ترجمان دانش محققین را در دستیابی به یک تعریف یکسان، روشن و قابل درک که کاربرد دانش پرستاری را تسهیل خواهد کرد یاری خواهد داد. مطالعه حاضر در سال 1386 با هدف واضح‌ سازی و کاهش ابهامات معنایی موجود در مفهوم ترجمان دانش و افزایش ثبات در کاربرد آن در مقالات مربوطه، صورت پذیرفت.روش: در این مطالعه به منظور تحلیل مفهوم از مدل هشت مرحله ‌ای واکر و اوانت (2005) استفاده شد. بدین ترتیب که پس از مرور گسترده منابع تا سال 2009، 29 مقاله مرتبط با مفهوم وارد مطالعه شد و بر آن اساس تعریف، کاربردها، ویژگی‌ ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم ترجمان دانش استخراج شد.یافته ‌ها: طبق تحلیل انجام شده ویژگی ‌های اصلی مفهوم ترجمان دانش شامل، تاکید بر کاربرد دانش تحقیقات در عمل، مشارکت مداوم تولیدکنندگان و کاربران دانش و در نهایت تعاملی و غیر خطی بودن است. بر اساس یافته‌ ها، ترجمان موفقیت آمیز دانش پیامدهایی چون ارتقای سطح سلامت جامعه، ارایه موثرتر خدمات سلامت، بهبود عملکرد بالینی و تقویت نظام مراقبت سلامت، را به دنبال خواهد داشت.نتیجه ‌گیری: با توجه به این که ترجمان دانش در کشور ما پدیده ‌ای نسبتا ناشناخته و جدید است، تحلیل مفهوم حاضر می‌ تواند با واضح ‌سازی مفهوم راه را برای انجام فعالیت ‌های گسترده ‌تر تحقیقاتی و ساخت ابزارهای پژوهشی در جهت شناسایی موانع، تسهیلگرها و مقدمات اجرایی لازم هموار سازد.

۱۹فراوانی و شدت فشار ناشی از مواجهه کارکنان پرستاری با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی حاکم بر بخش های سوختگی
اطلاعات انتشار: حيات، تابستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
زمینه و هدف: عوامل ساختاری مختلف حاکم بر محیط بخش های سوختگی نحوه عملکرد و کیفیت کار پرستاران را دگرگون می سازد. پیچیدگی و چندبعدی بودن مراقبت در این بخش ها چالش های متعددی را ایجاد می کند که بررسی دیدگاه افراد درگیر در مراقبت جهت پی بردن به این عوامل و روابط بین آن ها را ضروری می سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی و شدت فشار ناشی از مواجهه کارکنان پرستاری با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی حاکم بر بخش های سوختگی صورت گرفته است.روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. نمونه ها 98 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان سوختگی شهید مطهری بودند که به روش تمام شماری در سال 1389 در مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق پرسشنامه های عوامل درون سازمانی و برون سازمانی جمع آوری و با استفاده از SPSS v. 14 تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که در بین عوامل درون سازمانی، میزان و شدت فشار ناشی از مواجهه افراد مورد پژوهش با عوامل محیطی و عوامل مربوط به بیمار بیش از سایر عوامل بوده و به طور کلی شدت فشار ناشی از مواجهه با تمامی عوامل درون سازمانی سوختگی بیش از نمره فراوانی مواجهه با آن بوده است. تمامی عوامل برون سازمانی به جز «فقدان مجوز استخدام» با فراوانی و شدت فشار ناشی از مواجهه با عوامل درون سازمانی همبستگی معنادار نشان داد (p< 0.05).نتیجه گیری: این مطالعه اهمیت عوامل درون سازمانی مراکز درمانی سوختگی در ایجاد فشار بر کارکنان پرستاری را روشن می کند و به این ترتیب بر بدنه دانش موجود در مورد عوامل سازمانی و استرس شغلی در بخش های سوختگی می افزاید. همچنین شواهدی را جهت کاربرد در مدیریت و خدمات پرستاری و رهنمودهایی را جهت کنترل استرس شغلی پرستاران سوختگی ارایه می نماید.

۲۰خودکارآمدی بیماران دارای استومی و عوامل مرتبط با آن
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، دي, دوره  ۲۴ , شماره  ۷۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: جراحی استومی یکی از رویداد هایی است که زندگی فرد را به شدت تحت تاثیر قرار داده و منجر به تغییرات اساسی در شیوه زندگی می شود و خودکارآمدی به عنوان یک منبع مقابله ای شخصی می تواند فرآیند تطابق با این تغییرات را تسهیل نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی خودکارآمدی بیماران دارای استومی و عوامل مرتبط با آن صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود. 84 بیمار دارای استومی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن استومی ایران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها به وسیله فرم مشخصات فردی و مقیاس خودکارآمدی استومی جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نیمی از شرکت کنندگان حداقل 50% نمره خودکارآمدی کل (نمره 84) را کسب کردند. همچنین در بیماران مورد مطالعه میانگین نمره خودکارآمدی اجتماعی کمتر از میانگین نمره خودکارآمدی مراقبت از استومی بود. خودکارآمدی با وضعیت تاهل، وضعیت استومی و مدت داشتن استومی مرتبط بود (P–value<0.05) ولی با سن، جنس، سطح تحصیلات، نوع استومی و دلیل استومی ارتباط معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری کلی: این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را درباره خودکارآمدی استومیت ها و عوامل مرتبط با آن فراهم نمود که با بهره گیری از این اطلاعات می توان مداخلات پرستاری مناسبی را جهت ارتقای خودکارآمدی این بیماران به خصوص در بعد اجتماعی که اکثریت افراد در آن ضعیف تر هستند، طراحی و اجرا کرد.

۲۱مقایسه تاثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، اسفند, دوره  ۲۴ , شماره  ۷۴، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: همگام با پیشرفت های علمی اخیر در زمینه درمان زخم، پانسمان های مدرن با بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز طراحی و تولید شدند. چنین پانسمان هایی می توانند با حفظ و کنترل رطوبت زخم در کنار سایر شرایط، محیط مناسب را برای درمان مرطوب زخم فراهم نمایند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر دو روش پانسمان خشک و مرطوب بر بهبود زخمهای سوختگی بوده است.روش بررسی: این پژوهش نیمه تجربی و روش نمونه گیری مستمر و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه بوده است. حجم نمونه نهایی 60 نفر بیمار بستری در مرکز سوختگی شهید مطهری با سوختگی درجه دو با سطح سوختگی کمتر و مساوی 10 درصد در هر دو دست یا هر دو پا بود.ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست مشاهدات بود.یک قسمت از ناحیه سوخته با استفاده از روش پانسمان خشک طبق روتین بیمارستان و بخش دیگر آن با استفاده از پانسمان مرطوب N–A ultra پانسمان می شد. میزان و مدت بهبودی در روزهای سوم، هفتم، سیزدهم و بیست و یکم مشاهده و ثبت می شد. روش های آمار توصیفی و آزمون t زوج جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز با استفاده از SPSS نسخه 13 انجام شد.یافته ها:میانگین نمرات درجه بهبودی در دو روش اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0.001). یافته های پژوهش نشان داد که میانگین مدت بهبودی در روش مرطوب 11 روز و در روش خشک 14 روز بوده است (P=0.004).نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از پانسمان های مرطوب در درمان زخم های سوختگی قابل تو صیه است.

۲۲بررسی ارتباط بین درماندگی اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران
اطلاعات انتشار: حيات، بهار, دوره  ۱۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: درماندگی اخلاقی یک مشکل اساسی در حرفه پرستاری است که پرستاران را در کلیه بخش های مراقبتی تحت تاثیر قرار می دهد. وجود درماندگی اخلاقی و به دنبال آن عدم رضایت شغلی در بین پرستاران می تواند سلامت جسمی، روانی و کیفیت زندگی آنان را مورد تهدید قرار داده و به صورت مانعی برای دستیابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی آنان عمل کند. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط میان درماندگی اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران بوده است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی است که در آن 210 نفر از پرستاران شاغل در بخش های منتخب مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران (ایران سابق) در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه درماندگی اخلاقی Corley و رضایت شغلی مینه سوتا بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، ویلکاکسون و ضریب همبستگی پیرسون تحت برنامه آماری SPSS v.14 انجام گرفته است.یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه میانگین نمره تنش اخلاقی در پرستاران 1.77 از چهار و میانگین رضایت شغلی آنان 3.17 از پنج بود، که نشان دهنده رضایت نسبی پرستاران از شغل خویش می باشد. در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین درماندگی اخلاقی با رضایت شغلی پرستاران یافت شد (r=–0.389،(p≤0.0001 . به این صورت که هر چقدر درماندگی اخلاقی کم تر بود، رضایت شغلی افراد بالاتر می رفت.نتیجه گیری: هرچند که رضایت شغلی پرستاران با عوامل متعددی مرتبط است اما با توجه به ارتباط آن با درماندگی اخلاقی در این مطالعه، شناسایی و محدود کردن عوامل تاثیرگذار بر این تنش ها می تواند از ایجاد نارضایتی پرستاران از حرفه خود بکاهد.

۲۳خودکارآمدی در زمینه رژیم درمانی و نشانگرهای آزمایشگاهی و بالینی در بیماران تحت همودیالیز
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، اسفند, دوره  ۲۲ , شماره  ۶۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: خودکارآمدی سبب افزایش پیروی از رژیم درمانی و کاهش مشکلات فیزیکی، روانی و اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی در زمینه رژیم درمانی و نشانگرهای آزمایشگاهی \ بالینی انجام شد.روش بررسی: دویست بیمار تحت همودیالیز در این مطالعه همبستگی مقطعی، شرکت کردند. پرسشنامه «استراتژی های ارتقا سلامتی افراد» جهت ارزیابی خودکارآمدی در زمینه رژیم درمانی مورد استفاده قرار گرفت. نشانگرهای آزمایشگاهی \ بالینی از جمله فسفات سرم، نیتروژن اوره خون، پتاسیم، کلسیم و اختلاف وزن بین جلسات دیالیز از روی پرونده بیماران ثبت گردید. بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق نمونه گیری آسان مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که خودکارآمدی با نشانگرهای آزمایشگاهی از جمله پتاسیم، فسفات سرم، نیتروژن اوره خون در ارتباط بود (P<0.05). اما بین خودکارآمدی با سطح کلسیم سرم ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت (P>0.05). علاوه بر این نشانگرهای بالینی اختلاف وزن بین دو جلسه دیالیز، از نظر آماری با خودکارآمدی مرتبط بود (P<0.05).نتیجه گیری: بر اساس یافته ها بیماران دارای خودکارآمدی بالاتر؛ سطح پتاسیم، فسفات و نیتروژن اوره خون پایین تری داشتند که دال بر میزان تبعیت بیشتر آن ها از رژیم درمانی بود. بنابراین، پیشنهاد می شود پرستاران برنامه های آموزشی را به منظور ارتقاء خودکارآمدی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه به کار برده و از این طریق میزان مراقبت از خود و پیروی از رژیم درمانی بیماران را افزایش دهند.

۲۴تحلیل مفهوم اجتماعی شدن حرفه ای در پرستاری: رویکرد تکاملی راجرز
اطلاعات انتشار: حيات، تابستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
زمینه و هدف: اجتماعی شدن فرایندی است که در سراسر زندگی انسان ها جریان دارد. این پدیده در حرفه پرستاری با برنامه های آموزش رسمی آغاز می شود و با ورود فرد به محیط های کاری تداوم می یابد. اجتماعی شدن حرفه ای به عنوان فرایند یادگیری دانش، مهارت ها، درونی سازی ارزش ها، باورها و هنجارهای حرفه و شکل گیری هویت حرفه ای تعریف می شود. هدف این مطالعه روشن سازی مفهوم اجتماعی شدن حرفه ای، و درک و شناخت بیشتر ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در پرستاری می باشد.روش بررسی: در این مطالعه از رویکرد تحلیل مفهوم تکاملی Rodgers استفاده شده است. متون منتشر شده بین سال های 1995 تا 2009 میلادی در مورد اجتماعی شدن حرفه ای در علوم سلامت، به ویژه پرستاری، از پایگاه های اطلاعاتی علمی جستجو شد. پس از اعمال معیارهای ورود و نمونه گیری نهایی، 4 کتاب و 47 مقاله در حیطه پرستاری و علوم سلامتی انتخاب شدند و مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفتند. فرایند تحلیل تحت نظارت و بازبینی دو نفر از اساتید صاحب نظر در زمینه تحلیل مفهوم انجام شد.یافته ها: تحلیل مفهوم مورد مطالعه نشان داد که اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی پیچیده است که با 4 ویژگی یادگیری، تعامل، تکامل و سازگاری مشخص می شود. همچنین، از مهم ترین پیشایندهای مفهوم می توان به اهمیت برنامه های آموزشی جامع، الگوهای نقشی شایسته، فراهم بودن فرصت کسب تجربه در عرصه و ارایه بازخوردهای سازنده در دوران آموزشی و محیط های کاری اشاره کرد. پیامدهای اجتماعی شدن حرفه ای بسیار گسترده، متغیر و متاثر از عوامل شخصی، سازمانی و موقعیتی است. اجتماعی شدن حرفه ای با نتایج مطلوب و گاهی نیز با تبعات ناخوشایند همراه است.نتیجه گیری: اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی اجتناب ناپذیر، پیچیده، متغیر، پویا، دائمی و در عین حال غیر قابل پیش بینی است. ادبیات موجود نشان می دهد که اجتماعی شدن حرفه ای همیشه نتایج مطلوب به همراه ندارد، به ویژه این که در برخی متون، پیامدهای منفی آن بسیار برجسته و نگران کننده ذکر شده است. از این رو، اجتماعی شدن موثر در حرفه پرستاری مستلزم فراهم بودن شرایط و تمهیدات در عرصه آموزش و خدمات است. این مطالعه، ضمن تشریح و روشن سازی اهمیت، قلمرو و کاربرد مفهوم اجتماعی شدن در حرفه پرستاری، آغازی برای تحقیق و توسعه بیشتر مفهوم، و گسترش دانش پرستاری خواهد بود.

۲۵کیفیت زندگی بیماران دارای استومی روده ای و عوامل مرتبط با آن
اطلاعات انتشار: نشريه جراحي ايران، پاييز, دوره  ۲۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: بیماران استومی با مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی زیادی درگیر هستند. این مشکلات باعث اختلال در روند طبیعی زندگی و کیفیت آن می گردد. با اینحال تاکنون در کشور ما به مفهوم کیفیت زندگی در بیماران دارای استومی روده ای پرداخته نشده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران دارای استومی روده ای و عوامل مرتبط با آن انجام گردید.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در آن 84 بیمار دارای استومی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن استومی ایران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها بوسیله پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران استومی جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 15) و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه اکثریت شرکت کنندگان برای کیفیت کلی زندگی و هر یک از ابعاد آن نمره 7 و بالاتر (از 10 نمره) گرفتند که بیشترین و کمترین نمره کسب شده به ترتیب ابعاد جسمی (7±1.15) و اجتماعی (2±6) کیفیت زندگی اختصاص یافت. همچنین کیفیت زندگی با سن (P<0.01)، وضعیت اقتصادی (P<0.01)، وضعیت استومی (P<0.05) و مدت داشتن استومی (P<0.05) ارتباط آماری معنادار داشت.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، سن، وضعیت اقتصادی، وضعیت استومی و مدت داشتن استومی از عوامل مرتبط با کیفیت زندگی استومیت ها هستند. پرستاران می توانند با استفاده از این یافته ها، فعالیت هایشان را در جهت ارتقای سلامتی و کیفیت زندگی این بیماران سازماندهی کنند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۶۰ نتیجه