توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی مسائل و مشکلات ارگونومیکی کارکنان شاغل در یکی از کتابخانه ها و مرکز اسناد کشور
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
حفظ و صیانت از نیروی انسانی در محیطهای کار وظیفه خطیری است که می بایستی گامهای بلندی در جامعه امروزی ما در این راه برداشته شود . از آنجا که عوامل ارگونومیکی در محیطهای کار یکی از عوامل زیان آور بشمار رفته و درصد قابل توجهی از آسیبها و حوادث ناشی از کار و غیبتهای ناشی از آن را بخود اختصاص می دهد، پرداختن به این مقوله و حل مشکلات ناشی از این عوامل آسیب زای محیط کار نشان دهنده ارزش نهادن به نیروی انسانی می باشد و در کل موجب افزایش بهره وری در بخشهای مختلف می شود .
در این تحقیق یکی از کتابخانه ها و مرکز اسناد بزرگ کشور در قالب یک طرح مورد بررسی و ارزیابی ارگونومیکی قرار گرفت کلیه ایستگاههای کاری این کتابخانه که مشتمل بر 104 ایستگاه بود مورد بررسی قرار گرفت .
در فاز اول اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه و گرفتن عکس جمع آوری شد و سپس در فاز دوم اطلاعات آنتروپومتریکی افراد بعلاوه مشخصات میز، صندلی، وضعیت قرار گیری کامپوترها و ابزارهای کاری جمع آوری شده و تناسب آن با اطلاعات آنتروپومتریکی مورد ارزیابی قرار گرفت . در فاز سوم نیز برای بررسی ایستگاه های کار از روش ارزیابی پوسچر OWAS استفاده گردید و کلیه اطلاعات جمع آوری شده از فازهای مختلف این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت . در فاز اول مطالعه مشخص گردید که در مجموع 50 درصد افراد، حین کار حداقل در یک ناحیه از دردهای اسکلتی عضلانی رنج می برند .
در فاز دوم مطالعه نیز مشخص شد که در 65 درصد افراد ارتفاع میز، صندلی و دیگر وسایل و ابزارها با خصوصیات آنتروپومتریکی افراد تناسب نداشت و کارکنان رفتارها و پوسچرهای مناسبی برای انجام کار خود اتخاذ نمی کردند و در فاز سوم نتایج حاصل از روش ارزیابی پوسچر OWAS نشان داد که ، 52 درصد ایستگاههای کار نمره 1 بدست آوردند و شغل آنها فاقد استرس های ارگونومیکی می باشد، برای 38 درصد ایستگاههای کار نمره 2 محاسبه شد که می بایستی مورد بازنگری قرار گیرد و نیازمند اقدامات اصلاحی ارگونومیکی در آینده بوده و برای 10 درصد ایستگاههای کار نمره 3 محاسبه شد که انجام اقدامات اطلاحی در این ایستگاهها می بایستی سریعاً انجام گیرد . در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود شرایط کاری اراءه گردید

۲جایگاه نظام راهنمایی و مشاوره شغلی در مراکز خدمات اشتغال
اطلاعات انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بطور کلی بحث اشتغال و بیکاری از جمله مباحثی است که طی سالهای اخیر و با توجه به روند رو به رشد بیکاری در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی اهمیت ویژه ای یافته است . درخصوص علل و عوامل موثر بر بیکاری و رشد آن مطالعات متعددی صورت گرفته که هر یک به نوعی سعی در شناساندن این علل و عوامل داشته اند .

۳استراتژی اسرائیل در سایه طرح آمریکا
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با سقوط رژیم بعثی که جهان از آن شگفت زده شد و دولتی که با آهن و آتش چندین دهه حکمرانی کرد از هم فروپاشید. این فروپاشی تک بعدی نبود بلکه همه ارکان دولت نظامی و سیاسی اقتصادی و ... را در بر می گرفت.

۴مقایسه مهارت های واج شناختی در دو زیر گروه ادراکی و زبانی اختلال خواندن
اطلاعات انتشار: تازه هاي علوم شناختي، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۳ (مسلسل ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف: چنین به نظر می رسد که در یک طبقه بندی نسبتا معتبر می توان علاوه بر برجسته ساختن مبانی نوروسایکولوژیک کودکان دارای اختلال خواندن، آنها را بر اساس صحت خواندن به دو زیر گروه ادراکی و زبانی تقسیم کرد. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه پردازش مهارت های واج شناختی در این دو زیر گروه است. روش: در یک پژوهش توصیفی – پس رویدادی، بر اساس تحلیل آماری عملکرد آموزشی گروه نمونه، 50 دانش آموز، واجد ملاک های تشخیصی مشکلات خواندن بودند که برای آزمون فرضیه های تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای تحقیق شامل آزمون خواندن، آزمون مهارت واج شناختی و مقیاس پیشرونده هوش (ریون) بود. داده ها با استفاده از آزمون غیر پارامتریک ارزشیابی شدند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش در برخی از مهارت های واج شناختی (سرعت نامیدن اعداد، سیالی کلمات هم پیش حرف، تعویض صدا و سرعت خواندن) میان رتبه های دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد که گروه بندی کودکان مبتلا به اختلال خواندن به دو زیر گروه ادراکی و زبانی، دارای اعتبار باشد و هر یک از این دو زیر گروه دارای خاستگاه های نوروسایکولوژیکی متفاوتی باشند. کودکان گروه ادراکی در مقایسه با گروه زبانی در دستیابی به ساختار اشکال حروف، واج ها، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات واج شناختی از حافظه بلندمدت، کاربرد واج ها و گفتار توانمندتر هستند.

۵بررسی مقایسه ای دانشجویان از لحاظ مسند مهار گذاری، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود نظم داده شده
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲ (پياپي ۲۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۶ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی انجام گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که بین تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد. 100 زوج (200 نفر) به عنوان گروه نمونه از چهار منطقه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهر مشهد با روش نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. کلیه شرکت کنندگان، آزمون تفکرات غیرمنطقی (برگرفته از نظریه الیس)، پرسشنامه الگوهای دلبستگی بزرگسال (هزن و شیور) و آزمون سازگاری زناشویی (لاک و والاس) را تکمیل کردند. تحلیل نتایج نشان داد که به جز تفکرهای «عدم کنترل هیجانات» و «کمال طلبی»، رابطه منفی معناداری بین تفکرات غیرمنطقی و سازگاری زناشویی وجود دارد. همچنین بین الگوهای دلبستگی و سازگاری زناشویی روابط معناداری بدست آمد. از یافته های بدیع این پژوهش وجود تفاوت معنادار بین برخی از انواع تفکرات غیرمنطقی در الگوهای مختلف دلبستگی زوج هاست. تفسیر و تبیین نتایج، به بررسی نقش و چگونگی تاثیر باورها، نگرش ها و تفکرات در سازگاری زناشویی زوج ها می پردازد و نیز تاثیر الگوهای دلبستگی در کیفیت و سطح روابط زناشویی ـ سازگارانه و ناسازگارانه ـ می پردازد.

۷بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مسند مهار گذاری با موفقیت تحصیلی
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳ (پياپي ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۹
پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین خودکارآمدی عمومی، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی انجام گرفته است. نمونه آماری شامل 390 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه شهید بهشتی می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر، مقیاس مسند مهارگذاری راتر و پرسشنامه جمعیت شناختی که به طور همزمان توسط گروه نمونه تکمیل گردید. برای ارزیابی آزمودنیها در موفقیت تحصیلی از معدل واحدهای گذرانده آنان سود جستیم. تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش در چارچوب ضریب همبستگی جزئی، آزمون t مستقل انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین "خودکارآمدی عمومی" و "موفقیت تحصیلی"، بین "مسند مهارگذاری" و "موفقیت تحصیلی" و بین "خودکارآمدی" و "مسند مهارگذاری"، ارتباط معنی دار است و افراد با سطح خودکارآمدی بالا و مسند مهارگذاری درونی به طور معنی دار از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند.

۸رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر»
اطلاعات انتشار: روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در پژوهش حاضر، انگیزش پیشرفت و خودپنداشت دانش آموزان پایه هشتم کشورهای مختلف و رابطه آن با پیشرفت در درس علوم در تکرار سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم (تیمز ـ آر) بررسی شد. جامعه مورد بررسی (همان جامعه آزمون تیمز ـ آر) 38 کشور شرکت کننده در آزمون تیمز ـ آر 1999 و نمونه آماری 187000 دانش آموز پایه هشتم در مقطع راهنمایی بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از بین دانش آموزان هر کشور توسط موسسه بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انتخاب شد. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه 146 سوال علوم و پرسشنامه فردی دانش آموز در تمامی کشورها توسط آموزش و پرورش هر کشور به دست آمد و در دسامبر 2000 در اختیار عموم قرار گرفت که پژوهش حاضر نیز از آن استفاده کرده است. برای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش از تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل واریانس رتبه ای کروسکال والیس و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش، تفاوت معنادار بین انتظار برای ادامه تحصیل و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را نشان داد ولی بین بازخورد، علاقه و ادراک دانش آموزان از اهمیت علوم، زمان مطالعه خارج از خانه و جنس دانش آموز با پیشرفت در این زمینه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

۹بررسی اثر موسیقی درمانگری بر علایم منفی و مثبت بیماران روان گسیخته
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، پاییز, دوره  ۵ , شماره  ۳ (پیاپی ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۹
پژوهش حاضر تاثیر روشهای موسیقی درمانگری فعال و غیرفعال را بر علایم منفی و مثبت بیماران روان گسیخته مطالعه کرده است. در این مطالعه 96 بیمار روان گسیخته از دو مرکز روانپزشکی پس از انتخاب تصادفی در سه گروه شامل دو گروه آزمایش و یک گروه گواه تقسیم شده اند. گروه آزمایش یک در جلسات موسیقی درمانگری فعال شامل نواختن ساز، خواندن و حرکات موزون شرکت و گروه آزمایش دو، در جلسات موسیقی درمانگری غیرفعال شامل شنیدن صرف موسیقی شرکت کردند. گروه گواه هیچگونه موسیقی دریافت نکرد. کلیه بیماران پیش از آزمایش توسط دو متخصص روانپزشک و روانشناس بالینی مورد ارزیابی و همچنین در دو مرحله پیش و بعد از آزمایش از نظر میزان علایم مرضی منفی و مثبت با استفاده از مقیاس اندازه گیری علایم منفی (SANS) و اندازه گیری علایم مثبت (SAPS) اندازه گیری شدند. تحلیل کوواریانس برای 9 گروه از علایم منفی و مثبت بیماران روان گسیخته به طور جداگانه برای کل نمونه، جنس، سطح تحصیلات، سطح اقتصادی – اجتماعی و سن انجام شد و این نتایج به دست آمد:الف – موسیقی درمانگری بر علائم منفی بیماران روان گسیخته اثر مثبت دارد. ب– اثر موسیقی درمانگری بر زنان روان گسیخته نسبت به مردان روان گسیخته بیشتر و وسیعتر است. ج – اثر موسیقی درمانگری بر بیماران کم سواد و بیماران در سطح اجتماعی – اقتصادی پایین بیشتر است. د – سن در اثر پذیری بیماران روان گسیخته از موسیقی درمانگری نقشی ندارد. ه – دو نوع موسیقی درمانگری فعال و غیرفعال تاثیر متفاوتی بر بیماران روان گسیخته دارد.

۱۰بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمن پسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدین و همسالان
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۹
پژوهش حاضر به بررسی رابطه تحولی پایگاه های هویتی با میزان دلبستگی ایمن نوجوانان پسر سنین 14، 16 و 18 ساله شهرستان کامیاران به چهره های دلبستگی (پدر، مادر و همسالان) می پردازد. به این منظور از میان دانش آموزان پایه های سوم راهنمایی، دوم دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی به صورت تصادفی چند مرحله ای 312 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه پایگاه هویتی من (EOM–EIS2) و پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA) است. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد. نتایج نشان داد که تعامل سن و پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمن به چهره های دلبستگی در ارتباط می باشد. در مجموع بیشترین و کمترین دلبستگی ایمن به چهره های دلبستگی در این تحقیق به ترتیب متعلق به پایگاه های پیش رس و سردرگم بود؛ نتایج نشان داد که در پایگاه هویت پیش رس، دلبستگی ایمن به والدین در سن 18 سال کاهش پیدا می کند؛ در حالی که در پایگاه های هویتی مطلوب (در حال هویت یابی و موفق) حداقل ثابت می ماند. به طور کلی گروه هویت پیش رس با افزایش سن از غیرواقعی بودن هویت خود بیشتر آگاه شده و این موضوع زمینه کاهش دلبستگی ایمن آن ها را به والدین فراهم می سازد، در حالی که در رابطه با گروه هویت مطلوب چنین مطلبی صدق نمی کند. گروه سر در گم نیز الگویی نامنظم از دلبستگی ایمن به والدین در سنین مورد مطالعه را نشان می دهد. میزان دلبستگی ایمن به همسالان نیز در پایگاه های هویت پیش رس و مطلوب در سن 18 سال به بیشترین حد خود می رسد. این موضوع اهمیت نقش همسالان را در سنین بالاتر نوجوانی و به خصوص در زمینه هویت یابی نشان می دهد. به نظر می رسد اکتساب هویت چه از نوع مطلوب و چه پیش رس، شرایط برقراری روابط دلبستگی ایمن به همسالان را مهیا می سازد.

۱۱میزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت تصور از خدا در میزان مذهبی بودن والدین و منابع متفاوت شناخت دینی طراحی و اجرا گردید. از میان دانشجویان چهار رشته دندان پزشکی، علوم انسانی، برق و کامپیوتر و معماری دانشگاه شهید بهشتی تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه های تصور از خدا (مظاهری و همکاران، 1384؛ بازسازی مقیاس لارنس، 1997)، میزان مذهبی بودن والدین (گرنکویست، 1998) و پرسشنامه محقق ساخته (در خصوص منابع متفاوت شناخت دینی) تکمیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که میانگین تمامی خرده مقیاس های تصور از خدا در مواردی که آزمودنی ها میزان مذهبی بودن هر دو والد خود را بالا ارزیابی کرده اند، بالاتر است. در پاسخ دهندگانی که میزان مذهبی بودن والدین خود را در سطح بالایی ارزیابی کرده اند، تفاوت زیرمقیاس های «تاثیرپذیری»، «مشیت الهی» و «حضور» آزمون تصور از خدا با آزمودنی هایی که میزان مذهبی بودن والدین شان در سطح پایین است، معنادار بود. بنابراین کیفیت تصور از خدا در افرادی که میزان مذهبی بودن والدین شان بالاتر است، مثبت تر می باشد. پژوهشگران میزان مذهبی بودن والدین را به عنوان جنبه ای از جامعه پذیری دینی برای فرزندان، و مهم ترین عامل پیش بینی کننده تصور فرد از خدا می دانند. هم چنین تجزیه و تحلیل دقیق تر داده ها نشان داد که در تصور از خدا به عنوان حامی، در دسترس، مراقب، راهنما و پاسخگو نیز بین دو گروه (سطح مذهبی هر دو والد بالا و سطح مذهبی هر دو والد پایین) تفاوت های معناداری وجود دارد، طوری که در گروهی که میزان مذهبی بودن هر دو والد بالاتر است تصور از خدا مثبت تر، و در گروهی که میزان مذهبی بودن هر دو والد پایین تر است تصور از خدا منفی تر است. داده ها هم چنین نشان داد تصور از خدا در منابع شناخت دینی مختلف، متفاوت است. تفاوت نمرات زیرمقیاس های «تاثیرپذیری»، «مشیت الهی»، «پذیرندگی» و «حضور» تصور از خدا در شرایطی که کسب اطلاعات از طریق خانواده باشد، به طور معناداری بالاتر از دیگر منابع اطلاعاتی بوده، مثبت ترین تصور از خدا در این گروه جای گرفته است.

۱۲تاثیر نوبت کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر نوبت کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران زن و متغیرهای پیش بینی کننده رضایت زناشویی آنان اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی– مقایسه ای است که نمونه آماری آن به طور مساوی از بین پرستاران شاغل در نوبت شب و پرستاران روزکار از 6 بیمارستان، شامل 2 بیمارستان دانشگاهی، 2 بیمارستان خصوصی و 2 بیمارستان نظامی، به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و رضامندی زناشویی 10 نفر از پرستاران شاغل در نوبت شب و 10 نفر از پرستاران شاغل در نوبت روز هر یک از بیمارستان ها شامل 120 پرستار زن با پرسشنامه 115 ماده ای «انریچ» مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با روش های آماری t برای گروه های مستقل و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دو مولفه «روابط جنسی» و «نظارت مالی» در سطح معناداری 0.02 زنان پرستار شب کار به طور میانگین پایین تر هستند. نتایج نشان دهنده این است که افراد در گذار زمان با این پدیده منطبق شده اند و اکنون نوبت کاری تاثیرات خود را در مواردی که نیاز بیشتری به نزدیکی فیزیکی همسران است، می گذارد. تحلیل مسیر نشان داد که نوبت کاری دارای اثر مستقیم با ضریب 0.09 و اثر غیرمستقیم از طریق «ارتباط» و تاثیر آن بر «رابطه جنسی» و «نظارت مالی» برابر با 0.08 است که در نتیجه اثرات مستقیم و غیرمستقیم نوبت کاری بر رضایت زناشویی 0.17 است. این نتایج لزوم بررسی آموزش نوبت کاران در زمینه روش های مدیریت زمان بر کاهش تاثیرات منفی نوبت کاری را نشان می دهد.

۱۳بررسی نقش راهبردهای شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۴ (پیاپی ۱۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در پژوهش حاضر تاثیر آموزش راهبردهای خود نظم دهی شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 272 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. به دو گروه به مدت هشت هفته آموزش در مورد مبانی نظری و عملی راهبردهای شناختی و انگیزشی ارائه گردید و دو گروه دیگر هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. ارزیابی آزمودنیها در پیشرفت تحصیلی از طریق مقایسه معدل آزمودنیها دردو نیمسال تحصیلی، وضعیت تحصیلی توسط پرسشنامه مشکلات تحصیلی خود ساخته، میزان اضطراب توسط مقیاس اضطراب کتل و راهبردهای شناختی و انگیزشی از طریق مقیاس MSLQ مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بررسی نشان می دهند که از لحاظ وضعیت تحصیلی دانشجویانی که آموزش دیده بودند پس از اتمام آموزش مشکلات کمتری را گزارش کردند، تاثیر پیش آزمون در تجزیه و تحلیل میزان اضطراب گزارش شده توسط آزمودنیها مشهودتر است، بدین معنی که هر چند تفاوت معنادار در اضطراب بین گروههای آزمایش و گواه مشاهده می گردد ولیکن کمترین اضطراب در گروه آزمایش بدون پیش آزمون وجود دارد. استفاده از راهبردهای شناختی و انگیزشی تفاوت بین گروههای آزمایش و گواه در دو مولفه از راهبردهای انگیزشی یعنی خود کارآمدی و ارزش گذاری درونی و یک مولفه از راهبردهای شناختی یعنی خودنظم دهی معنادار است. در زمینه پیشرفت تحصیلی تفاضل معدل کل دانشجویان در نیمسال اول و دوم معنادار نیست یا به عبارت دیگر راهبردهای انگیزشی و شناختی تاثیر معناداری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان نداشته است.

۱۴بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، زمستان , دوره  ۸ , شماره  ۴ (پیاپی ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف پژوهش حاضر «بررسی تاثیر باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان پسر و دختر در گروههای تحصیلی علوم تجربی، ریاضی و انسانی» می باشد. در این پژوهش که یک مطالعه علی مقایسه ای است، برای آزمون فرضیه ها، 376 دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه «شهید بهشتی» به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. کلیه آزمودنی ها با استفاده از «مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر» و همکاران (GSES) و «فهرست سلامت روانی» (SCL–25) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسن استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که «باورهای خودکارآمدی قوی» بر «سلامت روانی» دانشجویان تاثیر مثبت داشته در حالی که این باورها بر «موفقیت تحصیلی» دانشجویان موثر نمی باشد. همچنین تفاوت های باورهای خودکارآمدی نمونه بررسی با توجه به «جنس» و «گروههای تحصیلی» معنادار نیست. افزون بر این، نتایج آشکار ساختند دانشجویانی که از سطح باورهای خودکارآمدی قوی برخوردارند دارای «اضطراب» بیشتر ولی گروهی که باورهای خودکارآمدی ضعیفتری دارند، «افسرده تر»، هراسناکتر و وسواسی تر از سایرین هستند. با اینکه رابطه بین باورهای خودکارآمدی با مولفه های سلامت روانی نظیر «اضطراب»، «افسردگی» حساسیت بین فردی، هراس و وسواس اجبار معنادار است ولی رابطه معناداری بین این باورها با مولفه های روان گسسته گرایی و پارانوئید مشاهده نگردید.

۱۵بررسی رابطه رفتارهای متفاوت ارتباطی – نظارتی والدین دروضعیت های مختلف تحصیلی و اجتماعی فرزندان دانشجو
اطلاعات انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه، سال
تعداد صفحات: ۲۱
هدف ازمقاله حاضر به عنوان بخشی از یک پژوهش ملی بررسی تاثیر رفتار ارتباطی و نظارتی والدین بروضعیت تحصیلی اجتماعی دانشجویان می باشد تعداد 2636 نفرمتشکل از 1318 نفر دانشجو از میان دانشجویان مجرد دوره های کارشناسی دانشگاه های شهیدبهشتی تبریز اصفهان شهرکرد و گیلان دانشگاه های جامع دولتی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری درگروه های آموزشی پنج گانه و 1318 نفر پاسخگو والد یا یکی از افرادی که بهعنوان مراقب اصلی با دانشجو زندگی می کند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند معیار انتخاب پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی با محیط دانشگاه بوده است که دراین چارچوب از میان دانشجویان 421 دانشجوی مشروط و 411 نفر معادل مشروط 237 نفر دانشجوی کمیته انضباطی 245 نفر معادل کمیته انضباطی انتخاب شدند سپس هر دو عضو خانواده های شرکت کننده درطرح دانشجو والد پاسخگو بطور جداگانه مقیاس سنجش کیفیت ارتباطبا خانواده و میزان نظارت والدین را تکمیل کردند یافته های پژوهش با استفاده از روشها آماری T مستقل تحلیل واریانس یکراهه و دوراهه و آزمون رگرسیون لوجستیک تحلیل شد.

۱۶رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر با روش همبستگی اجرا شده است. نمونه پژوهش شامل 121 زوج دانشجو که حدود 2 سال از عقد آنان گذشته است با روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت داده شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ) و سیاهه باورهای ارتباطی (RBI) هستند که هر دو پرسشنامه به طور جداگانه توسط زنان و شوهران شرکت کننده در پژوهش پاسخ داده شد. اطلاعات جمع آوری شده با آزمون های آماری باور بهرگرسیون چند متغیره و t مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد A باور به تغییرناپذیری همسر  @پیش بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت به همسر است. A کمال گرایی جنسی @ در مردان پیش بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت به همسر هم در مردان هم در زنان است. باورهای غیرمنطقی A تفاوت های جنسیتی @ در زنان پیش بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان و مردان است و باور به A تخریب کنندگی مخالفت @ و A توقع ذهن خوانی @ در زنان پیش بینی کننده نگرش مثبت آنان نسبت به همسران شان است. نتایج همچنین نشان داد که باور به تخریب کنندگی مخالفت در زنان به طور معناداری بیشتر از مردان است.

۱۷موانع اجرای سیاست عقد قرار داد برای خرید خدمات از بخش خصوصی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف این مطالعه شناسایی موانع بکارگیری سیاست عقد قرار دادو خرید خدمات از بخش خصوصی دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران است این مطالعه به شیوه موردکاوی مدیریتی و دریک بازه زمانی چهارساله انجام شد داده های پژوهش عمدتا از دو منبع بررسی مستندات و مشاهده به دست آمده و یافته ها ازطریق مرور مکرر داده ها و تحلیل محتوا حاصل شد موانع اجرای سیاست عقد قرار داد با بخش خصوصی را می توان به چهارگروه تقسیم نمود موانع مرتبط با کارفرما بیمارستان ضعف درطراحی تنظیم و نظارت برقرار دادها ودخالت درامور اجرایی پیمانکار موانع مرتبط با پیمانکاران ضعف توان مدیریتی و تخصصی و توجه به منافع کوتاه مدت موانع مرتبط با کارگران گروه فشارکارگری ، موانع مرتبط با فضای سیاستگذاری تفاوت بسیارزیاد شرایط کاری کارکنان رسمی و کارکنان شرکتی و مشکلات مربوط به مدیریت . نگاه جامع به موانعی که از دیدگاه بازیگران مختلف این عرصه کارفرما پیمانکار کارگران و دولت برشمردیم نشان میدهد که همه این موانع کم و بیش معلول ضعف نظام مدیریت دولتی هستند.

۱۸بررسی ارتباط سبک فرزندپروری ادراک شده، راه های دانستن و مباحثه طلبی دانشجویان
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۷
تقریبا در همه روابط بین فردی در متن زندگی اجتماعی می توان ردپایی از مباحثه یافت. با توجه به نقش سازنده ای که خصیصه مباحثه طلبی در زندگی فردی و اجتماعی افراد ایفا می کند، این نکته حائز اهمیت به نظر می رسد، عواملی که موجب رشد و بازداری این ویژگی می شوند مورد شناسایی قرار گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک فرزندپروری ادراک شده، راه های دانستن و مباحثه طلبی دانشجویان در نمونه ای متشکل از 401 آزمودنی دختر و پسر صورت گرفت.آزمودنی ها به مقیاس های مباحثه طلبی، نگرش به یادگیری و تفکر و پرسشنامه سبک های فرزندپروری پاسخ دادند.یافته های پژوهش نشان دادند، فرزندان والدین مقتدر در مقایسه با والدین مستبد گرایش بیشتری به مباحثه طلبی و دانستن مجزا دارند. نتایج پژوهش هم چنین تفاوت معنادار افراد دو جنس را در متغیر راه های دانستن نشان می دهد؛ مطابق این یافته پسران در مقایسه با دختران میانگین بالاتری در دانستن مجزا دارند، این در حالیست که بین جنس افراد و مباحثه طلبی ارتباطی یافت نشد. مطابق یافته های فوق سبک فرزندپروری والدین و راه های دانستن هر دو در تعیین میزان مباحثه طلبی فرزندان تاثیرگذار می باشد.

۱۹تدوین و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی
اطلاعات انتشار: مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۳ (پياپي ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف: تدوین مقیاسی برای سنجش خطرپذیری نوجوانان و تعیین اعتبار و ساختار عاملی آن هدف پژوهش حاضر بود.روش: پس از بررسی ابزارهای این حوزه و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و ویژگی های اجتماعی جامعه ایران، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)، در 38 گویه تنظیم شد. 1204 دانش آموز مقطع دبیرستان به روش نمونه گیری چندمرحله ای از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و به IARS پاسخ دادند. داده ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شدند.یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی با مولفه های اصلی نشان داد که IARS مقیاسی هفت بعدی است، که 64.84 درصد واریانس خطرپذیری را تبیین می کند. میزان آلفای کرونباخ کل مقیاس و خرده مقیاس ها به ترتیب 0.94 و 0.93–0.74 بود.نتیجه گیری: ویژگی های روان سنجی IARS مناسب و هماهنگ با شاخص های فرهنگی جامعه ایران است.

۲۰کارایی فیلترهای ماسک تنفسی در ربایش میست کروم شش ظرفیتی
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، شهريور, دوره  ۱۴ , شماره  ۵ (پي در پي ۶۸)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: وسایل حفاظت فردی از جمله تجهیزات متداول برای کنترل مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار هستند. نظر به ارزش حیاتی فیلترهای ماسک های تنفسی تحت شرایط خطرناک مانند مواجهه با ترکیبات سرطانزای کروم، هدف از این مطالعه بررسی اثر عوامل موثر بر کارایی فیلترهای ماسک های تنفسی در ربایش میست کروم شش ظرفیتی می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، تراکم یکنواختی از مسیت کروم در مقیاس آزمایشگاهی تولید و تحت شرایط مختلفی از تراکم میست (1.25 و 2.5 میلی گرم بر متر مکعب)، رطوبت نسبی (50 و 80 درصد)، و دما (5–0 و 40–35 درجه سانتیگراد) از دو نوع فیلتر استاندارد عبور داده شد. 384 نمونه منطبق با روش استاندار NIOSH7600 در بالادست و پایین دست فیلترها جمع آوری و به ترتیب توسط روش های اسپکتروفتومتری و پلاسما جفت القایی تجزیه شد.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که علاوه بر اثر نوع فیلتر بر کارایی حذف مسیت کروم شش ظرفیتی، افزایش تراکم آلودگی و رطوبت نسبی با افت قابل ملاحظه ای به ترتیب برابر با 0.53% و 0.42% بر کارایی حذف همراه بوده است (0.001>p). اما دما اثر معنی داری بر کارایی فیلتر نشان نداد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در مواجهه با مسیت کروم شش ظرفیتی، کارایی فلیتر ماسک تنفسی به شکل قابل ملاحظه ای تحت تاثیر نوع فلیتر، رطوبت نسبی و تراکم آلودگی قرار دارد و افزایش رطوبت و تراکم مسیت از کارایی فیلترها می کاهد.

۲۱تاثیر گروه درمانی با تلفیق دو تکنیک صندلی داغ و مرور زندگی نامه بر کاهش خشم نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک
اطلاعات انتشار: روان شناسي باليني، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۳ (پياپي ۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه: در تاریخچه زندگی مبتلایان به اختلال سلوک، سابقه رویارویی با تجارب آسیب زای متعدد و انحلال نایافته گزارش شده است که در شکل گیری مشکلات مربوط به خشم در این افراد نقش چشمگیری دارد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تلفیق دو تکنیک صندلی داغ و مرور زندگی نامه در قالب گروه درمانی، بر کاهش خشم نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک ساکن در کانون اصلاح و تربیت تهران انجام گردید.روش: تعداد 19 نفر از نوجوانانی که بر اساس نمره مقیاس مشکلات سلوک پرسشنامه خود گزارش دهی نوجوانان (YSR) مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده شده بودند به تصادف در سه گروه آزمایشی (شش نفر)، کنترل بحث آزاد (دارو نما) (هفت نفر) و کنترل بدون دریافت مداخله (شش نفر)، قرار گرفتند. پرسشنامه حالت هیجانی و صفت شخصیتی خشم اسپیلبرگر (STAXI–2) برای سنجش مولفه های خشم در پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. اعضای گروه آزمایشی در 11 جلسه گروه درمانی با استفاده از دو تکنیک مرور زندگی نامه و صندلی داغ، شرکت نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های کراسکال– والیس و U مان ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: مقایسه نتایج پس آزمون سه گروه، تفاوت معنادار را در مقیاس های کنترل برون ریزی خشم و شاخص بیان خشم نشان داد، در حالیکه در مقیاس های حالت و صفت خشم تفاوت معناداری بین سه گروه مشاهده نگردید. نتایج مقایسه دو به دوی گروه ها با استفاده از آزمون U مان ویتنی نشان داد در متغیرهایی که تفاوت معنادار در بین سه گروه وجود داشت، این تفاوت بین گروه های آزمایشی و بحث آزاد و نیز گروه های آزمایشی و بدون دریافت مداخله معنادار بود اما تفاوت معناداری بین گروه های بحث آزاد و بدون دریافت مداخله مشاهده نشد.نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد این شیوه گروه درمانی در کاهش مشکلات خشم از بی درمانی و پلاسیبو نتایج بهتری به بار می آورد.

۲۲مقایسه نقش عامل انسانی در بروز تصادفات رانندگان صنوف مختلف
اطلاعات انتشار: امداد و نجات، , دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: عامل انسانی به عنوان مهم ترین عامل تصادفات جاده ای شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه نقش عامل انسانی در بروز تصادفات رانندگان صنوف مختلف شهرستان داراب در زمستان 89 بود.روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. نخست از 4 گروه رانندگان اتوبوس، کامیون، تاکسی و سواری شخصی 130 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند راهه، ضرایب همبستگی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد.یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد گروه ها در تمام عامل ها (اشتباهات، لغزش ها، تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی) با یکدیگر تفاوت معنادار دارند (0.05>p). همچنین بیشترین میزان نمرات در  3عامل اشتباهات، لغزش ها و تخلفات عمدی به ترتیب متعلق به گروه های رانندگان اتوبوس، کامیون، سواری و تاکسی بود، اما در عامل تخلفات غیرعمدی بیشترین نمرات به ترتیب متعلق به سواری، تاکسی کامیون و اتوبوس بود. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان داد سن با تمام خطاها و تخلفات رابطه مثبت و معنادار دارد (0.05>p). متغیر تحصیلات با خطای غیرعمدی خطرناک و اشتباه رابطه منفی و معنادار داشت (0.05>p)، اما با عامل تخلف غیر عمدی رابطه مثبت و معنادار داشت (0.05>p). همچنین با تخلفات عمدی رابطه ای نشان نداد (0.05

<\p>


۲۳بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جهت گیری در رابطه جنسی
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵
ازدواج به عنوان رابطه عاطفی، جنسی و اقتصادی بین زن و مرد تعریف شده که مورد تایید اجتماع، شرع و قانون است. رفتار جنسی، جنبه مهمی از کیفیت زندگی زناشویی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس رابطه جنسی در نمونه ایرانی است.در مرحله بررسی روایی سازه، نمونه پژوهش شامل 121 زوج عادی است که با روش خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در مرحله بررسی روایی توافقی و پایایی نیز به ترتیب 21  نفر (10 زن و 11 مرد) واجد مشکلات زناشویی و 30 نفر (15 زن و 15 مرد) با روش در دسترس و داوطلبانه انتخاب و ابزار پژوهش بر روی آن ها اجرا شد. داده های جمع آوری شده با روش های آماری تحلیل عوامل اکتشافی، تحلیل واریانس چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسن و آلفای کرونباخ  مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی داده های جمع آوری شده نشان داد که 17 ماده از مقیاس بر روی سه عامل جهت گیری مشارکتی، جهت گیری مبادله ای و توقع بار عاملی دارند. مقایسه گروه واجد مشکلات زناشویی با گروه عادی نشان داد که گروه واجد مشکلات زناشویی به طور معناداری در جهت گیری مبادله ای بالاتر از گروه افراد عادی هستند. همبستگی عامل جهت گیری مشارکتی با مقیاس روابط جنسی از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 92.0 است. این نتایج موید روایی سازه، افتراقی و توافقی مقیاس رابطه جنسی است. نتایج نشان دادند که مقیاس رابطه جنسی از همسانی درونی (81.0 تا 90.0) و پایایی (92.0 تا 96.0) مطلوبی برخوردار است. مقیاس 17 ماده ای روابط جنسی در پژوهش های مربوط به رضایت زناشویی کاربرد دارد و می تواند در مـوقعیت های مشاوره ای و انتخاب روش های زوج درمانی مناسب مفید باشد.

۲۴ارزیابی تحولی کیفیت روابط دوستی نوجوانان
اطلاعات انتشار: روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف پژوهش حاضر بررسی تحولی کیفیت ارتباط نوجوانان با دوستان هم جنس و غیر هم جنس بود. بر اساس روش نمونه برداری در دسترس، 182 دانش آموز نوجوان دختر و پسر 13، 15 و 17 ساله ساکن شهر تهران که در سال تحصیلی 90–89 مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند و کیفیت رابطه آنها با دوستان هم جنس و غیر هم جنس با سیاهه شبکه روابط (فورمن و بارمستر، 1985) مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند عاملی و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که برای دختران مهم ترین ابعاد کیفیت رابطه گزارش شده با دوست هم جنس، عاطفه و خودافشاگری و با دوست غیر هم جنس، عاطفه و همنشینی بود. برای پسران نیز مهم ترین ابعاد کیفیت رابطه با دوست هم جنس، همنشینی و حمایت ورزی و با دوست غیر هم جنس، عاطفه و حمایت ورزی بود. در هر دو گروه، کیفیت رابطه با دوستان هم جنس تحت تاثیر سن و جنس قرار داشت اما در مورد ارتباط با دوست غیر هم جنس اثر سن معنادار نبود. افزون بر آن، نتایج نشان دادند که کیفیت رابطه نوجوانان فاقد دوست غیر هم جنس با پدر، بهتر از همتاهای دارای دوست غیر همجنس بود.

۲۵القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیر آستانه ای
اطلاعات انتشار: روان شناسي كاربردي، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲ (پياپي ۱۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر با هدف شناخت تاثیر القای خلق با بهره گیری از چهره های هیجانی زیرآستانه بینایی انجام شده و هدف اصلی، تعیین عوامل زمینه ساز ناهشیار این اختلالات است. روش: روش پژوهش، از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه است. بدین منظور 45 آزمودنی با روش نمونه گیری در دسترس به سه گروه خلق خنثی، شاد و غمگین تقسیم شدند و پس از تکمیل مقیاس خلق مثبت و منفی واتسن، کلارک و تلگن (1988)، در معرض 20 چهره هیجانی شاد، غمگین و خنثی قرار گرفتند که توسط رایانه و به صورت زیرآستانه ای نمایش داده می شد. در مرحله پس آزمون، آزمودنی ها دوباره پرسشنامه خلق مثبت و منفی را تکمیل کردند. یافته ها: نتایج نشان دهنده تایید فرضیه های پژوهش بود: چهره های زیرآستانه ای شاد، خلق منفی را کاهش و خلق مثبت را افزایش می دهند، همچنین چهره های زیرآستانه ای غمگین، خلق منفی را افزایش و خلق مثبت را کاهش می دهند. نتیجه گیری: ادراک زیرآستانه ای چهره ها در خلق جاری افراد در آزمایشگاه تاثیرگذار است، می توان از نتایج این پژوهش در زمینه های درمانی و بالینی اختلالات خلقی به ویژه افسردگی استفاده نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۷ نتیجه