توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تغییرات زمانی آلاینده های زیست محیطی آب رودخانه با استفاده از آزمون من– کندال
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
در بسیاری از مناطق دنیا، رایج ترین منابع آب مورد استفاده جهت مصارف مختلف (آشامیدن، صنعت، کشاورزی و غیره) رودخانه ها می باشند. لذا هنگامیکه یک آلاینده خطرناک شیمیایی توسط واحدهای صنعتی یا کشاورزی به یک رودخانه وارد گردد، اثرات زیان آوری بر کیفیت آب آن خواهد داشت، بنابراین مطالعه ای جامع در طول کل رودخانه و منابع آلوده کننده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رودخانه کر از شریان های حیاتی پر آب دائمی فارس است که از شمال غربی استان و از بلندی های سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرفته و به سمت جنوب شرقی جریان پیدا می کند. طول رودخانه از سرچشمه تا دریاچه بختگان 280 کیلومتر است. آگاهی از روند تغییرات زمانی آلاینده ها شامل پارامترهای کیفی آب رودخانه یکی از مسائل مهم در اعمال مدیریت صحیح جهت جلوگیری از آلودگی بیش از حد این منابع ارزشمند می باشد. یکی از روش های متداول جهت تحلیل سری های زمانی، بررسی وجود یا عدم وجود روند در آن ها با استفاده از آزمون های آماری می باشد. در این تحقیق از آزمون من– کندال که یکی از متداولترین روشهای ناپارامتری تحلیل روند سریهای زمانی به شمار می رود جهت تحلیل روند تغییرات زمانی آلاینده های آب رودخانه کر در چندین ایستگاه هیدرومتری استفاده شده است. آلاینده های آب شامل سدیم، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم می باشد. نتایج آزمون من– کندال نشان داد که روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه کر در دوره آماری در ایستگاه های مورد مطالعه، دارای تغییراتی با روندهای مثبت، منفی و معنی دار بوده اند و همچنین دارای تغییرات مکانی بوده که حاکی از وجود منابع آلودگی در طول مسیر رودخانه می باشد.

۲مدلسازی بارندگی– رواناب در حوضه آبریز رودخانه کربه روش شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی فرایند بارندگی– رواناب در حوضه آبریز رودخانه کر واقع دراستان فارس مورد بررسی قرار می گیرد. شبکه عصبی مورد استفاده در این تحقیق از نوع پرسپترون می باشد . همچنین از الگوریتم پس انتشار خطا جهت آموزش استفاده شد. هدف از این تحقیق برآورد دبی رودخانه در روز وقوع بارندگی می باشد، به همین علت از آمار بارندگی و دبی های پنج ایستگاه واقع در حوضه آبریز رودخانه کر از سازمان آب منطقه ای استان فارس تهیه و بعنوان ورودی ها و خروجی های شبکه استفاده شد. ساختار مختلف شبکه عصبی از نظر تعداد نرون های مختلف در لایه میانی آزمایش شد . مدلسازی شبکه عصبی در محیط برنامه نویسی MATLAB انجام شد . پس از آموزش شبکه های عصبی مختلف با تعداد نرون های لایه میانی متفاوت، مشاهده می شود که ساختار شبکه عصبی با تعداد چهار نرون در لایه میانی دارای بهترین عملکرد در بین شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. در نهایت با توجه به نتایج می توان گفت شبکه عصبی مصنوعی مدلی بسیار مناسب جهت پیش بینی و تخمین دبی رودخانه می باشد.

۳بررسی کاربرد مدلهای ریاضی در پیش بینی جریان آب زیر زمینی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۴
معادله جریان آب زیرزمینی بصورت معادلات دیفرانسیل است که جز برای شرایط خیلی ساده از نظر شکل هندسی آبخوان، مشخصات هیدرودینامیکی، شرایط مرزی و شرایط اولیه، حل آن به روش تحلیلی ممکن نیست. متأسفانه جریان آب زیرزمینی در اغلب آبخوان ها پیچیده بوده و نمی توان معادلاتی که سیستم را تشریح می نماید، به روش ریاضی حل نمود. در چند سال اخیر، تکنیک های مختلف بکار گرفته شده تا بتوان جواب تقریبی برای این معادلات را بدست آورد. یکی از این راههای بررسی وضع آبخوان های زیرزمینی، مطالعه توسط مدل می باشد. استفاده از مدل ریاضی راحت تر از انواع مدلها بوده و بدین جهت در حال حاضر، استفاده از آنها در مسائل آبهای زیرزمینی عمومیت دارد. در این تحقیق، راههای عددی که برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل آبهای زیرزمینی به کار می رود بررسی می شود. روشهای عددی بر دو نوع عناصر محدود و تفاضلات محدود می باشد . بدلیل مزایای روش تفاضلات محدود، این روش بسیار زیاد برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل آبهای زیرزمینی به کار می رود. بطوریکه در اکثر نرم افزارهای تهیه شده جهت مدلسازی آبهای زیرزمینی، معادلات حاکم بر آبهای زیرزمینی بر اساس روش تفاضلات محدود تقریب بندی شده است . در این تحقیق اساس روش تفاضلات محدود و روشهای حل آن نیز مطرح شده است

۴تاثیر بودجه ریزی عملیاتی، برنقش پاسخگویی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک روش بودجه بندی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. بودجه ریزی عملیاتی رویکردی برای تدوین، برنامه بودجه است که، با روشهای سنتی تفاوتهای اساسی دارد. در رویکرد عملیاتی، برای تعیین نحوه تخصیص هزینه ها از اهداف و پروژه های اصلی دستگاه استفاده می شود. تعیین و استفاده از معیارهای عملکرد دستگاهها ویژگی متفاوت بودجه ریزی عملیاتی است که کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی سازمانها را افزایش می دهد. بودجه ریزی عملیاتی، فرایندی است که تمام مدیران در همه مقاطع درآن مشارکت دارند واین نوع مشارکت باعث می شود تا مدیران تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. بودجه ریزی عمیاتی نهایتاٌ منجر به تخصیص بهینه منابع در درون وزارتخانه ها وسازمانها می شود و مدیران را قادر می سازد به نحو مطلوبتری از منابع اختصاص یافته به سازمان تحت امر خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بهره برداری کنند بنابراین با استفاده از این سیستم بودجه بندی امکان پاسخگویی مدیران افزایشمی یابد.

۵دودکش خورشیدی راهکاری برای کاهش آلودگی هوای تهران
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
دودکش خورشیدی یک فناوری نسبتا جدید برای تولید برق می باشد. این فناوری شامل سه بخش است که کلکتور به دلیل تشعشع خورشید باعث گرم شدن سیال شده و بخش دودکش موجب می گردد که سیال گرم شده به سمت بالاحرکت کرده و یک حالت مکش را ایجاد کندو در بخش توربینها نیز برق بدون هیچگونه هزینه عملیاتی تولید می شود.دراین مقاله معرفی کاربرد تازه ای از دودکش خورشیدی در کلان شهرها و در واقع شهر ها و مناطق پر جمعیتی که ازمشکلات آلودگی هوا رنج می برند، انجام گرفته است . در واقع در این مقاله به بررسی عملکرد دودکش خورشیدی در کاهش آلودگی هوا پرداخته شده است ،بدین ترتیب که دودکش خورشیدی نه تنها برای تولید برق هیچ نوع الایندگی ندارد بلکه از تولید و انتشار آلاینده های ناشی ازسوخت های فسیلی نیروگاه های حرارتی نیز جلوگیری می کند و با توجه به عملکرد دودکش خورشیدی به عنوان یک دستگاه جهت جابجایی هوای کلانشهرها، تاثیر دودکشخورشیدی بر جابجایی هوای تهران و کاهش اثرات پدیده وارونگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است

۶استفاده از فلپ امنتوم در بازسازی ضایعات و نقایص وسیع جدار قفسه صدری
اطلاعات انتشار: كومش، بهار و تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۳-۴ (پياپي ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: کاربرد فلاپ های لوکوژیونال پوستی – عضلانی و پروتزهایی مانند گورتکس در بازسازی ضایعات وسیع جدار قفسه صدری به خوبی شناخته شده است، اما گاه به دلیل شرایط خاص و یا وسعت نقص این فلاپ ها کارآمد نیستند. هدف از معرفی بیمارن در مقاله حاضر ارایه روشی است که در آن از فلاپ پدیکوله امنتوم برای بازسازی نقایص وسیع جدار قفسه صدری استفاده می شود.مواد و روش ها: سه بیمار که به دنبال رزکسیون رادیکال تومورهای جدار قفسه صدری دچار نقایصی به ابعاد 25×30 تا 35×50 بودند، به وسیله فلاپ امنتوم با یا بدون مش ترمیم شدند. امنتوم از طریق انسزیون میدلاین شکم، آزاد و سپس روی پایه گاسترواپیپلوییک چپ از طریق تونلی زیر جلدی به محل نقص آورده و ثابت شد.یافته ها: هیچ عارضه ای رخ نداد، نقایص به خوبی پوشیده شدند و ترمیم زخم ها عالی بود. بیماران 2 سال پی گیری شدند و هیچ نوع عود یا اشکال تاخیری در ترمیم رویت نشد.نتیجه گیری: فلاپ امنتوم، آلترناتیو مناسبی برای ترمیم نقایص بزرگ جدار قفسه صدری است، به خصوص مواقعی که فلاپ های موضعی دیگر در دسترس نبوده و یا قابل استفاده نباشند و یا نقصی در جریان ترمیم زخم موجود باشد.

۷تاثیر عمل جراحی کوچک کردن معده با حلقه قابل تنظیم در کاهش وزن بیماران مبتلا به چاقی مفرط
اطلاعات انتشار: يافته، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پیاپي ۲۴)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: چاقی مفرط دارای عوارض زیادی از جمله مشکلات جسمی، اجتماعی و روانی است و شیوع آن در جامعه رو به افزایش است. چاقی مفرط یکی از علل مرگ و میر زودرس است. برای درمان چاقی مفرط روش های مختلف طبی و جراحی با نتایج متفاوت وجود دارد.در این مطالعه اثرات و نتایج درمان چاقی مفرط به روش کوچک کردن حجم معده با باند قابل تنظیم از طریق لاپاراسکوپی بررسی شده است.مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه مداخله ای آینده نگر بود که روی بیماران مبتلا به چاقی مفرطBMI>40)  و یا BMI>35 همراه با عوارض) که فاقد بیماری هیپوتیروییدی، هیپرکورتیزولیسم و بیماری شناخته شده روانی بوده اند انجام شد. تعداد بیماران 32 بیمار (27 زن و 5 مرد) با متوسط سن 34 سال (بین 21 تا 56 سال) بود. متوسط وزن بیماران قبل از عمل 117 کیلوگرم (بین 92 تا 159 کیلوگرم) و متوسط شاخص توده بدنی (BMI) بیماران قبل از عمل 43.4 کیلوگرم\ مترمربع (بین 34 تا 56) بوده است. متوسط دوره پیگیری بیماران پس از عمل 12 ماه (بین 6 تا 18 ماه) می باشد.یافته ها: متوسط کاهش وزن اضافی بیماران سه ماه بعد از عمل 29% (بین 8 تا 62%) شش ماه بعد از عمل 46% (بین 18 تا 90%) نه ماه بعد از عمل 60% (بین 26 تا 92%) و یک سال بعد از عمل 75% (بین 36 تا 98%) بوده است (P<0.001). متوسط زمان عمل جراحی 55 دقیقه (بین 25 تا 125 دقیقه) و متوسط زمان بستری در بیمارستان 24 ساعت (بین 12 تا72 ساعت) بود. تهوع، استفراغ و ریزش مو شایع ترین عارضه زودرس پس از عمل بود که در 1۲ بیمار (38%) دیده شد. از عوارض دیررس عفونت پورت در 2 بیمار (6.3%) عفونت باند در یک بیمار (3.2%)  و جای گذاری اشتباه باند در 1 بیمار رخ داد. در یک بیمار به علت آناتومی غیر طبیعی و عمل جراحی هم زمان جراحی به نوع باز تبدیل شد. مرگ و میر در این مطالعه وجود نداشت.نتیجه گیری: با وجود این که این مطالعه جز اولین تجارب در درمان چاقی مفرط به روش کوچک کردن حجم معده با باند قابل تنظیم از طریق لاپاراسکوپی بود؛ ولی نتایج بسیار خوبی در کاهش وزن بیماران با حداقل عوارض به دست آمد. در این مطالعه بیماران در مقایسه با سایر مطالعات، کاهش وزن بیشتر و سریعتری داشته اند که شاید علت آن مربوط به نحوه تغذیه بیماران ایرانی باشد و لذا نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتری در این زمینه وجود دارد.جراحی به روش کوچک کردن حجم معده با باند قابل تنظیم یک روش موثر و کم خطر در درمان چاقی مفرط است.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه