توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱رهبری اثربخش و تصمیم گیری به کمک منابع انسانی
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
منابع انسانی همواره به عنوان مهمترین بازوی سازمانی نقشی به سرا در توسعه سازمانی دارد. این امر از راه مشارکت همه جانبه منابع انسانی و پرسنل صورت می گیرد. در درون سازمان یکی از مهمترین راههای مشارکت کارکنان در افزایش اثربخشی و کارایی سازمانها دخالت دادن آنها در تصمیم گیری در سازمان و مدیریت سازمانی می باشد. تصمیم گیری، انتخاب یک راهکار از میان چند راهکار احتمالی است. نظریه تصمیم گیری، دیدی خرد گرایانه در مدیریت به کمک منابع انسانی دارد. بر اساس این دیدگاه، برخورد دروندادهای مؤثر بر تصمیم گیری و برون دادهای ناشی از دستگاه و سازمان منشأ تصمیم گیری است. جایگاه مهم تصمیم گیری در مدیریت باعث شده که نه تنها به عنوان مبنای شکل گیری وظایف و جزء انفکاک ناپذیر مدیریت قلمداد شود بلکه برخی از صاحب نظران برجسته نظریه تصمیم گیری نظیر سایمون این نظریه همان مدیرت علمی دانسته و فعالیت و رفتار سازمانی را شبکه پیچیده ای از فرایند های تصمیم گیری به حساب آورده اند. در این نوشتار به انواع مختلف تصمیم گیری ( مجلسی، اداری و اتفاق آراء‌) و نیز مدل های مختلف این نظریه (عقلانی یا کلاسیک ، سازمان یا نئوکلاسیک، سیاسی با انطباق پذیرو فرایندی یا مدیریتی ) اشاره شد و به نظریه تصمیم گیری فرایندی یا راهبردی به عنوان مهمترین نظریه تصمیم گیری در سازمانها پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیه ای است بر مدیریت به کمک منایع انسانی به جای مدیریت بر منابع انسانی در فرایند تصمیم گیری در سازمان های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی که به مدیران تازه کار در دنیای جهانی شده پیشنهاد می شود.

۲بررسی تاثیرات امنیتی پراکندگی فضایی جمعیت در جنوب شرق ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه مقولهامنیت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و به ابعاد گوناگون آن توجه شده است. ازاین رو امنیت به مثابه یک وسیله و در عین حال هدف مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به اهمیت وجود امنیت برای حفظ و پیشبرد نظام و نیز اجرای برنامههای توسعه و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی توجه شده است. جمعیت در سطح کشور به ویژه در قسمت جنوب شرق ایران بسیار ناهمگن و نامتعادل پراکنده شده است. این توزیع ناهمسان جمعیت، متاثر از دو عامل است. یکی شرایط طبیعی و دیگری نتیجه سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در طی سالهای گذشته به اجرا درآمده است. در فرایند زمان این نوع پراکندگیها علیرغم سیاست های دولت نه تنها بهبود نیافته، بلکه در بعضی موارد تشدید شده است. بنابراین، عدم حضور جمعیت لازم و توزیع نامتعادل آن در جنوب شرق ایران پیامدهای امنیتی منفی برای کشور به همراه داشته و به آسیب پذیری کشور در مقابل دشمنان می افزاید. در این مقاله ما پس از بررسی ارتباط بین توزیع و تراکم جمعیت با امنیت، در پی بررسی تاثیرات امنیتی پراکندگی فضایی جمعیت در جنوب شرق کشور هستیم.

۳تحلیل اهمیت گردش علمی در یادگیری درس جغرافیا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه روش های متعددی در امر یاددهی– یادگیری وجود دارد اما علوم جغرافیایی با روش های خاص آموزش داده م یشود که در نوع خود منحصر به فرد می باشند و در سایر رشته ها از آن روش کمتر استفاده میگردد. تفاوت اساسی که تدریس در جغرافیا با سایر رشت هها دارد، این است که چون دید و تفکر سیستماتیک و همه جانبه با آن همراه است اولا کلی نگر است نه جرئی نگر، ثانیا دارای اشراف و اشراق میباشد چون همه چیز را از بالا می نگرد و این عامل بزرگی است که جغرافیا را در میان سایر رشته ها ممتاز می گرداند. همین طور روش های آموزش مفاهیم در جغرافیا نیز تا حدودی منحصر به فرد می باشند. هدفی که آموزش جغرافیا دنبال می کند آماده سازی انسان برای زندگی در دنیایی نو است، دنیایی که حاصل تلاش و کوشش معقول و یا غیر معقول انسان در برخورد با محیطی است که در آن زندگی می کند. در کنار این هدف جغرافیا سعی در دادن توانای یهای لازم به انسان جهت ساختن دنیایی نو دارد. از آنجا که مشاهده مبنای تحقیقات و سرآغاز کار علم جغرافیاست بازدیدهای علمی و آموزشی در درس جغرافیا ضرورت می یابد. مقاله حاضر م یکوشد تا اهمیت و ضرورت گردش علمی به عنوان یک روش فعال؛ مفید و ضروری در تدریس مطالب جغرافیا را مشخص سازد.

۴توریسم و نقش آن درتوسعه اقتصادی مطالعه مورد ی شهرستان کاشان
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه صنعت گردشگری یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی اجتماعی دربسیاری از مناطق جهان است دربسیاری از کشورها این صنعت منبع اصلی درآمد شغل و توسعه ساختارهای زیربنایی محسوب میش ود موضوع مورد مطالعه دراین تحقیق بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان کاشانی و رابطه آن با صنعت گردشگری می باشد جامعه آماری این تحقیق را شهروندان کاشانی تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند روش تحقیق اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و آزمون معناداری پیرسون استفاده شد بررسی ها نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی–اجتماعی پاسخگویان و رونق صنایع دستی کاهش بیکایر ایجاد مشاغل جدید و افزایش درآمد اعضای خانواده ارتباط معناداری وجود دارد با توجه به یافته های تحقیق بطور کلی می توان به این نتیجه رسید که مردم بومی کاشان معتقدندکه توریسم دراین منطقه باعث توسعه اقتصادی اشتغال ودرآمدزایی خواهد شد

۵کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نیمرخ جغرافیایی جرم
اطلاعات انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن یا کاهش اثرات آنها مهمترین راهکار پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شناخته شده است. در این زمینه تحقیقات نشان می دهد بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده و به دنبال کم خطرترین و مناسب ترین فرصت ها و شرایط مکانی – زمانی برای بزهکاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون هایی شکل می گیرد که دارای تعداد فرصت ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرایم بسیار بالاتری است. بنابراین شناسایی این محدوده ها و بررسی مشخصات کالبدی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین، نوع کاربری اراضی موثر در بروز ناهنجاریها بسیار اهمیت یافته است تا با ایجاد تغیرات بنیادی در عوامل بوجود آورنده و تسهیل کننده فرصتهای جرم و طراحی فضاهای کالبدی مقاوم در برابر بزهکاری امکان پیشگیری و مقابله با جرایم شهری فراهم گردد. نکته حائز اهمیت اینکه در هزاره جدید و به ویژه در طی چند سال گذشته مطالعه پیرامون شناسایی و تحلیل کانونهای جرم خیز شهری اهمیت بسیار زیادی یافته است و این رویکرد تا حد زیادی برای کنترل و پیشگیری بزهکاری در شهرها مفید و کارآمد تشخیص داده شده است. متاسفانه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما تاکنون مهمترین راهکار و ابزار برای مقابله با جرم و جنایت با تاکید بر قوه قهریه و برخورد صرفاً قضایی با این پدیده شوم بوده است، که تجربه سالهای گذشته نشان می دهد این روش به تنهایی کارایی لازم را برای حل موضوع نداشته و ندارد. لذا در حال حاضر ریشه یابی عوامل مکانی، اجتماعی، اقتصادی محیط شهری در بروز بزهکاری و سعی در حذف آنها نسبت به گذشته اهمیت قابل توجهی یافته است.

۶بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بروی ریز ساختار، سختی و انرژی ضربه فولادابزار تنذبر (HSS)1\3343
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد، سال
تعداد صفحات: ۹
فولادابزارتندبر1.3343 (M2 بهدلیل برخورداری ازمقادیرزیادی ازعناصر مولیبدن تنگستن کرم و وانادیم دارای خواصی همچون سختی بالا ومقاومت دربرابر شوک و سایش می باشد و به عنوان قالبهای فورج سرد و ابزارهای برش کاربردهای زیادی دارد دراین مقاله به منظور بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی این فولاد سیکل های عملیات حرارتی با سه دمای آستنیته 1120 و 1160 و 1200 جهت رسیدن به مقادیر سختی و انژی ضربه های مختلف طراحی شده است آنالیزهای ریزساختاری بوسیله میکروسکوپ نوری سختی سنجی به روش ویکرز و راکول c و همچنین تست ضربه شارپی جهت تعیین انرژی ضربه نمونه ها انجام شده اند نتایج نشان میدهند که با افزایش دمای آستنیته کاربیدهای بیشتری درزمینه انحلال می یابند که منجر به غنی شدن زمینه آستنیتی از عناصر آلیاژی می شود دراثر این فرایند میزان سختی زمینه افزایش می یابد با این حال انرژی ضربه نمونه ها کاهش می یابد.

۷تهینه سازی فراینذ عملیات حرارتی قاله های آهنگری گرمکار 1.2344
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد، سال
تعداد صفحات: ۹
فولادهای ابزارگرمکار H13 1.2344 به دلیل خواص بسیارمناسب همچون تافنس و استحکام دما بالایشان یکی ازمناسب ترین و پرکاربردترین فولادهای مورد استفاده به عنوان قالبهای آهنگری گرم می باشند دراین مقاله به منظور بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی این فولادها سیکلهای عملیات حرارتی با سه دمای تمپر 600 و 570 و 630 درجه سانتیگراد جهت رسیدن به مقادیرسختی و انژی ضربه های مختلف طراحی شده است آنالیز های ریزساختاری بوسیله میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتال و آنالیزگرتصویری MIP سختی سنجی به روش ویکرز و راکول C و همچنین تعیین انرژی ضربه بوسیله تست ضربه شارپی انجام شده اند نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای تمپر سختی نمونه ها کاهش و انرژی ضربه انها افزایش می یابد این رفتار را میتوان به دلیل افزایش تشکیل رسوبهای کاربیدی ریزدرزمینه توجیه نمود براین اساس مناسب ترین سیکل عملیات حرارتی برای این فولاد عبارت است از آستنیته کردن دردمای 1020 درجه به مدت 30 دقیقه کوئنچ درروغن و سپس 3 مرحله تمپرشدن دردمای 570 درجه دراین حالت متوسط سختی 53HRC و متوسط انرژی ضربه 130 ژول محاسبه شده اند.

۸عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد، سال
تعداد صفحات: ۹
فولاد ابزارسردکار 182181 (SPK بدلیل برخورداری از خواصی همچون سختی پیذری و مقاومت سایش بسیاربالا جهت استفاده به عنوان قالبهای آهنگری سرد و ابزارهای برش مناسب می باشد دراینمقاله به منظور بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی این فولاد سیکلهای عملیات حرارتی با سه دمای تمپر200 و 300و400 جهت رسیدن به مقادیرسختی و انژی ضربه های مختلف طراحی شده است انالیزهای ریزساختاری بوسیله میکروسکوپ نوری سختی سنجی به روش ویکرز و راکول c وهمچنین تست ضربه شارپی جهت اندازه گیری انرژی ضربه نمونه ها انجام شده اند نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای تمپرشدنکاربید های بیشتری درزمینه رسوب می یابند همچنین میزان آستنیت باقیمانده کاهش می یابد که مجموعه این عوامل باعث کاهش سختی و افزایش انرژی ضربه نمونه ها با افزایش دمای تمپر می شوند.

۹بررسی و سنجش نگرش روستائیان نسبت به توسعه گردشگری مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۶
گردشگری یکی از واقعیت های اقتصادی– اجتماعی انکار ناپذیر دنیای کنونی ماست. این فعالیت پاسخی است به نیازهای درونی انسان ها جهت تمدد اعصاب، استراح، آشنایی با فرهنگ ها و بهره مندی از زیبایی ها،ولی باید توجه داشت که گردشگری یک نظام پیچیده ای است که رقابت در عرصه آن بدون انجام تمهیدات لازم و بدون درک نیازها و اقتضائات آن غیر ممکن خواهد بود. چرا که توسعه گردشگری مستلزم نگرشی جامع و سیستماتیک به همه عناصر تشکیل دهنده آن و روابط متقابل مبدا و مقصد می باشد. گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها، می تاند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستائیان، حفاظت از میرات طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش ها و میزان حمایت ساکنان از توسعه گردشگری در نواحی روستایی شهرستان کاشان می باشد. جامعه آماری کلیه روستاهای شهرستان کاشان مشتمل بر 52 روستا می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از روش کوکران 324 نفر تعیین شده است. در پردازش دادهها، با بهره گیری از نرم افزار SPSS ، با توجه به سطح سنجش متغیرها، از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی (کندال و اپیرمن) استفاده شده است. نتایج تحقق نشان می دهد ساکنان مناطق روستایی شهرستان کاشان مرحله خوشنودی و رضایت از مدل شاخص رنجش داکسی را طی کرده و به مرحله بی تفاوتی سوق دارند.

۱۰شبیه سازی المان محدود فرآیند جوشکاریGMAWفولاد AISI1045 جهت تعیین تنش های پسماند و تغییرشکلهای جوشکاری با درنظر گرفتن تغییرات فازی
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تنش های پسماند و اعوجاج از جمله پیامدهای ناشی از جوشکاری ذوبی می باشند که همواره سبب کاهش عمر کارکرد قطعات و نیز عدم انطباق مناسب اجزای جوشکاری شده می گردند. سرعت های متفاوت گرمایش و سرمایش در حین فرآیندجوشکاری سبب ایجاد فازهای متفاوت با ضرایب انبساط حرارتی متفاوت شده که تشکیل مارتنزیت در این میان مهمترین تاثیر را در تغییر مقادیر تنش های پسماند بر جای می گذارد. در این تحقیق اثر تغییرات فازی بر مقادیر تنش پسماند از طریق شبیه سازی فرایند جوشکاریGMAWآلیاژAISI1045 توسط تحلیلگر آباکوس مورد بررسی قرار گرفت. از مدل های دوبیضوی گلداک و مرگ و زنده شدن المانها جهت مدلسازی شار حرارتی و افزودن فلز پرکننده بهره گرفته شد. اتلاف حرارتی به واسطه جابجایی و تشعشع در محاسبات لحاظ گردید. همچنین، میزان مارتنزیت توسعه یافته در ناحیه ی متاثر از حرارت از طریق برنامه نویسی محاسبه گردید. جهت اعتبار سنجی نتایج المان محدود، اندازه گیری عملی تنش های پسماند به روش سوراخکاری و نیز ثبت اطلاعات حرارتی توسط کارگذاری ترموکوپل در مناطق اطراف جوش انجام پذیرفت. نتایج حاکی از ضرورت در نظر گرفتن مارتنزیت توسعه یافته جهت محاسبه ی دقیق تنش های پسماند ناشی از جوشکاری آلیاژAISI 1045می باشد.

۱۱سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر آران و بیدگل
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۱۸، سال
تعداد صفحات: ۲۱
در دوران معاصر، گسترش شهرها، رشد جمعیت شهرنشین و افزایش تضاد و نابرابری های اجتماعی موجب انحرافات و کجروی های اجتماعی و حاشیه نشینی شده است. با این وجود، در همه ادوار تاریخی میزان و نوع رفتارهای منحرفانه گروه های اجتماعی ثابت و به یک اندازه نبوده است. همچنین، مناطق و محلات شهری از نظر پراکنش جغرافیایی آسیب های اجتماعی، چهره ای یکدست و هماهنگ از خود نشان نمی دهند. هدف تحقیق حاضر سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی در شهر آران و بیدگل می باشد. روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در شهر آران و بیدگل تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر تعیین گردید. برای محله حاشیه نشین یحیی آباد تعداد 150 نفر و محلات غیر حاشیه نشین نیز 150 نفر انتخاب و به صورت تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج آزمون T تفاوت میانگین های دو متغیر محل سکونت پاسخ گویان و انحرافات اجتماعی را نشان می دهد. تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه، به لحاظ آماری با توجه به (sig=0.002) و (t=–3.162) معنادار است. همچنین نتایج آزمون واریانس دو متغیره نشان می دهد که عملکرد متقابلی میان نوع محل سکونت، وضعیت کالبدی، سطح سواد، میزان درآمد و پایگاه اقتصادی – اجتماعی در میزان گرایش به انحرافات اجتماعی وجود دارد.

۱۲تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، پاييز, دوره  ۱۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در عرصه فضایی، سکونتگاه های انسانی اجزای تشکیل دهنده یک نظام در قلمرو فضای جغرافیایی خاص قلمداد می شوند و از این رو، همواره بین آنها مناسبات گوناگون وجود دارد. پژوهش حاضر، به لحاظ روش، از مطالعه اسنادی و از نظر تجربی، برای بررسی متغیرها، از روش پیمایشی (پرسشنامه) سود می جوید؛ و حجم نمونه 240 نفر است. نمونه گیری به روش طبقه بندی انجام می پذیرد و تعداد نمونه ها، بر اساس سهم جمعیتی در هر روستا، توزیع و پرسشگری آنها به صورت تصادفی انجام می گیرد. برای پردازش داده ها، با توجه به سطح سنجش متغیرها، از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری احداث شهرک عشایری بر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاهای پیرامونی است.

۱۳عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کاشان نمونه موردی محله غربت ها و پمپ رعیتی
اطلاعات انتشار: جغرافيا، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۳۶، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پیامد گسترش شهرنشینی سریع در ایران، پیدایش شهرهای بزرگ و ایجاد مناطق حاشیه نشین با بافت نابسامان و مسکن نابهنجار است. در این پژوهش، علل اصلی شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کاشان بررسی شده است. محلات حاشیه نشین در سه محله از شهر کاشان شامل محله غربت ها، پمپ رعیتی و لتحر شکل گرفته است. تحقیق حاضر در پی آن است که با شناخت وضعیت حاشیه نشینان در دو محله غربت ها و پمپ رعیتی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی را مشخص نماید. روش پژوهش حاضر، روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه خودساخته است. با استفاده از روش اسنادی، ابعاد مفهومی و نظری موضوع مورد بررسی قرار گرفته و از روش پیمایشی نیز برای بررسی چگونگی توزیع و روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. شیوه نمونه گیری، سهمیه ای است که توزیع پرسشنامه ها به صورت تصادفی در بین 200 خانوار صورت گرفته است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل مهاجرت، پایین بودن درآمد، بالا بودن اجاره بهای مسکن و سهولت تهیه مسکن و متغیر وابسته حاشیه نشینی است. در روش پیمایشی، پس از گردآوری اطلاعات با پرسش نامه و پردازش داده ها با نرم افزار Spss، با توجه به سطح سنجش متغیرها از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی کای اسکوار استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد میان عوامل جاذبه شهر کاشان و عوامل دافعه محل سکونت قبلی با حاشیه نشینی رابطه وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون فرضیات حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل است.

۱۴تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان
اطلاعات انتشار: برنامه ريزي منطقه اي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در عصر حاضر توسعه به عنوان یکی از بنیان های باثبات، در برنامه ریزی همه کشورها قرار دارد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی– اجتماعی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می شود، در این تحقیق به سرمایه انسانی به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی توسعه پرداخته شده است. سرمایه انسانی دارای ابعادی است که در این تحقیق سعی شده هر یک از آن ها بررسی شود. این ابعاد عبارتند از رسانه های ارتباط جمعی، آموزش و تخصص، انگیزه پیشرفت، کارآفرینی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی که رابطه آن ها با توسعه شهری سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان کاشانی سنین 20 تا 50 سال تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 336 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، خی دو و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد که بین همه متغیرها به غیر از رسانه های جمعی، ارتباط معناداری با توسعه شهری دارند. همچنین نتایج مدل تحلیل مسیر نشان می دهد متغیر آموزش با 83 درصد، کارآفرینی با 78 درصد و سرمایه اجتماعی با 74 درصد، بیشترین تاثیر را بر توسعه داشته اند.

۱۵نقش توریسم فرهنگی در توسعه شهری پایدار
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به رشد روزافزون شمار جهانگردان و توجه هر چه بیشتر به توسعه شهری پایدار در هزاره سوم، توریسم فرهنگی و پیامدهایش مسئله ای قابل تامل به نظر می رسد. این تحقیق هم در پی آن است که نقش توریسم فرهنگی در توسعه شهری پایدار را برررسی کند. به عبارتی تلاش شده است که تاثیرات مثبت و منفی توریسم فرهنگی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و محیطی بررسی شود. در این مقاله برای رسیدن به اهداف موردنظر از روش اسنادی استفاده شده که بدین ترتیب از اسناد و مقالات و گزارشات و پژوهش های انجام شده استفاده به عمل آمده است و به شیوه توصیفی – تحلیلی می باشد. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که توریسم فرهنگی در دو جهت مثبت و منفی بر توسعه شهری پایدار تاثیر می گذارد و برای آنکه توریسم فرهنگی بتواند اثرات مثبتی را بر توسعه شهری پایدار بگذارد باید توسعه پایدار گردشگری مدنظر قرار گیرد و معیارهای پایداری محیطی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی در این عرصه تحقق پیدا کند.

۱۶نقش صنعت توریسم در توسعه فرهنگی شهرستان خرم آباد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۹
پدیده گردشگری که به بزرگترین و جابجایی انسانها در زمان صلح اطلاق می شود خود به صورت یک پدیده اجتماعی – فرهنگی مطرح است. صنعت گردشگری که جزو بزرگترین صنعت در دنیا است بر ظرفیت ها و بخش های واقعی به ویژه بخش خدمات که برای رشد درازمدت مناسب بوده استوار است؛ و در این بین نباید بر نقش گردشگری بر توسعه اجتماعی و فرهنگی غافل بود. توریسم یکی از عوامل تقویت کننده فرهنگ هاست، مسلما گسترش صنعت توریسم علاوه بر جنبه های مثبت فرهنگی دارای تبعات منفی نیز خواهد بود. هدف اصلی این مقاله پی بردن به این تبعات از بعد فرهنگی و اجتماعی می باشد. داده ها و نتایج به کار گرفته شده در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را افراد بالای 22 سال ساکن شهرستان خرم آباد تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 265 نفر تعیین شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری با تلفیقی از شیوه نمونه تصادفی ساده توام با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه توام با مصاحبه بود که روایی و پایایی آن در مرحله مقدماتی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مردم منطقه معتقدند که گسترش صنعت توریسم باعث شناخت فرهنگها و افزایش سطح آگاهی عمومی منطقه شده است. توسعه زیرساخت های فرهنگی، افزایش مشارکت مردم در امر گردشگری و نوزایی صنایع دستی در منطقه می شود. در عین حال آنها نگران از بین رفتن فرهنگ محلی و ضعیف شدن قواعد اخلاقی خویش هستند.

۱۷بررسی تجربه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و تاریخی شهرکاشان
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی ازچالشهاومسائل اساسی برنامه ریزی شهری درکشور بافت های فرسوده است این بافت ها به دلیل فرسودگی کالبدی اجتماعی اقتصادی و محیطی اسیب پذیربوده و ازارزش مکانی محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند بهسازی و نوسازی شهری ازجمله روشهای مطرح برای رویارویی بامسئله فرسودگی بافت های شهری است یکی ازمحدوده های فرسوده شهرکاشان بافت تاریخی این شهر است ازانجا که بافت تاریخی درمحدوده مرکزی قرارگرفته است علاوه بردربرداشتن مشکلات کالبدی زیست محیطی اجتماعی با ویژگیهای خاص بافت های تاریخی و با ارزش و مسائل اقتصادی وفعالیتی به دلیل قرارگیری بازار به عنوان قلب اقتصادی شهرمواجه است هدف این مقاله بررسی تجربه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده تاریخی درشهرکاشان و نتایج آنهاست مقاله حاضربرپایه روش اسنادی و کتابخانه ای نگارش یافته است نتایج مطالعات نشان میدهد که مهمترین مسائل موجوددربافت فرسوده وتاریخی کاشان کمبود تاسیسات و زیرساختها تعددبناهای باارزش تاریخی و ثبت شده میراث فرهنگی ملاحظات مربوط به بازار شهر جل بمشارکت گروه های ذینفع و ذی نفوذ است باتوجه به این امرکه بافت تاریخی کاشان پتانسیلهای قابل توجهی جهت احیای فضای شهری وتبدیل به یک بافت سکونتی ـ گردشگری داراست

۱۸بررسی عوامل بازدارنده بانوان دراستفاده ازفضاهای شهری جهت گذراندن اوقات فراغت
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دگرگونی های اخیر و حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی شهرها، عمدتا به سبب افزایش تحصیلات و اشتغال در زنان و تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی خانواده ها بوده و بازنگری در نحوه ساماندهی فضاهای شهری ایران را به ویژه در زمینه ایجاد فضاها و امکانات فراغتی مناسب برای زنان و دختران جوان، ضروری ساخته است از آن جا که اوقات فراغت در این قشر هم افزایش یافته و هم از شکل انفعالی و درون خانگی به شکل فعالانه و برون خانگی میل می کند، چنانچه برنامه ریزان به نیازهای فراغتی آنان توجه کرده و در جهت گسترش فضاها و تسهیلات فراغتی مورد نیاز آنها اقدام نمایند، امکان حضور سالم، فعالانه و خلاقانه و غیر آسیب زای آنها را در عرصه های عمومی شهری فراهم می آورند. این تحقیق باهدف بررسی عوامل محدود کننده بانوان در نحوه گذراندن اوقات فراغت در شهر کاشان انجام شد برای این منظور جامعه آماری بانوان شهر کاشان به روش کوکران به صورت توزیع پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده آزمون کای اسکوئر و نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، تأهل و میزان درآمد در گذران اوقات فراغت بانوان ساکن موثر می باشد.

۱۹تحلیلی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان
اطلاعات انتشار: آمايش محيط، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۲۳، سال
تعداد صفحات: ۲۶
بافت تاریخی و با ارزش کاشان با توان بالقوه تاریخی، فرهنگی و کالبدی نهفته در درون خود بهترین نشانه هویت شهری کاشان محسوب شده، به دلیل ویژگی های ساختاری خاص در گذشته موجب وحدت فضایی شهر می گردد. این محدوده زمانی با محدوده کل شهر قدیم یکی بود اما بر اثر تحولات و تغییراتی که در طول زمان رخ داد، شهر به تدریج گسترش یافت و آنچه که به عنوان بافت تاریخی هسته مهم مسکونی، تجاری و ... بود به تدریج در حاشیه قرار گرفت.توسعه و گسترش شهر و ایجاد هسته های جمعیتی حاشیه شهر، ساخت متمرکز و متراکم بافت قدیم را تبدیل به بافت پراکنده چند هسته ای نموده که از نظم ساختاری خاصی پیروی نمی کرد. رفته رفته میل به فرار از بافت قدیم در دل ساکنین بومی بافت جان گرفت و به تدریج این نواحی از بافت به علت عدم موفقیت در جذب و نگهداشت ساکنین در درون خود به علت کمبود خدمات رسانی هم به لحاظ کالبدی و هم از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رو به فرسودگی نهاد. تاکید همزمان بر احیای کالبدی و احیای سازمان اجتماعی و اقتصادی بافت قدیم، شناخت عناصر مختلف بافت قدیم شهر کاشان و تطبیق آن با ساختار و نیاز های بافت جدید و به طور کلی ارائه راه حل هایی به منظور بهبود بهینه سازی توسعه شهری در راستای ایجاد یک منطقه فعال و زنده شهری از لحاظ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت تامین مطلوب نیازها و خواسته های شهروندان از اهداف مهم این پژوهش به شمار می رود.جهت بررسی و تبیین موضوع تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تطبیق بافت قدیم شهر با نیازهای روز ساکنین، ناتوانی در خدمت رسانی به خصوص ورود اتومبیل به درون بافت که از جدید ترین نیازهای ساکنین بوده به همراه عدم توانایی مالی ساکنین بافت جهت احیاء مجدد و کم شدن احساس تعلق به بافت به ویژه در بین جوانان و نیز مهاجران غیر بومی، سبب فرسودگی اقتصادی، اجتماعی و در نهایت نابسامانی بافت شده است.

۲۰بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل
اطلاعات انتشار: مطالعات توسعه اجتماعي ايران، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۳ (مسلسل ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
افزایش ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان باعث افت تحصیلی و دور شدن از شاخص های توسعه انسانی می شود. در این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان شهرستان آران و بیدگل پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آران و بیدگل هستند که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی سیستماتیک نمونه 345 نفری انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای معدل ،پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده،دسترسی به منابع و امکانات، عملکرد جامعه و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد ولی تفاوت معناداری بین جنسیت و ناهنجاری های رفتاری وجود ندارد.نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد بیشترین تاثیرمتغیر های مستقل به ترتیب بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان عبارتند از: دسترسی به منابع و امکانات، عملکردجامعه ، معدل تحصیلی ، عملکرد جامعه،پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده. متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همدیگر 58.9% از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.بر همین اساس نمودار تحلیل مسیر ترسیم شده است.

۲۱تحلیل فضایی نحوه و میزان گذران اوقات فراغت (نمونه موردی بافت قدیم و بافت جدید شهر کاشان)
اطلاعات انتشار: مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۵
اوقات فراغت و نحوه گذران آن از مباحث تازه ای است که پس از انقلاب صنعتی و رشد صنایع و فناوری، توجه محققان را به خود جلب است. در این تحقیق، رابطه میان متغیرهای زمینه ای، پایگاه اقتصادی–اجتماعی شهروندان کاشانی با میزان و نحوه ی گذران اوقات فراغتشان سنجش شده اند. روش تحقیق، پیمایشی و از طریق ابزار پرسش نامه خودساخته است. شیوه نمونه گیری، سهمیه ای است؛ بر این اساس شهر کاشان به دو منطقه بافت قدیم و جدید تقسیم و پرسش نامه ها به تعداد مساوی بین ساکنان هر منطقه (250 خانوار) توزیع شده است. برای آزمون متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و به کارگیری آزمون های آمارهt، پیرسون، کای اسکوار و تحلیل عاملی رابطه متغیرها سنجش و بررسی شده است. نتایج تحقیق موید آن است بین پایگاه اقتصادی–اجتماعی پاسخ گویان و میزان گذران اوقات فراغت در بافت جدید و نیز میان متغیرهای زمینه ای، شامل جنسیت، سن و سطح تحصیلات با میزان گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که اولویت اول و دوم در گونه های گذران اوقات فراغت ساکنان بافت قدیم به ترتیب: گونه «هنری» و «تفننی» و در بافت جدید شهر به ترتیب: گونه «ورزشی» و «هنری» قرار دارد.

۲۲تاثیرات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در توانمندسازی روستاها
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي روستايي، سال
تعداد صفحات: ۲۲
یکی از اساسی‌ترین اهداف استقرار دولت‌ها فراهم ساختن رفاه و توسعه برای جامعه است. توسعه روستایی از برنامه‌های توسعه هر کشور به‌شمار می‌رود که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه روستایی به کار می‌رود. این برنامه‌ها را دولت و کارگزاران آن در مناطق روستایی به اجرا درمی‌آورند. در ایران دولت به‌منظور دستیابی به توسعه روستایی از ابزارهای مختلف استفاده کرده و اقدامات متعددی را به مرحله اجرا درآورده است. سرمایه‌گذاری‌های عمرانی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در این زمینه است. بخشی از پیامدهای سرمایه‌گذاری عمرانی را می‌توان در نظام اجتماعی شاهد بود، که در اینجا محور توانمندسازی در روستاهای بخش ابوزیدآباد مورد توجه قرار گرفته است. طی دوره 1387–1374 مبلغ 7741 میلیون ریال در روستاهای ناحیه به صورت نقطه‌ای و معادل 25817 میلیون ریال به شکل غیرمستقیم (پهنه‌ای) هزینه شده است. تحقیق حاضر از نوع بنیادی ـ کاربردی و روش انجام آن توصیفی ـ تحلیلی است. برای اجرای این تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران، 183 نفر تعیین گردید. تعداد نمونه‌ها براساس سهم جمعیتی در روستا توزیع شد و به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفت. داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS از طریق تعیین ضریب همسبتگی کندال b تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه مطالعات میدانی نشان می‌دهد که همبستگی و رابطه معناداری میان میزان سرمایه‌گذاری عمرانی و توانمندسازی روستاها وجود ندارد و بعد از گذشت 30 سال از برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های عمرانی بعد از انقلاب، جامعه روستایی چونان تابعی از تحولاتی پنداشته می‌شود که در سطوح بالاتر رخ می‌دهند. بنابراین هنوز روستاییان نقش تعیین‌کننده‌ای برای خود قایل نیستند و همین امر باعث می‌گردد تا نوسان در سرمایه‌گذاری‌ها، مسائل اجتماعی به‌ویژه توانمندسازی روستاها را چندان متأثر نسازد.

۲۳رهیافت تجدید حیات شهری در راستای کاهش فرسودگی و فقر شهری (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کاشان)
اطلاعات انتشار: جغرافيا، بهار, دوره  ۱۳ (دوره جديد) , شماره  ۴۴، سال
تعداد صفحات: ۲۴
مشکلات شهری ناشی از افت و فرسودگی شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی با افزایش تمایلات جمعیت برای مهاجرت به مناطق شهری و شهرنشینی روبه گسترش است. در نتیجه گسترش فرسودگی درون شهرها یا در پیرامون آنها مناطقی شکل گرفتند که بازگوکننده وضعیت فقر و افت شهری اند. هدف این مقاله، بررسی امکان بهره گیری از رهیافت تجدید حیات شهری برای کاهش فرسودگی و فقر شهری در بافت قدیم شهر کاشان است. روش کار مبتنی بر روش مطالعات میدانی و اسنادی و کتابخانه ای است که با بکارگیری ابزارهای پرسشنامه و مطالعه متون و منابع و اسناد موجود در ارتباط با بافت قدیم شهر کاشان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های افت و فرسودگی شهری و همچنین شاخص های فقر شهری در بافت قدیم شهر کاشان به صورت ترکیبی از شرایط نزول کیفیت کالبدی و عملکردی بافت عمل کرده اند و ارتباط شاخص ها، موید فرضیات تحقیق است که ارتباط بین فرسودگی کالبدی و فرسودگی عملکردی و نظارت پایین سازمان ها و سیستم های کنترل و هدایت شهری و نبود یا اجرای نامناسب برنامه های شهری بر تشدید فقر در تمامی جنبه ها در بافت فرسوده شهری و نزول سطح کیفیت زندگی منجر شده است.

۲۴تحلیلی بر نظریه شهرسازی اسلامی ابراهیم
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
شهر اسلامی تجسم کالبدی– فضایی از یک انگاره است که گستره ای به پهنای یک ایدئولوژی دارد. این ایدئولوژی که برپایه یکسری مفاهیم منطقی وبخردانه و در انطباق با اصول تاسیس یک بهشت زمینی ومدینه فاضله قرار دارد همواره الگوهایی را در راهزندگی بهتر انسان ها و ایجاد جامعه ای که همه در رسیدن به کمال در آن سهم مساوی داشته باشند ارائه نموده است.مبحث شهر اسلامی همیشه دغدغه متفکران اسلامی و حتی شرق شناسان نیز بوده وآن ها هم در مواردی سعی در الهام گرفتن از انگاره های آن بوده اند به طوری که کتاب های زیادی توسط عالمان این دو نحله نوشته شده است. داده های مورد نیاز دراین تحقیق به روشاسنادی گردآوری شده اند. در این مقاله به بررسی منابع مختلف و غور در آن ها به باز اندیشی مبحث شهر اسلامی بامحوریت نظریه شهرسازی اسلامی دکتر لیلا علی ابراهیم پرداخته تا توانمندی های بیشتر این انگاره بر همگان مبرهن شود. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل ابراهیم با تاکید مجدد وی بر نقش عامل مذهب می تواند موجب تقویت این اندیشه شود که تنها رویکرد برون رفت ازوضعیت نابسامان شهرهای اسلامی بازگشت به شهر اصیل اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت و تلفیق آن با شرایط و الزامات زندگی امروزی می باشد

۲۵تأثیر احداث شهرهای جدید بر توسعه شهری پایدار
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به پدیده شهرنشینی و افزایش شتابان جمعیت و در عین حال مشکلاتی که بر اثر این افزایش چشمگیر جمعیت گریبانگیر شهرها می شود تحقق شهر پایدار و به عبارتی توسعه شهری پایدار دچار اختلال می شود اما نظریه پردازان و برنامه ریزان تئوری هایی را مطرح کرده اند که به کمک آن بتوان مشکلات ناشی از افزای جمعیت همچون آلودگی ها و ... را کاهش داد و زمینه های تحقق توسعه شهری پایدار را فراهم نمود. با توجه به این امر این مقاله در پی آن است که با بررسی نظریات پیرامون شهرهای جدید و توسعه پایدار و در قیاس با تئوری فرم متراکم شهری تأثیرات احداث شهرهای جدید را بر توسعه شهری پایدار م ورد ارزیابی قرار دهد. تهیه این مقاله به شیوه توصیفی– تحلیلی و روش ا سنادی انجام گرفته است. بدین ترتیب که با به کارگیری اسناد و مقالات و گزارات و پژوهش های انجام شده تلاش شده که به موضوع مورد بحث بپردازد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در برنامه ریزی و ساخت شهرهای جدید باید مناطق مسکونی با تراکم کمف متوسط و بالا، مناطق تجاری، صنعتی، اداری، مناطق مخصوص عبور و مرور، پارک ها و فضاهای عمومی به گونه ای مکان یابی و مخلوط گردند که همگی به صورت واحدهای همسایگی در یک جامعه کوچک عمل کنند و آلودگی ها را کاهش داده تا در بعد زیست محیطی و در پی آن در ابعاد دیگر توسعه پایدار موفقیت هایی حاصل گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۱ نتیجه