توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تأثیر ورق اتصال بادبندی در صلبیت اتصال تیر و ستون قاب های فولادی ساده مهاربندی شده
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
سازه های فولادی موجود در کشور که به صورت قاب های ساده مهاربندی شده با بادبندی هم محور X و بر اساس آیین نامه 2800 طراحی شده اند معمولا برای ایجاد اتصال میان بادبند و قاب از ورق اتصال استفاده می نمایند. در این مقاله با مدلسازی قاب فولادیت یک طبقه یک دهانه دارای بادبندی ضربدری و ورق اتصال در نزم افزار ANSYS اثبات می وشد که ورق اتصال بادبندی نقش مؤثری در انتقال لنگرهای خمشی میان تیر و ستون قاب دارد و فرض اتصال ساده تیر به ستون برای قاب های دارای این سیستم بادبندی نادرست است. بنابراین نیاز به بازنگری این قاب ها و احتمالا مقاوم سازی آنها از ناحیه اتصال احساس می شود.

۲تقویت قاب ها یبتن آرمه با استفاده از پوشش های CFRP
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پس از زلزله های اخیر در اکثر نقاط لرزه خیز جهان کمیته های کاهش بلایای طبیعی و مراکز تحقیقاتی و علمی تهیه کننده آیین نامه های زلزله و ساختمانی، بحث طراحی بر اساس عملکرد، بررسی شریان های حیاتی و مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های موجود و حیاتی را مطرح کردند و اکثر تحقیقات در زمینه مهندسی زلزله و سازه معطوف به مقاوم سازی سازه ها با توجه به عملکرد مورد نظر و اهمیت سازه، زلزله سطح خطر و در نظرگیری مسائل اقتصادی و امکانپذیری می باشد یکی از روش های تقویت قاب های بتن آرمه استفاده ورقه های FRP است و تحقیقات تجربی و تئوری و آزمایشگاهی امروزه در زمینه میلگرد ها و پوشش های آن در زمینه تقویت اعضای سازه ای در حال انجام است در این میان تحقیق در زمینه قاب های تقویت شده با ورقه FRP محدود است که به آن می‌پردازیم.

۳بررسی رفتار غیر خطی تیرهای بتنی پیش تنیده به روش اجزای محدود
اطلاعات انتشار: فستیوال سراسری بتن، سال
تعداد صفحات: ۱۱
علی رغم زیادی که در ارتباط با بررسی عددی (اجزای محدود) رفتار اعضای بتن مسلح معمولی صورت گرفته است. مطالعات نسبتاً کمی در زمینه اعضای بتنی پیش تنیده و مدلسازی اجزای محدود این اعضا انجام شده است. در تحقیق حاضر برای بررسی رفتار یک عضو پیش تنیده واقعی ، و بررسی صحت و دقت روش مدلسازی و نتیج تحلیل ها، مدلسازی و تحلیل یک شاهتیر پیش تنیده مرکب براساس یک تحقیق آزمایشگاهی، انجام شده است. نتایج تحلیل های اجزای محدود و تحلیل های تئوریک (محاسبات دستی) انجام شده در تحقیق حاضر با نتایج آزمایشگاهی نمونه مورد نظر مقایسه شده است و میزان کارایی و دقت مدل اجزای محدود پیشنهاد شده ارزیابی شده است. انطباق قابل قبول نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی، کاراریی مدل اجزای محدود پیشنهاد شده را نشان میدهد. با توجه یه این که در حال حاضر بسیرای از پل های دارای دهانه های بلند با استفاده از تکنیک پیش تنیدگی طراحی و ساخته شده اند و با توجه به تغییرات قابل توجه آیین نامه های بارگذاری و روش های آنالیز لرزه ای در سال های اخیر، اغلب این پل ها نیزا به تقویت و مقاوم سازی دارند و لذا نیز به مدل های قابل اعتماد جهت آنالیزهای غیر خطی می باشد که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

۴مقاوم سازی تیرهای بتنی پیش تنیده با استفاده از صفحات CFRP
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده از تکنیک پس تنیدگی درایران سابقه طولانی اما بسیار محدود دارد. در سالهای اخیر استفاده از سازه های پیش تنیده در داخل کشور رشد قابل توجهی داشته است و بخش پیش تنیدگی آیین نامه بتن ایران ( آبا) نیز در حال توسعه و تکمیل است. با تغییرات به وجود آمده در آیین نامه های بارگذاری و نیز روشهای تحلیل و طراحی لرزه ای ، مقاوم سازی این اعضا نیز ضروری پیدا خواهد کرد. یکی از مناسب ترین روشهای مقاوم سازی، هم از لحاظ کارایی و هم از نظر اقتصادی، استفاده از صفحات FRP می باشد. دراین تحقیق ابتدا مدلسازی و تحلیل اجزای محدود سه شاهتیر بتنی پیش تنیده شامل یک شاهتیر بدون آسیب دیدگی، و دو شاهتیر آسیب دیده و مقاوم سازی با صفحات CFRP، با استفاده از نرم افزار ANSYS انجام شده و نتایج با نتایج مطالعات آزمایشگاهی مقایسه شده است پس از اثبات کارایی مدل غیرخطی اجزای محدود پیشنهاد شده در پیش بینی رفتار نمونه های واقعی، به بررسی تاثیر مقاوم سازی در بازیابی ظرفیت اولیه شاهتیرهای اسیب دیده پرداخته شده است.

۵بررسی پارامترهای موثر بر ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدارضریب رفتار (R) وابسته به پارامترهای گوناگونی مانند سطح خطر لرزه‌خیزی و شرایط خاک محل احداث سازه، زمان تناوب، میزان بارهای وارد بر سازه، درجه نامعینی و ... است. بدیهی است که تعیین R برای هر سازه بخصوص غیرعملی است. از این رو شایسته است ضریب رفتار با توجه به عواملی که بیشترین اثرگذاری را دارند، تعیین شود. در این راستا قاب‌های خمشی بتن مسلح در سطح شکل‌پذیری ویژه بررسی شده و بر حسب سطح خطر لرزه خیزی و شرایط خاک محل احداث گروه‌بندی شدند. پارامترهای رفتار غیرخطی سازه‌ها مانند ضریب شکل‌پذیری، مقاومت افزون وتنش مجاز برای هر گروه با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش‌آور محاسبه شده و در نهایت مقدار متوسط ضریب رفتار، برای هر گروه سازه‌ای ارایه گردید.

۶محاسبه ضریب رفتار قابهای فولادی با مهاربندی هم محور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این پژوهش پس از بررسی ویژگیهای مرتبط با ضریب رفتار مقدار این ضریب و عوامل موثر بر آن برای چند قاب فولادی با مهاربندی هم محور با استفاده از دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی ارزیابی شده است تحلیل استاتیکی غیرخطی با بار فزاینده و دینامیکی غیرخطی سازه ها جهت محاسبه ضریب رفتار با استفاده از نرم افزار Opensees انجام شده است نتایج عددی این پژوهش نشان میدهد که ارتفاع سازه و همچنین نوع سیستم مهاربندی مور د استفاده مهاربندی ضربدری ، هفتی و هشتی تاثیر بسزایی در مقدار ضریب رفتار خواهند داشت که در اییننامه در نظر گرفته نشده است همچنین با توجه به نتایج این تحقیق اثر مقاومت افزون سازه کمتر از اثر شکل پذیری سازه بر مقدار ضریب رفتار می باشد.

۷بررسی تحلیلی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح با بازشو
اطلاعات انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
روشهایی که توسط ایین نامه های طراحی ذکر می گردد همیشه تخمین دقیقی از ظرفیت برش اینگونه تیرها نمی باشد دراین مقاله تیرهای عمیق بتن مسلح به کمک برنامه المان محدود مورد تحلیل قرارگرفته و نتایج به دست امده از طریق مقایسه با نتایج ازمایشگاهی و نتایج تحلیلی روش کنگ مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت بدین منظور سه تیر عمق بتنی با بازشوی دایره ای به قطرهای 150، 200 و 250 میلیمتر توسط نرم افزار المان محدود مورد تحلیل قرار می گیرد با مقایسه دریافت می گردد با افزایش ابعاد بازشو، ضمن وابستگی مقاومت نمونه ها به میزان قطع مسیر طبیعی بارگذاری ظرفیت برشی کاسته می شود. علاوه براین مقایسه نشان میدهد که روش المان محدود برای تمام تیرها در جهت محافظه کارانه می باشد اما روش کنگ برا ی نمونه ای که مسیر بارگذاری را قطع می کند غیرمحافظه کارانه می باشد.

۸بهینه سازی هندسه مهاربندهای زانویی KBF و قاب میانی در قاب مهاربندی MFBF
اطلاعات انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
سیستم مهاربندی زانویی KBF و سیستم مهاربندی قاب میانی در قاب مهاربندی MFBF از جدیدترین سیستم های مقابله با نیروهای جانبی می باشند. در سیستم مهاربندی زانویی بخش عمده سختی جانبی توسط قطری ها تامین می شود درحالیکه تسلیم برشی و ی خمشی عضو زانویی فراهم کننده شکل پذیری مورد نیاز برای قاب می باشد سیستم مهاربندی MFBF ترکیبی از قابل خمشی و مهاربندی X است به نحوی که یک قاب خمشی درون قاب مهاربندی شده قرار گرفته و اعضای قطری به گوشه های اتصالات تیر به ستون آن می رسند در حقیقت المان زانویی در مهاربندی زانویی و نیز قاب خمشی میانی در مهاربندی MFBF مثل تیر پیوند در مهاربندی واگرا نقش فیوز را دارند و خسارتهای ناشی از زلزله به این دو عضو محدود می شود که به دلیل غیراصلی بودن این اعضا امکان تعویض آنها پس از زلزله و بهره برداری مجدد از قابل به سهولت فراهم می اید. تاکنون تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل زاویه قرارگیری المان زانویی نوع اتصال زانویی به تیر و ستون متصل به آن نوع اتصال تیر به ستون طول المان زانویی و ... بررفتار مهاربندی زانویی بررسی شده است دراین تحقیق سعی شده است تاثیر سه پارامتر متغیر محل قرار گیری زانویی بالا یا پایین اعضای قطری، کاهش طول زانویی در ارتفاع قاب قرارگیری المانهای زانویی کوتاه تر در طبقات بالاتر قاب و همچنین چیدمان المان زانویی در قابهای مهاربندی زانویی و نیز پارامتر متغیر اندازه المان قاب میانی در قاب مهاربندی MFBF مورد بررسی قرارگیرد.

۹مطالعه ضریب رفتار در قابهای با مهاربند دروازه ای
اطلاعات انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه با توسعه سطح زندگی انسانها و نیاز به فضای مطلوب لزوم احداث سازه ها با رفتار لرزه ای معین بیش از گذشته مورد توجه است هدف اصلی از طراحی سازه ها تامین مقاومت، سختی، پایداری و شکل پذیری است بویژه در طراحی های جدید شکل پذیری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. استفاده از سیستمهای بادبندی یک روش متداول مقاوم سازی ساختمان ها در برابر بارهای جانبی می باشد درانتخاب هندسه بادبند طراح باید محدودیتها و اهداف دیگری را کهعمدتا غیر سازه ای است مدنظر داشته باشد پذیرش هرگونه سیستم جدید مقاوم در برابر بار جانبی مستلزم انجام ازمایشات مختلف و تحلیل های دقیق می باشد در کشور ما با وجود ازمایشات کم انواع متنوعی از بادبندهای ابتکاری رواج یافته که هیچ گونه ضابطه ای در مورد آنها وجود ندارد یکی از این مهاربندها موسوم به مهاربندهای دروازه ای می باشد که مشابه مهاربندهای V وارونه شورن می باشد با این تفاوت که جهت تامین فضای باز شو هر ضلع شورن به صورت خط شکسته در امده و محل شکستگی ها به وسیله عضو دیگری به گوشته اتصال تیروستون وصل می شوند مهاربند دروازه ای به لحاظ تامین فضای باز معماری به مهاربند نوع شورن ارجحیت دارد ولی سختی آن کمتر است و امکان کمانش خارج از صفحه آن وجود دارد. دراین پژوهش به بررسی رفتار لرزه ای این سیستم با مطالعه برروی ضریب رفتار آن پرداخته می شود.

۱۰مقایسه سیستمهای مهاربندی MFBF,KBF
اطلاعات انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
سیستم مهاربندی زانویی KBF و سیستم مهاربندی قاب میانی در قاب مهاربندی MFBF از جدیدترین سیستم های مقابله با نیروهای جانبی می باشند. در سیستم مهاربندی زانویی بخش عمده سختی جانبی توسط قطری ها تامین می شود درحالیکه تسلیم برشی و ی خمشی عضو زانویی فراهم کننده شکل پذیری مورد نیاز برای قاب می باشد سیستم مهاربندی MFBF ترکیبی از قابل خمشی و مهاربندی X است به نحوی که یک قاب خمشی درون قاب مهاربندی شده قرار گرفته و اعضای قطری به گوشه های اتصالات تیر به ستون آن می رسند در حقیقت المان زانویی در مهاربندی زانویی و نیز قاب خمشی میانی در مهاربندی MFBF مثل تیر پیوند در مهاربندی واگرا نقش فیوز را دارند و خسارتهای ناشی از زلزله به این دو عضو محدود می شود که به دلیل غیراصلی بودن این اعضا امکان تعویض آنها پس از زلزله و بهره برداری مجدد از قابل به سهولت فراهم می اید. تاکنون تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل زاویه قرارگیری و طول المان زانویی نحوه چیدمان و نوع اتصال المان زانویی مقدار بازشدگی قابل خمشی میانی و ... برروی رفتار این دو نوع سیستم مهاربندی مورد بررسی قرارگرفته است. دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از نتایج تحقیقات گذشته ابتدا شرایط بهینه برای عملکرد بهتر این دو سیستم مهاربندی شناسایی شده سپس با استفاده از آن شرایط بهینه این دو حالت مهاربندی با یکدیگر مقایسه گردند

۱۱بررسی آنالیز لرزه ای توسط پوش آور تطبیقی مبتنی بر نیرو (FAP)بر قابهای خمشی بتنی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری، سال
تعداد صفحات: ۶
درحال حاضر به نظر می رسد بهترین روش انجام انالیزهای لرزه ای انالیز دینامیکی غیرخطی باشد ولی به دلیل پیچیدگی و زمان بر بودن آن محققین را برآن داشته است تا طیف وسیعی از مطالعات در مورد انالیزهای استاتیکی غیرخطی موسوم به پوش اور مرسوم داشته باشند با توسعه کاربرد تحلیل پوش اور در سالهای اخیر روشهای پوش اور پیشرفته متعددی برای لحاظ کردن اثر مودهای بالاتر و همچنین اثر تغییرات مشخصات مودال سازه در طول تحلیل ناشی از تسلیم اعضا پیشنهاد شده است روشهای پیشنهادی عموما برای لحاظ کردن اثرات مودهای بالاتر از چندین تحلیل پوش اور با الگوی بارهای متناسب با اشکال مودی سازه استفاده می نماید و نتایج حاصل از این تحلیل ها با یکدیگر ترکیب می شوند دراین مقاله مدل سازی ها توسط برنامه Seismostruct انجام شده است و هدف بررسی و مقایسه روش پوش اور مرسوم با دو الگوی بارگذاری یکنواخت و مثلثی و پوش اور تطبیقی مبتنی بر نیرو FAP با انالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی IDA بردوقاب خمشی منظم بتنی 4و8 طبقه می باشد طبق نتایج به دست امده مشاهده می شود نتایج ح اصل از پوش اورمبتنی بر نیرو در سازه نسبتا کوتاه منطبق بر نتایج انالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی است.

۱۲روشهای استاتیکی و دینامیکی غیر خطی در ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه با ورود دستورالعمل ها و فلسفه های نوین طراحی که از معیار رفتار برای طراحی سازه ها استفاده می کنند موضوع براورد لر زه ای سازه ها از اهمیت بسیاری برخوردار گشته و تحقیقات زیادی در این زمینه د رحال انجام می باشد استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی در تخمین عملکرد سازه ها در هنگام زلزله بسیار مورد توجه متخصصین قرارگرفته است دلیل این امر سادگی روش صرفه جویی در وقت و هزینه و تخمین قابل قبول آنها در تعیین پاسخ لرزه ای د رمقایسه با روشهای تحلیل دینامیکی غیرخطی می باشد دراین مقاله به معرفی روش تحلیل دینامیکی غیرخطی و تحلیل پوش آور و عوامل موثر درآن پرداخته شده است یکی از عوامل مهم در پوش اور الگوی بارگذاری می باشد که چگونگی انتخاب ان دراین مقاله نیز توضیح داده شده است نتایج عددی بدست امده از پوش اور با انالیز دینامیکی غیرخطی فزاینده مقایسه شده است مدلسازی به کمک نرم افزارهای seismostruct , etabs انجام شده است و درا نتها درمورد نتایج بدست امده و مزایای پوش اور بحث شده است.

۱۳مطالعه ضریب رفتار قابهای خمشی به روش تحلیل پوش آور تطبیقی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری، سال
تعداد صفحات: ۶
نیروهایی که به سازه براثر زلزله های شدید وارد می شود بسیار بیش از آن مقداری است که در ایین نامه های زلزله توصیه شده است حتی در بعضی موارد این نیروها چندین برابر مقداری هستند که از محاسبات نیروی زلزله براساس ضوابط ایین نامه ها بدست می ایند این کاهش بوسیله ضریبی به نام ضریب رفتار انجام می شود دراین مقاله فلسفه طراحی لرزه ای سازه ها و پارامترهای موثر در طراحی لرزه ای با استفاده از منحنی ظرفیت به دست امده از تحلیل پوش اور تطبیقی و معمولی توضیح داده شده است تحلیل ها برروی دو قاب فولادی با استفاده از نرم افزار seismo struct انجام شده است در نتایج ضرایب رفتار بدست امده از پوش اور تطبیقی و معمولی مقایسه شده است.

۱۴مقایسه نتایج حاصل از آنالیز های لرزه ای پوش آور مرسوم و دینامیکی غیر خطی بر قابهای خمشی بتنی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به اهمیت تحلیل لرزه ای سازه که منجر به تقاضاهای لرزه ای چون ضریب شکل پذیری m و ضریب مقاومت افزون W و ضریب رفتار R و ... می شوند مطالعات وسیعی درمورد انالیزهای لرزه ای انجام گرفته است در حال حاضر به نظر می رسد بهترین روش انجام انالیز دینامیکی غیرخطی باشد ولی به دلیل پیچیدگی و زمان بربودن ان محققین را بر آن داشته است تا طیف وسیعی ا زمطالعات در مورد انالیز های استاتیکی غیرخطی موسوم به پوش اور مرسوم داشته باشنددراین مقاله مدل سازی ها توسط برنامه Seismostruct انجام شده است و هدف بررسی و مقایسه روش پوش اور مرسوم با دو الگوی بارگذاری یکنواخت و مطابق با ایین نامه 2800 ایران با انالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی IDA بردوقاب خمشی منظم بتنی 4و8 طبقه می باشد طبق نتایج به دست امده مشاهده می شود نتایج ح اصل از پوش اور مرسوم با بارگذاری یکنواخت تقریبا نزدیک نتایج انالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی است.

۱۵مقاومت افزون و ضریب رفتار سازه های قاب خمشی بتن مسلح توام با دیوار برشی بتن مسلح متوسط
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
درکلیه ساختمان ها و بطور خاص در ساختمان های مرتفع برای تحمل بارهای ثقلی و جانبی بایدسیستمهای لرزه ای مناسبی در نظر گرفته شود سازه های بتن ارمه دارای دیوارهای برشی یکی از مناسب ترین سیستمهای مقاوم در برابر نیروهای جانبی می باشد و استفاده از آن در مناطق با خطر لرزه خیزی زیاد و برای سازه های بلند توصیه می شود کاربرد سیستم ترکیبی قاب صلب و دیوار برشی برصلبیت ساختمان به مقدار قابل توجهی می افزاید هنگامی که سیستم قاب – دیوار تحت اثر بارهای جانبی قرار میگیرد تغییر مکان ازاد متفاوت قاب و دیوار موجب اندرکنش افقی بین آنها از طریق دیافراگم سقف می شود. لذا رفتار قاب ودیوار بصورت جداگانه بسیار متفاوت با رفتار سیستم دوگانه می باشد.

۱۶بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی به روش تحلیل پوش آور تطبیقی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۹
در دهه های گذشته انالیز ارتجاعی بیشترین کاربرد را جهت تحلیل و بررسی رفتار سازه ها در مقابل زلزله داشته است اما عملکرد سازه ها در زلزله ها نشان داده است که صرفا تحلیلهای ارتجاعی برای این منظور کافی نیستند انالیز دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی دقیق ترین روش جهت بررسی رفتار سازه هنگام زلزله است اما این روش بسیار وقت گیر و پیچیده است دراین شیوه برای انالیز سازه نیزا به مجموعه ای از شتاب نگاشت های مختلف می باشد تا بتوان براساس نتایج به دست امده از انالیز های انجام شده تصمیم مقتضی گرفت ضمن اینکه تصمیم گیری در مورد نتایج به دست امده نیاز به دانش و تخصص کافی دراین زمینه دارد

۱۷بررسی و آنالیز لرزه ای قاب های خمشی بتنی توسط روش های پوش آور تطبیقی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
درسالهای اخیر چالشهای زیادی در طراحی سازه در برابر بارهای ناشی از زلزله ایجاد شده است اگرچه ایین نامه های طراحی معمول تحلیل الاستیک خطی را برای پیش گویی پاسخ سازه و براوردتقاضای لرزه ای کافی میدانند اما درحالیکه پایداری یا ناپایداری لرزه ای صرفا تابع مقاومت سازه نیست و بستگی زیادی به توانایی سازه برایتامین شکل پذیریکافی دارد و رفتار سازه تحت زلزله طرح غیرخطی می باشد از این رو تحلیلهای خطی غیردقیق و ناکافی به نظر می رسد در نتیجه در ایین نامه های جدید بجای معیار مقاومت از معیار رفتار استفاده می شود استفاده از معیار رفتار به این مفهوم است که در یک ساختمان علاوه بر مقدار مقاومت نحوه توزیع مقاومت در اجزای سازه مهم می باشد. این شیوه طراحی براساس رفتار سازه طراحی براساس عملکرد نامیده می شود.

۱۸آنالیز دینامیکی تنش در یک مدل خط لوله دارای خم (زانویی)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی، سال
تعداد صفحات: ۸
در دنیای امروزی سیستم های خطوط لوله گاز برای دوام سطح مطلوب زندگی که جمعیت بشری از آن بهره مند است، اساسی می باشند. معرفی این سیستم ها به عنوان شریان های حیاتی بیانگر اهمیت عملکرد آن ها در حفظ ایمنی و سلامت عموم می باشد. اگر لوله های گاز و به طور ویژه اتصالات خم و انحنای آن ها در یک زلزله صدمه ببیند، تلف شدن خدمات و محصولات حتمی است. هم چنین احتمال اینکه چنین صدمه ای برای کارکنان این تأسیسات،محیط زیست وعامه مردم مستقیماًخطرآفرین باشد، نیز هست. بنابر این در این مقاله یک خط لوله گاز درون شهری دارای خم (زانویی) در نرم افزارAnsys مدل شده و به بررسی و آنالیز دینامیکی تنش در آن در اثر شتابنگاشت زلزله ناغان و تحت عوامل مختلف پرداخته می شود.از جمله نتایجی که در این مقاله به آن دستیابی شد این است که بیشترین تنش ها در نقاط زانویی و محدوده آن اتفاق می افتد. بنابراین این نواحی از آسیب پذیرترین نقاط خط لوله هستند و باید تمهیدات ویژه در آنها برای مقابله با زلزله در نظر گرفت

۱۹اثر عوامل مختلف در پاسخ لرزه ای یک مدل شریان حیاتی خط لوله مدفون گاز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی، سال
تعداد صفحات: ۷
امروزه خطوط لوله گاز به عنوان یک شریان حیاتی مهم در ادامه زندگی بشر و تأمین آسایش و آرامش او نقشی مهم ایفا می کند. ولی با توجه به گستردگی و وسعت خطوط لوله گاز در سراسر کشور ایران این شریان حیاتی با خطرات بسیار فراوان به خصوص در هنگام زلزله روبروست که موجب شکستگی خطوط لوله، انفجار و آتش سوزی آن می شود. بنابر این در این مقاله لازم به نظر رسید که یک مدل خط لوله گاز درون شهری که با واقعیت و عمل مطابقت داشته باشد، در نرم افزارAnsys مدل شود و پاسخ آن نسبت به شتابنگاشت زلزله ناغان بررسی گردد. ضمنا تأثیر عوامل مختلف از قبیل(قطرو ضخامت، مدول الاستیسیته، جهت برخورد زلزله نوع خاک و عمق مدفون ) در رفتار لوله در برابر تحریکات دینامیکی زلزله بررسی شد . نتیجه بر این شد که بیشترین تاثیر در کاهش پاسخ تغییر مکان لوله مربوط به قطر لوله است.

۲۰تأثیر درصد بازشو و آرایش بازشوها در مقاومت نهایی دیوارهای برشی بتنی
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین تحقیق به بررسی اثر بازشوها برروی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتنی پرداخته شده است پارامترهای متنوعی نظیر نسبت ابعادی دیوار المان های مرزی، نوع بارگذاری، مقدار و توزیع آرماتورها برروی رفتار دیوارهای برشی دارای بازشو موثر میب اشد پارامتر دیگری که کمتر مورد بررسی قرارگرفته است ولی تاثیر قابل توجهی به روی رفتار دیوار دارد وجودبازشوهای منظم و نامنظم همچنین تقارن یا عدم تقارن بازشوها در دیوار برشی می باشد در این مقاله با بررسی دیوارهای برشی 20 طبقه به تاثیر تقارن بازشوها و نیز عدم تقارن بازشوها برمقاومت نهایی دیوارها پرداخته شدها ست.


۲۲مقایسه رفتار تیر پیوند (خمشوبرش) در ساختمان های بتنی مقاوم سازی شده با بادبند برون محور
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه سازه های بتن مسلح در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بیشترین خطری که این سازه ها را تهدید میکند ضعف در ساخت واجرا است که باعث خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی در هنگام زلزله میشود. در این مقاله چند نمونه قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزهای برآورد شده براساساستاندارد 2800 ویرایش دوم طراحی گردیدهاند، مدل سازی شدند. به منظور ارزیابی قابها تحت بارهای لرزهای اصلاح شده، مدلها براساساستاندارد 2800 ویرایش سوم مجدداً بارگذاری لرزهای گردیدند. تحلیل مجدد حاکی از آن است قاب ها جوابگوی ضوابط ایین نامه جدید نمیباشد. قابهای بتن مسلح به کمک مهاربندهای برون محور بهسازی لرزهای شدند. قابهای مقاوم سازی شده با انجام تحلیلهای استاتیکی غیرخطی منطبق بر دستورالعمل بهسازی لرزهای مورد ارزیابی لرزهای قرار گرفته و نحوهی تشکیل مفاصلپلاستیک و سطوح عملکرد تامین شده توسط اعضا، یک بار با عملکرد برشی تیر پیوند و بار دیگر با عملکرد خمشی تیر پیوند در سازه ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تیر پیوند با عملکرد برشی نتایج قابل قبولتری را در بهبود شکل پذیری سازه ، کاهشتغییر مکان بام و تغییر مکان نسبی طبقات از خود نشان میدهد

۲۳مقایسه ساختمانهای بتن پیش ساخته با بتن درجا
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به مزایایی متعدد بکارگیری بتن پیش ساخته در انواع سازه ها در سال های اخیر رشد و گسترش قابل توجهی در استفاده از این سیستم ها مشاهده شده است. اما ضعف اتصالات پیش ساخته باعث شده استکه استفاده از این سازه های پیش ساخته با مسائل فراوانی در مناطق با لرزه خیزی زیاد مواجه باشد. که این ضعف در ساختمان های بلند مرتبه بیشتر نمایان می شود. برای این منظور در این مطالعه اقدام به مدل سازییک ساختمان 5 طبقه با استفاده از بتن پیش ساخته و بتن در جا شده است. و نتایج مربوط برای این دو سازه مقایسه شده است. نتایج نشان داده است که ضعف های بتن پیش ساخته در این محدوده ی کاری قابل توجهنیست

۲۴شاخصهای خرابی قابهای خمشی فولادی قبل و بعد از مقاومسازی با دیوار برشی بتنی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شاخص خرابی در واقع یک مدل ریاضی است که مقدار خرابی اعضاء سازه، طبقات و نهایتاً خرابی کل را به صورت کمی و عددی تعیین میکند.در این مقاله جهت تعیین وضعیت کلی خرابی و بررسی کارایی سیستم لحاظ شده برای مقاومسازی، دو قاب فولادی خمشی سهدهنه 5 و 10 طبقهکه نیاز به بهسازی لرزهای داشتهاند را قبل و بعد از قرار دادن دیوار برشی بتنی در دهانه میانی، تحت شتابنگاشتهای مختلف قرار داده و میزان خرابی آنها را با تجزیه و تحلیل به روشهای غیرخطی، توسط شاخصهای خرابی کراوینکلر– زهرهای » و « قبارا محاسبه میکنیم. نتیجه بیانگر آنست که در این سیستم مقاومسازی، خرابی ازشدید به جزئی در شاخص قبارا و از سخت به داخلی در شاخص کراوینکلر–زهرهای،کاهش مییابد

۲۵مدل سازی محصورشدگی ستونهای بتنی دایرهای با الیاف پلیمری FRP
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۶
دور پیچ نمودن ستونهای بتنی با ورقههای FRP از جمله روشهای نوین مقاوم سازی سازههای بتنی محسوب میگردد. تجربیات گذشته نشان میدهد که ساختمانهای موجود به دلایل متعددی نظیر اشتباهات طراحی و محاسبه، عدم اجرای مناسب، تغییر آیین نامه های ساختمانی، تغییر کاربری سازهها و . . .در تحمل بارهای جدید ضعف داشته و در هنگام زلزله متحمل خسارات جبران ناپذیری میشوند. از بین روشهای مختلف تقویت ستون ها،محصورسازی این اعضا با ورقهای FRP افزایش مقاومت و شکل پذیری عضو را در پی داشته و باعث بهبود عملکرد لرزهای سیستم سازهای تقویتشده می شود. در این تحقیق ستون بتنی با مقطع دایرهای در حالتهای محصور شده و محصور نشده با FRP در نرم افزار اجزاء محدود 1 ABAQUS مدل سازی شده است. رفتار غیر خطی بتن تحت فشار را میتوان توسط مفهوم آسیب یا پلاستیسیته یا هر دو مدل میشود. پلاستیسیته عموماً برای یک ماده هنگامی که تغییر شکلهای غیر قابل برگشت که پس از باربرداری در ماده باقی میمانند، تعریف میشود. آسیب عموماً توسط کاهش ثابتهای الاستیک تعریف می شود. در هر دو ) آسیب و پلاستیسیته( تغییر شکلهای غیر قابل برگشت و کاهش سختی وجود دارد. در این تحقیق مدل آسیب پلاستیسیته با چارچوب تئوری مدل پلاستیسیته آسیب بتن در ABAQUS برای بتن محصور شده با FRP اصلاح می شود. اصلاحات انجام شده برای مدل پلاستیسیته آسیب بتن شامل : پارامتر آسیب، تابع سخت و نرم شدگی کرنش 2 و تابع جریان 3 میشود که هر کدام از آنها به فشار محصورشدگی وابستهاند که فشار محصورشدگی نیز به معیار تسلیم 4 وابسته است. با انجام اصلاحات، پیش بینیهای ) FE .) ( در نهایت موفقیت نتایج را نشان میدهد
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۹ نتیجه