توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱روش هایی برای بالا بردن راندمان فرآیند بازیافت گوگرد کلاوس با توجه به روندقدیمی آن و مروری بر فرآیندهای نوین جایگزین آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز، سال
تعداد صفحات: ۱۵
کشور ایران با دارا بودن 11.4 درصد نفت جهان و همچنین 29.6 تریلیون مترمکعب ذخائر گازی(حدود 16 درصد از ذخائرجهانی) ، به ترتیب سومین و دومین رتبه را از جهت ذخائر نفتی و گازی از آن خود کرده است[ 4]. بخش اعظم نفت و گازهای مذکور حاوی سولفید هیدروژن می باشد و به اصطلاح ترش می باشند . به همین دلیل ، تبدیل سولفید هیدروژن موجود در نفت و گاز طبیعی به گوگرد از اهمیت فوق العاده ویژه ای در کشور ما برخوردار است . در تمامی پالایشگاه های گاز کشور و حتی پالایشگاه هایی در حال ساخت منطقه عسولیه از فرآیند بازیافت گوگرد کلاوس با یک روند بسیار قدیمی استفاده می شود که راندمان جهانی بازیافت گوگرد در این فرآیند مذکور حدود 97 درصد می باشد. در این مقاله ، ابتدا ضمن توضیح مختصر در مورد این فرآیند قدیمی در حال انجام ، به بررسی روش هایی برای بهبود این فرآیند برای بالا بردن راندمان بازیافت گوگرد و همچنین سازگار بودن آن با محیط زیست بیان شده است که یکی از این روش ها ، روش خود بنده است که توسط نرم افزار Aspen plus دو متد مورد نظر یعنی راندمان بالا و سازگاری با محیط زیست، تا حدودی به طور کامل در آن رعایت شده است. در ادامه به مروری از روش های نوین بازیابی گوگرد از جمله به کارگیری میکروارگانیسم ها و یا استفاده از تجزیه حرارتی سولفید هیدروژن که می تواند بر حسب ظرفیت گاز موجود ، جایگزین روش مذکور باشد اشاره ای خواهیم کرد .همچنین در پایان ، آماری از تولید و مصرف گوگرد در جهان بیان می شود .

۲حفظ آب باران و کاهش رواناب سطحی با مصرف پلیوینیلاستات در خاک مارنی در حوزه آبخیز زنجانرود
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
استفاده از پلیمرها روشی مؤثر برای حفظ آب باران در محل ریزش و مهار روانابهای سطحی به ویژه در خاکهای حساس به فرسایش نظیر خاکهای مارنی میباشد. تولید رواناب در آنها در افزایش هدررفت خاک نقشی بارز دارد. از این رو کاهش تولید رواناب به عنوان روشی موثر جهت حفاظت خاک در این خاکها است. در مورد اثر پلیوینیلاستات بر تولید رواناب تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. در این تحقیق کارایی پلیوینیلاستات در کاهش تولید رواناب در خاکهای مارنی غرب حوزه آبخیز زنجانرود مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور خاک مارنی از حوزه مذکور در سال 1389 نمونه برداری شد. خاکها به 15 فلوم فلزی به ابعاد 1m×0\5m و عمق 15cm ریخته شدند پلیوینیلاستات در پنج سطح شامل صفر شاهد، 50 ، 100 ، 150 ، 200 کیلوگرم در هکتار با در سه تکرار به سطح خاکها پاشیده شد. برای حذف اثر رطوبت اولیه بر تولید رواناب، خاک داخل فلومها تا رطوبت یکسان (% 15 ) مرطوب شدند. جعبهها تحت شیب 5 درجه ( 9 درصد)زیر دستگاه شبیهساز باران قرار داده شدند. پنج رخداد بارندگی به مدت 30 دقیقه با شدت ثابت 40 میلیمتر بر ساعت بر خاکها اعمال شد. مقدار کل رواناب تولیدی در پنج باران در تیمارهای مختلف اندازهگیری شد. دادهها با آزمون دانکن با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه قرار گرفتند. تجزیه خاک نشان داد که خاک مذکور دارای بافت لومی، ماده آلی پایین 0\29 درصد و اهک بسیار بالا 51\2 درصد) بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف پلیوینیلاستات بر تولید رواناب در سطح آماری 5 درصد معنیدار بود. بر اساس نتایج، سطح 50 کیلوگرم در هکتار پلیمر برخلاف سطوح 100 ، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار آن نسبت به تیمار شاهد، اثری قابل ملاحظه در کاهش رواناب داشت. مقدار رواناب در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار، 30 درصد کمتر از تیمار شاهد بود. این نتیجه به دلیل افزایش نفوذپذیری خاک در اثر افزودن این پلیمر بود. در سطح 200 کیلوگرم در هکتار پلیمر مصرفی، میزان رواناب نسبت به شاهد افزایش یافت. دلیل این امر آن بود که در مقادیر بالاتر، پلیمر علاوه بر سطح به داخل خاکدانهها نیز نفوذ نموده و باعث مسدود شدن منافذ ریز می – گردد. به این دلیل نفوذ آب به خاک کاهش یافته و تولید رواناب افزایش مییابد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که سطح 50 کیلوگرم در هکتار پلیوینیلاستات برای کاهش تولید رواناب و حفظ نزولات آسمانی در خاکهای مارنی در حوزه آبخیز زنجانرود مناسب میباشد

۳جادو در ادبیات فارسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران)، تابستان و پاييز, دوره  ۵۴-۵۵ , شماره  ۱۷۱-۱۷۰، سال
تعداد صفحات: ۹
در مقاله حاضر به بررسی جادو در برخی از آیین های کهن بشری پرداخته ایم. سپس برخی از مظاهر جادو را مورد نظر قرار داده و بخشی از مضامین مربوط به آن را که در برخی از متون در ادبیات فارسی به کار رفته است، آورده ایم.نکته مهم آن است که بررسی جادو و مظاهر آن و دانستن نکات ادبی به کارگرفته شده درباره جادو برای فهمِ بخشی از مشکلات ادبی مندرج در متون نظم و نثر فارسی لازم و بایسته است.

۴زاویه دید در شعر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران)، تابستان- پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۸-۷-۶ (ضميمه)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زاویه دید، یکی از مهمترین اصطلاحات داستان نویسی است که به نحوه روایت داستان اطلاق می شود. در فن داستان نویسی، برای زاویه دید انواعی در نظر گرفته اند که عبارتند از:1– زاویه دید اول شخص2– زاویه دید سوم شخص3– زاویه دید دانای کلدر این مقاله،‌برای اولین بار این اصطلاح برای تحلیل شعر به کار گرفته شده و منظور از آن، چگونگی نگرش شاعر به یک شی یا یک پدیده است که منجر به برداشت های گوناگون از یک حقیقت واحد می شود.

۵تخمین پارامترهای معادلات نفوذ توسط خصوصیات فیزیکی خاک
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۶ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۸
حرکت آب به داخل خاک تحت تاثیر رطوبت اولیه، درجه اشباع و خصوصیات مختلف فیزیکی خاک از جمله بافت خاک، رطوبت اشباع، جرم مخصوص ظاهری خاک قرار می گیرد. در این مطالعه از داده های حاصل از مطالعات ماهشواری (1996) که در خاک های بدون درز و ترک مناطق مختلف استرالیا به دست آمده است استفاده گردید. میانگین قطر هندسی انحراف معیار هندسی، ضریب پراکندگی برای هر خاک محاسبه گردید و سعی شد پارامترهای سه معادله نفوذ معتبر: کوستیاکوف، فیلیپ و هورتون توسط این آماره ها و ترکیب آنها با خصوصیات فیزیکی توسط رگرسیون چندگانه خطی تخمین زده شود. نتایج نشان داد که این پارامترها می توانند توسط ترکیبی از آماره های محاسبه شده و خصوصیات فیزیکی، که به آسانی قابل اندازه گیری هستند، تخمین زده شوند. توابع انتقالی برای تمام پارامترهای معادلات کوستیاکوف و فیلیپ به دست آمد ولی رابطه معنی داری بین ضریب نمایی در معادله هورتون و خصوصیات خاک مشاهده نشد. در نهایت نفوذ تجمعی محاسبه شده و تخمین زده شده بر اساس معادلات کوستیاکوف و فیلیپ مورد بحث و مقایسه قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که معادله کوستیاکوف تخمین زده شده با داده های واقعی رابطه نزدیک تری از معادله فیلیپ تخمین زده شده دارد.

۶مقایسه ضریب آبگذری غیر اشباع خاک با استفاده از مدلهای معلم–وان گنوختن و بروکس کوری در یک خاک لوم شنی در تیمار های مختلف تراکم
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مطالعه اثرات سطوح مختلف تراکم روی خصوصیات هیدرولیکی در خاکهای لوم شنی بررسی شده است. نمونه های خاک از عمق صفر تا 5 سانتیمتر لایه روئی خاک جمع آوری شده و چهار سطح تراکم C0 ، C1 ،C2 و C3 به ترتیب شاهد ، 5%، 10%، 15% با افزایش جرم مخصوص ظاهری بوسیله دستگاه پروکتور در آزمایشگاه ایجاد گردید. هدایت هیدرولیکی اشباع بوسیله تراکم کاهش یافت و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع برای این تیمارها با استفاده از مدل معلم–وان گنوختن (1980) و مدل بروکس و کوری (1964) توسط برنامه RETC ارزیابی شدند. و در نهایت مشخص شد که ضریب آبگذری غیر اشباع با افزایش تراکم روند افزایشی داشته و میزان همبستگی بین محتوای رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع در مدل بروکس و کوری بیشتر از مدل وان گنوختن می باشد

۷رابطه بین تخریب و تراکم خاکدانه ها در خاک کشاورزی مارنی تحت تاثیر قطرات باران
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
خاک های مارنی از جمله خاک های حساس به فرسایش آبی هستند. قطرات باران نقشی مهم در تخریب کیفیت فیزیکی خاک دارند. این تحقیق به منظور بررسی تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک با استفاده از شبیه ساز باران در خاک کشاورزی مارنی در سال 1389 در زنجان انجام شد. برای این منظور جعبه های محتوی خاکدانه در ابعاد زمانی مختلف (صفر، 5\7، 15، 5\22، 30، 5\37، 45، 5\52 و 60 دقیقه) زیر باران قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی، میزان تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک به طوری معنی دار (001\0>P) افزایش یافتند. بین میزان تراکم خاک و تخریب خاکدانه ها رابطه معنی دار مثبت (001\0>P ،93\0=2R) وجود داشت

۸رابطه بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی متأثر از مصرف پلی وینیل استات
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
پلیمرها نهاده های مناسبی برای پیشگیری از رواناب و هدررفت خاک هستند. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی متأثر از مصرف پلی وینیل استات در سال 1389 انجام گرفت. برای این منظور پنج سطح پلی وینیل استات شامل صفر، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار در سه تکرار در جعبه های فرسایشی محتوی خاک مارنی مصرف شد و تحت پنج رخداد باران شبیه سازی شده با شدت 40 میلیمتر بر ساعت و مدت 30 دقیقه قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف پلی وینیل استات بر تولید رواناب در سطح احتمال 5% معنی دار بود. بر اساس نتایج سطح 50 کیلوگرم در هکتار پلی وینیل استات نسبت به تیمار شاهد، تأثیر معنی داری در کاهش رواناب داشت. مقدار رواناب در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار 6\16 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. نتایج هم چنین نشان داد که اثر تیمارهای مختلف پلی وینیل استات بر تولید رسوب در سطح احتمال 5% معنی دار بود. مقدار رسوب در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار 38 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. از نظر اقتصادی این سطح پلیمر، مناسب ترین سطح برای کاهش رسوب در خاک مارنی بود. نتایج نشان داد که بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی تیمار شده با پلی وینیل استات همبستگی بالایی (982\0=R2) وجود داشت. این مسئله به این دلیل بود که با افزایش رواناب، ذرات خاک به ویژه ذرات ریز بیشتری از سطح خاک شسته و خارج شدند. با افزایش رواناب در رخدادهای متناوب بارندگی، رسوب هم به صورت معنی داری (001\0P<) افزایش یافت

۹رابطه بین جوانه زنی و مقاومت خاک تحت تاثیر پلی وینیل استات
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
پلیمرها می توانند با بهبود خصوصیات فیزیکی خاک، مقاومت سطح خاک را کاهش دهند. این پژ‍وهش به منظور بررسی رابطه بین جوانه زنی و مقاومت خاک تحت تاثیر پلی وینیل استات در خاک مارنی در سال 1389 انجام گرفت. برای این منظور پس از کاشت بذرهای گندم محلول پلیمری پلی وینیل استات به مقدار صفر، 33\33، 66\66 و 100 کیلوگرم در هکتار به نمونه های خاک مارنی پاشیده شد. جعبه های خاک تحت باران شبیه سازی شده با شدت 40 میلیمتر در ساعت به مدت نیم ساعت قرار گرفتند. مقاومت سطح خاک با نفوذ سنج اندازه گیری شد و میزان جوانه زنی از نسبت تعداد بذرهای سبز شده به تعداد بذر کاشته شده به دست آمد. بر اساس نتایج اثر مصرف پلیمر بر مقاومت سطح خاک در سطح 001\0 معنی دار بود. بیشترین جوانه زنی در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار پلیمر مشاهده شد. بین جوانه زنی و مقاومت خاک همبستگی معنی دار منفی (01\0 P<و 62\0R2=) تحت تاثیر پلیمر وجود داشت

۱۰تخریب خاکدانه تحت تاثیر بارندگی پیشین در دو کاربری کشاورزی و بکر
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
رطوبت پیشین خاک نقشی موثر در میزان تخریب خاکدانه ها دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی تاثیر بارندگی های پیشین بر تخریب خاکدانه ها در دو کاربری کشاورزی و بکر بود. برای این منظور از خاکدانه های با قطر 6–8 میلی متر از دو خاک مارنی تحت کشت و بکر در غرب زنجان در سال 1389 نمونه برداری شد. میزان تخریب خاکدانه ها با محاسبه میانگین وزنی قطر در حالت خشک پس از تاثیر باران شبیه سازی شده تعیین گردید. نتایج نشان داد که بین زمان بارندگی های پیشین و تخریب خاکدانه ها در خاک کشاورزی بر خلاف خاک بکر رابطه معنی داری (05\0>p) وجود داشت: با افزایش تداوم بارندگی، پایداری خاکدانه ها کاهش یافت (59\0 .(R²=

۱۱پیش بینی حرکت عناصر سنگین در خاک توسط انتقال ترجیحی املاح در اثر شستشوی دراز مدت در ستون خاک آزمایشی در مقایسه با خاک بکر
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
این پژوهش در سال 1389 در آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه زنجان بر روی یک ستون خاک دست نخورده از خاک بکر تهیه شده از نزدیکی کارخانه سرب و روی استان زنجان به طول 50 سانتیمتر و قطر 20 سانتیمتر انجام گرفت. ابتدا برخی از خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و هیدرولیکی آن تعیین گردید. خاک مورد آزمایش را به منظور انجام آزمایشات انتقال املاح در شرایط اشباع و ماندگار با محلول CaCl2 با غلظت EC=1dS\m مورد شستشو قرار گرفت. برای بدست آودن منحنی رخنه خاک با محلول CaCl2 با غلظت EC=10(dS\m) در مدت زمان کوتاه پالس دهی انجام شد. منحنی‌های رخنه خاک در شرایط اشباع و غیر اشباع رسم گردید و از روی آنها وقوع یا عدم وقوع جریان ترجیحی پیش‌بینی گردید. نمونه‌های خاک دست خورده برای اندازه‌گیری عناصر سنگین از محل نمونه‌برداری برداشت گردید و سپس عناصر سنگین در ستون خاک و نمونه‌های دست خورده اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد آزمایشات انتقال املاح که به مدت طولانی و متوالی بر روی نمونه دست نخورده انجام گرفت در اعماق پائین‌تر از ده سانتیمتر سبب انتقال عناصر سنگین در خاک مورد آزمایش گردید. تا عمق ده سانتیمتری این عناصر انتقال چندانی نداشته‌اند که احتمالا بدلیل وجود ماده آلی در سطح خاک می‌باشد که از انتقال این عناصر جلوگیری می‌نماید.

۱۲بررسی الگوی پخشیدگی هیدرودینامیکی در دامنه ای از جریانهای غیر اشباع ماندگار در خاکهای مختلف
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف از این مطالعه بررسی انتشار در دامنه ای از شدت جریانها تحت شرایط ماندگار در خاکهایی با بافتهای متنوع می باشد. بدین منظور 9 نمونه خاک، با بافت های مختلف از افق سطحی مناطق مختلف شمال غرب استان زنجان جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردیده و در ستون های خاک آماده شده قرار گرفته و سپس منحنی رخنه کلیه خاکها اندازه گیری گردید و مدل CLT بر آنها برازش داده شد و پارمترهای انتقال املاح بدست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین توزیع زمان انتقال با اقزایش شدت جریان کاهش می یابد ولی تغییرات واریانس انتقال املاح خاک از الگوی منظم و خاصی پیروی نمی کند مطالعه اخیر نشان داد فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع برآیندی از دو مکانیسم اختلاط فیزیکی و هیدرودینامیکی املاح حاصل از اعوجاج مسیر جریان املاح می باشد

۱۳ارزیابی دو مدل پخشیدگی – توده ای و استوکاستیک در توجیه فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
هدف از این مطالعه بررسی دو مدل پخشیدگی – توده ای و استوکاستیک در توجیه فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع می باشد. بدین منظور 9 نمونه خاک، با بافت های مختلف از افق سطحی مناطق مختلف شمال غرب استان زنجان جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردید و در ستون های خاک آماده شده قرار گرفته و سپس منحنی رخنه کلیه خاکها با اعمال پالس کوتاهی از کلرید کلسیم و در شدت جریانهای مختلف و شرایط غیر اشباع ماندگار اندازه گیری گردید و مدل های CDE و CLT بر آنها برازش داده شد و پارامترهای انتقال املاح بدست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این مدل ها برازش خوبی بر منحنی های رخنه تجربی دارند. اما در میان 86 منحنی رخنه بدست آمده مدل CLT بر 14 منحنی رخنه برازش مناسبی داشت و مدل CDE بر 72 منحنی رخنه برازش بهتری داشت که نشان دهنده صحت بیشتر فرضییات مدل CDE در شرایط غیر اشباع می باشد

۱۴مطالعه خصوصیات آزمایشگاهی چسب فیبرینی تهیه شده از پلاسمای تک واحدی
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهشي خون، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۳ (پياپي ۲۴)، سال
تعداد صفحات: ۹
سابقه و هدف: چسب فیبرینی فرآورده بیولوژیک مشتق از پلاسما است که به طور گسترده ای جهت متوقف نمودن خونریزی در حین و بعد از جراحی استفاده می شود و نوع اتولوگ و تهیه شده در بانک خون آن، خطر انتقال عوامل عفونی را ندارد. هدف این مطالعه تهیه ترومبین و فیبرینوژن از پلاسمای تازه منجمد شده و مطالعه خصوصیات آزمایشگاهی آن ها به منظور تهیه چسب فیبرینی بود.مواد و روش ها: فیبرینوژن با استفاده از سولفات پروتامین از کرایو استحصال و غلظت آن با روش الایزا و روش انعقادی کلاوس تعیین شد. ترومبین با دو روش دستی و دستگاهی تهیه و فعالیت آن با روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید. زمان تشکیل لخته با ترکیب ترومبین و فیبرینوژن استحصالی اندازه گیری شد. قدرت کشش و قدرت چسبندگی لخته حاصل با دستگاه Tensiometry تعیین شد. بررسی زمان لیز لخته با حلال پذیری در اوره 5 مولار انجام شد.یافته ها: غلظت فیبرینوژن رسوب داده شده با سولفات پروتامین 73±8 Mg\MI تعیین شد. بازیافت فیبرینوژن از رسوب کرایو در دمای 24oC ، 93% بود. زمان تشکیل لخته فیبرینوژن با ترومبین کمتر از 5 ثانیه بود. قدرت کشش لخته و قدرت چسبندگی به ترتیب 60±8.9 g\cm2 و 55±9 بود. میانگین فعالیت ترومبین دستی تولید شده 59.6±6.2 NIH بود اضافه نمودن عامل آنتی فیبرینولیتیک به کنسانتره فیبرینوژن، تاثیری در زمان لخته شدن و قدرت کشسانی نداشت.نتیجه گیری: فیبرینوژن و ترومبین تهیه شده در این تحقیق از لحاظ غلظت، فعالیت، قدرت تشکیل لخته و استحکام لخته ایجاد شده، ماهیت مناسبی برای تولید چسب فیبرینی دارند.

۱۵تکامل ترصیع و موازنه، عنصری مهم در سبک شعری سده های سوم تا پنجم هجری
اطلاعات انتشار: سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پي در پي ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
سبک شعری سده های سوم تا پنجم هجری به سبب انتساب به دربارهای پادشاهی و استفاده شاعران از سازهای گوناگون هنگام قرائت شعر، از موسیقی و تناسبات لفظی سرشار است. در این میان وجود موازنه به عنوان یکی از مهمترین عناصر ایقاعی در شعر بسیار بدیهی است. در دو قرن سوم و چهارم موازنه در شعر شاعران رواج تام دارد، اما هنوز از ترصیع خبری نیست. در قرن پنجم ترصیع به شکل آمیخته با موازنه سبب افزایش موسیقی کلام میگردد و از قرن ششم به بعد کم کم ترصیع کامل شکل میگیرد.نزد بدیع نگارانی همچون عمر رادویانی موازنه، صنعتی است ناآشنا، بگونه ای که وی با عنوان ترصیع و تعریف موازنه، شواهد موازنه و ترصیع را آمیخته ذکر میکند؛ اما در قرنهای ششم و هفتم نزد رشیدالدین وطواط و شمس قیس رازی، این دو صنعت کاملا بصورت تفکیک شده معرفی میشوند.با توجه به اینکه تکامل ترصیع و موازنه در شعر سده های سوم تا پنجم هجری از ویژگیهای سبکی آن دوران بشمارست، در این مقاله با بررسی شعر مهمترین و سبکسازترین شاعران آن عصر، این روند تکامل را بررسی و تحلیل کرده ایم.

۱۶تغییرات زمانی فرآیندهای تخریب و پاشمان در خاک مارنی تحت باران شبیه سازی شده
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)، , دوره  ۲۵ , شماره  ۴ الف، سال
تعداد صفحات: ۱۱
فرآیندهای تخریب خاکدانه ها و پاشمان ذرات خاک از مهم ترین پیامدهای برخورد قطرات باران بر سطح خاک می باشند. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات زمانی فرآیندهای تخریب و پاشمان در خاک بکر مارنی در استان زنجان انجام گرفت. آزمایش در هشت تیمار زمان بارندگی با سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1389 انجام شد. برای این منظور پس از جمع آوری خاکدانه های با قطر 6 تا 8 میلی متر، خاکدانه ها در 24 جعبه مسطح به ابعاد 30 سانتی متر در 40 سانتی متر قرار داده شدند. جعبه ها در فواصل زمانی مختلف (7.5، 15، 22.5، 30، 37.5، 45، 52.5 و 60 دقیقه) زیر دستگاه شبیه ساز باران با شدت ثابت 40 میلی متر بر ساعت قرار گرفتند. میزان تخریب با مقایسه میانگین وزنی قطر خاکدانه ها قبل و بعد از بارندگی به روش الک خشک و میزان پاشمان از جمع آوری ذرات خاک پراکنده شده در اطراف جعبه ها طی هر رخداد بارندگی و تعیین وزن خشک آن ها به دست آمد. بر اساس نتایج رابطه مثبت معنی داری بین زمان بارندگی و تخریب خاکدانه (R2=0.99, p<0.01) و نیز پاشمان ذرات خاک (R2=0.95, p<0.05) وجود داشت. در ابتدای بارندگی (7.5) دقیقه میزان تخریب خاکدانه ها بیشتر از پاشمان ذرات خاک بود. با تداوم بارندگی، میزان پاشمان نیز به دنبال تخریب خاکدانه ها افزایش یافت و در زمان 45 دقیقه به دلیل تخریب بیشتر خاکدانه ها، سله در سطح نمایان شد. در این زمان، میزان تخریب و پاشمان تقریبا به اوج رسید. پس از این زمان، تشکیل سله از تخریب بیشتر خاکدانه ها و تا اندازه ای از پاشمان بیشتر ذرات جلوگیری کرد. بین میزان پاشمان ذرات و تخریب خاکدانه ها رابطه مثبت معنی دار (R2=0.98, p<0.05) وجود داشت.

۱۷ارتباطات در C4I ارزیابی عملکرد پروتکلهای مسیریابی در شبکه های اقتضایی متحرک
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد بستر ارتباط امن با ضریب اطمینان بالا در شبک ههای تاکتیکی C4I استفاده از شبکه های اقتضایی متحرک است. در این مقاله، عملکرد پروتکلهای مسیریابی مختلفی که در شبکههای اقتضایی متحرکMANET) مورد استفاده قرار میگیرند مورد ارزیابی واقع شدهاند. در اینجا چهار پروتکل مسیریابیOLSR و DSDV ،DSR ،AODV برای تحلیل و ارزیابی انتخاب شدهاند. با تکیه بر قابلیتهای شبیهساز شبکه، متغیرهای کلیدی ارزیابی عملکرد شبکه نظیر توان عملیاتی شبکه،سربار مسیریابی، تأخیر شبکه و بازدهی انرژی مورد تحلیل واقع شدهاند. آخرین متغیر به دلیل متحرک بودن شبکه در نظر گرفت هشده است زیراکه انرژی در محیطهای متحرک بسیار اهمیت مییابد. هر پروتکل مسیریابی که مصرف انرژی را کاهش دهد، عم ر قطعات مورد استفاده در شبکه را افزایش میدهد. عملکرد پروتکلهای مسیریابی به ازای 20 گره و سرعتهای حرکتی متفاوت موردمطالعه واقع شدهاند. براساس نتایج شبیهسازی، پروتکل مسیریابیOLSR بهترین عملکرد را بطورکلی در میان پروتک ل های مسیریابی دیگر دارد. این پروتکل با استفاده از ساختار جزئی در عین داشتن نرخ پاکت بالای 90 % از تأخیر و مصرف انرژی پایین ی برخوردار است. در واقع این پروتکل مزایای هر دو نوع پروتکل مبتنی بر تقاضا و مبتنی بر جدول را داراست

۱۸بررسی تأثیر توأم لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۱۱
آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر نفوذ زهآبهای حاوی کودها و سموم کشاورزی از مهمترین مشکلات زیست محیطی است. جریانات ترجیحی با تسریع نفوذ آلایندهها توانایی خاک را برای خنثیسازی آنها پیش از رسیدن به آبهای زیرزمینی محدود میکنند.بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری جریان ترجیحی در مدیریت منابع آب و خاک اهمیت ویژه دارد. این پژوهش شامل بررسی تأثیر توأم لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی بر ایجاد جریان ترجیحی در حین نفوذ آب در خاک است. این مطالعه با استفاده از یک سلول Hele– Shaw با ابعاد 4×100×100سانتیمتر مکعب و با استفاده از سه نوع خاک دست خورده با بافتهای رسی، لوم شنی و شن لومی صورت گرفت. برای بررسی تأثیر لایه بندی با استفاده از خاک های ذکر شده سه تیمار مختلف با لایه بندی متفاوت ایجاد گردید و جهت بررسی تأثیر میکروتوپوگرافی در هر تیمار یک فرورفتگی کوچک در سطح خاک ایجاد شد. درهر مرحله جریان عمودی آب بدون وجود بار آبی در سطح خاک و با زهکشی آزاد در انتهای سلول فراهم گردید. سپس عکس هاییاز الگوی نفوذ آب و موقعیت جبههی رطوبتی تهیه گردید. نتایج نشان دادند که وجود میکروتوپوگرافی سطحی مولد جریان ترجیحی است اما نقش لایه بندی در تسریع یا تعدیل جریانات ترجیحی به ویژگی های فیزیکی خاک ها بستگی دارد. دلایل احتمالی وقوع جریان ترجیحی با استفاده از فاکتور مقیاس طولی موئینگی بررسی گردید

۱۹بررسی تاثیرتوام لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی برایجاد جریان ترجیحی حین نفوذآب به خاک
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
آلودگی آبهای زیرزمینی دراثرنفوذ زه آبهای حاوی کودها و سموم کشاورزی ازمهمترین مشکلات زیست محیطی است جریانات ترجیحی با تسریع نفوذ آلاینده ها توانایی خاک را برای خنثی سازی آنها پیش ازرسیدن به آبهای زیرزمینی محدود می کند بنابراین بررسی عوامل موثربرشکل گیری جریان ترجیحی درمدیریت منابع آب و خاک اهمیت ویژه دارد این پژوهش شامل بررسی تاثیر توام لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی برایجاد جریان ترجیحی درحین نفوذآب درخاک است این مطالعه با استفاده ازیک سلول Hele– Shaw با ابعاد 100×100×4 سانتیمترمکعب و با استفاده ازسه نوع خاک دست خورده با بافتهای رسی لوم شنی و شن لومی صورت گرفت برای بررسی تاثیر لایه بندی با استفاده ازخاکه ای ذکر شده سه تیمار مختلف با لایه بندی متفاوت ایجاد گردید و جهت بررسی تاثیر میکروتوپوگرافی درهرتیمار یک فرورفتگی کوچک درسطح خاک ایجاد شد درهرمرحله جریان عمودی آب بدون وجود بارآبی درسطح خاک و با زهکشی آزاد درانتهای سلول فراهم گردید سپس عکسهایی از الگوی نفوذآب و موقعیت جبههی رطوبتی تهیه گردید نتایج نشان داد ند که وجود میکروتوپوگرافی سطحی مولد جریان ترجیحی است اما نقش لایه بندی درتسریع یا تعدیل جریانات ترجیحی به ویژگیهای فیزیکی خاک ها بستگی دارد.

۲۰تاثیر کاربری اراضی و برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک بر روی پدیده نفوذ
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۴
تغییرکاربری اراضی بر روی فرآیندهای هیدرولوژیکی تاثیر میگذارد که فرآیند نفوذ آب به خاک یکی از آنها است. در این پژوهش نفوذ تجمعی آب در خاک با استفاده از سری استوانههای مضاعف در دو کاربری کشت شده و بایر در سه منطقه استان زنجان اندازهگیری شد. مدل نفوذ فیلیپ بر دادههای نفوذ برازش یافت و1\ پارامترهای این مدل بدست آمد. نتایج نشان داد که کاربری اراضی اثر کاملا معنیداری بر روی میزان نفوذ آب در خاک دارد 11 p< و ضریب جذبپذیری در اراضی کشت شده بیشتر از بایر بود.

۲۱بررسی رابطه بین هدایت الکتریکی با کربن آلی، pH و برخی کاتیونها در خاک مطالعه موردی:خاکهای ارومیه و زنجان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۵
هدایت الکتریکی EC در اثر وجود یونهای موجود در آب حاصل میشود. به دلیل اهمیت عناصر شیمیایی و مواد آلی در حاصلخیزی ودشواری اندازهگیری آنها در مقایسه با اندازهگیری EC ، اگر بین EC و عناصر غذایی همبستگی بالایی وجود داشته باشد، میتوان مقادیر اینفاکتورها را از طریق EC برآورد نمود. نتایج نشان داد از بین متغیرها در خاک ارومیه، EC بیشترین همبستگی را با کاتیونهای منیزیم ،کلسیم وکربن آلی به ترتیب با ضریب همبستگی 0\84و0\85و0\79 و در خاک زنجان با کاتیونهای سدیم ، پتاسیم، کلسیم و منیزیم با ضریب همبستگی 0\77و0\57و0\69و0\68درسطح 0\01 دارد

۲۲بررسی تاثیر توام اقلیم و فیزیوگرافی های مختلف برکانی های رسی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
تاثیر دما و بارندگی درفیزیوگرافیهای دشت دامنه ای تپه دشت رسوبی رودخانه ای و اراضی پست با اقلیم اریدریک ضعیف ت مزیک و زریک – مزیک مورد بررسی قرارگرفت دراقلیم اریدریسک ضعیف ت مزیک دردشت رسوبی رودخانه ای ایلیت اسمکتیت کوارتز و دردشت دامنه ای ایلیت کوارتز کائولینیت و کلریت دراراضی پست ایلیت اسمکتیت کوارتز کائولینیت کلریت کانی غالب می باشد درناحیه زریک – مزیک به دلیل رطوبت بیشتر کانی ها تکامل بیشتری نسبت به اقلیم اریدیک ضعیف مزیک دارند دراقلیم زریک مزیک دردشت دامنه ای کانیهای ایلیت کوارتز کائولینیت و اسمکتیت و درتپه کانی های ایلیت کوارتز کائولینیت غالب می باشد.

۲۳بررسی تأثیر توأم لایه بندی و تراکم موضعی خاک بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر نفوذ زهآبهای حاوی کودها و سموم کشاورزی از مهمترین مشکلات زیست محیطی است. جریانات ترجیحی با تسریع نفوذ آلایندهها توانایی خاک را برای خنثیسازی آنها پیش از رسیدن به آبهای زیرزمینی محدود میکنند. این مطالعه با استفاده از سلول Hele– Shaw و با تکنیک مشاهده وعکسبرداری از الگوی نفوذ، به بررسی تأثیر عواملی از جمله لایه بندی و تراکم خاک بر شکل گیری جریان ترجیحی آب در خاک پرداخت. نتایج نشان دادند که تراکم مولد جریان ترجیحی است، اما نقش لایه بندی در تسریع یا تعدیل جریان ترجیحی به ویژگیهای فیزیکی خاک بستگی دارد

۲۴ارزیابی قطره چکان طولانی مسیر در فشارهای مختلف
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
در تحقیق حاضر عملکرد قطره چکان های طولانی مسیر در سه فشار 0\8و1و1\2 بار مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی و در 8 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. حجم آبی خروجی در زمان معین اندازه گیری شده، سپس دبی هر قطره چکان محاسبه شد. مقادیر ضریب ساخت دبی قطره چکانها، یکنواختی توزیع ربع پایین، ضریب یکنواختی پخش کریستیانسن، یکنواختی توزیع 1\2وتغییرات دبی قطره چکانها از روی مقادیر دبی حاصل به دست آمد. بر اساس نتایج، دبی این نوع قطره چکان در فشار1\0بارحدود 0\42 لیتر درساعت کمتر از مقدار توصیه شده توسط کارخانه 4\0لیتر در ساعت بود. هم چنین نتایج نشان داد کهCVاین نوع قطره چکان در تمام فشار های مورد بررسی بیشتر از 10 درصد توصیه شده در منابع بود. تغییرات دبی قطره چکان ها بیشتر از 20 درصد بود بنابراین قطره چکان های مورد ارزیابی جزو قطره چکان غیرقابل قبول برای استفاده در سیستم آبیاری طبقه بندی شد

۲۵رابطه بین رواناب و نفوذپذیری در بافت های مختلف خاک تحت تاثیر باران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۹
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مقدار رواناب و نفوذپذیری در خاک های با بافت مختلف در استانزنجان انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 10 تیمار بافت خاک در سه تکرار انجامشد. خاکها به داخل فلومهای با ابعاد 80X60 سانتیمتر و عمق 20 سانتیمتر در زمینی با شیب 8 درصد منتقل شدند. کرتها در معرض 10 رخداد باران شبیهسازی شده با شدت ثابت 55 میلیمتر بر ساعت و مدت30 دقیقه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای بافت خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع و مقدار رواناب معنی دار بود (p<0\001). بافت لوم بیشترین مقدار رواناب و کمترین میزان نفوذپذیری و بافت های شنی و شن لومی کمترین مقدار رواناب و بیشترین میزان نفوذپذیری را در کل 10 رخداد باران داشتند. بر اساس نتایج، تولید رواناب رابطهای معنیدار با هدایت هیدرولیکی اشباع خاک داشت (R(2)=0\88,p<0\001). با افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاکها، تولید رواناب در آنها به شدت کاهش یافت. ویژگیهایی از خاکشامل سیلت، رس، رطوبت اولیه و درصد سدیم تبادلی موجب کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و درنتیجه افزایش رواناب شدند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۸ نتیجه