توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدلسازی شبکه های تنظیم ساز ژنتیکی با استفاده از تحلیل مولفه های شبکه (NCA) و اطلاعات متقابل
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مدلسازی شبکه های تنظیم ساز ژنتیکی یکی اساسی ترین راهکارهای پیش بینی و مدلسازی رفتار ارگانیزم های زنده می باشد. تحلیل مولفه های شبکه (Network Component NCA) شیوه ای نو در تحقیقات ژنتیکی مدلسازی رفتار مجموعه ای خاص از پروتئینها روی سطوح بیان ژنهاست که با استفاده از تحلیل سیگنالهای تنظیم ساز موجود در لایه نهان انجام میشود. در این مقاله هدف ما ارائه مدلی از میزان بیان ژنها صرفا به صورت تابعی از سایر ژنهاست. بدین منظور روشی ساده به نام MINCA(Mutual Infomration based NCA) که مرکب از داده کاوی (data mining) بر اساس تئوری اطلاعات متقابل Mutual Intbrmation:MI و مدلسازی بر اساس تحلیل مولفه های شبکه (NCA) است، ارائه داده ایم. شبیه سازیها نشان دهنده دقت و سادگی روش ارائه شده هستند.

۲تشخیص خودکار نارسایی های صوتی از طریق پردازش صدا
اطلاعات انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این تحقیق به منظور تشخیص خودکار نارسایی های صوتی، ویژگی های مرتبط با هدف، از سیگنال صوتی واکه کشیده شده استخراج نمودیم. این ویژگی های تمایزگر در صورت یکه با یک طبقه بندی کننده مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند، نتایج خوبی قابل انتظار خواهد بود. دو روش طبقه بندی ویژگی ها به دو کلاس بیمار و طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. طبقه بندی با استفاده از طبقه بندی کننده بیزین با مدل گوسی و درخت تصمیم که یک روش آماری است صورت گرفت. و برای هر کدام از گروه زن ها و مردها یک طبقه بندی بصورت جداگانه تعلیم داده شد. دادگان مورد استفاده شامل 329 صدای بیمار و 58 صدای طبیعی بود. از یک هر از فایل های صوتی در فریم های 40 میلی ثانیه ای، طول گام واکه با استفاده از روش های انالیز دنباله کپسترون و یا روش خود همبستگی، بعلاوه ضریب مربوط به اغتشاش دامنه استخراج گردید. با استفاده از مقادیر فرکانس پایه استخراج شده از فریم های موجود در هر یک از فایل های صوتی مقادیر میانگین فرکانس پایه، بالاترین و پایین ترین فرکانس پایه و انحراف معیار فرکانس پایه و پارامترهای اغتشاش فرکانسی و اغتشاش دامنه به عنوان مشخصه های تمایز گر برای طبقه بندی استخراج گردیدند. برای تعیین میزان کارایی طبقه بندی کننده ها از روش ارزیابی متقابل استفاده گردید. که درخت تصمیم کارایی خوبی از خوبی نشان داد.

۳ارزیابی سه ویژگی مبتنی بر بعد فرکتال کوتاه مدت و مشخصات فرمنت ها برای طبقه بندی خودکار گفتار طبیعی و پاتولوژیک
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله به منظور تشخیص نارسایی های گفتاری و با استفاده از طبقه بندی خودکار صداهای طبیعی و پاتولوژیک، به استخراج ویژگی های مرتبط با هدف از سیگنال صوتی واکه کشیده شده پرداخته ایم. دادگان مورد استفاده در این تحقیق شامل 329 سیگنال صدای بیمار و 58 سیگنال صدای طبیعی بود. ویژگی های استخراج شده شامل بعد فرکتال سیگنال، فرکانس فرمنت اول واکه و نسبت دامنه فرمنت اول به دوم واکه بوده است. بعد فرکتال سیگنال بیانگر میزان کمی نوسانات کوتاه مدت در داخل سیگنال است و مشخصات فرمنت ها حاوی اطلاعات تولیدی واکه می باشند. به منظور ارزیابی و مقایسه کارایی ویژگی ها برای طبقه بندی، نسبت پراکندگی بین کلاسی به مجموع پراکندگی های داخل کلاسها برای هر یک از سه ویژگی و برای ترکیب آنها محاسبه گردید. نتایج بیانگر قابلیت بالای ویژگی بعد فرکتال سیگنال برای تمایز سیگنال های طبیعی از پاتولوژیک می باشد. در ادامه با استفاده از یک شبکه عصبی جلوسوی پرسپترون به طبقه بندی سیگنال ها با توجه به این سه ویژگی پرداختیم و به درصد صحت 85\09% برای داده غیر تعلیم رسیدیم.

۴مقایسة روش کپستروم اصلاح شده و تبدیل ویولت در تخمین فرکانس گام سیگنال گفتار بیماران مبتلا به ناهنجاری های حنجره ای
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، سال
تعداد صفحات: ۸
تعیین دقیق فرکانس گام سیگنال صوتی برای یک واک ه، یکی از بنیادی ترین کارهایی است که در تشخیص وجود ناهنجاریهای حنجره در بیماران صورت می پذیرد . در این مقاله به ارائة دو روش مبتنی بر تبدیل ویولت و کپستروم اصلاح شده جهت تخمین فرکانس پایه ای سیگنال صوتی افراد سالم ، بیمار همراه با ناهنجاری خفیف و شدید و سپس مقایسة آنها در هریک از موارد مزبور پرداخته شده است . نتایج حاصل نشان داده است که در شرایط حضور ناهنجاریهای شدید ، روش کپستروم اصلاح شده با درصد خطای پایین تری نسبت به تبدیل ویولت توانایی تخمین فرکانس گام سیگنالهای مورد نظر را دارا می باشد

۵بهبود کارایی طبقه بندی کننده فازی با آموزش توابع عضویت و انتخاب قواعد بمنظور تشخیص ارقام دست نویس فارسی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از روشهای مورد استفاده در زمینة دسته بندی الگوها استفاده از منطق فازی است. از مسائل موجود در طبقه بندی کنند ههای فازی، کاهش تعداد قواعد فازی است طوریکه کارایی سیستم، حفظ شود. در این مقاله با ارائه یک روش آموزش جدید برای توابع عضویت و همچنین روشی جدید برای حذف قواعد نامناسب فازی، و ترکیب آنها یک سیستم طبق هبندی کننده فازی برای دسته بندی ارقام دست نویس فارسی ایجاد شده است که ضمن کاهش تعداد قواعد فازی در حدود یک سوم قواعد اولیه، قدرت تعمیم آن را نیز افزایش م یدهد.

۶طبقه بندی سیگنالهای شنیداری با استفاده از نزدیکترین خط ویژگی و مقایسة آن با سایر روشهای طبقه بندی آماری
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اهمیت روزافزون پردازش سیگنال های شنیداری ، ضرورت طبقه بندی این سیگنالها در مراحل اولیه و قبل از انجام پردازشهای پیشرفته تر ضروری می باشد . با مشخص شدن نوع سیگنال شنیداری و اینکه آیا سیگنال گفتاری ، موسیقی و یا ... است می توان نسبت به نوع پردازش های بعدی که باید روی آن انجام بگیرد تصمیم گیری نمود . در اینجا نیز سعی می شود یک الگوریتم مقاوم برای طبقه بندی سیگنالهای شنیداری ارائه شود ، به طوری که قادر به طبقه بندی و قطعه بندی هر جریان شنیداری 1 به دو طبقة گفتاری و غیر گفتاری باشد . بعد از استخراج ویژگیهای زمان کوتاه ، روشهای مختلف طبقه بندی آماری بر روی طولهای متفاوت از دادگان این دو طبقه آزمایش می شوند

۷تشخیص مولفه های شناختی در سیگنال های مغزی با استفاده از ضرایب ویولت
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
مولفه P300 یکی از مهم ترین سیگنال های الکتریکی مرتبط با فعالیتهای شناختی مغز است. در این تحقیق با استفاده از تبدیل ویولت گسسته، سیگنال های تک ثبت گرفته شده از روی سر، به مولفه های مختلف فرکانسی تجزیه گردیده و از ضرایب به دست امده به عنوان ویژگی های مرتبط با فعالیت های شناختی مورد مطالعه استفاده شده است. بررسی ویژگی ها نشان میدهد که اغلب پردازش های مورد بررسی در ویژگی های مربوط به باندهای دلتا و تتا بروز یافته اند و هر دسته شامل چند ویژگی ، مربوط به یکی از زیر پردازش های درگیر در طی تولید P300 هستند. تابع تفکیک طرح شده با استفاده از ترکیب خطی نه عدد از این ویژگی ها قادر است با دقت حدود 75 درصد از دادگان آموزش و 71 درصد در دادگان آزمون، تک ثبت های مربوط به تحریک های هدف و غیر هدف را از یکدیگر جدا کند. بررسی ها بیشتر نشان داد که تنها با استفاده از سیگنال ثبت شده درکانال Pz نیز می توان تقریبا به همین میزان تفکیک رسید.

۸تشخیص و جداسازی موج P و T در سیگنال ECG
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
سیگنال ECG اطلاعات ارزشمندی راجع به فعالیت و ساختمان قلب ارائه می کند. نارسائی های مختلف قلبی را می توان به کمک موج P و T تشخیص داد. برای بازشناسی موج T،P تشخیص داد. برای بازشناسی موج T، P، ماکزیمم های بین QRS قبلی و QRS بعدی را پیدا کرده و ماکزیمم های نویزی و با پهنای باند کم با استفاده از معیار خطا مشخص و حذف می شوند. برای هر ماکزیمم نقاط سمت چپ و راست با استفاده از معیار بیشترین انحنا در این نقاط به دست می آیند. در حذف ماکزیمم های نویزی، یک خط از نقطه چپ تا نقطه راست آنها کشیده می شود. در نیمه اول محدوده، موج T و در نیمه دوم موج P بازشناسی می شوند با استفاده از ویژگی های متوسط اختلاف ارتفاع و انرژی کل هر ماکزیمم و به کمک یک معیار ساختاری این موج ها بازشناسی می شوند. بعد از تشخیص موجهای P و T می توان ویژگی های مورد نیاز در تشخیص بیماری ها مانند نقاط سمت راست و چپ موج، محدوده های چپ و راست موج، مقدار انرژی، اختلاف ارتفاع با ماکزیمم های قبلی و بعدی، ارتفاع نقطه ماکزیمم موج نسبت به خط زمینه سیگنال و ... را بدست آورد. در این تحقیق برای سیگنلهای موجود در تمام پریودها، موج های T و P به صورت کامل بازشناسی شدند.

۹ارزیابی روشهای تصحیح خط مبنای (base line) سیگنال ECG
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از معضلات ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرام (ECG) اضافه شدن نویز برق شهر، نویز سرگردانی خط مبنا و سیگنال EMG به آن است. در این مقاله هدف ارزیابی روشهای مختلف حذف نویز سرگردانی خط مبنا است. این نویز ناشی از آرتیفکتهای تنفسی و حرکتی‌، جابجایی الکترودها و حرکت آنها روی بدن بیمار است و باعث این نویز ناشی از آرتیفکتهای تنفسی و حرکتی، جابجایی الکترودها و حرکت آنها روی بدن بیمار است و باعث ایجاد یک سطح شناور روی سیگنال ECG می شود. در اینجا برای حذف این نویز فیلترهای دیجیتال معمولی، فیلترهای وفقی، فیلترهای وفقی سری، فیلترهای وفقی ویولت و روش TSC بررسی و ارزیابی می شوند. نتایج به دست آمده نشان دهنده برتری روشهای وفقی سری و روش TSC نسبت به سایر روشهای به کار رفته است.

۱۰تفکیک بهینه تصاویر اشعه X به روشهای مدل مختلط، FCM آستانه یابی و C–Means
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تصویرگیری اشعه X ، به دلیل فراوانی کاربرد، جایگاه ویژه‌ای را در میان روش های متفاوت تصویرگیری دارا بوده و از جهات مختلف توجه محققین را به خود جلب نموده است. یکی از این زمینه ها تفکیک تصاویر اشعه X (رادیوگرافی) است که علیرغم استفاده از روشهای گوناگون تا کنون نتایج قابل قبولی نداشته است. در این تحقیق با علم به اینکه علت عمده عدم موفقیت روشهای مختلف تمرکز موضعی هیزتوگرام این تصاویر است، از الگوریتم‌هایی برای تغییر هیستوگرام استفاده شده و سپس روشهای مدل مختلط با استفاده از الگوریتم EM و FCM و الگوریتم طبقه بندی C–Means و روش آستانه یابی بر روی تصاویر اعمال گشته اند. نتایج نشان دهندة مقدار بیشتر درصد نقاط درست تفکیک شده در هر ناحیه مو سرعت بیشتر اجرای الگوریتم‌ها در موقع یکنواخت سازی هیزتوگرام است.

۱۱شناسایی و تدیید هویت بر اساس ویژگی های عنبیه با استفاده از تبدیل ویولت
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله یک روش اصلاح یافته جهت شناسایی افراد براساس ویژگی های عنبیه با استفاده از تبدیل ویولت معرفی می گردد. در این روش از نقاط عبور از صفر تبدیل ویولت برای استخراج ویژگی های منحصر به فرد عنبیه استفاده می شود. پردازش شامل دو مرحله است. در مرحله اول اطلاعات سطوح خاکستری عنبیه به صورت سیگنالهای یک بعدی استخراج می گردند و نمایش عبور از صفر تبدیل ویولت آنها ایجاد می گردد. در مرحله دوم عمل مقایسه عنبیه های مشابه و متفاوت بر اساس ویژگی های استخراج شده در مرحله قبل، صورت می گیرد. در این روش از چند سطح رزولوشن میانه تبدیل ویولت استفاده می گردد که از نظر محاسباتی مقرون به صرفه است و کمتر تحت تأثیر نویز قرار می گیرد. از نگاشت تصاویر عنبیه به مختصات قطبی بدون بعد دوگانه جهت جبران تغییرات اندازه عنبیه و مردمک در تصاویر که به دلیل تغییر فاصله صورت تا دوربین پدید می آید، استفاده می گردد. روش پیشنهاد شده بر روی تصاویر حقیقی در شرایط عادی و در حضور نویز آمزمایش شده است. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که الگوریتم پیشنهاد شده بدون هیچ خطایی، قادر به طبقه بندی و شناسایی عنبیه های موجود در پایگاه داده ها بوده است.

۱۲طبقه بندی سطوح خواب نرمال با استفاده از سیگنال EEG
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله روشی برای طبقه بندی سطوح خواب نرمال به کمک سیگنال EEG ارائه می گردد. روش خوشه بندی مورد استفاده، اصلاح شده الگوریتم طبقه بندی وزندار بدون معلم (WUOFC) می باشد. مشخصه هایی از سیگنال EEG خواب نرمال استخراج و برای ایجاد بردارهای آموزش، از کل دادگان موجود در یک خواب کامل استفاده شده است. از آنجایی که در حالت کلی سیگنال EEG غیر ایستاست، جهت حفظ پویایی اطلاعات موجود در سیگنال، از پردازش ها و مشخصه های مبتنی بر ویولت و بعد آشوب استفاده شده است که حتی در صورت غیرایستایی دادگان، معتبر می باشند.

۱۳کنترل فشار متوسط شریانی و برون‌ده قلب : مقایسه بین دو روش CMAC و Sugeno
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله کنترل کننده های شبکه عصبی از نوع CMAC و فازی از انوع Sugeno با یادگیری، برای تنظیم همزمان فشار متوسط شریانی و برون ده قلب در بیماران CHF به وسیله تنظیم نرخ نزریق داروهای سدیم نیتروپروساید (SNP) و دوپامین (DP) طراحی شده است. در طراحی این کنترل کننده از روش تقریب ژاکوبین فرآیند (بیمار) توسط علامت ژاکوبین استفاه شده است. تمام محدودیت های موجود در نرخ تزریق داروها در نظر گرفته شده است. با شبیه سازی های کامپیوتری، صحت عملکرد کنترل کننده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت مقایسه ای بین این دو روش انجام شده است.

۱۴ارائه روشی نوین جهت تخمین مقادیر گمشده در ریزآرایه‌های DNA با استفاده از خوشه‌بندی GO
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
معمولا داده های زیر آرایه DNA شامل مقادیر گمشده هستند. تخمین مقادیر گمشده پیش از تحلیل داده های ریزآرایه به دو دلیل اهمیت ویژه ای برخوردار است. اولا روش های تحلیل به دادگان کاملی به عنوان ورودی نیاز دارند. ثانیا خروجی این روش ها به شدت تحت تاثیر کیفیت روش های تخمین می باشد. روش های معمول تخمین مقادیر گمشده، فقط از همبستگیهای آماری در فرآیند تخمین استفاده می کنند در حالیکه در روش پیشنهادی از اطلاعات زیست شناختی مربوط به ژن ها استفاده می شود. روش پیشنهادی از دو بخش تشکیل شده است: ابتدا ژنهای مشابه از طریق خوشه بندی GO انتخاب می شوند. سپس مقادیر گمشده با ترکیب خطی ژنهای مشابه تخمین زده می شوند. نتایج پیاده سازی بر روی دادگان مخمرنان (Yeast) نشان می دهد که اولا روش پیشنهادی نسبت به روش های تخمین (k–nearest neighbor (KNN عملکردی بهتر یا قابل مقایسه دارد. ثانیا به تعیین پارامتر K که نشان دهنده ژن های مشابه با ژن حاوی مقادیر گمشده است، نیازی ندارد.

۱۵تفکیک افراد مستعد به الکلیسم از افراد غیر مستعد بر مبنای پتانسیلهای وابسته به رخداد، به کمک ماشینهای بردار پشتیبان و ویژگیهای آماری ویولت
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله با استفاده از پتانسیل های وابسته به رخداد غیر تطبیقی جمع آوری شده توسط لستر اینگبر در پایگاه داده دانشگاه کالیفرنیا، و توسط ابزار پردازش سیگنال و هوش محاسباتی سعی بر تفکیک بین داده های دو دسته کنترل و الکلیسم موجود می نماییم. در این راستا با استفاده از تبدیل ویولت و معیارهای آماری ضرایب ویولت به دست آمده به عنوان ویژگی و به کمک ماشینهای بردار پشتیبان نشان می دهیم که می توان به کمک روش permute cross validation جهت آموزش بهتر و انتخاب پارامترهای بهینه برای کرنل، نتایجی قابل قبول و بهتر از تحقیقات قبلی به دست آورد، به طوری که در بهترین حالت میانگین میزان تفکیک کنندگی هر دو دسته در حدود 89 درصد می گردد. همچنین نشان داده ایم که با استفاده از طبقه بندی کننده بر مبنای رای اکثریت به عنوان تصمیم گیرنده ثانویه می توان میزان تفکیک پذیری میانگین برای دو دسته را به 92 درصد افزایش داد.

۱۶تفکیک افراد مبتلا به نارسایی قلبی احتقانی از افراد سالم با استفاده از تحلیلهای خطی و غیرخطی سیگنال تغییر پذیری نرخ ضربان قلب
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله برخی از انواع تحلیلهای خطی و غیر خطی روی سیگنالهای تغییرپذیری نرخ ضربان قلب (HRV) افراد سالم و بیماران قلبی مبتلا به CHF اعمال شده است و 26 ویژگی از قسمتهای 2000 نمونه ای آنها استخراج گشته است. از آنجاییکه ویژگیهای غیر خطی می توانند دینامیک غیرخطی موجود در سیگنال را بیان کنند، مقایسه ای بین ویژگی های غیرخطی دو گروه انجام شده تا تغییرات دبنامیک از وضعیت سالم بیماری مشخص گردد. همچنین بردار ویژگی ترکیبی به سه طبقه بندی کننده LDA، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و شبکه نروفازی داده شده، که نتایج حاصله حاکی از Sensitivity و Specificity حداقل 98\48% , 100% برای طبقه بندی کننده MLP و 99\11% و 99\45% برای طبقه بندی کننده نروفازی می باشد.

۱۷تفاوت نسبی دامنه ی همنه (مولفه)ی امپدانس بین ژیراه و ناژیراه (درگستره ی بسامدهای پایین)؛ نگاه کاربردی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
بر اساس دیدمان (تئوری) سوزن درمانی (طب سوزنی) نقاطی ویژه (سوزنگاه) روی بدن قرار دارند که توسط ژیراه به هم متصلند. گزارش های پژوهشی نشان می دهد که سوزنگاه ها دارای امپدانس الکتریکی کمتری نسبت به نقاط پیرامون استند. در این پژوهش به نتایج آزمایش تفاوت امپدانس نسبی بین ژیراه و مسیرهای غیر ژیراهی (ناژیراه) در گستره بسامدی 2 تا 2000 هرتز پرداخته شده است. داده ها بیانگر تفاوت عمده همنه (مولفه)ی امپدانس در بسامدهای پایینتر از Hz]50] می باشد. از سویی بررسی عملکرد تحریک الکتریکی سوزنها برای بهبود و تسریع در امر درمان نشان می دهد که پاسخ بهینه در بسامدهای پایین حادث می شود. بنابراین این دو مهم می تواند مرتبط با یکدیگر بوده و به تقویت دیدمان سوزن درمانی الکتریکی کمک کند. هدف مقاله، بررسی دقیقتر پارسنج (پارامتر) های همنه ی امپدانس ژیراه و ناژیراه و ارتباط علمی آنها با تجربه عملی است. نتایج نشان می دهد که همپوشانی مناسبی بین این دو مهم قابل توصیف است.

۱۸کاربرد روشهای جستجوی مبتنی بر همسایگی متغیر (VNS ) برای خوشه بندی داده های میکروآرایه
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در تفسیرداده های بیان ژن و به منظور دستیابی به نقش ژنها و تعاملات بین آنها در بیماریهای مختلف و یا شرایط متفاوت آزمایشگاهی نیازمند بکاربردن روشهایی تحلیلی مختلفی مثل خوشه بندی داده های میکروآرایه هستیم که ما را در یافتن ژنهای هم بیان که اغلب نقش مشابهی در فرآیندهای زیستی دارند، کمک می کند.
در این مقاله کاربرد روشها ی GVNS وBVNS، برای خوشه بندی داد ه های بیان ژنِ میکروآرایه ارائه شده است . در این جا نشان داده شده است که برای هم ه مجموعه داده های مطالعه شده عملکرد این الگوریتم ها و به طور اخص روش GVNS بهتر از روش استاندارد (FCM(Fuzzy CMeans می باشد.

۱۹مقایسه ویژگیهای غیرخطی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بیماری قلبی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، انواع تحلیلهای غیرخطی روی سیگنالهای تغییرات نرخ ضربان قلب افراد سالم و جند نوع بیماری قلبی اعمال و 8 ویژگی غیرخطی از آنها استخراج شده است. این ویژگیها شامل تأخیرزمانی و کمترین بعدمحاطی برای بازسازی فضای فاز، مقیاسهای فرکتال، بعدهمبستگی، انحراف معیارها در نمودار پوانکاره می باشند. مقایسه نتایج بدست آمده برای افراد بیمار و سالم نه تنها ما را در فهم تغییرات دینامیک از حالت سالم به بیمار یاری می کند بلکه مقادیر Pvalue محاسبه شده نشان می دهد که این ویژگیها می توانند معیار خوبی برای تفکیک افراد بیمار از سالم باشند.

۲۰تنظیم نطبیقی پهنای باند پردازش سیگنال جریان خون به روش لیزر داپلر
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مطالعات جدید نشان می دهد که تنظیم مناسب پهنای باند پردازش به طور قابل توجهی در دقت اندازه گیری سرعت جریان خون به روش لیزر داپلر تاثیر گذار می باشد. در این مقاله برای تنظیم بهینه پهنای باند پردازش ابتدا طیف توان سیگنال لیزر داپلر را با تابع Lorentzian مورد تطبیق قرار داده و سپس از پهنای باند پردازش را تنظیم می کنیم. در ارزیابی این روش از آزمایشان In Vitro استفاده گردیده است. نتایج این آزمایشات نشان داد که تنظیم پهنای باند پردازش به روش ارائه شده، نه تنها مقدار صفر بیولوژیکی را کاهش داده (70%) بلکه همچنین حساسیت (بالاتر از 7% افزایش) و محدوده و میزان خطی بودن (99.4 برای محدوده سرعت 0 تا 10mm\s) دستگاه اندازه گیری سرعت جریان خون به روش لیزر داپلر را نیز افزایش می دهد.

۲۱بررسی طبقه بندی کننده عصبی محلی در بازشناخت الگوهای EEG مربوط به فعالیت های ذهنی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مهمترین بخش یک سیستم BCI یک طبقه بندی کننده است، که هر قطعه از سیگنال EEG را، بر اساس ویژگی های استخراج شده از آن، به طبقه مناسب آن در بین دسته های مجاز فعالیت ذهنی تخصیص می دهد. در این جا ما با استفاده از طبقه بندی کننده عصبی محلی و بعضی روش های دیگر از قبیل تفکیک خطی و SSP ، به تفکیک دو فعالیت ذهنی تجسم حرکت دست راست و چپ پرداخته، نتایج را با هم مقایسه می کنیم. با توجه به نتایج مناسب اعمال طبقه بندی کننده عصبی محلی به دادگان تهیه شده در دانشگاه گراتس، طراحی یک BCI سه کاناله با طبقه بندی کننده عصبی محلی توصیه می شود. هم چنین، نتایج اهمیت وجود فیدبک را در سیستم BCI نشان می دهد.

۲۲معرفی روشی برای تقطیع اسپرم در تصاویر میکروسکوپی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله ، یک روش جدید و موثر برای تقطیع اسپرم انسان در تصاویر میکروسکوپی معرفی می شود. هدف از اعمال این شیوهف حصول یک مرزبندی با دقت بالا برای استخراج دقیق ویژگی های اسپرم به منظور طبقه بندی آن به دو دسته نرمال و غیرنرمال است. این روش شامل دو الگوریتم مجزا می باشد. الگوریتم اول مبتنی بر رشد کانتور اولیه، برای جداسازی ناحیه سر و گردن است. به منظور افزایش سرعت در حصور نتیجه نهایی، تغییراتی در مدلهای قبلی این روش صورت گرفته که در نتیجه می توان از این الگوریتم برای مرزبندی تعداد نامحدودی اسپرم در یک تصویر استفاده کرد. در الگوریتم بعدی با استفاده از این نقاط مرزی در ناحیه سر و گردن، با یک روش جدید رشد ناحیه‌‌ای لبه دم نیز تعیین خواهد شد. در انتها به بررسی محدودیت های این روش در نوع تصویر و نیز نتیجه کلی کار که در ناحیه سر بسیار خوب اما در موارد اندکی ناحیه دم با مشکلاتی روبروست، خواهیم پرداخت.

۲۳یک ماشین بردار پشتیبان فازی جدید با فازی سازی در دو مرحله
اطلاعات انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از روشهای نسبتًا جدید در شناسایی و دسته بندی الگوها، ماشین بردار پشتیبان یا SVM است . در این مقاله یک SVM فازی جدید پیشنهاد شده است که فازی سازی را در دو مرحله دخالت می دهد . در مرحله آموزش SVM ، اهمیت نسبی هر نمونه در میان نمونه های یک کلاس را با استفاده از یک تابع عضویت فازی که نسبت به داده های پرت (Outlier) غیر حساس است، دخالت داده، و در مرحله بازشناسی و تصمیم گیری نیز، بر اساس منطق فازی، یک تصمیم گیری نرم و ملایم را انجام می دهد . SVM فازیِ پیشنهاد شده ، بر روی پایگاه داده MNIST از ارقام دستنویس آزمایش گردیده و به ازای کرنل های چندجمله ای و RBF دارای راندمانی بالاتر از SVM استاندارد برای شناسایی ارقام دستنویس می باشد.

۲۴مروری بر تجربیات اجرای برنامه های مدیریت طرف تقاضای برق (DSM) در کشورهای مختلف جهان و پیشنهادهایی برای ایران
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برنامه های مدیریت طرف تقاضا در کشورهای مختلف متفاوت است. این برنامه ها که هم در جهت کاهش مصرف و هم درخواست انرژی می باشند از پتانسیلهای اجتماعی ، فرهنگی ،اقلیمی و اقتصادی کشور تاثیر می پذیرند. بررسی برنامه های مدیریت طرف تقاضا در کشورهای دیگر می تواند افق وسیعتری در بکارگیری این برنامه ها در اختیار مسئولین قرار دهد. در این مقاله برنامه های مدیریت طرف تقاضا در 13 کشور مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با در نظر گرفتن پتانسیلهای اجرای اینگونه برنامه ها در ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

۲۵استخراج پتانسیلهای مغزی وابسته به یک رخداد در تک آزمایش با استفاده از الگوریتم تنظیم زیرفضا
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
پتانسیلهای برانگیخته پاسخ الکتریکی مغز به یک تحریک خارجی هستند بررسی پتانسیل های برانگیخته دارای کاربردهای مختلف تحقیقاتی و کلینیکی است. وجود این کاربردها و اهمیت سیگنالهای برانگیخته سبب شده که روشهای متعددی برای استخراج پتانسیلهای برانگیخته از داخل سیگنال ثبت شده از سطح سر و حداسازی آن از سیگنالهای مغزی مطرح شود. مشکل موجود در این راه نسبت سیگنال به نویز بسیار پایین سیگنالهای ثبت شده است. یکی از جدید ترین روشهای استخراج پتانسیلهای برانگیخته الگوریتم تنظیم زیرفضا به دادگان شبیه سازی شده و دادگان واقعی نشان می دهد که این روش برای تخمین پتانسیلهای برانگیخته تک ثبت بسیار مناسب است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۶ نتیجه