توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر روی عملکرد گل و مقدار ماده موثره گیاه دارویی بابونه
اطلاعات انتشار: مجله علوم زراعي ايران، , دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاه بر روی عملکرد گل و مقدار ماده موثره بابونه، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتور های تاریخ کاشت (5، 15 و 25 فروردین) و تراکم گیاه (20× 50، 30× 50 و 40× 50 سانتیمتر) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی خجیر استان تهران در سال 1377 انجام گرفت. مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال درصد انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین عملکرد گل تازه (2132.9 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد گل خشک (389.8 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد اسانس (2.470 لیتر در هکتار)، درصد کامازولن (6.4 درصد) و عملکرد کامازولن (152 میلیمتر در هکتار) در تاریخ کاشت اول حاصل شد، ولی میزان اسانس در گل، تحت تاثیر سطوح مختلف تاریخ کاشت قرار نگرفت. تراکم گیاه نیز بر روی میزان اسانس در گل و درصد کامازولن تاثیر معنی داری نداشت. بیشترین عملکرد گل تازه (2233.6 کیلوگرم درهکتار)، عملکرد گل خشک (412.4 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد اسانس (2.444 لیتر در هکتار) و عملکرد کامازولن (150 میلیمتر در هکتار) در تراکم اول به دست آمد. طبق نتایج حاصله در بین سطوح مختلف تاریخ کاشت و تراکم گیاه به کار رفته در این تحقیق، تاریخ کاشت پنج فروردین و تراکم گیاه 20× 50 سانتیمتر بهترین نتیجه را داشته است.

۲بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، زمستان, دوره  ۲۲ , شماره  ۴ (پياپي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۷
به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای تلقیح مایکوریزایی (تلقیح وعدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست (0،5  و10  تن در هکتار) درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار در سال 1384 به اجرا در آمد. همچنین مقایسه ای نیز بین این تیمارها با یک تیمار شاهد کود شیمیایی (NPK به میزان 90 ،60 و90 کیلوگرم در هکتار) به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با نوزده تیمار وسه تکرار انجام گرفت. مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (105.6 سانتیمتر)، تعداد چتر در بوته (31 چتر)، وزن هزار دانه (3.35 گرم)، عملکرد بیولوژیکی (3978 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه (1047 کیلوگرم در هکتار) در تلقیح با مایکوریزا حاصل شد، اما شاخص برداشت در مقایسه با عدم تلقیح کاهش یافت. کود فسفات زیستی دارای تاثیر معنی داری بر روی تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه نبود، ولی اثر معنی داری بر روی ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک داشت، به طوری که بیشترین ارتفاع بوته (105.3 سانتیمتر) وعملکرد بیولوژیک (3734 کیلوگرم در هکتار) در سطح سوم آن برست آمد. همچنین بیشترین ارتفاع بوته (106.6 سانتیمتر)، تعداد چتر در بوته (37.2 چتر)، وزن هزار دانه (3.79 گرم)، عملکرد بیولوژیکی (4544 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه (1253 کیلوگرم در هکتار) در سطح سوم ورمی کمپوست حاصل گردید. در این تحقیق،اثرات متقابل دو فاکتور تلقیح مایکوریزایی و کود فسفات زیستی بر روی وزن هزار دانه و دو فاکتور تلقیح مایکوریزایی و ورمی کمپوست بر روی شاخص برداشت، نیز معنی دار گردید. مقایسه شاهد با تیمارهای کودهای زیستی، نیز معنی دار گردید، به طوری که از نظر تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیکی، تیمار کود زیستی حاوی تلقیح با مایکوریزا، سطح سوم کود فسفات زیستی و سطح سوم ورمی کمپوست (40.2 چتر،4.02 گرم، 5033 کیلوگرم در هکتار) برتری محسوسی نسبت به تیمار شاهد (31.7 چتر،3.71 گرم، 4002 کیلوگرم در هکتار) داشت. از نظر عملکرد دانه نیز، تیمار کود زیستی شامل تلقیح با مایکوریزا، سطح دوم کود فسفات زیستی و سطح سوم ورمی کمپوست (1292 کیلوگرم در هکتار) در مقایسه با شاهد (1097 کیلوگرم در هکتار) برتری چشمگیری داشت. همچنین، از نظر ارتفاع بوته، تیمارهای مطلوب کودهای زیستی تفاوت معنی داری نسبت به تیمار شاهد نداشتند.

۳بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر گلدهی، عملکرد بیولوژیک و همزیستی ریشه، در گیاه دارویی رازیانه
اطلاعات انتشار: مجله علوم زراعي ايران، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۱ (پياپي ۳۷)، سال
تعداد صفحات: ۲۲
به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر گلدهی، عملکرد بیولوژیک و درصد همزیستی ریشه با قارچ میکوریزا در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی با استفاده از عامل های قارچ میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار و در دو سال زراعی 1384 و 1385 به اجرا در آمد. مقایسه ای نیز بین این تیمارها با یک تیمار شاهد کود شیمیایی NPK) به میزان 90، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با نوزده تیمار و سه تکرار انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بیشترین تعداد چتر در بوته، عملکرد بیولوژیک و درصد همزیستی ریشه در تلقیح با میکوریزا حاصل شد. کود فسفات زیستی نیز دارای اثر معنی داری بر ویژگی های مورد بررسی بود، به طوری که بیشترین تعداد چتر در بوته و درصد همزیستی ریشه با کاربرد 60 کیلوگرم از آن و بیشترین عملکرد بیولوژیک با کاربرد 30 کیلوگرم از آن بدست آمد. بیشترین تعداد چتر در بوته و عملکرد بیولوژیک با کاربرد 10 تن ورمی کمپوست و نیز بیشترین درصد همزیستی ریشه با کاربرد 5 تن ورمی کمپوست حاصل گردید. اثر متقابل هم افزایی و مثبت نیز در بین عوامل مشاهده گردید که می توان به اثر متقابل تلقیح میکوریزایی ´ ورمی کمپوست بر عملکرد بیولوژیک اشاره کرد. مقایسه میانگین ها مبین آن بود که از نظر تعداد چتر در بوته و عملکرد بیولوژیک تیمار کود زیستی شامل تلقیح با میکوریزا، مصرف 60 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 10 تن ورمی کمپوست و نیز از نظر درصد همزیستی ریشه، تیمار کود زیستی شامل تلقیح با میکوریزا، مصرف 60 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 5 تن ورمی کمپوست برتری محسوسی در مقایسه با تیمار شاهد داشتند.

۴تاثیر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، زمستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۴ (پياپي ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.)، شامل میزان اسانس و میزان آنتول، فنکون و لیمونن در اسانس، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه فاکتوره با استفاده از عوامل تلقیح میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار در دو سال زراعی 1384 و 1385 در ایستگاه تحقیقات همند آبسرد در دماوند (وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) به اجرا درآمد. همچنین یک کرت به عنوان شاهد برای مقایسه با کرتهای کودهای زیستی در هر تکرار قرار داده شد که فقط کودهای شیمیایی NPK) به میزان 90، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) در آن بکار برده شد. مقایسه میانگینها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان اسانس در دانه (88\3%) و میزان آنتول در اسانس (68\42%) و کمترین میزان فنکون (68\11%) و لیمونن (44\10%) در اسانس در تلقیح با میکوریزا حاصل شد. کود فسفات زیستی نیز دارای تاثیر معنی داری بر روی میزان فنکون در اسانس نبود، ولی اثر معنی داری بر روی میزان اسانس در دانه و میزان آنتول و لیمونن در اسانس داشت. به طوری که بیشترین میزان اسانس در دانه (86\3%) و میزان آنتول در اسانس (90\67%) با مصرف 60 کیلوگرم کود فسفات زیستی و نیز کمترین میزان لیمونن در اسانس (59\10%) با مصرف 30 کیلوگرم از آن بدست آمد. همچنین بیشترین میزان اسانس در دانه (03\4%) و میزان آنتول در اسانس (47\71%) و کمترین میزان فنکون (45\10%) و لیمونن (58\9%) در اسانس با مصرف 10 تن ورمی کمپوست حاصل شد. مقایسه شاهد با تیمارهای کودهای زیستی نیز معنی دار شد. به طوری که از نظر میزان اسانس در دانه و میزان آنتول، فنکون و لیمونن در اسانس، دو تیمار کود زیستی حاوی تلقیح با میکوریزا، مصرف 30 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 10 تن ورمی کمپوست و تلقیح با میکوریزا، مصرف 60 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 10 تن ورمی کمپوست دارای ترکیب بهتری نسبت به تیمار شاهد بودند.

۵تاثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر K, P, N و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum Vulgare Mill)
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، بهار, دوره  ۲۵ , شماره  ۱ (پياپي ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۹
به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر نیتروژن (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K) و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی با استفاده از عاملهای قارچ میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار و در دو سال زراعی 1384 و 1385 در ایستگاه تحقیقات همندآبسرد (وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) به اجرا درآمد. مقایسه میانگینها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین غلظت نیتروژن (2.62%)، فسفر (1.21%) و پتاسیم در دانه (1.54%) و عملکرد دانه (1367 کیلوگرم در هکتار) در تلقیح با میکوریزا حاصل شد. کود فسفات زیستی نیز تاثیر معنی داری بر روی صفات یاد شده داشت. به طوری که بیشترین غلظت نیتروژن (2.64%) با کاربرد 60 کیلوگرم و بالاترین غلظت فسفر (1.20%) و پتاسیم در دانه (1.52%) و عملکرد دانه (1316 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد 30 کیلوگرم از آن بدست آمد. همچنین بیشترین غلظت نیتروژن (2.82%)، فسفر (1.25%) و پتاسیم در دانه (1.66%) و عملکرد دانه (1689 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 10 تن ورمی کمپوست حاصل شد. اثر متقابل هم افزایی و مثبت نیز در بین عوامل مشاهده شد که می توان به اثر متقابل بین تلقیح میکوریزایی و کود فسفات زیستی بر غلظت نیتروژن در دانه و اثر متقابل میان کود فسفات زیستی و ورمی کمپوست بر غلظت فسفر در دانه اشاره کرد.

۶بررسی همبستگی و رگرسیون عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون تحت تاثیر شرایط تراکم و کود زیستی حل کننده فسفات
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی فسفاته درایران موجب خسارت به منابع آب خاک و سلامتی انسان شدها ست استفاده ازکود زیستی موجب بهره برداری بهینه از اجزای طبیعت برای بهتر ساختن آن محسوب میش ود این کودها آلودگی زیست محیطی کودهای شیمیایی را کاهش داده موجب احیا و حفظ محیط زیست گردیده است و تولیدات گیاهی سالم دراختیار انسان قرار میدهد براین اساس پژوهشی بصورت آزمایشات فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار دربهار سال 1388 درمزرعه تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد و تاثیرکود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum برعملکرد و اجزای عمکلرد دانه بررسی شد تیمارهای آزمایشی شامل کود زیستی حل کننده فسفات درسه سطح شاهد عدم تلقیح بذرمال بذرمال و سرک و عامل تراکم بوته درچهارسطح 30×5و30×10 و30×15و30×20 سانتی متر بودند صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه تعداددانه درچتر وزن خشک دانه تعدادچتر و طول ریشه نتایج همبستگی نشان داد بین اکثرصفات همبستگی معنی دار وجوددارد.

۷تاثیر امواج فراصوت بر کارون در کالوس حاصل از کشت بافت زیره سیاه (.Bunium persicum Boiss)
اطلاعات انتشار: داروهاي گياهي، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه و هدف: گیاهان داروئی منابع اصلی و با ارزش سازنده داروهای مفید هستند. تولید و استخراج متابولیت های ثانویه تاثیر شگرفی بر صنایع داروسازی داشته است. کارون یک ترکیب طبیعی است که در ساختار میوه و اندام هوایی زیره سیاه وجود دارد. با توجه به محدودیت تولید زراعی، کشت سلولی با اعمال محرک های تولید، نظیر امواج فراصوت، از جمله روش هایی است که می تواند در جهت تولید متابولیت های ثانویه موثر و کارآمد باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف مطالعه اثر امواج فراصوت بر تولید متابولیت ثانویه و مهم موجود در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum) به نام کارون در کالوس حاصل از کشت بافت به مرحله اجرا درآمد.روش تحقیق: در این تحقیق کالوس در محیط سوسپانسیون تحت تاثیر تیمارهای یک بار و دو بار صوت دهی با زمان های 0، 5، 20، 35، 50 و 240 ثانیه توسط حمام فراصوت با فرکانس 38.5 کیلو هرتز و توان خروجی ثابت مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج متابولیت ثانویه کارون، میزان کارون تولید شده با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) اندازه گیری گردید.نتایج و بحث: اثر تحریک کنندگی امواج فراصوت، سنتز متابولیت ثانویه کارون را به میزان چشمگیری افزایش داد. چنانچه مشاهده گردید ترکیب محیط هورمون دار با تیمار 2 بار صوت دهی و زمان 35 ثانیه صوت دهی بالاترین میزان تولید کارون را در نمونه های مورد بررسی ایجاد نمود. تیمار شاهد (فاقد صوت دهی) نیز در همه موارد کمترین میزان کارون را داشت.توصیه کاربردی \ صنعتی: امواج فراصوت می توانند به عنوان یک محرک غیر زنده، با تشدید پاسخ های دفاعی در گیاه، سنتز متابولیت کارون را در نمونه های کشت بافت افزایش دهند.

۸بررسی همبستگی ساده بین برخی ازصفات سیب زمینی رقم آگریا تحت مدیریت تلفیقی نیتروژن و کوددامی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی همبستگی ساده بین برخی ازصفات سیب زمینی رقم اگریا تحت مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوک های تصادفی با دو فاکتور کود نیتروژن با سه سطح 50و100و150 کیلوگرم نیتروژن درهکتار و کود دامی با چهارسطح 5و10و15و20 تن کود گاوی درهکتار درسه تکرا ردراردیبهشت 1387 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن اجرا گردید درزمان گلدهی صفاتی نظیر کلروفیل وزن خشک اندامهای هوایی و شاخص سطح برگ مورد اندازه گیری قرارگرفت همچنین درانتهای فصل رشد میزان عملکرد غذه تعدادغده درواحد سطح درصد نیتروژن غده درصد ماده خشک غده و درصد غده های درشت ریزومتوسط اندازهگیری قرارگرفت نتایج همبستگی ساده بین صفات نشانداد که درصد غده های درشت و ریزبه ترتیب دارای همبستگی مثبت و منفی بسیارمعنی داری با عملکرد غده بودند همچنین بین درصد نیتروژن غدهو وزن خشک غده همبستگی منفی و بسیارمعنی داری وجود داشت

۹بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی برشاخص برداشت پروتئین خام ودرصدوزن خشک غده سیب زمینی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی برشاخص برداشت درصد وزن خشک غده پروتئین خام و عملکرد غده سیب زمینی ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار دراردیبهشت 1387 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن اجرا گردید بدین منظور دراین ازمایش ازدو فاکتور کود نیتروژن با سه سطح 50و100و150 کیلوگرم نیتروژن درهکتار وکود دامی با چهارسطح 5و10و15و20 تن کود گاوی درهکتار استفاده شد درانتهای فصل رشد بهمنظور بدست آوردن عملکرد درصد ماده خشک غده درصد شاخص برداشت و درصد پروتئین خام درماده خشک غده نمونه برداری صورت گرفت نتایج نشان داد که کود نیتروژن بصورت خطی و بسیارمعنی داری درصد پروتئین خام درماده خشک غده را افزایش میدهد همچنین این کود بصورتخطی و معنی داری درصد وزن خشک غده و درصد شاخص برداشت را کاهش داد کود دامی نیز بطور معنی داری و بصورت یک تابع درجه دو بردرصد پروتئین خام درماده خشک غده تاثیر گذاشت بررسی اثرات متقابل کود نیتروژن و کوددامی نیز نشان داد که تلفیق این دو کود بصورت بسیارمعنی داری درصد پروتئین خام غده را افزایش میدهد.

۱۰مطالعه اثرسطوح مختلف تلقیح با کود زیستی حل کننده فسفات بربرخی صفات گیاه شوید Anethum graveolens L. درمنطقه رودهن
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
بررسی برخی از باکتریایی موجود در ریزوسفر، با تأثیر مثبت بر رشد گیاه به عنوان کود زیستی یا عامل کنترل کننده در پیشبرد کشاورزی در سال های اخیر، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این کودها علاوه بر صرفه جویی در مصرف کود شیمیایی فسفاته، باعث جذب بیشتر فسفر و در نتیجه افزایش رشد و مقاومت گیاه به بیماری شده و نیز کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش، صرفه جویی اقتصادی و کاهش آلودگی منابع خاک و آب کشور ناشی از تجمع بیش از حد فسفر و عناصر سنگین نظیر کادمیم و بور را در پی دارند. این پژوهش به بررسی تأثیر دو گروه از میکروارگانیسم حل کننده فسفات بومی (B) و غیر بومی (E) ایران در 6 سطح تلقیح (بذر مال B، بذر مال و سرک B، بذر مال E، بذر مال و سرک E، تلقیح توام E*B و شاهد بدو تلقیح) بر روی گیاه شوید، در اراضی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال زراعی 78–88 بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد صفاتی همچون ارتفاع بوته، عملکرد دانه و عملکرد اسانس مورد مطالعه قرار گرفت. کاربرد توام دو گروه کود زیستی در صفات مورد بررسی، همواره نتیجه بهتری در پی داشت.

۱۱بررسی تاثیرسطوح کودنیتروژن وکود دامی برعملکردواجزاء عملکرد سیب زمینی رقم اگریا
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و کود دامی و اثرات متقابل آنها برعملکرد و اجزا عملکرد سیب زمینی ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار دراردیبهشت 1387 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد رودهن واقع درمنطقه کولیک اجرا گردید بدینمنظور دراین ازمایش ازدو فاکتور کود نیتروژن با سه سطح 50و100و150کیلوگرم نیتروژن درهکتار و کوددامی با چهارسطح 5و10و15و20وتن کود گاوی درهکتار استفاده شد درپایان فصل رشدعملکرد درواحد سطح تعدادغده درصد غده های درشت درصد غده های متوسط و درصد غده های ریز مورد محاسبه قرارگرفت نتایج نشان داد که کود نیتروژن به صورت بسیارمعنی داری سببافزایش عملکرد و درصد غده های درشت می شود همچنین این کود موجب کاهش معنی دار درصد غده های ریز گردید استفاده ازکود دامی نیز بصورت بسیارمعنی داری موجب افزایش عملکرد و افزایش درصد غده های درشت و کاهش درصد غده های ریز شد همچنین اثرات متقابل تلفیق کود دامی و کود نیتروژن برعملکرد و درصد غده های درشت دارای تاثیر بسیارمعنی داری بود و بیشترین میزان عملکرددراین ازمایش 36\8 تن غده درهکتار زمانی حاصل گردید که از20تن کود دامی و 150کیلوگرم کود نیتروژن درهکتار استفاده شد.

۱۲تاثیر کاربرد کودهای دامی و زیستی بر عملکرد بیومس، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ويژه نامه ۹، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقدمه: مصرف کودهای دامی و زیستی در تولید گیاهان دارویی در نظام کشاورزی پایدار به منظور دستیابی به افزایش کیفیت محصول، حفظ محیط زیست و سلامت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.هدف: مطالعه تاثیر کودهای دامی و زیستی بر عملکرد بیومس، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) می باشد.روش بررسی: تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل دو عاملی کود گاوی (5، 10، 15 و 20 تن در هکتار) و کود زیستی نیتروژنه (تلقیح با ازتوباکترb1=، تلقیح با آزوسپیریلومb2=، تلقیح توأم با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم (b3=در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات همند دماوند در سال زراعی 1389 به اجرا درآمد. مقایسه ای نیز بین این تیمارها با یک تیمار شاهد (بدون دریافت کود) انجام گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد بیومس (10946.1 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد 20 تن کود دامی، بیشترین عملکرد دانه (1587.7 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (4.09 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 15 تن کود دامی و بیشترین میزان اسانس در دانه (0.277 درصد) با مصرف 10 تن کود دامی حاصل شد. همچنین بیشترین عملکرد بیومس (10082.3 کیلوگرم در هکتار) در تلقیح توأم با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و عملکرد دانه (1517.8 کیلوگرم در هکتار) در تلقیح با آزوسپیریلوم به دست آمد. اثرات متقابل هم افزایی و مثبت نیز در بین عامل ها بر میزان اسانس و عملکرد اسانس مشاهده شد. همچنین اختلاف معنی داری بین تیمارها و شاهد وجود داشت به طوری که عملکرد دانه در تیمار شامل مصرف 20 تن کود دامی و تلقیح با آزوسپیریلوم و میزان اسانس در دانه در تیمار حاوی 10 تن کود دامی و تلقیح با ازتوباکتر، برتری محسوسی در مقایسه با تیمار شاهد داشتند.نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، بیشترین عملکرد دانه و عملکرد اسانس با کاربرد 15 تن کود دامی و بیشترین میزان اسانس در دانه با مصرف 10 تن کود دامی و نیز بیشترین عملکرد دانه در تلقیح با آزوسپیریلوم به دست آمد.

۱۳تغییرات اسانس و عملکردگیاه دارویی شوید تحت تاثیرتراکم و کود بیولوژیک نیتروژنه
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
این تحقیق به منظوربررسی تاثیرکاربرد کودبیولوژیک نیتروژنه و تراکم بوته برروی عملکردومیزان اسانس گیاه دارویی شویدAnethum graveolens L.) بصورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرحبلوکهای کامل تصادفی باسه تکراردرمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاداسلامی رودهن منطقه کولیک دربهار89 انجام شد فاکتورکودبیولوژیک نیتروژنه شامل چهارسطح عدم تلقیحبذرمال محلول پاشی بای بوته وبذرمال به همراه محلول پاشی پای بوته و فاکتور تراکم بوته شامل سه سطح 12و25و8بوته درمترمربع بودند صفات مورد بررسی دراین پژوهش شامل وزن خشک بوته عملکرددانه میزان اسانس دردانه و درصد لیمونن دراسانس بودند نتایج نشان داد که فاکتورکودزیستی نیتروژنه دراای اثرمعنی داری برویژگیهای مورد بررسی می باشد بطوریکه بیشترین وزن خشک بوته عملکرددانه میزان اسانس و درصد لیمونن دراسانس درتیمارکود بیولوژیک بذرمال توام با محلول پاشی پای بوته بدست امد فاکتور تراکم بوته نیز دارای تاثیر معنی داری براکثرصفات مورد بررسی بود به نحوی که بیشترین عملکرددانه درتیمار تراکم 25بوته درمترمربع حاصل گردید همچنین اثرمتقابل بین دوفاکتور نیز بربرخی صفات معنی دارگردید بطوریکه نتایج حاصله نشان داد که کاربرد تیمار کود بیولوژیک بذرمال توام بامحلول پاشی پای بوته و تراکم 25بوته درمترمربع دارای یک اثرمثبت و افزایشی برروی صفات مهمی چون عملکرددانه درصد اسانس و درصد لیمونن بودند

۱۴تاثیرکاربرد ورمی کمپوست و باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن برعملکردواجزاء عملکردگیاه دارویی شوید Anethum graveolens
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک دریک نظام کشاورزی پایدارموجب پایداری عملکردبویژه درتولید گیاهان دارویی میگردد شویدAnethum graveolens) نیز یک یگاه دارویی اسانس داربوده و دانه مهمترین اندام حاوی اسانس می باشد به منظور بررسی اثرکودهای الی و بیولوژیک برعملکردواجزا عملکردشوید شامل ارتفاع بوته تعدادچتر دربوته وزن هزاردانه عملکردبیولوژیک عملکرددانه تحقیقی بصورت ازمایش فاکتوریل دوفاکتوره و با استفاده ازفاکتورهای ورمی کمپوست 0و4و8و12 تن درهکتار و باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن شامل مخلوطی ازازتوباکتر وآزوسپیریلوم عدم تلقیح تلقیح با بذروتلقیح با بذر+محلول پاشی درمرحله ساقه رفتن درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی بادوازده تیمارو سه تکرار درایستگاه تحقیقات همند دماوند وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع درسال زراعی 1390 مورد مطالعه قرارگرفت مقایسه میانگین ها توسط ازمون چنددامنه ای دانکن درسطح احتمال پنج درصد انجام شد نتایج حاصل ازاین پزوهش نشان داد که بیشترین تعداد چتر دربوته 15\1 چتروزن هزاردانه 1\58 گرم و عملکرددانه 2196\8 کیلوگرم درهکتار با مصرف 8تن ورمی کمپوست حاصل گردید و بیشترین ارتفاع بوته 77\8 سانتیمتر وعملکردبیولوژیک 6169\7 کیلوگرم درهکتار به ترتیب با مصرف 4و12 تن ورمی کمپوست بدست آمد اثرات متقابل هم افزایی و مثبت نیز دربین فاکتورها مشاهده گردید که می توان به اثرمتقابل فاکتورها برتعدادچتردربوته و عملکرددانه اشاره کرد

۱۵بررسی تاثیر کم آبیاری و باکتری ازوسپریلیوم برعملکردسیاهدانه
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظوربررسی تاثیر قطع آبیاری و کاربرد بکتری ازوسپرییلوم برعملکردسیاهدانه (Nigella sativa Lازمایشی بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار دربهار 1390 درایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی همند وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام گرفت تیمارهای ازمایش شامل تیمار ابیاری درسه سطح شاهد یا ابیاری نرمال قطع ابیاری ازشروع غنچه دهی و قطع ابیاری ازمرحله شروع گلدهی و ازوسپریلوم درچهارسطح عدم تلقیح بذرمال محلولپاشی درپای بوته درابتدا ساقه دهی بذرمال +محلولپاشی درپای بوته درابتدای ساقه دهی بودند نتایج نشان داد که قطع ابیاری ازمرحله شروع غنچه دهی تاثیرمعنی داری برتعدادفولیکول درگیاه عملکردبیولوژیک و عملکرددانه داشت ولی ارتفاع وزن هزاردانه تحت تاثیر قرارنگرفت کمترین تعدادفولیکول درگیاه 3\72 عملکردبیولوژیک 1477\06 کیلوگرمدرهکتار و عملکردبذر 377\32 کیلوگرم درهکتار درتیمارقطع ابیاری درمرحله شروع غنچه دهی حاصل شد و ابیاری نرمال شاهد دارای بیشترین مقادیر این صفات بود کاربرد ازوسپریلوم دارای تاثیر معنی داری برکلیه صفات بود بهترین تیمار باکتری ازوسپریلوم کاربرد توام بذرمال +محلولپاشی درپای بوته بود

۱۶بررسی تاثیر مصرف کود بیولوژیک فسفات و تراکم بوته برعملکردواسانس گیاه دارویی انیسون
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی کارایی کودزیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته برعملکردو اسانس گیاه دارویی انیسون پژوهشی به صورت ازمایشات فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار بهارسال 1388 درمزرعه تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد تیمارهایازمایشی شامل کودزیستی حل کننده فسفات درسه سطح شاهد عدم تلقیح بذرمال و مصرف دردوزمان بذرمال و سرک و عامل تراکم بوته درچهارسطح 67و34و23و17 بوته درهرمترمربع بودند صفات مورد بررسی شامل عملکردهای بیولوژیک دانه و اسانس بودند نتایج نشان داد که کودزیستی حل کننده فسفات و اثرتراکم بوته برروی صفات عملکرددانه و اسانس و همچنین اثرمتقابل کودزیستی حل کننده فسفات درتراکم بوته برروی عملکردبیولوژیک درسطح 1درصد معنی دارشده است نتایج مقایسه میانگین ها نشان دادتراکم 67 بوته درهرمترمربع و استفاده ازکود زیستی حل کننده فسفات دردومرحله بذرمال و سرک بیشترین تاثیرمثبت را برصفات ذکر شده دارد

۱۷بررسی تغییرات شاخص سطح برگ و عملکردگیاه سیب زمینی تحت تاثیرمدیریت تلفیقی منابع آلی و غیرآلی نیتروژن
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظوربررسی تاثیرکودنیتروژن و کود دامی و اثرات متقابل آنها برشاخص سطح برگ و عملکردسیب زمینی ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار دراردیبهشت سال 1387 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحدرودهن اجرا گردید دراین ازمایش تیمارها دربرگیرنده کود نیتروژن با سه سطح 50و100و150 کیلوگرم نیتروژن درهکتار و کود دامی باچهارسطح 5و10و15و20 تن کود گاوی درهکتار بودند به منظور تعیین شاخص سطح برگ از40روز بعدازسبز شدن کامل قطعه زمین ازمایشی تا 105 روز بعدازسبز شدن هرپانزده روزیکبار نمونه برداری ازاندام های هوایی صورت گرفت و شاخص سطح برگ اندازه گیری شد همچنین درپایان فصل رشدعملکرددرواحد سطح نیز تعیین شد نتایج نشان داد که کود نیتروژن و کود دامی دارای اثرات بسیارمعنی داری برشاخص سطح برگ و عملکردغده بودند همچنین استفاده تلفیقی ازکود دامی و کودنیتروژن نیز بصورت معنی داری میزان شاخص سطح برگ در45 و75و90روز بعدازسبز شدن و بصورت بسیارمعنی داری عملکرد غده را افزایش داد به طوریکه بالاترین میزان شاخص سطح برگ 6.149 در90روز بعدازسبز شدن ازتیمار 15تن کود دامی و 150کیلوگرم نیتروژن حاصل شد وبالاترین میزان عملکردغده 36.8 تن درهکتار درانتهای فصل رشد نیز ازتیمار 20 تن کود دامی و 150کیلوگرم نیتروژن بدست آمد.

۱۸بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۷

۱۹تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه شیرازی (.Matricaria recutita L)
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۸، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقدمه: به دلیل آنکه مصرف کودهای شیمیایی سبب آلودگی خاک، آب و محصولات کشاورزی شده است، امروزه کودهای زیستی یک جایگزین مطمئنی برای افزایش بهره روی خاک و رشد گیاه در کشاورزی پایدار مطرح می باشند.هدف: ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه شیرازی.روش بررسی: این تحقیق در سه تکرار و شش تیمار در سال 1389 انجام شد. تیمارهای این تحقیق عبارتند از A (شاهد یا بدون کاربرد کود)، B (کود زیستی نیتروکسین + 53 کیلوگرم در هکتار از کود کامل شیمیایی)، C (کود زیستی سوپر نیتروپلاس + 53 کیلوگرم در هکتار کود کامل شیمیایی)،D (مخلوط دو کود زیستی سوپر نیتروپلاس و نیتروکسین + 35 کیلوگرم در هکتار کود کامل شیمیایی)، E (کود زیستی بیوسولفور) و F (106 کیلوگرم در هکتار از کود کامل شیمیایی).نتایج: تیمارهای کودی اثرات معنی داری بر ارتفاع گیاه (P<0.05)، وزن خشک گیاه (P<0.05)، قطر کاپیتول (P<0.01) (P<0.01)، وزن تر کاپیتول در هکتار (P<0.01)، وزن خشک کاپیتول در هکتار (P<0.05)، عملکرد اسانس (P<0.01)، میزان کامازولن (P<0.01) و میزان فلاونوئید کل (P<0.01) داشت. کود شیمیایی اثر معنی داری بر عملکرد کمی و کیفی بابونه نداشت و کمترین عملکرد کمی و کیفی بابونه مربوط به تیمار شاهد و تیمار کود شیمیایی بود. اگرچه کودهای زیستی به طور معنی داری سبب افزایش کلیه صفت مورد مطالعه در بابونه شدند ولی بیشترین وزن خشک کاپیتول و میزان اسانس در تیمار بیوسولفور مشاهده شد.نتیجه گیری: کاربرد کودهای زیستی، عملکرد کمی و کیفی بابونه را افزایش داده و تیمار بیوسولفور بهترین تیمار بوده است. همچنین کاربرد این کودهای زیستی می تواند منجر به کاهش مصرف کودهای شیمیایی در اکوسیستم های کشاورزی شود که گامی در راستای به حداقل رسانیدن آلودگی محیط و کشاورزی پایدار است.

۲۰تاثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L)
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، پاييز, دوره  ۲۸ , شماره  ۳ (پياپي ۵۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات همند دماوند وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال زراعی 1389 به اجرا درآمد. عوامل مورد بررسی شامل کود دامی در چهار سطح (5، 10، 15 و 20 تن در هکتار) و باکتریهای محرک رشد در سه سطح (تلقیح با ازتوباکتر، تلقیح با آزوسپیریلوم و تلقیح توام با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) بود. علاوه بر این مقایسه ای نیز بین این تیمارها با یک تیمار شاهد (بدون دریافت کود) به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سیزده تیمار و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد چتر در بوته (38.2 چتر)، وزن هزاردانه (4.40 گرم) و عملکرد دانه ( 1587.7کیلوگرم در هکتار) با مصرف 15 تن کود دامی حاصل گردید. تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد تاثیر معنی داری بر وزن هزاردانه نداشت ولی اثر معنی داری روی سایر صفات داشت، به طوری که بیشترین تعداد چتر در بوته در دو تیمار تلقیح با ازتوباکتر (34.7 چتر) و تلقیح با آزوسپیریلوم (34.1 چتر) و عملکرد دانه (1517.8 کیلوگرم در هکتار) در تلقیح با آزوسپیریلوم بدست آمد. اثر متقابل در بین عاملها بر روی تعداد چتر در بوته و وزن هزاردانه، معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها بیانگر آن بود که از نظر تعداد چتر در بوته تیمار شامل مصرف 15 تن کود دامی و تلقیح توام با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و نیز از نظر وزن هزاردانه و عملکرد دانه، تیمار مصرف 20 تن کود دامی و همراه با تلقیح با آزوسپیریلوم برتری محسوسی در مقایسه با تیمار شاهد داشتند.

۲۱تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی انیسون (.Pimpinella anisum L)
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، زمستان, دوره  ۲۶ , شماره  ۴ (پياپي ۵۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مصرف کودهای بیولوژیک در یک نظام کشاورزی پایدار، موجب پایداری عملکرد به ویژه در تولید گیاهان دارویی می گردد. انیسون (Pimpinella anisum L.) نیز یک گیاه دارویی اسانس دار بوده و دانه مهمترین اندام حاوی اسانس می باشد. به همین منظور در تحقیقی اثر ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزا عملکرد انیسون شامل ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه، به صورت آزمایش فاکتوریل دو فاکتوره با استفاده از فاکتورهای ورمی کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) و کود فسفات زیستی (عدم تلقیح، تلقیح با بذر و تلقیح با بذر + محلول پاشی بر روی خاک در مرحله ساقه رفتن) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات همند دماوند (وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) در سال زراعی 1388 مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5% انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (50.1 سانتی متر)، تعداد چتر در بوته ( 33.2 چتر)، عملکرد بیولوژیک ( 9797.2 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه ( 2973.2 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 10 تن ورمی کمپوست حاصل گردید ولی وزن هزاردانه تحت تاثیر ورمی کمپوست قرار نگرفت. کود فسفات زیستی نیز دارای تاثیر معنی داری بر روی ارتفاع بوته و وزن هزاردانه نبود، ولی اثر معنی داری بر روی سایر صفات داشت؛ به طوری که بیشترین تعداد چتر در بوته ( 29.5 چتر)، عملکرد بیولوژیک ( 7768.8 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه ( 2571.6 کیلوگرم در هکتار) با دو بار مصرف کود فسفات زیستی بدست آمد. البته اثرهای متقابل هم افزایی و مثبت نیز در بین فاکتورها مشاهده شد که می توان به اثر متقابل فاکتورها بر عملکرد بیولوژیک اشاره کرد. بنابراین طبق نتایج بدست آمده، تیمار شامل کاربرد 10 تن ورمی کمپوست و مصرف دو بار کود فسفات زیستی، بهترین نتیجه را داشته است.

۲۲بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کیفیت ماده موثر گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Mill
اطلاعات انتشار: زراعت و اصلاح نباتات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه
اطلاعات انتشار: يافته هاي نوين كشاورزي، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۲ (۱۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار 1389 در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی البرز در منطقه کرج با طول جغرافیایی 51 درجه و 19 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه شمالی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی اسید آمینه در سه مرحله قبل از گلدهی، مرحله گلدهی کامل و مرحله قبل از گلدهی + مرحله گلدهی کامل و کاربرد ورمی کمپوست در پنج سطح صفر، 5، 10، 15 و 20 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد ورمی کمپوست و محلولپاشی اسیدهای آمینه تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشته اند. تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی تحت تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی قرار نگرفتند ولی کاربرد ورمی کمپوست باعث ایجاد تفاوت معنی داری در این صفات گردید و با افزایش مقدار ورمی کمپوست تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی کاهش یافت. بیشترین ارتفاع به میزان 41.8 سانتی متر، عملکرد گل تازه به میزان 3335.7 کیلوگرم در هکتار و گل خشک در هکتار معادل 653.8 کیلوگرم در هکتار با کاربرد 20 تن ورمی کمپوست در هکتار بدست آمد. تیمار محلولپاشی در مرحله قبل از گلدهی + مرحله گلدهی کامل نیز باعث بیشترین عملکرد گل تازه و خشک گردید. نتایج اثرات متقابل نشان دهنده آن بود که کاربرد توام 15 تن ورمی کمپوست و دوبار محلولپاشی بهترین نتیجه را از نظر عملکرد گل تازه و خشک داشته است.

۲۴تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (.Pimpinella anisum L)
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، پاييز, دوره  ۲۹ , شماره  ۳ (پياپي ۶۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)، شامل میزان اسانس و میزان آنتول، گاما–هیماکالن و استراگول در اسانس، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عامله با استفاده از عوامل ورمی کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) و کود بیولوژیک فسفره (عدم تلقیح، تلقیح با بذر و تلقیح با بذر + محلول پاشی بر روی خاک در مرحله ساقه رفتن) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات همند دماوند وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال زراعی 1387–1389 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان اسانس در دانه (%4.21) در مصرف 10 تن ورمی کمپوست حاصل شده و بیشترین میزان آنتول در اسانس (%94.14) و کمترین میزان گاما–هیماچالن (%2.47) و استراگول (%1.10) در اسانس با مصرف 5 تن ورمی کمپوست حاصل گردید. کود بیولوژیک فسفره نیز دارای تاثیر معنی داری بر روی صفات مورد بررسی بود، به طوری که بیشترین میزان اسانس در دانه (%3.97) و میزان آنتول در اسانس (%94.60) و نیز کمترین میزان گاما–هیماچالن (%2.12) و استراگول (%0.95) در اسانس با دو بار مصرف کود بیولوژیک فسفره بدست آمد. همچنین اثرهای متقابل در بین عامل ها بر روی میزان گاما–هیماچالن و استراگول در اسانس معنی دار گردید، به طوری که کمترین میزان گاما–هیماکالن (%1.93) و استراگول (%0.97) در اسانس در تیمار 5 تن ورمی کمپوست و دو بار مصرف کود بیولوژیک فسفره حاصل شد.

۲۵بررسی تاثیر کود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون
اطلاعات انتشار: گياه و زيست بوم، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۳۳-۱ (ويژه نامه)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور بررسی کارایی کود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون پژوهشی به صورت آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در بهار سال 1388 در مزرعه تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کودزیستی حل کننده فسفات در سه روش مصرف: شاهد (عدم تلقیح)، بذر مال و مصرف در دو زمان بذر مال و سرک. عامل تراکم بوته در چهار سطح (67، 34، 23 و 17 بوته در هر متر مربع) بودند. صفات مورد بررسی شامل عملکردهای بیولوژیک، دانه و اسانس، شاخص برداشت، وزن خشک دانه و بوته بودند. نتایج نشان داد، کود زیستی حل کننده فسفات و اثر تراکم بوته برای صفت های عملکرد دانه و اسانس همچنین اثر متقابل کود زیستی حل کننده فسفات در تراکم بوته برای صفت های عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن خشک بوته و دانه در سطح 1% معنی دار شده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد، تراکم 67 بوته در هر مترمربع و استفاده از کود زیستی حل کننده فسفات در دو مرحله (بذر مال و سرک) بیش ترین تاثیر مثبت را بر صفات ذکر شده دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۳ نتیجه