توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تنوع جمعیت های جغرافیایی (Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839 روی میزبان انجیر با استفاده از فن آوری مرفومتریک هندسی
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي، , دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (ویژه نامه)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مرفومتریک هندسی به عنوان یک فن آوری در ساختار علوم طبیعی مدرن برای تشخیص شباهت ها و اختلاف های میان ساختمان های مرفولوژیک جوامع زیستی شناخته شده است. این فن آوری در اواخر قرن بیستم و در پی بحث های متعدد در زمینه نارسایی های مرفولوژی توصیفی و مرفومتریک سنتی برای جداسازی گروه های نزدیک به یکدیگر ابداع گردید و پس از آن به وفور توسط محققین علوم مختلف منجمله حشره شناسان مورد استفاده قرار گرفت. در برنامه این تحقیق به منظور بررسی تنوع مرفولوژیک میان جمعیت های جغرافیایی شب پره Ectomyelois ceratoniae (Zel.)، جمعیت هایی از لارو این شب پره از 4 منطقه در ایران (فیض آباد خراسان، ارسنجان فارس، تفت یزد و ساوه در استان مرکزی) جمع آوری و تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. سپس با استفاده از فن آوری مرفومتریک هندسی، اختلافات شکل بال در میان این جمعیت ها مورد بررسی قرار گرفت و به صورت هندسی نمایش داده شد. آنالیز واریانس چند متغیره و یک متغیره، اختلاف معنی دار در شکل و اندازه بال را در جمعیت های مورد بررسی نشان داد. سپس آرایش تنوع مخروطی جمعیت ها نسبت به یکدیگر به صورت سه بعدی به تصویر کشیده شد و ارتباط میان فواصل جغرافیایی و مرفولوژیک و همچنین روابط آلومتریک میان شکل و اندازه محاسبه گردید. در کلیه تجزیه و تحلیل های فوق، ویژگی های مربوط به بال جلو و عقب به صورت جداگانه بررسی شد. سپس، عوامل احتمالی موثر بر ایجاد اختلافات به دست آمده در بین جمعیت ها و همچنین احتمال وجود پایه و اساس ژنتیکی برای این اختلافات مورد بحث قرار گرفت.

۲شناسایی زنجرک های (Hom.: Cicadellidae & Delphasidae) مزارع لوبیا و تغییرات جمعیت گونه غالب در شهرستان بروجرد
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
در این تحقیق، دو گونه Empoasca decipiens Paoli و Zyginidia sohrab Zachvatkin متعلق به خانواده Cicadellidae و یک گونه Javasella pellucidia (F.) از خانواده Delphacidae از مزارع لوبیا شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان جمع آوری و شناسایی شد. در بین گونه های جمع آوری شده، E.decipiens به عنوان گونه غالب در مزارع لوبیا منطقه مورد توجه می باشد. بررسی تغییرات جمعیت زنجرک E.decipiens در مزارع لوبیا ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد نشان داد که این حشره در سال 1386 دارای دو اوج مشخص جمعیت در اواخر مرداد و اوایل مهر می باشد. در سال 1388 نیز جمعیت زنجرک دارای دو اوج در اوایل و اواخر مرداد بود که در زمان برداشت محصول در مهرماه نیز جمعیت حشرات کامل در حال افزایش بود.

۳بررسی تاثیر تاریخ کاشت و رقم لوبیا چیتی بر خسارت زنجرک Empoasca decipiens Paoli در شهرستان بروجرد
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
زنجرک Empoasca decipiens Paoli متعلق به خانواده Cicadellidae به عنوان گونه غالب در مزارع لوبیا شهرستان بروجرد می باشد. در این مطالعه، تاثیر تاریخ کاشت بر شدت خسارت این گونه در سه رقم لوبیا چیتی طی سال های 1386 تا 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش کرت های دو بار خرد شده با سه عامل مدیریت آفت (کاربرد حشره کش و عدم کاربرد حشر هکش)، تاریخ کاشت (اواخر اردیبهشت، اوایل خرداد و اواخر خرداد) و لوبیا چیتی (محلی خمین، تلاش و COS16) با 18 تیمار و چهار تکرار اجرا گردید. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که عملکرد دانه به شکل معنی داری توسط زنجرک E.decipiens کاهش یافت. همچنین در لاین COS16 بیشترین وزن صد دانه مربوط به تیمار a₁b₃c₃ (تاریخ کاشت سوم سمپاشی شده) بود که در مقایسه با دو تیمار a₁b₃c₃(تاریخ کاشت دوم سمپاشی نشده) و a₁b₃c₃ (تاریخ کاشت اول سمپاشی شده) اختلاف آماری نشان داد. بر اساس شاخص خسارت به برگ (شاخص 1–5)، کمترین شاخص خسارت مربوط به تیمار a₁b₃c₂ (رقم تلاش سمپاشی شده در تاریخ کاشت سوم) و بیشترین شاخص مربوط به تیمار a₂b₂c₃ (لاین COS16 سمپاشی نشده در تاریخ کاشت دوم) بود. بنابراین رقم تلاش نسبت به خسارت زنجرک E.decipiens مقاومت نشان می دهد.

۴بررسی جنبه هایی از دوره زندگی و برخی رفتارهای عنکبوتها در صحرا و آزمایشگاه
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، سال
تعداد صفحات: ۸

۵بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha در اقلیم های مختلف منطقه گرگان
اطلاعات انتشار: تحقيقات حشره شناسي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲ (پياپي ۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
زنجرک های گروه Fulgoromorpha، حشراتی پلی فاژ هستند که از آوندهای آبکش موجود در ریشه، طوقه و ساقه گیاهان علفی و گاهی آوند آبکش برگ های گیاهان چوبی تغذیه می کنند و در جمعیت های بالا می توانند خسارت های فراوان و جدی به محصولات کشاورزی وارد نمایند. منطقه گرگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص، از اقلیم های متنوعی شامل شش نوع اقلیم آب و هوایی خشک، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و بسیار مرطوب برخوردار می باشد. در این تحقیق برای بررسی پراکندگی فون این زنجرک ها در اقلیم های مختلف گرگان، طی سال های 1387 و 1388 در ماه های مختلف سال، اقدام به نمونه برداری شد. به همین منظور 17 محل که در برگیرنده شرایط مختلف اقلیمی می باشد انتخاب گردید. در مجموع از چهار خانواده Tettigometridae, Issidae, Delphacidae, Cixiidae  جمع آوری شده در این منطقه، 12 جنس و 14 گونه زیر تشخیص داده شد:Hyalesthes obsoletus, Thachycixius sp., Oliarus fulvus, Asirica clavicrnis, Laodelphax striatellus, Toya propinqua, Sogatella frucifera, Sogatella vibix, Kelisia praecox, Javesell sp., Mycteodus krameri, Tettigometra costulata, Tettigometra virescens, Muirodelphax aubeiجنس ها و گونه های زیر برای اولین بار از استان گلستان گزارش می شود:Oliarus fulvus, Mycteodus krameri, Javesell sp., Kelisia praecox, Sogatella vibix, Sogatella frucifera, Tettigometra costulata, Muirodelphax aubei, Thachycixius sp.با توجه به منابع موجود، گونه Sogatella frucifera رکورد جدیدی برای فون حشرات ایران محسوب می گردد. با استفاده از نرم افزار Arc GIS نقشه پراکنش اقلیمی گونه ها نیز ترسیم گردید.

۶استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران
اطلاعات انتشار: تحقيقات حشره شناسي، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پياپي ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۷اولین گزارش گونه (Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و چهارم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۲
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه