توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر تغییرات گام مکانی در همگرایی مدل عناصر محدود املاح در خاک
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
روش اجزاء محدود با توجه به ویژگی های ریاضی می تواند یکی از روشهای قابل اطمینان در بررسی توزیع رطوبت و املاح باشد. از جمله این ویژگی ها حل مسائل پیچیده از طریق جایگزینی آنها با مدلهای ساده تر، صرف محاسبات کامپیوتری بیشتر برای اصلاح و بهبود حل تقریبی و انتخاب عناصر با شکل و اندازه های متفاوت است. در این مقاله اثر اندازه عناصر میله ای(خطی) از طریق حل معادلات ریچاردز و انتقال املاح به روش اجزاء محدود گالرکین نشان داده شده است. توزیع غیراشباع و غیرماندگار رطوبت و املاح با شرایط اولیه مناسب و شرایط مرزی دیریخله در مرز بالا بدست آمد.زمان محاسبات برای گام های مکانی مختلف در جدول 1 آورده شده است. مقایسه همگرایی نوع h برای نتایج حاصل از اندازه های متفاوت طول عناصر در خاک لوم رس پانوچ بررسی شده است. این موضوع با انتخاب گام زمانی 0\00001 روز و گام مکانی 12\5،5،2\5،1\25،1\5،1و25 سانتی متر در شکلهای 2 و 3 نشان داده شده است.در نهایت با تحلیل همگرایینتایج گام مکانی 2\5 سانتی متر مناسب تشخیص داده شد.

۲ارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای یک نمونه از خاک های منطقه ائل گلی تبریز
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۶
در دهه های اخیر، مطالعات فرسایش خاک به علت پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و اقتصادی، هدر رفت منابع خاک و اثرات سوء بر مدیریت پایدار اراضی اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. در این راستا برای شبیه سازی و کمی کردن کلیه فرآیندهای فرسایش، مدل ها با مبنای فرآیندی توسعه یافته اند. یکی از این مدل ها، مدل GUEST می باشد که بر اساس هم زمانی دو فرآیند فرسایش و ترسیب استوار بوده و از قدرت جریان به عنوان شدت عمل جریان سطحی در مقابل مقاومت برشی بستر خاک بهره می گیرد. در این تحقیق ضمن شناسایی و معرفی این مدل، محاسبه پارامترها ، ارزیابی حساسیت عوامل دخیل در آن و نیز بررسی میزان دقت نتایج حاصل از مدل در مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده انجام گرفته است.
آزمایش ها بر روی خاک منتخب منطقه ائل گلی تبریز و در محل آزمایشگاه فرسایش ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری خواجه انجام گردید. تجهیزات مورد استفاده شامل دستگاه شبیه ساز باران با سیستم قطره چکان های دبی متغیر برای شبیه سازی بارش های با شدت های 20، 35، 50 و75 میلی متر بر ساعت، سیستم تشتک و فلوم به ابعاد 81 سانتی متر به عنوان بستر بارش، سینی پاشمان جهت اندازه گیری رسوب ناشی از پاشمان باران و دستگاه الک مغروق جهت تعیین پایداری خاکدانه ها بوده اند، با داشتن قابلیت تغییر شیب در تشتک و فلوم، شیب های 3، 7، 15 و 20 درصد برای اجرای آزمایش ها انتخاب شدند. نتایج کاربرد مدل و نیز آنالیز حساسیت، نشان داد که شاخص حساسیت متوسط غلظت رسوب نسبت به متغیرهای ورودی، موثرترین عامل را پارامتر شدت رواناب و پس از آن عامل فرسایش پذیری تعیین نمود. تحلیل های آماری بر غلظت رسوب ناشی از رواناب و پاشمان، بیانگر معنی دار بودن مدل خطی برازش شده بین داده ها و تطبیق مطلوب نتایج برآوردی و مشاهده ای می باشد. شاخص های MBE , MAE و ضریب کارآیی محاسبه شده به ترتیب بیانگر درصد خطای کمتر مدل در برآورد رسوب ناشی از پاشمان نسبت به رواناب، تمایل کم برآورد مدل پاشمان و نیز ضریب کارایی 82 درصد برای برآورد پاشمان در مقایسه با 60 درصد برای روانآب هستند.

۳تاثیر مدیریت زراعی بر مقدار نفوذ نهائی خاک در آبیاری جویچه ای
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۲
نفوذ از مهمترین عوامل موثر در اجرای آبیاری سطحی بوده و مدیریت زراعی یکی از عواملی است که بر روی این پارامتر تاثیر مستقیم دارد. در نتیجه راندمان آبیاری سطحی تابعی از مدیریت مزرعه بوده و این مدیریت می تواند راندمان آبیاری را افزایش و یا کاهش دهد. در این تحقیق تاثیر دو مدیریت مختلف زراعی بر روی نفوذپذیری نهایی در یکخاک لوم – رسی در آبیاری جویچه ای ارزیابی شده است. چهار تیمار، 1– خاک بدون کاه و کلش –بدون کشت گیاه، 2– خاک بدون کاه و کلش – با کشت گیاه، 3– خاک با کاه و کلش – بدون کشت گیاه و 4– خاک با کاه و کلش – با کشت گیاه، با سه تکرار در یک طرح بلوک کاملا تصادفی اجرا گردید. میزان نفوذپذیری نهائی خاک در ابتدا وسط و انتهای دوره کشت در جویچه ها با دو روش جویچه مسدود و روش جریان ورودی – خروجی اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج این تحقیق بین تیمارها در ابتدا و انتهای دوره تفاوت معنی داری وجود ندارد لیکن در اواسط دوره رشد این تفاوت کاملا معنی داری است. میزان نفوذ نهایی خاک در اواسط دوره رشد با احتمال 99% درحالت با کشت بیشتر از حالت بدون کشت بدست آمد. این پدیده هم در مورد خاک معمولی و هم در خاک با کاه و کلش صادق است. تنها عامل این پدیده حضور ریشه گیاه در خاک می باشد. وجود ریشه در طول دوره کشت باعث افزایش نفوذپذیری خاک گردیده است. میزان نفوذپذیری خاک در اواسط دوره رشد در سطح 99% در خاک با کاه و کلش بیشتر از خاک بدون کاه و کلش بدست آمده است. بهبود ساختمان خاک و افزایش تخلخل باعث افزایش نفوذپذیری نهائی درخاک با کاه و کلش نسبت به خاک بدون کاه و کلش است. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر بسیار زیاد روش اندازه گیری بر روی مقدارنتایج است. لیکن این تاثیر رفتارتیمارها را تحت الشعاع قرار نمی دهد.

۴تعیین نیازآبی گیاه کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی آباد هرمزگان
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
امروزه با افزایش جمعیت و نیاز به تولید محصولات غذایی بیشتر، لزوم بهره برداری بهینه از منابع آب و تحصیل حداکثر منافع از واحد حجم آن خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله منطقه حاجی آباد در استان هرمزگان که با کمبود آب ( میانگین بارندگی 180 میلی متر ) و نیز کمبود آب با کیفیت مناسب مواجه می باشد، به وضوح روشن است . در این مناطق برای اینکه بتوان با آب موجود، اراضی بیشتری را به زیر کشت برد و یا با افزایش تولید در واحد سطح، غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد را تأمین نمود، باید به نحوی از هدر رفت آب جلوگیری و به عبارت دیگر راندمان استفاده از آب را افزایش داد . بدون تردید افزایش راندمان آب مستلزم آگاهی از میزان نیاز آبی گیاه می باشد . کلزا گیاهی است که به واسطه درصد و کیفیت بالای روغن آن ( بیش از 40 درصد ) در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در تأمین روغن مورد نیاز کشور یافته است . متأسفانه اطلاعات چندانی در زمینه نیاز آبی این گیاه موجود نبوده و تحقیقات اندکی در این زمینه انجام گرفته است . تحقیقات انجام یافته در کانادا [ 3] نشان داده است که کلزا برای تولید حداکثر عملکرد به 400 تا 450 میلی متر آب نیاز دارد . در تحقیقات دیگری که در دانشگاه ساسکاچوان [ 3] انجام یافتـه نیاز آبی کلزا 600 تا 700 میلی متر گزارش شده است . موناز و فرناندز [ 8] طی تحقیقی که در جنوب غربی اسپانیا انجام داده اند، نیاز آبی یا تبخیر – تعرق کلزا را 495 میلی متر گزارش کرده اند . حقیقت [ 2] طی تحقیقی که در منطقه کبوترآباد اصفهان انجام داده است، نیاز آبی کلزا را 578 میلی متر و راندمان مصرف آب آن را 0\57 گرم بر کیلو گرم گزارش نموده
است . طی تحقیقی که توسط اسماعیلی و همکاران [ 1] در منطقه زنجان انجام شده است، بیشترین عملکرد دانه کلزا در نتیجه کاربرد 557 میلی متر آب حاصل شده است . نامبردگان همچنین راندمان
مصرف آب کلزا را 0\71 گرم بر کیلوگرم تعیین نمودند . فرج نیا [ 4] طی تحقیقی که در منطقه تیکمه داش آذربایجان غربی انجام داد، بیشترین عملکرد دانه، میزان روغن و کارایی مصرف آب کلزا را از کاربرد 604\5 میلی متر آب گزارش نمود . و بالاخره اینکه طی تحقیق انجام شده توسط دادیور و همکاران [ 3] در منطقه اراک راندمان مصرف آب کلزا در بهترین تیمار آبیاری برابر 0\65 گرم بر کیلو گرم به دست آمد .

۵ارزیابی مدل کامپیوتری MSM با استفاده از داده های لایسیمتر آبی در منطقه کرکج تبریز
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با وجود کامپیوتریهای سریع و پیشرفته علم شبیه سازی و مدل در بسیاری از زمینه ها و شاخه های علوم بخصوص علوم کشاورزی رشد چشمگیری داشته است. چنانچه در دهه های اخیر پژوهشگران مدل های زیادی درزمینه شبیهسازی رشد محصولات زراعی ومدیریت آب خاک ارائه کرده اند. این مدل ها با مدیریت آب و سایر عوامل موثر بر رشد گیاه نقش فزاینده ای در کشاورزی نوین ایفا می نمایند. مدل Maize Simulation Model)) MSM از جمله این مدل ها است که برای شبیه سازی رشد ذرت ارائه شده است. در این مدل اثرات آب، کود خاک وعوامل هواشناسی برای پیش بینی محصول ذرت بکار گرفته شده است. خروجی های مدل نیز شامل تبخیر – تعرق گیاه، تعرق، تبخیر، رطوبت خاک، ماده خشک تولیدی، عملکرد دانه، نیتروژن خاک و نیتروژن جذب شده توسط گیاه در روزهای مختلف بعد از کاشت می باشد. در این پژوهش زیر برنامه های تخمین تبخیر – تعرق، رطوبت خاک ، ماده خشک و عملکرد دانه مدل MSM با استفاده از داده های لایسیمتری برای مزارع کرکج دانشگاه تبریز در سال 1379 ارزیابی شدند. مقایسه آماری داده های اندازه گیری شده با مقادیر پیش بینی شده نشان داد که مدل، تبخیر– تعرق گیاه ذرت و رطوبت خاک روزانه را برای منطقه مورد مطالعه با دقت خوبی برآورد کرده است.

۶تعیین نیاز آبی گیاهان در شرایط گلخانه با روش آبیاری جانبی (Side Irrigation)
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۹
استفاده بهینه از آب در سالهای اخیر جزء مشغولیت های اصلی بشر بشمار می رود. بنابراین هر اقدامی که بتواند یک گام بشر را به استفاده بهتر از آب رهنمون سازد، ارزشمند است. در این تحقیق سعی شده است که نیاز ابی بر اساس رفتار گییاه در جذب آب از خاکی از جنس لوم – رسی (Clay – Loam) که همواره رطوبت را از طریق یک لوله متخلخل در اختیار داشته و هر لوله متخلخل به یک مخزن آب مدرج متصل بود، با دقت مناسب اندازه گیری شود. به این منظور گیاه یونجه بعنان یک گیاه با سیستم ریشه ای وسیع در ستونهایی از جنس PVC که از خاک کی لوم پر شده بود، کشت شد . تمامی ستونها تا اعمال تیمارهای آبیای بر اساس نیاز رطوبتی تا نقطه ظرفیت زراعی آبیاری می شدند. پوششی از شن ریز به جهت جلوگیری از تبخیر بر روی همه ستونها اضافهشد.
سه دسته تیمار تعریف شد. در دسته اول 4 ستون خاک با لایه بندی شن و واکس (جهت جلوگیری از تبادل رطوبتی بین لایه ها) جدا شده بود و آبیاری لایه ها طبق الگوی تنش از دیواره (آبیاری جانبی) انجام می گرفت، در دسته دوم نیز شامل 4 ستون که مشابه دسته اول آبیاری می شدند اما لایه های شن و واکس در انها وجود نداشت. در همه لایه های تحت آبیاری رطوبت در حد سهل الوصول و در حالت غیر اشباع قرار داشت. تیمارهای شماره 1 تا 4 در دسته اول به ترتیب عبارت بود از ، تیمار 1 با آبیاری کامل همه چهار لایه، تیمار 2 با آبیاری لایه دوم، سوم و چهارم، تیمار 3 با آبیاری جانبی لایه سوم و چهارم و تیمار 4 با آبیاری لایه چهارم. در تیمارهای دسته دوم نیز لاه های تیماری 5 تا 8 مشابه لایه های تیمارهای 1 تا 4 در دسته اول آبیاری صورت می گرفت.
تیمارهای دسته سوم نیز همانند آبیاری مزرعه ای تا نقطه ظرفیت زراعی (تیمار 9) و تیمارهای کم آبیاری 80 (شماره 10) و 60 درصد (شماره 11) اعمال شد. نیاز رطوبتی این دسته از تیمارها با اندازه گیری رطوبت خاک و تا پر کردن نیاز ظرفیت زراعی از طریق آبیاری ثقلی انجام گرفت (آبیاری کامل و کم آبیاری). رطوبت در لایه های مختلف به کمک دستگاه انعکاس سنجی زمانی (TDR) اندازه گیری می شد. تغییرات حجم آب مخازن متصل به لایه ها و نیز تغییرات رطوبت در هر لایه معادل آب مصرفی هر لایه بود.
نتایج نشان داد که در تیمارهای دسته اول که در انها لایه های خاک با لایه های نازک شن و واکس جدا شدن بود، میزان مصرف آب 70 درصد میزان مصرف آب در تیمارهای دسته دوم بود. علت این کاهش حذف نقش تبادل رطوبتی آب به لایه های فوقانی در شرایط غیر اشباع و کاهش مصرف آب توسط گیاه است. این در حالی بود که نسبت ماده خشک به تر در سه دسته تفاوت چندانی نداشت. بطویکه در تیمارهای دسته اول باخشک شدن لایه های فوقانی مقدار مصرف آب در مخازن متصل به لایه های زیرین افزایش چشمگیری داشت. همچنین سرعت کاهش رطوبت در لایه های فوقانی در تیمارهای دسته اول که لایه بندی شده بودند، نسبت به تیمارهای دسته دوم کمتر بود. استفاده از روش آبیاری جانبی در محیط های گلخانه ای با تبخیر زیاد در عین حال که مشکلات اجرای آن در مزارع را ندارد، می تواند درکاهش مصرف آب، عدم ایجاد رطوبت نسبی اضافی ناشی از ابیاری و در نتیجه کنترل افات و بیماریها کمک کند. در عین حال که بدلیل ایجاد شرایط بهیه مصرف آب بر کیفیت محصولات نیز موثر خواهد بود.

۷بهبود کارایی روش ضریب گیاهی دو تایی با استفاده از تشت تبخیر
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۷
بدون شک مدیریت منابع آب وجلوگیری از هدر رفت آن نیازمند برنامه ریزی دقیق آبیاری است. برای هر گونه برنامه ریزی جهت رسیدن به استفاده بهینه از آب در کشاوزی، نیاز به شناخت دقیق از نیا زآبی گیاهان موردد کشت می باشد. در این پژوهش برای تخمین تبخیر– تعرق گیاه ذرت (ET0) در دو منطقه مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و مزارع کرکج در انشگا تبریز از روش ضریب گیاهی دوگانه استفاده شد. بدین منظور، ابتدا تبخیر – تعرق مرجع (ET0) از معادله پنمن مانتیث محاسبه گردید و در مرحله بعد از داده های نشت تبخیر کلاس A برای محاسبه (ET0) استفاده شد. جهت مقایسه نتایج بدست آمده برای مزارع کرکج، داده های لایسیمتری اندازه گیری شده در سال 1379 مورد استفاده قرار گرفتند. جهت مقایسه مقادیر تخمینی، (ETc) در مزارع دانشکده کشاورزی نیز، از مقادیر تبخیر – تعرق بدست آمده از کشت ذرت در سال های 1382 و 1383 استفاده شد. مقادیر Etc ذرت در مزارع کرکج تبریز با استفاده از لایسیمتر برابر 829 میلیمتر اندازه گیری شد و در مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سالهای 1382 و 1383 با استفاده از معادله بیلان بترتیب برابر 778 و 760 میلی متر بودند. در این مطالعه، مقدار Etc ذرت با استفاده از روش ضریب گیاهی دوگانه با محاسبه ET0 از معادله پنمن مانتیث، برای مزارع کرکج در سال 1379 و مزارع دانشکده کشاورزی در سالهای 1382 و 1383 بترتیب برابر 723، 693 و 700 میلیمتر بدست آمد. وقتی که ET0 از داده های تشت محاسبه شد، مقادیر Etc ذرت برای مزارع کرکج و دانشکده کشاورزی در سالهای فوق بترتیب برابر 852، 736 و 796 میلیمتر محاسبه شد. نتایج حاصله نشان داد که تخمین ET0 با استفاده از تشت تبخیر وکاربرد آن در روش ضریب گیاهی دوگانه، تخمین ETc را بهبود داد.

۸مولفه های موثربرنفوذ ازجویچه های آبیاری
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای فرصت نفوذ, رطوبت اولیه خاک, عمق جریان آب در جویچه, سطح مقطع جریان, محیط خیس شده روی نفوذ آب از جویچه بررسی شده و میزان مشارکت این متغیرها در تغییرات نفوذ آب درجویچه درسطح مزرعه کمی سازی شده است. برای جم عآوری داد ههای مشاهداتی در ٥٨ واحد آزمایشی, نفوذ آب در جویچه با روش جویچه مسدود انداز هگیری شده است. نتایج نشان داد سهم اثرمستقیم فرصت نفوذ ،سطح مقطع جریان، رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده وعمق جریان به ترتیب برابر 97\4 و 42\0 و 36\5 و 15\0و 12\0 درصد اثرات کل این متغیرها بود. ترتیب اثرات کل متغیرها برروی نفوذ تجمعی نیز به صورت فرصت نفوذ، عمق جریان آب در جویچه ، رطوبت اولیه خاک ، سطح مقطع جریان ومحیط خیس شده, بود. با بررسی سهم اثرات مستقیم وغیرمستقیم متغیرها بر روی نفوذ تجمعی ، فرصت نفوذ، رطوبت اولیه خاک وسطح مقطع جریان به عنوان مولفه های اصلی نفوذ تجمعی از جویچه آبیاری
تشخیص داده شد.

۹ارزیابی هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درست خاک برآورد شده توسط توابع انتقالی، فرکتال و روش لوله های مویین برا ی خاکهای دشت سولدوز شهرستان نقده
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از ویژگیهای بنیادین خاک می باشد که برای شبیه سازی جریان آب و املاح در خاک ضروری می باشد با وجود اینکه روشهای متعددی برای اندازه گیری مستقیم این ویژگی وجود دارد لیکن این روشها همچنان پرهزینه و زمانبر می باشند به همین منظور تلاشهای چند صورت گرفته تا با استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک بتوان این ویژگی را با دقتی قابل قبول برآورد نمود توابع انتقالی یکی از این روشهای غیرمستقیم بوده که قادر است ویژگیهای دیریافت خاک خصوصیات هیدرولیکی را از ویژگیهای زودیافت خاک برآورد نماید.

۱۰مدلی برای تعیین تبخیر – تعرق مرجع از روی داده های هواشناسی برای دشت تبریز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تعیین مستقیم نیاز آبی محصولات، کاری پرهزینه و وقت گیر است لذا روشهایی که تعیین شده اند که بتوان با استفادها ز آنها نیاز آبی محصولات را با دقت قابل قبولی تعیین نمود. هدف این تحقیق اندازه گیری مستقیم تبخیر تعرق مرجع برای دشت تبریز و مقایسه ی آن با روابط تجربی ارائه شده و معرفی مدل مناسب برای تعیین تبخیر تعرق مرجع از روی داده های هواشناسی بوده است دراین مطالعه تبخیر – تعرق مرجع توسط فرمول بیلان آبی خاک با استفادها ز لایسیمتر برای دوره های 10 روزه و یکماهه بمدت 5 سال در دشت تبریز تعیین گردیده و با نتایج بدست آمده از برخی روابط تجربی مقایسه شد.

۱۱تعیین ضریب تشت تبخیر کلاس A و واسنجی رابطه ی آلن و همکاران برای دشت تبریز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به پرهزینه بودن و نیاز به تخصص بالای روشهای مدرن تعیین برنامه ی آبیاری محصولات از یک طرف و ساده و کاربردی بودن روش استفاده از تشت تبخیر کلاس A از طرف دیگر این روش یکی از مناسبترین روشها برای برآورد تبخیر – تعرق و نیاز آبی محصولات می باشد برای تبدیل میزان تبخیر به تبخیر – تعرق محصول ، نیاز به مشخص شدن ضریب تشت تبخیر است مطالعه ی حاضر با هدف اندازه گیری دقیق ضریب تشت تبخیر کلاسA برای دشت تبریز و ارائه ی بهترین مدل برای تعیین ضریب تشت تبخیر و تبخیر – تعرق مرجع از روی داده های هواشناسی به مرحله ی اجرا درآمده است. دراین تحقیق لایسیمتری متوسط ضریب تشت تبخیر کلاس A برابر 0\63 بدست آمد.

۱۲طراحی ناحیه های مدیریت خاص مزرعه آبیاری برپایه خواص فیزیکی اراضی شالیزاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۵
پایه اساسی مدیریت خاص مزرعه آبیاری تنظیم دقیق مصرف آب برپایه شرایط خاص هر مزرعه است به گونه ای که سازگار با سیستم تولید زراعی باشد رایج ترین روش برای مدیریت تغییرات مکانی در این شرایط استفاده از مدیریت ناحیه ای آبیاری است که در آن اراضی به ناحیه های کوچک تر تقسیم می شوند که به نسبت از نظر خواص فیزیکی و هیدرولیکی موثر در حرکت آب همگون تر است به هدف تعیین ویژگیهای تغییرات مکانی خواص فیزیکی خاک شامل توزیع اندازه ذرات، کربن آلی، چگالی ظاهری خاک، رطوبت حجمی اشباع خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و استفاده از اطلاعات آنها برای تعیین ناحیه های مدیریت آبیاری، نمونه های خاک سطحی از 120 مزرعه در 24000 هکتار از اراضی شالیزاری در شهرستان صومعه سرا در استان گیلان نمونه برداری شد.

۱۳ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه ی جذبی منحنی مشخصهی آبِ خاک
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مدل کردن حرکت آب و انتقال املاح در ناحیهی غیر اشباع نیازمند به دانستن خصوصیات هیدرولیکی خاک از قبیل منحنی مشخصهی آبِ خاک و هدایت هیدرولیکی میباشد . اندا زه– گیری مستقیم این خصوصیات هیدرولیکی با استفاده از روشهای صحرایی و آزمایشگاهی که به نام روشهای مستقیم شناخته شدهاند بسیار پر هزینه و وقتگیر میباشد. تعیین غیر مستقیم این خصوصیات با استفاده از توابع انتقالی بعنوان جایگزینی مناسب برای این اندازهگیری ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در مطالعات مختلف ازتوابع انتقالی بیشتر به منظور برآورد شاخهی واجذبیDesorption)منحنی مشخصهی آبِ خاکاستفاده میگردد. ارزیابی توابع انتقالی به منظور برآورد شاخهی جذبی منحنی مشخصهی آبِِ خاکSorption)بندرت مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در این مطالعه دقت توابع نرم افزاری رزتا و سویل پار 2 در برآورد شاخهی جذبی منحنی مشخصهی آبِ خاک در حالت جذب آب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به منظور اندازهگیری شاخهی جذبی منحنی مشخصه ی آبِ خاک از روش صحرایی شانیShani) معروف به روش قطره چکانDrippers) استفاده شد. مقادیر محک – های آماری شامل d' و E' ،MAE ،RMSEبه منظور مقایسهی دقت تو ابع انتقالی در برآوردمنحنی مشخصهی جذب مورد استفاده قرار گرفت

۱۴بررسی اتوکورولاسیون زمانی پیشروی جریان در جویچه های آبیاری
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پیشروی جریان آب در جویچه های آبیاری در برآورد دقیق راندمان ویکنواختی کاربرد آب در سطح مزرعه نقش اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار اتوکورولاسیون سری های پیشروی جریان در جویچه های آبیاری در مزرعه ای به طول 130 وعرض 70 متردر چهار دسته جویچه آبیاری صورت گرفته است. آزمایش پیشروی جریان در جویچه های آبیاری با روش های توصیه شده انجام شد. نتایج نشان داد سری های پیشروی به صورت سری ناایستا بوده وناایستائی آنها در میانگین وواریانس سری ها بود. پس از ایستا نمودن سریها با تبدلات باکس کاکس وروش تفاضلی نمودن توابع اتو کورولاسیون و اتوکورولاسیون جز برای داده های پیشروی به دست آمد .ضرایب اتوکورولاسیون پیشروی جریان در جویچه های آبیاری به طور نمائی تنزل نمود وضرایب اتوکورولاسیون جز پس از یک تاخیر قطع شدند. حداقل وحداکثر تاخیرهای دارای اتوکورولاسیون معنی دار برابر 3 و 12 به دست آمد.همچنین توزیع فراوانی تعداد تاخیر های معنی دار به دست آمد براین اساس توصیه هائی در خصوص روش تحلیل پیشروی جریان در جویچه های آبیاری صورت گرفت

۱۵تاثیرپذیری نفوذ تجمعی از جویچه از برخی مشخصه های خاک و آب
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۹
طراحی, ارزیابی و مدیریت آبیاری جویچه ای در مزرعه مبتنی بر مشخصه های نفوذ آب به خاک است . تغییرات نفوذ آب از جویچه تابع تغییرات عاملهای مختلفی است و بدین جهت نفوذ فرآیند پیچیده ای بوده و الگوبندی آن بویژه برای تمام سطح مزرعه مشکل است . پژوهش حاضر با هدف بررسی و تنظیم روابط بین نفوذ آب از جویچه و متغیرهای مستقلی مانند فرصت زمان . رطوبت اولیه خاک , عمق جریان , سطح مقطع جریان , پیرامون تر شده و چگالی ظاهری مرطوب و نیز کمی نمودن میزان مشارکت این متغیرها در تغییرات نفوذ تجمعی بوده است . آزمای ش های مربوط برای جمع آوری داده های مشاهداتی در مزرعه ای به ابعاد 13×70 متر در 58 واحد آزمایشی صورت گرفته و اندازه گیری نفوذ آب از جویچه با روش جویچه مسدود انجام شده است . در این پژوهش , سوی همبستگی های بین متغیرهای مستقل و وابسته ارزیابی شد . نتایج نشان داد وقتی که سایر عاملها ثابت بوده باشند 58 درصد از تغییرات نفوذ تجمعی با تغییرات فرصت زمان نفوذ قابل توجیه است . چندین الگوی رگرسیونی چندگانه برای بیان ارتباط نفوذ تجمعی آب از جویچه در سطح مزرعه با متغیرهای مستقل مع نی دار, بدست آمد . کمی سازی میزان تشریک متغیرهای مستقل در تغییرات نفوذ آب از جویچه در وسط مزرعه نشان داد فرصت زمان نفوذ بیشترین اثر مثبت و مستقیم را بر روی نفوذ تجمعی داشته و اثر مستقیم رطوبت اولیه خاک بر روی نفوذ تجمعی2\31 برابر کمتر از فرصت زمان نفوذ بوده است

۱۶تاثیر نوبت آبیاری بر تغییرات سرعت نفوذ پایه ونفوذ تجمعی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
فرآیند نفوذ در طرّاحی، ارزیابی ومدیریت آبیاری جویچه ای، نقش اساسی دارد. مقادیرنفوذ به سابقه قبل ی مرطوب شدن ومیزان رطوبت اولیه خاک بستگ ی دارد ، و لی تاکنون، نقش وتا ثیر این متغ یر ها در معادلات تجر بی نفوذآب از جویچه های آبیاری دخالت نشده است،بنابراین ، پژوهش حاضربا هدف بررسی تاثیر نوبت آبیاری بر تغییرات سرعت نفوذ پایه ونفوذ تجمعی و بررسی جهت تغ ییرات نفوذ تجمع ی از جو یچه آ بیاری در اثر تغ ییر در زمان ، نوبت آبیاری و مقدار رطوبت او لیه خاک وتنظ یم یک الگو ی مناسب رگرس یونی بر ای بیان نفوذ تجمع ی از جو یچه به صورت تابع ی از متغیر های یادشده انجام شده است.آزمایش ها در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه تبریزدربهارو تابستان سال 1381 انجام شده است آزمایش نفوذ پذیری با جریان پیوسته و با روش جویچه های مسدود شده در پنج نوبت آبیاری او ل،دوّم ،سو م،چهارم وپنجم با فاصله دقیقا ? هفت روز ودر سه تکرار انجام شده است یافته ها ی پژوهش حاضر به قرار ز یر است : با حذف اثر مقدار رطوبت او لیه خاک ،با افزایش زمان ونوبت آ بی اری، مقدار نفوذ تجمع ی افزایش یافت. برای بیان تغییرات سرعت نفوذ پایه به صورت تابعی از نوبت آبیاری از تحلیل رگرسیون استفاده شد . برای بررسی تغییر پذیری سرعت نفوذ پایه در نوبت های آبیاری ، از شاخص ضریب تغییرات استفاده شد

۱۷ارزیابی نرم افزارهای رزتا و سویل پار 2 در برآورد منحنی مشخصهی آبِ خاک
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
خصوصیات هیدرولیکی خاک در مدل های کاربردی سیستم های زراعی، دینامیک آبهای زیرزمینی، حرکت آب و املاح درخاک و سایر فرآیندها یا سیستم ها، مورد نیا ز می باشد. اندازهگیری مستقیم خصوصیات هیدرولیکی پر هزینه و زمان بر می باشد. روشهای غیر مستقیم مانند توابع انتقالی بعنوان جایگزینی برای این اندازه گیریها مورد توجه قرار گرفتهاند. در این مطالعه به منظور برآورد منحنی مشخصه ی آبِ خاک دو نرم افزار رزتا و سویل پار 2 مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت . خصوصیات زود یافت خاک شامل توزیع اندازه ی ذرات، جرم مخصوص ظاهری، جرم مخصوص حقیقی، درصد مواد آلی و تخلخل کل اندازه – گیری و محاسبه گردید . نرم افزار رزتا پارامترهای معادله ی منحنی مشخصه ی آبِ خاک وان گنوختن را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی شبیه سازی کرده و نرم افزار سویل پار 2 نیز پارامتر های معادلات منحنی مشخصه ی آبِ خاک وان گنوختن 1980 )، بروکز کوری ( 1974 )، کمپل ( 1974 ) و هاتسون کاس ( 1987 ) را با استفاده از توابع انتقالی رگرسیونی برآورد میکند. ) برای مقایسه منحنی مشخصه آبِ خاک اندازه گیری شده در آزمایشگاه با منحنی مشخصه آبِ خاک شبیه سازی شده توسط نرم افزار های مذکور از محک های آماری ریشه مربعات خطاRMSE)میانگین خطای مطلقMAE) ضریب کارآیی اصلاحشده 'E و شاخص مطابقت اصلاح شده 'd استفاده گردید

۱۸ارزیابی مدل فرآیندی GUEST در برآورد میزان فرسایش برای یک نمونه از خاک های منطقه خواجه تبریز
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در دهه های اخیر، مطالعات فرسایش خاک به علت پی آمدهای نا مطلوب زیست محیطی و اقتصادی، هد ر رفت منابع خاک و اثرات سوء بر مد یریت پا یدار اراضی، اهمیت قا بل توجهی پیدا کرده است. در این راستا برای شبیه سازی و کمی کردن کلیه فرآیندهای فرسایش، مدل های با مبنای فرآیندی توسعه یافته اند. یکی از این مدلها، مدل GUEST می باشد که بر اساس همزمانی دو فرآیند فرسایش و ترسیب بوده و از قدرت جریان به عنوان شدت عمل جریان سطحی در مقابل مقاومت برشی بستر خاک بهره می گیرد. در این تحقیق ضمن شناسایی و معرفی این مدل، پارامترهای مختلف آن، ارزیابی حساسیت عوامل دخیل در آن و نیز میزان دقت نتایج حاصل از مدل در مقایسه با مقاد یر اندازه گیری شده انجام گرفته است. آزمایش ها بر روی خاک منتخب منطقه خواجه تبریز و در محل آزمایشگاه فرسایش ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیز داری انجام گردید. تجهیزات مورد استفاده شامل دستگاه شبیه ساز باران با سیستم قطره چکان های دبی متغیر برای شبیه سازی بارش های با شدت های 20، 35،50  و 75 میلیمتر بر ساعت، سیستم تشتک و فلوم به ابعاد 81 سانتیمتر مربع به عنوان بستر بارش، سینی پاشمان برای اندازه گیری رسوب ناشی از پاشمان باران و دستگاه الک مغروق به منظور تعیین پا یداری خاک دانه ها بوده اند. شیب های 3، 7، 15 و 20 درصد برای اجرای آزمایش ها انتخاب شد ند. بر مبنای نتایج انداه گیری های حاصل، استفاده از مدل در آنالیز داده های رسوب و رواناب و آنالیز حساسیت، تغییرات زمانی غلظت رسوب در تمامی شدت های بارندگی روند یکنواخت و مشابه کاهشی از ابتدای آزمایش تا زمان حدود 30 دقیقه داشته اند. شاخص حساسیت متوسط غلظت رسوب نسبت به متغیرهای ورودی، موثرترین عامل را پارامتر فرسایش پذیری و پس از آن عامل ترسیب پذیری تعیین نمود. تغییرات غلظت رسوب ناشی از پاشمان و شدت بارند گی از رابطه خطی با ضریب تبیین بالا تبعیت می نماید. تحلیل های آماری بر روی غلظت رسوب ناشی از رواناب و پاشمان، بیانگر معنی دار بودن مدل خطی برازش شده بین داده ها و تطبیق مطلوب نتایج برآوردی و مشاهده ای می باشد. شاخص های MAE، MBE و ضریب کارآیی محاسبه شده به ترتیب بیانگر درصد خطای کمتر مدل در برآورد رسوب ناشی از پاشمان نسبت به رواناب، تمایل کم برآورد مدل پاشمان و نیز ضریب کارآیی 98 درصد برای برآورد پاشمان در مقایسه با 60 درصد برای روان آب هستند.

۱۹تحلیل اطلاعات کسب شده از نقشه متغیرهای خاک با استفاده ازمدلهای نیمه تغییرنما
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی در متغیرهای توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری، مواد آلی، فسفر قابل جذب و پتاسیم قابل استفاده در دو مزرعه شالیزاری، مزرعه کرتهای دایم که در آن بمدت 16 سال تیمارهای کودی مشخص از نیتروژن، فسفر و پتاس اعمال گردیده بود و مزرعه کرتهای پتاسیم با مدیریت کودی یکنواخت، نمونه برداری از خاک به روش شبکه ای انجام گرفت. نتایج نشان داد که در دو مزرعه علیرغم وسعت کم، تغییرات علاوه بر مکان به جهت جغرافیایی نیز بستگی داشت (غیرهمسانگردی). در مزرعه کرتهای دایم به استثنای فسفر قابل جذب بقیه متغیرها ازمدل نیم تغییر نمای خطی پیروی نمود. فسفر قابل جذب دارای مدل نیم تغییر نمای (اثر قطعه ای) بوده که حاکی از وجود تغییرات تصادفی و تطابق توزیع آن با تیمارهای آزمایشی می باشد. در مزرعه کرتهای دایم مواد آلی و پتاسیم قابل استفاده بر خلاف فسفر قابل جذب تحت تاثیر مدیریت کودی قرار نگرفته و طبق مدل نیم تغییر نمای خطی دارای وابستگی مکانی منطبق با شرایط فیزیوگرافی و احتمالا شیوه آبیاری می باشد. در نتیجه فرض استقلال مشاهدات که برای تجزیه واریانس ضروری است از اعتبار ساقط می گردد. براساس نقشه توزیع متغیرها، شدت غیریکنواختی خاک از نظر این دو متغیر به حدی بوده است که بلوک بندی طرح در تجزیه واریانس موثر نبوده و ضرورت استفاده از روش های تجزیه کوواریانس را ایجاب می کند. متغیرهای سیلت و رس درهر دو مزرعه واریانس قطعه ای بالایی داشته که نشان دهنده سهم بیشتر تغییرات تصادفی نسبت به تغییرات نظامدار مکانی می باشد. در مزرعه کرتهای پتاسیم متغیرهای شن، پتاسیم قابل استفاده و مواد آلی مدل نیم تغییر نمای کروی نشان می دهند که شعاع تاثیر در آنها به ترتیب 11, 19 و 15 متر است. کرتهایی که در کمتر از این فواصل قرار دارند دارای وابستگی مکانی و تغییرات نظامدار و بعد از آن مستقل و تغییرات در آنها تصادفی می گردد. این فواصل مناسبترین فاصله نمونه برداری برای این متغیرها از نظر اقتصادی نیز محسوب می گردد.

۲۰ارزیابی مدل کمپبل برای تعیین منحنی خصوصیات آب خاک
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي ايران، , دوره  ۳۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از ویژگیهای مهم خاک منحنی خصوصیات آب خاک است که در مسایل کشاورزی همچون فرسایش و حفاظت خاک، اصلاح خاک، مدیریت خاک، زهکشی خاک و غیره کاربرد دارد. روش آزمایشگاهی تعیین این منحنی بسیار وقت گیر، پر هزینه و مشکل و همراه با خطا است به همین دلیل محققان سعی در یافتن آن از طریق مدلهای ریاضی وآماری نموده اند. یکی از اینها مدل کمپیل می باشد. این مقاله به ارزیابی آن در خاکهای دشت سراب ایران می پردازد. 5 سری از خاکهای (بالستان، ارزنق، شربیان، سراب و گنبدان) دشت سراب انتخاب گردید. خصوصیات آب خاک، درصد ذرات خاک. مقدار آب اشباع، درصد سنگریزه، جرم مخصوص ظاهری و جرم مخصوص حقیقی خاک در 7 مکان (8 مکان برای سری گنبدان) برای هر 5 سری اندازه گیری شد. سپس منحنی خصوصیات آب خاک رسم گردید. نتایج آزمایشگاهی منحنی خصوصیات آب خاک با مدل فیزیکی– تجربی کمپبل مقایسه گردید. در نهایت مشاهده گردید که نتایج آزمایشگاهی تفاوت معنی داری با نتایج بدست‌ آمده از مدل کمپبل ندارد. ولی در نمودارهای انحرافاتی غیر معنی دار مشاهده می گردد که برای رفع این انحرافات کوچک ضرایب رابطه کمپبل تصحیح گردید. برای تعیین این نمودارها در دشت زراعی سراب می توان از این مدل استفاده نمود.

۲۱اثر سطوح رطوبتی متفاوت خاک بر شاخص های رشد، عملکرد و اجزا عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik)
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، آذر-دي, دوره  ۱۳ , شماره  ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضميمه)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برای مطالعه تاثیر سطوح رطوبتی مختلف (FC، 60 FC درصد، 70 FC درصد و 85 FC درصد) بر شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد عدس آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه به اجرا در آمد. فاکتور اول شامل چهار سطح آبیاری و فاکتور دوم ارقام عدس (زیبا و مردم) بودند. سطوح رطوبتی در مرحله شروع گلدهی اعمال شدند. در هر دو رقم تغییرات سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) در سطوح رطوبتی مختلف با افزایش درجه روز رشد روند کاهشی داشت. بیشترین عملکرد دانه، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، طول دوره پرشدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی و شاخص برداشت به سطح آبی 60 FC درصد مربوط بود که با سطح آبی 70 FC درصد اختلاف معنی داری نداشت. این روند در مورد برخی از صفات فیزیولوژیک مانند شاخص سطح برگ (LAI)، ماده خشک (DM) و سرعت رشد محصول (CGR) نیز مشاهده گردید. رقم زیبا نسبت به رقم مردم از میزان شاخص سطح برگ، وزن خشک و سرعت رشد محصول، عملکرد دانه، تعداد دانه درنیام، تعداد نیام دربوته، طول دوره پرشدن دانه و شاخص برداشت بیشتری برخوردار بود. بسیاری از شاخص های زراعی و فیزیولوژیک عدس مثل وزن خشک و سطح برگ در سطوح رطوبتی بالای خاک یعنی 85 FC و FC به دلیل آبیاری گلدان ها به ترتیب هر یک روز در میان و هر روز، محدود بودن زهکش خاک گلدان نسبت به مزرعه و حساس بودن عدس به آب زیاد موجود در خاک کاهش نشان داد.

۲۲کاربرد اجزا محدود در تحلیل معادلات انتقال آب و املاح خاک غیر‎اشباع غیرماندگار
اطلاعات انتشار: پژوهش كشاورزي، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
معادله ریچاردز در محیط غیراشباع به روش اجزا محدود مورد بررسی قرار گرفت. در تبدیل معادله دیفرانسیل به معادله انتگرالی از روش گالرکین استفاده شد و با استخراج فرم ماتریسی برای عناصر میله‎ای، مدل ریاضی حاصل گردید. مدل ابتدا با نتایج عددی آنتونوپولوس و پاپازافیرو برای خاک لوم رس پانوچ کنترل و سپس ضرایب روابط مشخصه با استخراج منحنی رطوبتی خاکq(y) ، با استفاده از نرم‎افزارRETC   به دست آمد. مجددا مدل بر اساس روابط مشخصه جدید اجرا و با نتایج روابط دو ناحیه ای (آنتونوپولوس و پاپازافیرو) مقایسه شد. در نهایت فرم توزیع رطوبت و املاح غیراشباع با شرایط اولیه و شرایط مرزی دیریخله در مرز بالا به دست آمد. نتایج با گام زمانی 1 ثانیه و گام مکانی 2.5 سانتی متر از هم خوانی خوبی برخوردار بود، لذا جایگزینی مدل ناپیوسته آنتونوپولوس و پاپازافیرو با مدل رطوبتی پیوسته ون گنوختن نه تنها از دقت آن نکاست بلکه آنرا ساده تر نمود. همچنین دقت نتایج با استفاده از همگرایی نوع h برای گام های مکانی مختلف، مطالعه شد. این موضوع با انتخاب گام زمانی 1 ثانیه و گام های مکانی 0.5، 1، 1.25، 2.5، 5، 12.5 و 25 سانتی متر بررسی شد. در نهایت با تحلیل همگرایی، نتایج گام مکانی 2.5 سانتی متر با زمان محاسبات 27.02 ثانیه مناسب و کاربردی تشخیص داده شد.

۲۳تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و انتخاب مناسب ترین مدل شبیه ساز
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در برآورد مقدار و شدت جریان آب های زیرزمینی و انتقال مواد آلاینده در محیط های متخلخل، ضرایب هیدرولیکی (هدایت هیدرولیکی، k (q) و پخشیدگی هیدرولیکی، D (q)) نقش اصلی را ایفا می کنند. دقت این بررسی در محیط متخلخل منوط به تعیین دقیق مقادیر این ضرایب می باشد. اندازه گیری این ضرایب در شرایطی که خاک اشباع نباشد مشکل بوده و هزینه وقت زیادی نیاز دارد. هم چنین به طور عمده اندازه گیری در نزدیکی رطوبت اشباع صورت می گیرد. بنابراین این امر، محقیقین را به استفاده از مدل ها سوق داده است. یکی از روش های ارزیابی ضرایب k (q) و D (q)، کاربرد مدل های نظری بر اساس اطلاعات اندازه گیری شده منحنی مشخصه آب خاک است. در این پژوهش، منحنی های مشخصه آب خاک در 9 بافت مختلف خاک با استفاده از دستگاه صفحات فشاری اندازه گیری شد. در فشارهای اعمال شده بر نمونه دست نخورده خاک (0.1 تا 1.5 مگاپاسکال)، حجم آب خروجی از دستگاه نسبت به زمان اندازه گیری شده و دبی خروجی در لحظه اتمام آزمایش محاسبه گردید. مقادیر k (q) و D (q) با استفاده از دبی اندازه گیری شده و با به کارگیری معادله ساده شده ریچاردز محاسبه و به عنوان روش مناسب پیشنهاد شده است.نتایج کاربرد مدل های معلم، وان گنوختن و همکاران، بوردین، گرین و کوری و گاردنر، در برآورد مقادیر k (q) و D (q) در 9 سری بافت خاک آزمایشی دارای اختلاف و پراکندگی زیادی بوده است. به طوری که، شبیه سازی هدایت هیدرولیکی از این مدل ها برای بافت های مختلف خاک با دقت کافی امکان پذیر نیست. اگر کمترین و بیشترین مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل ها در رطوبت های متناظر به عنوان محدوده مجاز در نظر گرفته شود، در این صورت نتایج برآورد ضرایب هیدرولیکی با روش پیشنهادی در پژوهش حاضر با نتایج دیگر مدل ها انطباق نشان می دهد. از این رو، روش پیشنهادی برای تعیین k (q) و D (q) امکان انتخاب بهترین مدل شبیه ساز را در برآورد مقادیر ضرایب هیدرولیکی فراهم می سازد.

۲۴مدلسازی جریان آب درخاک با استفاده از توابع انتقالی مختلف
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۳
آب ازدیرباز مهمترین عامل توسعه کشاورزی درجهان بوده است بهره گیری از روشهای نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب عوامل حیاتی براین یل به هدف تامین غذای جمعیت درحال افزایش دنیا است به همین منظور استفادها ز مدلهای مناسب شبیه سازی حرکت آب درخاک برای مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدررفت آن ضروری است خصوصیات هیدرولیکی خاک از پارامترهای مهم برای مدلسازی حرکت آب و انتقال املاح می باشند که برآوردمناسب این خصوصیات نقش مهمی در شبیه سازیدقیق جریان آب و املاح درخاک خواهند داشت متاسفانه اندازه گیری مستقیم این خصوصیات زمان بر و پرهزینه است و بخصوص در سطح کلان جهت برنامه های مدیریتی غیرعملی است درسالهای اخیر استفادها ز توابع انتقالی به عنوان راهکاری که خصوصیات هیدرولیکی خاک را از پارامترهای زودیافت خاک برآورد کند و موجب صرفه جویی دروقت و هزینه گردد مورد توجه قرارگرفته استدراین تحقیق خصوصیات هیدرولیکی یک خاک سنگین با بافت لومی رسی توسط تابع انتقالی زرتا با ماهیت شبکه عصبی مصنوعی و همچنین توابع انتقالی سویل پار و راولز – براکنسیک 1985 که از توابع انتقالی رگرسیونی اند برآورد و بهعنوان ورودی که هایدروژئوسفر برای شبیه سازی جریان آب درخاک استفاده شد.

۲۵برای برآورد تبخیر–تعرق گیاه مرجع در منطقه کرکج تبریز FAO ارزیابی روش های پشنهادی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۲ نتیجه