توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استفاده از روشهای امار ناپارامتری در جهت کاربردی کردن پژوهشها
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به این که امار را باید علم و عمل استخراج بسط و توسعه دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گرداوری تنظیم ، پرورش و تحلیل داده های تجربی حاصل از اندازه گیری و ازمایش دانست و با توجه به نقش امار در تحقیقات گوناگون استفاده از روشهای صحیح اماری محققان را در جهت رسیدن به نتایج دقیق یاری می نماید دراین بین روشهای کلاسیک اماری یا همان اماری پارامتری با وجود سابقه زیاد و پشتوانه قوی ریاضی دارای نقصی بزرگ است که همانا پیش فرضهای قوی برای استفاده از هر روش است دراین مقاله سعی شده به جای هریک از روشهای امار کلاسیک روشهای بعضا جدیدتر و بدون پیش فرضهای دست و پاگر یعنی روشهای معادل امار ناپارامتریک ارائه گردد که این روشها در جهت هرچه کاربردی کردن تحقیق ها کمک شایانی می تواند بکند.

۲روش صحیح نمونه گیری اعتبار بخش پژوهش
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از اصلی ترین بخشهای هر کار پژوهشی را جمع اوری اطلاعات تشکیل می دهد چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. برای جمع اوری اطلاعات دو روش سرشماری بررسی کل جامعه و نمونه گیری بررسی قسمتی از جامعه وجوددارد که بدلیل موارد خاصی معمولا از نمونه گیری استفاده میشود یکی از دلایل عمده که باعث عدم اطمینان به نتایج پژوهشهای کاربردی می شود ابهاماتی است که در مورد روشنمونه گیری و انتخاب نمونه مورد نظر وجود دار د دراین مقاله سعی شده روشهای مختلف نمونه گیری که باعث اعتبار بخشیدن به پژوهش می شود مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و بهترین روش برای هر نوع پژوهش معرفی می گردد که روش نمونه گیری تصادفی ساده که پرکاربردترین روش است اصلا مناسب نیست ولی روش نمونه گیری طبقه ای دارای دقت زیاد ولی در عین حال هزینه زیاد است برعکس روش نمونه گیری گروهی دارای دقت کم اما هزینه کم و روش نمونه گیری دو مرحله ای که حالت تعادلی بین دقت و هزینه دارد بهترین روش است.

۳مدلسازی هوشمند میزان بارندگی و دمای حوزه آبریز ابرکوه با مدلهای سری زمانی ARIMAو حوزههای تاثیرگذار آباده و اقلید و برآورد ریسک تداوم خشکسالی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
خشکسالی یکی از بلایای جوی و اقلیمی و از جمله رخدادهای مصیبتباری است که در تناوب با سیلابها هر ساله خسارتهای قابل ملاحظهای در چهار سوی کشور بوجود میآورد. موقعیت استان یزد و شمال استان فارس در فلات مرکزی ایران و محاصره شدن آن توسط کویرها و بیابانهای مرکزی ، دوری از دریاها و فرسایش رطوبتی تودههای هوای وارد شده به منطقه، اثرات مضاعفی را بر تشدید خشکی و وقوع خشکسالی دراین منطقه دارد. نزولات جوی ناچیز و تغییرپذیری زیاد آن باعث تشدید اثرات خشکسالی و حساسیت منطقه به این رخداد آب و هوایی شده است. بنابراین بروز خشکسالیهای گسترده، شدید و با دوام از ویژگیهای اقلیمی منطقه بوده و بررسی ابعاد آن ازجمله شدت، تداوم، فراوانی، آغاز و پایان خشکسالیها، پیشبینی خشکسالی و ارایه روشهای مدیریت منابع آب و بحران خشکسالی از اهداف این طرح میباشد. تحلیل منطقهای بارش و تعیین مدل بارندگی از دیگر مقدمات این طرح بوده است. پس از بررسی شاخصهای مختلف خشکسالی شاخص درصد از بارش میانگین به عنوان معیاری برای ترسیم نقشههای شدت خشکسالی و پهنهبندی خطر خشکسالی انتخاب گردیده است. با توجه به اهمیت توزیع زمانی و مکانی خشکسالی از تحلیل سری زمانی بارندگی سالیانه ایستگاه سینوپتیک ابرکوه و حوزههای تاثیرگذار اقلید و آباده استفاده شده است. در تعیین دوره بازگشت و ریسک خشکسالی در ایستگاههای مورد بررسی مراحل زیر دنبال میگردد: 1) با فرض استقلال و ایستایی سریهای زمانی بارندگی سالانه (که فرض تقریبا درستی است)، بهترین توزیع آماری قابل برازش از بین 14 تابع توزیع احتمال تعیین میشود، 2) مقادیر بارندگی در هفت سطح احتمال (یا آستانه) از 0\1 تا 0\7 با گام 0\1 استخراج می شود 3) با در نظرگرفتن بارندگی مربوط به هر یک از سطوح احتمال و کسر آن از مقادیر بارندگی سالانه، سالهای کمبود مشخص و تداومهای خشکسالی بازای سطوح احتمال مذکور در طول دوره خشکسالی تعیین میشود و 4) با استفاده از روابط مربوطه، دوره بازگشت و ریسک خشکسالی بازای سطوح مختلف احتمال خشکسالی و تداومهای مربوطه محاسبه میشود

۴تاثیر بودجه ریزی عملیاتی، برنقش پاسخگویی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک روش بودجه بندی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. بودجه ریزی عملیاتی رویکردی برای تدوین، برنامه بودجه است که، با روشهای سنتی تفاوتهای اساسی دارد. در رویکرد عملیاتی، برای تعیین نحوه تخصیص هزینه ها از اهداف و پروژه های اصلی دستگاه استفاده می شود. تعیین و استفاده از معیارهای عملکرد دستگاهها ویژگی متفاوت بودجه ریزی عملیاتی است که کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی سازمانها را افزایش می دهد. بودجه ریزی عملیاتی، فرایندی است که تمام مدیران در همه مقاطع درآن مشارکت دارند واین نوع مشارکت باعث می شود تا مدیران تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. بودجه ریزی عمیاتی نهایتاٌ منجر به تخصیص بهینه منابع در درون وزارتخانه ها وسازمانها می شود و مدیران را قادر می سازد به نحو مطلوبتری از منابع اختصاص یافته به سازمان تحت امر خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بهره برداری کنند بنابراین با استفاده از این سیستم بودجه بندی امکان پاسخگویی مدیران افزایشمی یابد.

۵لزوم تشکیل دولت اسلامی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی جامعه
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر، سال
تعداد صفحات: ۱۶
برقراری حکومت الهی از اهداف مهمّ انبیای عظام و امامان معصوم (ع) بوده است. آنان در این مسیر تلاش های بسیاری مبذول داشتند، هرگاه زمینه و موقعیت را برای چنین عمل ارزشمندی مناسب می دیدند، در انجام دادن آنتردیدی به خود راه نمی دادند. پیامبر عظیم الشأن اسلام )ص( نیز حکومت تشکیل می دهد، قضاوت می کند، داد مظلومان را می ستاند، مالیات می گیرد، از فقرا و محرومان دستگیری می نماید و بسیاری دیگر از امور اقتصادی جامعه اسلامی رادر قالب حکومت و دولت اسلامی انجام می دهد. حضرت علی (ع) هم در برهه ای که راه بر او می گشایند، حکومت تشکیل می دهد و به عنوان یک حکومت و دولت اسلامی همان حرکت پیامبر )ص( را دنبال می کند. امامان معصوم دیگرهم، گرچه ظالمانه از ادای این فریضه ی الهی بازداشته می شوند، لکن در مناسبت های مختلف به شیعیان گوشزد می کنندکه تشکیل حکومت و تأمین اهداف اقتصادی جامعه ی اسلامی از جمله اجرای عدالت حقّ مسلم آنان بوده و نکات بسیاری را در خصوص نقش حکومت در پیشرفت اقتصادی جامعه ی اسلامی در قالب احادیث بیان نموده اند. اینپژوهش جایگاه قرآن و احادیث را در اداره ی امور اقتصادی جامعه ی اسلامی بررسی نموده و چنین بیان می کند که اسلام نه کاپیتالیسم و سرمایه داری غرب است که تنها جهت تولید و سود بیشتر به عنوان اصلی ترین هدف برنامه ارائهمی کند و نه دین مسیحیت امروز است که در چهارچوب خشک کلیسا محصور شده و برای اداره ی جامعه برنامه نداشته باشد؛ بلکه دینی است که جهت اداره، رهبری و پیشرفت اقتصادی جامعه برنامه ارائه می کند و ضمن رعایت حقوق انسانی افراد موجب حرکت و پویایی گردیده و انسان ها را در مسیر مستقیم و الهی خود رشد می دهد

۶تاثیر ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی بر هزینه سهام عادی
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در تحقیق حاضر، رابطه بین ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی و هزینه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1388–1383 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین جریان های نقد عملیاتی، تغییر در حساب های دریافتنی و هزینه سهام عادی و در سطح اطمینان 99 درصد، بین تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین طبق نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین تغییر در ارزش موجودی کالا و هزینه سهام عادی وجود ندارد.

۷تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2001–2010)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۸
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه