توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تعامل رویه بهبود فرآیند و مدل پ‍ایه مدیریت دانش
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه سازمان‌ها و بنگاه‌ها برای حفظ و بقای خود و همچنین رقابت در عرصه‌های جهانی، ناگزیر به دگرگونی‌های بنیادین ناشی از بازبینی و طراحی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار با درنظر گرفتن کلیه جوانب و منابع اعم از دارایی‌های مشهود و نامشهود می‌باشند. در دیدگاه مدیریت دانش، بخش عظیمی از تغییر فرآیندهای کسب وکار ازطریق تغییرات توانمندی‌های تولید و مدیریت دانش فرآیندهای کاری و محیط آن پدید می‌آید.
در این مقاله به موضوع طراحی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار با استفاده ازمفاهیم مدیریت دانش پرداخته می‌شود. هدف ما در این مقاله بهبود فرآیندهای کسب‌وکار با ‌استفاده ‌از درک دانش موجود در سازمان‌ها و بهره‌برداری ازآن در این راستاست. لذا در چارچوب متدولوژی مهندسی مجدد به تحلیل وضع موجود، مدل‌سازی و بهبود فرآیندهای کاری پرداخته، و از مدیریت دانش سازمانی و بهبود ناشی از آن ازطریق کشف، کسب، توسعه، تسهیم، استفاده، نگهداری و ارزیابی دانش فرآیندهای کسب‌و‌کار بهره‌مند خواهیم‌شد.

۲مروری بر ویژگی های مهم تجربیات پیاده سازی سیستم های ERP
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ) ) ERP بسته های نرم افزاری بسیار قدرتمند، پیچیده، از پیش طراحی شده و فوق العاده گران قیمت هستند که پس از اندکی تغییرات و انجام مهندسی مجدد فرآیندها، در سازمان به کار گرفته می شوند . پیاده سازی این سیستم ها از نیمه ی دوم دهه ی 90 به سرعت در کشورهای مختلف دنبال شده است . از چند سال پیش، در ایران نیز پیاده سازی این
نوع سیستم ها شروع شده است . علیرغم اینکه همه ی فروشندگان این نرم افزارها صرفه جویی های کلان و افزایش بهره وری را وعده می دهند، ولی در واقع نرخ شکست های گزارش شده بسیار بالا – در حدود 60 الی 90 درصد – است . مطالعات موردی و تحقیقات زیادی در مورد تجربیات مختلف پروژه های ERP در کشورهای مختلف توسط محققان گزارش شده است . از آنجایی که آشنایی با نتایج و تجربیات شرکت هایی که این سیستم را به کارگرفته اند، در تصمیم گیری های شرکت هایی که در ابتدای راه پیاده سازی چنین سیستم های گران قیمتی هستند، بسیار حائز اهمیت است . به علاوه، این تجربیات برای شرکت های ایرانی که عمدتاً در مرحله ی تصمیم گیری برای اجرا هستند، بسیار مفید می باشد . در این مقاله سعی شده است با مروری نسبتاً جامع بر روی تحقیقات و
مطالعات موردی گزارش شده، ویژگی های مهم تجربیات گذشته را در پنج دسته ی انگیزه های پیاده سازی، مزایا و معایب، هزینه های پیاده سازی، مدت زمان و نتایج پیاده سازی ارائه شود .

۳بکارگیری مجموعه‌های فازی در اندیس قابلیت حفاری توده سنگ برای انتخاب روش تونلزنی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
سازگاری روش تونلزنی انتخابی با سهولت حفر توده سنگ نقش مهمی در موفقیت یک پروژه تونلزنی داراست . یکی از روشهای انتخاب تکنیک تونلزنی، روش جدید امتیازدهی قابلیت حفاری توده سنگ ) ) RME است . علیرغم استفاده گسترده از چنین سیستمهای ردهبندی تودهسنگ، عدم – قطعیت پارامترهای ورودی و وجود مرزهای دقیق بین کلاسهای مجاور، استفاده عملی از آنها را با مشکل مواجه ساخته است . تئوری مجموعه فازی یکی از ابزارهای ممکن برای غلبه بر چنین عدم – قطعیتهاست . این مقاله به تشریح بکارگیری تئوری مجموعه فازی در روش اندیس RME با استفاده از الگوریتم ممدانی میپردازد . به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان مدل فازی ارائه شده، دادههای ژئوتکنیکی لازم از سه پروژه تونل انتقال آب نوسود، قمرود ( قطعات 3 ، (4 و کرج – تهران
جمع آوری و در مدل موجود بکار گرفته شد . نتایج حاصل از این تحقیق درستی انتخاب ماشین تونلزنی سپر تلسکوپی برای هر سه پروژه را تأیید میکند

۴الگوی تدوین راهبرد فناوری در صنعت برق ایران
اطلاعات انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله باتوجه به قابلیتهای ویژه روش برنامهریزی راهبردی سلسلهمراتبی، بهمنظور تدوین راهبرد فناوری در صنعت برق ایران، امکان استفاده این روش، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و توسعه لازم در روش مذکورداده شد . هم – زمان روش های انتخاب راهبرد فناوری ( استراتژی تکنولوژی ) و روش موجود در صنعت برق ایران مورد مطالعه قرار گرفتند . بعد از بررسی و تحلیل آنها، سعی در ارئه مدلی گردید که ضعف های روش های انتخاب راهبرد فناوری را نداشته باشد و باعث بهبود روش انتخاب راهبرد فناوری موجود در صنعت برق ایران شود . در نهایت، با استفاده از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی توسعهیافته، الگوی جدید تدوین راهبرد فناوری در صنعت برق کشور ارانه گردید . الگوی پیشنهادی مورد ارزیابیخبرگان قرار گرفت .

۵معماری سرویس گرا برای شرکت توسعه یافته
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۸
سرویس گرایی یک رویکرد جدید در معماری سازمانی است. مفهوم سرویس به عنوان یک جعبه سیاه که از داخل ان بی خبر هستیم و فقط از وظیفه ای که برای ما انجام می دهد اطلاع داریم، پایه بسیاری از اصول را در این معماری تشکیل می دهت. در مباحث نوین مهندسی نرم افزار و معماری نرم افزار، معماری سازمانی و به تبع آن معماری سیستم های اطلاعاتی در سازمان، این مفهوم وارد شده است و دلیل کابرد خاصی که سرویس ها دارند و ویژگی های منحصر به فردشان، روز به روز در حال گسترش است. یکی از حوزه هایی که مفهوم سرویس گرایی در آن کاربرد بسیار یدارد، معماری شرکت توسعه یافته است که موضوع این مطالعه است. این کاربرد از دو جنبه کاربرد در معماری سازمانی و در معماری سیستم های اطلاعاتی بررسی خواهد شد.

۶مزیت رقابتی سازمان در مدل تلفیقی مهندسی مجدد و مدیریت دانش از دیدگاه ارزیابی متوازن
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مدیریت دانش فرآیندها موضوعی است که کمتر در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است . توجه به دانش فر آین دی موجب می شود تا ازطریق تعاملات دست اندرکاران مختلف اجرای فر آیندها، آموزش م ؤثرتری ارایه شود . همچنین مدیریت د انش ب ه طور تأثیرگذار قادر است ایده هایی برای کمک به ا جرای بهتر فرآیند ها ارائه نماید . لذا در این دیدگاه، بخش عظیمی از تغییر
فرآیندهای شغلی و طراحی مجدد آن ها ازطریق تغییرات توانمندی های ایجاد و استفاده از دانش فرآیند های کاری و محیط آن پدید می آید .
در این مقاله به منظور ایجاد یک سازمان استراتژی محور، به توسعه مدل تلفیق ی مهندسی مجدد سا زمان های دانش محور توسعه یافته توسط شیرازی و سوری پرداخته شده است [.4,11] این توسعه شامل تعبیه یک چارچوب ارزیابی برای مدل تلفیقی، مبتنی بر مدل کارت امتیاز متوازن است که براساس یک رابطه علت و معلولی چگونگی تأثیر اجرای مدل تلفیقی ر ا بر شاخص های مالی، مشتری، فرآیندها و یادگیری سازمان ها نشان می دهد .

۷ارائه مدلی برای کاهش ریسک تامین منابع مالی سرمایه گذاری توسط بانکها
اطلاعات انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تاکنون مطالعات فراوانی در راستای تسهیل فرایند تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین روش و موقعیت سرمایه گذاری در شرایط مختلف انجام شده است و مدلهای متعددی ارائه گردیده اند . بانکها و موسسات مالی به دلیل سرمایه گذاری در حوزه های گسترده و مختلف و همچنین به دلیل داشتن امکان استفاده از منابع مالی متفاوت برای سرمایه گذاری از شرایط خاصی بهره مند هستند . در مورد تأمین منابع مالی و استفاده از مناسبترین آن ها – مخصوصاً در حوزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری – برای سرمایه گذاری مورد نظر، فعالیت چندانی صورت نگرفته است . در صورتیکه انتخاب هر کدام از منابع بالقوه سرمایه گذاری، دارای ویژگی ها و مخاطرات متفاوتی است و اتخاذ تصمیمات صحیح و مدیریت ریسکهای بالقوه در این حوزه، موجب استفاده بهینه از منابع، بالا رفتن توان مقابله با تغییرات غیر قابل پیش بینی و افزایش سودآوری سازمانها می گردد . در این مقاله تلاش شده با مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه سرمایه گذاری و مخاطرات آن، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی گزینه های سرمایه گذاری در بانکها و تامین مناسبترین منابع برای آنها با استفاده از تکنیکهای داده کاوی و بر پایه عامل های هوشمند معرفی شود .

۸کاربرد داده کاوی در مدیریت ریسک عملیات بانکی، ارائه مدلی برای مدیریت ریسک خدمات چک
اطلاعات انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
موسسات مالی و بانکها از سازمانهایی هستند که به لحاظ ماهیت کار خود بسیار نیازمند فرایندهای مدیریت ریسک میباشند و دادهکاوی از مهمترین ابزارهای در دسترس این سازمانها برای ارزیابی، شناسایی و پیشبینی ریسکهای متنوع پیشروست است . در زمینه کاربردهای مختلف دادهکاوی در مدیریت ریسک عملیات و خدمات مختلف در بانکهای دنیا تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما در زمینه کاربردهای بالقوه این روشها در نظام بانکداری ایران پژوهش چندانی انجام نشده است . از مهمترین ریسکهای پیشروی بانکهای ایرانی، موضوع چکهای برگشتی برخی مشتریان است که مشکلات زیادی هم برای بانکها و هم برای گروهی دیگر از مشتریان ایجاد مینماید . در این مقاله پس از مروری بر انواع کاربردهای دادهکاوی در مدیریت ریسک فعالیتها و خدمات مختلف بانکی، مدلی مبتنی بر دادهکاوی، برای شناسایی و پیشبینی مشتریان دارای ریسک بالقوه صدور چکهای بلامحل ارائه شده و سپس با انجام مطالعه موردی در یک شعبه بانک ملت و پیشبینی مشتریان دارای چک برگشتی، اعتبار و صحت پیشبینی مدل با روشهای مختلف ارزیابی میشود و بر اساس نتایج حاصل پیشنهاداتی برای توسعه و کاربرد این روش در مدیریت ریسک خدمات چک در بانکها ارائه خواهد شد .

۹برنامه ریزی راهبرد فناوری سلسله مراتبی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله الگویی جدید برای تدوین راهبردهای فناوری پیشنهاد خواهد شد. این روش پس از مطالعه و بررسی نقاط قوت و ضعف برخی روش های انتخاب راهبرد فناوری (استراتژی تکنولوژی) موجود پایه ریزی شده است. روش پیشنهادی بر مبنای روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی (شیرازی 1384 الف – ب؛ شیرازی 1385) و با رعایت ارتباطات چهار دامنه نیاز ذینفعان، اهداف، راهبردها و فرایندها اقدام به شناسایی فناوری های مورد نیاز سازمان می نماید. الگوی ارایه شده در این مقاله برای توصیه راهبردهای توسعه فناوری متناسب با فرایندهای راهبردی سازمان از الگوی مورین یاری میگیرد.

۱۰فرایند تطبیق استراتژی درسازمان به عنوان یک سیستم تطبیقی پیچیده
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در سال های اخیر توجه قابل ملاحظه ای به علم پیچیدگی و مطالعه سازمان به عنوان یک سیستم تطبیقی پیچیده شده است. برای اینکه سازمان به عنوان یک سیستم تطبیقی پیچیده دارای قابلیت سازگاری بالا و خود سازماندهی باشد لازم است به فرایند انطباق و تحول همگام سازمان با محیط در حال تغییر آن درجهت انتخاب استراتژی های مناسب توجه نمود.
در این مقاله در ادامه تلاش ترسیم نقشه راه سازمان از طریق روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی (شیرازی، 1385) به موضوع طراحی منظر تطبیق در سازمان پرداخته میشود. در این راستا با استعانت از مدل ان کا، روشی برای اولویت دهی به عامل (فاکتور) های موثر بر استراتژی سازمان ارائه می شود تا در نهایت استراتژی های جدید، با توجه به اهداف سازمان و نیازهای بیرون، بر مبنای افزایش قابلیت سازگاری سازمان شکل گیرند.

۱۱روشی برای انتخاب ماشین تونل زنی تمام مقطع برحسب شرایط زمینشناسی و مخاطرات ژئوتکنیکی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۹
انتخاب مناسب ماشین تونلزنی تمام مقطع، یکی از حساسترین مسائل در پروژههای تونلزنی مکانیزه است. در این مقاله روشی برای انتخاب ماشین تونلزنی تمام مقطع در سنگ، بر حسب پارامترهای زمین شناسی و مخاطرات ژئوتکنیکی با استفاده از روش تصمیمگیری شباهت به گزینه ایدهآل فازی، ارائه شده است. سپس با استفاده از دادههای یکی از تونلهای انتقال آب کشور، ماشین تونلزنی تمام مقطع برای آن انتخاب شده است. نتایج نشان داد که برای این تونل با توجه به پارامترهای زمینشناسی و ریسک ناشی از مخاطرات ژئوتکنیکی، ماشین تونلزنی تمام مقطع سپری تلسکوپی، انتخاب مناسبی میباشد

۱۲بازسازی برنامه راهبردی سازمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این مقاله به طرح یک موضوع جدید در ادبیات مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به نام بازسازی بازساخت برنامه راهبردی سازمان خواهد پرداخت این مفهوم جدید میتواند براس دستیابی به یک الگوریتم سیستماتیک در ارزیابی عملکرد و کنترل استراتژی، تحلیل گران را یاری نماید برای مفهوم سازی بازسازی برنامه راهبردی سازمان از نظریه بازساخت پذیری سیستمها، برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی و طراحی منظر برازنده استفاده شده است. برای بازسازی برنامه اطلاعات مربوط به عملکرد سازمان از گزارش ها اخبار و تصمیمات اجرا شده مکتوب استخراج و برمبنای مجموعه ای از پارامترهای اصلی برنامه ریزی دسته بندی می شود این پارامترها براساس ارتباط فنی و محتوایی مورد ازمون قرار میگیرند سپس با بهره گیری از سلسله مراتب اهداف و استراتژی ها در برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی و استفاده از نظرات خبرگان در مورد ماتریس رابطه طراحی برنامه راهبردی سازمان در سطوح مختلف برنامه راهبردی پنهان بازسازی خواهد شد. این برنامه را می توان با برنامه راهبردی نگاشته شده سازمان در صورت وجود مقایسه نمود

۱۳بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تهران، دي, دوره  ۳۸ , شماره  ۵ (پیاپی ۸۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
روش طراحی اصولی از روش های مطرح در طراحی مهندسی است. این روش بر مبنای دو اصل استقلال و اطلاعات بنا شده است. در این روش ماتریس طراحی یک مفهوم اساسی است. ماتریس طراحی به سه نوع ناهم گی، شبه هم گیر و هم گیر تقسیم می شود. در این میان ماتریس طراحی ناهم گیراصل استقلال را کاملا رعایت می کند. در مقاله حاضر، با تاکید بر روابط فیمابین نیازهای کارکردی و پارامترهای طراحی که از ماتریس طراحی قابل استخراج است، مفهوم جدید ماتریس رابطه طراحی، معرفی می‌شود. سپس ضمن استخراج خواص انواع ماتریس ‌های طراحی بر مبنای این مفهوم جدید،‌ مساله بازساخت ماتریس رابطه طراحی که مفهوم جدیدی در ادبیات طراحی اصولی است مطرح و موضوع بازساخت‌ پذیری ماتریس ‌های رابطه طراحی ناهم ‌گیر بررسی می ‌شود. در این مقاله، با فرض وجود تعداد محدودی تصویر ناهم ‌گیر از یک ماتریس رابطه طراحی نادانسته، ثابت می ‌شود که در شرایط سازگاری تصاویر، بازساخت ماتریس رابطه طراحی نادانسته امکان ‌پذیر و نتیجه بازساخت، یک ماتریس رابطه طراحی نا‌هم ‌گیر خواهد بود. مساله بازساخت ماتریس طراحی در زمینه های مهندسی معکوس، ارزیابی طراحی و بهبود طراحی کاربرد دارد.

۱۴مطالعه موردی شبکه توزیع فروشگاه زنجیره ای اتکا دراستانهای هرمزگان سیستان و بلوچستان کرمان و خراسان جنوبی جهت احداث بارانداز AHP
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، سال
تعداد صفحات: ۱۳
کنترل کارای جریان مواد درزنجیره تامین به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش هزینه های زنجیره تامین به شمار می آید تقریبا 30 درصد قیمت محصول مربوط به هزینه های توزیع کالا می باشد از این رو امروزه اکثر شرکت ها سعی درتوسعه استراتژی توزیع جدید جهت مدیریت کارای جریان مواد دارند باراندازها به عنوان استراتژی موثربرای کاهش انبارداری اضافیو زمان چرخه محصول محسوب می گردند دراین مقاله به مطالعه موردی شبکه توزیع فروشگاه زنجیره ای اتکا دراستان های هرمزگان سیستان و بلوچستان کرمان و خراسان جنوبی پرداخته می شود و با استفاده از داده های واقعی مکان بهینه باراندازها و نحوه تخصیص فروشگاه ها به باراندازها و انبارهای مرکزی با توجه به فرض امکان انتقال ترکیبی و مستقیم تعیین می گردد درانتها نتایج بدست آمده با سیستم توزیع سنتی این شرکت درتوزیع کالا مقایسه گردیده که نتایج نشان دهنده صرفه جویی اقتصادی مناسبی درهزینه های توزیع این شرکت می باشد.

۱۵ارائه یک الگوریتم pso ترکیبی برای حل مساله بالانس خط مونتاژ چندمعیاره با درنظر گرفتن زمان های عملیات منعطف و اثریادگیری
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله یک مساله چندهدفه از دسته مسائل بالانس خط مونتاژ مستقیم و تک محصولی درنظر گرفته می شود ما فرض می کنیم که زمان انجام کارها فعالیت ها نامعلوم بوده و تنها اطلاعات موجود حدود بالا و پایین زمان عملیات هرکار است به منظور نزدیک کردن فضای مساله مورد بررسی به شرایط دنیای واقعی فرض می شود زمان انجام کارها به یادگیری اپراتورها یا ماشین ها برای عملیات یا کارهای مشابه وابسته است دراین مساهل سه تابع هدف بصورت همزمان درنظر گرفته میشود حداقل کردن زمان سیکل یا بصورت معادل حداکثر نمودن نرخ تولید حداقل کردن هزینه استفاده از تجهیزات ، حداقل کردن شاخص هموارسازی به منظرو بررسی همزمان این سه تابع هدف از روش LP–metric استفاده شده است برای حل این مساله NP–hard یک روش فراابتکاری ترکیبی مبتنی بردو روش شناخته شده vns,pso پیشنهاد می شود که درآن تمام جوابهای تولیدی توسط الگوریتم PSO به کمک الگوریتم VNS پیشنهادی بهبود داده می شوند. مقادیر پارامترهای مختلف درالگوریتم PSO\VNS ارایه شده با به کارگیری طرحهایتاگوچی تنظیم می شوند

۱۶یک روش ابتکاری مبتنی برالگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل یک مساله برنامه ریزی توزیع درشبکه ی انبارداری عبوری موقت
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای مساله برنامه ریزی توزیع درشبکه انبارداری عبوری موقت توسعه داده میشود که دران تامین کنندگان میتوانند محمولههای خود را از دو طریق دو سیستم حمل مستقیم و یا حمل به واسطه انبارهای عبوری موقت به عنوان مراکز ادغامی که انبار کالا درآنها مجاز نیست با استفاده ازتراکهایی با ظرفیت یکسان به سمت مشتریان خود ارسال نمایند هدف مدل آن استکه با مسیریابی درست وسایل نقلیه منجر به حداقل کردن هزینه های حمل و نقل درکل شبکه گردد بدین منظور و با توجه به ماهیت NP–HARD بودن مدل مساله یک رویکرد حل ابتکاری مبتنی برالگوریتم شبیه سازی تبریدبرای حل مساله طراحی گردید که با حل تعدادزیادی نمونه مساله و مقایسه با خروجی های الگوریتم انشعاب و تحدید نشانداده می شود این رویکرد حل قادر است تا درمدت زمان کوتاهی به جوابهای با کیفیت و قابل قبولی دست یابد.

۱۷حل مساله مکان یابی و تخصیص بارانداز درشبکه های توزیع با استفاده از روشهای فراابتکاری
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه اکثریت شرکت ها سعی درتوسعه استراتژی توزیع جدید جهت مدیریت کارای جریان مواد دارند باراندازها به عنوان استراتژی موثر برای کاهش انبارداری اضافی و زمان چرخه محصول محسوب می گردند دراین مقاله شبکه ای متشکل از انبارهای مرکزی باراندازها و فروشگاه ها درفضایی چندکلایی درنظر گرفته شده و روشهای ابتکاری شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوعه جهت مکانیابی باراندازها و تخصیص فروشگاه ها پیشنهاد میگردد با توجه به فرض انبارهایا با کالاهای مختلف امکان انتقالات مستقیم وترکیبی درمساله و محدودیت ظرفیت باراندازها الگوریتمی موثرجهت محاسبه هزینه و تخصیص فروشگاه ها به باراندازها و انبارهای مرکزی ارایه می گردد پس از تست روشهای ابتکاری درسایزهای مختلف و مقایسه آنبا جواب بهینه بدست آمده از CPLEX12.1 نتایج حاکی از جوابهای با کیفیت بالاتر و زمان کمتر روش شبیه سازی تبرید نسبت به روش جستجوی ممنوعه گردید.

۱۸طراحی شبکه لجستیکی معکوس با تعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
این مقاله یک مدل تصادفی دومرحله ای برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس درشرایط عدم قطعیت تقاضا و برگشتی ارایه میدهد متغیرهای تصمیم گیری مرحله اول مربوط به دایرکردن هریک از تسهیلات و تعیین ظرفیت انها است متغیرهای تصمیم گیری مرحله دوم میزان مواد درجریان بین تسهیلات مختلف با توجه به سناریوهای موجود را تعیین می کند تعیین ظرفیت درحالت عدم قعطیت درطراحی شبکه های لجستیکی معکوس ازن وآوریهای این مقاله محسوب میشود این شبکه تک کالایی و تک پریودی درسه سطح رو بجلو تولید توزیع و مشتری و سه سطح درجهت معکوس مشتری جمع آوری و دورریز تعریف می شود ناحیه مشتری به سه بخش تقسیم می شود که درنایحه اول پارامتر تقاضادرناحیه دوم پارامترهای تقاضا و برگشتی ودرناحیه سوم پارامتر برگشتی غیرقطعی است ساختار ارایه شده هر دو شبکه حلقه بسته و حلقه باز را درمدل ایجاد می کند.

۱۹ارایه مدل تصمیم یار مبتنی بر مورد در برنامه ریزی پاسخ های ریسک
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، پاييز, دوره  ۲۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴
فرآیند مدیریت ریسک، دارای نقش مهمی در مدیریت پروژه می باشد و این در نتیجه پیچیدگی ناشی از علل فرصت ها یا تهدید ها، و نتایج ناشی از نوع واکنش اتخاذ شده در صورت وقوع آنها می باشد این مقاله مدلی ارایه می دهد تا با استفاده از قابلیت روش های استدلال مبتنی بر مورد و تصمیم گیری چند شاخه، در برابر فرصت ها و تهدیدهای به وقوع پیوسته در روند انجام پروژه، در مقایسه با سایر ابزارها و مدل ها، پاسخی اثرگذار و کارا به دست آید.

۲۰ارایه مدلی برای استفاده از بارانداز در طراحی شبکه های حلقه بسته در زنجیره تامین
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین مقاله به دنبال استفاده ازاستراتژی بارانداز درتوزیع قطعات و محصولات دریک شبکه حلقه بسته درزنجیره تامین محصولات می باشیم این شبکه شامل چندین سطح عبارتندازتولید کنندگان بارانداز مراکز مشتری مراکز جداسازی قطعات محصولات مراکز انهدام مراکز بازاوری و بازیافت می باشد برای طراحی چنین شبکه هایی مدل ریاضی ارایه شده است که بهدنبال کمینه کردن هزینه های ثابت و متغیر شامل هزینه های حمل و نقل و تسهیلات می باشد براساس فرضیات صورت گرفته دراین مدل مکان کلیه سطوح زنجیره تامین جریان مواد دررفت و برگشت و نیزناوگام حمل مورد نیاز باتوجه به تنوع ناوگان مابین کلیه سطوح تعیین میشود درپایان مدل ارایه شده برای یک مورد واقعی با استفاده ازنرم افزار CPLEX حل شده است.

۲۱طراحی شبکه لجستیکی معکوس با عدم قطعیت تامین و تقاضا و انعطاف پذیری
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۱
این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس با هدف حداقل کردن هزینه کل هزینه ثابت دایرکردن تسهیلات ظرفیت تسهیلات حمل تامین نگهداری تولید بازررسی درشرایط عدم قطعیت تقاضا برگشتی و تامین ارایه میدهد لحاظ کردن عدم قطعیت تامین و انعطاف پذیری درسطح برنامه ریزی استراتژیک شبکه لجستیکی معکوس ازنوآوریهای این مقاله محسوب میشود این شبکه چندکالایی و چندپریودی درچهارسطح رو به جلو تامین تولید توزیع و مشتری و سه سطح درجهت معکوس مشتری جمع آوری و یکی ازمراکز دورریز تامین تولید و توزیع تعریف میشود عدم قطعیت تامین به صورت زمانهای انتظار غیرقطعی تامین مواد اولیه و دو نوع انعطاف پذیری تامین و سطح سرویس مشتری دراین شبکه مدل شده است.

۲۲مکانیابی هاب با تخصیص تکی و با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت نرم
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
مسئلهی مکانیابی با محدودیت ظرفیت یکی از حالات کلاسیک مکانیابی هاب است که دارای کاربردهای متنوعی در طراحی شبکههای پستی و هواپیمایی می باشد. در این مقاله یک مدل مکانیابی هاب با تخصیص تکی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت نرم ارائه می شود. اگرجریان وارده به هاب از ظرفیت آن بیشتر باشد، برای این ظرفیت مازاد، در تابع هدف جریمه در نظر گرفته می شود. این جریمه در واقعهزینه ی تجهیز هاب مورد نظر به امکانات یا نیروی اضافی است. برای حل مدل ارائه شده از داده های پست استرالیا (Australian Post) استفاده شده است. برای حل مدل در اندازه های کوچک از نرم افزار GAMS و در اندازه های بزرگتر از الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل با نتایج حل مساله مکانیابی هاب با تخصیص تکی با محدودیت ظرفیت مقایسه شده که برتری مدل ارائه شده را نشان می دهد

۲۳تعیین استراتژی بهینه تولید با استفاده از مدلسازی ساختاری تشریحی اصلاح شده و مدل برنامه ریزی خطی
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، زمستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مدلسازی ساختاری تشریحی، روشی برای ساخت و درک ارتباط های مابین عناصر یک سیستم پیچیده بر مبنای نظرات افراد خبره است. در این مقاله، مدلسازی ساختاری تشریحی اصلاح شده، با توانایی در نظر گرفتن نرخ ناسازگاری گروه خبرگان و ارایه سلسله مراتب فاقد دور از عناصر موضوع ارایه شده است. گروه خبرگان دارای اشتراک نظر در اهداف و توافق جمعی در تصمیمات مرتبط با تعیین استرتژی تولید هستند. استراتژی تولید وابسته به تصمیم های متوالی بهبود قابلیت های رقابتی تولید طی مراحل مختلف به منظور کسب مزیت رقابتی در بازار است. بر این مبنا در مقاله حاضر الگوریتم تعیین استراتژی بهینه تولید با استفاده از مدلسازی ساختاری تشریحی اصلاح شده و مدل برنامه ریزی خطی ارایه شده است. در این رابطه ابتدا شبکه فاقد دور قابلیت های رقابتی تولید قابل بهبود طی مصاحبه با خبرگان به کمک روش مدلسازی ساختاری تشریحی اصلاح شده استخراج گردیده، سپس طی مصاحبه با خبرگان و اضافه کردن کمان های مجازی به شبکه، گزینه های مختلف استراتژی تولید حاصل شده است. گزینه های برنامه زمانی با تشکیل و حل مدل های برنامه ریزی خطی متناظر با هر شبکه استخراج می شود. الگوریتم پیشنهادی با بررسی مورد تایید بودن نتایج و وجود حداقل یک برنامه زمانی مقبول در خروجی ها متوقف می شود. در پایان الگوریتم برای یک مطالعه موردی پیاده سازی شده است.

۲۴مدل سازی سنگ شناسی در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: پژوهش نفت، تابستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۶۶، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مغزه گیری از تعدادی چاه بدون توجه به اندازه میدان نفتی، برای به دست آوردن اطلاعات کلی از منطقه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد. مغزه گیری از تمام چاه ها در یک میدان بزرگ بسیار پرهزینه است. بنابراین، یافتن راهی برای گریز از این هزینه بالا ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی، به منظور استفاده از نگارهای چاه برای تخمین لیتولوژی در یکی از مخازن میدان گازی پارس جنوبی اختصاص دارد. در این تحقیق، از یک شبکه عصبی سه لایه با الگوریتم پس انتشار خطا(BP)  و الگوریتم آموزش لونبرگ– مارکوآرت، برای تخمین سنگ شناسی استفاده شده است. نگارهای نوترون، چگالی، پرتو گاما و اثرفتوالکتریک (PEF) به صورت ورودی شبکه در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، داده های مربوط به چهار چاه در میدان پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است. از داده هاى دو چاه (چاه های  SPF1وSPF2 ) که دارای آنالیز مغزه بودند برای آموزش شبکه، اعتبارسنجی و آزمون استفاده شد و سپس شبکه طراحی شده جهت تخمین سنگ شناسی دو چاه دیگر (چاه های SPF3 و(SPF4  مورد استفاده قرار گرفت و با داده های مغزه آن ها مقایسه گردید. سنگ های مورد بررسی عبارتند از: دولومیت، آهک، آهک دولومیتی، دولومیت آهکی، انیدریت، شیل، آهک شیلی و دولومیت شیلی. مقدار میانگین مربعات خطا (MSE) برای چاه SPF3 برابر 0.087 و برای چاه SPF4 برابر 0.098 می باشد.

۲۵مدلسازی ناوگان محدود حمل و نقل سیمان وتخصیص آن به تقاضاهای رتبه بندی شده
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۲۰
حمل و نقل یکی از اجزای لاینفک زنجیره تامین می باشد که در بخش توزیع محصول نقش پررنگی را ایفا میکند.این نقش زمانی تاثیرش را بیشتر آشکار خواهد کرد که، مانند سیمان، هزینه حمل نسبت به ارزش کالا قابل توجهباشد. در حال حاضر ایران به یکی از قطب های اصلی تولید سیمان در دنیا تبدیل شده است که متاسفانه به دلیل ضعیف بودن ساختار ناوگان حمل و مستقل عمل کردن آن، به مهمترین چالش در توزیع سیمان منجر شده است. عدم وابستگیو تعهد ناوگان حمل به شرکتهای سیمانی، عدم تحویل به موقع ناشی از کمبود ناوگان در برخی مسیرها و فصول، منجر به نارضایتی مشتریان وحتی از دست دادن بخشی از بازار و یا عدم امکان توسعه بازار می گردد. یکی از تفاوت های بارز حمل و نقل در ایران با کشورهای توسعه یافته، عدم امکان بهره وری کامل از ناوگان حمل و نقل یعنی راننده محور بودنکامیون های حمل، می باشد. این پژوهش با در نظر گرفتن مفروضاتی چون راننده محور بودن کامیون ها، تبیین ناوگان حمل بر اساس شرایط فعال ترین کامیون های فعلی ناوگان، ترتیب اهمیت تقاضاهای شرکت سیمان، مدلی بر این مبناارائه نموده است. این مدل با پیش فرض وابستگی میان فعال ترین کامیون های ناوگان حمل فعلی و شرکت سیمان، تقاضاهای هفتگی را به ناوگان حمل تخصیص داده و سعی در حداقل کردن میزان تاخیر در پاسخگویی به تقاضا و افزایش بهره وری از ناوگان حمل تبیین شده نموده است. در انتها مدل ارائه شده بر مبنای وضعیت فعلی، با دو مدل عدمداشتن محدودیت در مسیرهای مختلف کامیون ها و مدل تک مسیره بودن کامیون ها، مقایسه و نتایج آن ارائه شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۲ نتیجه