توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱موانع و عوامل بازدارنده ترویج فناوری های حفاظتی در راستای کشاورزی بوم شناختی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
کشاورزی بوم شناختی با اهدافی چون پایداری یا بهبود منابع طبیعی تجدید شونده، تعامل با اکوسیستم های بومی کشاورزی، مدیریت آفات، توازن کشت و کار، مدیریت حاصل خیزی خاک، مدیریت واریته های زراعی با توجه به تنوع ژنتیکی و سازگاری محلی، مدیریت یک پارچه الگوی کشت با توجه به آمایش بومی سرزمین، گردش نهاده ها و محصولات در مزرعه و طبیعت چند کارکردی تولید کشاورزی جایگاه مهمی در برنامه های توسعه هر کشور دارد . جهت نیل به اهداف کشاورزی بوم شناختی، موضوع ترویج تکنولوژی های حفاظتی نیز بسیار با اهمیت تلقی می شود چرا
که به دلیل ماهیت متفاوت تکنولوژی های حفاظتی با تکنولوژی های تولیدی، می باید از رهیافت ها و روش های ترویجی خاص اشاعه تکنولوژی های حفاظتی استفاده کرد و با شناخت موانع و عوامل بازدارنده ترویج تکنولوژی های مذکور زمینه تحقق اهداف کشاورزی بوم شناختی را فراهم ساخت . بنابراین هف این مقاله معرفی تکنولوژی های حفاظتی، بیان وجوه تمایز و افتراق آنها از تکنولوژی های تولیدی و در نهایت معرفی موانع و عوامل بازدارنده ترویج و اشاعه تکنولوژی های حفاظتی در راستای کشاورزی بوم شناختی است .

۲بررسی مدیریت تلفیقی آفات برنج از سوی کشاورزان در استان فارس
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۲
مدیریت تلفیقی آفات یکی از مولفه های توسعه پایدار کشاورزی به شمار می رود که بر هم افزایی تلاش های مرتبط با توانمندسازی کشاورزان، بکارگیری فناوری های مناسب و همساز با محیط زیست و مدیریت یکپارچه استوار است . ترویج اثربخش مدیریت تلفیقی آفات نیازمند شناسایی محورها و مولفه های اصلی مدیریت تلفیقی آفات به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی عملی با مشارکت کشاورزان است . با توجه به این مهم، پژوهش حاضر بر مبنای بر راهبرد پیمایش و با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زیربنایی یا مولفه های شاکله مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات برنج و تحلیل هم وابستگی فعالیت ها و امور مرتبط با مدیریت تلفیقی آفات از دیدگاه کشاورزان به انجام رسیده است . پایایی پرسشنامه بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 0\79 تا 0\87 برای بخش های مختلف پرسشنامه مناسب تشخیص داده شده است . تمامی کشاورزان شالیکار بخش درودزن شهرستان مرودشت (1145) مشمول جامعه آماری این پژوهش بوده و از بین آنها بر مبنای فرمول کوکران یک نمونه 90 تایی برگزیده شده و طرف مطالعه قرار گرفتند . تحلیل عاملی صورت گرفته به استخراج سه عامل انجامیده است . عامل نخست تحت عنوان تحت عنوان اقدامات بیولوژیکی انجامیده است که توانسته است حدود 26 درصد کل واریانس را تبیین نماید . عامل های دوم و سوم تحت عنوان اقدامات فیزیکی _ مکانیکی و اقدامات به زراعی به ترتیب حدود 15 و 9 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نموده اند . در مجموع سه عامل استخراج شده توانسته اند حدود 50 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نمایند

۳بررسی میزان برخورداری کشاورزان از اخلاق حفاظت خاک مورد: حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اخلاق حفاظت به عنوان یک خصیصه مثبت در نهاد بشر، نقش مهمی در بهره برداری صحیح و حفظ منابع طبیعی دارد . توجه به این خصیصه در حقیقت توجه به ابعاد انسانی تاثیر گذار در حفظ منابع طبیعی و از جمله خاک است . این تحقیق با هدف تعیین میزان برخورداری کشاورزان حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان از اخلاق حفاظت خاک به اجرا در آمده است . روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بوده است . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشاورزان ساکن در حوزه آبخیز زرین گل بوده اند که حداقل یک یا چند عملیات حفاظت خاک مورد توصیه آبخیزداری را پذیرفته و ا در اراضی کشاورزی خود بکار گرفته اند که تعداد انها 400 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای باانتساب متناسب تعداد 240 نفر از آنان انتخاب شده اند .

۴توسعه دانش بومی، رهیافتی نو برای کاهش مخاطرات بلایای طبیعی در حوضه های آبخیز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
دانش بومی در کشاورزی جهان سوم قابل ملاحظه می باشد و اغلب نادیده گرفته می شود . دانش بومی را می توان مجموعه آگاهی ودانش منظمی دانست که توسط افراد محلی بدست آمده است . مطالعه در زمینه دانش بومی ، مطالعه در مورد الگوی رفتاری انسان وعلی الخصوص تعامل وی با محیط است . علی رغم تمام تجهیزات مدرن و امکانات جدید که در اختیار کشاورزان است آنان ترجیح می دهند از دانش محسوس و ملموس استفاده نمایند دانشی که متعلق به خود آنهاست و معتقدند برای اهداف ویژه ای که در سردارند مناسب است . در کشور ما نیز کاربرد دانش بومی از دیرباز توسط ساکنین حوزه های آبخیز مورد استفاده بوده است به گونه ای که نقش این روشها در حفاظت از منابع آب و خاک غیرقابل انکار می باشد . در این مقاله سعی شده است تا از طریق روش های
تحقیق کیفی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و جستجو در منابع ، ضمن بیان اهمیت دانش بومی و جایگاه آن در کاهش مخاطرات بلایای طبیعی در حوضه های آبخیز ، مدل توسعه دانش بومی، به عنوان رهیافتی نو در کاهش مخاطرات بلایای طبیعی در حوضه های آبخیز ارائه شد ه است . بکارگیری این مدل در کشور با هدف کاهش مخاطرات بلایای طبیعی در حوضه های آبخیز بر مبنای همکاری بین بخشی کلیه نهادهای متولی فعال در حوزه های آبخیز و با مشارکت آبخیزنشینان و ساز مان های مردم نهاد از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

۵بررسی تطبیقی کارائی فنی گندمکاران در نظام های بهره برداری استان گلستان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
این پرسش همواره برای سیاستگذاران بخش کشاورزی مطرح بوده که کدامیک از نظام های بهره برداری بر مبنای استفاده عقلائی از عوامل تولید از کارکرد بهتر و منطقی تر برخوردار می باشند..بدیهی است پاسخ به سئوالات مذکور مستلزم بررسی های تطبیقی نظام های بهره برداری موجود در مناطق مختلف کشور می باشد. تحقیق حاضر تلاشی در این راستا است که با هدف تخمین و مقایسه کارائی فنی نظام های بهره برداری استان گلستان انجام شده است. برای این منظور بطور موردی کارائی فنی گندمکاران نظام های بهره برداری استان با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی و روش تخمین حداکثر راستنمائی برآورد گردید.بر اساس نتایج ،بیشترین و کمترین میانگین کارائی فنی به ترتیب متعلق به بهره برداران دهقانی و تجاری باشد. نتایج آزمون مقایسه میانگین یک طرفه نشان دادکه کارائی فنی نظام های بهره برداری بطور کلی با یکدیگر متفاوت بوده و نتایج مقایسه مرکب گویای آن است که کارائی فنی بهره برداران دهقانی ، تعاونی و تجاری متوسط یکسان اما متفاوت از کارائی فنی بهره برداران تجاری بزرگ و کوچک می باشد

۶ارزیابی پذیرش مردمی سناریوهای مدیریت بیولوژیک با توزیع دوجملهای در حوزه آبخیز چهلچای، استان گلستان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
بررسی اثرات اجتماعی فعالیتهای مدیریتی در سطح آبخیز از جمله ارزیابیهای ضروری در جهت نیل به مدیریت یکپارچه منابع است که تضمین کننده مشارکت بهره برداران در عرصه آبخیز خواهد بود. به منظور ارزیابی سطح پذیرش مردمی سناریوهای مدیریتی در آبخیز چهل چای استان گلستان (با جمعیت 14068 نفر) پس از انتخاب چهار گزینه مدیریتی محتمل، 16 سناریو مدیریت بیولوژیک تدوین شد و با انجام مطالعات میدانی اجتماعی در سطح آبخیز به تکمیل پرسشنامه طی مصاحبه حضوری با بهرهبرداران آبخیز اقدام شد. با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه 139 بدست آمد که به صورت تصادفی از بین روستاها به تناسب لحاظ شد و به کمک توزیع دوجملهای، احتمال پذیرش سناریوهای مدیریتی در چهار سطح پذیرش ناچیز، کم، متوسط و زیاد پیشبینی گردید. نتایج بررسیها نشان داد که سناریوهای 2 (تراسبندی)، 4 (احداث باغ)، 5 (آگروفارستری)، 9 (تراسبندی با احداث باغ) و 15 (تراسبندی، احداث باغ و آگروفارستری) به ترتیب از دیدگاه بهرهبرداران آبخیز بیشترین پذیرش را دارند. در آبخیز چهلچای، اجرای سناریوی یک (حفظ وضعیت فعلی) کمترین سطح پذیرش مردمی را به خود اختصاص داده است. رویکرد مبتنی بر سناریوسازی به کار رفته در این تحقیق با فراهم کردن امکان انتخاب سناریوهای مدیریتی و ارائه اثرات آنها، رویکردی توانا در پیشبینی اثرات فعالیتهای مدیریتی پیشنهادی در جهت تصمیمگیری نهایی میباشد.

۷تحلیل عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای عملیات آبخیزداری در آبخیز چهل– چای در استان گلستان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز چهلچای استان گلستان به اجرا در آمده است . تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده، جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان ساکن در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان بودهاند که تعداد 139 نفر به شیوه تصادفی با انتساب متناسب به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدهاند. ابزار این تحقیق پرسشنامهای بود که از سه بخش خصوصیات فردی، عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرحهای آبخیزداری و سناریوهای مدیریتی تشکیل شده بود و اعتبار محتوایی آن با نظرخواهی از متخصصان و کارشناسان آبخیزداری و ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تایید شده و سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است. قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه توسط یک آزمون مقدماتی بین 30 نفر از کشاورزان و محاسبه آلفای کرونباخ (0\96) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار های R و SPSS انجام شده است. با استفاده از تحلیل عاملی چهار عاملی که بیشترین تاثیر بر میزان مشارکت کشاورزان در طرحهای آبخیزداری داشتند، بدست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد عوامل اقتصادی– ترویجی، اکولوژیکی– مشارکتی، ایمنی و انگیزشی به ترتیب مهم ترین عواملی هستند که حدود 60 درصد عوامل موثر بر میزان مشارکت کشاورزان در طرحهای آبخیزداری را تبیین میکنند. توصیه اقدامات سودمند از لحاظ اقتصادی که در عین حال مخاطرات زیست محیطی به همراه نداشته باشد، توجه به دخالت دادن کشاورزان در مراحل طراحی و اجرای عملیات، توجه به آموزشهای پیشگیری و امداد به کشاورزان هنگام بروز مخاطرات و ارایه مشوقها با هدف تقویت رفتار پذیرش و تداوم کاربرد عملیات آبخیزداری توسط کشاورزان از جمله پیشنهادهای این مطالعه است که میتواند موانع مشارکت کشاورزان در فعالیتهای آبخیزداری را کاهش دهد.

۸اثربخشی روشهای آموزشی گروهی مورد استفاده در آموزش کشاورزی استان گلستان
اطلاعات انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی روشهای آموزشی گروهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندمکار آبی استان گلستان به اجرادرآمده است تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده است ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه های تحقیق شامل 91 مروج کشاورزی فعال در زمینه آموزش کشاورزان گندمکار آبی در سطح گلستان بوده اند که به شیوه تمام شماری انتخاب شده اند اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری اعتبار محتوایی با نظر خواهی از متخصصان ترویج کشاورزی و کارشناسان مجرب انجام شده سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش الفای کرونباخ استفاده شده است که درنتیجه انجام پیش آزمون درنمونه خارج از نمونه تحقیق مقدار آلفای کرونباخ درمورد سوالات فراوانی استفاده مروجان از روشهای ترویجی مختلف 90% و تاثیر هریک از روشهای تدریجی در تحقق اهداف موردنظر از آموزش کشاورزان 92% بدست آمده است. روشهای آماری مورد استفاده شامل روشهای آمارتوصیفی و استنباطی همچون ضرایب همبستگی اسپیرمن و کرامر V بوده است نتایج تحقیق نشان داد بین متغیر سن مروج و ارزیابی وی از میزان اثربخشی روشهای آموزشی گروهی با اطمینان 95 درصد و بین متغیر سابقه فعالیت مروج و ارزیابی وی از میزان اثربخشی روشهای آموزشی گروهی با اطمینان 99% رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است استفاده از روشهای آموزشی گروهی فعال و مبتنی بر ارتباط دوطرفه بین مروج و کشاورزی و روشهای عینی و عملی در آموزش کشاورزان گندمکار از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

۹بازشناسی جایگاه و راه کارهای بهبود اثربخشی دوره کارآموزی در نظام آموزش کشاورزی
اطلاعات انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بهبود کیفیت نظام آموزش کشاورزی نیازمند آسیب شناسی مستمر و تدبیر سازوکارهای مقتضی در ابعاد مختلف است یکی از نارسایی های نظام آموزش کشاورزی عدم توجه به دروس عملی و پرداختن بیش از اندازه به مباحث نظری و آموزشهای کلاسی است این روند سبب شده است تا دانش آموختگان کشاورزی در قامت متخصص و کارشناس از صلاحیت عملی لازم برای ورود به بازار کار کم بهره باشند و نتوانند بسان یک نیروی کارافرین با شناخت فرصتهای محیط واقعی به نوآوری و خلاقیت بپردازند یکی از راه حل های اساسی چنین معضلی تقویت وزن واحدهای عملی در برنامه درسی آموزش کشاورزی و ارتقای اثربخشی آنها است دراین بین کارآموزی ازواحدهای درسی اصلی برنامه آموزش کشاورزی محسوب می شود که متاسفانه به گواه شواهد موجود در بسیاری موارد نتوانسته است انتظارات مربوطه را برآورده سازد و این خود دستاویزی شده است که برای کم توجهی به آن چنانکه برخی رشتهه ای کشاورزی ان را از برنامه درسی خود حذف کرده اند. اینم طالعه با هدف شناسایی سازوکارهای بهبوددوره کارآموزی در برنامه درسی رشته های کشاورزی نگاشته شدها ست درمرحله اول تلاش شده است که با مروری نظام یافته شواهد تجربی و نظری موجود در خصوص اهمیت دستاورها و سازوکارها ارتقای دوره کارآموزی دوره واکاوی قرارگیرد. در بخش دوم یافته های یکمطالعه موردی درخصوص دستاوردها و سازوکارهای بهبود دوره کارآموزشی دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از دیدگاه دانشجویان ارایه شده است.

۱۰بررسی مقایسه ای میزان برخورداری زنان و مردان روستایی از اخلاق حفاظت خاک مورد صفی آباد استان گلستان
اطلاعات انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اخلاق حفاظت به معنای اخلاق استفاده تخصیص بهره برداری و حفظ منابع است و دردرجه اول برحفظ سلامت جهان طبیعی شامل جنگلها آبزیان زیست بوم و تنوع زیستی و دردرجه دوم برحفظ عناصر وانرژی متمرکز است این تحقیق با هدف مقایسه میزان برخورداری زنان و مردان روستایی از اخلاق حفاظت خاک به اجرادرآمده است روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است جامعه آماری شامل کلیه 130 زن و 140 مرد روستایی ساکن در صفی اباد گلستان بوده اند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی ساده 98 زن و 102 مرد روستایی انتخاب شده اند اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری اعتبار محتوایی با نظر خواهی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی انجام شده است محاسبه قابلیت اعتماد با تکمیل 30 پرسشنامه با استفادها زروش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 0\78 بدست آمده است نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد رابطه معنی داری بین متغیر مستقل تعداد دام و متغیر وابسته برخورداری از اخلاق حفاظت خاک وجود داشته است.

۱۱موانع و عوامل بازدارنده شرکت بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در برنامه های آموزشی مورد: استان گلستان
اطلاعات انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در دهه های اخیر، در سطح جهان و بویژه در کشورهای در حال توسعه، توجه به امر ترویج فناوری های نوین آبیاری افزایش یافته است . با توجه به این که ایران در منطقه ای با نزولات کم واقع شده است ، افزایش بازده آبیاری مزارع از طریق ترویج روشهای نوین آبیاری و در نهایت دستیابی به افزایش تولید ضرورتی است که باید بدان توجه جدی نمود. این تحقیق با هدف شناسایی موانع و عوامل بازدارنده شرکت بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در برنامه های آموزشی در استان گلستان به اجرا در آمده است . روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است . جامعه آماری شامل 84 نفر از بهره برداران سیستم آبیاری تحت فشار و 28 نفر از کارشناسان صاحب نظر در زمینه آبیاری تحت فشار در سطح استان گلستان بوده اند . انتخاب بهره برداران به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب و کارشناسان صاحب نظر تمام شماری بوده است . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن0\80 بدست آمد . برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و مهندسی آب انجام شده است . نتایج حاصل نشان داد از دیدگاه بهره برد اران مهم ترین موانع و عوامل بازدارنده شرکت آنان در برنامه های آموزشی شامل فقدان یافته های جدید تحقیقاتی در دوره های آموزشی، مشکلات معیشتی، فقدان آموزش عملی و مشکل بازپرداخت وام و از نظر کارشناسان مهم ترین موانع و عوامل بازدارنده شرکت بهره برداران در برنامه های آموزشی مشکل بازپرداخت وام، عدم امنیت سیستم در سر مزرعه، مشکل معیشتی و کمبود نهاده های کشاورزی بوده است . ارتباط منسجم بخش های تحقیقات آب و خاک و ترویج، استفاده از آموزشگران با تجربه در دوره های آموزشی، گسترش خدمات نهادهای عمرانی و حمایتی در سطح من اطق روستایی برای بهبود معیشت کشاورزان، توجه به ابعاد عملی آموزش نظیر آموزش طریقه ای، اصلاح شیوه های بازپرداخت تسهیلات بانکی و تامین نهاده ها و امنیت سیستم از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

۱۲جایگاه ترویج فناوری های حفاظتی در مدیریت پایدار خاک و امنیت غذایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در حال حاضر با رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و محدودیت زمین، موضوع امنیت غذایی اهمیت بیشتری یافته است. در کشور ما نیز در شرایط ک نونی حدود یک پنجم جمعیت کشور دچار ناامنی غذایی بوده و دسترسی به غذای کافی ندارند این در حالی است که بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای در تامین امنیت غذایی در کشور بازی می کند با این حال شرایط اقلیمی و وضع کنونی زمین شناسی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه به گ ونه ای است که آن را به صورت یک کشورمستعد به فرسایش خاک درآورده است به طوری که میزان فرسایش خاک بیش از استانداردهای جهانی است و برخی آمارها نشان می دهد تلفات خاک دراثرفرسایش درکشورما چندین برابر بیش تر ازمیانگین آن درکشورهای آفریقایی واروپایی است به گونه ای که فرسایش خاک از نظر کاهش تولید محصول ، عامل تهدید کننده امنیت غذایی است . با توجه به اینکه به عقیده غالب کارشناسان مهمترین علت فرسایش خاک در ایران، عامل انسانی است یکی از استلزامات مدیریت منابع خاک و در نتیجه دستیابی به امنیت غذایی، توسعه و ترویج فناوری های حفاظت خاک است . اما از آنجا که فناوری های حفاظتی ماهیتی کاملا متفاوت با فناوری های تولیدی یا تجاری دارند همین امر شیوه های توسعه و ترویج این فناوری ها را از هم متمایز می سازد و نمی توان بر مبنای روش ها و تئوری های مدل های سنتی ترویج به اشاعه آنها اقدام کر د و این خود نکته مهمی است چه اینکه در صورت غفلت سرویس های ترویج حفاظت از این وجه تمایز، اهداف مورد نظر در زمینه مدیریت خاک و در نهایت بهبود کمی و کیفی تولید و امنیت غذایی تحقق نیافته، انرژی و منابع صرف شده هدر رفته و کمترین ضرر آن ایجاد بی اعتمادی به فعالی ت های ترویجی نزد کشاورزان و گروههای هدف خواهد بود . این مقاله با هدف تبیین جایگاه ترویج فناوری های حفاظتی در مدیریت پایدار خاک و امنیت غذایی با بهره گیری از روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، ضمن اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی در جهان امروز و کشور ایران و وابستگی آن به مدیریت خاک، ویژگی های ترویج فناوری حفاظتی و وجوه تمایز آن از ترویج فناوری های تجاری را با توجه به نقش آن در شکل گیری مهارت های مربوط به مدیریت پایدار منابع خاک مورد اشاره قرار داده است.

۱۳دیدگاه های کارشناسان کشاورزی در مورد برخی ویژگیهای نظام های بهره برداری مورد استان گلستان
اطلاعات انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تحقیق حاضر با هدف شناخت دیدگاه های کارشناسان کشاورزی در رابطه با برخی ویژگیهای نظام های بهره برداری استان گلستان شامل شدت مکانیزاسیون قابلیت و توانایی پس انداز سرمایه گذاری فقر تغییر کاربری اراضی آسیب پذیری در قبال سیاست تعدیل اقتصادی تعامل با نهادهای دولتی و دانش فنی بهره برداران به اجرا درآمده است تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده است کلیه کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان گلستان شامل 40 نفر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدادند روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده بودهاست ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است و اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است نتایج تحقیق نشان داد از نظر اکثر کارشناسان دانش فنی و مهارتهای زراعی و ارتباط و تعامل دو سویه بهره برداران نظام بهره برداری تعاونی تولید با نهادهای اجرایی ودولتی بخش کشاورزی نسبت به سایر بهره برداران در وضعیت مطلوبتری است. همچنین اکثر آنان معتقدند شدت مکانیزاسیون توانایی پس انداز درآمدهای کشاورزی و تغییر کاربری در مزارع نظام بهره برداری تجاری بزرگ بیشتر از سایر نظام ها می باشد درعین حال اکثر آنان میزان فقر در نظام بهره برداری مشاع را بیشتر از سایر نظامهای بهره برداری ارزیابی کرده اند اتخاذ سیاست واقعی سازی قیمت نهاده های کشاورزی و فراهم سازی بسترهای مناسب حمایتهای غیرقیمتی به ویژه اعتباری نهادی، آموزشی، بیمه ای و درآمدی با مشارکت بهره برداران مشاعی و دهقانی با هدف سازگاری آنها با تحولات آتی اقتصاد ملی و جهانی از جمله پیشنهاد های این مطالعه است.

۱۴عوامل موثر بر رفتار پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان
اطلاعات انتشار: منابع طبيعي ايران، زمستان, دوره  ۵۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن عوامل موثر بر رفتار پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در بین زارعین مجری عملیات حفاظت خاک در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان به اجرا در آمده است. تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب انجام شده است. برای این منظور با 240 زارع مجری عملیات حفاظت خاک در شش روستای بخش کوهستانی حوزه آبخیز به وسیله پرسشنامه مصاحبه حضوری انجام گرفته شده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل شد. روش های آماری مورد استفاده شامل همبستگی و رگرسیون است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای مستقل ساعات کار شغل دوم زارع، مزیت نسبی، سازگاری، آزمون پذیری، قابلیت مشاهده نتایج و پیچیدگی عملیات حفاظت خاک، کل اراضی تحت مالکیت، کل اراضی تحت مدیریت، کل اراضی تحت کشت و کار زارع، تعداد وام دریافتی حفاظت خاک، مقدار اقساط وام، ترجیح ریش سفیدان برای مشورت در زمینه عملیات حفاظتی با متغیر وابسته تحقیق یعنی مقدار پذیرش عملیات حفاظت خاک رابطه مثبت و معنی داری با اطمینان 99 درصد وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مستقل آگاهی از تاثیر عملیات حفاظت خاک، تعداد دوره های آموزشی که زارع شرکت کرده، مقدار اطلاعات حفاظتی اخذ شده از رادیو و جزو های آموزشی با مقدار پذیرش عملیات حفاظت خاک رابطه مثبت و معنی داری با اطمینان 95 درصد وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل قابلیت سازگاری عملیات حفاظت خاک، مقدار اراضی تحت مالکیت، وضعیت مالکیت اراضی، تعداد وام دریافتی حفاظت خاک، رابطه نهادهای متولی عملیات حفاظت خاک، مقدار نقش رادیو و همسر در آگاهی از وجود عملیات حفاظت خاک قابل تبیین است.

۱۵استفادها ز نور خورشید درتامین انرژی الکتریکی منازل
اطلاعات انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت، سال
تعداد صفحات: ۴
رشد سریع جمعیت و افزایش مصرف سرانه انرژی بشر را وادار کرده که همواره به دنبال منابع پایان پذیر تولید انرژی باشدمسائلی نظیر کاهش ذخایر فسیلی و افزایش قیمت آنها بحرانهای سیاسی و اقتصادی محدودیت های جغرافیایی و مهم تر از همه تولید پسماندهای زیان آور موجب شده منابع موجود پاسخگوی نیاز بشر در صنعت و زندگی روزمره نباشد تدوین استراتژی مرکب از بررسی تمامی پارامترهای تاثیر گذار در انرژی و تعیین راهکارهای مناسب جهت تمیزتر نمودن انرژی و الگوی بهینه مصرف آن درراس برنامه های زیربنایی اکثر کشورهای جهان قرار دارد بحث انرژی های نو که دراصل از پرتوهای خورشید سرچشمه می گیرد کهن ترین و درعین حال مدرن ترین فرم انرژی است که بشر آن را به خدمت گرفته است.

۱۶مطالعه تطبیقی بهره وری متوسط عوامل تولید در نظام های بهره برداری مورد: استان گلستان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف این تحقیق مقایسه بهره وری متوسط عوامل تولید در نظام های بهره برداری استان گلستان بوده است. تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و واحد های بهره برداری کشاورزی استان گلستان مشتمل بر دهقانی، تعاونی تولید و تجاری (بزرگ، متوسط و کوچک) جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دادند. روش نمونه گیری طبقه بندی و خوشه ای چند مرحله ای بوده و حجم نمونه در نظام های بهره برداری مورد بررسی با استفاده از فرمول منطقی کوکران 358 بهره بردار تعیین گردیده که شامل 164 بهره بردار دهقانی، 80 بهره بردار تعاونی تولید، 50 بهره بردار تجاری کوچک، 34 بهره بردار تجاری متوسط و30 بهره بردار تجاری بزرگ بوده است. داده های مورد نیاز با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های تولید، جمع آوری گردیده است. روایی پرسشنامه بر مبنای نظرات متخصصان و کارشناسان نظام های بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته است و پایایی آن از طریق آزمون کرونباخ آلفا در نمونه ای خارج از جامعه آماری مورد ارزیابی قرارگرفت که معادل 88\0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین و کمترین بهره وری نیروی کار به ترتیب متعلق به نظام تجاری متوسط و نظام تجاری بزرگ، بیشترین بهره وری کود شیمیائی به ترتیب متعلق به نظام بهره برداری تعاونی تولید و تجاری کوچک، بیشترین و کمترین بهره وری متوسط نهاده بذر به ترتیب از آن مزارع تجاری کوچک و دهقانی و حداکثر بهره وری نهاده سم به ترتیب متعلق به مزارع دهقانی و تجاری بزرگ بوده است. انجام تحقیقات مناسب برای تعیین مقادیر بهینه نهاده های مصرفی در نظام های بهره برداری و سپس انتقال یافته های تحقیقاتی در قالب برنامه های ترویجی از جمله پیشنهادهای این مطالعه است

۱۷مطالعه تطبیقی پایداری نظام های بهره برداری استان گلستان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
نظام بهره ‌برداری هسته مرکزی و تعیین کننده ترین عامل بلافصل تولید کشاورزی است. امروزه نظام بهره برداری به عنوان کانون و محور اصلی کلیه فعالیت های مربوط به توسعه کشاورزی پایدار در ایران مطرح شده است. هدف از این تحقیق مقایسه نظام های بهره برداری دهقانی، تعاونی تولید، استیجاری، مشاع و تجاری ( کوچک، متوسط و بزرگ) استان گلستان بر مبنای شاخص های مرتبط با پایداری نظام کشاورزی چون آگاهی از آثار زیست محیطی سموم و کودهای شیمیائی، میزان کاربرد روشهای تلفیقی کنترل آفات، امکان پذیری کشاورزی بدون مصرف کود و سم، تناوب زراعی، تنوع الگوی کشت و اشتغال بوده است. تحقیق از نوع توصیفی _ تطبیقی است. کلیه واحد های بهره برداری کشاورزی استان گلستان مشتمل بر دهقانی، تعاونی تولید، مشاع، تجاری (بزرگ، متوسط و کوچک) و اجاره داری جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دادند. حجم کلی نمونه ها در کلیه نظام های بهره برداری مورد بررسی با استفاده از فرمول منطقی کوکران 418 بهره بردار تعیین گردید. روش نمونه گیری شامل نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای چند مرحله ای بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن بر مبنای نظرات متخصصان و کارشناسان ترویج و نظام های بهره برداری و پایایی آن از طریق آزمون کرونباخ آلفا در نمونه ای خارج از جامعه آماری مورد ارزیابی قرارگرفت که معادل 88\0 بوده است. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد نظام های بهره برداری تجاری متوسط و بزرگ پایدارترین و نظام بهره برداری دهقانی ناپایدارترین نظام بهره برداری استان است. توجه به آموزش کاهش مصرف کود و سم و آثار زیست محیطی آنها و روش های تلفیقی مبارزه با آفات در نظام های بهره برداری دهقانی، تعاونی تولید، تجاری کوچک و بزرگ، استیجاری و مشاع از جمله پیشنهادهای این مطالعه است

۱۸تحلیل اخلاق زیست محیطی روستاییان مورد: اوزینه استان گلستان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
روند سریع صنعتی شدن جوامع بشری موجب پیدایش انواع فعالیت های مخرب شده است که نیاز به توقف تخریب طبیعت یا کنترل آن را مطرح ساخته است. بر مبنای اخلاق زیست محیطی، بشر نیازمند رفتار علمی و اخلاقی با طبیعت است. این تحقیق با هدف تحلیل اخلاق زیست محیطی روستاییان به اجرا در آمده است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه 255 نفر کشاورز ساکن در اوزینه استان گلستان بوده اند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی ساده 180 نفر انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از متخصصان ترویج و محیط زیست انجام شده است. محاسبه قابلیت اعتماد با تکمیل 30 پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 84\0 بدست آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد در مجموع حفاظت گرایی، صیانت گرایی، بوم شناسی اجتماع، نیکداری و اخلاق زمین عمده ترین عوامل اخلاق زیست محیطی روستاییان بوده اند که در مجموع حدود 64 درصد واریانس را تبیین کرده اند. توجه به جنبه های اخلاقی در محتوای برنامه های آموزش زیست محیطی روستاییان از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

۱۹تاثیرآموزش های فنی و حرفه ای کارکنان بر کارائی فنی صنایع کشاورزیمورد: استان گلستان
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
این تحقیق با هدف اندازه گیری کارائی فنی صنایع کشاورزی استان گلستان و تاثیر آموزش کارکنان بر آن با رهیافت توابع تولید مرزی تصادفی و داده های پیمایشی حاصل از دو گروه صنایع دارای و فاقد آموزش های فنی و حرفه ای استان گلستان در سال 1389 انجام شده است. برای بررسی اعتماد پذیری داده های این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که مقدار آن 76\0 به دست آمد. برای قضاوت در مورد روائی پرسشنامه، نظرات و دیدگاههای برخی کارشناسان و نیز مدیران صنایع مدنظر قرار گرفت. تخمین تابع تولید مرزی تصادفی نشان داد که هر چند کارائی فنی صنایع دارای کارکنان آموزش دیده بیشتر از کارائی فنی صنایع فاقد آموزش می باشد، اما کارائی هر دو گروه صنایع نسبتا پائین بوده و هنوز قابل افزایش است. این امر موید آن است که آموزش تنها عامل افزایش کارائی فنی واحدهای تولیدی نمی باشد، لذا ضمن توجه افزونتر به مقوله آموزش کارکنان، سایر عوامل موثر مانند ارتقاء فناوری تولید، پذیرش نوآوری و انگیزه های شغلی می بایست مدنظر قرار گیرند

۲۰عوامل محدود کننده اثربخشی پیش بینی های جوی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، , دوره  ۱۵ , شماره  ضميمه ۵ (ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در کشورهای درحال توسعه، افزایش تقاضا برای اطلاعات هواشناسی به هنگام و موثر برای بسیاری از تصمیمات کشاورزی و مدیریت مزرعه وجود دارد، با این حال بسیاری از کشاورزان برای به کارگیری چنین اطلاعاتی با محدودیت هایی در زمینه پول و اعتبارات، دسترسی نداشتن به بذور، فقدان آموزش و مشاوره و کمبود وسایل کشاورزی مواجه هستند که باعث کاهش اثربخشی پیش بینی های جوی می شود. هدف این تحقیق تعیین عوامل محدودکننده اثربخشی پیش بینی های جوی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کل کشاورزان استان گلستان به تعداد 130000 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و سپس نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از اعضای هیات علمی ترویج کشاورزی و متخصصین هواشناسی و قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ با تکمیل 30 پرسش نامه انجام شدکه مقدار آن 0.80 بوده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین نظر کشاورزان در مورد کمبود اعتبارات، کمبود نهاده ها، دسترسی نداشتن به مروج، نداشتن آموزش کافی در مورد استفاده از اطلاعات هواشناسی، بی سوادی و آشنایی نداشتن با زبان هواشناسان و اثربخشی پیش بینی های جوی با اطمینان 99 درصد و رابطه منفی و معنی دار بین نظر کشاورزان در مورد عدم دسترسی به ادوات کشاورزی و اثربخشی پیش بینی های جوی با اطمینان 95 درصد می باشد. تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان همچون کود، سم، اعتبارات، ادوات و تجهیزات از سوی نهادهای متولی، به منظور کاربرد اثر بخش پیش بینی های جوی از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

۲۱اشتغال خانگی وموانع کسب وکارزنان مطالعه ای درباره زنان روستایی شهرستان کرمانشاه
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف اصلی این مقاله تحلیل مونع کسب و کارهای زنان روستایی می باشد که به شیوه پیمایشی انجام گرفته است و از نوع کاربردی است نمونه آماری این تحقیق 160 نفر از زنان روستایی دارای کسب و کارشهرستان کرمانشاه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از 11 دهستان انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته اند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی آن 0\70 به دست آمده روش تجزیه و تحلیل داده ها به این صورت بودکه نشانگرهای مربوط به هر 4 مانع فردی مالی ـ اقتصادی ، فرهنگی ـ اجتماعی و قانونی ـ نهادی با توجه به ضریب تغییرات بدست آمده اولویت بندی شده و با توجه به نتایج بدست آمده دربین موانع فردی مخالفت همسر\پدریا اعضای خانواده دربین موانع مالی ـ اقتصادی دسترسی ناکافی به منابع اولیه برای تولید دربین موانع فرهنگی اجتماعی عدم اعتمادجامعه به زنان درراه اندازی کسب و کار و دربین موانع قانونی نهادی وجود دلالان و واسطه ها دربازار ازنظر افراد مورد مطالعه بیشترین اولویت را به خود اختصاص دادند.

۲۲اثر بخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، , دوره  ۱۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در طی سی سال گذشته استفاده از اطلاعات هواشناسی در کشاورزی افزایش یافته است. اگرچه اطلاعات هواشناسی تاثیر مهمی در تولید محصولات کشاورزی دارند، با این حال تلاش برای رساندن این اطلاعات به کشاورزان نیازمند که نشان دادن اثربخشی این اطلاعات در مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی می باشد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کل کشاورزان استان گلستان به تعداد 130000 نفر می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی ساده 322 نفر از آنان انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسش نامه از طریق متخصصان ترویج کشاورزی و هواشناسی به دست آمد. قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ با تکمیل 30 پرسش نامه انجام شد که مقدار آن 80\0 بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین میزان عملکرد محصول تولیدی گندم و ارزیابی زارع از اثربخشی اطلاعات هواشناسی با اطمینان 95 درصد و بین نظر زارع در مورد ویژگی های اطلاعات هواشناسی از نظر صحت و درستی، کامل و بی عیب و نقص بودن، قابل اعتماد بودن، ارایه به موقع، دقیق بودن، قابلیت پاسخگویی به نیازها، جالب و قابل توجه بودن، قابلیت استفاده برای گروه های مختلف کشاورزان، افزایش دهنده معلومات قبلی زارع در مورد هواشناسی، کاربردی بودن، مفید بودن، امکان کاربرد اطلاعات با امکانات موجود مزرعه، قابلیت مشاهده نتایج کاربرد اطلاعات، معتبر بودن اطلاعات، قابلیت اتکای اطلاعات و قابلیت اطلاعات برای تصمیم گیری بر مبنای آنها و ارزیابی وی از اثربخشی اطلاعات هواشناسی با اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. به منظور استفاده مطلوب و بهینه از اطلاعات هواشناسی، توجه به اثربخشی این اطلاعات در مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی توسط متخصصان هواشناسی و مروجان ضروری می باشد.

۲۳نقش منابع ارتباطی در اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، , دوره  ۱۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در کشورهای در حال توسعه افزایش تقاضا برای اطلاعات به هنگام و موثر هواشناسی کشاورزی برای عملیات سر مزرعه وجود دارد و منابع ارتباطی هواشناسی کشاورزی با تدارک اطلاعات مناسب در فرآیند تصمیم گیری به کشاورزان کمک می کنند. برای انتقال اثربخش اطلاعات، این منابع باید برای تصمیم گیران مفید واقع شوند. هدف این تحقیق تعیین نقش منابع ارتباطی در اثربخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کل کشاورزان استان گلستان به تعداد 130000 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری، و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسش نامه از طریق متخصصان ترویج کشاورزی و هواشناسی به دست آمد و محاسبه قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ با تکمیل 30 پرسش نامه انجام شد که مقدار آن 80\0 بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین تعداد ساعات تماس زارع با ریش سفیدان محلی برای کسب اطلاعات و اثربخشی اطلاعات هواشناسی با اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود داشته است. همچنین بین متغیرهای میزان استفاده زارع از تلویزیون و میزان اعتماد وی به آن، میزان مراجعه و اعتماد زارع به منابعی چون سایر کشاورزان، افراد خانواده و ریش سفیدان محلی برای اخذ اطلاعات هواشناسی و اثربخشی اطلاعات مذکور با اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 87 درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل میزان اعتماد به سایر کشاورزان، میزان اعتماد به ریش سفیدان محلی و میزان اعتماد به افراد خانواده قابل تبیین است.

۲۴نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت در اجرای های مرتع داری براساس دیدگاه های مجریان این طرح ها (مطالعه موردی مراتع بلده– شمال ایران)
اطلاعات انتشار: مرتع، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۷
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم جدید در مباحث توسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع است. با افزایش جمعیت، بهره برداری صحیح، حفاظت و توسعه پایدار منابع طبیعی (جنگلها و مراتع) مستلزم مشارکت بهره برداران است. هدف این مطالعه، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در میزان مشارکت مجریان در اجرای طرح های مرتع داری براساس دیدگاه های مجریان این طرح ها است. نمونه آماری، مجریان طرح های مرتعداری در 72 سامان عرفی می باشند. ابزار تحقیق پرسش نامه بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انجام گرفت. اساس تفکیک طبقات زمان اجرای طرح مرتع داری در هر سامان عرفی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رابطه معنی داری بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن شامل، اعتماد در روابط فردی‌، اعتماد نهادی، امنیت اجتماعی و همکاری متاقبل با میزان مشارکت مجریان در اجرای طرح های مرتعداری وجود دارد. همچنین نتایج آنالیز واریانس نشان می دهد بین نوع مدیریت در بهره برداری از مراتع منطقه با میزان شاخص سرمایه اجتماعی بهره برداران بر حسب شیوه بهره برداری تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین شاخص سرمایه اجتماعی نشان می دهد، شیوه بهره برداران افرازی بطور معنی داری حائز بیشترین سرمایه اجتماعی و شیوه بهره برداران شورایی واجد کمترین سرمایه اجتماعی برای اجرای طرح های مرتع داری می باشد.

۲۵ادراک مروجان کشاورزی نسبت به اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار، مورد: استان گلستان
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۴۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تحقیق حاضر با هدف شناخت ادراک مروجان کشاورزی نسبت به اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار آبی استان گلستان به اجرا در آمده است. تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه های تحقیق شامل 91 مروج کشاورزی فعال در زمینه آموزش کشاورزان گندم کار آبی در سطح استان گلستان بوده اند که به شیوه تمام شماری انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که در نتیجه انجام پیش آزمون در نمونه ای خارج از نمونه تحقیق، مقدار آن در مورد سوالات فراوانی استفاده مروجان از روش های آموزشی مختلف 87\0 و تاثیر هر یک از روش ها در تحقق اهداف مورد نظر از آموزش کشاورزان 82\0 بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اطلاعیه، نشریه، پوستر، نمایشگاه، تخته سیاه خبری و عکس و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 99 درصد و بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اسلاید و فیلم و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. توجه به آموزش مروجان در زمینه روش های آموزش انبوهی در آموزش کشاورزان گندم کار از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۸ نتیجه