توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اندازه گیری و مقایسه دز تیروئید ناشی از پرتوهای پراکنده در تصویربرداری از قفسه سینه به چهار روش CT Scan
اطلاعات انتشار: مجله علوم پايه پزشکي ايران، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پیاپی ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
در این تحقیق از روش دزیمتری ترمولومینسانس (TLD) برای اندازه گیری و مقایسه دز سطحی تیرویید ناشی از پرتوهای پراکنده در تصویربرداری قفسه سینه در چهار روش مختلف CT scan استفاده گردید. افراد مورد مطالعه از بین بیماران بالغ و با جثه متوسط که در زمان انجام این مطالعه به مرکز تصویربرداری پزشکی ولیعصر بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه نمودند، به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. روشهای CT Scan مورد استفاده عبارتند از:  CT Scanمعمولی، CT Scan مارپیچی با سه فاکتور Pitch مختلف1.2) ، 1.5، .(1.7 برای دزیمتری از تراشه های TLD از نوع LiF ,Mg ,Ti موسوم به TLD–100 استفاده شد. در هر روش از 30 بیمار دزیمتری به عمل آمد. نتایج دزیمتری در هر فرد نسبت به فاکتورهای: BMI، وزن، طول اسکن،  BMIو طول اسکن به طور توام نرمالایز گردید و سپس میانگین مقادیر دز و دز نرمالایز شده در هر روش محاسبه و به کمک آزمون آماری t–student با ضریب اطمینان 95% مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش دز در استفاده از CT Scan مارپیچی با فاکتور Pitch بزرگتر از یک به جای CT Scan معمولی و همچنین هنگام افزایش فاکتور Pitch می باشد.

۲تاثیر فاکتور Pitch در کیفیت تصاوی رCT scan در تصویر برداری از قفسه سینه به کمک دستگاه CT scan معمولی و اسپیرال
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك پزشكي ايران، زمستان - بهار, دوره  - , شماره  ۵-۴، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: تحقیق حاضر به منظور مقایسه CT scan اسپیرال با سی تی اسکن معمولی و بررسی تاثیر افزایش فاکتور Pitch در کیفیت تصاویر در تصویربرداری از قفسه سینه انجام گردید. روش های مورد مقایسه شامل CT scan معمولی و  CT scan اسپیرال با سه فاکتورpitch 1.2 ، 1.5 ،1.7 می باشد. در هر روش 30 بیمار بالغ با جثه متوسط مورد ارزیابی قرار گرفتند. مواد و روش ها: پس از انجام CT scan به منظور مقایسه کیفیت تصاویر، برای هر بیمار از سه محل آناتومیکی ریه شامل قله، ناف و قاعده ریه در دو نمای مدیاستن  و ریه با پنجره ثابت و توسط دستگاه چاپگر لیزری تصویر چاپ گردید. پس از حذف اطلاعات مربوط به نحوه اسکن از روی کلیشه، تصاویر توسط رادیولوژیست ارزیابی شدند. نتایج و بحث: ابتدا در هر روش CT scan بیماران در سه گروه BMI متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفتند و تفاوت واضحی در قابلیت مشاهده جزییات تصویر در افراد با جثه های متفاوت مشاهده نشد. سپس در روش های چهارگانه  CT scanتصاویر نمای ریه در یک گروه "تمام بیماران" و تصاویر نمای مدیاستن در سه گروه "با تزریق ماده حاجب" و "بدون تزریق ماده حاجب" و "تمام بیماران" در نمای مدیاستن مورد مقایسه قرار گرفتند. در این بررسی مشخص گردید که تصاویر در  CT scanاسپیرال با pitch = 1.2 و pitch = 1.5 تفاوت واضحی با تصاویر حاصل از CT scan معمولی ندارند و استفاده از pitch=1.7 تا حدی موجب کاهش کیفیت تصویر می گردد. ولی تصاویر حاصل همچنان از کیفیت قابل قبول برخوردار می باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه