توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عددی آسی بپذیری و بهسازی لرزه ای پلهای فلزی را هآهن
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، سال
تعداد صفحات: ۹
در تحقیق حاضر سعی شده است تا با مدلسازی یک نمونه از پلهای متداول و متعارف را هآهن کشور که با توجه به آیی ننامه های جاری طراحی شده از دیدگاه طراحی لرزه ای بررسی گردد. در مرحله مدلسازی، با استفاده از تجربیات کسب شده در این زمینه و همچنین امکانات موجود در نر مافزار، سعی شده است تا سیستم پل مورد نظر با در نظر گرفتن تمامی جزئیات مدلسازی شود.

۲تحلیل فرکانسی تیر FGM با مقاطع مربعی و دایروی تحت نیروی حجمی سینوسی
اطلاعات انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
مواد تابعی FGM موادی کامپوزیت با ریزساختار غیرهمگن می باشند که مقاومت حرارتی ومکانیکی بالایی داشته و خواص مکانیکی آنها به طور ملایم و پیوسته از یک سطح تا سطح دیگر تغییر می کند هدف به دست اوردن فرکانس طبیعی دو تیر با مقاطع مربعی و دایروی از جنس FGM، که خواص مکانیکی در آن طبق مدل Reddy به ازای n= 1,2,5 تغییرمی کند و تحت تاثیر نیروی حجمی ثابت و باردیگر نیروی حجمی سینوسی در طول تیر است همچنین بدست اوردن مقدار نیروی حجمی ثابت که باعث تغییر در فرکانس طبیعی تیرها می شود تا کوچکترین مد ارتعاشی آن بیشتر از 240 هرتز گردد. و دچار تشدید نشود و پیدا کردن رابطه ای بین مقدار نیروی وارده و تغییرات فرکانس تیرها به ازای خواص مکانیکی خطی و غیرخطی تیر از اهداف دیگر است در نهایت تغییر رفتار در فرکانس طبیعی اول تیرهای با مقطع مربعی و دایروی نسبت به تغییرات بسامد در رابطه نیروی سینوسی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد افزایش نیروی حجمی در هرسه حالت n=1,2,5 باعث افزایش فرکانس طبیعی شده همچنین مقدار نیروی حجمی که به ازای آن کوچکترین مد ارتعاشی تیر بزرگتر از فرکانس تحریک می گردد بدست اورده شدند.

۳عنوان فارسی: بررسی برخی پیامدهای رویکرد نوین دو حوزه سینوی– صدرایی در معرفت شناسی قوه خیال (عنوان عربی: دراسة بعض نتائج المقاربة الجدیدة السینویة و الصدرائیة للخیال المعرفی)
اطلاعات انتشار: معرفت فلسفي، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۲ (پياپي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۲۲
چکیده فارسی:در نمط دهم کتاب اشارات، گفتمان فلسفی ابن سینا در باب قوه خیال و حس مشترک صورتی نو به خود گرفته است. وی در ذیل کارکردهای این دو قوه، ادراک و حفظ صوری را لحاظ می کند که به لحاظ وجودشناختی، متعالی از ماده بوده، در عالم غیب و ملکوت حضور دارند و به گونه مشاهده و از طریقی غیرحصولی برای نفس به دست می آیند. لحاظ این رویکرد به نتایجی چند در قلمرو معرفتی حکمت سینوی می انجامد. از جمله این پیامدها می توان به حل معمای تجرد یا مادیت خیال نزد ابن سینا، اذعان ضمنی وی به نظریه حرکت جوهری و لحاظ فاعلیت و پویایی نفس در فرایند ادراک اشاره کرد. در حوزه صدرایی، ملاصدرا حس مشترک و خیال را قوه ای واحد لحاظ می کند. وی یکی از علل دشواری پذیرش معاد جسمانی را در نحوه نگرش جمهور به این قوه و لحاظ مادی آن می داند و دماغ را مظهر خیال به شمار می آورد، نه محل آن. او به جهت جنبه عرفانی فلسفه خویش، قوه خیال را دارای سه ویژگی تجرد مثالی، خلاقیت و جامعیت اضداد می داند. از جهت دین شناختی، به واسطه این سه ویژگی، مساله معاد جسمانی و وقوع تناسخ ملکی به گونه ای اتم تبیین می شود. چکیده عربی:لقد أخذ الخطاب الفلسفی لابن سینا صورة جدیدة فی دراسته للقوة الخیالیة و الحس المشترک فی النمط العاشر من کتاب الإشارات و التنبیهات، فهو فی ذیل بیانه لوظائف هاتین القوتین و اللتان تعدان مجردتان عن المادة انطولوجیا، و حاضرتان فی عالم الغیب و الملکوت و مشاهدتان من قبل النفس بطریق غیر حصولی. إن التأمل فی هذه المقاربة تؤدی بنا إلی نتائج عدة فی المجال المعرفی للحکمة السینویة، و من جملة هذه النتائج إمکانیة حل لغز تجرد الخیال أو مادیته عند ابن سینا، فهو یشیر فی حدیثه عن عملیة الادراک إلی إذعانه الضمنی بنظریة الحرکة الجوهریة و لحاظه لفاعلیة النفس و دینامکیتها. أما فی الفضاء الصدرائی، یعتقد ملاصدرا بأن الحس المشترک و الخیال قوة واحدة و یعتبر أن من أحد الأسباب التی تؤدی إلی صعوبة الاعتقاد بالمعاد الجسمانی إنما یرجع إلی نوع النظرة التی یری بها الجمهور هذه القوة و لحاظ مادیتها، و یعتقد بأن الدماغ مظهر للخیال و لیس محلا له. کما یعتبر (من حیث الجنبة العرفانیة لفلسفته) أن للقوة الخیالیة ثلاث خصائص و هی التجرد المثالی، الإبداع، و شمولیتها للأضداد. و من حیث المعرفة الدینیة فهو یوضح مسألة المعاد الجسمانی و وقوع التناسخ الملکی بشکل کامل من خلال هذه الخصائص الثلاث.

۴بررسی اثرات سرعت خطی و زاویهای بر اکستروژن چرخان میله تک فلزی با استفاده از روش کرانه فوقانی
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله از روش کرانه فوقانی برای آنالیز اکستروژن مستقیم میله تک فلزی با یک قالب مخ روطی دوار استفاده شده است . ابتدامیله به نواحی و سطوح مختلف تقسیم بندی شده و برای نواحی مورد نیاز، میدان سرعت مناسب انتخاب شده است . در این تقسیم بندیبصورت همزمان از دو سیستم مختصات کروی و استوانه ای استفاده شده است . بطوریکه برای ناحیه داخل قالب مخروطی، سیستممختصات کروی و برای ناحیه داخل محفظه، سیستم مختصات استوانهای در نظر گرفته شده است . در این تحلیل، لغزش پیرامونیبین ماده و ابزار لحاظ می شود که باعث بالا رفتن دقت محاسبات می شود. در ادامه با استفاده از برنامه کامپیوتری نوشته شده، توانداخلی، توان برشی، توان اصطکاکی و گشتاور حاصل از چرخش قالب مخروطی محاسبه شده و فشار اکستروژن به دست می آید . در پایاناثرات سرعت خطی و زاویه ای بر اکستروژن چرخان میله تک فلزی بررسی می شوند. بر اساس این مدل نشان داده می شود که فشاراکستروژن در حالت قالب چرخان حدود 30 % کمتر از حالت قالب ثابت می باشد که این امر باعث برتری اکستروژن با قالب چرخاننسبت به اکستروژن با قالب ثابت می شود . همچنین مقادیر بهینه سرعتهای خطی و زاویهای معرفی می شوند.

۵تحلیل اجزاء محدود الاستیک– پلاستیک تیوب FGM تحت فشار در حالت کرنش صفحه ای
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله یک تیوب با طول بلند از ماده FGM که در دو انتهای خود در راستای محوری مقید شده مورد تحلیل الاستیک–پلاستیک قرار گرفته است. تیوب تحت فشار داخلی بوده و دارای ترکیب غیر همگن از مدول الاستیسیته و حد تسلیم در راستایشعاعی میباشد. حالتهای تنش الاستیک–پلاستیک جزئی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که پاسخ الاستو پلاستیک از تیوب FGM تحت فشار، بطور قابل توجهی تحت تأثیر ناهمگنی ماده میباشد. در انجام تحلیل توسط نرم افزار اجزا محدود، فشارهایداخلی اعمالی برای هر پروفیل خواص ماده متفاوت بوده و با توجه به روابط تئوری بدست آمده در مراجع انتخاب شده است. در این تحلیلبه بررسی اینکه تسلیم ابتدا در کدام سطح (سطح داخلی، سطح خارجی ، هر دو سطح داخلی و خارجی بطور همزمان و یا در یکشعاع خاص در داخل پوسته لوله) رخ میدهد، پرداخته شده است. یک حل کرنش صفحهای برای تغییر شکلهای الاستیک–پلاستیک تیوب، توسط نرم افزار اجزاء محدود ANSYS انجام شده تا تحت پروفیلهای مختلف از خواص ماده و فشارهای مشخص، معین گرددکه در چه شعاعی استوانه به مرحله تسلیم میرسد و ناحیه پلاستیک از چه جایی شروع به رشد میکند. در پایان نواحی تسلیم به ازایپروفیلهای مختلف معرفی میشوند. نتایج بدست آمده از حل اجزا محدود مطابقت خوبی با نتایج تئوری دارند.

۶عنوان فارسی: حس مشترک در فلسفه اسلامی و کارکرد معرفت شناختی و دین شناختی آن در حکمت سینوی (عنوان عربی: الحس المشترک فی الفلسفة الإسلامیة، ودوره المعرفی والدینی فی الحکمة المشرقیة لابن سینا)
اطلاعات انتشار: فصلنامه انديشه نوين ديني، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۵، سال
تعداد صفحات: ۱۷
چکیده فارسی:در حیطه علم النفس فلسفه اسلامی، حس مشترک به منزله قوه ای ادراکی مطرح شده است که مفاهیم حسی، جعلی و شهودی را ادراک می کند. در این مقاله، رویکرد تاریخی فلاسفه مسلمان در این باب بررسی شده است. در حوزه معرفتی، ادراکات حس مشترک به جهت حصول و حضور بررسی شده است. به واسطه کارکرد معرفتی این قوه در حکمت سینوی، یکی از مهم ترین مسایل حوزه معرفت شناسی (مطابقت و واقع نمایی) واکاوی شده است؛ و در نهایت، کارکرد دین شناختی این قوه در حوزه فلسفه نبوی شیخ در تبیین، دریافت و انتقال جزییات وحی نبوی، ارایه شده است.چکیده عربی:فی مجال علم النفس فی الفلسفة الإسلامیة، تطرح مسألة الحس المشترک بمثابة قوة إدراکیة تدرک المفاهیم الحسیة والجعلیة والشهودیة. تتناول هذه المقالة إبتداء المنهج التاریخی الذی اتبعه الفلاسفة فی نظرتهم إلى هذه القوة. فی الحقل المعرفی بحثت إدراکات الحس المشترک لجهة الحصول والحضور. وبالوظائفیة المعرفیة لهذه القوة فی الحکمة السینویة بحثت احدى أهم قضایا حقل نظریة المعرفة، أی المطابقة وإظهار الواقع. وفی الختام عرضت وظائفیة هذه القوة فی معرفة الدین فی حقل الفلسفة النبویة للشیخ فی تبیین، وتلقی، وانتقال جزئیات الوحی النبوی.

۷روی کرد دو نظام سینوی و صدرایی در چالش مطابقت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: انديشه ديني، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴ (پياپي ۴۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله، به بررسی مساله مطابقت بین ذهن و عین در دو حوزه سینوی و صدرایی پرداخته شده است. این بررسی در حوزه سینوی نشان می دهد اگر چه ابن سینا بر اساس مبانی فلسفه مشا، به صحت فرآیند تجرید و انطباق ماهوی معتقد شده است، وی در نمط پایانی اشارات، با توسعه ادراکات در قسم غیر حصولی و شهودی، نفس را مولفه ای پویا و اشتدادپذیر لحاظ می کند. شیخ اذعان می نماید که تجرید فرآیندی ناکارآمد در تحصیل ادراکات شهودی است و نفس می تواند به واسطه اشتداد وجودی و معرفتی، از ابهام و عدم وضوح ادراکات خود کاسته، ادراکاتی مطابق با واقع را تحصیل نماید.در روی کرد صدرایی، مساله مطابقت انتظام بهتری یافته است. ملاصدرا صراحتا به ناکارآمدی فرآیند تجرید اذعان می نماید. وی بر اساس نظریه حدوث جسمانی، ابهام و عدم انطباق احتمالی ادراکات را ناشی از خساست وجودی نفس می داند. ملاصدرا به واسطه نگرش متفاوتی که به علم و ماهیت آن دارد، اشتداد جوهری نفس را به سان نردبان تعالی معرفتی نفس لحاظ کرده، معتقد است به هر میزان نفس در فرآیند حرکت جوهری اشتداد بیشتری یابد، ادراکاتی واضح تر را تحصیل خواهد کرد.

۸عنوان فارسی: جستجوی نخستین بارقه های تجرد قوه خیال در حکمت سینوی (عنوان عربی: البحث عن أولی ملامح تجرّد قوّة الخیال فی الحکمة السینویة)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آموزه هاي فلسفه اسلامي، پاييز و زمستان, دوره  - , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۹بررسی ارتعاش تیر ضخیم تابعی مدرج تحت نیروی محوری بر اساس تئوری دو بعدی الاستیسیته و روش مربعات تفاضلی تعمیم یافته
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك جامدات، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۲ (پياپي ۱۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله ارتعاش تیر یکسرگیردار از جنس تابعی مدرج، تحت تاثیر بار محوری ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. تیر دارای سطح مقطع یکنواخت است و خواص تیر در راستای ضخامت تیر به صورت تابعی و پیوسته تغییر می کند. معادلات پایداری و معادلات حرکت از اصل همیلتون و بر اساس تئوری دو بعدی الاستیسیته، بر حسب مولفه های جابجایی به دست آمده اند. حل معادلات دیفرانسیل کوپل پایداری و حرکت با استفاده از روش مربعات تفاضلی تعمیم یافته صورت گرفته است. در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف مانند نسبت ضخامت به طول، بار محوری اعمال شده و همچنین توان کسر حجمی مختلف، بر روی بسامدهای طبیعی تیر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بررسی همخوانی معادلات و همچنین روش حل به کار گرفته شده، مقایسه ای بین کار حاضر با مقالات معتبر و همچنین نرم افزار تحلیلی ABAQUS انجام شد. نتایج نشان می دهد روش عددی مربعات تفاضلی تعمیم یافته به کار گرفته شده در این مقاله دارای دقت خوبی می باشد. بر اساس نتایج، با افزایش توان کسر حجمی الیاف در تیر تابعی مدرج تحت بار محوری بسامد طبیعی تیر افزایش پیدا کرده و به ازای توان کسر حجمی بالا تغییرات زیادی در بسامد طبیعی مشاهده نمی شود. همچنین با افزایش نسبت ضخامت به طول در محدوده بررسی شده تیر هدفمند، بسماد طبیعی بی بعد تیر بدون بار بحرانی، کاهش پیدا می کند. اعمال بار محوری تا محدوده بار بحرانی، بسامد های طبیعی تیر تابعی مدرج را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش آن می گردد.

۱۰اصول مدیریت پروژه در صنعت انبوه سازی ساختمان
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه بشر از نظر فنی و تکنولوژی پیشرفت بسیاری کرده است ولی محدودیت منایع، علومی مانند مدیریت پروژه را در راس علوم فنی وتکنولوژی قرار داده است.میتوان گفت مدیریت پروژه 4 مدرن با نمودارهای ستونی هنری گانت 5 در ابتدای دهه اول قرن بیستم به وجود آمده و با انجام پروژه های نظامی و فضایی در دهه 55 و 05 میلادی پیشرفت و توسعه خود را طی نموده. صنعت ساختمان یکی از اصلی ترین بخش هایاقتصادی هر کشور می باشد که سهم عمده تولید ناخالص ملی و اشتغال زایی در هر کشور را برعهده دارد.فرآیند ساخت زمان بر و پر هزینه است که یه طور معمول به محصول منحصر به فردی مانند ساختمان منتهی می شود. این امر نیازمند به برآورد و ارزیابی جزء به جزء عملکرد ساختمان در مراحل طراحی، برآورد مالی،برنامه ریزی و کنترل پروژه، اجرا و بهره برداری می باشد. موارد بالا با مدیریت پروژه یه همدیگر مرتبط شده در این مقاله مراحل چگونگی ایجاد مجموعه واحد و بهم پیوسته در صتعت ساختمان ارائه شده است.

۱۱حرکت جوهری ملاصدرا و پیامدهای معرفتشناختی آن
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ملا‌صدرا بواسطه مبانی هستی شناختی خویش در نظریه اصالت وجود، حقیقت حرکت را واقعیتی تدریجی و ذواطوار میداند که بجهت وجه خلا‌قیت نفس، اقسام صور نوعیه، فصول، اجناس و حرکات عرضی و جوهری از آن انتزاع میگردد. او در جهت تبیین شبهه فقدان موضوع حرکت جوهری، با وضع تفکیک دقیق بین ذهن و عین، تطور و اشتداد را مربوط به عالم خارج و مراتب وجودی میداند که طبیعتاً باعث انعدام ذات و جوهر انتزاعی موجود نمیشود. اوج هنر ملا‌صدرا در مسیله اشتداد جوهری نفس انسانی در تلفیق آن با نظریه معرفت شناختی وحدت عاقل و معقول بچشم میخورد. وی بواسطه داشتن نگرش وجودی و کمالی به مقوله علم و آگاهی، اشتداد جوهری و توسّع معرفتی نفس را بسان نردبان صعود آن از محدودیت و سطحی‌نگری به معرفت اطلا‌قی، ناب و مطابق با محاکیات حسی، خیالی و عقلی لحاظ کرده است. ملا‌صدرا معتقد است مادامی که نفس واجد جنبه نقص و بُعد وجودی از عوالم غیب و مثال باشد، شهودی مبهم و بعید را تحصیل میکند که بجهت وحدت حقیقه و رقیقه علت و معلول، این ادراکات مبهم قابلیت انطباق بر معالیل جزیی و حسی را مییابند.

۱۲جست‌وجوی نخستین بارقه‌های نظریه حرکت جوهری در حکمت سینوی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: حكمت معاصر، سال
تعداد صفحات: ۱۳
واکاوی رویکرد ابن سینا در باب حرکت نشان می‌دهد وی در اثبات برخی اقسام حرکات عرضی و انکار فرایند حرکت جوهری دچار تردید است. این تردید به مبانی فلسفی شیخ در مسیله اعتباریت ماهیت و اصالت وجود بازمی‌گردد. بدین بیان که در تفکر سینوی به دلیل نفی تشکیک در ماهیت و اعتقاد به اعتباریت آن، برخی اقسام حرکات عرضی از جمله حرکت در کمیت و حرکت در کیفیت موجودات با نوعی شک و تردید در اثبات قرین می‌شود. با این وجود ابن سینا به دلیل این‌که حرکت در کمیت و کیفیت فرایندی محسوس دارد به صحت آن گردن می‌نهد، اما از سوی دیگر به واسطه فقدان دغدغه جدی در مسیله اصالت وجود و اصول منتزع از آن با وجود حیرت از پذیرش فرایند حرکت در جوهر موجودات ابا می‌ورزد. این مسیله در برخی مواضع تفکر وی بازتاب داشته است؛ در این مواضع ابن سینا با وجود انکار فرایند حرکت جوهری نفوس، به صورت ضمنی یا حتی صریح به تجرد غیر تامه نفس و امکان وقوع حرکت اشتدادی در آن اذعان می‌کند.

۱۳کاهش هزینه تولید، با سیمان های آمیخته یا سیمان تیپ
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، سال
تعداد صفحات: ۹
هم زمانی ورود صنعت سیمان به بازار رقابتی با افزایش هزینه های انرژی و به دنبال آن هزینه های تولید سیمان، این صنعت بزرگ را با شرایط ویژه و جدیدی روبرو ساخته است. نیاز به کاهش قیمت های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و افزایش هزینه های تولید سبب شده است تا نرخ سودآوری تولید سیمان به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. از این رو استفاده از افزودنی های معدنی برای کاهش قیمت تمام شده سیمان، بسیار رایج شده است. در این تحقیق، دو نوع سیمان، شامل سیمان پرتلند تیپ دو و پرتلند پوزولانی بر اساس آنچه در صنعت سیمان اصطلاحا مقاومت های اولیه (دو، سه و هفت روزه) نامیده می شود، در مقیاس آزمایشگاهی مقایسه شده اند. بر این مبنا، تاثیر نوعی از بهبود دهنده های کیفیت در مقادیر متفاوت بر روی سیمان پوزولانی، برای بهبود مقاومت های اولیه و صرفه جویی در مصرف کلینکر (نسبت به سیمان تیپ) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش بر مبنای معیار بلین 3400 سانتی متر مربع بر گرم نشان می دهد که با افزودن 0\2 درصد از افزودنی شیمیایی به سیمان پوزولانی، مقاومت های اولیه به میزان تقریبا 30 و 60 درصد به نسبت به سیمان تیپ دو شاهد و سیمان پوزولانی، افزایش یافته است از مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق، می توان به صرفه جویی در مصرف کلینکر با تولید سیمان آمیخته، حداقل سازی زمان استفاده بتن در ماشین آلات و ابزارهای کار در صنایع بتنی، صرفه جویی در مصرف انرژی، به حداقل رساندن قیمت تمام شده تولید و امکان جایگزینی محصولی با حررات هیدراتاسیون متوسط به جای سیمان تیپ دو اشاره کرد.

۱۴امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس‌الامری در حکمت متعالیه
اطلاعات انتشار: آينه معرفت، سال
تعداد صفحات: ۱۶
چکیده ملاصدرا در قبال مسیله امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس‌الامری برای نفس، دو رویکرد کاملاً متفاوت دارد. وی در نگرش عام، بنابر مشرب قوم، توانایی نفس انسان در شناخت حقایق اشیا را مورد تردید قرار می‌‌دهد. صدرالمتالهین در نگرش خاص به جهت تاکید بر ماهیت وجودی و کمالی ادراکات نفس و وحدت آنها با نفس در حین ادراک، به ارایه تبیین در‌این خصوص می‌‌پردازد. از دیدگاه صدرا توقف نفس در ادراک ظواهر و اعراض اشیا ناشی از حدوث جسمانی و خساست وجودی آن است. وی تعالی و اشتداد نفس را مرهون فرایند وحدت آن با ادراکات وجودی‌اش می‌‌داند. ملاصدرا معتقد است به هر میزان که نفس در فرایند وحدت با ادراکاتش گسترش بیشتری یابد؛ به همان میزان از شواغل و حجاب‌های معرفتی تعالی یافته و در نتیجه خواهد توانست از ظواهر اشیا عبور کرده ادراکاتی ماخوذ از کنه و ملکوت اشیا را تحصیل نماید.

۱۵حس مشترک در فلسفه اسلامی و کارکرد معرفت شناختی و دین شناختی آن در حکمت سینوی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: انديشه نوين ديني، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۱۶بررسی ارتعاش تیر ضخیم تابعی مدرج تحت نیروی محوری براساس تئوری دو بعدی الاستیسیته و روش مربعات تفاضلی تعمیم یافته
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي مكانيك جامدات، ششم،شماره۲، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله ارتعاش تیر یکسرگیردار از جنس تابعی مدرج، تحت تاثیر بار محوری ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. تیر دارای سطح مقطع یکنواخت است و خواص تیر در راستای ضخامت تیر به صورت تابعی و پیوسته تغییر می­کند. معادلات پایداری و معادلات حرکت از اصل همیلتون و بر اساس تئوری دو بعدی الاستیسیته، بر حسب مولفه­های جابجایی به دست آمده اند. حل معادلات دیفرانسیل کوپل پایداری و حرکت با استفاده از روش مربعات تفاضلی تعمیم یافته صورت گرفته است. در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف مانند نسبت ضخامت به طول، بار محوری اعمال شده و همچنین توان کسر حجمی مختلف، بر روی بسامد­های طبیعی تیر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بررسی همخوانی معادلات و همچنین روش حل به کار گرفته شده، مقایسه­ای بین کار حاضر با مقالات معتبر و همچنین نرم افزار تحلیلی ABAQUS انجام شد. نتایج نشان می­دهد روش عددی مربعات تفاضلی تعمیم یافته به کار گرفته شده در این مقاله دارای دقت خوبی می باشد. براساس نتایج، با افزایش توان کسر حجمی الیاف در تیر تابعی مدرج تحت بار محوری بسامد طبیعی تیر افزایش پیدا کرده و به ازای توان کسر حجمی بالا تغییرات زیادی در بسامد طبیعی مشاهده نمی­شود. همچنین با افزایش نسبت ضخامت به طول در محدوده بررسی شده تیر هدفمند، بسماد طبیعی بی بعد تیر بدون بار بحرانی، کاهش پیدا می­کند. اعمال بار محوری تا محدوده ی بار بحرانی، بسامد های طبیعی تیر تابعی مدرج را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش آن می گردد.

۱۷بررسی و تبیین اطلاق گرایی در تفکر سینوی
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش هاي اعتقادي كلامي، اول،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
شیخ در نمط پایانی اشارات بر خلاف رویکرد سنتی مشایی اش، نگاه متفاوتی به نفس و برخی قوای آن دارد. واکاوی این مساله و برخی قرائن محتمل دیگر نشان می دهد، وی نفس را در دو حوزه وجودی و معرفتی مولفه ایپویا و اشتداد پذیر لحاظ کرده است. اوج هنر ابن سینا را می توان در تلفیق دو حوزه وجودی و معرفتی نفس و لحاظ فرایند اشتداد وجودی آن به عنوان نردبان تعالی معرفتی و وصول نفس به انفعال محض جستجو نمود. درمقاله حاضر با تاکید بر رویکرد خاص شیخ، ابتدا بررسی و مشخص شده است که رویکرد مبتنی بر نفی جوهر شناسی و بدیهی انگاری موضع نهایی وی نبوده است،سپس با استفاده از نگرش تلفیقی ابن سینا، کیفیت تهیاء معرفت اطلاقی برای نفس در حوزه معرفتی حکمت سینوی تبیین شده است.

۱۸مساله وحی در حکمت سینوی، دغدغه ها و نوآوری ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: عقل و دين، سال
تعداد صفحات: ۱۴
ابن سینا را می‌توان جزو معدود فلاسفه‌ای دانست که در ذیل فلسفه نبوی خویش به بررسی مساله دشوار وحی پرداخته است. او به واسطه دغدغه هایی که در این مساله دارد، رویکردی ذوابعاد پیدا می‌کند. بر این اساس وی شرط لازم تحصیل وحی را لحاظ نفس، خاصه نفوس انبیا به عنوان مولفه ای پویا و اشتداد پذیر می‌داند. وی بر خلاف فارابی با طرح فرایند القا به جای اتحاد و همچنین مولفه عقل قدسی در دریافت کلیات وحی، از برخی نقایص احتمالی رویکرد فارابی فاصله می‌گیرد. اوج هنر ابن سینا را می‌توان در ذیل تبیین وی از مفاهیم جزیی وحی مشاهده نمود. شیخ با مفهوم‌سازی قوای باطنی نفس و تهیا امکان تحصیل انفعال محض نفس به واسطه فرایند اشتداد، مساله کیفیت عصمت نبی در فرایند دریافت جزییات وحی را به خوبی تبیین نموده است.

۱۹تبیین شطحیات عرفانی در حوزه معرفتشناسی حکمت متعالیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ابهام و تناقض در بیان، از جمله مهمترین شاخصه‌های شطحیات عرفانی در حوزه معرفتشناسی است. از نظر ملاصدرا وضوح یا ابهام شهود عرفانی، ارتباط مستقیمی با میزان اشتداد نفس و صفای باطن عارف در فرایند وحدت عاقل و معقول و ریاضتهای شرعی دارد. بر این اساس، وی بروز ابهام در شهود را محصول عدم اشتداد نفس عارف و همچنین فقدان ریاضتهای شرعی میداند که منجر به دستکاری احتمالی و بروز خطا و انحراف در تصدیق میگردد. در مسیله تناقض، صدرا بر اساس مبانی هستی‌شناختی خویش، شطح را بدلیل اشتمال بر دعوی حلول و اتحاد با ذات خداوند، مقوله‌یی متناقض میداند که مستلزم دوگانگی در اصل وجود خارجی است. او بدلیل شاخصه‌های مذکور صراحتاً شطح را آفت دین و عقاید دینی عوام میداند. با این وجود، بر اساس مبانی معرفتشناختی خویش، سعی میکند عرفای وحدت وجودی چون بایزید و حلاج را از این اتهام مبرا سازد. صدرالمتالهین بر اساس رابطه تشان بین حق و خلق معتقد است تجربه این عرفا از فنا بمعنای ترک التفات از خود و انانیت خویشتن و التفات کلی به ذات خداوند است و ایراد شطح احتمالی بدین علت است که ایشان اعلی مراتب وحدت عاقل و معقول را تجربه کرده‌اند که مستلزم وحدت عاقل و معقول بالذات و بالعرض بوده و نمیتوان چنین تجربه‌یی را به اتحاد و حلولی متصف نمود که ویژگی اساسی شطحیات صوفیان است.

۲۰تبیین وجودی و معرفتی حس مشترک در فلسفه اسلامی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: فصلنامه معرفت فلسفي، هشتم،شماره۲(پياپي ۳۰)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
در حیطه علم‏النفس فلسفه اسلامی، حس مشترک به عنوان قوه‏ای ادراکی مطرح شده است که مفاهیم حسی، مفاهیم جعلی، و مفاهیم شهودی را ادراک می‏کند. این مقاله، در دو حوزه وجودشناختی و معرفت‏شناختی، به بررسی حس مشترک پرداخته است. فلاسفه مسلمان از دوره ابن‏سینا با طرح مسئله وحدت نفس و تنزل وجودی قوای نفس به حوزه مفهوم و اسم، به نوعی تقلیل‏گرایی وجودشناختی در باب حس مشترک جهت می‏یابند. در بستر معرفت‏شناختی، در این مقاله، ابتدا ادراکات حس مشترک به لحاظ حصولی و حضوری بودن بررسی، و سپس با طرح مسئله نمای مطابقت در حکمت سینوی، نگاه ویژه ابن‏سینا به این مسئله تبیین شده است. در نهایت، با طرح نظریه حرکت جوهری از دید ابن‏سینا (و اقتران با نگاه معرفتی ویژه‏ای که ابن‏سینا به حس مشترک دارد)، چالش فقدان محوریت اطلاقی معرفت از دیدگاه وی تاحدودی مرتفع شده است. حاصل این اقتران، گونه‏ای از معرفت‏شناسی خواهد بود که معرفت‏شناسی تشکیکی نامیده شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۰ از میان ۲۰ نتیجه