توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه نتایج زودرس عمل جراحی ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی به دو روش توراکوتومی محدود و استرنوتومی میانی (در مدت پنج سال)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۲ (پياپي ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: جهت بستن نقص دیواره بین دهلیزی (Atrial Septal Defect: ASD) به طریق جراحی، روشهای مختلفی وجود دارد که هر یک معایب و مزایایی دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج زودرس عمل جراحی ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی به دو روش توراکوتومی محدود و استرنوتومی میانی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی، پرونده 73 بیمار مبتلا به نقص دیواره بین دهلیزی که از اوایل سال 1377 تا اواخر سال 1382، به دو روش دو روش توراکوتومی محدود و استرنوتومی میانی در بیمارستان شهید مدنی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز جراحی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات فردی بیماران، مدت عمل، مدت بستری، مدت زمان بسته بودن آئورت و میزان درناژ خون، قبل، حین و پس از عمل جراحی در دو گروه در پرسشنامه محقق ساخته، ثبت گردید؛ سپس داده ها کدبندی شدند و با استفاده از آزمونهای دقیق Fisher و Mann–Whitney در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از 73 بیمار، 38 مورد به روش توراکوتومی (گروه اول) و 35 بیمار به روش استرنوتومی میانی (گروه دوم) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. بین میانگین مدت زمان عمل جراحی در گروه اول (4.33 ساعت) و دوم (3.43 ساعت) (P<0.001) و نیز بین میانگین زمان بستری بیماران گروه اول (10.08 روز) و دوم (12.79 روز) اختلاف معنی داری وجود داشت (P=0.01). بین میانگین مدت زمان کلمپ عرضی آئورت در گروه اول (32.35 دقیقه) و دوم (35.88 دقیقه) (P=0.41) و نیز بین میانگین مدت زمان جریان خون خارج بدنی در گروه اول (65.68 دقیقه) و دوم (69.48 دقیقه) (P=0.27) اختلاف معنی داری حاصل نشد؛ همچنین بین میزان درناژ در دو روش عمل جراحی، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. نتیجه گیری: ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی با انجام توراکوتومی محدود، با توجه به صدمه کمتر جراحی و مدت کمتر بستری در بیمارستان، می تواند روش مناسبی باشد.

۲تغییرات ژن TP53، استروژن و پروژسترون در مبتلایان به سرطان پستان
اطلاعات انتشار: افق دانش، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: با توجه به شیوع سرطان پستان در جهان، کشور و در منطقه بیرجند و تفاوتهای منطقه ای، نژادی و قومی در فراوانی نسبی موتاسیون ژن P53، مطالعه حاضر به منظور تعیین فراوانی نسبی تغییرات ژن P53، استروژن و پروژسترون در مبتلایان به سرطان پستان انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی تمام نمونه های پاتولوژی مبتلایان به سرطان پستان، ثبت شده در درمانگاههای آسیب شناسی شهر بیرجند طی سالهای 82–1381 مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تعیین نوع سرطان از بلوک های پارافینی، لام تهیه شد. پس از حذف پارافین توسط رنگ آمیزی اختصاصی، آزمایشهای ایمونوهیستوشیمی با استفاده از کیت هایP53، استروژن و پروژسترون (ساخت شرکت داکو دانمارک) انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری Chi–Square در سطح معنی داری p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در مجموع، 51 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند؛ تمام بیماران مونث، بیشتر آنان بالاتر از 48 سال (9\54%)، ساکن شهر (7\62%) و خانه دار (4\82%) بودند. در 12 نفر (5\23%) گیرنده های استروژن، در 11 نفر (6\21%) گیرنده های پروژسترون و در 14 نفر (5\27%) گیرنده های P53 مثبت بود. اختلاف معنی داری از نظر فراوانی نسبی گیرنده های مذکوردر دو رده سنی و نیز ساکنین شهری و روستایی وجود نداشت ولی درصد بیشتری از خانم های شاغل (7\66%) نسبت به خانم های خانه دار (3\14%) دارای گیرنده های استروژن مثبت بودند (p<0.001) فراوانی نسبی گیرنده های پروژسترون و P53 در خانم های شاغل نسبت به خانه دار بیشتر بود ولی از نظر آماری معنی داری نبود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و شیوع روزافزون سرطان پستان و اهمیت شناسایی گیرنده های هورمونی و تغییرات ژنتیک در درمان و پیش آگهی بیماران، توصیه می شود مطالعات بیشتری با حجم نمونه بیشتر برای کمک به امر درمان و پیش آگهی بهتر بیماران انجام شود.

۳بررسی سابقه مصرف مواد مخدر و سایر عوامل خطر زا در بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد عمل شده
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تابستان, دوره  ۳۸ , شماره  ۶۲، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و اهداف: نقش اختلالات انقباضی کیسه صفرا و رکود جریان صفرا در ایجاد بیماری کیسه صفرا به وضوح مشخص شده است. اعتیاد به مواد مخدر ممکن است نقش مهمی در پیدایش این بیماری داشته باشد.روش بررسی: بر اساس مطالعه ای توصیفی ‌ـ مقطعی از یکصد بیمار عمل شده با تظاهرات بالینی کله سیستیت حاد متغیرهایی از قبیل سن، جنس ،تعداد حاملگی، وزن بدن، مصرف هورمون، مصرف مواد مخدر، محل و سطح زندگی و بیماری های همراه بررسی شد.یافته ها: در بیماران مورد مطالعه حاضر رابطه معنی داری از نظر مصرف مواد مخدر در بیماران مورد مطالعه به دست آمد.نتیجه گیری: با انجام این مطالعه مشخص شد که وقوع بیماری دستگاه صفراوی و ایجاد سنگ به ویژه در زنان چندزا در سنین بالا و سابقه مصرف مواد مخدر افزایش می یابد. با توجه به تاثیر مواد مخدر بر حرکت انقباضی کیسه صفرا و عمل اسفنکتر اودی و ایجاد رکود در جریان طبیعی صفرا این عامل در کنار دیگر عوامل شناخته شده می تواند نقش مهمی در بیماریزایی کیسه صفرا داشته باشد.

۴مقایسه عمل دریچه آئورت به دو روش استرنوتومی میانی و استرنوتومی محدود
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (پیاپی ۱۸)، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: جراحی دریچه آئورت به روش استرنوتومی محدود، ترومای جراحی، عوارض، اتلاف خون و مدت اقامت بیمار در بیمارستان را کمتر می کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عواقب زودرس عمل جراحی به دو روش کمتر تهاجمی (Minimaly Invasive Surgery: MIS) و مرسوم (Conventional Surgory: CS) انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مورد– شاهدی، 20 بیمار عمل شده به روش کمتر تهاجمی (MIS) (گروه مورد) و 20 بیمار به روش مرسوم جراحی آئورت (CS) (گروه شاهد) مورد مطالعه قرار گرفتند. روش عمل جراحی به جز برش پوستی و استرنوم یکسان بود. همه بیماران تا یک ماه پس از عمل در درمانگاه پیگیری شدند و نتایج زودرس پس از عمل با استفاده از آزمونهای آماری Fisher و Mann–Whitney مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: مدت زمان عمل، مدت زمان سیر کولوسیون خارج بدن و زمان بستن آئورت در گروه MIS (مورد) طولانی تر بود. میزان خونریزیها و بهبود گرادیان آئورت پس از عمل در دو گروه یکسان بود اما مدت اقامت در بیمارستان و بخش مراقبتهای ویژه درگروه مورد نسبت به گروه شاهد، کوتاهتر بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، روش استرنوتومی محدود در جراحی دریچه آئورت بویژه در بیماران جوان با توجه به صدمه جراحی کمتر، مخارج کمتر، نتایج زیبایی بهتر و رضایت بیشتر بیمار، می تواند روش مناسبی باشد.

۵آنژین قلبی و گرفتاری شدید آئورت در هیپرکلسترولمی فامیلیال هموزیگوت – گزارش یک مورد نادر – پسربچه 10 ساله
اطلاعات انتشار: افق دانش، بهار, دوره  ۱۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
بیماری هیپرکلسترولمی فامیلیال هموزیگوت، یک اختلال لیپوپروتئینی نادر است که به صورت اتوزوم غالب منتقل میشود و شیوع آن 1 مورد در هر یک میلیون نفر تخمین زده می شود. معمولا گرفتاری مجرای عروق کرونر و افزایش ضخامت اترواسکلروتیک لت های دریچه و دیواره آئورت وجود دارد و به نارسایی آئورت و تنگی آئورت می انجامد که در بعضی موارد ممکن است شدید باشد.بیمار مورد گزارش ما پسر بچه 10 ساله ای است با گزانتوماهای پوستی و تاندونی که با سابقه آنژین فعالیتی از 8 سالگی، همراه با گرفتاری آترواسکلروتیک شدید دریچه و ریشه آئورت، به صورت تنگی نسبتا شدید آئورت و نارسایی متوسط آئورت از یکی از روستاهای بیرجند معرفی شده و با توجه به اینکه تنگی های خفیف در 70% موارد گزارش شده، این مورد در واقع یک نمای بالینی کمیاب تر از این بیماری نادر است. کلسترول توتال 766 و LDL–c 658 میلی گرم در دسی لیتر، تری گلیسرید طبیعی 160 و HDL–c معادل 46 میلی گرم در دسی لیتر گزارش گردید. تشخیص قطعی با وجود ضایعات پوستی و تاندونی تیپیک شامل گزانتوم های پوستی زرد نارنجی، گزانتوم های تاندونی در آشیل، قوس قرنیه، دیس لیپوپروتئینمی تیپ IIa جدول فریدریکسون و سوفل دریچه آئورت همراه با یافته های مشخص اکوکاردیوگرافی بصورت افزایش ضخامت قابل توجه دیواره ای ریشه آئورت و لتهای آئورت (به علت تجمع و رسوب کلسترول)، حاصل شد.نتیجه گیری: با توجه به نبود گزارش ها و آمار های کافی در این مورد در کشور و گزارش موارد نسبتا بالای آن در بعضی از کشورهای منطقه، گزارش موارد بیشتر آن باعث شناخت بهتر بیماری و همچنین امکان یافتن تعداد زیادی بیمار بدون علایم پوستی از نوع هتروزیگوت به ازای کشف هر بیمار هموزیگوت و درمان نسبتا ساده آنها با دارو می شود.

۶مقایسه نتایج زودرس عمل جراحی ترمیم نقص دیواره دهلیزی به دو روش توراکوتومی محدود و استرنوتومی کامل
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲ (پي در پي ۳۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه و هدف: بستن نقص دیواره بین دهلیزی به روش جراحی، روشی استاندارد می باشد که با میزان مرگ و میر و عوارض کم همراه است. در سالهای اخیر تمایل جراحان در استفاده از روشهای کمتر تهاجمی از جمله روش های مداخله ای و توراکوتومی محدود رو به افزایش بوده است هدف از این بررسی مقایسه نتایج پس از عمل جراحی در دو گروه بیمار، که به دو روش استرنوتومی و توراکوتومی تحت عمل جراحی بستن نقص دیواره بین دهلیزی قرار گرفته اند می باشد.مواد و روش ها: این بررسی یک مطالعه توصیفی – تحلیلی به صورت گذشته نگر می باشد که بر روی همه ی 73 بیماری که در مدت 5 سال (1382–1377) در بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز مورد عمل جراحی ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی به دو روش توراکوتومی محدود (38 نفر) و استرنوتومی کامل (35 نفر) قرار گرفته بودند انجام شده است. اطلاعات موجود در پرونده های بیماران عمل شده از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جمع آوری  شده با نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری تست دقیق فیشر و مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داده که میانگین و انحراف معیار سن گروه یک (توراکوتومی) 3.2±23.84 سال و گروه دوم (استرنوتومی کامل) 21.82±2.3 سال بود. به جز زمان عمل طولانی تر (p=0.01) و زمان اقامت بیمارستانی کمتر (0.01=p) در گروه یک (توراکوتومی)، بقیه نتایج در دو گروه تقریبا یکسان بود.نتیجه گیری: با توجه به صدمه کمتر جراحی و نتایج زیبایی بهتر، ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی با روش توراکوتومی می تواند روش مناسبی باشد در این مطالعه با توجه به امکانات موجود در بیمارستان نتایج به دست آمده در حد قابل قبولی بود.

۷گزارش موردی از یک عارضه نادر و تهدید کننده حیات در عمل جراحی قلب کودک شش ساله
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، , دوره  ۱۱ , شماره  ۳ (پیاپی ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۶
اقدامات و حوادث اتاق عمل از عوامل اصلی موفقیت های عمل های جراحی از جمله جراحی قلب می باشند. با وجود این بیمارانی که با حال عمومی بد و بحرانی اتاق عمل را ترک می کنند، چنانچه در بخشهای ریکاوری و مراقبتهای ویژه، اقدامات درمانی به موقع، جدی و مناسبی را دریافت نمایند، امکان نجات آنها وجود دارد؛ در غیر این صورت ممکن است حتی بیمارانی که مشکلات زمینه ای چندان خطرناکی هم ندارند، با اقدامات نامناسب درمانی دچار مخاطرات جدی شوند؛ در این مقاله گزارشی از یک عارضه نادر ناشی از تعبیه نابه جای کاتتر ورید مرکزی و نحوه اداره مشکلات آن ارایه می گردد. 

۸رابطه سیستم های اطلاعاتی و اثربخشی نظام های سنجش عملکرد در بیمارستان های آموزشی شهر تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۹
سنجش عملکرد به عنوان یکی از زیر نظام های مهم مدیریت جزء لاینفک هر فعالیت و کار اجرایی است. در بخش بهداشت و درمان، با توجه به ضرورت بهره وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات، ارزیابی کمی و کیفی بیمارستان ها اجتناب ناپذیر می باشد. پژوهش حاضر، با هدف بهبود ساز و کار نظام های اطلاعاتی سنجش عملکرد در بیمارستان های آموزشی انجام شده است. پژوهش کمی حاضر کاربردی و به صورت مقطعی می باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که توسط آن 32 بیمارستان آموزشی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های حاصل توسط آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین و ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS ویرایش هجدهم مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود روابط معنی دار مثبت و قوی میان استفاده از سیستم های اطلاعاتی در بیمارستانها و اثربخشی نظام های سنجش عملکرد می باشد. همچنین یافته های حاصل از مقایسه تطبیقی سه دانشگاه، بیانگر وجود اختلاف در چگونگی استفاده از سیستم های اطلاعاتی در بیمارستان های آموزشی زیر مجموعه آنها می باشد. توجه به سیستم های اطلاعاتی می تواند منجر به اثربخشی سنجش عملکرد در بیمارستان ها گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه