توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آزبست و مشکلات زیست محیطی آن
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۴
کانیهایی که دارای بافت الیافی بوده و اصطلاحاً آزبست نامیده می‌شوند بدلیل داشتن خصوصیات ویژه‌ای نظیر مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا، استحکام کششی زیاد و تاکنون در بیش از سه هزار فراوردة متفاوت بمصرف رسیده است. اما علیرغم مصرف زیاد آن در گذشته، امروزه بدلیل عوارض نامطلوب زیست محیطی و انتشار الیاف زیان‌آور آن، چه در خلال فرایندهای فراوری و تولید و چه در تهیة محصولات آزبستی و حتی مصرف آنها، ‌استفاده از این ماده در بسیاری از موارد محدود و حتی در برخی کشورها منجمله ایران ممنوع گردیده است. مطالعات پزشکی در مورد آسیب زایی آزبست نشان میدهد که تماس شغلی با آزبست می تواند اختلالاتی از قبیل آزبستوزییس، سرطان ریه، مزوتلیوم سرطان پرده های صفاقی جنبی و تغییرات خوش خیم پرده جنبی را ایجاد کند. مصرف وسیع آزبست در صنایع عایق سازى و ساختمان این آلودگى را بیشتر کرده است. آزبست سبب دوام و استحکام سیمان و پلاستیک مى شود و براى جلوگیرى از حریق کاربرد مهمى دارد و با توجه به کاربرد گوناگون آزبست در زندگى متنوع امروز مانند استفاده از این ماده خطرناک در لنت ترمز و صفحه کلاج خودروها تمام افراد شهرنشین در معرض خطر آلودگى به آن هستند. تولید آزبست در جهان هرساله پنج میلیون تن برآورد مى شود. گزارش سازمان بین المللى کار (ILO) حکایت از آن دارد که مواد خطرناک سالانه موجب مرگ ۴۴۰ هزار کارگر مى شود. در این میان فقط آزبست عامل از دست رفتن جان حدود ۱۰۰ هزار کارگر در جهان است.

۲سبکهای مختلف مدیریت دانش مشتری در راستای کسب مزیت رقابتی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها مطرح می شود سازمان ها براین باورند که بکارگیری سیستم های مدیریت دانش می تواند به برتری بلند مدت آنها در عرصه های رقابتی ادامه دهد، اما برای حضور موفق در بازار پویای امروزی باید یک جزئ مهم دیگر به نام مشتری را نیز مدنظر قرا رداد. مدیرتی دانش مشتریان برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصتهای پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. تمرکز اصلی مدیریت دانش مشتری برروی به دست آوردن اشتراک گذاری و بسط دانش مشتریان و در راستای سودرسانی مشترک بین مشتریان و سازمان می باشد نکته ای که حائز اهمیت می باشد چگونگی کسب دانش از مشتریان و استفاده درست و بهینه از دانش آنها می باشد همچنین مدیریت دانش مشتریان جنبه های دیگری ن ظیر خلق و توسعه دانش مشتریان را نیز در بر می گیرد. به منظور پیاده سازی صحیح فرایند میدریت دانش مشتری، شیوه ها و تکنیکهای مختلفی می توان به کار برد. هدف اصلی این مقاله شناسایی و دسته بندی روشها و شیوه های مختلف مدیریت دانش مشتری در راستای کسب مزیت رقابتی می باشد از این رو سبکهای مطرح دراین زمینه مورد بررسی قرا رگرفته و برخی از نمونه های موردی مرتبط با آنها نیز بیان می گردد.

۳کاربرد روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در تحقیقات بازاریابی و بخش بندی بازارهای هدف ( مطالعه موردی: شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
یکی از مقولاتی که در مدیریت هر سازمان تجاری دارای اهمیت بسیاری می باشد مدیریت بازاریابی است مدیریت بازاریابی عبارتست از تجزیه و تحلیل برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه هایی جهت ایجاد، ارائه و حفظ فرایندهای دادو ستد سودآور با مشتریان مورد نظر به منظور دستیابی به اهداف سازمان، یکی از قسمتهای اصلی مدیریت بازاریابی شناسایی و انتخاب بازارهای هدف میباشد. معمولا جهت انتخاب بازارهای هدف ابتدا کل بازار به بخشهای مختلفی تقسیم می شود و تعدادی از انها به عنوان گزینه انتخاب می گردند. سپس براساس تحلیل گزینه های موجود برخی از ا«ها به عنوان بازار هدف شرکت برگزیده می شود.

۴مقایسه الگوهای مختلف تدوین نقشه راه فناوری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نقشه راه یکی از انعطاف پذیرترین روشهای متداول برنامه ریزی و آینده نگری است یکی از انواع نقشه راه نقشه راه فناوری است که ابزاری ساختاریافته برای کشف و برقراری ارتباط بین بازارها ، محصولات و فناوری های درحال توسعه در طول زمان می باشد از آنجا که نقشه راه فناوری در سطوح مختلف و بااهداف گوناگون قابلیت تدوین دارد دارای الگوهای متفاوتی از منظر هدف و قالب است. انتخاب الگوی نادرست، می تواند از کارآمدی این ابزار توانمند بکاهد. لذا شناخت دقیق اشکال و رویکردهای تدوین نقشه راه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی مقاله بررسی و مقایسه انواع مختلف نقشه راه فن آوری است. در این راستا نقشه راه فن آوری، با توجه به هر یک از مناظر هدف و قالب به هشت دسته تقسیم شده است و معیارهای متخلفی برای انتخاب هر یک از الگوها مورد بحث قرار گرفته است.

۵تاثیر یک برنامه مدون آموزش خود‌مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان ‌ساز دایم
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پياپي ۱۳)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه. امروزه بحث درباره آموزش به بیمار و خانواده آنها در جهت تقبل مراقبت از خود مطرح می‌باشد و باید شرایطی فراهم نمود که بیماران بتوانند از خود مراقبت کنند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر یک برنامه مدون آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان‌ساز دایم انجام شده است.روش‌ها. در این مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی و دو مرحله‌ای، با روش نمونه‌گیری آسان و تداومی، 34 نفر از بیماران دارای ضربان‌ساز دایم در دو گروه 17 نفره قرار گرفتند. یک هفته پس از تعبیه ضربان‌ساز، با استفاده از پرسشنامه پایا و روا و انجام مصاحبه، کیفیت زندگی هر دو گروه مطالعه و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. سپس برنامه آموزش خودمراقبتی برای گروه مطالعه انجام شد و پس از گذشت دو ماه، مجدداً کیفیت زندگی هر دو گروه سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های مرکزی و آزمون‌های t زوج، t مستقل و مجذور کای و نرم‌افزار SPSS استفاده شد.نتایج. اختلاف میانگین امتیاز کیفیت زندگی قبل و پس از مداخله در دو گروه، و همچنین میانگین امتیاز کیفیت زندگی آنها دو ماه بعد از آموزش، دارای تفاوت آماری معنی‌داری بود.نتیجه‌گیری. آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان‌ساز دایم تاثیر داشته است که با نتایج پژوهش‌های دیگر همخوانی دارد. توصیه می‌شود در مراقبت پس از عمل در بیماران دارای ضربان‌ساز دائم، از برنامه‌های آموزشی ترکیبی استفاده شود.

۶تاثیر یک برنامه مدون آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان ساز دایم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۸

۷بررسی تاثیر یک برنامه مدیریت درد بر کنترل درد بیماران با کاهش سطح هوشیاری بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان
اطلاعات انتشار: بيهوشي و درد، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: بررسی و مدیریت درد یک موضوع مهم در بخش ویژه می باشد. با این وجود، اسناد محدودی در مورد بررسی و کنترل درد در بیماران غیرهوشیار وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک برنامه مدیریت درد بر کنترل درد در بیماران با کاهش سطح هوشیاری بستری در بخش های ویژه می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی دو گروهی قبل و بعد و بهصورت مرحله به مرحله است. در این مطالعه 50 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه به روش نمونه گیری آسان انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. برنامه مدیریت درد به مدت 48 ساعت یا تا زمانیکه سطح هوشیاری بیمار (مقیاس گلاسکو کما) به بالاتر از 8 برسد، اجرا شد. برای گروه کنترل، اقدامات روتین بخش انجام شد و برای گروه مورد، نمره شدت درد آنها با استفاده از ابزار مقیاس درد غیر کلامی تعیین، و بعد بر اساس نمره محاسبه شده، مسکن انتخابی (مورفین یا فنتانیل) برای آنها طبق برنامه انفوزیون شد. در هر دو گروه با استفاده از ابزار مقیاس درد غیر کلامی، نمرات شدت درد، قبل و بعد از اقدام درمانی ثبت شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون های تی مستقل، مجذور کای و آنالیز متغییر با مشاهدات تکراری مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره شدت درد در گروه کنترل به نسبت گروه آزمون بعد از مداخله، بعد از مرحله اول، بیشتر بوده است و میانگین تغییر نمرات شدت درد در گروه آزمون با استفاده از آزمون تی مستقل ب طور معنی داری کمتر از گروه کنترل می باشد (P=0.04).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که با ب کارگیری برنامه مدیریت درد، می توان درد این گونه بیماران را بطور مناسبی کنترل کرد.

۸مقایسه تاثیر تغذیه لوله ای به دو روش بولوس و انفوزیون مداوم بر میزان حجم باقیمانده معده و بروز اسهال در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه
اطلاعات انتشار: پرستاري داخلي و جراحي، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: حمایت تغذیه ای مناسب یکی از مهمترین جنبه های مراقبت از بیماران بستری در بخش های ویژه می باشد. هر چند مطالعات متعددی در زمینه انتخاب روش مناسب تغذیه ای در این بیماران صورت گرفته است، اما در این خصوص توافق نظر وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تغذیه لوله ای به دو روش بولوس و انفوزیون مداوم بر میزان حجم باقیمانده معده و بروز اسهال در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بود.مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی حاضر در سال 1392 بر روی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) شهر اصفهان انجام شد. 50 بیمار به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 25 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله تغذیه از طریق پمپ انفوزیون و در گروه کنترل، تغذیه به روش معمول بولوس صورت گرفت. حجم باقیمانده معده و بروز اسهال هر 4 ساعت به مدت چهار روز مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از فهرست وارسی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی مستقل، آزمون دقیق فیشر و آنالیز واریانس اندازه های مکرر تحت نرم افزار 18SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین حجم باقیمانده معده در روز سوم در گروه کنترل بیشتر از گروه مداخله بود (p=0.04) همچنین در گروه مداخله میانگین حجم باقیمانده معده در زمان های مختلف، تفاوت معنی داری نداشت، اما در گروه کنترل میانگین این حجم بین زمان های مختلف به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود.(p=0.04) آزمون دقیق فیشر تفاوت معنی داری در دفعات بروز اسهال در دو گروه نشان نداد.نتیجه گیری: در روش تغذیه حمایتی بصورت انفوزیون مداوم، حجم باقیمانده معده افزایش نیافته و سرعت تخلیه معده کم نشده بود. لذا از این روش می توان به عنوان یک روش تغذیه حمایتی مناسب در بخش های ویژه استفاد کرد.

۹طراحی و تدوین برنامه آموزشی پرستاری آندوسکوپی در ایران
اطلاعات انتشار: آموزش پرستاري، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پياپي ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: پرستاری به عنوان یک رشته علمی و یک حرفه بدنبال برآورده ساختن نیازهای مددجویان در محیط های بالینی و در سطح کلان در عرصه جامعه می باشد. با توجه به اینکه در زمینه مشارکت و همکاری پرستاران در برنامه های درمانی و تشخیصی آندوسکپی سیستم گوارش تاکنون در کشور ما اقدامی نشده است و از طرف دیگر سیستم های بهداشتی و درمانی، به ارائه مراقبت تخصصی از افراد تحت آندوسکپی نیاز دارد. هدف از این مطالعه تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی دوره کوتاه مدت پرستاری حرفه ای آندوسکوپی سیستم گوارش است.روش: این مطالعه یک تحقیق به روش دلفی به منظورایجاد توافق در باره محتوا و برنامه آموزشی پرستاری آندوسکوپی است که در سه مرحله انجام گرفت. با مرور بر متون در باره دوره ها و برنامه های آموزشی مربوط به پرستاری اندوسکوپی در دنیا و نیاز سنجی از گروه متخصص و افراد مرتبط با آندوسکوپی گوارشی و در نهایت توافق و اجماع بر روی برنامه و محتوای آموزشی پرستاری آندوسکوپی به عمل آمد و برنامه اجرا گردید.یافته ها: بر اساس شناسایی نیازهای آموزشی پرستاران آندوسکوپی، هشت حیطه آموزشی برای تربیت پرستار آندوسکوپی تعیین گردید. این دوره آموزشی 210 ساعته شامل 140 ساعت کلاس تئوری تخصصی و عملی و 70 ساعت کارآموزی بود. از استراتژیهای مختلف یادگیری نظری و عملی استفاده و مباحث بصورت ارایه سخنرانی، کار گروهی و خود یادگیری ارایه گردید. آموزش عملی بالینی بصورت نمایش علمی و استفاده از شبیه سازی و آموزش در محیط های بالینی دارای واحدهای اندوسکوپی گوارش بود.نتیجه گیری: این برنامه آموزشی بر اساس نظرسنجی از دست اندرکاران آندوسکوپی گوارش و نیازهای تعیین شده به منظور ارتقای دانش، نگرش و عملکرد پرستاران از طریق یک برنامه اموزشی بین حرفه ای انجام گردید. علاوه بر این اجرای چنین برنامه های تخصصی پرستاری می تواند به رشد و توسعه حرفه ای نیز کمک نماید.

۱۰تاثیر بازی های بومی و سنتی بر عزت نفس دانش آموزان 9 تا 12 سال شهر اهواز
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف کلی پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر بازی های بومی و سنتی بر عزت نفس دانش آموزان 9 تا 12ساله دختر و پسر دبستان ادب شهرستان اهواز در سال 92_93 بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر 9 تا 12 سال دبستان ادب اهواز بوده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (58سوالی) بود و بازیهای بومی و سنتی بود . روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به عنوان پیش آزمون بر روی دو گروه اجرا شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری تی تست مستقل با بهره گیری از نرم افزارspss16 تجزیه وتحلیل گردید. که عزت نفس گروهی که بازی ها را انجام دادند بطور معناداری بالاتر از گروه کنترل بوده که هیچ بازیی را انجام ندادند.

۱۱بررسی رابطه صادرات و سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی و رشد توسعه اقتصادی به روش سیستم معادلات VAR
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه، سال
تعداد صفحات: ۹
افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات ایران آن از یک سو به عنوان اهدافی اساسی در برنامه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاست های بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از همیت بالایی برخوردار باشد. برای این منظور در مطالعه حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 93 ‏– 1360 ‏مربوط به بخش کشاورزی و با کمک روشهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، اشتغال و صادرات آن و همچنین رابطه موجود در بین آنها پرداخته ایم. نتایج حاصل نشانگر تاثیرپذیری رشد قتصادی بخش کشاورزی از شتغال، موجودی سرمایه و بهره ورری عوامل تولید؛ تاثیرپذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچنین تاثیرپذیری صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاوزی و سیاستهای ارزی و حمایتی می باشد. بر اساس نتایج مزبور، ضرورت افزایش سرمایه گذاری و کاهش استهلاک و بهبود بهره وری عوامل تولید برای تحقق رشد قتصادی بالاتر؛ تمرکز بر گسترش سرمایه از طریق افزایش موجودی سرمایه و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی به منظور گسترش اشتغالزایی بخش کشاورزی و همچنین پیگیری سیاست تولید محصولات رقابتی در بخش کشاورزی، اصلاح نرخ ارز و تداوم گسترش سیاستهای حمایتی (پرداخت جوایز صادراتی) به منظور توسعه صادرات کشاورزی باید از سوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد.

۱۲بررسی وضعیت رعایت حریم و شان بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاري، سوم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: احترام به حریم و منزلت بیماران عاملی ضروری در ایجاد مراقبت بیمارمحور، فردگرا و اخلاقی محسوب می شود و بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رعایت حریم و شان بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان صورت گرفت. روش کار: این تحقیق یک پژوهش توصیفی– تحلیلی است که در سال 1391 در بیمارستان های شهر اصفهان صورت گرفته است. در این تحقیق 400 نفر از بیماران بستری به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. داده ها از طریق پرسش نامه ای با مقیاس لیکرت پنج رتبه ای و در ابعاد حفظ حریم فیزیکی، حریم اطلاعاتی، توجه به وضعیت پوشش و آراستگی بیمار و رعایت طرح انطباق و تطابق جنسیتی توسط کادر پرستاری جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی – تحلیلی در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد 4\46% از بیماران حریم خود را در سطح خوب و 4\45% در سطح متوسط بیان کردند. بالاترین میانگین نمره (93\0±22\3) مربوط به پوشاندن سایر قسمت های بدن بیماران هنگام معاینه یا درمان، توسط پرستار و پایین ترین میانگین نمره (73\1±55\1) مربوط به استفاده از پاراوان یا پرده در اطراف تخت هنگام معاینه یا درمان بود. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان دهنده وجود ارتباط معناداری بین نوع بیمارستان، بخش و تعداد نفرات بستری در یک اتاق با میزان رعایت حریم بیماران بود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که وضعیت رعایت حریم و شان بیماران در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد؛ هرچند این بررسی بر توجه خاص مسئولان پرستاری به برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم، جهت بهتر شدن این امر مهم تاکید می نماید

۱۳بررسی سطح خودکارآمدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ایسکمیک قلبی: یک مطالعه توصیفی همبستگی
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: بیماری‌های ایسکمیک قلبی مسوول 46% از علل مرگ و میر در ایران می‌باشند. جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی مبتلایان به این بیماری‌ها، می‌توان عوامل شناختی– رفتاری نظیر خودکارآمدی را مدنظر قرار داد. با این وجود نتایج مطالعات پیشین در زمینه عوامل مرتبط با خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی متناقض است. هدف این مطالعه تعیین سطح خودکارآمدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان بوده است. روش: این مطالعه توصیفی– همبستگی برروی 100 نفر از مبتلایان به بیماری‌های ایسکمیک قلبی بستری در بخش‌های قلب بیمارستان‌های شهید چمران و الزهرا (س) اصفهان انجام گردید. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم‌افزار آماری SPSS v.16 انجام شد. یافته‌ها: محدوده امتیاز خودکارآمدی بیماران، 64–0 با میانگین 48\17±28\35 بود. 63% از بیماران سطح بالایی از خودکارآمدی داشتند. اگرچه یافته‌های آزمون کای‌اسکویر ارتباط آماری معناداری را بین سن و جنس با سطح خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی نشان نداد، اما یافته‌های مدل رگرسیون لجستیک چندگانه نشان داد که سطح خودکارآمدی در افراد جوان‌تر (047\0=p) و مردان (00\0=p) و افراد دارای سابقه شرکت منظم در برنامه‌های غربالگری (03\0=p) بیشتر می‌باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه که سن، جنس و شرکت منظم در غربالگری‌های روتین از عوامل مرتبط با خودکارآمدی در بیماران ایسکمیک قلبی می‌باشند و با توجه به شیوع و اهمیت بیماری‌های ایسکمیک قلبی، ضرورت تقویت خودکارآمدی به عنوان عاملی اساسی در بهبود رفتارهای بهداشتی بیماران، به کمک استراتژی‌هایی نظیر آموزش‌های هدفمند و پیگیری‌های منظم توصیه می‌شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه