توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تابع مطلوبیت و ارایه روشی جدید برای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه ی وابسته مطالعه موردی تابع مطلوبیت فشارخون و ضربان قلب
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۱
برای تصمیم گیری درمسائل تصمیم آماری لازم است تابع مطلوبیت را برای تمام پیامدهای مسئله تصمیم گیری محاسبه کرده وگزینه ای که بیشترین مطلوبیت موردانتظار را دارد برای تصمیم گیری انتخاب نمود محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه برای مسائل اماری دوشاخصه درحالتی که شاخصه ها مستقل باشند با محاسبه توابع مطلوبیت های تک شاخصه و ترکیب آنها بدست می آید اما اگر شاخصه های مساله تصمیم مستقل نباشند محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه مشکل خواهد شد با توجه به اینکه دردنیای واقعی شاخصه های بیشتر مسائل تصمیم گیری وابسته هستند لذا دراین مقاله روش جدیدی برای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه بصورت زیرارایه شده است درحالتی که توزیع احتمال شاخصه ها نرمال باشد از سفیدسازی ودرحالتی که توزیع احتمال شاخصه ها نرمال نباشد از توابع مطلوبیت شرطیب رای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه استفاده شده است.

۲شناسایی نقطه تغییر درپروفایل های رگرسیون پواسون با روند خطی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
نمودارهای کنترل یکی از مهمترین ابزارهای کنترل فرایند آماری میب اشد که جهت کنترل میزان تغییرات مورد استفاده واقع می شود درنمودار کنترل زمانی که یک انحراف با دلیل مشاهده می شود پی بردن به علل اصلی تغییر در فرایند و شناسایی زمانی که این انحراف آغاز شده امری مهم و تاثیر گذار است که به آن نقطه تغییر گویند دربرخی از مسائل کنترل فرایندآماری کیفیت یک محصول یا عملکرد یک فرایند به وسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چندمتغیر مستقل توصیف می شود که به آن پروفایل گویند دربسیاری از کاربردها همچون کالیبراسیون رابطه مذکور به وسیله یک پروفایل خطی توصیف می شود درحالیکه درموقعیت های دیگر مدلهای پیچیده تری همچون پروفایل های رگرسیون پواسون موردنیاز است دراین مقاله از روش MLE به منظور کشف نقطه تغییر درفاز 2 پایش پروفایلهای رگرسیون پواسون استفاده شده و عملکرد آن با استفاده از شبیه سازیمورد بررسی قرارمیگیرد.

۳تاثیر خطای اندازه گیری بر روی عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی انطباق پذیر
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
نمودارهای کنترل ابزاری قوی برای پایش فرایندها هستند.یکی از انواع نمودارهای کنترل، نمودار میانگین متحرک موزون نمایی میباشد.این نمودار میتواند عملکرد خوبی برای کشف هم تغییرات کوچک وهم تغییرات بزرگ در پارامترهای فرایند را داشته باشد.اما یک نمودار کنترلمیانگین متحرک موزون نمایی به تنهایی نمیتواند هر دو نوع تغییرات را به خوبی کشف نماید،لذا استفاده از این نمودار با ضریب هموارسازی متغیربرای استفادهی جامعتر آن پیشنهاد شده است.خطای اندازه گیری یکی از پدیدههای متداول در صنعت اندازه گیری میباشد و از آنجاییکه پایش فرایندها از طریق نمودارهای کنترل به وسیله اندازه گیری صورت میگیرد در نتیجه وجود خطای اندازه گیری در نمودارهای کنترل امری رایج میباشد،که تا کنون اثر آن بر روی این نمودار کنترل بررسی نشده است. در این مقاله تاثیر خطای اندازه گیری بر روی عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی انطباق پذیر مورد بررسی قرار گرفته و برای یک مثال عددی عملکرد نمودار کنترل در حالت وجود خطای اندازه– گیری و عدم وجود خطا مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشاندهندهی کاهش عملکرد این نمودار در کشف حالات خارج از کنترل است

۴الگوریتم بهینه تعیین توالی عملیات در مسایل FLOW SHOP با زودکرد و دیرکرد
اطلاعات انتشار: مجله بين المللي علوم مهندسي - دانشگاه علم و صنعت ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۵طراحی اقتصادی برنامه نمونه گیری پذیرش متغیر دو گانه با خطاها و بازرسی
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۶ارائه مدلی به منظور پیش بینی پورتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف گسسته
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. فعالیت بانکی به صورت مستمر مستلزم اتخاذ تصمیماتی در زمینه جذب منابع و همچنین تخصیص منابع برای مصارف مختلف است. با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها، ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پورتفوی اعتباری بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود. از این رو در این پژوهش به مدل سازی پیش بینی رفتار پورتفوی بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت های محدود پرداخته می شود. مدل مارکوف پیشنهادی دارای سه وضعیت مشخص برای وام هاست که عبارتند از وام های: (1) با تاخیر کمتر از یک ماه (2) با تاخیر کمتر از سه ماه (3) معوق. ماتریس انتقال بین حالت های مختلف بر اساس اطلاعات تاریخی از پورتفوی وام برآورد می شود. سپس با استفاده از روابط زنجیره مارکوف احتمال انتقال از هر وضعیت به وضعیت دیگر بدست می آید. در ادامه مدل موجود را از نظر ثبات و همگن بودن مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت آخر به پیاده سازی مدل ارائه شده در یکی از بانکهای ایران می پردازیم. قابل ذکر است برای برآورد پارامترها از داده های تاریخی پورتفوی اعتباری بانک مذکور استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهاد شده فرض ثبات بودن ماتریس انتقال رد می شود و نتایج حاصل از دقت پیش بینی حاکی از این است که مدل در این حالت با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پورتفوی اعتباری بانک را داراست.

۷ارائه یک الگوریتم ترکیبی NSGA–II با اهداف فازی برای حل مسئله دوهدفه بالانس خط مونتاژ
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله به زمان بندی مسئله خط مونتاژ می پردازد. به دلیل وجود عدم قطعیت و ابهام در مقدار اهداف، تعیین مقدار دقیق اهداف برای تصمیم گیرندگان کار دشواری است . بنابراین در این مقاله از اهداف فازی کمک گرفته شده است. بطورکلی مسئله خط مونتاژ دارای اهداف متناقضی است که باید به طور همزمان بهینه شوند. هدف از این مقاله حداقل کردن تعداد ایستگاه های کاری و زمان سیکل خط مونتاژ به طور همزمان است. با توجه به متناقض بودن این دو هدف و همچنین با توجه به NP–Hard بودن مسئله ی خط مونتاژ، برای حل مسئله، یک الگوریتم ترکببی ارائه شده است که ترکیبی از اهداف فازی و الگوریتم NSGA–II که یک الگوریتم چندهدفه ی فراابتکاری است. یک مثال روشنگر نیز برای مقایسه عملکرد این الگوریتم با روش های موجود ارائه شده است.نتایج بدست آمده، عملکرد بالای الگوریتم را نشان می دهند.

۸ارزیابی عوامل تاثیر گذار در ایجاد عدم انطباق های محصولات تولیدی از دو دیدگاه کیفی و کمی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
سازمان های پویا با نگرش بلند مدت، کیفیت را به عنوان یک اصل اساسی سازمان خود تلقی می کنند؛اینگونه سازمانها می دانند که مفهوم کیفیت مفهومی پویا و پیچیده است. به منظور بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و افزایش بهرهوری، ابزارهای مختلفی توسط شرکت ها به کار گرفته می شود. استفاده موثر از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در جهت اهداف مطرح شده مهم است. با جمع آوری تمام داده ها و فرایندهای یک سازمان در یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، می توان تحلیل مناسبی از فرآیندها و نتایج آنها در سازمان داشت. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی عدم انطباق های محصولات تولیدی از دیدگاه مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز و مقایسه با شاخص های تعیین شده در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی است. بدین منظور ابتدا پرسشنامه هایی طراحی و از طریق مصاحبه و دریافت دیدگاه خبرگان صنعت، مدیران و همچنین استادان مربوطه تهیه و تکمیل شدند. سپس ارتباط شاخص های حاصل از عدم انطباق های ثبت شده در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و دیدگاه مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز سازمان بررسی و تحلیل شد.این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده است که در مجموع 26 پرسش جمع آوری و از دو دیدگاه کیفی و کمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که تحلیل و به کارگیری این نتایج باعث بهبود مستمر در تولید محصول می گردد.

۹تخمین نقطه ی تغییر در پروفایل های چند جمله ای با تغییر تدریجی در میانگین فرآیند
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، تخمین نقطه ی تغییر تدریجی در میانگین پروفایله ای چند جمله ای مد نظر قرار می گیرد.بدین منظور با استفاده از رویکرد حداکثر درستنمانی تخمین زننده ی نقطه ی تغییر تدریجی محاسبه می شود.عملکرد تخمین زننده ی پیشنهادی پس از اینکه نمودار کنترل T2 هتلینگ هشداری مبنی بر خارج از کنترل بودن فرایند صادر کند،با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو ارزیابی می شود.نتایج شبیه سازی ها نشان می دهند عملکرد تخمین زننده ی پیشنهادی از حیث صحت و دقت تخمین زننده با افزایش شیب تغییرات بهبود می یابد. همچنین در تغییرات کوچک و بزرگ عملکرد مطلوب تخمین زننده ی پیشنهادی مشهود است.

۱۰طراحی نمودار کنترل مبتنی بر میانه با استفاده از قوانین حساس سازی تکمیلی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پایش میانگین فرآیند عمدتا از طریق استفاده از نمودار کنترل برای میانگین (که به عنوان نمودار X̅ شناخته می شوند) صورت می گیرد. هر چند میانگین نمونه نسبت به داده های پرت که مشاهداتی هستند که مقادیر آنها بیشتر و یا کمتر از اکثریت دیگر مشاهدات هستند، حساس است. آماره میانه، از سویی دیگر نسبت به چنین داده هایی مقاوم است. توسعه یک نمودار کنترل میانه کارا جهت پایش شیفت های کوچک در میانه فرآیند یک ضرورت عملی است. فرض معمول برای طراحی یک نمودار کنترل این است که مشخصه کیفی مورد نظر از توزیع نرمال پیروی می کند؛ در حالی که ممکن است در بسیاری از فرآیندها این فرض صادق نباشد. در این مقاله فرض شده داده های مورد مطالعه از توزیع نمایی تبعیت می کنند. در پایش چنین داده هایی به دلیل وجود چولگی به راست توزیع نمایی استفاده از آماره میانگین نتایج مفیدی به دست نمی دهد، لذا در این مقاله به طراحی نمودار کنترل مبتنی بر آماره میانه پرداخته شده و استفاده از نمودار کنترل میانه به جای نمودار کنترل میانگین به دلایل مختلفی از قبیل عملکرد مناسب در حضور داده های پرت، داشتن مزیت در مواجهه با داده های چوله، سهولت در محاسبات و ... توصیه شده است. در نهایت جهت بهبود عملکرد نمودار کنترل پیشنهادی نیز استفاده از قوانین حساس سازی مورد مطالعه قرار گرفته است.

۱۱مدل پنهان مارکف و کاربرد آن در پیش بینی قیمت سهام
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مدل پنهان مارکف دارای ساختار ریاضی قدرتمندی است که در بسیاری از علوم کاربردی و مهندسی استفاده می شود. بیشترین کاربرد آن مرتبط با دسته بندی و شناسایی الگوها در مسائل زیست شناسی، تشخیص گفتار و صدا است. اخیراً نیز تلاش هایی برای استفاده از این مدل به منظور پیش بینی سری های زمانی صورت گرفته که منجر به ایجاد الگوریتم های متنوع پیش بینی بر پایه ی آن شده است. پیش بینی تغییرات قیمت سهام عامل مهمی است که می تواند، به توسعه ی استراتژی های مؤثر برای انجام معادلات در بورس، منجر شود. با استفاده از مجموعه متغیرهای تاریخی و مدل کردن آن ها در قالب مدل های ریاضی با الگوریتم های کامپیوتری، می توان تخمین هایی برای نوسانات قابل انتظار پایانی سهام به دست آورد.

۱۲شناسایی نقطه تغییر در پایش پروفایل‌های رگرسیون پواسون با روند خطی
اطلاعات انتشار: مهندسي و مديريت كيفيت، سال
تعداد صفحات: ۶
نمودارهای کنترل یکی از مهم‏ترین ابزارهای کنترل فرآیند آماری می‌باشند که جهت کنترل میزان تغییرات مورد استفاده واقع می‌شود. در نمودار کنترل زمانی که یک انحراف با دلیل مشاهده می‌شود، پی بردن به علل اصلی تغییر در فرآیند و شناسایی زمانی که این انحراف آغاز شده، امری مهم و تاثیرگذار است که به آن نقطه تغییر گویند. در برخی از مسایل کنترل فرآیند آماری، کیفیت یک محصول یا عملکرد یک فرآیند به وسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می‌شود، که به آن پروفایل گویند. در بسیاری از کاربردها هم چون کالیبراسیون رابطه مذکور به وسیله یک پروفایل خطی توصیف می‌شود در حالی که در موقعیت‌های دیگر مدل‌های پیچیده‌تری هم چون پروفایل‌های رگرسیون پواسون مورد نیاز است. در این مقاله از روش برآورد درستنمایی ماکزیمم به منظور کشف نقطه تغییر در فاز 2 پایش پروفایل‌های رگرسیون پواسون استفاده و عملکرد آن با استفاده از شبیه سازی بررسی شده است.

۱۳مکان یابی تسهیلات چند هدفه با محدودیت ظرفیت و رویکرد ترکیبی سیمپلکس فازی و الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد، چهارم،شماره۷، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مدل استاندارد مکان یابی با محدودیت ظرفیت (CPLP\CWLP) به جایابی تسهیلات روی شبکه ای از تقاضای مشتریان با هدف کمینه سازی هزینه کل می پردازد. هدف این مسئله پوشش کلیه تقاضاها با تعداد استقرار مشخص تسهیلات با محدودیت ظرفیت برای کاهش هزینه است. در این مقاله جهت نزدیک شدن به دنیای واقعی ، پارامترهای مدل فازی و تابع هدف چند هدفه است که همزمان هزینه استقرار کل و زمان جابجایی طی شده با توجه به محدودیت ها کمینه می شود. نوآوری در این مقاله استفاده از رویکرد هیبرید سیمپلکس فازی و الگوریتم ژنتیک به منظور جواب نزدیک به بهینه است که از روش L–p تک هدفه فازی استفاده می شود و جواب مسئله را با الگوریتم شبیه سازی تبرید نیز مقایسه شده و نشان می دهد اختلاف معنی داری در کارایی جواب و زمان وجود دارد.کاربرد این مسئله در مکانیابی انواع تسهیلات شامل انبار ، کارخانجات و بخش خدمات است.

۱۴تخمین نقطه تغییر در پروفایل های چندجمله ای با تغییر تدریجی در میانگین فرایند
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي صنايع، چهل و هشتم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله، تخمین نقطه­ تغییر تدریجی در میانگین پروفایل­های چندجمله­ای مد نظر قرار می­گیرد. بدین منظور با استفاده از رویکرد حداکثر درست نمایی تخمین زننده­، نقطه­ تغییر تدریجی محاسبه می­شود. عملکرد تخمین زننده­ پیشنهادی پس از اینکه نمودار کنترل – هتلینگ هشداری مبنی بر خارج از کنترل بودن فرایند صادر کند، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو ارزیابی می­شود. نتایج شبیه سازی ها نشان می­دهند که عملکرد تخمین زننده­ پیشنهادی از نظر درستی و دقت تخمین زننده، با افزایش شیب تغییرات بهبود می­یابد. همچنین در تغییرات کوچک و بزرگ، عملکرد مطلوب تخمین زننده­ پیشنهادی مشهود است.

۱۵حل مسیله چندهدفه مکان یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیرقطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجریه بندرز
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این پژوهش مسیله مکان‌یابی چندهدفه تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی‏های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه‌کردن مجموع هزینه ثابت استقرار تسهیلات هاب، به‌علاوه هزینه احتمالی حمل‌ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه‌کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص‏هایی از قبیل شرایط آب‌وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزله معیارهای ایجاد عدم اطمینان بر اساس سناریوهای احتمالی تعریف و در ادامه با تابع توزیع احتمال نرمال تقریب زده شد. همچنین، در مدل پیشنهادی، سطح سرویس1 برای معیارهای عدم اطمینان شبکه در قالب محدودیت‏های احتمالی2 در نظر گرفته شد. الگوریتم تجزیه بندرز3 برای حل مدل پیشنهادی به کار رفت. برای ارزیابی عملکرد این روش، نتایج حاصل از حل مدل توسط الگوریتم تجزیه بندرز با حل آن توسط یک نرم‌افزار تجاری مقایسه شد. نتایج نشان داد روش تجزیه بندرز توانایی حل مدل پیشنهادی با ‌اندازه‏های مختلف را دارد؛ در حالی که این مدل فقط در اندازه‌های کوچک با نرم‌افزار قابل حل است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه