توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱معیارها و روش های تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه) – محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه معیارها و روشهای تعیین ناحیه حفاظت سر چاهی یا حریم بهداشتی چاه تعریف شدند. سپس حریم های بهداشتی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه با استفاده از روش های ساده محاسبه شدند. کد کامپیوتری WHPA برای محاسبات حریم بهداشتی چاه و سه مدول محاسباتی تعبیه شده در این کد معرفی شده و نواحی حریم برای چاه شماره 33 ارومیه با استفاده از این مدول ها محاسبه شد. جبهه های انتشار آلودگی از یک چاه تزریق فاضلاب به طرف چاه شماره 33 , در مدت زمان های مختلف توسط یکی از مدولهای محاسباتی کد WHPA محاسبه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در صورت وجود پارامتر های هیدروژئولوژیک قابل اعتماد برای منطقه استقرار چاه ها، ازکد WHPA میتوان بعنوان یک ابزار مفید برای تعیین حریم بهداشتی چاه ها بهره جست

۲تحلیل غیرپارامتری روش ارزش گذاری مشروط مطالعه موردی: برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی ارومیه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف ازاین مطالعه براوردارزش تفریحی پارک جنگلی ارومیه بااستفاده ازتحلیل غیرپارامتری روش ارزشگذاری مشروط می باشد اطلاعات موردنیازبوسیله تکمیل 224پرسشنامه درسال 1390بدست امدتحلیل داده های جمع اوری شده بصورت غیرپارامتری انجام شد دراین تحقق توزیع خاصی برای داده ها درنظر گرفته نمیشود درنتیجه مدلی نیز براورد نمی گردد میزان تمایل به پرداخت به دست امده ازروش غیرپارامتری برابر با 1531\25ریال برای هربازدید و حدپایین و حدبالای تمایل به پردخت به ترتیب برابربا 824\90 و 2237\50 محاسبه گردید همچنین کل ارزش تفریحی سالانه پارک جنگلی ارومیه 382812500 ریال براورد گردید ارزش تفریحی این پارک برای سیاست گزاران و تصمیم گیران بخش گردشگری توجیه و ابزاری را فراهم میاورد تا ازکیفیت پارک های جنگلی و سرمایه گذاری درآن حمایت و ازتخریب آن جلوگیری کنند

۳برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهرارومیه برای خرید سبزیجات سالم و عاری ازسموم و کودهای شیمیایی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف ازاین مطالعه براورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهرارومیه برای خرید سبزیجات سالم و عاری ازسموم و کودهای شیمیایی با استفاده ازروش غیرپارامتری روش ارزش گذاری مشروط می باشد اطلاعات موردنیاز به وسیله تکمیل 336 پرسشنامه درزمستان 1391 بدست امدتحلیل داده های جمع اوری شده بصورت غیرپارامتری انجام شددراین تحقیق توزیع خاصی برای داده ها درنظر گرفته نمی شود درنتیجه مدلی نیزبراورد نمی گردد میزان تمایل به پرداخت به دست امده برای هرکیلوگرم سبزیجات سالم برابربا12570\14 ریال و حدپایین و حدبالای تمایل به پرداخت به ترتیب برابربا10990\09 و14150\19محاسبه گردید اطلاعات جمع اوری شده نشان داد که مصرف کنندگان عدم عرضه این محصولات و قیمت بالای این محصولات رابه عنوان مشکلات اصلی خود درخریدومصرف این محصولات عنوان کردند دراینراستا ترغیب تولیدکنندگان به تولید این محصولات و پرداخت یارانه برای این محصولات دراین زمینه توصیه میگردد

۴برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی ارومیه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
اطلاعات انتشار: ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مطالعه،‌ارزش تفریحی پارک جنگلی ارومیه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد گردید. اطلاعات مورد نیزا به وسیله تکمیل 224 پرسشنامه درسال 1390 به دست آمد. برای برآورد مدل‌ها از الگوی لوجیت به دو شکل تابعی خطی و لگاریتمی استافده شد. میزان تمایل به پرداخت به دست آمده با استفاده از الگوی خطی برابر با 64\1383 ریال و با استفاده از الگوی لگاریتمی 65\1378 برآورد گردید. نتایج نشان داد که الگوی لگاریتمی برآورد دقیق‌تری از تمایل به پرداخت را ارائه می‌دهد.

۵برآورد منافع اقتصادی– زیست محیطی کاهش خطرات استفاده از کودهای شیمیایی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مطالعه حاضر با هدف برآورد میزان تمایل به پرداخت تولید کنندگان انگور شهرستان ارومیه به منظور جایگزینی کود آلی ورمی کمپوست به جای کودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گ ذاری مشروط با انتخاب دوگانه تک بعدی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق پیمایش میدانی، با طراحی وتکمیل 150 پرسشنامه برای تولید کنندگان انگور شهرستان ارومیه در سال 1393 به دست آمده است. برآورد مدل لوجیت و نتایج مربوط به محاسبه تمایل به پرداخت نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی، شاخص آگاهی از مضرات استفاده از کودهای شیمیایی، اطلاع از تفاوت قیمت بین کودهای شیمیایی و ورمی کمپوست، میزان تحصیلات، نسبت استفاده از کودهای آلی به شیمیایی، اطلاع از محاسن کودهای آلی و ورمی کمپوست و متوسط درآمد سالانه کشاورز از باغ انگور تأثیر معنی داری بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 16500\98 ریال برآورد گردید؛ که نشان می دهد به طور متوسط تولید کنندگان انگور شهرستان ارومیه تمایل دارند به ازای ایگزینی هر کیلوگرم از کود آلی ورمی کمپوست به جای کودهای شیمیایی مبلغ 16500 ریال بپردازند. نتایج این مطالعه اطلاعاتی را برای برنامه ریزی به منظور مدیریت کاهش مصرف کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد.

۶برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید برنج در شهرستان بابل
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در حال حاضر بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده اب در بین بخش های مختلف اقتصادی کشور محسوب می شود. بنابراین لازم است که در راستای بهره گیری مطلوب از نهاده اب راهکارهای علمی و مدیریت مناسب در نظر گرفته شود. یکی از راهکارهای تأثیرگذار و مهم تعیین قیمت واقعی برای آب کشاورزی می باشد. چرا که وجود آن به تخصیص مطلوب تر این نهاده بین محصولات مختلف کمک می نماید. هدف از این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی آب و با استفاده از برآورد تابع تولید محصول برنج می باشد اطلاعات لازم با تکمیل 117 پرسش نامه از میان برنج کاران شهرستان بابل در سال 1393 به دست آمد با توجه به بازخوردهای اقتصادسنجی، تابع تولید درجه دو و تعمیم یافته به عنوان تابع برتر انتخاب شد. نتایج نشان می دهد ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در برنج معادل 109\30 ریال می باشد.

۷تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه روش های پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط)
اطلاعات انتشار: نشريه گردشگري علم و فرهنگ، سوم،شماره۳، ، سال
تعداد صفحات: ۸
منطقه تاریخی اشکفت سلمان ایذه که شامل چندین سنگ نوشته است در زمان حکومت پادشاهی محلی به نام «هانی» نقش شده است. بدلیل اهمیت و قدمت آثار این منطقه هر ساله افراد زیادی از این منطقه بازدید می کنند. هدف این مطالعه برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این منطقه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می باشد. بدین منظور با تدوین پرسشنامه و مصاحبه با 207 نفر از بازدیدکنندگان در سال 1393 اطلاعات مورد نیاز تکمیل و به دو شیوه ی پارامتری و غیرپارامتری به تخمین پرداخته شد. طبق نتایج بدست آمده میانگین تمایل به پرداخت به ازای هر بازدید در روش های پارامتری و غیرپارامتری به ترتیب 1800 و 1100 تومان است. یافته های حاصل از این مطالعه می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در جهت تعیین بهای مناسب بلیط و تامین مالی هزینه های ارایه خدمات، بازسازی و نگهداری این اثر باشد.

۸بررسی عملکرد بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی فتنه 88
اطلاعات انتشار: فصلنامه مديريت بحران، هفتم،شماره۲۴، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۹مقایسه روش های طراحی مبالغ پیشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دو تایی یک بعدی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۲۲
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه