توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تبیین نقش کارآفرینی ونوآوری درتوسعه اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف ازانجام این تحقیق بررسی نقش کارافرینی ونوآوری دررشد و توسعه اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط است کارافرینی نقش مهمی دررشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دارد فرایند کارافرینی با خلقدانش و نوآوری ارتباط داردمحققان سازمانی به توانایی انتشار وبهره برداری از دانش فعلی و توانایی خلق دانش جدید به عنوان توانایی حیاتی موفقیت سازمانی اشاره کرده اند کارافرینان نیازمند مهارتهای متفاوتی هستند تا بتوانند درارتقای ابتکارات ایجادکسب و کارسازمانی به موفقیت برسند نوآوری نیز یکی دیگر از عوامل اساسی ایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می شود موفقیت آینده را دربردارد و همانند موتوری است که به شرکت ها اجازه میدهد دراقتصاد جهانی از کارایی مستمری برخوردار شوند هراندازه یک سازمان بزرگتر باشد کارایی و اثربخشی آن هم بیشتر است ولی با توجه به سن شرکت شرکت های جوانتر نوآورتر هستند.

۲اخلاق محوری در مدیریت سازمانهای کارآفرین
اطلاعات انتشار: همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
یکی از اساسی ترین اصول ایجاد ارتباط سالم و اثر گذار با سایر افراد، اهمیت به اصول اخلاقی انسانی است، ولی در جهان امروز بدلیل زندگی پیچیده ماشینی و عدم توجه به ابعاد معنوی و روحی انسان، بسیاری از اصول اخلاقی در میان افراد جامعه مورد توجه قرار نمی گیرد و عدم توجه به اصول اخلاقی باعث ایجاد فاصله بین انسان و صفات انسانی می شود. از این رو در مدیریت مورد نظر اسلام، توجه به صفات انسانی و اصول اخلاقی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی در محیطهای کاری توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف ساخته است. مدیریت اخلاق عبارتست از شناسایی و اولویت بندی ارزشها برای هدایت رفتارها در سازمان. سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می توانند اخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند. برنامه های اخلاق به سازمانها کمک می کنند تا بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخلاقی خود را حفظ کنند. مدیران و ارکنان سازمان ها برای انجام رساندن امور سازمانی خود علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزش دارند که آنان را در رفتارها و اعمال اداری و سازمانی شان یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی را برایشان میسر سازد. منشور اخلاقیات سازمان چنین موضوع مهمی را در سازمان تحقق می بخشد، مدیریت اخلاق در محیط کار منافع بسیار زیادی برای رهبران و مدیران دارد، اعم از منابع عملکردی و منافع اخلاقی. این مطلب بخصوص در عصر حاضر که مدیران با ارزشهای بسیار متنوعی در محیط کار سروکاردارند صادق است. اما تا کنون کسانی که به مباحث اخلاق کار پرداخته اند دانشگاهیان و منتقدان اجتماعی بوده اند و نه مدیران. هدف این مقاله کمک به مدیران سازمانهای کارآفرین برای وارد شدن به این بحث است.

۳تبیین نقش بازاریابی داخلی بانک ها بر بازارگرایی و توسعه کارآفرینی
اطلاعات انتشار: همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از این تحقیق، بررسی نقش بازاریابی داخلی در بانک ها بر بازارگرایی و توسعه کارآفرینی است. بانک ها در صنعت بانکداری با رقابت فشرده ای از سوی رقبا مواجه هستند. امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یکی از راهبردهای مدرن بازاریابی، توانسته است نقش مهمی در بازارگرایی شرکت ها داشته باشد. بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقاء می دهد. زیربنای بازاریابی در هر کسب و کاری میزان باور و توجه مدیریت آن به مقوله بازارگرایی به شمار می رود. امروزه بانکها سیاستهای بیش فعالانه را در بازار دنبال می کنند.، قدامات بازاریابی نوینی پیش روی بانک ها قرار داده می شود و بانک ها به طور فزایند های بازارگراتر شده اند. امروزه کارآفرینی نیز به عنان مولد اشتغال و کاهنده بیکاری اهمیت فزاینده ای در اقتصادهای مدرن یافته است. همزمان که سیاستهای عمومی دولت به سمت کارآفرینی جهت ایجاد اشتغال و اکهش نرخ بیکاری گرایش یافته، سیاستگذاران در جستجوی راهنمایی مناسب برای استفاده از نتایج تحقیقات علمی جهت اتخاذ تصمیمات کلان روی آورده اند. عدم دسترسی کارآفرینان به نهادهای مالی در کشورهای در حال توسعه موجب محدود شدن شکل گیری کسب و کارهای جدید می شود که نتیجه آن در قالب کاهش رشد اقتصادی بروز می کند. بدین ترتیب به نظر می رسد اعتبارات بانکی راهکاری مؤثر برای غلبه بر مشکلات فرایند توسعه اقتصادی که پیش روی کشورهای در حال توسعه قرار دارد، است.

۴نقش فرهنگ کارومصرف ازمنظراسلام دردستیابی به تولید ملی وحماسه اقتصادی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با توجه به نقش کار و عمل در اعتلای حیات اقتصادی جامعه،کوشش برای ارتقای فرهنگ کار و زدودن عوامل مزاحم و بازدارنده یک ضرورت اعتقادی ملی است.فرهنگ کار می تواند زمینه مناسب برای سخت کوشی و نوآوری ها و مسئولیت پذیری را در جامعه عظیم کار کشور فرااهم سازد.در فرهنگ اسلامی کار و تلاش مانند مجاهدت در راه خدا،ارزشمند و مقدس شمرده شده است،انسان در نگرش اسلامی دارای کرامت و ارزش انسانی است و بر او بایسته است که پیش از هر چیز این کرامت ذاتی را در جهان هستی پاس دارد و تدابیری بیندیشد که خود را به جایگاه شایسته برساند.کار از دیدگاه اسلام وظیفه طبیعی انسان،رمز رشد و پیشرفت فرد و جامعه،راز شادابی فرهنگ ها،پیشه شایسته کردان خوبان بارگاه خداست یکی از مسائل مهم در فرایند توسعه فرهنگ کار،مسائل مربوط به آن است که اگر به درستی به آن پداخته نشود امید به فراهم آمدن محیط مناسب رشد و ارتقا و فضای سالم مسائل حاکم بر کارپدید نمیآید و در نتیجه شاهد افت و خیزهای تکان دهنده جامعه کاری خواهیم بود و کار نقش پویائی و نشاط و سر زندگی و مفید بودن خود را برای جامعه شری از دست می دهد.فرهنگ اسلامی انسان را برای حضور در صحنه های کار و تلاش آماده می سازد و رمزهای موفقیت را برای انسان روشن میکند و انسان را در ساختن زندگی سالم و پویا یاری می نماید.انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول عمیق اجتماعی،نه تنها موجب تغییر ارزشها و هنجارها در کشور ایران گردید،بلکه به سبب مبتنی ببودن بر ارزشهای دینی،جهان را دچار نوعی زلزله اعتقادی نمود،زیرا حاکمان جهانی با پاک کردن ارزشهای سایر ادیان در جوامع مختلف،سعی تام بر خالی کردن صحنه گیتی از هر گونه دین اصیل داشتند.بذین لحاظ با تمام توان به مقاله با آن پرداختند.از جمله راههای نفوذ خطرناک و پنهان این تهاجم فرهنگی،ترویج فرهنگ مصرف گرایی غرب است.لذا ما در این مقاله به ببررسی فرهنگ کار و مصرف از نگاه اسلام پرداخته و نقش آن در دستیابی به تولید ملی و خلق حماسه اقتصادی را جهت حنثی کردن توطئه دشمنان و پیشرفت ایران اسلامی میباشد

۵بررسی نقش واسطه ای بازارمداری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: بانک های شهرستان بهشهر)
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، سال
تعداد صفحات: ۱۸
سازمان های امروزی به اهمیت کارکنان در بازاریابی موفق محصولات خود پی برده اند. بازاریابی داخلی ازمهم ترین مباحث بازاریابی سازمان های موفق است. بازاریابی داخلی نقش مهمی در کسب مزیت رقابتیسازمان ها دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین بازاریابی داخلی، بازار مداری و رضایت شغلی است. این تحقیق در بین 245 نفر از کارکنان بانک های شهرستان بهشهر انجام گرفت. برای آزمون فرضیاتتحقیق از تحلیل مسیر استفاده شده است که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و کاربرد نرم افزار لیزرل 8\80 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بازاریابی داخلی و بازارمداری بر رضایت شغلی کارکنانتأثیر مثبت دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی ، بیشتر از بازارمداری است که این نشان دهنده اهمیت بازاریابی داخلی برای سازمان ها است. بازاریابی داخلی ازطریق متغیر میانجی بازارمداری بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد. در واقع، بخش عمده تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی، به واسطه بازارمداری است

۶بررسی نقش کارآفرینی دردستیابی به تولید و توسعه اقتصادی پایدار
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کارآفرینی، مفهمومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کند، به طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز، دارای نقش کلیدی است. از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می باشد. با توجه به تأثیر کارآفرینی بر رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشورها و نیز با عنایت به مسائل و تنگناهایی که از نظر اقتصادی و توسعه صنعتی در کشورمان وجود دارد، چندی است این مقوله به عنوان راح حل مورد توجه قرار گرفته است و سیاستگزاران کشورمان سعی دارند تا با ترویج و توسعه این مفهوم، راه را برای توسعه اتقصادی کشور هموارتر کرده و مشکلات را برطرف نمایند. می توان چنین اظهار کرد که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است که التبه می توان به یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت روحیه کاری لازم را در جوامع تقویت نمود، به گونه ای که شرایط لازم برای صنعتی شدن و توسعه اقتصادی جوامع فراهم آید. در این مقاله به اهیمت و جایگاه توسعه کارآفرینی در سازمان و تأثیر آن بر روند رشد تولید و توسعه اقتصادی، خواهیم پرداخت.

۷تأثیر بازاریابی داخلی و بازارگرایی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: بانکهای ملت منطقه 3 تهران)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کارکنان تأثیر بسزایی در ارائه خدمات و محصولات دارند و این امر در سازمانهای خدماتی مشهودتر است در راستای توسعه استراتژی های بازاریابی بازاریابان بانکها، نیاز دارند بدانندویژگی هایی که مصرف کنندگان در انتخاب بانک استفاده می کنند کدامند.ا اگر بازاریابیان بتوانند درک کنند که چه ویژگی هایی در ارزیابی خدمت از سوی مشتریان آنها مورد استفاده قرار می گیرد بهتر می توانند آن را مدیریت کنند. در این پژوهش نحوه ارتباط بین بازاریابی داخلی، بازارگرایی و رضایت شغلی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و کاربرد نرم افزار لیزرل 8\50 مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در بین 235 نفر از مدیران و کارمندان شعب بانکهای ملت منطقه 3 تهران انجام شد. نتایج نشان داد که بازایابی داخلی هم بر بازارگرایی و هم رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد. بازارگرایی نیز به طور مستقیم بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد.

۸تاثیربازاریابی داخلی و بازارگرایی بررضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: بانکهای ملت منطقه 3تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۴
کارکنان تاثیر بسزایی درارائه خدمات ومح لات دارند وایان ا در سازمانهای خدماتی مشهود تراست. در راستای توسعه استراتژی های بازاریابی، بازاریابان بانک ها، نیاز دارند بدانند ویژگی هایی که مصرف کنندگان در انتخاب بانک استفاده می کنند، کدامند. اگر بازاریابان بتوانند درک کنند که چه ویژگی هایی در ارزیابی خدمت از سوی مشتریان آنان مورد استفاده قرار می گیرد بهتر و بر ارزیابی ها و ادراکات مشتریانشان، تاثیرگذار باشند. در این می توانند آن را مدیریت پژوهش نحوه ارتباط بین بازاریابی داخلی، بازارگرایی ورضایت شغلی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و کاربرد نرم افزار لیزرل 50\8 مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در بین 235نفراز مدیران و کارمندان شعب بانکهای ملت منطقه 3 تهران انجام شد. نتایج نشان داد که بازاریابی داخلی هم بر بازارگرایی وهم رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد. هم چنین مشخص شد که بازاریابی داخلی از طریق بازرگرایی بررضایت شغلی تأثیر مثبت دارد. بازارگرایی نیز به طور مستقیم بررضایت شغلی کارکنان تاثیرمثبت دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه