توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه فرسایش و رسوب به روش PSIAC و EPM درزیرحوزه لاسم حوزه آبخیز هراز
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
براورد میزان فرسایش و رسوب درحوزه های ابخیز بدون اماررسوب یکی ازمسائل اساسی حوزه ها بوده و استفاده ازروشهای تجربی رالازم می نماید تاداده های حاصل بتواند مبنایی برای برنامه ریزی های مدیریتی واقع گردد درمدل تجربی که برای بررسی فرسایش وتولید رسوب بکارگرفته میشود سعی میشود رابطه معنی داری بین عوامل موثردرفرسایش و میزان فرسایش پذیری حوزه بدست آید تمامی این مدلها هرکدام درشرایط محلی خاصی تجربه شده ند لذا قابلیت کاربردی وسیعی ندارد به همین دلیلدراین مطالعه سعی براین است که ضمن استفاده ازدو مدل PSIAC و EPMدرزیرحوزه لاسم هراز نتایج حاصل ازدو مدل ارزیابی قرارگیرد باتوجه به نتایج به دست امده از اجرای دومدل PSIAC و EPM و مقایسه با نتایج دیگرمحققان مدل EPM نتایج قابل قبولتری را دراین منطقه ارایه داده است بنابراین این مدل جهت براورد فرسایش درمنطقه مورد مطالعه کارایی بهتری دارد

۲پایش تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آب از نظر آبیاری با استفاده از طبقه بندی ویلکوکس Wilcox)منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران)
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تغییر کاربری اراضی یکی از تغییرات مهم و اساسی در طبیعت، که نتیجه تعامل ناعادلانه بشر با طبیعت است. وقوع سیلابهای مخرب، آلودگی شهرهای بزرگ، از بین رفتن سطح وسیعی از جنگلها، رشد بی رویه شهرها، فرسایشزمینهای کشاورزی، گسترش بیابانها، کاهش و آلودگی آبهای زیر زمین غالبا ناشی از تبدیل غیر اصولی کاربری و پوشش اراضی و اعمال روشهای غلط در بهرهبرداری از آنها میباشد. در مطالعه حاضر برای بررسی تغییر کاربری اراضی از دادههای ماهوارهLandsatسنجندهTMتصاویر سال 1987 و 2011 استفاده شد. نتایج حاصل از طبقه بندی در 5 کلاس حاصل شد و نشان داد که آبندان 168\57هکتارکاهش مناطق شهری 1049\85هکتارافزایش کشاورزی 2296\95 هکتارکاهش یافته و شالیزار2486\73 هکتارافزایش و جنگل 1071\06 هکتارکاهش یافته است. همچنین برای بدست آوردن تاثیر تغییر کاربری بر کیفیت آب زیرزمینی از نظر آبیاری از 2 چاه عمیق و 3 چاه نیمه عمیق داخل حوزه آبخیز که به صورت دو مقطع زمانی 6 ساله ( 75–80 ) و ( 85–90 ) و 14 پارامتر کیفیت آب ec و sar ،th ،tds ،ph ،kation ،ca ،mg ،na ،k ،anion ،hco3 ،cl ،so4) و طبقهبندی ویلکوکس استفاده شدنتایج حاکی از آن است در این مدت 15 سال به جز چاه زیدسفلی که از کلاسC3–S2 به C3–S1تغییر یافته، دیگر چاهها تغییر بارزی حاصل نکرده و در کلاسC3–S1باقی ماندهاند. شایان ذکر است که این کلاس از لحاظ طبقهبندی ویلکوکس جزء آبهای با کیفیت متوسط طبقهبندی میشود و تنها برای آبیاری زمینهای درشت بافت و با زهکشی خوب مناسب است

۳اولویت بندی وروندیابی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی با استفاده ازروش های آماری تحلیل عاملی PCA و آزمون من ـ کندال منطقه موردمطالعه: حوزه آبخیز شهرسورک واقع دراستان مازندران
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
شناخت اب ازنظرکیفیت و چگونگی حصول آن قدمی اساسی برای بهینه سازی مصرف است دراین تحقیق با اولویت بندی کیفیت آب زیرزمینی از2چاه عمیق و 3 چاه نیمه عمیق داخل حوزه آبخیز شهر سورک با دوره زمانی 16سال 90–75 استفاده شد که با ارزیابی 14پارامتر کیفیت آب so4 ، cl ، hco3 ، anion ، k ، na ، mg ، ca ،kation ، ph ، tds ، th ، sar و ec وروش اماری تحلیل عاملی pca مهمترین پارامترها شناسایی شد این پارامترها درچاه شهریارکنده کاتیون و sAR نسبت جذب سدیم چاه بادله کاتیون و کلسیم چاه اسرم سدیم و TH سختی کل آب چاه قورتیکلا سدیم و کلسیم و درچاه زیدسفلی سدیم و کلسیم می باشند سپس با ازمون من کندال روند تغییرات این پارامترهای مهم مورد بررسی قرارگرفت که نتایج حاکی ازآن است که پارامترهای چاه شهریارکنده و بادله درسطح معنی دار1و5 درصد هیچ روند معنیداری نداشتند ازطرفی پارامتر سختی کل آب درچاه اسرم درسطح معنی داری 5درصد روندصعودی و پارامترسدیم درچاه قورتیکلا و چاه زیدسفلی درسطح معنی دار1درصد به ترتیب روندصعودی و نزولی داشتند

۴برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده ازروش Geomorphology مطالعه موردی: حوزه آبخیزبابلرود استان مازندران
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
درحال حاضرنیاز به حفاظت خاک به عنوان یکی ازمبانی توسعه درسرتاسر جهان مطرح می باشد تعیین عوامل موثربرفرسایش و پیش بینی مقدارفرسایش خاک نخستین گام درارایه راه کارهای حفاظت خاک می باشد محدودیت ثبت اماروپراکنش نامناسب ایستگاه های رسوب سنجی ضرورت استفاده ازمدلهای تجربی را ایجاب می نماید دراین تحقیق پس ازتلفیق نقشه های موضوعی مورد نیاز درحوزه ابخیز بابلرود واحدهای کاری تعیین و سپس درهرواحد کاری مدل Geomorphology مبتنی برمدل MPSIAC اجرا گردید درنهایت مقادیر فرسایش و رسوب برای کل حوزه مورد مطالعه براورد گردید طبق نتایج حاصل میزان فرسایش و تولید رسوب درحوزه ابخیز بابلرود به ترتیب 186674\83و63226\765 تن درسال بدست امده است

۵بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های GIS و RS و ارزیابی اقتصادی آن در مقایسه با تغییرات هدررفت خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد آزاد)
اطلاعات انتشار: اكوسيستم هاي طبيعي ايران، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات درصد پوشش و کاربری اراضی در فاصله زمانی سال های 1987 تا 2006 در حوزه آبخیز سد آزاد استان کردستان انجام شد. برای این منظور در ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat، نقشه درصد پوشش گیاهی تهیه و با اصلاح خطای ژئومتری، رادیومتری و اختلاف فصل تصویربرداری، بهترین ترکیب باندی انتخاب و نقشه کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال تشابه و طبقه بندی نظارت شده تهیه شد. صحت نقشه های تولیدی با آزمون صحت کلی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اراضی آبی از 14.33% به 13.70%، دیمزارها از 15.43% به 26.63% و مراتع ضعیف از 24.37% به 42.17% افزایش داشته اند و در مقابل مراتع متوسط حوزه از 28.57% به 14.83% و مراتع خوب با پوشش درختچه ای از 17.30% به 2.64% کاهش یافته اند. صحت طبقه بندی در طبقه اراضی آبی، طبقه دیمزار، مراتع ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب 66%، 74%، 82%، 76% و 84% تعیین گردید. سپس با استفاده از مدل EPM میزان هدررفت و تولید رسوب برای حوزه برآورد شد که برای سال 1987 میزان تولید رسوب 8.7 متر مکعب در هکتار در سال و برای سال 2006 این میزان به 10.2 متر مکعب در هکتار در سال افزایش یافته است. در نهایت، برآورد اقتصادی این تغییرات، حاکی از متضرر شدن 10 میلیارد ریالی آبخیز نشینان و متعاقب آن هدررفت خاک در حوزه آبخیز مورد مطالعه بوده است.

۶بررسی مقدار فرسایش و نسبت تحویل رسوب در جاده های خاکی و جنگلی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این تحقیق، میزان تولید و تحویل رسوب توسط جاده های جنگلی دارابکلا با استفاده از مدل SEDMODL برآورد گردیده و سپس به منظور ارزیابی نتایج مدل، به صورت مستقیم میزان رسوب دهی در جاده های مذکور با استفاده از شبیه ساز باران اندازه گیری گردید. برای ارزیابی نتایج از آزمون t جفتی، BIAS، RE و RMSE استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تولید رسوب از سطح جاده های مورد مطالعه طبق مدل SEDMODL و اندازه گیری مستقیم تحت شبیه سازی باران به ترتیب 420\97 و 341\19 تن در سال و میزان تحویل رسوب به آبراهه ها با نسبت تحویل رسوب به ترتیب معادل 42% و 51%، حدود 177\58 و 174\02 تن در سال می باشد. هم چنین، نتایج روش های آماری BIAS، RE و RMSE برای مدل مذکور به ترتیب0\04 ، 17\59 و 0\71 بوده و اختلاف معنی داری در سطح اطمینان 95% بین داده های مشاهده ای و برآوردی مشاهده نگردید. لذا مدل مذکور دقت و کارایی مناسب جهت برآورد میزان رسوبدهی جاده های جنگلی دارابکلا را دارا می باشد. با بررسی فاکتورهای موثر در تولید و انتقال رسوب بر اساس مقدار عددی امتیازات هر فاکتور در حین اجرای مدل مشخص گردید که در بین عوامل ورودی مدل، فاکتورهای شیب طولی جاده، بارندگی و تحویل رسوب به ترتیب تاثیرگذارترین عوامل در تولید و انتقال رسوب می باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه