توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین میدان تنش برجا به روش کم مغزه گیری (مطالعه موردی : گالری D0 معدن بزرگ زغال سنگ پابدانا)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدار و جهت تنشهای برجا در محل اجرای فضاهای زیرزمینی، پروژه های معدنی و پروژه های عمرانی، اهمیت زیادی دارد . نیاز به تخمین این تنشها منجر به توسعه و تکمیل تجهیزات و روشهای
ویژه این کار شده است . از جمله این روشها که موسوم به آزادسازی تنش است روش ساده، سریع و اقتصادی کم مغزه گیری است . این روش برای تعیین تنش برجا در گالری D0 معدن بزرگ زغال سنگ پابدانا استفاده شده است . به منظور تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسون سنگ برای انجام محاسبات، از آزمایش مقاومت فشاری تک محوره استفاده شده است . بعد از تعیین کرنشها با
استفاده از سیستم گلچه های کرنش سنجی مقادیر تنشهای افقی و قائم از روابط تئوری الاستیسیته محاسبه شده است . در نهایت مقادیر تنشهای اصلی حداقل و حداکثر وهمچنین جهت آنها از روابط مربوط به دایره موهر تعیین شده اند .

۲تعیین روش حفاری و نوع نگهداری با استفاده از پیشبینی شرایط زمین با نگرشی ویژه برگالری معدن زغالسنگ پابدانا
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
آگاهی از شرایط زمین نقش مهمی در انتخاب روش حفاری و طراحی یک سیستم نگهداری برای حفاریهای زیرزمینی ایفا میکند . یکی از این شرایط فشارندگی سنگ ( زمین ) است . فشارندگی سنگ، تغییر شکل بزرگ وابسته به زمان است که در اطراف تونلها و سایر حفاریهای زیرزمینی اتفاق میافتد D2 . درگالری Sing (and et.al, 1995 ( و اصولاً در ارتباط با خزشی است که ناشی از فراتر رفتن تنش برشی سنگ از مقاومت برشی سنگ است تعیین شده و Q در حال پیشروی است و با جنس لایه کمرپایین ماسهسنگ، ابتدا مقدار D2 معدن زغالسنگ پابدانا کرمان که در کمر پایین لایه زغالی سپس با استفاده از روابط تجربی به تعیین فشارندگی یا غیر فشارندگی زمین پرداخته شده است . پس از تعیین درجه فشارندگی با استفاده از روشهای نیمهتجربی وتئوری – تحلیلی، روش حفاری و نوع نگهداری با توجه به درجه فشارندگی تعیین شده .

۳تبیین شرایط تحقق حکومت محلی در شهر تهران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۹
تحولات امروز شامل شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرهاست و به موازات توسعه و گسترش فضایی – عملکردی شهرها مساله مدیریت مطلوب ان نیز از جمله مسائل مهم در شهرهای امروزی است کلان شهر تهران به عنوان مرکز انتگراسیون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کل کشور نیز از این قاعده و روند بیرون نیست در واقع راه پایداری شهری از تغییر رویکرد مدیریت شهری میسر می شود محله ها بارزترین مکان تجلی حیات اجتماعی شهرها هستند که بستر مناسبی را برای حضور مردم و مشارکت آنان در اداره ی امور شهر و تحقق حکومت محلی فراهم می آورند ماهیت و نحوه ی اداره و مشارکت شهروندان در سطح محلات یک شهر به عوامل بسیاری وابسته است. مقاله حاضر با توجه به چنین نگرشی ضمن بررسی تاریخ اندیشه شهرشناسی درایران ودیدگاه های نو در نظام مدیریت و برنامه رزی شهری به تبیین شرایط تحقق حکومت محلی در شهر تهران به عنوان یک نمونه موردی می پردازد.

۴تحلیل و ارزیابی مالیات بر کربن در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: بریتیش کلمبیا)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مالیات های کربن (Carbon texes)، مالیات بر آنچه سوزانده می شود است، نه آنچه را که بدست آورده می شود؛ از این رواین نوع مالیات بر پایه مقدار کربن سوخت فسیلی و انتشار دیاکسید کربن قرار دارد. درواقع مالیات های کربن در زمانی کهمردم در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند، به آنها پاداش میدهد و از این طریق منافع بسیاری را به همراه دارد. در ژوئیه 2008 بریتیش کلمبیا (British Columbia) اولین مالیات کربن را در امریکای شمالی معرفی نمود. این مقاله، این مالیات را ارزیابی و به تبیین اصول اصلی آن می پردازد: این مالیات کههدف اصلی آن حمایت از مردم کم درآمد است، از مقدار کم شروع می کند و تدریجاً افزایش می یابد، که این امر به مصرفکنندگان و مشاغل فرصت می دهد تا به افزایش کارآیی انرژی واکنش نشان دهند. بازده ها و ارزش افزوده ها به روش هایخاصی دوباره به ساکنین بازگردانده می شوند به طوری که از کم درآمدترین خانواده ها حمایت شود. مانند اغلب مالیات هایجدید، مالیات کربن نیز در بسیاری موارد مورد انتقاد قرار گرفته است. اما بخشی از انتقادها از نظر تکنیکی نادرست یااغراق آمیزند. به طور کلی این نوع مالیات، با تشویق صرفه جویی در انرژی که گردش پول در اقتصاد شهری و منطقه ایرا به دنبال دارد، به پیشرفت اقتصاد شهری کمک نموده و اگر حوزه های دیگر نیز الگوی بریتیش کلمبیا را دنبال نمایند،اثرات و منافع آن وسیع تر نیز خواهد بود.

۵نگرشی منطقه ای در ارزیابی عملکرد شهر جدید در ایران با تاکید بر تقویت روستاشهرها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، پاييز و زمستان - بهار و تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۶-۷، سال
تعداد صفحات: ۲۵
ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در ایران چه از نوع شهرهای جدید بدون برنامه ریزی از قبل (مانند تبدیل نقاط روستایی به شهر) و چه از نوع احداث شهرهای جدید، جهت روشن سازی میزان موفقیت و شکست این گونه شهرها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. نتایج ارزیابی از طریق مقایسه و تحلیل اهداف مشخص شده و میزان دستیابی شهرهای جدید به آن اهداف از طریق رویکردی نظری و قضاوت کارکردی حاکی از عدم موفقیت این گونه شهرها با توجه به اهداف تعیین شده برای آنها بوده است. اگرچه نباید برخی موفقیت ها را نادیده گرفت. به دنبال چنین نتیجه ای کلی و با توجه به تحلیل ماهیت روابط شهر و روستا و همچنین شیوه و کیفیت نظام ارزش افزوده حاکم بر روابط شهر و روستا در ایران، «نگرش منطقه ای» به شهرهای جدید می تواند پایه ای جهت افزایش موفقیت این گونه شهرها در نظرگرفته شود که در آن اهداف هر دو نوع شهر جدید با هم گره خورده و قابلیت ها و توان های منطقه ای به عنوان بستر توسعه و موفقیت شهرهای جدید جهت رسیدن به انتظام فضایی و توسعه جغرافیایی می انجامد. به بیان دیگر سیاست های رایج در احداث شهرهای جدید به دلیل فقدان دیدگاه فضایی و منطقه ای همراه با شکست بوده است از این رو در این مطالعه نگرش منطقه ای به عنوان یک روش شناسی کارآمد در تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در ایران پیشنهاد می شود.

۶بررسی شرایط بارش و مدیریت منابع آب در شهرستان کنگاور
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دردهه اخیر بویژه درسالهای پایانی قرن بیستم آب ونحوه مدیریت آن به یک دغدغه بزرگ دربین کشورها تبدیل شده است بارش یکی ازاصلی ترین عناصراقلیمی و ازمهمترین شاخصهای آب وهوایی درهرناحیه جغرافیایی است این رو به دلیل اهمیت بارش وتاثیر آن برشرایط محیط و نقش آن درمنابع آب یبررسی نحوه رفتار و احتمال وقوع آن میتواند مولفه ای اثرگذار دربرنامه ریزی و مدیریت بهتر و استفاده بهینه ازآن باشد دراین مطالعه ایستگاه کنگاور با طول دوره اماری 2010–1985 بطور کلی باهدف بررسی شرایط بارش تعیین احتمال ریزش بارش سالیانه و وضعیت خشکسالی آن انتخاب شده است باکمک نرم افزارهای اماری SPSS–Minitabمیزان احتمال ضریب همبستگی بین بارش سالیانه بارش ماه های سال رطوبت نسبی درجه حرارت و معادله رگسیون خطی به منظور پیش بینی بارندگی ایستگاه موردمطالعه براورد گردیده است براساس نتایج تحقیق بارش حدود 380–450 مییلمتردارای تابع چگالی احتمال بیشتری نسبت به دیگر مقادیر بارش است ضریب همبستگی 12ماه بابارش سالیانه نیز نشان میدهد که ماه ابان دی و مهر به ترتیب با 0\71 و 0\54 و 0\48 درصد بیشترین تاثیر را درتغییرات باران سالیانه کنگاور دارند معادله پیش بینی برای بارندگی سالیانه شهرکنگاور باقراردادن مقادیر دما و رطوبت نسبی بصورت () بدست آمده است و میزان ضریب تعیین R2 0\68د رصد می باشد براساس شاخص sPI درکنگاور 8 مورد خشکسالی ملایم باتوالی 2و4ساله رخ داده است

۷زمین و زمان در اختیار خودرو ؛ چرخه وابستگی به خودرو و معضل کنترل ترافیک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: روند اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۴

۸نقش ابزارهای اقتصادی در مدیریت استراتژیک حمل ونقل پایدار شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه اقتصاد شهر، سوم،شماره۱۰، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۹حمل ونقل عمومی روشی کارآمد ؛ واکاوی هژمونی ناکارآمدی ها بر بخش حمل و نقل شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه روند اقتصادي، چهاردهم،شماره۷۱، خرداد ، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه